Thiet Ke He Thong Nhan Dien Thuong Hieu [BMG International Education]

777 views

Published on

tai lieu cua BMG International Education

Published in: Business
 • Be the first to comment

Thiet Ke He Thong Nhan Dien Thuong Hieu [BMG International Education]

 1. 1. Brand Identity System Design © 2007 BrainMark Vietnam | Vietnamese Version Brand Identity System | 1
 2. 2. BrainMark Vietnam trân tr ng gi i thi u n Quý v , nh ng ngư i yêu thích và am mê xây d ng phát tri n thương hi u Brand Identity System | 2
 3. 3. Design Brand Brand Identity System | 3
 4. 4. Tiêu chu n BMG____________________________________________B tài li u này do BrainMark Vietnam biên so n và ư c ki m tra ch t lư ngtheo tiêu chu n c a BrainMark International Group tháng 7 năm 2007.Giám c i u HànhNguy n Thanh Tân, MBA225D Tr n Quang Kh i, P. Tân nh, Qu n 1, Tp.HCMTel: (08) 38 466 477 – 0909 516 516Email: info@bmg.edu.vnWeb: www.bmg.edu.vn Brand Identity System | 4
 5. 5. Brand Identity System | 5
 6. 6. L i nói uNgày nay t i Vi t nam, ngày càng nhi u các doanh nghi p quan tâm n vi c xây d ng và phát tri n thương hi u, tuy nhiên có ư c tínhnh t quán và chuyên nghi p trong các thông i p truy n thông, cácdoanh nghi p thư ng nh n nh ng nhà thi t k t o ra m t h th ngnh n di n thương hi u (Brand Identity System)..Qua nhi u năm tư v n cho các doanh nghi p, BrainMark Vietnam luônnh n ư c ngh h tr tư v n thương hi u và h th ng nh n di nthương hi u, do v y hôm nay chúng tôi biên so n và gi i thi u b tàili u này n v i t t c quý v và các b n nh m ph n nào giúp doanhnghi p Vi t Nam trong vi c thi t k h th ng nh n di n thương hi uhòan ch nh.Thông tin góp ý i u ch nh, quý v vui lòng g i v Phòng qu n lý các dán Tư v n, Công ty BrainMark Vietnam, ho c vui lòng chuy n tin quaemail: info@brainmarkvietnam.com.BrainMark Vietnam Brand Identity System | 6
 7. 7. “Thi t k h th ng nh n di n thương hi u là bư c k thu t sáng t okh i u cho vi c phát tri n thương hi u” John Bellamans, BrainMark Vietnam Brand Identity System | 7
 8. 8. insight Brand Identity System | 8
 9. 9. M cl c N i dung Trang L im u 6 Logo & nh ng nguyên t c cơ b n 17 Ý nghĩa 18 Kích thư c và không gian xung quanh logo 23 Màu logo và các ng d ng trên n n màu 29 Logo ơn s c (1 màu) 33 Nh ng i u ph i tránh khi s d ng logo 34 Qui nh v vi c s d ng typeface 38 Cách trình bày câu slogan 41 N i dung & ý nghĩa slogan 43 Quy cách s p t slogan 45 Nh ng i u ph i tránh khi s d ng slogan 46 Thành ph n trang trí 47 Cách trình bày thương hi u trong n ph m văn phòng 53 Brand Identity System | 9
 10. 10. M cl c N i dung Trang Danh thi p 55 Gi y tiêu 56 Gi y ghi chú, gi y ghi l i c m ơn 57 Bao thư 62 Bao thư 110x220mm 63 Bao thư 160x220mm 64 Bao thư 250x350mm 65 Cách trình bày thương hi u trong các v t d ng 68 H p ng s n ph m 70 Túi gi y 73 Túi plastic 76 Hư ng d n s d ng s n ph m 77 M u trưng bày s n ph m 78 Thi p 79 Brand Identity System | 10
 11. 11. M cl c N i dung Trang Nhãn s n ph m 72 T ng ph m 80 ng ph c 82 Cách trình bày thương hi u trong các n ph m 84 Qu ng cáo báo 86 Các ví d v qu ng cáo báo 88 Brochure / catalogue 90 Mobile hanger 92 Phư n / Banner 94 Ph n k t thúc c a TVC 96 Qu ng cáo ngoài tr i 97 L i cám ơn 99 Liên h BrainMark 100 Brand Identity System | 11
 12. 12. I. PH N TÓM LƯ CH th ng nh n di n thương hi u bao g m t t c nh ng phương ti n và các quyt c hư ng d n s d ng thương hi u do nhà thi t k quy nh trong quá trìnhthi t k và ư c doanh nghi p ng ý s d ng. H th ng nh n d ng thươnghi u thông thư ng bao g m nh ng thành ph n chính như sau: 1. V n v logo 2. V n s d ng typeface 3. V n v slogan 4. V n v thành ph n trang trí 5. V n trình bày thương hi u trong n ph m văn phòng 6. V n trình bày thương hi u trong các v t d ng bán hàng 7. V n trình bày thương hi u trong các n ph m qu ng cáo Brand Identity System | 12
