Successfully reported this slideshow.

Battsengel zurag

1

Share

1 of 82
1 of 82

Battsengel zurag

1

Share

Download to read offline

Description

БАТЦЭНГЭЛ СУМЫН НДХЕТ

Transcript

 1. 1. МОНГОП УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР БАИГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ Етроыегес/ Нуев КезШепТ паЛопз АРХАНГАИ АИМГИИН БАТЦЭНГЭЛ СУМЫН БАЙГАЛИЙН НӨХЦӨЛ, НӨӨЦИЙН ЗУРГИЙН эмхэтгэл Газарзүгт мэдээллийн системийн орчинд боловсруулсан тоон загвар Бургаст ууп Барчин гозгоруул Урд харгуя уул -Улаапзгана Цахиурт ууп" Бор-Өндөр ууп Харзны гозтор* Их үНЭГТИЙНгозгор зүүр уул .азарга ууп Майхан: Өндөр оорцог ууп А Дупаанууп араан чупуут ууп Цагаан Албан хэрэгцээнд зориулав
 2. 2. ЗУРГИИН ДУГААР Бэлчээрийн газрын тохнромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр зун-намрын улиралд адуунд тохирох бэлчээрийн зураг ЗУРГИИН НЭР МАСШТАБ БҮЛЭГ 1. НУТАГ ДЭВСГЭРИИН НЭГЖ, ГАЗРЫН ГАДАРГА Байршлын схем Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр зун-намрын улиралд хонинд тохирох бэлчээрийн зураг Сумын хилийн цэс Багийн хилийн цэс Газар усны нэрийн зураг Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр зун-намрын улиралд тэмээнд тохирох бэлчээрийн зураг Байрзүйн зураг Гадаргын өндөржилт Гадаргын хэвгий Налуугийн чиглэл Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр зун-намрын улиралд үхэрт тохирох бэлчээрийн зураг Ландсат 8 хиймэл дагуулын зураг БҮЛЭГ 2. ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГИ Геологи Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр зун-намрын улиралд ямаанд тохирох бэлчээрийн зураг Геоморфологи Газрын доорх ус Гадаргын ус Цэвдэгийн тархалт Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр өвөл-хаврын улиралд адуунд тохирох бэлчээрийн зураг Газар хөдлөлтийн мужлалт Ашигт малтмалын тархалт БҮЛЭГ 3. УУР АМЬСГАЛ Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр өвөл-хаврын улиралд хонинд тохирох бэлчээрийн зураг Хур тунадас БҮЛЭГ4. ХӨРС, ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр өвөл-хаврын улиралд тэмээнд тохирох бэлчээрийн зураг Хөрсний хэв шинж Хөрсний механик бүрэлдэхүүн БҮЛЭГ 5. УРГАМАЛЖИЛТ Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр өвөл-хаврын улиралд үхэрт тохирох бэлчээрийн зураг Ургамлын экологийн хэв шинж Ургамалжилт Бэлчээрийн төрх байдал Ойн төрөл Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр өвөл-хаврын улиралд ямаанд тохирох бэлчээрийн зураг Ойн төлөв байдал Ойн нөхөрлөл Ургамлын нормчилсон индекс /1ЧГ)Ү1/ БҮЛЭГ 9. ГАЗАР АШИГЛАЛТ БҮЛЭГ 6. АМБТАН, БАИГАЛИИН ДАГАЛДАХ БАЯЛАГ Газрын нэгдмэл сан Боломжит амьдрах орчны загвар /Зэрлэг гахай/ Газар ашиглалт Хот, тосгон бусад суурины газар Боломжит амьдрах орчны загвар /Буга/ Малчдын дөрвөн улирлын байршил Боломжит амьдрах орчны загвар /Тарвага/______________________ Тариалангийн газрын ашиглалт шугам сүлжээнии газрын ашиглалтБоломжит амьдрах орчны загвар /Бор гөрөөс/___________________ Улсын тусгай хамгаалттай газрын ашиглалт Байгалийн үзэсгэлэнт газар болон түүх дурсгалт газрын ашиглалт БҮЛЭГ 7. НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ Хүн ам, насны бүлгээр Мал сүргийн бүтэц, диаграммаар Уул уурхайн газрын ашиглалт БҮЛЭГ 10. НӨЛӨӨЛӨЛ Бэлчээрийн даац, багаар Улирлын бэлчээр Усжуулах шаардлагатай бэлчээр Бэлчээрийн талхлагдал Тариалангийн газрын доройтол Малын гоц халдварт өвчин гарсан газрын байршил Бэлчээрийн сэргэх чадавх БҮЛЭГ 11. ТӨЛӨВЛӨЛТ Аялал, реакрацийн газрын төлөвлөлт Тусгай хамгаалалттай газрын төлөвлөлт Усан сан бүхий газрын төлөвлөлт Шугам, сүлжээний газрын төлөвлөлт Бэлчээрийг гэрээгээр ашиглуулах газрын төлөвлөлт Хадлангийн газрын төлөвлөлт Ойн сан бүхий газрын төлөвлөлт Хамгаалалтын бүсийн төлөвлөлт Зүй ёсны эрхээр баталгаажуулах төлөвлөлт Эрчимжсэн мал аж ахуйн бүс төлөвлөлт Тариалангийн газрын төлөвлөлт Аялал жуулчлалын бүс нутгийн төлөвлөлт БҮЛЭГ 8. ТОХИРОМЖТОИ БАИДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Шинээр байгуулах хот, суурин газрын ^ тохиромжтой байдлын үнэлгээний зураг Тариалангийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний зураг Аялал рекреацын газрын тохиромжтой ^ байдлын үнэлгээний зураг Хадгалан хамгаалах газрын тохиромжтой ^ байдлын үнэлгээний зураг Ойн сангийн газрын тохиромжтой байдлын ^ үнэлгээний зураг Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зориулалтаар ашиглах газрын тохиромжтой 1: байдлын үнэлгээний зураг Авто болон төмөр замын зориулалтаар ашиглах газрын тохиромжтой байдлын 1: үнэлгээний зураг
 3. 3. 1.2 СУМЫН ХИЛИИН ЦЭС Хэвлэлийн масштаб: 1: 400 000 ;нүүру>71 :гозгоруул Пүнзэтууп артуяууп ЭДпрдол УЛААНЧУЛУ: Н^рамтузэт Цахн^рг Шовгоруут Жууцайтуу! ;үнэггийнгозгорууп чГурвангозгортопгойЬупганууп Үзүүруул Iазарга >уп1Уф»арузп хөнөг4%и# Улаанул Булууууп Ханануул (түмбэуул БАЯН УУЛ харуул 'Долоопоннүзүүро Харчу!уутуул Луузануул Өргөрөг Газрын нэр Хүрэн пшрэнгэтуул Цоргын даваа Овгор улаан уул Өндөр дэлгэрийн давааАрупаан чулуг уу1 Чннгэлтэй уул Бөхөн шарын нуруу Рашаантуул Шовхуул Дулаан хаан уул Хар бухтожой Дөрөө хангинахуул Гурван гозгор толгой Улаанхадуул Ачаат уул Таних тэмдэг Ихсэртэн уул Долоодой уул Долоодойн үзүүр овоо Эргэлтийн ЦЭГ Сумын ХИЛ Багийн хил Сүүл өндөр толгой Будагт шовхуул Агуйт хавтгай уул 1617.4 Сүүл өндөр толгой Өртөө шовхтолгой Чөдөрийн гозок уул Цахиуртуул Хайлаасшн гозгор уул Даргил уул Цагаан морьттолгой Тээлийн даваа Эрданэ сүмбэрийн даваа Өндөр даваа Нам даваа Хэцүүгийн даваа Тоом таг уул Авдартуул Дархантуул Хүүш уул Улаан хөтөл Шаазгайн бөөр шугуй Цац толгой гиги 1Километр Аргалант уул Агьтын улаан толгой Тэмээн чулуутын энгэр Тэмээн чулуутуул
 4. 4. 1.3 БАГИИН ХИЛИИИ ЦЭС Хэвлэлийн масштаб: 1: 500 000 УЛААН ЧУЛУУ Үзуүрууп Мухарузл ВТОуууп БАЯН УУЛ Таних тэмдэг Эргэлтийн цэг 1Километр Багийн хил Уртраг Өргөрөг Багнйн нэр Газрыннэр Уртраг Багийн нэр Газрын нэр Ц оргын, Улаан чулуу Чингэлтэй уул Өндөр далгэрнйн,Улаан чулуу Бөхөн шарын нуруу Улаан чулуу Рашаангуул Чингэлтэй уул Улаан чулуу Ш овхуул Өндөр хөхуул Улаан чулуу Дулаан хаан уул Баянбулгнйн хөтөл Хар бухтолгойУлаан чулуу Баянбулгнйн хадатуул Улаан чулуу Цагаан толгойн даваа Хавтгай уул Улаан чулуу Жаргалант уул Бум батуул Улаан чулуу Түлээш йн гозгор уул Улаан чулуу Хөхасга уул У рт булгнйн Улаан чулуу Бага үнэгг уул Шивэртийн, Улаан чулуу Цагаантолгой Олон овоотуул Улаан чулуу Ухаа азарга уул М одоттолгой Улаан чулуу Шовгор цагаан уул Х ананпш н шовхуул Хүрэн ширэнгэт уул Шовх уул Улаан хөтөл Ж аргалантуул Шаазгайн бөөр шугуй Цац толгой Цагаан толгой Аргаланг уул Устын гозгор уул Агьтын улаан толгой Долоодойн үзүүр овоо Тэмээн чулуутын энгэр Сүүл өндөр тож ой Будагг шовхуул Улаантолгой А гуйг хавтгай уул Дашлүнгийн уул Сүүл өндөр толгой 1Өшовхтолгой Баянбулгийн хөтөл Чөдөрнйн гозокуул Баянбулгийн хадат уул Цахнуртуул Хавтгай уул Хайлаастын гозгор уул Бумбатуул Даргнл уул Түлээтийн гозгор уул Урт булгийн даваа Шнвэртийн даваа Эрданэ сүм бэрийн, Устын гозгор уул А р булгийн цагаан толгой Хар бухтолгойХөнөг Хэцүүгийн, Хөнөг Дөрөө хангинахуул Тоом тагуул Хөнөг Гурван гозгор толгой А вдартуул Хөнөг Улаан хад уул ДархангуулХөнөг А чаатуул Хөнөг Их сэртэн уул Улаан хөтөлХөнөг Хөнөг Долоодой уул УлаантолгойХөнөг Долоодойн үзүүр овоо Дашлүнгийн уулХөнөг Ханангийн шовхуул СүүлтолгойХөнөг Цагаануул А р булгнйн цагаан толгойХөнөг Дулаануул С үүлтож ойХөнөг Цагаан толгойн даваа Олон овоотуулХөнөг Бага үнэгг уул М одоттолгойХөнөг Дэл улаан уул Шовх уулХөнөг Цагаан толгой Цагаан уулХөнөг Ухаа азарга уул Хөнөг Шовгор цагаан уул Хүрэн ширэнгэт уул Ихуул
 5. 5. 1.4 ГАЗАР УСНЫ НЭРНЙН ЗУРАГ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 00р :гунууп :гозгоруул хар гуяуул Ар дэндгэр ууп Дүгнэн ууп :өндөруул ^дй эрын *0( УЛААН ЧУЛУУ Нрамг ууп Өндөр дэлгэр ууп Өгөөмөруул Цахиурт уул Шовгор уп Хар бух толгой Цоргьш. Бор-Өндөр уул Харзны гозгоруул үнэгтийн гбзгоруул 'зүүруул .азарга ууп хөнөг Ханангийн: Дэл упаан у сэртэн уул Бор азарга ууп Дупаанууп Өндвруул БАЯН УУ Солбийн хар ууп Норовлин ууп Төмөрг ууп Долоодой уупд^ирын Дайр бор уул Долоодойн үьүүр • Цагаан топгой Бараан чупуут уул Хар чупуут ууп Чөдөрийн горзок уул Цахиурт уул Цагаан. Агуйт хавтгай ууп таастын гозгоруул Их өвөлжөөт; Цагаан морьт Ар улаан чулуугууи 1Километр
 6. 6. 1.5 БАИРЗҮИН ЗУРАГ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 "1)78.4 Л^ЭШби".УД п_ги 1КНотегёгз
 7. 7. 1.6 ӨНДӨРЖИЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Улаан чулуу Баян уул Дайр бор Д зл ш ✓ Таних тэмдэг Өндөржилт, метрээр _____ 1500-сдоош | 1500 - 1,570 | 1,570 - 1,650 1,650 - 1,730 1,925 - 2,000 2,000 с дээш П_П_Г 0 2.5 5 1Километр
 8. 8. 1.7 ГАДАРГЫН ХЭВГИИ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Упаан чулуу Баян уул Дайр бор Таних тэмдэг Гадаргын хэвгий /градус/ п_п_г 0 2.5 5 1Километр
 9. 9. 1.8 ЗҮГ ЗОВХИС Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Таних тэмдэг Тэгш (-1) Хойд (0-22.5) Зүүн хойд (22.5-67.5) Зүүн (67.5-112.5) Зүүн урд (112.5-157.5) Урд (157.5-202.5) Баруун урд (202.5-247.5) Баруун (247.5-292.5) Баруун хойд (292.5-337.5) Хойд (337.5-360) П _ П _ Г 0 2.5 5 1Километлэ
 10. 10. 1.9 ЛАНДСАТ 8 ХИИМЭЛ ДАГУУЛЫН ЗУРАГ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Улаан чулуу Өргөөний: Норовлин; чупуут ууп Цагаан; Таних тэмдэг Багийн төв Булаг, шанд 1Километр
 11. 11. 2.1 ГЕОЛОГИ Хэвлэлийн масштаб: 1:350 000 Геологийн бүсчлэлийн тойм зураг I / / /ГлМасштаб: 1: 3 000 000 Орхон-Сэлэнгийн Хангайн-ТарвагатпаЦн Баянхонгорын 0 2.25 4.5 1Километр
 12. 12. 2.1 ГЕОЛОГИИН ЗУРГИИИ ТАНИХ ТЭМДЭГ 2. Орчин үеийн хурдас. Голын гулдрил ба татам, нуурын элс, шавар, хайргажин, элсэнцэр, шавранцар, давс, бул чулуу, сэвсүүл элс 4. Дээд плейстоцен - голоцен, ангилагдаагүй. Хажуугийн(делюви-солифлюкцийн, делюви- пролювийн, коллювийн) хайрга, хайрганцар, дайрга, дайрганцар, үйрмэг агуулсан шавранцар, элсэнцэр, элс. 5. Дээд плейстоцен. Голын, гол-пролювийн, пролювийн элс, бул чулуу, хайрга, хайрганцар, алевролит. Нуур, нуур-пролювийн, нуур мөстлөгийн элс, алеврит, шавар, хайрга, хайрганцар. Мөстлөгийн бул чулуу, хайрга, хайрганцартай элс, шавранцар. 17. Палеоген. олигоцен, ангилагдаагүй. Шүлтлэг, пгүлтлэгдүү хүрмэн, трахи хүрмэн 51. Батцэнгэл формац. Трахиандезит, трахи-хүрэм, трахиандези-хүрэм, ортофир, тэдгээрийн бөсөл, бөсөлжин, бөсөл-хэмхзэн, бөсөл-хөрзөнгийн ганц нэг үе бүхий диабаз, андезит. 111. Өгий нуур формац. Ургамлын үлдэгдэл бүхий элсжин , алевролит, хөрзөн 125. Артээл формац. мөр хөлтөн бүхий элсжин, хөрзөн алевролит 132. Сщ иг - Өрмөгтэйн формац. Ангилаагүй хурдас. Хөрзөн, элсжин,алевролит, шаварлаг занар. Дээд дэд формац Мөр хөлтөн, сүх хөлтөн бүхий алевролит, шаварлаг занар. алевро-элсжин,элсжин Доод дэд формац , Хөрзөн, хигдий, мөр хөлтөн, далайн саргай бүхий элсжин, гравелит. 2- СйЬЪ, хув хар уул формац андези хүрмэн, трахиа андезит, риодацит, риолит тэдгээрийн бөсөл элсжин, алевролит, хөрзөн 3- Сй1;п, Танн формац. Андезит тэдгээрийн бөсөл лаавбрекч, ховроор элсжин, алевролит, хөрзөн 4- Сйзг, сайршанд формац, бөсөл элсжин бөсөл алевролит цахиурлаг алевролит, риолитийн бөсөл ховроор андезит 5- Сйо1 олон булаг формац элсжин алевролит, алевроэлсжин, ш о х о й ж и н , хөрзөн ховроор нүүрс, 6-сйиш, 7- сйиг^ 154. Цэцэрлэг формац. Флиш маягаар давхраатсан элсжин, алевролит, шаварлаг занар, гравелит, ховроор хас, андезитын ба холимог найрлагатай, бөсөл 177. Ангилаагүй хурдас. Шаварлаг, Шаварлаг-цахиурлаг занар. алевролит шохойжин, элсжин. Ойгор формац 2 -Ой90§, хүрмэн, андезихүрмэн, тэдгээрийн бөсөлбрекч,риолит, игнимбрит, шохойжин,бөсөлэлсжи, алевролит. Эрдэнэцогт формац З-Ой^^ег, элсжин, гравелит, хөрзөн, алевролит, хас, хүрмэн, дацит, риодацит, тэдгээрийн бөсөл. Цахир формац 4-Вй?