Bai taptongquat copy

208 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
208
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai taptongquat copy

 1. 1. BAØI TAÄP TOÅNG QUAÙT 1Moân: Coâng cuï phaân tích vaø thieát keá heä thoáng thoâng tin quaûn lyù.I/ MOÂ TAÛ GÔÏI YÙ BAØI TOAÙN: Quaûn lyù giôø maùy söû duïng ôû phoøng maùy vi tính Boä phaän quaûn lyù phoøng maùy cuûa moät cô quan caàn quaûn lyù caùcthoâng tin veà vieäc söû duïng maùy vi tính theo töøng loaïi coâng vieäc, töøng ñeàtaøi. Phoøng maùy phuïc vuï cho CBCNV cuûa cô quan vaø nhöõng ngöôøi beânngoaøi ñeán thueâ maùy. Phoøng maùy ñöôïc trang bò khoaûng 50 maùy vi tính, ñöôïc ñaùnh soá töø 1ñeán 50, thoâng tin caàn quaûn lyù veà maùy goàm coù: - Maõ soá maùy - Ngaøy ñöa vaøo söû duïng - Nhaõn hieäu maùy - Loaïi CPU - Dung löôïng ñóa cöùng - Ñóa meàm, ñiaõ CD - Maøn hình - Mouse - Baøn phím - Tình traïng söû duïng - Ghi chuù Haèng ngaøy nhaân vieân quaûn lyù phoøng maùy seõ theo doõi tình hình söûduïng maùy. Cuoái thaùng, quí, naêm seõ thöïc hieän moät soá caùc baùo caùo,toång hôïp. Thoâng tin caàn theo doõi veà vieäc söû duïng maùy goàm: - Maõ soá maùy - Ngaøy söû duïng maùy - Teân ngöôøi söû duïng - Teân coâng vieäc (teân ñeà taøi, thueâ, ...) - Thôøi gian baét ñaàu - Thôøi gian keát thuùc Ngoaøi ra, nhaân vieân quaûn lyù phoøng maùy coøn ñaûm nhaän vieäc thutieàn cho thueâ giôø maùy (ñoái vôùi ngöôøi beân ngoaøi cô quan), bieân lai thu tieàngoàm caùc thoâng tin sau: - Soá bieân lai - Ngaøy bieân lai - Teân ngöôøi thueâ - Soá giôø söû duïng - Ñôn giaù moãi giôø - Tieàn thueâ Haõy xaây döïng hoà sô phaân tích vaø thieát keá heä thoáng tin hoïc ñaùpöùng caùc yeâu caàu treân 1
 2. 2. II/ Höôùng daãn thieát keá: Caên cöù vaøo caùc yeâu caàu treân , anh/chò haõytìm hieåu: 1. Maãu thu thaäp thoâng tin veà caáu hình maùy, tình hình söû duïng maùy 2. Maãu keát xuaát: - Thoáng keâ loaïi maùy vaø tình traïng söû duïng - Soå theo doõi tình hình söû duïng maùy - Thoáng keâ soá giôø chaïy maùy theo töøng maùy, töøng coâng vieäc, töøng nhaân vieân trong cô quan - Baùo caùo toång hôïp thaùng, quí, naêm veà tieàn cho thueâ giôø maùy theo töøng maùy - Tìm hieåu vaø ñeà xuaát moät soá caâu hoûi truy vaán caùc thoâng tin treân maùy phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù phoøng maùy - Tìm hieåu moät soá caâu hoûi truy vaán caùc thoâng tin phuïc vuï cho vieäc möôïn traû saùch vaø coâng taùc quaûn lyù thö vieän (ñaây laø cô sôû ñeå taïo caùc khung nhìn). 