Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สรุปผลการประเมิน

306 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

สรุปผลการประเมิน

  1. 1. สรุปผลการประเมิน แบบประเมินผลโครงการ “ เทศกาลงานออกร้านหนังสือในสวนครั้งที่ 4” แบ่งเป็น 5 ด้าน มีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ น้อย และควรปรับปรุง โดยเป็นแบบประเมินภาษาไทยสาหรับอาจารย์ นิสต บุคลากร ิและบุคคลภายนอก ที่มาร่วมงาน “ เทศกาลงานออกร้านหนังสือในสวนครั้งที่ 4” จานวน 69 คน สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 1. สถานทีจัดเหมาะสม ่ - ดีมาก 40.58% - ดี 53.62% - พอใช้ 5.79% - น้อย 0 % - ควรปรับปรุง 0 % 2. ร้านค้าที่มาร่วมงาน - ดีมาก 31.88% - ดี 55.07% - พอใช้ 11.59% - น้อย 1.44 % - ควรปรับปรุง 0% 3. ระยะเวลาที่จัด - ดีมาก 33.33% - ดี 49.27% - พอใช้ 10.14% - น้อย 5.79 % - ควรปรับปรุง 1.44% 4. วัน เวลามีความเหมาะสม - ดีมาก 40.58% - ดี 49.27% - พอใช้ 5.79% - น้อย 2.89% - ควรปรับปรุง 1.44 % 5. การประชาสัมพันธ์งาน - ดีมาก 21.73% - ดี 28.98% - พอใช้ 33.33%
  2. 2. - น้อย 14.49% - ควรปรับปรุง 1.44 % จากผลการประเมินเบื้องต้นสามารถสรุปภาพรวมการจัดโครงการ “เทศกาลงานออกร้านหนังสือในสวนครั้งที่ 4”ได้ดังนี้ เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก ซึ่งถือว่าเป็นทีน่าพอใจ ่ เกณฑ์ความพึงพอใจ 1 2 3 4 5 5% 1% 13% 34% 47%- ดีมาก 33.62%- ดี 47.42% พอใช้ 13.32% น้อย 4.92% ควรปรับปรุง 0.86% ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่านี้ (7 คน) 2. บรรยากาศการจัดงานดีมากค่ะ ขอบคุณมาก อยากให้มีการจัดเช่นนีทุกปีค่ะ (6 คน) ้ 3. นาร้านมาเยอะกว่านี้ก็ดีค่ะ (4 คน) 4. อยากให้จัดงานนานกว่านี้ค่ะ (4 คน) 5. หนังสือน่าอ่านและราคาถูกมากๆ ค่ะ (4 คน)

×