с11, шохойжин, элсжин, алевролит, ховроор дацит, риодацит,риолит, хүрмэн андезит. Байтаг формац 5-Ой9Ы, хүрмэн, андези, хүрмэн, андезит, риолит, цахиурлаг бөсөлжин, элсжин, хас гравелит, ш охой ж ин 6 - Эй1 213. Сэлэнгэ бүрдэл. -^ёй - габбро-диорит, диорит кварцат-диорит, 0-019-боржин сиенит. Шүлтлэгдүү боржин; сиенит. монцонит, ховроор боржин-диорит (210-256 сая жил) 225. Тарвагатай бүрдэл, -^ёй -габбро-диорит габбро. эвэрхуурмагт, пироксен-эвэрхуурмагт кварцат- диорит, ховроор боржин-диорит бё^ -боржин, боржин-диорит адамеллит плагиоклазат боржин, биотитот, биотит-эвэрхуурмагт, тоналит, ховроор кварцат-диорит об -боржин, биотит-плагноклазат цайвар боржин 227. 1--^ё С96, 2-0 С96, З-об С96, 4-ой С96, 5-ой С96,6-09 С96, 7-ёй С9б, 8-о-оё9 С9о, 9- оё^ С9о, 10- ё^ С96, -^-ёГаббро-диорит, диорит,кварцат диорит, ховроор габбро. 6 -боржин боржин-диорит, биотитот . биотит-эвэрхуурмагт боржин-сиенит 248. Баянгол бүрдэл -5-ёй -эвэрхуурмагт пироксен эвэрхуурмагт кварцат диорит, габбро-диорит, габбро, диорит, бё^ - биотит-эвэрхуурмагт, эвэрхуурмагт адаммеллит, боржин-диорит, боржин, кварцат-диорит, диорит, плагиоклазат боржин, 66 -биотитот. биотит-эвэрхуурмагт цайвар боржин 250. Хэрлэн бүрдэл, ёй-эвэрхуурмагт. пироксен-эвэрхуурмагт диорит кварцат-диорит, ховроор боржин-диорит, сиенит-диорит, габбро-диорит габбро, 252. Тамир гол бүрдэл, ё--^- габбро-диорит,габбро, оливинт, габбро, плагноклазат перидотит. пироксенит 258. оёй-эвэрхуурмагт боржинжсон габбро-диорит, диорит; габбро. адамеллит, боржин-гнейс 09 - контаминацид орсон, гнейсчлэгдсэн хоёр, гялтгануурт ба биотитот цул текстуртай боржин, боржин- гнейс. о-плагисклазат боржин, гнейсчлэгдсэн боржин, хоёр гялтгануурт ба биотитот боржин -гнейс плагноклазат (диорит-гнейс) гнейс 922. Хараа элсжингийн сери. Ангилаагүй хурдас. Хоёр гялтгануурт биотитот серицит-хлоритот занар, ховроор шаварлаг, цахиурлаг занар, божинлог, холимог, шохойлог элсжин, аренит гравелит (е^^бЬш) Дөрөвдүгээр зузаалаг. Серицит-хлоритот, серицит-биотитот занар , холимог, божинлог , цахиурлаг элсжин, аренит (С^^бЬгб) Гуравдугаар зузаалаг. Хоёр гялтгануурт, серицит-биотит занар, хээрийн жоншит , цахиурлаг элсжин, холимог аренит, гравелит (С^^бЬг^) Хоёрдугаар зуэаалаг. Шаварлаг, гялтгануурт занар, божинлог, цахиурлаг элсжин, ховроор аренит , (С96Ь1й) Нэгдүгээр зузаалаг. Серицит-хлоритот шаварлаг, цахиурлаг занар, гялтгануурт граувакк, божинлог, цахиурлаг элсжин 932. Баян-сант сери. Элсжин, алевролит занар ш о х о й ж и н , шохойлог элсжин аргиллит, бадмар, андезит, андези- хүрэм, риодацит, тэдгээрийн бөсөл, бөсөл-гравелит, бөсөл-алевролит 944. Ангилаагүй хурдас. Кварц-биотитот, кварц-серицитэт занар, мета-элсжин, кварцит, гантигжсан шохойжин, хоёр гялтгануурт гнейс, амфиболит андезит, дацит, риолит. Хөг формац 2-К6Ь§, хүрмэн, актинолитэт, эпидот-актинолтэт, хлорит- эпидотэт, хлоритэт ,серицитэт, занар, метаэффузив ба метаграувакк, доломит, шоохойжин, гантигийн мэшил, биотит хоёр гялтагнууртат, дистен- мусковитэт,биотит амфиболт, амфиболт занар. Дархад формац З-Кбёг, андези хүрмэн, хүрмэн, андезит, риолит, порфирит, профир, олон найрлагт метабөсөл, грауваккт, гравелит, элсжин хөрзөн. Цагаан нуур формац 4-Кбс§, хлоритэт, эпидот, хлоритэт занар, хоёр гялтагнуурт, гранат-биотит, биотит- амфиболт, амфиболт, занар ба гнейс, цахиржин амфиболит, гантигжиж бал чулуужсан, шохойжин. Завхан формац 5-Кбс12, риолит, риодацит, дацит, андези хүрмэн, хүрмэн, диобаз, риолитийн бөсөл, хөрзөн. Гэгээт формац 6-К᧧, метахүрмэн, метаандези, метадацит, метариолит, метаэлсжин, филлит амфиболит, амфитболт, биотит, амфиболт, ховроор гранат, ставриолитэй занар, биотит- серицитэт, серцитэт- хлоритэт, төмөрлөг нүүрэслэг занар. 7-КбёЬ 958. РКй 2- РКО 3- РКЕ 4- РКйс1, 5-РКйЬгАнгилаагүй хурдас. Боржин гнейс , биотитот,, амфиболит гнейс, мигматит , амфиболт, амфиболт талст занар, гантиг, (РКО). Дээд зузаалаг. Кварцит, бал чулуу агуулсан гантиг, гнейс, боржин-гнейс, анар биотитот занар,, амфиболит. (РКЕ). Доод зузаалаг. Гнейс, анар- силлиманит-биотитот занар,, амфиболит, боржин-гнейс, мигматит 977. Доод-дунд юра. Хөрзөн, хайргажин, элсжин, алевролит нүүрс. Бахар формац К119Ы1 -саарал өнгийн элсжин, алевролит, хөрзөн, нүүрс, хүрмэн, трахи хүрмэн. Батцэнгэл формац К119Ы- трахи хүрмэн, трахи андези хүрмэн трахит, трахириолит, тэдгээрийн бөсөл, бөсөл брекч, бөсөл хөрзөн. 1й9зЬ 1012. Түрүү-дунд юрагын дөт гүний бүрдэл. е&Гй|9, трахириолит, риолит, трахит. 2-еуб1й9- шүлтлэг ба шүлтлэщүү, боржин-боржинсиенит-профир 1013. Хожуу юрагын дөт гүний бүрдэл. еб1й|9, габбро- профирит, шүлтлэг долерит, габбро-сиенит, сиенитдиорит-порфирит 2-её!й9 трахиандезит 1043. Түрүү-дунд юрашйн гүний бүрдэл. о-ао1й|9Ь бугат бүрдэл, ердийн, шүлтлэгдүү, шүлтлэг, лейкократ, боржин ховроор граносиенит, кварцат сиенит, шүлтлэг биотитэт, биотит эвэрхуурмагт, рибекитэт, эгирин-рибекитэт биотит- рибекитэт сиенит 1046. Хожуу перм-түрүү триасын гүний бүрдэл. о^ Р^-Тй, ангилагдаагүй грансиенит, шүлтлэгдүү боржин, кварцат сиенит, ховроор, эвэрхуурмагт, биоитит эвэрхуурмагт, боититэт сиенит, 2 -09Р9-ТШ, ердийн ба шүлтлэгдүү боржин З-ойР^-Тш биотит лейкократ боржин 4- 6Р9-Т113 шар ус гол бүрдэл лейкократ биотит боржин 1047. Хожуу пермийн гүний бүрдэл. Хангай бүрдэл ангилагдаагүй о-оёР^Ь, ердийн ба шүлтлэщүү боржин боржиндоирит 2-ойР9Ь, дөрөвдүгээр фаз биотитэт лейкократ боржин З-обР^Ь, биотитэт, биотит эвэр хуурмагг боржин 4-оё9Р9Ь, биотит эвэрхуурмагг боржин диорит ховроор боржин тарвагтай бүрдэл 5-66Р91:, гуравдугаар фаз плагиоборжин лейкократ биотит эвэрхуурмагт биотитэт боржин ховроор тгоналит 6- оё^Р^):, боржин диорит кварцт диорит ховроор тоналит, ададмеллит, биотит эвэрхуурмагг, эвэрхуурмагт боржин 7-09Р9Ь 1057. Дунд-хожуу карбоны гүний бүрдэл. -К ф б, габбро диабаз, габродиорит, диорит, пироксент, пироксен эвэрхуурмагг, габбро, шаббронорит, габбродолорит, олевинт, габбро-эссексит, ховроор габбропироксенит, пироксенит, перидотит анортозит 2-^-С9|6Ь, б бууцагаан бүрдэл эвэрхуурмагт, биотит пироксен эвэрхуурмагт габбро ховроор габбро диорит 3-^-С9|бз Суман хайрхан бүрдэл, оливинт, габбродолирит, пироксен эвэрхуурмагт габбро, пироксент, габбронорит 1077. Дунд-хожуу кембрийн гүний бүрдэл. об<9[6, Ангилагдаагүй, гуравдугаар фаз плагиоборжин, тоналит, ховроор, биотитэт граносиенит, 2- ^ё9<9|б хоёрдугаар фаз, кварцтдиорит, биотит эвэрхуурмагт диорит, 3- ё-о-<9|6 аншлащаагүй боржин диорит ховроор диорит, ховроор, диорит, кварцт диорит, кварцт монцонит, биотит эвэрхуурмагг граносиенит , 1087. Түрүү протерозойн гүний бүрдэл. 6 РКй, боржин, плагиоборжин, хоёр гялтагнуулт биотитэт, ердийн боржин, адамиллит, тоналит, биотитэт биотит эвэрхуурмагт боржингаейс 2- 09РК11 1112. Артээл формац. мөр хөлтөн бүхий элсжин, хөрзөн алевролит
 13. 13. 2.2 ГЕОМОРФОЛОГИ Хэвлэлийн масштаб: 1:350 000 д 511-2 /411643 Ь7 4 /5 1 1 4 ' Хагарал Геологийн судалгаагаар тогтоогдсон хагарал Орчин үеийн сэргэсэн хагарал Таамагласан хагарал Геоморфологийн хэвшинжийн хил Ь 2.25 4.5 1Километр 1312 Техтоник-элэгдлийн хэвшинжит хотгор гүдгэр (N-(3) 1312. Ихээхэн хэрчигдсэн, хавтгай, бөмбөгөрдүү өрөйтой, эгц хажуутай дундаж өндөр уул 1313. Дунд зэрэг хэрчигдсэн, эгцдүү хажуутай дундаж өндөр уул Тэгширмэл газар, уулс хоорондын ба уулс дотоодын хотгор, голын —хендий дэх хуримшалын хэв Ш И Н Ж И Т хотгор гүдгэр (N-(3,(3) 4111. Голын татам бүхий аллювийн тал (Байнгын урсгалтай голын хөндий) 4112. Голын татам ба ангилагдаагүй татмын нам дэнж бүхий аллювийн тал 4116. Орчин үеийн татам, сайрын хөндий ба ёроол (Түр зуурын урсгалтай голын хөндий) 4211. Тод илэрсэн эргийн далан, эвдрэлийн хөмөг хошуу бүхий нуурын хаялга ба нам дэнж бүхий нуурын хурдаст тал 4317. Деллюви-пролювийн тал Тэгширлийн гадарга (К-Р,1Ч) 5112. Налуу хажуутай, сул хэрчигдсэн 5114. Налуу, сул хэрчигдэлтэй (педимент) 5115. Сулавтар хэрчигдэлтэй, бага зэрэг өргөгдсөн
 14. 14. 2.3 ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ ЗУРГНЙН ТАННХ ТЭМДЭГ Нүх сүв үеүдэд агуулагдсан усжилттай ба ан цав үеүдийн төрлүүдийг агуулсан горизонт ба бүрдлүүд 2 2 2 Гарал үүслийн нэр 1010. Орчин үеийн, голын хурдас дахь ус агуулсан горизонт 1020. Дээд дөрөвдөгч-орчин үеийн голын хурдас дахь ус агуулсан горизонт 1021а. Дээд дөрөвдөгч-орчин үеийн, нуур-пролювийн, нуур-голын, нуурын хурдас дахь ус агуулсан горизонт 1021Ь. Дээд дөрөвдөгч-орчин үеийн, нуур-пролювийн, нуур-голын, нуурын хурдас дахь ус агуулсан горизонт 1022а. Дээд дөрөвдөгч-орчин үеийн, ховроор орчин үеийн ба дунд-дээд дөрөвдөгчийн, пролюви, пролюви-голын хурдас дахь ус агуулсан горизонт 1023. Дээд дөрөвдөгч-орчин үеийн, ховроор дунд-дээд дөрөвдөгчийн, делюви-пролювийн хурдас дахь ус агуулсан горизонт ЮЗОЬ. Дээд дөрөвдөгчийн, ховроор дунд-дээд дөрөвдөгчийн голын хурдас дахь ус агуулсан горизонт 1031Ь. Дээд дөрөвдөгчийн, ховроор дунд-дээд дөрөвдөгчийн ба дунд дөрөвдөгчийн нуурын, нуур-голын хурдас дахь ус агуулсан горизонт Зонхилох чулуулгууд Сайрга, элс, бул чулуу Элс, сайр, сайрга, бул чулуу, элсэнцэр, шавранцар Элс, наанги, шавар, хүлэр, мараа, шавранцар, элс, элсэн чигжээстэй сайрга Элс, элстэй шавар, сайргат шавар, сайргатай элс, шавранца Сайргархаг элс, сайрга, бул чулуутай шавранцар чигжээст сайрга Шавранцар-элсэнцэр чигжээстэй муу мөлгөржсөн хайр, хайрга, шаварлаг элс, хайрга Сайр, сайрга Сайргархаг элс, шавар, шавранцар, сайрга, лаг шавар Ан цав-судлын ба ан цавын төрлүүдийг агуулсан ан цавархаг чулуулаг дахь усжилттай бүсүүд 4010а. Мезозойн настай эффузив чулуулгуудын ан цав дахь усжилттай бүс 4010у. Мезозойн настай эффузив чулуулгуудын ан цав дахь усжилттай бүс 4011а. Палеозойн настай эффузив чулуулгуудын ан цав дахь 4011§. Палеозойн настай эффузив чулуулгуудын ан цав дахь 4050Ь. Дунд палеозойн настай тунамал чулуулгуудын ан цав дахь усжилттай бүс 4050у. Дунд палеозойн настай тунамал чулуулгуудын ан цав дахь усжилттай бүс 4060Ь. Доод палеозойн настай тунамал чулуулгуудын ан цав дахь усжилттай бүс 4063. Рифей-доод кембрийн настай эффузив-тунамал ба эффузив хувирмал чулуулгуудын ан цав дахь усжилттай бүс занар-эпидот-хлорит, туф-метаэлсэн чулуу, гравлит, метаалевро 4064Ь. Рифей-доод кембрийн настай шохойлог тунамал ба тунамал шохойлог хувирмал чулуулгуудын ан цав дахь усжилтга&^&р чулуу, метаморфжсон элсэн чулуу, алевролит, шохойн чулуу, доломит, цахиурлаг чулуу, конгломерат, занар, кварцит, мрамор, Амфиболит, гнейс, талстлаг занар, кварцит, метаморфжсон элсэн чулуу, Хүчиллэг-липарит, дацит, тэдгээрийнтуф Суурьлаг-базальт, андезит-базальт, тэдгээрийн туф Хүчиллэг-порфир липарит, дацит, тэдгээрийн туф, альбитофир Янз бүрийн найрлагатай андезит-порфирит, базальт андезит, дацит-андезит, липарит-порфир, дацит, дацит-липарит тэдгээрийн туф, трахиандез Элсэн чулуу, алевролит, аргеллит, конгломерат, гравлит, шаварлаг занар, шохойн чулуу, конломерат, хүчиллэг, дундлаг, суурилаг эффузив,зар Элсэн чулуу, алевролит, конгломерат, гравелит, шаварлаг-цахиурлаг занар, шохойн чулуу, ховроор янз бүрийн найрлагатай эффузив чулуу Элсэн чулуу, алевролит, конгломерат, гравелит, шаварлаг-цахиурлаг занар, шохойн чулуу, ховроор янз бүрийн найрлагатай эффузив чулуу Янз бүрийн найрлагатай хувирмал эффузив ба тэдгээрийн туф, туфцахиурлаг, 4066. Рифейн өмнөх настай эффузив-тунамал ба тунамал хувирмал чулуулгуудын ан цав дахь усжилттай бүс 4070а. Мезозойн интрузив чулуулгийн ан цав дахь усжилттай бүс 4071а. Палеозой-мезозойн интрузив чулуулгийн ан цав дахь усжилттай бүс 4072а. Палеозой, протерозой-палеозой, протерозой-интрузив чулуулгийн ан цав дахь усжилттай бүс 4072Ь.Палеозой, протерозой-палеозой, протерозой-интрузив чулуулгийн ан цав дахь усжилттай бүс Тулгуур уст цэгүүдийн усны анионы бүрэлдэхүүн о 0 ■ А Гидрокарбонат А Гидрокарбонат-сульфат --------------- Усны эрдэсжилтийн изошугам Цэвдэг чулуулгийн тархалтын хүрээ Тасалданги метаэффузив, мрамор, боржин, мигматит, филлит Хүчиллэг ба дундлаг-боржин,боржин-порфир, боржин диорит, боржин сиенит Хүчиллэг ба дундлаг-боржин, боржин сиенит, диорит Хүчиллэг ба дундлаг-боржин, боржин диорит, диорит, боржии сиеиит, сиенит, шүлтлэг сиенит, боржинсиенит-порфир, боржин-гнейс, боржиндиорит Суурьлаг-габбро, габбро-диорит, габбро-сиенит, анортозит, габбро-анортозит, габбро-диабаз, диабаз, габбропироксенит, габбро-амфиболит, Чулуулгын усжилтыг гэрчлэх уст цэгүүд Даралттай Цооног худаг ■ А Булаг Даралтгүй Цооног худаг
