L01 dasar pendidikan dan akta pendidikan

8,458 views

Published on

2012

Published in: Education
4 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,458
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
190
Comments
4
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Setiap dasar yang dibentuk mempunyai matlamat dan tujuannya yang tersendiri. Sesuatu dasar bukan dibentuk secara sewenang-wenangnya. Dasar terbentuk akibat munculnya sesuatu isu dalam masyarakat. Sesuatu isu wujud apabila timbulnya sesuatu masalah dalam masyarakat / klien yang merupakan environment kepada dasar. Environment dasar awam adalah masyarakat dan alam sekeliling atau teritory negara.
 • Isu boleh didefinisikan sebagai timbulnya rasa tidak puas hati di kalangan rakyat terhadap sesuatu perkara dalam environment negara yang mana ia merupakan masalah dan sering dipersoalkan. Isu mungkin timbul disebabkan sesuatu perjalanan isnstitusi atau organisasi kerajaan yang tidak berkesan atau telah banyak mendapat kritikan rakyat.
 • Secara keseluruhannya isu juga boleh didefinisikan sebagai tindakan rakyat untuk mengkritik atau mempersoalkan, aduan-aduan atau complain, sungutan terhadap sebarang tindakan. Di peringkat awam, isu dalam bentuk masalah, sungutan, aduan @ complain, kritikan, bangkangan, persoalan yang melibatkan sejumlah besar atau sekelompok besar ahli masyarakat dan mendapat perhatian wakil rakyat, menteri dan PM akan menjadi agenda tindakan dasar.
 • Masalah ini akan dikaji sama ada boleh diatasi dengan menggunakan dasar sedia ada (jika ada), pembaikan dasar sedia ada atau diselesaikan dengan mengadakan dasar baru atau merupakan sesuatu masalah yang tidak memerlukan tindakan memandangkan ianya akan berlalu begitu sahaja.
 • Ciri-ciri dasar
 • Penggubal bagi setiap dasar di negara ini biasanya adalah terdiri daripada golongan pentadbir dan profesional. Mereka akan mengkaji dan menganalisis sesuatu dasar tersebut di peringkat Kementerian/Jabatan masing-masing. Kertas dasar yang disediakan akan dikemukakan ke pihak Jemaah Menteri atau Kabinet untuk mendapat kelulusan dasar atau kelulusan kabinet. Sebelum dikemukakan untuk pertimbangan kabinet tersebut, pihak Kementerian yang berkenaan akan terlebih dahulu mendapatkan maklum balas daripada pihak Kementerian lain yang berkaitan dengan dasar tersebut. Contoh:
 • L01 dasar pendidikan dan akta pendidikan

  1. 1. 1
  2. 2. EDU5905 KONSEP PENDIDIKAN DAN PROFESION PERGURUAN
  3. 3. EDU5905 PENDIDIKAN DAN PROFESION KEGURUAN KULIAH MINGGU 01:DASAR DAN PERUNDANGAN PENDIDIKAN Oleh: Dr. Ramli Bin Basri ramlibasri@putra.upm.edu.my Tel: 019 224 1332 3
  4. 4. KANDUNGAN1. Pengenalan Kepada Dasar Awam2. Proses Dasar3. Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK): Asas, Dasar dan Sistem Pendidikan Kebangsaan4. Akta Pendidikan 1996
  5. 5. 1. PENGENALAN KEPADA DASAR AWAM
  6. 6. ISU DAN DASARDasar digubal berikutan sesuatu isu atau cabaran dalam environment dasarEnvironment dasar awam adalah masyarakat dan alam sekeliling dalam jajahan dan kedaulatan negara.Sesuatu isu atau cabaran wujud apabila timbulnya sesuatu masalah atau keadaan atau cabaran dalam masyarakat / klien yang merupakan environment kepada dasar.
  7. 7. DEFINISI ISURasa tidak puas hati di kalangan rakyat terhadap sesuatu perkara dalam environment negara yang mana ia merupakan masalah dan sering dipersoalkan.Sesuatu perjalanan institusi atau organisasi kerajaan yang tidak berkesan atau telah banyak mendapat kritikan rakyat.Tindakan rakyat untuk mengkritik atau mempersoalkan, aduan-aduan atau complain, sungutan terhadap sebarang tindakan. Tindakan kerajaan bagi sesuatu tujuan atau cabaran seperti meningkatkan kemajuan, kemudahan, keselamatan dan keselesaan.
  8. 8. ISU Isu dalam bentuk masalah, sungutan, aduan, kritikan, bangkangan, dan tuntutan atau persoalan atau cabaran yang melibatkan sejumlah besar atau sekelompok besar ahli masyarakat atau negara secara keseluruhan Penyelesaian isu di luar kemampuan merekaIsu yang mendapat perhatian wakil rakyat, menteri dan PM akan menjadi agenda tindakan dasar.