3. Xaây döïng moâ hình yù nieäm truyeàn thoâng 4. Xaây döïng moâ hình yù nieäm döõ lieäu 5. Xaây döïng moâ hình yù nieäm xöû lyù. 6. Xaây döïng moâ hình vaät lyù döõ lieäu vaø caùc khung nhìn ñaùp öùng caùc yeâu caàu cô baûn veà truy vaán thoâng tin. 6. Xaây döïng moâ hình toå chöùc xöû lyù.Keát thuùc moân hoïc: Moãi hoïc vieân noäp quyeån Ñoà aùn moân hoïc goàm caùc noäi dungchính nhö sau: 1. Hoà sô phaân tích heä thoâng tin yù nieäm: - Moâ hình yù nieäm truyeàn thoâng - Moâ hình yù nieäm döõ lieäu - Moâ hình yù nieäm xöû lyù 2. Hoà sô phaân tích heä thoâng tin logic vaø vaät lyù: - Moâ hình toå chöùc xöû lyù - Moâ hình vaät lyù döõ lieäu Giaùo vieân ra ñeà Phan Myõ Trinh 2
 3. 3. BAØI TAÄP TOÅNG QUAÙT 2Moân: Coâng cuï phaân tích vaø thieát keá heä thoáng thoâng tin quaûn lyù.I/ MOÂ TAÛ GÔÏI YÙ BAØI TOAÙN: Quaûn lyù Thö vieän Thö vieän cuûa moät tröôøng caàn quaûn lyù veà tình hình saùch, taøi lieäunghieân cöùu vaø moät soá thoâng tin cô baûn veà ñoïc giaû cuûa tröôøng. Caùcthoâng tin caàn quaûn lyù bao goàm: a. Veà saùch: - Maõ soá saùch - Phaân loaïi saùch (saùch, taïp chí, taøi lieäu höôùng söû duïng, giaùotrình, ...) - Teân saùch - Tình hình:( ôû thö vieän hay ñaõ cho ñoïc giaû möôïn) - Nhaø xuaát baûn - Naêm xuaát baûn - Cô quan xuaát baûn - Taùc giaû (coù theå coù moät hoaëc nhieàu taùc giaû) - Phaân loaïi veà noäi dung (hoùa. lyù, toaùn. tin hoïc ....) - Boä maáy quyeån - Soá löôïng - Tình traïng saùch (goác, photo,...) - Nguoàn goác boå sung ( mua, taëng, trao ñoåi., ...) - Ngaøy nhaäp thö vieän - Giaù tieàn - Nôi löu tröõ b. Veà ñoïc giaû: - Maõ soá ñoïc giaû - Hoï teân ñoïc giaû - Ngaøy sinh - Giôùi tính - Ñòa chæ lieän heä - Soá ñieän thoaïi - Ngheà nghieäp - Teân cô quan - Ñòa chæ cô quan - Soá ñieän thoaïi cô quan - Haèng ngaøy thö vieän caàn tra cöùu moät soá thoâng tin veà saùch ñeå kòpthôøi ñaùp öùng yeâu caàu cho ñoïc giaû ñeán möôïn saùch. - Moãi ñoïc giaû ñeàu ñöôïc tröôøng caáp moät theû ñoïc giaû. Khi coù nhucaàu xin caáp theû ñoïc giaû, baïn ñoïc laøm ñôn göûi cho quaûn lyù thö vieän, cuoáithaùng quaûn lyù thö vieän seõ toång hôïp laïi vaø neáu hôïp leä (ñuùng theo quiñònh hieän haønh), NVQL thö vieän seõ tieán haønh laøm theû ñoïc giaû cho baïnñoïc. 3