 15. 15. 2.4 ГАДАРГЫН УС Хэвлэлийн масштаб: 1:350 000 Ай сав газрын тойм зураг 'тролын сав газар Хануй голын сав газар Орхон голын сав газ<ж> Туул голын сав газар Масштаб 1:2,000,000 УЛААН ЧУЛУУ ХӨНӨГ БАЯН УУЛ Таних тэмдэг Багийн төв 0 2.25 4.5 1Километр • Гар худаг Булаг, шанд
 16. 16. 101°20'0"Е 102°0'0"Е X У 2.5 ЦЭВДЭГИИН ТАРХАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1:3: 0 0 0 0 / / /( / I V УЛААН ЧУЛУУ ч ЦАЦ N / Ч . ' ч БАЯН УУЛ 1 1 Д / У / г ^ С ДАЙР БОР г ■ / ХӨНӨГ ' / / т г /' / > / / I / ' л дэл / /' Ъ(/ / / - V / / о ГЬ ---------Хөлдөлт гэсэлтийн хил Олон жилийн цэвдэг чулуулаг алаг цөог тархалтай Олон жилийн цэвдэг чулуулаг тохиолдлын тархалттай Олон жилийн цэвдэг чулуулаг ховор алаг цоог тархалттай Олон жилийн цэвдэг чулуулаг үргэжилсэн тархалттай 0 2.25 4.5 1_______Г 9 13.5 "1Килом 18 етр 101°20'0"Е 102°о'0"Е
 17. 17. Хэвлэлийн масштаб: 1:350 000 Газар хөдлөлтийн голомт үүсэж болох бүс Магнитуд (Рихтерийн шатлалаар) ^ 6.0-6.5 2.6 ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН МУЖЛАЛТ I I П I I______I IКилометр 0 2.25 4.5 9 13.5 18 102оЬ'0"Е 2 - 1 000 3 - 10 000 жилд нэг удаа жилд нэг удаа Газар хөдлөлтийн балл, давтамж Янз бүрийн давтамжтай газар хөдлөлтийн бүсийн хил Газар хөдлөлтийн давтамжийг доорх тоогоор тэмдэглэж үзүүлэв Газар чичирхийллийн муж (М8К - 64 шатлалын баллаар) 9 ба түүнээс дээш
 18. 18. 101°20'0"Е 102°0'0"Е X 3 У 2.7 АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТАРХАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1:3: 0 0 0 0 / / /Ш /&№ ' Зурх ууп Упаан гун уул / Их нуүр >->01 Д Барчин гозгорууп Хожгор ууп Ш'-ш Ардэндгэр уул ' Бургаст Тамга ууп I I Пнзэт-ууя С М ГурЬан зураа "Ш * V... /( ^' • $ 'I 1 « • *ж Дүгнэнууп к » ^ ^ • Д - л / .а „ а у|л. Цохнот ууп ^Саравчин уЛ1 д /■* -~Ж- 4 УЛААНЧУЛУУ ч т Өндөр / дэлгэр ууп I Гозгор' ! р Нура^у - Бор-Өнде^руул* . ' %авааи 11ЮВХV Боодог ууп ш Вт ^ I0гЕо „ ™ Жууцайтуул Улаанхад уул » — ^ ' Үжт” ' « г - — Ьупхануул . . 'зүүруул в , Өгөөмөруул Шовгорй^л + ■1 Майханвагаан.ууп Бехт™ 1д : Лансуул ■ ч У Үнэгтуул Л;1'> чБөөгшхнцагаан уул •Овоот >ул Мухар ууп V- / ЦАЦ ш ) ‘Ч Харзны гозА)руп • Сүуд.ендөр ууп 0 . •*** Их үнэгти!Ш??згор уул У_ шйг. о ГЬ Ч / ► Бупууууп Ч : Бэлчир ууп Ш я гё /: А Б А Я Н ) / ^ Iхөнөг •' /члупаан у;п • —в Г У V Өртвеннн шобх ууп Ханангийн шовх ууп Өндөр оорцог ууп т Бор азарга^ууя Улаан ууп Майхан цагаан ууп Босго уул -1г“ Т#М* ^ • «г ,Бичигт-ууп ’ г - ж^,Бупууууп Ь% Дупаануул N ш / 1 * Оорцог ууп ш / ш ДАЙР БОР ш м ' г I Норовлин ууп Өвдерцант уул < -й Дайр бор уул • - - Щ Дашлүнгийн овооуул Бараан чупуут уул , » Улинчихууп ! * /А( I-й * Хүүш ууп I / дэл I / 1 Авдарантута. . жкляг Сүүл өндөр толгой V Харчупуутууп Ь- Н ф ъ щ .и ” . / / /' / ■ Улаанцохнот ууп Металь ашигт малтмалын илрэл Эиитермаль судал метасоматитыи хайлуур жонш 9 СкарныРе • Боржинлогтой холбоотой Аи ■* Боржинлогтой холбоотой судлын Си -------Н------------ Рабърогиин Си-МмДАБ) 'А- Кварц (Карбонатын) судлын Аи Вулканоген тунамал Ре Порфир Си € Тунамал Ре Металь бус ашигт малтмалын орд ГП Шавар, шавранцар ] Шохойн чулуу Металь бус ашигт малтмалын илрэл О Зос (шаварлаг пегмент) 9 Өнгөлгөөний чулуу Ь Өнгөт эрдэнийн чулуу Шохойн чулуу 101°20'0"Е 102°0'0"Е
 19. 19. 3.2 ХУР ТУНАДАС Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 олын сав газар Хануй голын сав газар •ояын сав газарОрхон голын Гурван зураа ууп чар гуяуул Дүгнэн ууп өндөруул УЛААН ЧУЛУУ Нрамг ууп Өндөр дэлгэр ууп Цахиурт уул Шовгор ууп Харзны гозгор ууп үнэгхийн гозгоруул 'зүүруул .азарга ууп ХӨНӨГ Ханангийн: Бор азарга ууп Дупаануул ДАИР БОР Норовлин ууп Төмөрг уул Дайр бор уул Бараан чулуут Хар чупуут ууп Цагаан. Хур тунадас, мм
 20. 20. 4.2 ХӨРСНИИ ХЭВ ШИНЖ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 :гунуул I Барчин гозгорууп Гурван зураа уул Ардэнцгэр ууп Дулаан: Дүгнэн ууп :өндөрууп УЛААН ЧУЛУУ Нурамг ууп Өндөр дэлгэр ууп Цахиурт уул Шовгор уулОвгор упаан уул Хар бух толгой Цоргын. .Харзны гозгоруул үнэгтийн: Гурван гозгор толгой азарга; :чупуут уул :улаан толгой /Дэл упаан уц сэртэн уул Олон Өнивруул ДАИР БО, Долоодой ууп Долоодойн үзүүр' Дагаан топгой Сүүл^өндөр толгой Хар чуИуут ууп Чөдөртйн горзок уул Цагаан. :гозгоруул снии хэв шинжЛуузан ууп Цагаан кюрьт топгой Аллювийн нуга-намгийн хөрс Аллювийн нугын глейрхэг хөрс Аллювийн нугын хөрс Жинхэнэ хүрэн хөрс Нугат намгийн лаг шаварт хөрс /Цэвдэгт нугат намгийн лаг шаварт хөрс/ Нугат-намгийн бүдүүн ялзмагт глейт хөрс /Нугат намгийн ялзмагт хөрс/ Нугын ердийн хөрс Нугын хар шороон хөрс Нугын хүрэн хөрс Нугын ялзмагт глейрхэг хөрс Уулын ойн нугархаг бараан хөрс Уулын ойн ширэгт бараан хөрс Уулын тайгын цэвдэгт-чандруувтар хөрс Уулын тайгын чандруулаг хөрс Уулын тайгын ширэгт далд глейрхэг хөрс Уулын хар хүрэн хөрс Уулын хүрэн хөрс Уулын ширэгт тайгын чандруулаг хөрс Хар хүрэн хөрс 1Километр
 21. 21. 4.3 ХӨРСНИИ МЕХАНИК БҮРЭЛДЭХҮҮН Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 :гунуул Барчии гозгорууп -У{щхаргуяуув. Дупаан: :өндөруул УЛААН ЧУЛУУ Н^рамг Өндөр дэлгэр ууп Цахиурт уул Шовгор уупОвгор упаан уул Хар бух толгой Цоргын. Бор-Өндөр ул .Харзны гозгорууп Сүүп өнцер ууп :гозгор толгой :чупуут уул ХӨНӨГ Ханангийн ®»ДИй :улаан толгой :упаан у : сэртэн уул Бор азарга ууп Дупзан уул Өндөруул БАЯН УУП ДАИР БО| Долоодой ууп !р боруул Дагаан топгой :чупуут уул Чедөрийн горзок уул Цахиу >туул :гозгоруул Цагаан морьт топгой Таних тэмдэг Хөрсний механик бүрэлдэхүүн ] 63, Хүнд шавранцар 64,Хөнгөн шавранцар— 65, Дунд шавранцар 66, Элсэнцэр 1Киломг
 22. 22. 5.1 УРГАМЛЫН ЭКОЛОГНИН ХЭВ ШИНЖ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 :гун уул Барчин гозгоруул Ар дэндгэр ууп өндөруул рх ууп-' *-аРавчин Л“ УЛААН Ч) ' Өндөр дэлгерууп Шовгор^ууп Их үНЭГХИ уул- -)ндөр^өх ууп Боодог г.азарга; АРБОР '•ЧупуухЛул Таних тэмдэг —■■■—>Сумын хил — • — Багийн хил | | Тариалангийн талбай | | Атаршсан талбай / ^ / Суурин газар _| Аллювийн нугын болон хээржсэн нугын үелсэн сулавтар хөгжилтэй хөрстэй татамын нуга Голын хөндий нуурын захын аллювийн нугат намгийн хөрстэй нуга намгийн бэлчээр | | Голын хөндий, нам хотосын аллювийн нугын ба нугын хээржсэн хөрстэй давсархаг нуга Довцог бөөрөг элсний сул бэхэжсэн хөрст хуурай хээр Мод сөөгт төгөл | | Тэгшивтэр болон нугачаат хөндийн шавранцар хүрэн хөрстэй хээр I Тэгшивтэр хөндийн элсэнцэр хүрэн хөрстэй хээрийн бэлчээр | | Ургамалгүй чулуурхаг газар | Уулсын хоорондох хөндийн гүндээ цэвдэгтэй хар шороон ба хар хүрэн хөрстэй уулын нуга | | Уулын сул хөгжилтэй хар хүрэн ба хар шороон хөрстэй нугархаг хээрийн сийрэг ургамалтай чулуурхаг бэлчээр | | Уулын сул хөгжилтэй хүрэн, цайвар хүрэн хөрстэй сийрэг ургамалтай чулуурхаг хээр ]] Уулын хар хүрэн ба нугын улирлын цэвдэгт хар шороон хөрстэй нугархагхээр | | Уулын хүрэн заримдаа хар хүрэн хөрстэй хуурай хээрийн бэлчээр | | Уулын царамын хүлрэнцэр ялзмагт, өндөр уулын нугын хар шороорхуу хөрстэй өндөр уулын нуга Хад, цохио, асга ги~и 1Километр
 23. 23. 5.2 УРГАМАЛЖИЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 саргуя’ Дупаан: :өндөрууп ,аравчин"' УЛААН Нрамг ууп Өндөр дэлгэр ууп Шовгор уупОвгор упаан уул кХар бух толгой Цоргын; »өруул :гозгорууп Гурван гозгор толгой :чупуут уул :улаан толгой сэртэн уул Бор азарга; Өндерууп Долоодой ууп {агаан топгой |ар чупуут ууп Чөдөрийн горзок уул :гозгоруул Цагаан морьт топгой 0 2.5 5 0'О"Е IКилометр 20 умын төв Багийн төв ^ ^ ^ » С у м ы н хил — — • Багийн хил Тариалангийн талбай Атаршсан талбай '//// Суурин газар Ой 14, Ботууль- алаг өвст- улалжит 18, Үетэн - алаг өвст 20, Жижиг дэгнүүлт үетэн - алаг өвст 29, Ботууль - алаг өвст 32, Ботууль - алаг өвст 33, Ботууль -хялганат 39, Хялгана - үетэнт Таних тэмдэг 40, Хялгана - хазаар өвст 41, Хялгана - харганат 44, Үетэн - алаг өвст 48, Ботууль - алаг өвс - агьт 49, Жижиг дэгнүүлт үетэн - алаг өвс - агьт 51, Хялгана - агьт 82, Үетэн - алаг өвст 85, Үетэн - улалж - алаг өвст 86, Улаан толгой - улалж - алаг өвст 89, Ботууль - алаг өвст хээржсэн нуга 101, Хиаг- дэрст 102, Ботууль-жижиг дэгнүүлт үетэн-алаг өвст |____ | 104, Хялгана-жижиг дэгнүүлт үетэнт | | 105, Хялгана-хиагт □ 106, Хялгана-хазаарт 107, Хялгана-дааган сүүлт 112, Жижиг дэгнүүлт үетэнт 113, Жижиг дэгнүүлт үетэн-хиагт 126, Хялгана-жижиг дэгнүүлт үетэнт 127, Хялгана- харганат 128, Үетэн - алаг өвст 130, Хазаар өвс-хиагт 132, Хазаар өвс- хялганат 195, Улалж-үетэнт 196, Улалж-улаан толгойт 202, Үетэн-цахилдаг - алаг өвст 203, Үетэн-улалж-алаг өвст 205, Үетэн-алаг өвст хээржсэн нуга 208, Улалж-үетэн-алаг өвст 221, Дэрс-хиаг-алаг өвст 227, Цахилдаг- үетэнт (тор өвстэй) 250, Ургамалгүй чулуурхаг газар
 24. 24. 5.3 БЭЛЧЭЭРИЙН ТӨРХ БАЙДАЛ У Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 I I I I I I_______ I IКилометр 0 2.5 5 10 15 20 Таних тэмдэг Их чулуутай Дунд зэрэг чулуутай Бага чулуутай Их довонтой Дунд зэрэг довонтой Бага довонтой Дунд зэрэг сөөгтэй Сумын төв Багийн төв Тариалангийн талбай Атаршсан талбай '////, Суурин газар Ой Цэвэр бэлчээр Чулуутай бэлчээр Сөөгтэй бэлчээр Довонтой бэлчээр V V * I I
 25. 25. 5.4 ОИН ТӨР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 :өндөруул УЛАА, 1ахиуугууп- Харзны гозгорУуп '-лаан Өндөрцаот уул Норовлцн ууп 1рборуул- ваан.чупуут уул ти°тУУ*• Таних тэмдэг Дунд насны хус Дунд насны шинэс Хортон Мод бэлтгэлийн талбай Ойжих талбай Багийн хил алангийн талбай Атаршсан талбай Шатсан хус Шатсан шинэс/и газар Тармаг бургас Тармаг хайлаас Тармаг шинэс Торлог Цагаан энгэр Залуу бургас Залуу шинэс хэсэглэлиин хил Болц гүйцэж буй хус Болц гүицсэн шинэс Болц гүйцсэн хөгшин хус Болц гүйцсэн хөгшин шинэс Дунд насны бургас 1Километр
 26. 26. У 5.5 ОИН ТӨЛӨВ Б Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 АЙДАЛ / / /Щ / /' Зүрх ууп 1р*ЛнГЛГОр V гор ууп* ’• * « и г ууп 5 с5ь Бург^ст >-уп Тамга ууп / / V Улаап ХанаНЩ V ' <Ар дэндгэр ууп X ^ г в »1Ь1н ^ 1} Цохиог ууп Саравчин ут 4 УЛААН ЧУЛУУ Өндөр | дэлгэр ууп1 I"<»горулаан ууп Ч Нурамгуул ч Өл ууп » Р*Бор-Өндөр уул I Цахиурт уул Шовгор ууп Ланс уул Майхан цагаан ууп Үнэгг ууп •Өвдврхех ууп Жууцайтуул Улаанхад уул X О рю нч^ ' ' ’ ьупгану-уп [авааны БоодогМ, ^ ’ ювх уул ф I Ч ^Л&туул ■ __м- Мухар ууп * Харзны гозпоруул • Сүтлөндер ууп ^ . Их үнэгтийн гозгоруул Үзүүруул * + Г *. Бупууу-ул ' 1Бөөгшш цагаан "? V,- , л ^ * ш м ш х :уул ЦАЦ Ч / / / 1Н ууур°* ^ у ? м М Сапхит ууп V С-Авдай ууп - ч ч . Дарцагг ууп Баян хайрхан ууп Майхан цагаан уул Өргөөний шовх ууп Бор азаргаууп А‘ '4ЙР** Олон 1 с? / Өвдврцанг уул Дайр боруул . . •^ — ДЛ ■А.Ш ' ЖШШ*Авдарантуул Дашл^таийн овооуул Бараан чупуут уул Ч«Куп. Хар45луу г^ п в 9 ш . *Даргиауул — . __ ■■ Боцпо уул / V' Таних тэмдэг X Сумын төв Багийн төв Сумын хил —— - Багийн хил | 1-Түймэрт нэрвэгдсэн талбай 2-Өвчин хортон шавжид нэрвэгдсэн | З-Мод, бут, сөөг устгасан 4-Ойжиж байгаа, ойжуулсан Тариалангийн талбай Атаршсан талбай IКилометр '^ /У / Суурин газар
 27. 27. 5.6 ОИН АШИЕ АЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 саргуя- өвд^р уул .Өгөөмерз^п. Цахиурт Харзны гозгорУуп эрцйй уул Норовлда уул оаан чулуут уул :1Щиох узс Таних тэмдэг Багийн ХИЛ Тариалангийн талбай Атаршсан талбай Суурин газар I Ойн хэсэглэлийн хил Бөхөн шар Өндөр овоот 1Километр
 28. 28. 5.7 УРГАМЛЫН НОРМЧНЛСОН ИНДЕКС Хэвлэлийн масштаб: 1: 250 000 Таних тэмдэг У//Л °уур и газар Ургамлын нормчилон индекс /ыолл/ 1Километр
 29. 29. 6.1 БОЛОМЖИТ АМЬДРАХ ОРЧНЫ ЗАГВАР /ЗЭРЛЭГ ГАХАЙ/ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Ханих тэмдэг Зэрлэг гахай /2013/ Зэрлэг гахай /2018/ □ Сумын хил Орон нутгийн мэдээлэл Зэрлэг гахай тархац байршил /2019 он/ П_П_Г 0 2.5 5 [ометр
 30. 30. 6.2 БОЛОМЖИТ АМЬДРАХ ОРЧНЫ ЗАГВАР /БУГА/ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Таних тэмдэг Бугын судалгаа явуулсан цэгүүд /2019 оны 12 сар/ 013 он/ Буга /2018 он/ Сумын хил Орон нутгийн мэдээлэл Буга тархац байршил П _ П _ Г 0 2.5 5 1Километр