 13. 13. II. PH N CHI TI T Brand Identity System | 13
 14. 14. V i nh ng hư ng d n r t c th và chi ti t, hth ng nh n d ng thương hi u cung c p nh ngnguyên t c & nh ng qui nh cơ b n trong vi cvi c s d ng tên thương hi u trong các nph m qu ng cáo, bao bì, v t d ng, b nghi u… Ngoài ra, tài li u nh n di n thương hi u ư c thi t k cũng bao g m nh ng hình nhminh h a c th cho t ng lo i n ph m.Nh ng quy t c quy nh trong h th ng nh nd ng thương hi u không nh m m c ích c ntr kh năng sáng t o trong các thi t k in nqu ng cáo. M c ích chính c a tài li u hư ngd n s d ng h th ng nh n di n thương hi ulà t o nên n n t ng nh m m b o tính nh tquán trong cách trình bày cho thương hi u. Brand Identity System | 14
 15. 15. innovation Brand Identity System | 15
 16. 16. 1 Brand Identity System | 16
 17. 17. LOGO &NH NG NGUYÊN T C CƠ B N• ây là ph n trình bày nh ng nguyên t c chung nh t khi s d ng logo. T nh ng nguyên t c này, chúng ta có th ng d ng trong các thi t k có liên quan n thương hi u. Nh ng nguyên t c này là n n t ng và không ư c vi ph m trong b t c tình hu ng nào. Brand Identity System | 17
 18. 18. Ý NGHĨA C A LOGO• Nhà thi t k khi thi t k logo ph i tuân th theo các bư c thi t k , t t o d ng ý tư ng n phác th o, t o hình, ….• V c u t o ng âm: Ph i nói lên ư c ngu n g c, ý nghĩa c a nhãn hi u.• V m t t o hình: Ph i nói lên ư c logo ư c sáng t o d a trên s k t h p c a nh ng typeface nào.• V m t th giác: logo có nh ng c tính làm n i b c c tính c a s n ph m.• Ví d : Th m m , Th i trang. Duyên dáng. Phong cách. M nh m . Năng ng. Nhí nh nh,… Brand Identity System | 18
 19. 19. Ý NGHĨA C A LOGOJUMBO Brand Identity System | 19
 20. 20. PHÁT TRI N LOGOJUMBO Brand Identity System | 20
 21. 21. PHÁT TRI N LOGOLENCII Brand Identity System | 21
 22. 22. Ý NGHĨA C A LOGOSFONE Brand Identity System | 22
 23. 23. Ý NGHĨA C A LOGOSFC Brand Identity System | 23
 24. 24. KÍCH THƯ C VÀ KHÔNG GIAN XUNG QUANH LOGO• Kích thư c logo : logo có kích thư c chu n theo t l layout do nhà thi t k quy nh. ây là t l kích thư c quan tr ng và b t bu c s d ng trong tương lai. Ngoài ra nhà thi t k còn quy nh kích thư c logo khi có slogan sao cho phù h p v i logo chu n Brand Identity System | 24
 25. 25. KÍCH THƯ C VÀ KHÔNG GIANXUNG QUANH LOGO• Kích thư c logo : logo có kích thư c chu n theo t l layout do nhà thi t k quy nh. ây là t l kích thư c quan tr ng và b t bu c s d ng trong tương lai. Ngoài ra nhà thi t k còn quy nh kích thư c logo khi có slogan sao cho phù h p v i logo chu n Brand Identity System | 25
 26. 26. KÍCH THƯ C VÀ KHÔNG GIANXUNG QUANH LOGO• Kích thư c t i thi u c a logo: Quy nh v kích thư c t i thi u c a logo nh m m c ích m b o logo luôn có th c ư c Brand Identity System | 26
 27. 27. KÍCH THƯ C VÀ KHÔNG GIANXUNG QUANH LOGO• Không gian xung quanh logo: ây là vùng an toàn b t kh xâm ph m logo có ư c m t không gian thoáng m t cách h p lý nh t. Nh m giúp cho ngư i xem d nh n di n úng hình nh th c c a logo. Brand Identity System | 27
 28. 28. KÍCH THƯ C VÀ KHÔNG GIANXUNG QUANH LOGO• Không gian xung quanh logo: ây là vùng an toàn b t kh xâm ph m logo có ư c m t không gian thoáng m t cách h p lý nh t. Nh m giúp cho ngư i xem d nh n di n úng hình nh th c c a logo. Brand Identity System | 28
 29. 29. KÍCH THƯ C VÀ KHÔNG GIANXUNG QUANH LOGO• Không gian xung quanh logo: ây là vùng an toàn b t kh xâm ph m logo có ư c m t không gian thoáng m t cách h p lý nh t. Nh m giúp cho ngư i xem d nh n di n úng hình nh th c c a logo. Brand Identity System | 29