  9. 9. ISU DAN DASARIsu akan dikaji sama ada boleh diatasi dengan• menggunakan dasar sedia ada (jika ada),• pembaikan dasar sedia ada atau• mengadakan dasar baru atau• merupakan sesuatu masalah yang tidak memerlukan tindakan memandangkan ianya akan berlalu begitu sahaja.
  10. 10. DASARDasar dibentuk untuk menangani isuSetiap dasar yang dibentuk mempunyaimatlamat, tujuan dan strategiDasar mesti selaras dengan dasar-dasar yanglain danDasar hendaklah tidak bercanggah dengandasar-dasar yang lain
  11. 11. DEFINISI DASAR AWAMPilihan kerajaan sama ada untuk membuatsesuatu ataupun tidak membuat sesuatuPilihan kerajaan bagi menjelaskan, menerang,mempertahankan, memimpin ataumenggariskan sesuatu tindakan sama adayang nyata atau bertujuanSesuatu yang digubal untuk menyatakan ataumemperihalkan hasrat, tujuan dan matlamatkerajaan
  12. 12. DEFINISI DASAR AWAMNilai peruntukan pihak berkuasa bagikeseluruhan masyarakat danpersekitaran/ teritori /jajahanProgram bagi nilai, amalan danmatlamat yang telah diunjurkan
  13. 13. PEMBENTUKAN DASAR AWAMPEMUTUSAN DASAR• Majlis Raja-Raja• Parlimen• KabinetPENGGUBAL DASAR• Profesional dan Pentadbir
  14. 14. PEMBENTUKAN DASAR AWAMPELAKSANA DASAR• Profesional dan PentadbirSASARAN DASAR• Rakyat dan environment (Kumpulan Berkepentingan dan Penanggung Risiko)
  15. 15. BENTUK-BENTUK DASAR PERLEMBAGAAN, UNDANG-UNDANG & PERATURAN DASAR RANCANGAN PROGRAM PROJEK SKIM
  16. 16. PELAKSANAAN DASARPROGRAMPROJEKRANCANGANAKTIVITISKIMSTRATEGIINTERVENSI
  17. 17. PENJELASAN DASARPEKELILINGSURAT SIARANMEKANISMEGARIS PANDUAN
  18. 18. 2. PROSES DASAR
  19. 19. PROSES DASAR1. Mengenalpasti masalah, cabaran2. Menstrukturkan masalah, cabaran kepada isu, matlamat dasar3. Mengemukakan alternatif untuk kelulusan4. Pernyataan Dasar5. Merancang tindakan dasar: Program, Aktiviti, Mekanisme Pelaksanaan6. Outcome Dasar7. Penilaian Dasar: Teruskan @ Hentikan @ Penambahbaikkan8. Intervensi Dasar
  20. 20. PEMBENTUKAN DASAR Cadangan Dasar Perlu Mengambilkira3. Political Expediency/Support4. Financial Capability5. Professional Capacity6. Administrative Operability Mengambilkira Kepentingan9. Policy Actors/Advocators10. Policy Stakeholders11. Policy Risk Groups
  21. 21. PEMBENTUKAN DASAR PENDIDIKAN Kertas Cadangan Dasar3. Mesyuarat Jabatan/Bahagian4. Mesyuarat Hal-Hal Profesional KPM5. Mesyuarat Pengurusan KPM6. Mesyuarat JK Perancangan Pendidikan7. Mesyuarat Jemaah Menteri8. Rang Undang-Undang9. Majlis Raja-Raja
  22. 22. 3. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
  23. 23. ENVIRONMENT DASAR PELAJARAN• Sek Ren • Guru Ren• Sek Men • Guru Men• Jumlah Sek • Jumlah Guru• Murid Rendah • Bajet• Murid Men• Jumlah Murid
  24. 24. PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA• Pelbagai jenis atau orientasi sekolah• Pelbagai jenis bahasa pengantar• Pelbagai bentuk kurikulum• Kelayakan guru tidak seragam
  25. 25. ASAS DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN SEDIA ADAPENYATA BARNES 1950PENYATA FENN-WU 1951ORDINAN PELAJARAN 1952PENYATA RAZAK 1956ORDINAN PELAJARAN 1957PENYATA RAHMAN TALIB 1960EDUCATION ACT 1962LAPORAN JK KABINET 1979
  26. 26. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN AKTA PENDIDIKAN 1996SEBAGAI AKTA IBU KEPADA PENDIDIKAN
  27. 27. AKTA PENDIDIKAN 1996 SUATU AKTAUNTUK MENGADAKAN PERUNTUKAN BAGI PENDIDIKAN DAN BAGI PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGANNYA
  28. 28. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN• ADALAH BERPAKSIKAN AKTA PENDIDIKAN 1996 & FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN; DAN• PELAKSANAAN SEMASA DIGUBAL SELARAS DENGAN DASAR WAWASAN NEGARA
  29. 29. PELAKSANAAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN• RANCANGAN MALAYSIA KE- 9• PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006 - 2010
  30. 30. PERAKUAN DASAR DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996• ILMU itu adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsa• TUJUAN PENDIDIKAN adalah untuk penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global, kesan daripada perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat.