 31. 31. 6.3 БОЛОМЖИТ АМЬДРАХ ОРЧНЫ ЗАГВАР /ТАРВАГА/ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Xтэмдэг арвага 2018 Тарвага Сумын хил Орон нутгийн мэдээлэл Тарвага тархац байршил /2019 он/ П_П_Г 0 2.5 5 [ометр
 32. 32. 6.4 БОЛОМЖИТ АМЬДРАХ ОРЧНЫ ЗАГВАР /БОР ГӨРӨӨС/ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 них гэмдэг Бор гөрөөс /2013/ Бор гөрөөс /2018/ Сумын хил Орон нутгийн мэдээлэл Бор гөрөөс тархац байршил /2019 он/ П _ П _ Г 0 2.5 5 [ометр
 33. 33. 6.5 БАИГАЛИИН ҮЗЭСГЭЛЭНТ ГАЗАР БОЛОН ТҮҮХ ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН АШИГЛАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 35р 000 Барчин гоэторуул' Урп <аргуя Ардэндгэр уу^ УЛААН ЧУЛУУ Өндөр цэлгэр гуп Цахяурт ууп’ ^үух^айтОрвон>"Л1 .азарга ууп хөнөг Өндөр оорцог ууп Дэл упаан у?э Дупаан ууп УУЛ<Ю’ >2? ДАИР БОР :чупуут ууп Сүүп өндөр толгой Хзр чулуут ууп Таних тэмдэг Түүх дурсгалын газрууд © Хөшөө чулуу Хадны сүг зураг Ф Хиргисүүр ометр
 34. 34. 7.1 ХҮН АМ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Таних тэмдэг Нягтрал хүн/км.кв Дэл баг-0.6 Дайр бор баг-0.8 Баян уул баг-0.8 Хөнөг баг-0.9 Цац баг-1.1 Улаан чулуу баг-6.3 Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын хүн амын нас хүйсийн суварга,тоогоор. 2019 он эмэгтэи 65-69 эрэгтэи 60-64 50-54 45-19 40-14 30-34 20-24 1 0 - 1 4 П _ П _ Г 0 2.5 5 1Километр
 35. 35. хөнөг 7.2 МАЛ СҮРГИИН БҮТЭЦ диаграммаар Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Нягтрал, м тоо /км,кв.Багийн нэр Нийт мал ЯмааТэмээ Хонь 18220 16508 БАЯНУУЛ ХӨНӨГ 59618 36446 14371 84457 44425 24410 УЛААНЧУЛУУ 70340 38650 21137 п_п_г Пкило! 20
 36. 36. 101°у0"Е 102°2|0"Е X Б 3 V ... .; 8.1 ШИНЭЭР БАИГУУЛАХ ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 о гь Шинээр байгуулах хот суурин газрын нэгдсэн үнэлгээ Хориглох нөхцөл Тохиромжгүй Хязгаарлагдмал тохиромжтой Тохиромжтой п_п_г 0 2.5 5 10 15 101°20'0"Е ~~IКилометр 20 К)2°5ч)"Ё
 37. 37. 101°20'0"Е 102°0'0"Е X Б 3 V 8.2 ТАРИАЛАНГИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 / Таниур Үнэлгээ Тохиромжгүй /2 балл/ Талбай /га/ 220001.5 Хязгаарлагдмал тохиромжтой /З балл/ 23623.1 Тохиромжтой /4 балл/ Бусад газар ашиглалт 28956.4 78857 Эзлэх хувь 62.6 6.7 8.2 22.4 0 2.5 5 п____ г 10 15 ~~IКйлометр 20 I_______ 102°6'0"Е101°20'0"Е
 38. 38. 8.3 АЯЛАЛ РЕКРЕАЦЫН ГАЗРЫН ТОХНРОМЖТОЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 Таниур Үнэлгээ Талбай /га/ Эзлэх хувь Тохиромжтой 256243 73.0 Тохиромжгүй 7341 2.1 Хязгаарлагдмал тохиромжтой 23992 6.8 Бусад газар ашиглалт 63301 18.0 п_ги I__ г0 2.5 5 10 15 ~ ~ |К И Л 0 М С 20 тр
 39. 39. 8.4 ХАДГАЛАН ХАМГААЛАХ ГАЗРЫН ТОХНРОМЖТОН БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 УЛААН ЧУЛУУ ХӨНӨГ БАЯН УУЛ Талбай /га/ Эзлэх хувьТаниур Үнэлгээ Тохиромжтой /4 балл/ 179253 Бусад газар ашиглалт 171624 илометр
 40. 40. 101°20'0"Е 102°0Ч)"Е X Б 3 V 8.5 ОИН САНГИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Нэгдсэн үнэлгээ о |-ьо оо тГ Хориглох нохцол Тохиромжгүй Хязгаарлагдмал тохиромжтой Тохиромжтой п_п_г 0 2.5 5 1 _______ Г 10 15 101°20'0"Е ~I ЬСилометр 20 1________ 102°6'0"Е
 41. 41. 101°20'0"Е 102°0'0"Е X Б 3 V УЛАХ АГААРЫН ААР АШИГЛАХ 8.6 ЦАХНЛГААН ДАМЖ> ШУГАМЫН ЗОРИУЛАЛ ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Таниур Үнэлгээ Талбай /га/ Эзлэх хувь №н хүндрэлтэй 178843 51.0 Хүндрэлтэи 50031 14.3 Хэвийн 124776 35.6 101°20'0"Е 0 2.5 5 п____ г 10 15 I1Кил 20__ 102° ометр 0'0"Е
 42. 42. 101°20'0"Е 102°0'0"Е X Б 3 V 8.7 АВТО БОЛОН ТӨМӨР ЗАМЫН ЗОРНУЛАЛТААР АШИГЛАХ ГАЗРЫН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Таниур Үнэлгээ Талбай /га/ Эзлэх хувь Нэн хүндрэлтэй 13460 3.8 Xүндрэлтэй 62020 17.7 Хэвийн 172500 49.2 0 2.5 5 п____ г 10 15 "11Кило 20 »метр 101°20'0"Е 102°0'0"Е
 43. 43. 8.8 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГЭЭР ЗУН НАМРЫН УЛИРАЛД АДУУНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 ХӨНӨГ БАЯН УУЛ Талбай /га/Таниур Тохиромжтой /4 балл/ 79036 270791.2ашиглалт 1Килом(
 44. 44. 8.9 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГЭЭР ЗУН НАМРЫН УЛИРАЛД ХОНИНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 УЛААН ЧУЛУУ ХӨНӨГ БАЯН УУЛ Талбай /га/Таниур Үнэлгээ Тохиромжгүй /2 балл/ Тохиромжтой /4 балл/ 12549 Хязгаарлагдмал тохиромжтой /3 балл/ 66161охиромжтои Бусад газар ашиглалт 270791.2 1Килом
 45. 45. 8.10 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГЭЭР ЗУН- НАМРЫН УЛИРАЛД ТЭМЭЭНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 хөнөг БАЯН УУЛ Талбай /га/Таниур Үнэлгээ Тохиромжгүй /2 балл/ Тохиромжтой /4 балл/ 10046 тохиромжгүи 270791.2газар ашиглалт 1Килом
 46. 46. 8.11 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГЭЭР ЗУН- НАМРЫН УЛИРАЛД ҮХЭРТ ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 УЛААН ЧУЛУУ ХӨНӨГ БАЯН УУЛ Талбай /га/Таниур Үнэлгээ Тохиромжгүй /2 балл/ Тохиромжтой /4 балл/ 78780 Хязгаарлагдмал тохиромжтой /3 балл/ Бусад газар ашиглалт 270791.2 1Килом
 47. 47. 8.12 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГЭЭР ЗУН- НАМРЫН УЛИРАЛД ЯМААНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 ХӨНӨГ БАЯН УУЛ ДАИР БОР Талбай /га/ Эзлэх хувьТаниур Үнэлгээ Тохиромжгүй /2 балл/ Тохиромжтой /4 балл/ 14112.6 Нэн тохиромжтой 66291.4 270791.2р ашиглалт 1Килом
 48. 48. 8.13 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ Ү^ ДҮНГЭЭР о в о л ХАВРЫН УЛИРАЛД АДУУНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 УЛААН ЧУЛУУ хөнөг БАЯН УУ1 Талбай /га/Таниур Үнэлгээ Тохиромжтой /4 балл/ 27961.6 Нэн тохиромжгүй Хязгаарлагдмал тохиромжтой /3 балл/ Нэн тохиромжтой 134392.6 Бусад газар ашиглалт 153270 1Киломе
 49. 49. 8.14 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ Ү^ ДҮНГЭЭР о в о л ХАВРЫН УЛИРАЛД ХОНИНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Барчш' гозгоруул Гурван зураа Ардэндгэр ууя ^аравчин; ЧУЛУУ Мухар ууп Цахиуртуул Шовгор уует Харзны Гозгоруул Сүуп өндөруул ;БУУРа.5?УЕ': :гозгор уул ' 'ЧЧ ■'Булуууутг Майханц агаан,.^уя.' х ө н ө г ^ ; ,4,-Х1наНЕ1пЙ1и<1Е ^БАЯН УУЛ" 1*Ж . :-Овоот уул т « ы Хар чулу^т ууп- Ахуйтуу^ Талбай /га/Таниур лгээЪ г*.Щ Ар улаан .^увуут >-ул ■ Тохиромжгүй /2 балл/ Тохиромжтой /4 балл/ 141868.9 Хязгаарлагдмал тохиромжтой /3 балл/ Нэн тохиромжтой 29830.8 153270ашиглалт 1Киломе
 50. 50. 8.15 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ Ү^ ДҮНГЭЭР ө в ө л ХАВРЫН УЛИРАЛД 1ЭМЭЭНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Бургаст ууп Барчи!' гозгоруул Ар дэндгэр УЛААН ЧУЛУУ Мухар ууп Нурамг уул Өндөр дэлгэр ууп Гозгор лаан ууп Шовгор уул ЛансуулБор-Өндөр ууп Харзны гозгорууп Сүүи ендөр уул үНЭГТИИНгозгор уул 'зүүруул азарга у^л ХӨНӨГВ*ЗВЙ Бор азарга ууп Дупаанууп БАЯН УУЛ3' Норовлин уул Төмөрг ууп Бараан чупуут ууп Хар чупуут ууп Талбай /га/Таниур Үнэлгээ Ар улаан |Чулуут уул Тохиромжтой /4 балл/ Тохиромжгүй /2 балл/ Нэн тохиромжгүй Бусад газар ашиглалт 153270 1Киломе
 51. 51. 8.16 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ Ү^ ДҮНГЭЭР о в о л ХАВРЫН УЛИРАЛД ҮХЭРТ ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 :гунууп Барчш> гозгоруул Салхиг уул Г>-рван зурааУщ саргуя уу? Ар дэндгэр уул УЛААН ЧУЛУУ Шовгор уп Сүүл ендөр ууп :гозгор уул ■Ухаа азарга ууп хөнөг Норовлин уул :чупуут ууп (Бвлжеөтуул Талбай /га/Таниур Үнэлгээ Тохиромжгүи /2 балл/ Нэн тохиромжгүй Хязгаарлагдмал тохиромжтой /3 балл/ 27961.5 Нэн тохиромжтой 134392.6 Бусад газар ашиглалт 153270 1Киломе
 52. 52. 8.17 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ Ү^ ДҮНГЭЭР о в о л ХАВРЫН УЛИРАЛД ЯМААНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Барчш' гозгоруул Ар дэндгэр уул ^аравчин* ^Ч У П У У Цахиурт ууп Шовгор уя Бор-Өндөр ’ Харзны Гозгоруул Жууц^у® " Ула^аддаЙ,] ' Сүуп өндөр ууп :гозгор уул' ' <*'- ' ^ / х ө н ө г У ‘ ' ’■%.*■Ханангнйн шоеч -л.л шш Ха&.^л'"' ов,оот«5дл 'БАЯНУУЛ" ИпШI * Овоот уул Авдара^туу*Г^ Хар чупу^т ууп' '^Ц^гаг Талбай /га/Таниур Үнэлгээ Тохиромжгүй /2 балл/ 16932.8 Тохиромжтой /4 балл/ 149729.1 Хязгаарлагдмал тохиромжтой /3 балл/ Нэн тохиромжтой 29830.8 Бусад газар аншглалт 153270 1Киломе
 53. 53. ^лагн гун уул Их нуүр ууя Пүнгэт уул Хан ендер ууя Цахиург уул' Харгкы гозгору31 »тг Ьчтттан >лз1 -Үгү^руул Беегннн цагаан уул Дэлийн гозюр ууп АгуйҮумг ^лаан цохног ууп 1Километр 102°0'0"Е Е 9.1 ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САН Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Холбоо мэдээллийн шугам Эрчим хүчний шугам Хээрийн гол замын зурвас Орон нутгийн чанартай авто зам Худаг нуур Гол Булаг Тариалангийн талбай Атаршсан талбай______________ Таних тэмдэг — • - Сумын хил — - Батйн хил В Өвөлжөө, хаваржаа Суурин газрын хил Зун.намар Өвөл, хавар Барилга байгууламжийн газар Төрийн захиргааны албан байгууллага Нам олон нийтийн байгуулага Зочид буудлын цощолбор Худалдаа нийтийн үйлчилгээний цогцолбор Е Агуулах зоорь аж ахуйн хашаа Шатах тослох түгээгүүрийн газар Амралт, рашаан сувилалын газрын барилга байгууламж Шинжлэх ухаан, урлагсоёл боловсрол, эрүүл мэндийн байгууллагын албан байр Гэр хорооллын газар Гэр орон сууцны хашааны газар Нийтийн эдэлбэр | Биеийн тамир спорт наадмын талбай Ногоон байгууламж Хатуу хучилттай зам талбай Ой 101°20'0"Е 1О2°0'О"Е
 54. 54. 9.2 ГАЗАР АШИГЛАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 :гозгорууп Ар дэндгэр-у)я Дулаан; :өнд^руул өрдэлгэрийн. Нлрамг ; ггар ууп Цахиуртуул« Овгор упаануул Цоргын. ;Бор-Өндөруул Харзны гозгор Ууп :тоз^ортотго*^. ■ Ч ' л : 'Г & ш •°р 50рЦДГ-у>Л Дааан - лраан чупуугууп толгой Чез ерпйн .^ Ц ан т.уул . Таних тэмдэг Гар худаг Инженерийн худаг Өвөлжөө Зуслан I_____ I Намаржаа Зуслан, намаржаа Дөрвөн улирал Булаг, шанд ' Сумын хил Багийн хил Уурхайн ашиглалтын талбай Хужир, мараа Намаг Багийн төв Тоот өндөрлөг Овоо Хаваржаа Өвөлжөө, хаваржаа Тариалангийн талбай Атаршсан талбайДаваа Хогийн цэг Оршуулгын газар Аялал, жуулчны бааз Холбооны шугам Цахилгааны шугам 1Километр
 55. 55. 9.3 ХОТ ТОСГОН БУСАД СУУРИНЫ ГАЗАР Хэвлэлийн масштаб: 1: 20 000 Таних тэмдэг □ Суурин газрын хил Барилга байгууламжийн газар | Төрийн захиргааны албан байгууллага Нам олон нийтийн байгуулага Зочид буудлын цогцолбор Худалдаа нийтийн үйлчилгээний цогцолбор | Агуулах зоорь аж ахуйн хашаа | Шатах тослох түгээгүүрийн газар Амралт, рашаан сувилалын газрын барилга байгууламж | Шинжлэх ухаан, урлагсоёл боловсрол, эрүүл мэндийн байгууллагын албан байр Гэр хорооллын газар Гэр орон сууцны хашааны газар Нийтийн эдэлбэр ] Биеийн тамир спорт наадмын талбай Ногоон байгууламж Хатуу хучилттай зам талбай 0 0.15 0.3 0.6 0.9 ~~IКилометр 1.2
 56. 56. 9.4 МАЛЧДЫН ДӨРВӨН УЛИРЛЫН БАИРШИЛ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 -УлЩн'Ррн_уул!■ рчии гозГору5«л сарлуяуул' зураа -КанаЯу^^ Дупаан1; :өнд^р уул Зглаалзгана ' Мухар уул Цахиурт ууп“ Цоргьш; Харзны гозгорууп ‘ор I араан чутуут ууп Таних тэмдэг Зуслан Намаржаа Зуслан, намаржаа Дөрвөн улирал Багийн төв Өвөлжөө Хаварж Өвөлжөө, хаваржаа ометр
 57. 57. 9.6 ТАРИАЛАНГИИН ГАЗРЫН АШНГЛАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 тодгок Таних тэмдэг • Гархудаг н Инженерийн худаг Тариалангийн талбай Атаршсан талбай ' талбарын дугаар Эзэмшигч 20100027 Хасу-Шивэрт 20100025 Хасу-Шивэрт 20100026 Баянуул 20100018 Хасу-Шивэрт 20100020 Хасу-Шивэрт 20100024 Хасу-Шивэрт 20100021 Хасу-Шивэрт 20100019 Хасу-Шивэрт 20100022 Хасу-Шивэрт 20100023 Хасу-Шивэрт 20100029 Хасу-Шивэрт 20100032 ЗДТГ 20100016 Давааням 20100015 ЗДТГ ___ 20100012 Энхболд 20100014 ЗДТГ 20100011 Жигжидсүрон 20100013 ЗДТГ 210.9196 85.476216 Таних тэмдэг Тариалангын талбай Атаршсан газар 46.792178 2.30869 102.43082 .47.42809 IКилометр 20100017 ЗДТГ 20100058 ЗДТГ 172.45511 1.219317 1569.5844 121800002*93,42