 4. 4. - Moãi ñoïc giaû chæ ñöôïc quyeàn möôïn toái ña 5 quyeån saùch trong cuøngmoät thôøi ñieåm (soá saùch möôïn toái ña coù theå thay ñoåi). Thôøi gian chaämnhaát phaûi traû saùch cho thö vieän laø 3 thaùng keå töø ngaøy möôïn (thôøi giannaøy coù theå thay ñoåi tuøy theo qui cheá cuûa thö vieän) . - Khi ñoïc giaû ñeán möôïn saùch, phaûi xuaát trình theû ñoïc giaû cho nhaânvieân quaûn lyù thö vieän (NVQLTV). Nhaân vieân thö vieän coù nhieäm vuï kieåm tralaïi xem ñoïc giaû coøn ñöôïc quyeàn möôïn theâm saùch nöõa khoâng, neáu coønseõ tieán haønh thuû tuïc cho möôïn vaø yeâu caàu ñoïc giaû kyù nhaän vaøo soåtheo doõi haèng ngaøy cuûa thö vieän - Ñaàu moãi tuaàn, NVTV phaûi in ra danh saùch nhöõng saùch môùi nhaäpveà thö vieän ñeå cho baïn ñoïc tham khaûo, laäp danh saùch ñoàng thôøi gôûithoâng baùo yeâu caàu traû saùch ñoái vôùi nhöõng ñoïc giaû quaù haïn. - Thöïc hieän caùc baùo caùo toång hôïp veà saùch môùi nhaäp, soá löôïtngöôøi möôïn saùch theo thaùng, quí, naêm - Thöïc hieän caùc thoáng keâ saùch cuûa thö vieän theo noäi dung, nguoànboå sung theo ñònh kyø quí, naêm. Haõy xaây döïng hoà sô phaân tích vaø thieát keá heä thoáng tin hoïc ñaùpöùng caùc yeâu caàu treânII/ Höôùng daãn thieát keá: Caên cöù vaøo caùc yeâu caàu treân , anh/chò haõytìm hieåu: 1. Maãu thu thaäp thoâng tin veà saùch, veà ñoïc giaû 2. Maãu keát xuaát: - Danh saùch saùch trong thö vieän theo noäi dung, taùc giaû, nhaø xuaátbaûn, naêm xuaát baûn - Danh saùch saùch môùi nhaäp thö vieän - Theû ñoïc giaû. - Danh saùch ñoïc giaû cuûa thö vieän - Soå theo doõi tình hình möôïn traû saùch - Thoáng keâ saùch thö vieän theo noäi dung, nguoàn boå sung - Thoáng keâ tình hình möôïn, traû saùch theo töøng noäi dung - Thoâng baùo yeâu caàu traû saùch - Tìm hieåu moät soá caâu hoûi truy vaán caùc thoâng tin phuïc vuï cho vieäc möôïn traû saùch vaø coâng taùc quaûn lyù thö vieän. 3. Xaây döïng moâ hình yù nieäm truyeàn thoâng 4. Xaây döïng moâ hình yù nieäm döõ lieäu 5. Xaây döïng moâ hình yù nieäm xöû lyù. 6. Xaây döïng moâ hình toå chöùc xöû lyù. 7. Xaây döïng moâ hình vaät lyù döõ lieäu vaø caùc khung nhìn ñaùp öùngcaùc yeâu caàu cô baûn veà truy vaán thoâng tin.Keát thuùc moân hoïc: Moãi hoïc vieân noäp quyeån Ñoà aùn moân hoïc goàm caùc noäi dungchính nhö sau: 1. Hoà sô phaân tích heä thoâng tin yù nieäm: - Moâ hình yù nieäm truyeàn thoâng 4
 5. 5. - Moâ hình yù nieäm döõ lieäu - Moâ hình yù nieäm xöû lyù2. Hoà sô phaân tích heä thoâng tin logic vaø vaät lyù: - Moâ hình toå chöùc xöû lyù - Moâ hình vaät lyù döõ lieäu Giaùo vieân ra ñeà Phan Myõ Trinh 5
