เสียงส่องแสง

548 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เสียงส่องแสง

  1. 1. เสียงส่ องแสง โครงการผลิตหนังสื อเสี ยงรู ปแบบ DAISY ่ ั เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหว ในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมายุ 84 พรรษา1. หลักการและเหตุผล “การศึกษาเป็ นปัจจัยสาคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรม ของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่ งสามารถธารงรักษาความเจริ ญมันคงของประเทศไว้และ ่ ้ พัฒนาให้กาวหน้าต่อไปได้โดยตลอด” พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ครู และนักเรี ยนที่ได้รับพระราชทานรางวัล วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2524 ่ ั พระบรมราโชวาทที่อญเชิญมาข้างต้นนี้ แสดงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวฯทรงเห็นว่า ั การศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างชาติที่เยาวชนทั้งหลายจะต้องได้รับอย่างทัวถึง ครบถ้วน เพื่อการพัฒนา ่ ประเทศอย่างมันคงและจีรังยังยืน ่ ่ ่ ั ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวจะทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้ คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทา โครงการผลิต หนังสื อเสี ยงแบบเดซี (DAISY) เพื่อคนพิการทางสายตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรม ราโชวาทและปณิ ธานของมหาวิทยาลัยในการเป็ นเสาหลักของแผ่นดิน โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาที่เห็นพ้อง
  2. 2. กันว่า ทุกคนในประเทศควรจะเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเสมอหน้ากันตามสิ ทธิ ตามกฎหมาย แม้กลุ่มผูพิการทาง ้สายตาจะมีสิทธิได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกับผูอื่นในสังคมตามกฎหมาย แต่โอกาสที่จะเข้าถึงนั้นยังมีปัญหาอยู่ ้มาก คนพิการทางการมองเห็นเข้าถึงความรู ้ได้อย่างจากัดเฉพาะทางหนังสื ออักษรเบรลล์หรื อหนังสื อเสี ยงเท่านั้น ข้อมูลประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการของสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวตคนพิการแห่งชาติในปี 2554 แจ้งว่ามีจานวนคนพิการทั้งหมด 1,171,800 คนในประเทศ มีคนพิการทางการ ิมองเห็นถึง 127,458 คน แต่มีเพียงร้อยละ 20 ที่มีโอกาสในระดับใดระดับหนึ่ง และมีคนตาบอดไม่ถึงร้อยละ 10ที่สามารถเขียนอ่านอักษรเบรลล์ได้ ส่ วนหนังสื อเสี ยงที่มีการผลิตออกมาก็มกจะไม่ตรงตามความต้องการ โดย ัเฉพาะที่เป็ นตารับตารา จะมีนอย และที่มีอยูก็จะไม่มีคุณภาพนัก ้ ่ ห้องปฏิบติการเทคโนโลยีช่วยเหลือ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พฒนา ั ัโปรแกรมหนังสื อเดซี (DAISY – Digital Accessible Information System) ขึ้น ซึ่ งจะช่วยผลิตหนังสื อเสี ยงได้ตามมาตรฐานสากล ได้รวดเร็ วและใช้ได้สะดวก ส่ วนทางด้านภาษาจะร่ วมกับคณะอักษรศาสตร์ ซ่ ึงเชี่ยวชาญ ่ทางด้านภาษาจะดูแลควบคุมการอ่านออกเสี ยงไม่วาจะเป็ นภาษาไทยหรื ออังกฤษ ให้ถูกต้องตามอักขรวิธี การเว้นวรรคตอน หนังสื อเสี ยงที่มีใช้อยูในประเทศไทยในปัจจุบนส่ วนใหญ่อ่านและบันทึกเสี ยงโดยอาสาสมัคร ่ ัแล้วจัดเก็บเป็ นไฟล์เสี ยง ผูใช้สามารถเรี ยกใช้ไฟล์เสี ยงดังกล่าวได้ หากแต่ในสากลนั้น หนังสื อเสี ยงที่เป็ น ้ ่มาตรฐานแพร่ หลายมักอยูในรู ปแบบที่เรี ยกว่าเดซี (DAISY – Digital Accessible Information System) ซึ่งมีทั้งตัวหนังสื อ (Text) และเสี ยง (Audio) ประกอบกันขึ้นตามที่มาตรฐานกาหนดให้เป็ นหนังสื อเสี ยงแบบเต็ม ัรู ปแบบ (Full-text) ใช้ได้กบเครื่ องอ่านที่ผพิการทางการมองเห็นนิยมใช้ หรื อผ่านโปรแกรมการอ่านหนังสื อเด ู้ซี ทวไป ผูใช้จะสามารถนาทาง (Navigate) ด้วยการเดินหน้า ถอยหลัง เลือกตามบท หรื อส่ วนต่างๆ ของหนังสื อ ั่ ้