 58. 58. 9.7 ЗАМ,ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИИ ГАЗАР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 .Бургаст Барчии гозгорууп Пүнзэт.уул Салхит ууп Ущ хар гуя ууи Г-рван зураа Ардэндгэр ууп Дтнэн ууп :ендөр уул УЛААН ЧУЛУУ Өндөр дэлгэр ууп Цахиурт уул' Хар бух толгой Цоргьш. ХарзйЬ! гозА>р..’Жууцайт ггозгоруул Үзүуруул .азарга ууп хөнөг Дэл упаан у]1 сэртэн уул Дупаануул Өндөруул Солбийн хар ууп ДАИР БОР Норовлин ууп Долоодой ууп Долоодойн үзүүр I :чупуут ууп Хар чулуут уул Шш'"' Чөдөрийн горзок уул Цагаан дэл ууп' таастын гозгоруул Цагаан морьт топгой Таних тэмдэг Ердийн шороон зам Холбооны шугам Цахилгааны шугам
 59. 59. 9.8 ТУСГАИ ХАМГААЛАЛТТАИ ГАЗАР АШИГЛАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 3 УЛААН ЧУЛУУ Цахйфрт уул' рЛансууа -өндөрууп Үзүүр уул .азарга ууп Дэлийнгозгор'ууп хөнөгХанангийн: Өдщөр оорцог ууп Дэл упаан; Оорцог ууп 'Н УУЛ^ араан чупуут ууп Таних тэмдэг Багийн төв Бөхөн шарын нуруу УТХГ Суурин газар п и ~ и
 60. 60. 9.10 УУЛ УУРХАИН ГАЗАР АШИГЛАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 :гун,ууп Барчии гозгорууп Урд харгуяуул Ар дэндгэр уул Дутнэн ууп :өндеруул УЛААН ЧУЛУУөрдэлгэрийн. Өндөр дэлгэр ууп Цахиурт уул' Хар бух толгой Цоргьш. Харзны гозг^ор’ Су-үр.ендер ууп уиэгтийн гозгорууп толгой зүүр уул .азарга ууп хөнөг Ачаат ууп Дупаан уул Оорцог уул И Д А И Р БОР Долоодойн үзүүр о араан чупуут ууп Сүүп өвдөр толгой Чөдерийн горзок уул :гозгорууп Цагаан морьт топгой Хэдүутийн д НИХ ТЭМДЭГ Уурхайн ашиглалтын талбайГар худаг Инженерийн худагБагийн төв ин шороон зам
 61. 61. 10.1 БЭЛЧЭЭРИИН ДААЦ, багаар Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Барчин гозгорууп Гурван зураа уул Ар дэндгэр ууп Дутнэн ууп :өндөруул УЛААН ЧУЛУУ Нурамг уул Өндөр дэлгарууп Цахиурт уул Шовгор ууп Харзны гозгоруул Жууцайг ууп утогтийн пЗзгорууп Үзүүр уул .азарга ууп хөнөг Ханангийн: Дэп упаан упз азарга ууп Дупаануул Бараан чупууг ууп Овоот уул Таних тэмдэгАр упаан чупуут уул Бэлчээрийн даац % 243.3, ХӨНӨГБАГ 389.1, БАЯН УУЛ БАГ УЛААН ЧУЛУУ БАГ 434.2, ДЭЛ БАГ 746.5, ЦАЦ БАГ 3109, ДАЙР БОР БАГ 1Километр
 62. 62. 10.2 УЛИРЛЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 харгуяуул Ар дэндгэр ууп Д>71аан :өндөруул Цохиот уул Саравчин Нурамг уул Цахиурт уул*' Шсжгору^л Цоргьш; Бор-Өвдөру>л Харэны гозгоруул толгок ;Үзуүр™ I'азарга ууп Майхан [Дупаанууп Төмөрг уул 1раан чупуут ууп ОвОот; Цагаан дэл ууп Таних тэмдэг * Хаваржаа ш Өвөлжөө, хаваржаа Зуслан о Намаржаа Зуслан, намаржаа * Дөрвөн улирал Улирлын хуваарь Зун,намар Өвөл,хавар
 63. 63. 10.4 УСЖУУЛАХ ШААРДЛАГАТАИ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 саргуяууп Ардэндгэр уул Дүгнэнууп :вндер уул Нрамг ууп Өндөр дэлгэр ууп Цахиурт уул Шовгор ууп ,Бор-Өндөрууп Харзны гозгорууп ггозгорууп гзүүруул азарга ууп Майхан цагаан ууп Ханангийн: Өндөр оорцог ууп .азарга ууп Дупаанууп Дайр боруул араан чулууп уул 'ОвЙЬт уул Хар чупуут ууп Цагаан. Улаан цохиот у^п Ар улаан ^щуүгуул Таних тэмдэг Гар худаг Инженерийн худаг Булаг, шанд Усжуулах шаардлагатай бэлчээр 1Километр
 64. 64. 10.5 БЭЛЧЭЭРИИН ТӨЛӨВ БАИДАЛ /БЭЛЧЭЭР ТАЛХЛАГДАЛ/ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 IХан өндөруул Саравчиг 'Мухар Майханцагаан у^п 'Цахиурт уул‘А Харзны гозгорУул торууп ,азарга уул Бөөгийн: ■' ’• ХӨНӨГ Өпввроорцог->п Норовлин уул Сүүл өндөр толгой Таних тэмдэг Суурин газар Тариалангийн талбай Ар^аан ' Атаршсан талбай / / У Д унд зэрэг талхлагдсан бэлчээр 0 0 < Их талхлагдсан бэлчээр Хортон мэрэгчидтэй
 65. 65. 10.6 ТАРИАЛАНГИИН ГАЗРЫН ДОРОЙТОЛ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 -Үла&н’1$нууп!, рчин гозк*.оруул саргуя уул зураа армалгайг ууп :өвд^р у>л Злаалзгана Мухар ууп 'Нурамг ; Майханцагаан уу1л '^Цахиурт уулА'л Харзны гозгоруул садуул Сананшйн: §вд?р цант араан.чулуут уул 1өр толгОй царант' Таних тэмдэг Хаваржаа Өвөлжөө, хаваржаа 1амаржаа Зуслан, намаржаа Дөрвөн улирал Суурин газар Нөлөөлөлд ороогүй Нөлөөлөлд орсон
 66. 66. 10.8 МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ӨВЧИН ГАРСАН ГАЗРЫН БАЙРШИЛ /2018 он/ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 .Бургаст Барчин гозгорууп Урд харгуяуу* 'зураа Ардэндгэр ууп' ендер уул УЛААН ЧУЛУУ Цахи^рт уул Хар бух толгой Щ ]Р 0 ^ -*Ц-В1Жеруз^ Цоргьш. Ш т Рм / Ж *Жууцайт уул Упгш *ад Харзны гЬзгоруул Их үнэгтиин гозгор уул Д 'зүүруул .азарга ууп ХӨНӨГ Ачаат ууп Ханангийн: Өндөр оорцог ууп сэртэн уул Дулаан ууп Долоодой ууп Долоодойн үзүүр о зраан чупуут Хар чупуут ууп Чөдөрийн горзок уул :гозгоруул Цагаан морьт Таних тэмдэг сүмбэрк Хаваржаа Өвөлжөө, хаваржаа Зуслан Намаржаа Зуслан, намаржаа Дөрвөн улирал Шүлхий өвчин гарсан газар
 67. 67. 101°20Ч)"Е 102°0Ч)"Е X Б 3 У 10.9 БЭЛЧЭЭРИИН СЭРГЭХ ЧАДАВХЫН ЗУРАГ Хэвлэлийн масштаб: 1:3501000 о ГЬ Таних тэмдэг Гол ] Тариалангийн талбай Атаршсан талбай Суурин газар Нуур Ой 1________ Г 1Килөметр 101°20'0"Е 0 2.75 5.5 11 16.5 22 102°6'0"Е
 68. 68. 11.1 АЯЛАЛ, РЕАКРАЦИИН ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Ар дэндгэр уул' Дугнэнууп :өндер уул Цохиот уут УЛААН ЧУЛУУ Мухар ууп Өндөр цэлгэр ууп ЦахйрЬтуул ^Лансууа 5ГОрууП .азарга ууп хөнөгХанангийн: Дэп упаан; Дулаан уул Оорцог ууп :чупуут Хар чупуут ууп )ргөөт ууп Таних тэмдэг да Аялал жуулчлал, түүх соёлын дурсгалт газар Түүх дурсгалын газрууд ^ Хөшөө чулуу Хадны сүг зураг Хиргисүүр Багийн төв Төлөвлөсөн маршрут Эко загасчлал тур байгуулах, үржүүлэх, хамгаалах 1Километр
 69. 69. 11.2 ТУСГАИ ХАМГААЛАЛТТАИ ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1 Их нүур У531 :гозгорул Пүвзэт ууп Хан ендөрузз!Дугаэнуул "йхаалзгана Мухаруул Харзны гоггорууп Хуш уул Үгү^РЗ^г Баянхайрха^у?ти: тант Сагоийн харул Эрдэнэтолгой Л»-!ая >-уя Таних тэмдэг Багийн төв Суурин газар Тусгай хамгаалалтад авах газрын төлөвлөлт Аргалант Баянхайрхан Уул Даш лүнгийн овоо Норов түмбэ овоо Тамирын голын хөндий Эрдэнэтолгой 1Километр
 70. 70. 11.3 УСАН САН БҮХНИ ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Ар дэндгэр ууп' Дтнэн уул Цохиот Мухар-ууп УЛААН ЧУЛУУ Өндөр дэлгэр уул Цахи^рт уул I К1 'зүүруул .азарга ууп хөнөг Өадер оорцог ууп Дэл злаан; Олон овоог‘уул Дулаануул Оорцог уул :чупуут Сүүп өндөр толгой 1чупуут уул Таних тэмдэг Худаг гаргах төлөвлөсөн газар Булгийн эхийгхаш иж хамгаалах Хөв байгуулах газар Багийн төв Суурин газар ги~и ометр
 71. 71. 11.4 ЗАМ, ШУГАМ, СҮЛЖЭЭНИИ ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Ардэндгэр- Мдар лл Өндөр дэлгэр ] >46.2 /18 км хүртэл хар! азарга >-301 ■аГгрханууп -орууп Бор Азарга Уул 1899.1 /25 км хүртэл х юн овоот 16 Төмөрт Норовлин уул араан чупуут уул Суүл өндөр толгой учулуут ууп Таних тэмдэг Төлөвлөж буй гар утасны Антенн Багийн төв Төлөвлөж буй засмал зам ►►►►► Төлөвлөж буй цахилгааны шугам Суурин газар .илометр
 72. 72. 11.5 БЭЛЧЭЭРИЙГ ГЭРЭЭГЭЭР АШИГЛУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 _______________________________________________ I____________________ Сү|ИЛ1дөр толгой I—л I ■ * ▲ / Таних тэмдэг X Сумын төв Багийн төв ■ Өвөлжөө Хаваржаа И Өвөлжөө, хаваржаа • Зуслан о Намаржаа ♦ Зуслан, намаржаа * Дөрвөн улирал Гол У //Л Суури н газар Бэлчээр ашиглалтын хэсгийн төлөвлөлт Бэлчээрийг гэрээгээр ашиглуулах ажлын үе шат □ 2020-2023 он □ 2023-2025 он 1 2025-2027 он 0 2.5 5 10 15 ~~IКилометр 20 т
 73. 73. 47°30'0"^ 11.6 ХАДЛАНГИИН ГАЗРЫН төлөвлөлт Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Урд харгуяу^р ^ГЧрванзураа^ Ардэндгэр уул' Лтнэн ууп _-р,1йЗРЫНЛо; Мх аруул Өндөр дэлгэр ууп упаан уул (■өндөр ууп 'зүүрууп .азарга упМухар ууп ХупЧ^У>л Ханангийн: Дэл упаан у : Дупаан ууп Ш Й шДарцагг уув Норовлин ууп Бараан чупуут Сүүл өндөр толгой Х^р чулуу~! уул Таних тэмдэг 1ргөөт уп Багийн ТӨВ Хадлангийн газрын төлөвлөлт Суурин газар ги~и 1Километр
 74. 74. 11.7 ОИН САН БҮХИИ ГАЗРЫН төлөвлөлт Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 :фзгор уул 'РД харгуя; Ар дэндгэру>я Дүтнэн ууп Мухаруул Өндөр 4 0 дэлгэрууп Цах|#рт уул Бор-Өнд€ ;.өндөрууп .азарга ууп Хананшйн: Дэл упаан; Дупаан ууп шшДарцапууя Бараан чупуут ууп Сүүп өндөр толгой Х*р чупуут ууп Хүуш у^л Таних тэмдэг Улаан цохиох-уул Багийн ТӨВ >ртөөт ууп Завсрын огтлол хийх талбай Ойжуулалт хийх талбай Цэвэрлэгээний огтлол Цэвэрлэгээний огтлол Хатсан мод огтлох Унанги мод цэвэрлэх Ойн нөхөрлөлд эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн хэсэглэл Хамгаалалтын бүс Ашиглалтын бүс Суурин газар пи~и 1Километр
 75. 75. 11.8 ХАМГААЛАЛТЫН БҮСИЙН төлөвлөлт Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Барчии гозгоруул Хожгор ууй Урд каргуяуур Ар дэндгэр уул' Дүгнэн ууп өвдер уул саргууп Өвдөр " дэлгэр ууп Бор-Өнде Үзүүруул .азарга уул Ханангийн: Дупаан ууп Оорадог ууп Норовлин ууп араан чупуут уул Сүүп өндөр толгой Iчупуут ууп Ч&уул Таних тэмдэг )ртөөт ууп Худгийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс Худгийн эрүүл ахуйн хязгаарлалтын бүс Булгийн онцгой хамгаалалтын бүс Булгийн энгийн хамгаалалтын бүс Голын онцгой хамгаалалтын бүс Голын энгийн хамгаалалтын бүс Нуурын онцгой хамгаалалтын бүс Нуурын энгийн хамгаалалтын бүс Холбоо мэдээллийн шугамын хамгаалалтын бүс Эрчим хүчний шугамын хамгаалалтын бүс Хээрийн гол замын зурвас Орон нутгийн чанартай авто замын зурвас г-ги 1Километр
 76. 76. 11.9 ЗҮИ ЕСНЫ ЭРХЭЭР БАТАЛГААЖУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Барчии гозгорууп Урд харгуяуул Гурван зураа Ар дэндгэр ууп Дүгнэн ууп УЛААН ЧУЛ'. Нурамг ууч Өндөр дэлгэр ууп Шовгор ууп -Өндер уул Харэны гозгорууп IСүүп өндөр уул үнэгтиин гозгор ууп Үзүтеууп .азарга ууп хөнөг Дэл упаан уг. Бупуу ууп Дупаан ууп 1БАЯН УУЛ Солбийн хар ууп ДАИР БОР Норовлин; Төмөрг :чупуут ууп Хар чучуут ууп Цагаан. Их өвөпжөөт; Ар упаан чулуут уул Таних тэмдэг Хөв байгуулах газар Аялал жуулчин, түүх соёлын дурсгалт газар Ойн нөхөрлөлд эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн хэсэглэл Хадлангийн газрын төлөвлөлт ] Тарвага өсгөж, үржүүлэх, хамгаалах Бэлчээр ашиглалтын хэсгийн төлөвлөлт Б элчээрийг гэрээгээр аш иглуул ах аж лы н үе ш ат 2020-2023 он 2025-2027 он г-ги 1Километр
 77. 77. 11.10 ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУИН БҮС Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 еар гуя ууп. Ардэндгэр-ууп Дугнэн ууп УЛфАН ЧУЛУУ ^ -рдй арын. Нурамг ууп Өнцөр дэлгэр уул Гозгор улаан ууп Цахиурт уул* Шотгору^л Бор-Өндөр уул Харзны гозгор уул Жууцайт ууп Сүүл өндөр уул Т1ЭГТИЙНгозгор Гзүүруул .азарга ууп хөнөгХанангийн: Өндөр оорцог ууп азарга ууп Дулаануул Оорцог ууп БАЯН УУ Норовлин ууп ошрьш Дайр бор уул :чупуут ууп Хар чулуут ууп Цагаан. Таних тэмдэг Их өвөпжөөт; Багийн төв Гар худаг Инженерийн худаг Булсп, ш анД~ ■ Сумын хил ■ Багийн хил Ар улаан ^учуут уул |______| Тариалангийн талбай Атаршсан талбай Суурин газар Эрчимжсэн мал аж ахуйн бүс нутаг БАЯН УУЛ БАГ ги~и 1Километр ХӨНӨГ БАГ
 78. 78. 11.11 ТАРИАЛАНГИИН ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 00< Шовд уул Цолиоту-уп ДЭЛГЭрУ}31 ҮнЭГГ' эндөрууп ?гор ул Үзүүрууп Дупаан*^эт ' 1 Норов түмбэ уур Солбийн ^саруул Норовлин ууп Дайр бор уул Сүүл өндөр толгой |УУТ ууп Таних тэмдэг Сумын төв Багийн төв Тариалангийн талбай Суурин газар 2020-2023 гии 1Километр
 79. 79. 11.13 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТГНЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗУРАГ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Хан өндер уугс Цохиотуул УЛААН ЧУЛУУ Их укзгтиин I |Ү»УИ>УУП Дэлийн гозгорууп / ХӨНӨГ Сопбинн харуузх Төмөрт уп Дашлүнпшн ■ Суүл ендер толгой Цагаан сзп >уп Сүүшууп Таних тэмдэг Аялал жуулчлал, түүх соёлын дурсгалт газар Түүх дурсгалын газрууд Хөшөө чулуу Хадны сүг зураг Хиргисүүр Багийн төв Төлөвлөсөн маршрут Тусгай горимын аялал жуулчлалын бүс Аялал жуулчлалын бүс Эко загасчлал тур байгуулах, үржүүлэх, хамгаалах 1Километр
 80. 80. 11.14 ОТРЫН БҮС НУТАГ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗУРАГ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Ш Ш §Ш Хан өндер уул Цохиотууп УЛААН ЧУЛУУ Хар>ны Их^нэгтий^сггср ;ендер учл ^авааны шЛвхуул ^Ктар уул агннн цагаан; Дэлнйн гозгоруул хөнөг 1Н Ссгбннн яч>уул ДАЙР БОР Дарцагг ууц Дашлуншнн ■ Сүүл ендер голгой Таних тэмдэг Багийн төв Төлөвлөж буй Отрын бүс нутаг 1Километр