 30. 30. • Thông thư ng nhãn hi u sau khi th ng nh t ch n l a s ư c ch nhãn hi u th c hi n vi c ăng ký c quy n, ây là hành ng nh m xác l p tính s h u nhãn hi u so v i các nhãn hi u khác trên th trư ng. Brand Identity System | 30
 31. 31. MÀU LOGO &CÁC NG D NG TRÊN NÊN MÀU (1)• Màu logo: Màu c a logo ph i ư c xác nh rõ trong quá trình thi t k logo phù h p v i màu s c c a ngành hàng mà doanh nghi p ang kinh doanh, ng th i phù h p v i tính cách riêng có c a thương hi u.• Ngoài ra logo cũng c n xác nh nh ng màu ph c a nó trong quá trình k t h p v i màu n n. Thông thư ng các logo ư c chu n b các màu ph là màu n n và ngư c l i. Brand Identity System | 31
 32. 32. MÀU LOGO &CÁC NG D NG TRÊN NÊN MÀU (2)• Lưu ý: trong quá trình thi t k nhà thi t k c n ph i bi t s k h p cho phép gi a các màu khác nhau trên cùng m t logo. T t c các màu s d ng cho logo và màu ch o u ph i s d ng t l màu CMYK. ng th i c n xác nh màu chính và màu ph rõ ràng nh m giúp cho vi c s d ng trong tương lai ư c d dàng hơn. Brand Identity System | 32
 33. 33. MÀU LOGO &CÁC NG D NG TRÊN NÊN MÀU (2)• Lưu ý: trong quá trình thi t k nhà thi t k c n ph i bi t s k h p cho phép gi a các màu khác nhau trên cùng m t logo. T t c các màu s d ng cho logo và màu ch o u ph i s d ng t l màu CMYK. ng th i c n xác nh màu chính và màu ph rõ ràng nh m giúp cho vi c s d ng trong tương lai ư c d dàng hơn. Brand Identity System | 33
 34. 34. MÀU LOGO &CÁC NG D NG TRÊN NÊN MÀU (3)• Màu n n chính: N n màu chính là n n màu mà logo thư ng xu t hi n trên ó. Thông thư ng ây là n n màu ch o c a thương hi u. Màu ch o thư ng ư c nhà thi t k ch n xu t v i doanh nghi p và ư c doanh nghi p ng ý. Màu ch o ph i nêu ư c nh ng thông i p c a s n ph m và tính cách thương hi u. Brand Identity System | 34
 35. 35. LOGO ƠN S C (1 MÀU)• M c ích chính c a logo ơn s c là nh m ph c v cho các n ph m ho c tình hu ng mà c i m k thu t không áp ng ư c tiêu chu n màu quy nh trong ph n 2.3.• Quy nh v logo ơn s c có th áp d ng cho m i quá trình in 1 màu logo (in offset 1 màu) ho c in l a 2 màu (in 2 màu solid). Ví d : in name card b ng in l a.• Khi in logo b ng màu ơn s c trên n n tr ng, màu ơn s c ư c ch n in logo ph i làm logo n i b t hơn trên n n tr ng. Nh ng màu ơn s c ph i t o ư c s tương ph n v i n n tr ng.• Khi in logo ơn s c trên n n màu : Logo s dùng màu tr ng. Brand Identity System | 35
 36. 36. LOGO ƠN S C (1 MÀU) Brand Identity System | 36
 37. 37. NH NG I U PH I TRÁNH KHI SD NG LOGO (1)• ây là ph n thi t l p nh ng quy nh v vi c trình bày logo trong các phương ti n truy n thông. Nh ng quy nh này nh m m b o m t hình nh “ th ng nh t “ c a logo.• Logo luôn d ng file do ch s h u gi b n quy n, do ó nên tránh vi c v l i logo mà ph i liên h v i ch s h u ho c c p nh t website c a ơn v s h u load. Brand Identity System | 37
 38. 38. NH NG I U PH I TRÁNH KHI SD NG LOGO (1)• ây là ph n thi t l p nh ng quy nh v vi c trình bày logo trong các phương ti n truy n thông. Nh ng quy nh này nh m m b o m t hình nh “ th ng nh t “ c a logo.• Logo luôn d ng file do ch s h u gi b n quy n, do ó nên tránh vi c v l i logo mà ph i liên h v i ch s h u ho c c p nh t website c a ơn v s h u load. Brand Identity System | 38
 39. 39. NH NG I U PH I TRÁNH KHI SD NG LOGO (2) : • Khi thi t k và s d ng logo, tuy t i ph i tránh các hình th c trình bày logo như sau: • Logo b bóp méo, quay ngư c, t o bóng …. • Logo b bi n d ng: cong, t khúc…. • Logo b nghiêng so v i góc chu n • Logo b i màu, chuy n màu, nhi u màu, hi u ng • Logo b dùng d ng outline • Logo b xâm ph m vùng an toàn • Logo b khác so v i ban u quy nh. Brand Identity System | 39