  31. 31. PERAKUAN DASAR DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996• PERANAN PENDIDIKAN menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatupadu, demokratik, liberal dan dinamik
  32. 32. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)Pendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebih memperkembangkanpotensi idividu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk melahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi danjasmani berdasarkan kepada kepercayaan dankepatuhan kepada tuhan
  33. 33. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANUsaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketrampilan, beraklak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara.
  34. 34. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAN Dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Kebangsaan yang memperuntukkan• Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama• Kurikulum Kebangsaan• Peperiksaan yang sama
  35. 35. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAN• Pendidikan yang komprehensif dan pelbagai skop yang akan memenuhi keperluan negara, serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukun Negara
  36. 36. MISI PENDIDIKANMembangunkan sistem pendidikan yangberkualiti bertaraf dunia bagimemperkembangkan potensi individusepenuhnya dan memenuhi aspirasi negaraMalaysia.
  37. 37. MATLAMAT PENDIDIKAN• Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu• Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera• Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara• Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara
  38. 38. 4. PERUNTUKAN AKTA PENDIDIKAN 1996(PERUNTUKAN-PERUNTUKAN UTAMA)
  39. 39. Seksyen 15: Sistem Pendidikan Kebangsaan Terdiri daripada:– pendidikan prasekolah– pendidikan rendah– pendidikan menengah– pendidikan lepas menengah– pendidikan tinggitetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat.
  40. 40. Seksyen 2: TAKRIFAN• Bahasa Kebangsaan (ms 15)• Guru (ms 15)• Ibu bapa (ms 15)• Institusi pendidikan (ms 15)• Murid (ms 16)• Premis (ms 18)
  41. 41. Pendidikan Prasekolah• Pendidikan prasekolah ertinya program pendidikan bagi murid yang berumur dari empat hingga enam tahun
  42. 42. Pendidikan Rendah• Pendidikan rendah ertinya kursus pengajian pada peringkat rendah yang direncanakan bagi tempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat diikuti dalam tempoh antara lima hingga tujuh tahun
  43. 43. Pendidikan Menengah Rendah• Pendidikan menengah rendah ertinya kursus tiga tahun yang sesuai bagi seseorang murid yang sudah tamat mengikuti pendidikan rendah
  44. 44. Pendidikan Menengah Atas• Pendidikan menengah atas ertinya pendidikan yang sesuai dengan kebolehan dan bakat seseorang murid yang sudah tamat mengikuti pendidikan menengah rendah
  45. 45. Pendidikan Lepas Menengah• Pendidikan lepas menengah ertinya pendidikan yang disediakan untuk seseorang yang sudah tamat mengikuti pendidikan menengah atas, tetapi tidak termasuk pendidikan tinggi.
  46. 46. Pendidikan Tinggi• Pendidikan tinggi ertinya pendidikan yang disediakan oleh institusi pendidikan tinggi (diploma & ijazah)
  47. 47. Sekolah• Sekolah ertinya tempat di mana 10 orang atau lebih lazimnya diajar sama ada di dalam satu kelas atau lebih.
  48. 48. Seksyen 16: SekolahTiga kategori institusi pendidikandalam Sistem PendidikanKebangsaan iaitu:a) Sekolah kerajaanb) Sekolah bantuan kerajaan; danc) Sekolah swasta.
  49. 49. Sekolah Kerajaan• Sekolah kerajaan ertinya sekolah yang ditubuhkan dan disenggarakan sepenuhnya oleh Menteri
  50. 50. Sekolah Bantuan Kerajaan• Sekolah bantuan kerajaan ertinya sekolah yang menerima sumbangan modal dan sumbangan bantuan penuh
  51. 51. Sumbangan (Grant)•Sumbangan modalBayaran daripada wang awam kepadasesebuah institusi pendidikan bagimengadakan bangunan,Ubahsuai dan tambah premis,Perabot dan kelengkapan, atauMaksud lain yang ditetapkan.