Description

БАТЦЭНГЭЛ СУМЫН НДХЕТ

Transcript

 1. 1. МОНГОП УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР БАИГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ Етроыегес/ Нуев КезШепТ паЛопз АРХАНГАИ АИМГИИН БАТЦЭНГЭЛ СУМЫН БАЙГАЛИЙН НӨХЦӨЛ, НӨӨЦИЙН ЗУРГИЙН эмхэтгэл Газарзүгт мэдээллийн системийн орчинд боловсруулсан тоон загвар Бургаст ууп Барчин гозгоруул Урд харгуя уул -Улаапзгана Цахиурт ууп" Бор-Өндөр ууп Харзны гозтор* Их үНЭГТИЙНгозгор зүүр уул .азарга ууп Майхан: Өндөр оорцог ууп А Дупаанууп араан чупуут ууп Цагаан Албан хэрэгцээнд зориулав
 2. 2. ЗУРГИИН ДУГААР Бэлчээрийн газрын тохнромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр зун-намрын улиралд адуунд тохирох бэлчээрийн зураг ЗУРГИИН НЭР МАСШТАБ БҮЛЭГ 1. НУТАГ ДЭВСГЭРИИН НЭГЖ, ГАЗРЫН ГАДАРГА Байршлын схем Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр зун-намрын улиралд хонинд тохирох бэлчээрийн зураг Сумын хилийн цэс Багийн хилийн цэс Газар усны нэрийн зураг Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр зун-намрын улиралд тэмээнд тохирох бэлчээрийн зураг Байрзүйн зураг Гадаргын өндөржилт Гадаргын хэвгий Налуугийн чиглэл Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр зун-намрын улиралд үхэрт тохирох бэлчээрийн зураг Ландсат 8 хиймэл дагуулын зураг БҮЛЭГ 2. ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГИ Геологи Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр зун-намрын улиралд ямаанд тохирох бэлчээрийн зураг Геоморфологи Газрын доорх ус Гадаргын ус Цэвдэгийн тархалт Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр өвөл-хаврын улиралд адуунд тохирох бэлчээрийн зураг Газар хөдлөлтийн мужлалт Ашигт малтмалын тархалт БҮЛЭГ 3. УУР АМЬСГАЛ Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр өвөл-хаврын улиралд хонинд тохирох бэлчээрийн зураг Хур тунадас БҮЛЭГ4. ХӨРС, ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр өвөл-хаврын улиралд тэмээнд тохирох бэлчээрийн зураг Хөрсний хэв шинж Хөрсний механик бүрэлдэхүүн БҮЛЭГ 5. УРГАМАЛЖИЛТ Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр өвөл-хаврын улиралд үхэрт тохирох бэлчээрийн зураг Ургамлын экологийн хэв шинж Ургамалжилт Бэлчээрийн төрх байдал Ойн төрөл Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний үр дүнгээр өвөл-хаврын улиралд ямаанд тохирох бэлчээрийн зураг Ойн төлөв байдал Ойн нөхөрлөл Ургамлын нормчилсон индекс /1ЧГ)Ү1/ БҮЛЭГ 9. ГАЗАР АШИГЛАЛТ БҮЛЭГ 6. АМБТАН, БАИГАЛИИН ДАГАЛДАХ БАЯЛАГ Газрын нэгдмэл сан Боломжит амьдрах орчны загвар /Зэрлэг гахай/ Газар ашиглалт Хот, тосгон бусад суурины газар Боломжит амьдрах орчны загвар /Буга/ Малчдын дөрвөн улирлын байршил Боломжит амьдрах орчны загвар /Тарвага/______________________ Тариалангийн газрын ашиглалт шугам сүлжээнии газрын ашиглалтБоломжит амьдрах орчны загвар /Бор гөрөөс/___________________ Улсын тусгай хамгаалттай газрын ашиглалт Байгалийн үзэсгэлэнт газар болон түүх дурсгалт газрын ашиглалт БҮЛЭГ 7. НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ Хүн ам, насны бүлгээр Мал сүргийн бүтэц, диаграммаар Уул уурхайн газрын ашиглалт БҮЛЭГ 10. НӨЛӨӨЛӨЛ Бэлчээрийн даац, багаар Улирлын бэлчээр Усжуулах шаардлагатай бэлчээр Бэлчээрийн талхлагдал Тариалангийн газрын доройтол Малын гоц халдварт өвчин гарсан газрын байршил Бэлчээрийн сэргэх чадавх БҮЛЭГ 11. ТӨЛӨВЛӨЛТ Аялал, реакрацийн газрын төлөвлөлт Тусгай хамгаалалттай газрын төлөвлөлт Усан сан бүхий газрын төлөвлөлт Шугам, сүлжээний газрын төлөвлөлт Бэлчээрийг гэрээгээр ашиглуулах газрын төлөвлөлт Хадлангийн газрын төлөвлөлт Ойн сан бүхий газрын төлөвлөлт Хамгаалалтын бүсийн төлөвлөлт Зүй ёсны эрхээр баталгаажуулах төлөвлөлт Эрчимжсэн мал аж ахуйн бүс төлөвлөлт Тариалангийн газрын төлөвлөлт Аялал жуулчлалын бүс нутгийн төлөвлөлт БҮЛЭГ 8. ТОХИРОМЖТОИ БАИДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Шинээр байгуулах хот, суурин газрын ^ тохиромжтой байдлын үнэлгээний зураг Тариалангийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний зураг Аялал рекреацын газрын тохиромжтой ^ байдлын үнэлгээний зураг Хадгалан хамгаалах газрын тохиромжтой ^ байдлын үнэлгээний зураг Ойн сангийн газрын тохиромжтой байдлын ^ үнэлгээний зураг Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зориулалтаар ашиглах газрын тохиромжтой 1: байдлын үнэлгээний зураг Авто болон төмөр замын зориулалтаар ашиглах газрын тохиромжтой байдлын 1: үнэлгээний зураг
 3. 3. 1.2 СУМЫН ХИЛИИН ЦЭС Хэвлэлийн масштаб: 1: 400 000 ;нүүру>71 :гозгоруул Пүнзэтууп артуяууп ЭДпрдол УЛААНЧУЛУ: Н^рамтузэт Цахн^рг Шовгоруут Жууцайтуу! ;үнэггийнгозгорууп чГурвангозгортопгойЬупганууп Үзүүруул Iазарга >уп1Уф»арузп хөнөг4%и# Улаанул Булууууп Ханануул (түмбэуул БАЯН УУЛ харуул 'Долоопоннүзүүро Харчу!уутуул Луузануул Өргөрөг Газрын нэр Хүрэн пшрэнгэтуул Цоргын даваа Овгор улаан уул Өндөр дэлгэрийн давааАрупаан чулуг уу1 Чннгэлтэй уул Бөхөн шарын нуруу Рашаантуул Шовхуул Дулаан хаан уул Хар бухтожой Дөрөө хангинахуул Гурван гозгор толгой Улаанхадуул Ачаат уул Таних тэмдэг Ихсэртэн уул Долоодой уул Долоодойн үзүүр овоо Эргэлтийн ЦЭГ Сумын ХИЛ Багийн хил Сүүл өндөр толгой Будагт шовхуул Агуйт хавтгай уул 1617.4 Сүүл өндөр толгой Өртөө шовхтолгой Чөдөрийн гозок уул Цахиуртуул Хайлаасшн гозгор уул Даргил уул Цагаан морьттолгой Тээлийн даваа Эрданэ сүмбэрийн даваа Өндөр даваа Нам даваа Хэцүүгийн даваа Тоом таг уул Авдартуул Дархантуул Хүүш уул Улаан хөтөл Шаазгайн бөөр шугуй Цац толгой гиги 1Километр Аргалант уул Агьтын улаан толгой Тэмээн чулуутын энгэр Тэмээн чулуутуул
 4. 4. 1.3 БАГИИН ХИЛИИИ ЦЭС Хэвлэлийн масштаб: 1: 500 000 УЛААН ЧУЛУУ Үзуүрууп Мухарузл ВТОуууп БАЯН УУЛ Таних тэмдэг Эргэлтийн цэг 1Километр Багийн хил Уртраг Өргөрөг Багнйн нэр Газрыннэр Уртраг Багийн нэр Газрын нэр Ц оргын, Улаан чулуу Чингэлтэй уул Өндөр далгэрнйн,Улаан чулуу Бөхөн шарын нуруу Улаан чулуу Рашаангуул Чингэлтэй уул Улаан чулуу Ш овхуул Өндөр хөхуул Улаан чулуу Дулаан хаан уул Баянбулгнйн хөтөл Хар бухтолгойУлаан чулуу Баянбулгнйн хадатуул Улаан чулуу Цагаан толгойн даваа Хавтгай уул Улаан чулуу Жаргалант уул Бум батуул Улаан чулуу Түлээш йн гозгор уул Улаан чулуу Хөхасга уул У рт булгнйн Улаан чулуу Бага үнэгг уул Шивэртийн, Улаан чулуу Цагаантолгой Олон овоотуул Улаан чулуу Ухаа азарга уул М одоттолгой Улаан чулуу Шовгор цагаан уул Х ананпш н шовхуул Хүрэн ширэнгэт уул Шовх уул Улаан хөтөл Ж аргалантуул Шаазгайн бөөр шугуй Цац толгой Цагаан толгой Аргаланг уул Устын гозгор уул Агьтын улаан толгой Долоодойн үзүүр овоо Тэмээн чулуутын энгэр Сүүл өндөр тож ой Будагг шовхуул Улаантолгой А гуйг хавтгай уул Дашлүнгийн уул Сүүл өндөр толгой 1Өшовхтолгой Баянбулгийн хөтөл Чөдөрнйн гозокуул Баянбулгийн хадат уул Цахнуртуул Хавтгай уул Хайлаастын гозгор уул Бумбатуул Даргнл уул Түлээтийн гозгор уул Урт булгийн даваа Шнвэртийн даваа Эрданэ сүм бэрийн, Устын гозгор уул А р булгийн цагаан толгой Хар бухтолгойХөнөг Хэцүүгийн, Хөнөг Дөрөө хангинахуул Тоом тагуул Хөнөг Гурван гозгор толгой А вдартуул Хөнөг Улаан хад уул ДархангуулХөнөг А чаатуул Хөнөг Их сэртэн уул Улаан хөтөлХөнөг Хөнөг Долоодой уул УлаантолгойХөнөг Долоодойн үзүүр овоо Дашлүнгийн уулХөнөг Ханангийн шовхуул СүүлтолгойХөнөг Цагаануул А р булгнйн цагаан толгойХөнөг Дулаануул С үүлтож ойХөнөг Цагаан толгойн даваа Олон овоотуулХөнөг Бага үнэгг уул М одоттолгойХөнөг Дэл улаан уул Шовх уулХөнөг Цагаан толгой Цагаан уулХөнөг Ухаа азарга уул Хөнөг Шовгор цагаан уул Хүрэн ширэнгэт уул Ихуул
 5. 5. 1.4 ГАЗАР УСНЫ НЭРНЙН ЗУРАГ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 00р :гунууп :гозгоруул хар гуяуул Ар дэндгэр ууп Дүгнэн ууп :өндөруул ^дй эрын *0( УЛААН ЧУЛУУ Нрамг ууп Өндөр дэлгэр ууп Өгөөмөруул Цахиурт уул Шовгор уп Хар бух толгой Цоргьш. Бор-Өндөр уул Харзны гозгоруул үнэгтийн гбзгоруул 'зүүруул .азарга ууп хөнөг Ханангийн: Дэл упаан у сэртэн уул Бор азарга ууп Дупаанууп Өндвруул БАЯН УУ Солбийн хар ууп Норовлин ууп Төмөрг ууп Долоодой уупд^ирын Дайр бор уул Долоодойн үьүүр • Цагаан топгой Бараан чупуут уул Хар чупуут ууп Чөдөрийн горзок уул Цахиурт уул Цагаан. Агуйт хавтгай ууп таастын гозгоруул Их өвөлжөөт; Цагаан морьт Ар улаан чулуугууи 1Километр
 6. 6. 1.5 БАИРЗҮИН ЗУРАГ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 "1)78.4 Л^ЭШби".УД п_ги 1КНотегёгз
 7. 7. 1.6 ӨНДӨРЖИЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Улаан чулуу Баян уул Дайр бор Д зл ш ✓ Таних тэмдэг Өндөржилт, метрээр _____ 1500-сдоош | 1500 - 1,570 | 1,570 - 1,650 1,650 - 1,730 1,925 - 2,000 2,000 с дээш П_П_Г 0 2.5 5 1Километр
 8. 8. 1.7 ГАДАРГЫН ХЭВГИИ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Упаан чулуу Баян уул Дайр бор Таних тэмдэг Гадаргын хэвгий /градус/ п_п_г 0 2.5 5 1Километр
 9. 9. 1.8 ЗҮГ ЗОВХИС Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Таних тэмдэг Тэгш (-1) Хойд (0-22.5) Зүүн хойд (22.5-67.5) Зүүн (67.5-112.5) Зүүн урд (112.5-157.5) Урд (157.5-202.5) Баруун урд (202.5-247.5) Баруун (247.5-292.5) Баруун хойд (292.5-337.5) Хойд (337.5-360) П _ П _ Г 0 2.5 5 1Километлэ
 10. 10. 1.9 ЛАНДСАТ 8 ХИИМЭЛ ДАГУУЛЫН ЗУРАГ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Улаан чулуу Өргөөний: Норовлин; чупуут ууп Цагаан; Таних тэмдэг Багийн төв Булаг, шанд 1Километр
 11. 11. 2.1 ГЕОЛОГИ Хэвлэлийн масштаб: 1:350 000 Геологийн бүсчлэлийн тойм зураг I / / /ГлМасштаб: 1: 3 000 000 Орхон-Сэлэнгийн Хангайн-ТарвагатпаЦн Баянхонгорын 0 2.25 4.5 1Километр
 12. 12. 2.1 ГЕОЛОГИИН ЗУРГИИИ ТАНИХ ТЭМДЭГ 2. Орчин үеийн хурдас. Голын гулдрил ба татам, нуурын элс, шавар, хайргажин, элсэнцэр, шавранцар, давс, бул чулуу, сэвсүүл элс 4. Дээд плейстоцен - голоцен, ангилагдаагүй. Хажуугийн(делюви-солифлюкцийн, делюви- пролювийн, коллювийн) хайрга, хайрганцар, дайрга, дайрганцар, үйрмэг агуулсан шавранцар, элсэнцэр, элс. 5. Дээд плейстоцен. Голын, гол-пролювийн, пролювийн элс, бул чулуу, хайрга, хайрганцар, алевролит. Нуур, нуур-пролювийн, нуур мөстлөгийн элс, алеврит, шавар, хайрга, хайрганцар. Мөстлөгийн бул чулуу, хайрга, хайрганцартай элс, шавранцар. 17. Палеоген. олигоцен, ангилагдаагүй. Шүлтлэг, пгүлтлэгдүү хүрмэн, трахи хүрмэн 51. Батцэнгэл формац. Трахиандезит, трахи-хүрэм, трахиандези-хүрэм, ортофир, тэдгээрийн бөсөл, бөсөлжин, бөсөл-хэмхзэн, бөсөл-хөрзөнгийн ганц нэг үе бүхий диабаз, андезит. 111. Өгий нуур формац. Ургамлын үлдэгдэл бүхий элсжин , алевролит, хөрзөн 125. Артээл формац. мөр хөлтөн бүхий элсжин, хөрзөн алевролит 132. Сщ иг - Өрмөгтэйн формац. Ангилаагүй хурдас. Хөрзөн, элсжин,алевролит, шаварлаг занар. Дээд дэд формац Мөр хөлтөн, сүх хөлтөн бүхий алевролит, шаварлаг занар. алевро-элсжин,элсжин Доод дэд формац , Хөрзөн, хигдий, мөр хөлтөн, далайн саргай бүхий элсжин, гравелит. 2- СйЬЪ, хув хар уул формац андези хүрмэн, трахиа андезит, риодацит, риолит тэдгээрийн бөсөл элсжин, алевролит, хөрзөн 3- Сй1;п, Танн формац. Андезит тэдгээрийн бөсөл лаавбрекч, ховроор элсжин, алевролит, хөрзөн 4- Сйзг, сайршанд формац, бөсөл элсжин бөсөл алевролит цахиурлаг алевролит, риолитийн бөсөл ховроор андезит 5- Сйо1 олон булаг формац элсжин алевролит, алевроэлсжин, ш о х о й ж и н , хөрзөн ховроор нүүрс, 6-сйиш, 7- сйиг^ 154. Цэцэрлэг формац. Флиш маягаар давхраатсан элсжин, алевролит, шаварлаг занар, гравелит, ховроор хас, андезитын ба холимог найрлагатай, бөсөл 177. Ангилаагүй хурдас. Шаварлаг, Шаварлаг-цахиурлаг занар. алевролит шохойжин, элсжин. Ойгор формац 2 -Ой90§, хүрмэн, андезихүрмэн, тэдгээрийн бөсөлбрекч,риолит, игнимбрит, шохойжин,бөсөлэлсжи, алевролит. Эрдэнэцогт формац З-Ой^^ег, элсжин, гравелит, хөрзөн, алевролит, хас, хүрмэн, дацит, риодацит, тэдгээрийн бөсөл. Цахир формац 4-Вй?с11, шохойжин, элсжин, алевролит, ховроор дацит, риодацит,риолит, хүрмэн андезит. Байтаг формац 5-Ой9Ы, хүрмэн, андези, хүрмэн, андезит, риолит, цахиурлаг бөсөлжин, элсжин, хас гравелит, ш охой ж ин 6 - Эй1 213. Сэлэнгэ бүрдэл. -^ёй - габбро-диорит, диорит кварцат-диорит, 0-019-боржин сиенит. Шүлтлэгдүү боржин; сиенит. монцонит, ховроор боржин-диорит (210-256 сая жил) 225. Тарвагатай бүрдэл, -^ёй -габбро-диорит габбро. эвэрхуурмагт, пироксен-эвэрхуурмагт кварцат- диорит, ховроор боржин-диорит бё^ -боржин, боржин-диорит адамеллит плагиоклазат боржин, биотитот, биотит-эвэрхуурмагт, тоналит, ховроор кварцат-диорит об -боржин, биотит-плагноклазат цайвар боржин 227. 