 40. 40. impact Brand Identity System | 40
 41. 41. 2typeface Brand Identity System | 41
 42. 42. QUY NH V VI C S D NG TYPEFACE • Ph i nh t quán s d ng typeface trong quá trình thi t k và s d ng h th ng nh n di n thương hi u. Nhà thi t k có th xu t vi c s d ng typeface v i h th ng văn b n t i a là 2 typeface cho m t thương hi u c th • M i b h th ng nh n di n thương hi u, nhà thi t k ph i th ng nh t và hư ng d n cách s d ng typeface. Lo i typeface nào ư c s d ng vào lúc nào ph i ư c c p và quy nh ngay t u. 890 567 *( 234 %^& F 1 #$ KD 2!@ D FNV vncx 789 M G VK vbn lc 23456 GD bklvcb FY klfl F 1 $%^& VC nb KD !@# H xvK jc NV cx2 DF vn D bv G VK bn M GD klvcblc v FY lflb VC nbkKH cxv Dbvj Brand Identity System | 42
 43. 43. top of mind Brand Identity System | 43
 44. 44. 3slogan Brand Identity System | 44
 45. 45. CÁCH TRÌNH BÀY CÂU SLOGAN N i dung, Slogan ư c thi t k ph i d a vào nh ng yêu c u căn b n: Slogan ph i nêu lên ư c c tính c a s n ph m. Nói ư c tính cách thương hi u Mang tính sáng t o, không trùng l p, khác bi t Có hư ng m phát tri n. Nói ư c l i ích mang l i cho ngư i tiêu dùng. Ng n g n, d nh , … Ý nghĩa slogan ph i có ý nghĩa và ý nghĩa ó ư c mô t b ng m t o n văn c th . Lưu ý: Các nhà thi t k nên tham kh o tài li u v chi n lư c phát tri n thương hi u c a doanh nghi p s n xu t hi u rõ hơn v nh ng mong mu n thi t k slogan cũng như ng d ng chung c a câu slogan trong các chi n lư c qu ng cáo. S d ng t ư c hi u qu cao, câu slogan c n ư c t trong m i n ph m, qu ng cáo… có liên quan n nhãn hi u (tuy nhiên trong các trư ng h p cho phép). C n lưu ý tránh không nên s d ng câu slogan nhi u hơn m t l n trong cùng m t văn b n. N A À HƠN TH NG VTH I TRA Brand Identity System | 45
 46. 46. QUY CÁCH S P T SLOGAN • Slogan luôn xu t hi n cùng lúc v i logo c a nhãn hi u nhưng không i li n v i logo nhãn hi u. Kích thư c và quy cách slogan ph i ư c minh h a qua các hình nh và t l c th theo quy nh c a nhà thi t k . • Nh ng i u ph i tránh khi s d ng slogan : – Không i ki u ch – Không thêm d u câu vào slogan – Không s a i n i dung câu slogan – Không vi t hoa, không dùng ch bold/ italic, không trình bày câu slogan nhi u hơn m t hàng.Nâng niu bàn chân Vi t Brand Identity System | 46
 47. 47. QUY CÁCH S P T SLOGAN Brand Identity System | 47
 48. 48. QUY CÁCH S P T SLOGAN Brand Identity System | 48
 49. 49. simple Brand Identity System | 49
 50. 50. 4trang trí Brand Identity System | 50
 51. 51. THÀNH PH N TRANG TRÍ:• Thành ph n trang trí cũng h t s c quan tr ng trong vi c thi t k h th ng nh n di n thương hi u. Thành ph n trang trí là d u hi u mà nhà thi t k mu n nh n m nh ngư i xem ti p c n nhanh, d nh và t o ra m t nét riêng cho thương hi u. Ví d : v t tr ng c a Coca-cola, outline chân trang qu ng cáo c a Samsung, gi t s a c a Dutch Lady, hoa văn Lencii,…• i u quan tr ng yêu c u chung là nhà thi t k ph i sáng t o ra ph n trang trí này, không trùng l p v i b t c ph n trang trí nào có trên th trư ng, ng th i làm b t rõ lên tính cách c a thương hi u. Thành ph n trang trí c a thương hi u Jumbo Brand Identity System | 51
 52. 52. THÀNH PH N TRANG TRÍ:• Thành ph n trang trí ư c s d ng h p lý s tăng thêm i m nh n khác bi t cho nhãn hi u. Brand Identity System | 52
 53. 53. THÀNH PH N TRANG TRÍ Thành ph n trang trí c a thương hi u ki ng ình Qu c• Thành ph n trang trí ư c s d ng h p lý s tăng thêm i m nh n khác bi t cho nhãn hi u. Brand Identity System | 53
 54. 54. THÀNH PH N TRANG TRÍ: Thành ph n trang trí c a thương hi u Lencii• Thành ph n trang trí ư c s d ng h p lý s tăng thêm i m nh n khác bi t cho nhãn hi u. Brand Identity System | 54
 55. 55. creative Brand Identity System | 55