  3. 3. ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ หนังสื อเสี ยงนี้ยงจะมีประโยชน์แก่ผพิการด้านอื่นๆ เช่น ผูพิการด้านการเรี ยนรู้ ั ู้ ้ ตลอดจนผูสูงอายุ และบุคคลทัวไป เมื่อผลิตหนังสื อเสี ยงและจัดการเรื่ องลิขสิ ทธิ์ หนังสื อแต่ละเล่มแล้ว ้ ่ ่ โครงการฯจะนาไฟล์เดซี ของหนังสื อแต่ละเล่มเผยแพร่ ผานเว็บไซต์ของโครงการให้ผใช้นาไปใช้ได้โดย ู้ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ่ ั เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวในวโรกาสอันเป็ นมหามงคลยิงนี้ คณะ ่ ้ั ่ ่ ั ผูจดทาเห็นสมควรอย่างยิงที่จะอัญเชิญพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหว เรื่ องพระมหาชนก (2539) มาจัดทาเป็ นหนังสื อฉบับปฐมฤกษ์ของโครงการและจะจัดทาพระราชนิพนธ์เรื่ องอื่นๆ ตลอดจนกระแส พระราชดาริ เรื่ องปั ญหาการใช้คาไทยครั้งเสด็จฯ ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษร ศาสตร์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 มาจัดทาเป็ น หนังสื อเสี ยงรู ปแบบเดซี สมบูรณ์ ได้มาตรฐานสากล มีการอ่าน เนื้อเรื่ อง และบรรยายภาพประกอบให้ผพิการทางสายตาสามารถจินตนาการได้ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาส ู้ ซาบซึ้ งกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหว ดังเช่นที่ผคนสายตาดีท้ งหลายได้อ่านได้ ่ ั ู้ ั ประทับใจพระอัจฉริ ยภาพทางด้านอักษรศาสตร์ โครงการผลิตหนังสื อเสี ยงเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้ ี จะเป็ นการวิจยข้ามคณะที่ท้ งคณาจารย์และนิสิตที่ ั ั มีจิตอาสาร่ วมมือกันอย่างพร้อมเพรี ยงเพื่อประโยชน์ของผูอื่น และยังจะเป็ นการร่ วมกันอนุรักษ์การอ่านออก ้ เสี ยงภาษาไทยอย่างถูกต้อง คณะผูจดทาหวังเป็ นอย่างยิงว่า นอกจากผูพิการทางสายตาจะได้รับสุ นทรี ยรสของ ้ั ่ ้ บทพระราชนิพนธ์แล้ว สังคมยังจะได้แบบอย่างการออกเสี ยงภาษาไทยที่ถูกต้องอีกด้วย อนึ่ง เพื่อร่ วมฉลองวาระครบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 คณะฯ ยินดีสนับสนุนการผลิตหนังสื อเสี ยงรู ปแบบเดซี นี้ จานวน 100 เล่ม เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่คน
  4. 4. ตาบอด และส่ งเสริ มคุณภาพการศึกษาแก่เยาวชนคนพิการให้เท่าเทียม กับคนอื่นๆ ในสังคม อันจะเป็ นการช่วย ให้กฎหมายแห่งความเท่าเทียมทางการศึกษาของทุกคนในสังคมปรากฏผลเป็ นจริ งอย่างยังยืน ่2. วัตถุประสงค์ โครงการผลิตหนังสื อเสี ยงรู ปแบบเดซี น้ ี มีวตถุประสงค์ ั 2.1 เพื่อผลิตหนังสื อเสี ยงรู ปแบบเดซี ประกอบด้วยหนังสื อพระราชนิพนธ์ หนังสื อเรี ยน และหนังสื ออื่นๆ 2.2 เพื่อเผยแพร่ ความรู ้และช่วยส่ งเสริ มด้านการศึกษาของคนพิการทางการมองเห็น ให้โอกาสแก่ผสูงอายุ ผู ้ ู้ พิการทางการเรี ยนรู ้ ผูไม่รู้หนังสื อ และบุคคลทัวไป ้ ่ 2.3 เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการเชิ ญชวนให้พสกนิกรชาวไทยร่ วมกันทากิจกรรมความดี สร้างหนังสื อเสี ยงให้คน ่ ั พิการทางการมองเห็น เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวฯ ตามแนวทางการ ช่วยเหลือคนพิการ ในพระบรมราโชวาทเรื่ องการให้ คนไทยได้ทราบและตระหนักถึงความสาคัญของ การศึกษาที่มีต่อการพัฒนา และพระบรมราโชวาทแก่ผทางานด้านคนพิการตามหลักการที่วา ช่วยคนพิการ ู้ ่ เพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้3. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ระยะที่ 1: 12 สิ งหาคม 2554 – 5 ธันวาคม 2554 • อบรมการใช้โปรแกรมการผลิตหนังสื อเสี ยงจุฬาเดซีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผูที่ ้ เกี่ยวข้อง • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โครงการผลิตหนังสื อเสี ยงรู ปแบบเดซีเพื่อการจัดการโครงการ จัดเก็บหนังสื อเสี ยง และเผยแพร่ หนังสื อเสี ยง