1--^ё С96, 2-0 С96, З-об С96, 4-ой С96, 5-ой С96,6-09 С96, 7-ёй С9б, 8-о-оё9 С9о, 9- оё^ С9о, 10- ё^ С96, -^-ёГаббро-диорит, диорит,кварцат диорит, ховроор габбро. 6 -боржин боржин-диорит, биотитот . биотит-эвэрхуурмагт боржин-сиенит 248. Баянгол бүрдэл -5-ёй -эвэрхуурмагт пироксен эвэрхуурмагт кварцат диорит, габбро-диорит, габбро, диорит, бё^ - биотит-эвэрхуурмагт, эвэрхуурмагт адаммеллит, боржин-диорит, боржин, кварцат-диорит, диорит, плагиоклазат боржин, 66 -биотитот. биотит-эвэрхуурмагт цайвар боржин 250. Хэрлэн бүрдэл, ёй-эвэрхуурмагт. пироксен-эвэрхуурмагт диорит кварцат-диорит, ховроор боржин-диорит, сиенит-диорит, габбро-диорит габбро, 252. Тамир гол бүрдэл, ё--^- габбро-диорит,габбро, оливинт, габбро, плагноклазат перидотит. пироксенит 258. оёй-эвэрхуурмагт боржинжсон габбро-диорит, диорит; габбро. адамеллит, боржин-гнейс 09 - контаминацид орсон, гнейсчлэгдсэн хоёр, гялтгануурт ба биотитот цул текстуртай боржин, боржин- гнейс. о-плагисклазат боржин, гнейсчлэгдсэн боржин, хоёр гялтгануурт ба биотитот боржин -гнейс плагноклазат (диорит-гнейс) гнейс 922. Хараа элсжингийн сери. Ангилаагүй хурдас. Хоёр гялтгануурт биотитот серицит-хлоритот занар, ховроор шаварлаг, цахиурлаг занар, божинлог, холимог, шохойлог элсжин, аренит гравелит (е^^бЬш) Дөрөвдүгээр зузаалаг. Серицит-хлоритот, серицит-биотитот занар , холимог, божинлог , цахиурлаг элсжин, аренит (С^^бЬгб) Гуравдугаар зузаалаг. Хоёр гялтгануурт, серицит-биотит занар, хээрийн жоншит , цахиурлаг элсжин, холимог аренит, гравелит (С^^бЬг^) Хоёрдугаар зуэаалаг. Шаварлаг, гялтгануурт занар, божинлог, цахиурлаг элсжин, ховроор аренит , (С96Ь1й) Нэгдүгээр зузаалаг. Серицит-хлоритот шаварлаг, цахиурлаг занар, гялтгануурт граувакк, божинлог, цахиурлаг элсжин 932. Баян-сант сери. Элсжин, алевролит занар ш о х о й ж и н , шохойлог элсжин аргиллит, бадмар, андезит, андези- хүрэм, риодацит, тэдгээрийн бөсөл, бөсөл-гравелит, бөсөл-алевролит 944. Ангилаагүй хурдас. Кварц-биотитот, кварц-серицитэт занар, мета-элсжин, кварцит, гантигжсан шохойжин, хоёр гялтгануурт гнейс, амфиболит андезит, дацит, риолит. Хөг формац 2-К6Ь§, хүрмэн, актинолитэт, эпидот-актинолтэт, хлорит- эпидотэт, хлоритэт ,серицитэт, занар, метаэффузив ба метаграувакк, доломит, шоохойжин, гантигийн мэшил, биотит хоёр гялтагнууртат, дистен- мусковитэт,биотит амфиболт, амфиболт занар. Дархад формац З-Кбёг, андези хүрмэн, хүрмэн, андезит, риолит, порфирит, профир, олон найрлагт метабөсөл, грауваккт, гравелит, элсжин хөрзөн. Цагаан нуур формац 4-Кбс§, хлоритэт, эпидот, хлоритэт занар, хоёр гялтагнуурт, гранат-биотит, биотит- амфиболт, амфиболт, занар ба гнейс, цахиржин амфиболит, гантигжиж бал чулуужсан, шохойжин. Завхан формац 5-Кбс12, риолит, риодацит, дацит, андези хүрмэн, хүрмэн, диобаз, риолитийн бөсөл, хөрзөн. Гэгээт формац 6-К᧧, метахүрмэн, метаандези, метадацит, метариолит, метаэлсжин, филлит амфиболит, амфитболт, биотит, амфиболт, ховроор гранат, ставриолитэй занар, биотит- серицитэт, серцитэт- хлоритэт, төмөрлөг нүүрэслэг занар. 7-КбёЬ 958. РКй 2- РКО 3- РКЕ 4- РКйс1, 5-РКйЬгАнгилаагүй хурдас. Боржин гнейс , биотитот,, амфиболит гнейс, мигматит , амфиболт, амфиболт талст занар, гантиг, (РКО). Дээд зузаалаг. Кварцит, бал чулуу агуулсан гантиг, гнейс, боржин-гнейс, анар биотитот занар,, амфиболит. (РКЕ). Доод зузаалаг. Гнейс, анар- силлиманит-биотитот занар,, амфиболит, боржин-гнейс, мигматит 977. Доод-дунд юра. Хөрзөн, хайргажин, элсжин, алевролит нүүрс. Бахар формац К119Ы1 -саарал өнгийн элсжин, алевролит, хөрзөн, нүүрс, хүрмэн, трахи хүрмэн. Батцэнгэл формац К119Ы- трахи хүрмэн, трахи андези хүрмэн трахит, трахириолит, тэдгээрийн бөсөл, бөсөл брекч, бөсөл хөрзөн. 1й9зЬ 1012. Түрүү-дунд юрагын дөт гүний бүрдэл. е&Гй|9, трахириолит, риолит, трахит. 2-еуб1й9- шүлтлэг ба шүлтлэщүү, боржин-боржинсиенит-профир 1013. Хожуу юрагын дөт гүний бүрдэл. еб1й|9, габбро- профирит, шүлтлэг долерит, габбро-сиенит, сиенитдиорит-порфирит 2-её!й9 трахиандезит 1043. Түрүү-дунд юрашйн гүний бүрдэл. о-ао1й|9Ь бугат бүрдэл, ердийн, шүлтлэгдүү, шүлтлэг, лейкократ, боржин ховроор граносиенит, кварцат сиенит, шүлтлэг биотитэт, биотит эвэрхуурмагт, рибекитэт, эгирин-рибекитэт биотит- рибекитэт сиенит 1046. Хожуу перм-түрүү триасын гүний бүрдэл. о^ Р^-Тй, ангилагдаагүй грансиенит, шүлтлэгдүү боржин, кварцат сиенит, ховроор, эвэрхуурмагт, биоитит эвэрхуурмагт, боититэт сиенит, 2 -09Р9-ТШ, ердийн ба шүлтлэгдүү боржин З-ойР^-Тш биотит лейкократ боржин 4- 6Р9-Т113 шар ус гол бүрдэл лейкократ биотит боржин 1047. Хожуу пермийн гүний бүрдэл. Хангай бүрдэл ангилагдаагүй о-оёР^Ь, ердийн ба шүлтлэщүү боржин боржиндоирит 2-ойР9Ь, дөрөвдүгээр фаз биотитэт лейкократ боржин З-обР^Ь, биотитэт, биотит эвэр хуурмагг боржин 4-оё9Р9Ь, биотит эвэрхуурмагг боржин диорит ховроор боржин тарвагтай бүрдэл 5-66Р91:, гуравдугаар фаз плагиоборжин лейкократ биотит эвэрхуурмагт биотитэт боржин ховроор тгоналит 6- оё^Р^):, боржин диорит кварцт диорит ховроор тоналит, ададмеллит, биотит эвэрхуурмагг, эвэрхуурмагт боржин 7-09Р9Ь 1057. Дунд-хожуу карбоны гүний бүрдэл. -К ф б, габбро диабаз, габродиорит, диорит, пироксент, пироксен эвэрхуурмагг, габбро, шаббронорит, габбродолорит, олевинт, габбро-эссексит, ховроор габбропироксенит, пироксенит, перидотит анортозит 2-^-С9|6Ь, б бууцагаан бүрдэл эвэрхуурмагт, биотит пироксен эвэрхуурмагт габбро ховроор габбро диорит 3-^-С9|бз Суман хайрхан бүрдэл, оливинт, габбродолирит, пироксен эвэрхуурмагт габбро, пироксент, габбронорит 1077. Дунд-хожуу кембрийн гүний бүрдэл. об<9[6, Ангилагдаагүй, гуравдугаар фаз плагиоборжин, тоналит, ховроор, биотитэт граносиенит, 2- ^ё9<9|б хоёрдугаар фаз, кварцтдиорит, биотит эвэрхуурмагт диорит, 3- ё-о-<9|6 аншлащаагүй боржин диорит ховроор диорит, ховроор, диорит, кварцт диорит, кварцт монцонит, биотит эвэрхуурмагг граносиенит , 1087. Түрүү протерозойн гүний бүрдэл. 6 РКй, боржин, плагиоборжин, хоёр гялтагнуулт биотитэт, ердийн боржин, адамиллит, тоналит, биотитэт биотит эвэрхуурмагт боржингаейс 2- 09РК11 1112. Артээл формац. мөр хөлтөн бүхий элсжин, хөрзөн алевролит
 13. 13. 2.2 ГЕОМОРФОЛОГИ Хэвлэлийн масштаб: 1:350 000 д 511-2 /411643 Ь7 4 /5 1 1 4 ' Хагарал Геологийн судалгаагаар тогтоогдсон хагарал Орчин үеийн сэргэсэн хагарал Таамагласан хагарал Геоморфологийн хэвшинжийн хил Ь 2.25 4.5 1Километр 1312 Техтоник-элэгдлийн хэвшинжит хотгор гүдгэр (N-(3) 1312. Ихээхэн хэрчигдсэн, хавтгай, бөмбөгөрдүү өрөйтой, эгц хажуутай дундаж өндөр уул 1313. Дунд зэрэг хэрчигдсэн, эгцдүү хажуутай дундаж өндөр уул Тэгширмэл газар, уулс хоорондын ба уулс дотоодын хотгор, голын —хендий дэх хуримшалын хэв Ш И Н Ж И Т хотгор гүдгэр (N-(3,(3) 4111. Голын татам бүхий аллювийн тал (Байнгын урсгалтай голын хөндий) 4112. Голын татам ба ангилагдаагүй татмын нам дэнж бүхий аллювийн тал 4116. Орчин үеийн татам, сайрын хөндий ба ёроол (Түр зуурын урсгалтай голын хөндий) 4211. Тод илэрсэн эргийн далан, эвдрэлийн хөмөг хошуу бүхий нуурын хаялга ба нам дэнж бүхий нуурын хурдаст тал 4317. Деллюви-пролювийн тал Тэгширлийн гадарга (К-Р,1Ч) 5112. Налуу хажуутай, сул хэрчигдсэн 5114. Налуу, сул хэрчигдэлтэй (педимент) 5115. Сулавтар хэрчигдэлтэй, бага зэрэг өргөгдсөн
 14. 14. 2.3 ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ ЗУРГНЙН ТАННХ ТЭМДЭГ Нүх сүв үеүдэд агуулагдсан усжилттай ба ан цав үеүдийн төрлүүдийг агуулсан горизонт ба бүрдлүүд 2 2 2 Гарал үүслийн нэр 1010. Орчин үеийн, голын хурдас дахь ус агуулсан горизонт 1020. Дээд дөрөвдөгч-орчин үеийн голын хурдас дахь ус агуулсан горизонт 1021а. Дээд дөрөвдөгч-орчин үеийн, нуур-пролювийн, нуур-голын, нуурын хурдас дахь ус агуулсан горизонт 1021Ь. Дээд дөрөвдөгч-орчин үеийн, нуур-пролювийн, нуур-голын, нуурын хурдас дахь ус агуулсан горизонт 1022а. Дээд дөрөвдөгч-орчин үеийн, ховроор орчин үеийн ба дунд-дээд дөрөвдөгчийн, пролюви, пролюви-голын хурдас дахь ус агуулсан горизонт 1023. Дээд дөрөвдөгч-орчин үеийн, ховроор дунд-дээд дөрөвдөгчийн, делюви-пролювийн хурдас дахь ус агуулсан горизонт ЮЗОЬ. Дээд дөрөвдөгчийн, ховроор дунд-дээд дөрөвдөгчийн голын хурдас дахь ус агуулсан горизонт 1031Ь. Дээд дөрөвдөгчийн, ховроор дунд-дээд дөрөвдөгчийн ба дунд дөрөвдөгчийн нуурын, нуур-голын хурдас дахь ус агуулсан горизонт Зонхилох чулуулгууд Сайрга, элс, бул чулуу Элс, сайр, сайрга, бул чулуу, элсэнцэр, шавранцар Элс, наанги, шавар, хүлэр, мараа, шавранцар, элс, элсэн чигжээстэй сайрга Элс, элстэй шавар, сайргат шавар, сайргатай элс, шавранца Сайргархаг элс, сайрга, бул чулуутай шавранцар чигжээст сайрга Шавранцар-элсэнцэр чигжээстэй муу мөлгөржсөн хайр, хайрга, шаварлаг элс, хайрга Сайр, сайрга Сайргархаг элс, шавар, шавранцар, сайрга, лаг шавар Ан цав-судлын ба ан цавын төрлүүдийг агуулсан ан цавархаг чулуулаг дахь усжилттай бүсүүд 4010а. Мезозойн настай эффузив чулуулгуудын ан цав дахь усжилттай бүс 4010у. Мезозойн настай эффузив чулуулгуудын ан цав дахь усжилттай бүс 4011а. Палеозойн настай эффузив чулуулгуудын ан цав дахь 4011§. Палеозойн настай эффузив чулуулгуудын ан цав дахь 4050Ь. Дунд палеозойн настай тунамал чулуулгуудын ан цав дахь усжилттай бүс 4050у. Дунд палеозойн настай тунамал чулуулгуудын ан цав дахь усжилттай бүс 4060Ь. Доод палеозойн настай тунамал чулуулгуудын ан цав дахь усжилттай бүс 4063. Рифей-доод кембрийн настай эффузив-тунамал ба эффузив хувирмал чулуулгуудын ан цав дахь усжилттай бүс занар-эпидот-хлорит, туф-метаэлсэн чулуу, гравлит, метаалевро 4064Ь. Рифей-доод кембрийн настай шохойлог тунамал ба тунамал шохойлог хувирмал чулуулгуудын ан цав дахь усжилтга&^&р чулуу, метаморфжсон элсэн чулуу, алевролит, шохойн чулуу, доломит, цахиурлаг чулуу, конгломерат, занар, кварцит, мрамор, Амфиболит, гнейс, талстлаг занар, кварцит, метаморфжсон элсэн чулуу, Хүчиллэг-липарит, дацит, тэдгээрийнтуф Суурьлаг-базальт, андезит-базальт, тэдгээрийн туф Хүчиллэг-порфир липарит, дацит, тэдгээрийн туф, альбитофир Янз бүрийн найрлагатай андезит-порфирит, базальт андезит, дацит-андезит, липарит-порфир, дацит, дацит-липарит тэдгээрийн туф, трахиандез Элсэн чулуу, алевролит, аргеллит, конгломерат, гравлит, шаварлаг занар, шохойн чулуу, конломерат, хүчиллэг, дундлаг, суурилаг эффузив,зар Элсэн чулуу, алевролит, конгломерат, гравелит, шаварлаг-цахиурлаг занар, шохойн чулуу, ховроор янз бүрийн найрлагатай эффузив чулуу Элсэн чулуу, алевролит, конгломерат, гравелит, шаварлаг-цахиурлаг занар, шохойн чулуу, ховроор янз бүрийн найрлагатай эффузив чулуу Янз бүрийн найрлагатай хувирмал эффузив ба тэдгээрийн туф, туфцахиурлаг, 4066. Рифейн өмнөх настай эффузив-тунамал ба тунамал хувирмал чулуулгуудын ан цав дахь усжилттай бүс 4070а. Мезозойн интрузив чулуулгийн ан цав дахь усжилттай бүс 4071а. Палеозой-мезозойн интрузив чулуулгийн ан цав дахь усжилттай бүс 4072а. Палеозой, протерозой-палеозой, протерозой-интрузив чулуулгийн ан цав дахь усжилттай бүс 4072Ь.Палеозой, протерозой-палеозой, протерозой-интрузив чулуулгийн ан цав дахь усжилттай бүс Тулгуур уст цэгүүдийн усны анионы бүрэлдэхүүн о 0 ■ А Гидрокарбонат А Гидрокарбонат-сульфат --------------- Усны эрдэсжилтийн изошугам Цэвдэг чулуулгийн тархалтын хүрээ Тасалданги метаэффузив, мрамор, боржин, мигматит, филлит Хүчиллэг ба дундлаг-боржин,боржин-порфир, боржин диорит, боржин сиенит Хүчиллэг ба дундлаг-боржин, боржин сиенит, диорит Хүчиллэг ба дундлаг-боржин, боржин диорит, диорит, боржии сиеиит, сиенит, шүлтлэг сиенит, боржинсиенит-порфир, боржин-гнейс, боржиндиорит Суурьлаг-габбро, габбро-диорит, габбро-сиенит, анортозит, габбро-анортозит, габбро-диабаз, диабаз, габбропироксенит, габбро-амфиболит, Чулуулгын усжилтыг гэрчлэх уст цэгүүд Даралттай Цооног худаг ■ А Булаг Даралтгүй Цооног худаг