 6. 6. BAØI TAÄP TOÅNG QUAÙT 3Moân: Coâng cuï phaân tích vaø thieát keá heä thoáng thoâng tin quaûn lyù.I/ MOÂ TAÛ GÔÏI YÙ BAØI TOAÙN: Quaûn lyù hoä khaåu Caáp Phöôøng/XaõMoät Phöôøng caàn quaûn lyù caùc thoâng tin cô baûn veà tình hình hoä khaåu cuûacaùc hoä cö nguï trong Phöôøng. Boä maùy toå chöùc phaân caáp cuûa Phöôøng nhösau: PHÖÔØN G TOÅ 1 TOÅ 2 TOÅ 3 ....... TOÅ N .... .... HOÄ HOÄ HOÄ HOÄ HOÄ 1 2 m 1 2 - Phöôøng ñöôïc chia thaønh nhieàu toå, moãi toå goàm nhieàu hoä, moãi hoägoàm nhieàu nhaân khaåu cö nguï. - Phöôøng coù khoaûng haøng ngaøn hoä, vaø khoaûng vaøi chuïc ngaønnhaân khaåu cö nguï trong Phöôøng - Thoâng tin veà hoä khaåu vaø nhaân khaåu trong hoä caàn quaûn lyù laø: Soá hoä khaåu Hoï vaø teân chuû hoä Soá nhaø: Ñöôøng phoá Toå daân phoá Phöôøng (xaõ) Quaän (huyeän) Thaønh phoá Hoï vaø teân nhaân khaåu Bí danh (teân thöôøng duøng) Ngaøy sinh Giôùi tính Nôi sinh Nguyeân quaùn Daân toäc Toân giaùo Tình traïng gia ñình Trình ñoä vaên hoùa Ngheà nghieäp chuyeân moân Tình traïng hoaït ñoäng (coù vieäc laøm/thaát nghieäp): Teân Cô quan laøm vieäc Loaïi hình cô quan(Nhaø nöôùc/tö nhaân/lieân doanh:) 6
 7. 7. Ñòa chæ Cô quan laøm vieäc Soá CMND Ngaøy caáp CMND Nôi caáp Quan heä vôùi chuû hoä Nôi thöôøng truù tröôùc khi chuyeån ñeán Lyù do chuyeån ñeán Ngaøy nhaäp hoä khaåuHaõy xaây döïng heä thoáng tin hoïc ñeå quaûn lyù vaø tra cöùu caùc thoâng tin tìnhhình hoä khaåu taïi PhöôøngII/ Yeâu caàu thieát keá: Caên cöù vaøo caùc yeâu caàu treân , anh(chò) haõythieát keá: 1. Maãu thu thaäp thoâng tin: Soå hoä khaåu 2. Maãu keát xuaát: - Danh saùch nhaân hoä khaåu theo Toå - Danh saùch nhaân khaåu theo tuoåi, giôùi tính, trình ñoä vaên hoùa, ngheà nghieäp, tình traïng hoaït ñoäng,.. - Thoáng keâ tình hình nhaân khaåu cö nguï trong Phöôøng theo löùa tuoåi, giôùi tính, trình ñoä vaên hoùa, tình traïng gia ñình, tình traïng hoaït ñoäng, ngheà nghieäp chuyeân moân - Danh saùch cöû tri tham gia baàu cöû trong Phöôøng - Danh saùch thanh nieân ñeán tuoåi ñaêng kyù nghóa vuï quaân söï 3. Xaây döïng moâ hình yù nieäm truyeàn thoâng 4. Xaây döïng moâ hình yù nieäm döõ lieäu 5. Xaây döïng moâ hình yù nieäm xöû lyù. 6. Xaây döïng moâ hình toå chöùc xöû lyù. 7. Xaây döïng moâ hình vaät lyù döõ lieäu vaø caùc khung nhìn ñaùp öùngcaùc yeâu caàu cô baûn veà truy vaán thoâng tin.Keát thuùc moân hoïc: Moãi hoïc vieân noäp quyeån Ñoà aùn moân hoïc goàm caùc noäi dungchính nhö sau: 1. Hoà sô phaân tích heä thoâng tin yù nieäm: - Moâ hình yù nieäm truyeàn thoâng - Moâ hình yù nieäm döõ lieäu - Moâ hình yù nieäm xöû lyù 2. Hoà sô phaân tích heä thoâng tin logic vaø vaät lyù: - Moâ hình toå chöùc xöû lyù - Moâ hình vaät lyù döõ lieäu Giaùo vieân ra ñeà Phan Myõ Trinh 7