 56. 56. 5văn phòng Brand Identity System | 56
 57. 57. CÁCH TRÌNH BÀY THƯƠNG HI UTRONG N PH M VĂN PHÒNG• Cách trình bày thương hi u trong n ph m văn phòng ưa ra nh ng chu n m c chung nh t dành cho nh ng gi y t c n thi t trong vi c giao d ch có liên quan n thương hi u. Các thi t k t p trung vào s ơn gi n nhưng t o ư c nét tao nhã c a m t s n ph m cao c p. Khi th c hi n quy trình in n cho các s n ph m này, nên tuân theo các kích thư c và t l do nhà thi t k h th ng nh n di n quy nh. Brand Identity System | 57
 58. 58. DANH THI P• Hình th c: Danh thi p có th ư c trình bày theo chi u ng ho c chi u ngang• Kích thư c: ư c qui nh theo t ng nhãn hi u riêng. Các chi ti t ph i ư c b trí theo t l nào ó do nhà thi t k quy nh.• In n: do ngư i s d ng th c hi n theo nhu c u, ví d In 4 màu CMYK; lo i gi y : Couche 300gsm; Cán màng m 2 m t. Brand Identity System | 58
 59. 59. DANH THI P• Hình th c: Danh thi p có th ư c trình bày theo chi u ng ho c chi u ngang• Kích thư c: ư c qui nh theo t ng nhãn hi u riêng. Các chi ti t ph i ư c b trí theo t l nào ó do nhà thi t k quy nh.• In n: do ngư i s d ng th c hi n theo nhu c u, ví d In 4 màu CMYK; lo i gi y : Couche 300gsm; Cán màng m 2 m t. Brand Identity System | 59
 60. 60. DANH THI P• Hình th c: Danh thi p có th ư c trình bày theo chi u ng ho c chi u ngang• Kích thư c: ư c qui nh theo t ng nhãn hi u riêng. Các chi ti t ph i ư c b trí theo t l nào ó do nhà thi t k quy nh.• In n: do ngư i s d ng th c hi n theo nhu c u, ví d In 4 màu CMYK; lo i gi y : Couche 300gsm; Cán màng m 2 m t. Brand Identity System | 60
 61. 61. DANH THI P• Hình th c: Danh thi p có th ư c trình bày theo chi u ng ho c chi u ngang• Kích thư c: ư c qui nh theo t ng nhãn hi u riêng. Các chi ti t ph i ư c b trí theo t l nào ó do nhà thi t k quy nh.• In n: do ngư i s d ng th c hi n theo nhu c u, ví d In 4 màu CMYK; lo i gi y : Couche 300gsm; Cán màng m 2 m t. Brand Identity System | 61
 62. 62. DANH THI P Brand Identity System | 62
 63. 63. DANH THI P Brand Identity System | 63
 64. 64. DANH THI P Brand Identity System | 64
 65. 65. GI Y TIÊU• Hình th c : có th ư c trình bày theo chi u ng• Kích thư c : ư c qui nh riêng cho t ng nhãn hi u.• In n: do ngư i s d ng th c hi n theo nhu c u, ví d In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Galgo Parchemint 100gsm; Ford 100- 120gsm. Brand Identity System | 65
 66. 66. GI Y TIÊU• Hình th c : có th ư c trình bày theo chi u ng• Kích thư c : ư c qui nh riêng cho t ng nhãn hi u.• In n: do ngư i s d ng th c hi n theo nhu c u, ví d In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Galgo Parchemint 100gsm; Ford 100- 120gsm. Brand Identity System | 66
 67. 67. GI Y GHI CHÚ• Kích thư c : ư c s d ng theo qui nh riêng.• Gi y ghi l i c m ơn: ư c trình bày theo chi u ngang ho c chi u ng và in n theo nhu c u phù h p (ví d in n : In 4 màu CMYK; Lo i gi y: Couche 300gsm; Cán màng m 2 m t).• Gi y ghi chú : ư c trình bày theo chi u ngang ho c chi u ng và in n theo nhu c u phù h p (ví d in n: In 4 màu CMYK; Lo i gi y: Ford 80gsm) …………………………………………..… …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………. …………………………………………….. Brand Identity System | 67
 68. 68. BAO THƯ 100x220 mm• Kích thư c : theo quy chu n kích thư c 100 x 220 mm• Ví d in n : In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Galogo Parchemint 100gsm; Ford 120gsm Brand Identity System | 68
 69. 69. BAO THƯ 160 x 220 mm• Kích thư c: theo quy chu n• Ví d in n : In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Galogo Parchemint 100gsm, Ford 120gsm. Brand Identity System | 69