  52. 52. Sumbangan2. Sumbangan BantuanApa-apa bayaran daripada wangawam selain daripada sumbanganmodal kepada sesebuah institusipendidikan
  53. 53. Sekolah KebangsaanSK ertinya sekolah rendah kerajaan atau sekolahrendah bantuan kerajaana) yang menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid dari umur enam tahunb) yang menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utamac) yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib; dan
  54. 54. Sekolah Kebangsaand) di mana kemudahan bagi pengajaran i. Bahasa Cina atau Bahasa Tamil hendaklah diadakan jika ibu bapa sekurang-kurangnya lima belas orang murid di sekolah itu memintanya ii. Bahasa-bahasa kaum asli hendaklah diadakan jika ibu bapa sekurang- kurangnya lima belas orang murid di sekolah itu memintanya
  55. 55. Sekolah Jenis Kebangsaan• SJK ertinya sekolah rendah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan a) yang menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid dari umur enam tahun b) yang menggunakan Bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pengantar utama; dan c) yang menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib
  56. 56. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANsekolah menengah kerajaan atau sekolahmenengah bantuan kerajaan-b) yang menyediakan kursus pendidikanmenengah selama lima tahun yang sesuai bagimurid yang baru sahaja tamat mengikutipendidikan rendah;c) yang menggunakan bahasa kebangsaan sebagaibahasa pengantar utama;d) yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib;
  57. 57. d) di mana kemudahan bagi pengajaran –iii. bahasa Cina atau Tamil hendaklah diadakan jika ibu bapa sekurang-kurangnya lima belas orang orang murid di sekolah itu memintanya; daniv. bahasa-bahasa kaum asli hendaklah diadakan jika didapati munasabah dan praktik berbuat sedemikian dan jika ibu bapa bapa sekurang- kurangnya lima belas orang murid di sekolah itu memintanya;
  58. 58. i. bahasa Arab, Jepun, Jerman atau Perancis atau mana-mana bahasa asing lain boleh diadakan jika didapati munasabah dan praktik berbuat sedemikian; danc) yang menyediakan murid bagi apa-apa peperiksaan yang ditetapkan.
  59. 59. Seksyen 41: Pendidikan Khas• Tempoh yang ditetapkan oleh Menteri tidak boleh kurang daripada tempoh minimum pendidikan rendah atau menengah• Kurikulum yang ditetapkan hendaklah mematuhi kehendak kurikulum kebangsaan setakat yang semunasabahnya praktik
  60. 60. Seksyen 50: Pengajaran Agama Islam• Jika terdapat dalam satu-satu institusi pendidikan terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri
  61. 61. Seksyen 51: Pengajaran Agama Selain Dari Agama IslamPengelola institusi pendidikan bantuan kerajaan bolehmengadakan peruntukan bagi pengajaran agama selaindaripada agama Islam untuk murid institusi pendidikan ituatau mana-mana daripada mereka tetapi - a) peruntukan sedemikian tidak boleh dibiayai dengan wang yang diperuntukkan oleh parlimen; dan b) tiada murid boleh mengikuti pengajaran agama selain daripada agama yang dianutinya, kecuali dengan keizinan bertulis ibu bapanya
  62. 62. Seksyen 17: Bahasa Kebangsaan1) Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan
  63. 63. Seksyen 17: Bahasa Kebangsaan1) Jika bahasa pengantar utama di sesuatu institusi adalah selain daripada bahasa kebangsaan, maka bahasa kebangsaan hendaklah diajar sebagai mata pelajaran wajib
  64. 64. Seksyen 18: Kurikulum Kebangsaan1) Kurikulum Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua sekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan.
  65. 65. Seksyen 18: Kurikulum Kebangsaan1) Dalam hal sekolah swasta - hendaklah disifatkan telah dipatuhi jika mata pelajaran teras Kurikulum Kebangsaan - diajarkan di sekolah itu.
  66. 66. Seksyen 19: PeperiksaanTiap-tiap sekolah hendaklah menyediakanmurid-muridnya bagi peperiksaan yangditetapkan oleh atau dibawah akta ini.
  67. 67. SEKSYEN 29A: PEND RENDAH WAJIB (Mulai 2003) Tiap-tiap ibu bapa yang merupakan warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysia hendaklah memastikan bahawa jika anaknya telah mencapai umur enam tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa anak itu didaftarkan sebagai murid di sekolah rendah dalam tahun itu dan terus menjadi murid di sekolah rendah sepanjang tempoh pendidikan wajib.
  68. 68. SEKSYEN 64: BANTUAN MURIDMenteri boleh memberikan sama ada bantuan kewangan atauselainnya berkenaan dengan murid atau mana-mana golonganmurid di institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan danbantuan itu boleh termasuk –c) pemberian dermasiswa, biasiswa, pinjaman atau bantuanlain; dand)penyediaan -v.tempat tinggal;vi.pengangkutan;vii.buku; danviii.perkhidmatan perubatan dan pergigian,
  69. 69. 11 JENIS BANTUAN MURID DI SEDIAKANbagi maksud membolehkan murid itumenggunakan sepenuhnya kemudahan yangtersedia bagi mereka atau bagi maksudmemperbaiki kesihatan dan kesejahteraan hidupmereka.
  70. 70. Thank You… 70

  ×