 8. 8. BAØI TAÄP TOÅNG QUAÙT 4Moân: Coâng cuï phaân tích vaø thieát keá heä thoáng thoâng tin quaûn lyù.I/ MOÂ TAÛ GÔÏI YÙ BAØI TOAÙN: Quaûn lyù baùn haøng taïi nhaøsaùchMoät nhaø saùch caàn quaûn lyù vieäc baùn saùch baèng maùy vi tính. Toå chöùcvaø hoaït ñoäng cuûa nhaø saùch nhö sau:Saùch ñöôïc phaân loaïi vaø tröng baøy tuøy theo lónh vöïc maø noäi dung saùch ñeàcaäp ñeán: Toaùn, Lyù, Hoùa, Tin hoïc, Vaên hoïc trong nöôùc, Vaên hoïc nöôùcngoaøi, aâm nhaïc, ....Nguoàn cung caáp saùch cho nhaø saùch baùn goàm nhieàu nhaø cung öùng, thoângtin caàn theo doõi veà nhaø cung öùng goàm: - maõ soá nhaø cung öùng - teân nhaø cung öùng - ñòa chæ nhaø cung öùng - Soá ñieän thoaïi, faxÑeå theo doõi tình hình hoaït ñoäng cuûa nhaø saùch, ngöôøi ta caàn theo doõi caùcthoâng tin sau: 1. Tình hình nhaäp saùch - Soá hoùa ñôn nhaäp - Ngaøy nhaäp - Teân nhaø cung öùng - Saùch nhaäp - Soá löôïng - Giaù nhaäp 2. Tình hình baùn saùch - Teân saùch - Lónh vöïc - Nhaø cung öùng saùch - Nhaø xuaát baûn - Naêm xuaát baûn - Taùc giaû - Giaù bìa - Ngaøy baùnHaõy xaây döïng heä thoáng tin hoïc ñeå quaûn lyù tình hình nhaäp, baùn vaø toànsaùch taïi nhaø saùchII/ Yeâu caàu thieát keá: Caên cöù vaøo caùc yeâu caàu treân , anh(chò) haõythieát keá: 1. Maãu thu thaäp thoâng tin: Hoùa ñôn nhaäp saùch, Hoùa ñôn baùn saùch 2. Maãu keát xuaát: - Baùo caùo nhaäp, xuaát, toàn saùch theo töøng maõ saùch, lónh vöïc - Danh saùch chi tieát saùch baùn trong khoaûng thôøi gian xaùc ñònh theo töøng lónh vöïc - Baûng toång hôïp doanh thu baùn saùch theo töøng lónh vöïc 8
 9. 9. - Thoáng keâ soá löôïng saùch ñaõ baùn theo maõ saùch, lónh vöïc 3. Xaây döïng moâ hình yù nieäm truyeàn thoâng 4. Xaây döïng moâ hình yù nieäm döõ lieäu 5. Xaây döïng moâ hình yù nieäm xöû lyù. 6. Xaây döïng moâ hình toå chöùc xöû lyù. 7. Xaây döïng moâ hình vaät lyù döõ lieäu vaø caùc khung nhìn ñaùp öùng caùc yeâu caàu cô baûn veà truy vaán thoâng tin.Keát thuùc moân hoïc: Moãi hoïc vieân noäp quyeån Ñoà aùn moân hoïc goàm caùc noäi dungchính nhö sau: 1. Hoà sô phaân tích heä thoâng tin yù nieäm: - Moâ hình yù nieäm truyeàn thoâng - Moâ hình yù nieäm döõ lieäu - Moâ hình yù nieäm xöû lyù 2. Hoà sô phaân tích heä thoâng tin logic vaø vaät lyù: - Moâ hình toå chöùc xöû lyù - Moâ hình vaät lyù döõ lieäu Giaùo vieân ra ñeà Phan Myõ Trinh 9

×