 70. 70. BAO THƯ 250 x 350 mm• Các chi ti t v nhãn hi u ư c in theo chi u n m ngang ho c theo chi u d c c a bì thư.• Kích thư c : ư c s d ng theo qui nh• Ví d in n : In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Galogo Parchemint 100gsm, Ford 120gsm Brand Identity System | 70
 71. 71. FOLDERS• Kích thư c : ư c qui nh riêng cho t ng nhãn hi u và ư c s d ng cho c m t trư c và m t sau c a folder.• Ví d in n : In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Couche 300gsm; Cán màng m m t trư c.• Ph m vi s d ng: Thi t k này có th dùng cho c thi t k folder gi y cũng như folder b ng nh a. Brand Identity System | 71
 72. 72. ĨA CD• Nhãn ĩa CD là m t trong nh ng phương ti n th hi n hình nh doanh nghi p, hãy t p trung vào t t c nh ng cách th c th hi n thông i p c a thương hi u chung quanh công vi c hàng ngày c a chúng ta. Brand Identity System | 72
 73. 73. ĨA CD• Nhãn ĩa CD là m t trong nh ng phương ti n th hi n hình nh doanh nghi p, hãy t p trung vào t t c nh ng cách th c th hi n thông i p c a thương hi u chung quanh công vi c hàng ngày c a chúng ta. Brand Identity System | 73
 74. 74. simple Brand Identity System | 74
 75. 75. 6bán hàng Brand Identity System | 75
 76. 76. V T D NG BÁN HÀNG (POSM)• Cách trình bày thương hi u trong các v t d ng ưa ra nh ng chu n m c chung nh t dành cho nh ng v t d ng c n thi t trong vi c giao d ch có liên quan n thương hi u.• T t c các qui nh ph n này mang tính ch t tham kh o v cách thi t k và v c m giác.• Ngư i thi t k có th s d ng kích thư c và phát tri n sáng t o nhưng ph i d a trên n n t ng là các quy nh nh ng ph n trư c và ph i m b o gi ư c tính ch t ơn gi n theo tinh th n và thông i p c a nhãn hi u . Brand Identity System | 76
 77. 77. NHÃN / BAO BÌ S N PH M• Tuỳ theo nhu c u bán hàng c a t ng s n ph m mà nhà thi t k t o ra các lo i bao bì cho phù h p. Brand Identity System | 77
 78. 78. TÚI Gi Y• Tên nhãn hi u ư c in góc trái phía trên c a túi gi y và logo c a công ty ư c t phía dư i bên ph i c a túi gi y.• Kích thư c : ư c làm theo yêu c u c a công ty .• Ví d khi tri n khai in túi gi y, ngư i s d ng thương hi u có th ch n in: In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Bristol 300gsm, Cán màng m 1 m t; Quai xách nh a. Brand Identity System | 78
 79. 79. TÚI PLASTIC• Tên nhãn hi u ư c n m góc trái bên trên c a túi, gi a hay bên ph i, vi c này ph thu c vào tính th m m và s quy t nh h p lý và nh t quán c a ngư i design.• Kích thư c: ư c làm theo yêu c u c a khách hàng.• Ví d khi tri n khai in túi plastic, ngư i s d ng thương hi u có th ch n in: In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Briston 300gsm; Cán màng m 1 m t. Brand Identity System | 79
 80. 80. TÚI PLASTIC• Tên nhãn hi u ư c n m góc trái bên trên c a túi, gi a hay bên ph i, vi c này ph thu c vào tính th m m và s quy t nh h p lý và nh t quán c a ngư i design.• Kích thư c: ư c làm theo yêu c u c a khách hàng.• Ví d khi tri n khai in túi plastic, ngư i s d ng thương hi u có th ch n in: In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Briston 300gsm; Cán màng m 1 m t. Brand Identity System | 80
 81. 81. TÚI PLASTIC• Tên nhãn hi u ư c n m góc trái bên trên c a túi, gi a hay bên ph i, vi c này ph thu c vào tính th m m và s quy t nh h p lý và nh t quán c a ngư i design.• Kích thư c: ư c làm theo yêu c u c a khách hàng.• Ví d khi tri n khai in túi plastic, ngư i s d ng thương hi u có th ch n in: In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Briston 300gsm; Cán màng m 1 m t. Brand Identity System | 81