  5. 5. • ผลิตหนังสื อเสี ยงจากบทพระราชนิพนธ์เรื่ องพระมหาชนก เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ ่ ั เจ้าอยูหวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในพระบรมราชวโรกาสที่ทรงเจริ ญพระชนมายุ 84 พรรษา ใน วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ระยะที่ 2: 6 ธันวาคม 2554 – 1 มิถุนายน 2556 • อบรมการใช้ภาษาไทยในการอ่านสาหรับอาสาสมัครผลิตหนังสื อเสี ยง • ผลิตหนังสื อเสี ยงจานวน 100 เล่ม จาก - บทพระราชนิพนธ์ เรื่ องนายอินทร์ ผปิดทองหลังพระ ติโต และคุณทองแดง และกระแส ู้ - พระราชดาริ เรื่ องปั ญหาการใช้คาไทย - บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี - หนังสื อเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรี ยน - หนังสื อที่มีผระบุความต้องการจากห้องสมุดสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ู้4. สถานที่ในการดาเนินโครงการ คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย5. ผูรับผิดชอบโครงการ ้ หัวหน้าโครงการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  6. 6. นักวิจยด้านอักษรศาสตร์ ั รองคณบดีฝ่ายวิจย ั รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผูอานวยการศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ้ นักวิจยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ั ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ ้ ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุ ชาโต ้ เลขานุการโครงการ นางสาวกรรณิ การ์ มาสมาน นางสาวสุ ภชชา เหมรัตนธร ั7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7.1. นิสิตที่สละเวลามาร่ วมกันจัดทาจะเกิดความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่ วมในโครงการเฉลิมพระเกียรติน้ ี เพื่อสร้าง ผลงานที่เป็ นประโยชน์อย่างยังยืนต่อการศึกษาของผูดอยโอกาส ่ ้้ 7.2 นิสิตนักศึกษาผูพิการทางสายตา ไม่เฉพาะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ้ มหาวิทยาลัย เท่านั้นที่จะมีตาราใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามหลักสู ตรและความสนใจ 7.3 ความสาเร็ จของโครงการจะเป็ นแนวทางการร่ วมมือขององค์ความรู ้ดานมนุษยศาสตร์ (อักษรศาสตร์ ) กับ ้ เทคโนโลยี (วิศวกรรมศาสตร์ ) อีกรู ปแบบหนึ่งที่เห็นผลลัพธ์ที่เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ ง
  7. 7. 7.4 กฎหมายที่ให้สิทธิ แก่คนพิการในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมในสังคมเกิดเป็ นจริ งได้อย่างสมบูรณ์ ่7.5 ผูดอยโอกาสในสังคม ไม่วาจะเป็ นผูพิการทางสายตา ผูไม่รู้หนังสื อ ผูสูงอายุ ตลอดจนประชาชนทัวไป จะ ้้ ้ ้ ้ ่ ได้รับโอกาสที่จะได้เรี ยนรู ้บทพระราชนิพนธ์อนล้ าค่าของชาติ จากการได้ฟังหนังสื อเสี ยงที่มีคุณภาพทั้ง ั ด้านเนื้ อหาและการอ่านออกเสี ยงที่ถูกต้องตามอักขระด้วยผูชานาญด้านภาษาไทย ้ ่ ั7.6 การอัญเชิญหนังสื อพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวมาทาเป็ นหนังสื อเสี ยงจะทาให้นิสิต อักษรศาสตร์ ได้ฝึกการอ่านหลากหลายประเภท คือ อ่านวรรณคดี บรรยายภาพประกอบลายไทย (พระ มหาชนก) อ่านสารคดีชีวประวัติบุคคลสาคัญ (ติโต) อ่านหนังสื อเยาวชนประกอบภาพ (คุณทองแดง) อ่านแบบละครวิทยุซ่ ึ งเลือนหายไปจากสังคม (นายอินทร์ ผ้ ูปิดทองหลังพระ)

×