 82. 82. HƯ NG D N S D NG S N PH M • M t 1 : Phía bên trên là logo c a s n ph m và phía dư i là thông i p c a công ty mu n g i n khách hàng. Và l i c m ơn c a công ty g i n khách hàng. • M t2: góc trái phía trên là logo c a s n ph m và ti p theo ó là các hư ng d n c th v cách s d ng s n ph m sao cho t t nh t. Phía bên dư i là logo c a nhãn hi u và logo công ty ư c n m trên m t hàng nh m giúp cho khách hàng tránh mua hàng gi , kèm theo là s i n tho i ư ng dây nóng. • Kích thư c: ư c làm theo yêu c u khách hàng. • In n: ví d ư c in 4 màu CMYK; Lo i gi y s d ng là Couche 300gsm; Cán màng m 2 m t. Brand Identity System | 82
 83. 83. B NG M U S N PH M• G m có kích thư c c a b ng nhi u s n ph m ho c kích thư c m t m u s n ph m. Trên b ng m u ph i th hi n y thông tin : Logo và slogan c a nhãn hi u, logo c a công ty,và a ch công ty. Kích thư c ư c làm theo qui nh c a khách hàng. Brand Identity System | 83
 84. 84. THI P• ư c thi t k theo hình ch nh t. M t trư c c a chi c thi p g m có logo và slogan c a nhãn hi u. Và m t bên dư i ph i th hi n y a ch c a công ty. Brand Identity System | 84
 85. 85. T NG PH M• Bao g m các hình nh t ng ph m: nón, áo thun, bút bi, ng h ,… thông thư ng các v t ph m ch logo và slogan. Các v t ph m thư ng ư c làm cùng v i màu ch o c a thương hi u. Brand Identity System | 85
 86. 86. T NG PH M• Bao g m các hình nh t ng ph m: nón, áo thun, bút bi, ng h ,… thông thư ng các v t ph m ch logo và slogan. Các v t ph m thư ng ư c làm cùng v i màu ch o c a thương hi u. Brand Identity System | 86
 87. 87. NG PH Cng ph c là m t thành ph n quan tr ng c a h th ng nh n di n thuơng hi u Brand Identity System | 87
 88. 88. H TH NG V N CHUY N Xe t i hay h th ng v n chuy n c a Công ty là công c qu ng bá thương hi ukhá t t, tuy nhiên ph i ư c quan tâm n công tác thi t k và sơn v t os n tư ng và th hi n s c s ng cho thương hi u. Brand Identity System | 88
 89. 89. H TH NG V N CHUY N Xe t i hay h th ng v n chuy n c a Công ty là công c qu ng bá thương hi ukhá t t, tuy nhiên ph i ư c quan tâm n công tác thi t k và sơn v t os n tư ng và th hi n s c s ng cho thương hi u. Brand Identity System | 89
 90. 90. difference Brand Identity System | 90
 91. 91. 7qu ngcáo Brand Identity System | 91
 92. 92. CÁCH TRÌNH BÀY THƯƠNG HI UTRONG CÁC N PH M QU NG CÁO• Cách trình bày thương hi u trong n ph m ưa ra nh ng chu n m c chung nh t dành cho nh ng n ph m truy n thông c a nhãn hi u. Các hư ng d n nêu ra mang tính ch t cơ b n và ch y u là mang tính hư ng d n chung cho nh ng ngư i th c hi n s n ph m nhãn hi u ó. Brand Identity System | 92
 93. 93. QU NG CÁO BÁO / PRINT ADQui nh chung:• Logo nhãn hi u• Logo công ty (S d ng theo qui nh riêng c a công ty ó )• Các chi ti t trên s n ph m (S d ng theo qui nh trong ph n D).T a và ch vi t :• Ch ư c s d ng t i a là 3 typeface. Không s d ng align center. M t ch vi t ph i phù h p v i b c c t ng th . Chi u cao c a ch vi t ph i mb o tương ph n và d c. Kích thư c nh nh t cho phép là 5.5 point (dành cho font Vni Helve khi trình bày ph n a ch ).• ng d ng năng ng các m u hoa văn trang trí, không c ng nh c và có th thay i tùy theo m i chi n d ch qu ng cáo.Hình nh :• T t c hình nh trong print ad ph i có phân gi i t i thi u là 300 dpi.Màu s c ch o:• Tùy theo t ng chi n d ch qu ng cáo, màu s c ch o có th thay i trong các qu ng cáo khác nhau. Tuy nhiên, c n có s tham kh o y v màu s c ch o trong ph n B.• V m t n i dung qu ng cáo báo, các ơn v làm qu ng cáo có th tham kh o tài li u v chi n lư c qu ng cáo dành cho s n ph m. Brand Identity System | 93
 94. 94. QU NG CÁO BÁO / PRINT AD M u qu ng cáo nhãn hi u Ki ng ình Qu c Brand Identity System | 94
 95. 95. QU NG CÁO BÁO / PRINT AD M u qu ng cáo nhãn hi u Lencii Brand Identity System | 95
 96. 96. QU NG CÁO BÁO / PRINT AD M u qu ng cáo nhãn hi u Lencii Brand Identity System | 96
 97. 97. BROCHURE / CATALOGUEBìa 1:• Logo nhãn hi u (S d ng theo qui nh )• Các chi ti t cu s n ph m (S d ng theo qui nh)• T a và ch vi t: Ch ư c s d ng t i a là 3 typeface, M t ch vi t ph i phù h p v i b c c t ng th . Chi u cao c a ch vi t ph i mb o tương ph n và d c• Hình nh (Photograph) : T t c hình nh dùng trong các n ph m qu ng cáo b t bu c ph i có phân gi i t i thi u là 300 dpi.• Màu s c ch o : Màu s c ch o c a brochure có th thay im t cách sáng t o phù h p v i yêu c u s d ng. Tuy nhiên, các tone màu ch o c a nhãn hi u ph i là n n t ng, cơ s cho nh ng sáng t o, nh m m b o tính th ng nh t trong cách trình bày nhãn hi u. Brand Identity System | 97
 98. 98. BROCHURE / CATALOGUEBìa 4 :• Logo nhãn hi u (S d ng theo qui nh)• Các chi ti t cu s n ph m (S d ng theo qui nh)• a ch liên l c• Th i i m phát hành• Không s d ng hình ch p trên bìa 4.• Các trang n i dung :• Các chi ti t trên s n ph m• Ch vi t: Ch ư c s d ng t i a là 3 typeface, t t c typeface ph i thu c nhóm m t nhóm ch theo quy nh, ch vi t không nên align center. M t ch vi t ph i phù h p v i b c c t ng th . Chi u cao c a ch vi t ph i mb o tương ph n và d c. Brand Identity System | 98
 99. 99. BROCHURE / CATALOGUE Brand Identity System | 99
 100. 100. WEBSITE : www.name.com Brand Identity System | 100
 101. 101. MOBILE HANGER• Có nhi u hình th c th c hi n mobile hanger, tuỳ theo sáng t o c a nhà thi t k , có th hanger hình kh i ho c hình ph ng,… (Ví d : m t mobile hanger g m 3 m t là 3 t gi y ghép l i v i nhau. M i t có kích thư c A4 ng). Brand Identity System | 101
 102. 102. BANNERSThông thư ng có nhi u lo i banner v i kích thư c khác nhau, có th treo các shop bán hàng (1m x 3m), banner ư ng ph (1m x 8m),… V i màu s c, logo, slogan, và nét trang trí chính ph i tuân th , riêng nh ng thông tin theo t ng chương trình qu ng cáo c th . Brand Identity System | 102
 103. 103. PH N K T THÚC C A TVC• Ph n k t thúc c a TVC là ph n xu t hi n cu logo nhãn hi u. M c ích c a ph n này giúp cho s xu t hi n c a logo c a nhãn hi u trên truy n hình ư c th ng nh t. Brand Identity System | 103
 104. 104. QU NG CÁO NGOÀI TR I Brand Identity System | 104
 105. 105. QU NG CÁO NGOÀI TR IPANO, XE T I, B T DÙ, BIILBOARD• Qui nh chung:• Logo nhãn hi u• Logo công ty• Các chi ti t trên s n ph m• T a và ch vi t: Ch ư c s d ng t i a là 3 typeface. M t ch vi t ph i phù h p v i b c c t ng th . Chi u cao c a ch vi t ph i mb o tương ph n và d c.• Màu s c ch o : Tùy theo t ng chi n d ch qu ng cáo, màu s c ch o có th thay i trong các qu ng cáo khác nhau. Tuy nhiên c n có s tham kh o y v màu s c ch o.• Yêu c u v th giác : Headlines và logo s n ph m ph i ư c nhìn rõ trong ph m vi nhà doanh nghi p mu n qu ng bá.• V m t n i dung qu ng cáo, các ơn v làm qu ng cáo có th tham khão tài li u v chi n lư c qu ng cáo dành cho s n ph m. Brand Identity System | 105
 106. 106. CÁM ƠN minh h a cho tài li u này chúng tôi ã s d nghình nh c a các thương hi u:Công ty CP SFCCông ty Givral SaigonCông ty Ki ng ình Qu cCông ty D t Thái Tu nCông ty TechnobiaCông ty InnoBrandChúng tôi cám ơn các doanh nghi p ã h tr chúngtôi hoàn thành tài li u này.BrainMark Communication Division27A Nguyen Van Nguyen,Tan Dinh Ward, Dist 1, HCMC, VietnamHotline: 2429 223info@brainmarkvietnam.comwww.brainmarkvietnamcom Brand Identity System | 106
 107. 107. Insight • Innovation • Impact BrainMark Vietnam Corporation Marketing 87 Tran Thien Chanh, Ward 12, Dist. 10, HCMC, Vietnam T: (848) 862 3557 F: (848) 862 3676 E: info@braimarkvietnam.com W: www.brainmarkvietnam.com Brand Identity System | 107
 108. 108. www.brainmark.vn Brand Identity System | 108

×