 15. 15. 2.4 ГАДАРГЫН УС Хэвлэлийн масштаб: 1:350 000 Ай сав газрын тойм зураг 'тролын сав газар Хануй голын сав газар Орхон голын сав газ<ж> Туул голын сав газар Масштаб 1:2,000,000 УЛААН ЧУЛУУ ХӨНӨГ БАЯН УУЛ Таних тэмдэг Багийн төв 0 2.25 4.5 1Километр • Гар худаг Булаг, шанд
 16. 16. 101°20'0"Е 102°0'0"Е X У 2.5 ЦЭВДЭГИИН ТАРХАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1:3: 0 0 0 0 / / /( / I V УЛААН ЧУЛУУ ч ЦАЦ N / Ч . ' ч БАЯН УУЛ 1 1 Д / У / г ^ С ДАЙР БОР г ■ / ХӨНӨГ ' / / т г /' / > / / I / ' л дэл / /' Ъ(/ / / - V / / о ГЬ ---------Хөлдөлт гэсэлтийн хил Олон жилийн цэвдэг чулуулаг алаг цөог тархалтай Олон жилийн цэвдэг чулуулаг тохиолдлын тархалттай Олон жилийн цэвдэг чулуулаг ховор алаг цоог тархалттай Олон жилийн цэвдэг чулуулаг үргэжилсэн тархалттай 0 2.25 4.5 1_______Г 9 13.5 "1Килом 18 етр 101°20'0"Е 102°о'0"Е
 17. 17. Хэвлэлийн масштаб: 1:350 000 Газар хөдлөлтийн голомт үүсэж болох бүс Магнитуд (Рихтерийн шатлалаар) ^ 6.0-6.5 2.6 ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН МУЖЛАЛТ I I П I I______I IКилометр 0 2.25 4.5 9 13.5 18 102оЬ'0"Е 2 - 1 000 3 - 10 000 жилд нэг удаа жилд нэг удаа Газар хөдлөлтийн балл, давтамж Янз бүрийн давтамжтай газар хөдлөлтийн бүсийн хил Газар хөдлөлтийн давтамжийг доорх тоогоор тэмдэглэж үзүүлэв Газар чичирхийллийн муж (М8К - 64 шатлалын баллаар) 9 ба түүнээс дээш
 18. 18. 101°20'0"Е 102°0'0"Е X 3 У 2.7 АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТАРХАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1:3: 0 0 0 0 / / /Ш /&№ ' Зурх ууп Упаан гун уул / Их нуүр >->01 Д Барчин гозгорууп Хожгор ууп Ш'-ш Ардэндгэр уул ' Бургаст Тамга ууп I I Пнзэт-ууя С М ГурЬан зураа "Ш * V... /( ^' • $ 'I 1 « • *ж Дүгнэнууп к » ^ ^ • Д - л / .а „ а у|л. Цохнот ууп ^Саравчин уЛ1 д /■* -~Ж- 4 УЛААНЧУЛУУ ч т Өндөр / дэлгэр ууп I Гозгор' ! р Нура^у - Бор-Өнде^руул* . ' %авааи 11ЮВХV Боодог ууп ш Вт ^ I0гЕо „ ™ Жууцайтуул Улаанхад уул » — ^ ' Үжт” ' « г - — Ьупхануул . . 'зүүруул в , Өгөөмөруул Шовгорй^л + ■1 Майханвагаан.ууп Бехт™ 1д : Лансуул ■ ч У Үнэгтуул Л;1'> чБөөгшхнцагаан уул •Овоот >ул Мухар ууп V- / ЦАЦ ш ) ‘Ч Харзны гозА)руп • Сүуд.ендөр ууп 0 . •*** Их үнэгти!Ш??згор уул У_ шйг. о ГЬ Ч / ► Бупууууп Ч : Бэлчир ууп Ш я гё /: А Б А Я Н ) / ^ Iхөнөг •' /члупаан у;п • —в Г У V Өртвеннн шобх ууп Ханангийн шовх ууп Өндөр оорцог ууп т Бор азарга^ууя Улаан ууп Майхан цагаан ууп Босго уул -1г“ Т#М* ^ • «г ,Бичигт-ууп ’ г - ж^,Бупууууп Ь% Дупаануул N ш / 1 * Оорцог ууп ш / ш ДАЙР БОР ш м ' г I Норовлин ууп Өвдерцант уул < -й Дайр бор уул • - - Щ Дашлүнгийн овооуул Бараан чупуут уул , » Улинчихууп ! * /А( I-й * Хүүш ууп I / дэл I / 1 Авдарантута. . жкляг Сүүл өндөр толгой V Харчупуутууп Ь- Н ф ъ щ .и ” . / / /' / ■ Улаанцохнот ууп Металь ашигт малтмалын илрэл Эиитермаль судал метасоматитыи хайлуур жонш 9 СкарныРе • Боржинлогтой холбоотой Аи ■* Боржинлогтой холбоотой судлын Си -------Н------------ Рабърогиин Си-МмДАБ) 'А- Кварц (Карбонатын) судлын Аи Вулканоген тунамал Ре Порфир Си € Тунамал Ре Металь бус ашигт малтмалын орд ГП Шавар, шавранцар ] Шохойн чулуу Металь бус ашигт малтмалын илрэл О Зос (шаварлаг пегмент) 9 Өнгөлгөөний чулуу Ь Өнгөт эрдэнийн чулуу Шохойн чулуу 101°20'0"Е 102°0'0"Е
 19. 19. 3.2 ХУР ТУНАДАС Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 олын сав газар Хануй голын сав газар •ояын сав газарОрхон голын Гурван зураа ууп чар гуяуул Дүгнэн ууп өндөруул УЛААН ЧУЛУУ Нрамг ууп Өндөр дэлгэр ууп Цахиурт уул Шовгор ууп Харзны гозгор ууп үнэгхийн гозгоруул 'зүүруул .азарга ууп ХӨНӨГ Ханангийн: Бор азарга ууп Дупаануул ДАИР БОР Норовлин ууп Төмөрг уул Дайр бор уул Бараан чулуут Хар чупуут ууп Цагаан. Хур тунадас, мм
 20. 20. 4.2 ХӨРСНИИ ХЭВ ШИНЖ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 :гунуул I Барчин гозгорууп Гурван зураа уул Ардэнцгэр ууп Дулаан: Дүгнэн ууп :өндөрууп УЛААН ЧУЛУУ Нурамг ууп Өндөр дэлгэр ууп Цахиурт уул Шовгор уулОвгор упаан уул Хар бух толгой Цоргын. .Харзны гозгоруул үнэгтийн: Гурван гозгор толгой азарга; :чупуут уул :улаан толгой /Дэл упаан уц сэртэн уул Олон Өнивруул ДАИР БО, Долоодой ууп Долоодойн үзүүр' Дагаан топгой Сүүл^өндөр толгой Хар чуИуут ууп Чөдөртйн горзок уул Цагаан. :гозгоруул снии хэв шинжЛуузан ууп Цагаан кюрьт топгой Аллювийн нуга-намгийн хөрс Аллювийн нугын глейрхэг хөрс Аллювийн нугын хөрс Жинхэнэ хүрэн хөрс Нугат намгийн лаг шаварт хөрс /Цэвдэгт нугат намгийн лаг шаварт хөрс/ Нугат-намгийн бүдүүн ялзмагт глейт хөрс /Нугат намгийн ялзмагт хөрс/ Нугын ердийн хөрс Нугын хар шороон хөрс Нугын хүрэн хөрс Нугын ялзмагт глейрхэг хөрс Уулын ойн нугархаг бараан хөрс Уулын ойн ширэгт бараан хөрс Уулын тайгын цэвдэгт-чандруувтар хөрс Уулын тайгын чандруулаг хөрс Уулын тайгын ширэгт далд глейрхэг хөрс Уулын хар хүрэн хөрс Уулын хүрэн хөрс Уулын ширэгт тайгын чандруулаг хөрс Хар хүрэн хөрс 1Километр
 21. 21. 4.3 ХӨРСНИИ МЕХАНИК БҮРЭЛДЭХҮҮН Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 :гунуул Барчии гозгорууп -У{щхаргуяуув. Дупаан: :өндөруул УЛААН ЧУЛУУ Н^рамг Өндөр дэлгэр ууп Цахиурт уул Шовгор уупОвгор упаан уул Хар бух толгой Цоргын. Бор-Өндөр ул .Харзны гозгорууп Сүүп өнцер ууп :гозгор толгой :чупуут уул ХӨНӨГ Ханангийн ®»ДИй :улаан толгой :упаан у : сэртэн уул Бор азарга ууп Дупзан уул Өндөруул БАЯН УУП ДАИР БО| Долоодой ууп !р боруул Дагаан топгой :чупуут уул Чедөрийн горзок уул Цахиу >туул :гозгоруул Цагаан морьт топгой Таних тэмдэг Хөрсний механик бүрэлдэхүүн ] 63, Хүнд шавранцар 64,Хөнгөн шавранцар— 65, Дунд шавранцар 66, Элсэнцэр 1Киломг
 22. 22. 5.1 УРГАМЛЫН ЭКОЛОГНИН ХЭВ ШИНЖ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 :гун уул Барчин гозгоруул Ар дэндгэр ууп өндөруул рх ууп-' *-аРавчин Л“ УЛААН Ч) ' Өндөр дэлгерууп Шовгор^ууп Их үНЭГХИ уул- -)ндөр^өх ууп Боодог г.азарга; АРБОР '•ЧупуухЛул Таних тэмдэг —■■■—>Сумын хил — • — Багийн хил | | Тариалангийн талбай | | Атаршсан талбай / ^ / Суурин газар _| Аллювийн нугын болон хээржсэн нугын үелсэн сулавтар хөгжилтэй хөрстэй татамын нуга Голын хөндий нуурын захын аллювийн нугат намгийн хөрстэй нуга намгийн бэлчээр | | Голын хөндий, нам хотосын аллювийн нугын ба нугын хээржсэн хөрстэй давсархаг нуга Довцог бөөрөг элсний сул бэхэжсэн хөрст хуурай хээр Мод сөөгт төгөл | | Тэгшивтэр болон нугачаат хөндийн шавранцар хүрэн хөрстэй хээр I Тэгшивтэр хөндийн элсэнцэр хүрэн хөрстэй хээрийн бэлчээр | | Ургамалгүй чулуурхаг газар | Уулсын хоорондох хөндийн гүндээ цэвдэгтэй хар шороон ба хар хүрэн хөрстэй уулын нуга | | Уулын сул хөгжилтэй хар хүрэн ба хар шороон хөрстэй нугархаг хээрийн сийрэг ургамалтай чулуурхаг бэлчээр | | Уулын сул хөгжилтэй хүрэн, цайвар хүрэн хөрстэй сийрэг ургамалтай чулуурхаг хээр ]] Уулын хар хүрэн ба нугын улирлын цэвдэгт хар шороон хөрстэй нугархагхээр | | Уулын хүрэн заримдаа хар хүрэн хөрстэй хуурай хээрийн бэлчээр | | Уулын царамын хүлрэнцэр ялзмагт, өндөр уулын нугын хар шороорхуу хөрстэй өндөр уулын нуга Хад, цохио, асга ги~и 1Километр
 23. 23. 5.2 УРГАМАЛЖИЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 саргуя’ Дупаан: :өндөрууп ,аравчин"' УЛААН Нрамг ууп Өндөр дэлгэр ууп Шовгор уупОвгор упаан уул кХар бух толгой Цоргын; »өруул :гозгорууп Гурван гозгор толгой :чупуут уул :улаан толгой сэртэн уул Бор азарга; Өндерууп Долоодой ууп {агаан топгой |ар чупуут ууп Чөдөрийн горзок уул :гозгоруул Цагаан морьт топгой 0 2.5 5 0'О"Е IКилометр 20 умын төв Багийн төв ^ ^ ^ » С у м ы н хил — — • Багийн хил Тариалангийн талбай Атаршсан талбай '//// Суурин газар Ой 14, Ботууль- алаг өвст- улалжит 18, Үетэн - алаг өвст 20, Жижиг дэгнүүлт үетэн - алаг өвст 29, Ботууль - алаг өвст 32, Ботууль - алаг өвст 33, Ботууль -хялганат 39, Хялгана - үетэнт Таних тэмдэг 40, Хялгана - хазаар өвст 41, Хялгана - харганат 44, Үетэн - алаг өвст 48, Ботууль - алаг өвс - агьт 49, Жижиг дэгнүүлт үетэн - алаг өвс - агьт 51, Хялгана - агьт 82, Үетэн - алаг өвст 85, Үетэн - улалж - алаг өвст 86, Улаан толгой - улалж - алаг өвст 89, Ботууль - алаг өвст хээржсэн нуга 101, Хиаг- дэрст 102, Ботууль-жижиг дэгнүүлт үетэн-алаг өвст |____ | 104, Хялгана-жижиг дэгнүүлт үетэнт | | 105, Хялгана-хиагт □ 106, Хялгана-хазаарт 107, Хялгана-дааган сүүлт 112, Жижиг дэгнүүлт үетэнт 113, Жижиг дэгнүүлт үетэн-хиагт 126, Хялгана-жижиг дэгнүүлт үетэнт 127, Хялгана- харганат 128, Үетэн - алаг өвст 130, Хазаар өвс-хиагт 132, Хазаар өвс- хялганат 195, Улалж-үетэнт 196, Улалж-улаан толгойт 202, Үетэн-цахилдаг - алаг өвст 203, Үетэн-улалж-алаг өвст 205, Үетэн-алаг өвст хээржсэн нуга 208, Улалж-үетэн-алаг өвст 221, Дэрс-хиаг-алаг өвст 227, Цахилдаг- үетэнт (тор өвстэй) 250, Ургамалгүй чулуурхаг газар
 24. 24. 5.3 БЭЛЧЭЭРИЙН ТӨРХ БАЙДАЛ У Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 I I I I I I_______ I IКилометр 0 2.5 5 10 15 20 Таних тэмдэг Их чулуутай Дунд зэрэг чулуутай Бага чулуутай Их довонтой Дунд зэрэг довонтой Бага довонтой Дунд зэрэг сөөгтэй Сумын төв Багийн төв Тариалангийн талбай Атаршсан талбай '////, Суурин газар Ой Цэвэр бэлчээр Чулуутай бэлчээр Сөөгтэй бэлчээр Довонтой бэлчээр V V * I I
 25. 25. 5.4 ОИН ТӨР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 :өндөруул УЛАА, 1ахиуугууп- Харзны гозгорУуп '-лаан Өндөрцаот уул Норовлцн ууп 1рборуул- ваан.чупуут уул ти°тУУ*• Таних тэмдэг Дунд насны хус Дунд насны шинэс Хортон Мод бэлтгэлийн талбай Ойжих талбай Багийн хил алангийн талбай Атаршсан талбай Шатсан хус Шатсан шинэс/и газар Тармаг бургас Тармаг хайлаас Тармаг шинэс Торлог Цагаан энгэр Залуу бургас Залуу шинэс хэсэглэлиин хил Болц гүйцэж буй хус Болц гүицсэн шинэс Болц гүйцсэн хөгшин хус Болц гүйцсэн хөгшин шинэс Дунд насны бургас 1Километр
 26. 26. У 5.5 ОИН ТӨЛӨВ Б Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 АЙДАЛ / / /Щ / /' Зүрх ууп 1р*ЛнГЛГОр V гор ууп* ’• * « и г ууп 5 с5ь Бург^ст >-уп Тамга ууп / / V Улаап ХанаНЩ V ' <Ар дэндгэр ууп X ^ г в »1Ь1н ^ 1} Цохиог ууп Саравчин ут 4 УЛААН ЧУЛУУ Өндөр | дэлгэр ууп1 I"<»горулаан ууп Ч Нурамгуул ч Өл ууп » Р*Бор-Өндөр уул I Цахиурт уул Шовгор ууп Ланс уул Майхан цагаан ууп Үнэгг ууп •Өвдврхех ууп Жууцайтуул Улаанхад уул X О рю нч^ ' ' ’ ьупгану-уп [авааны БоодогМ, ^ ’ ювх уул ф I Ч ^Л&туул ■ __м- Мухар ууп * Харзны гозпоруул • Сүтлөндер ууп ^ . Их үнэгтийн гозгоруул Үзүүруул * + Г *. Бупууу-ул ' 1Бөөгшш цагаан "? V,- , л ^ * ш м ш х :уул ЦАЦ Ч / / / 1Н ууур°* ^ у ? м М Сапхит ууп V С-Авдай ууп - ч ч . Дарцагг ууп Баян хайрхан ууп Майхан цагаан уул Өргөөний шовх ууп Бор азаргаууп А‘ '4ЙР** Олон 1 с? / Өвдврцанг уул Дайр боруул . . •^ — ДЛ ■А.Ш ' ЖШШ*Авдарантуул Дашл^таийн овооуул Бараан чупуут уул Ч«Куп. Хар45луу г^ п в 9 ш . *Даргиауул — . __ ■■ Боцпо уул / V' Таних тэмдэг X Сумын төв Багийн төв Сумын хил —— - Багийн хил | 1-Түймэрт нэрвэгдсэн талбай 2-Өвчин хортон шавжид нэрвэгдсэн | З-Мод, бут, сөөг устгасан 4-Ойжиж байгаа, ойжуулсан Тариалангийн талбай Атаршсан талбай IКилометр '^ /У / Суурин газар
 27. 27. 5.6 ОИН АШИЕ АЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 саргуя- өвд^р уул .Өгөөмерз^п. Цахиурт Харзны гозгорУуп эрцйй уул Норовлда уул оаан чулуут уул :1Щиох узс Таних тэмдэг Багийн ХИЛ Тариалангийн талбай Атаршсан талбай Суурин газар I Ойн хэсэглэлийн хил Бөхөн шар Өндөр овоот 1Километр
 28. 28. 5.7 УРГАМЛЫН НОРМЧНЛСОН ИНДЕКС Хэвлэлийн масштаб: 1: 250 000 Таних тэмдэг У//Л °уур и газар Ургамлын нормчилон индекс /ыолл/ 1Километр
 29. 29. 6.1 БОЛОМЖИТ АМЬДРАХ ОРЧНЫ ЗАГВАР /ЗЭРЛЭГ ГАХАЙ/ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Ханих тэмдэг Зэрлэг гахай /2013/ Зэрлэг гахай /2018/ □ Сумын хил Орон нутгийн мэдээлэл Зэрлэг гахай тархац байршил /2019 он/ П_П_Г 0 2.5 5 [ометр
 30. 30. 6.2 БОЛОМЖИТ АМЬДРАХ ОРЧНЫ ЗАГВАР /БУГА/ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Таних тэмдэг Бугын судалгаа явуулсан цэгүүд /2019 оны 12 сар/ 013 он/ Буга /2018 он/ Сумын хил Орон нутгийн мэдээлэл Буга тархац байршил П _ П _ Г 0 2.5 5 1Километр
 31. 31. 6.3 БОЛОМЖИТ АМЬДРАХ ОРЧНЫ ЗАГВАР /ТАРВАГА/ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Xтэмдэг арвага 2018 Тарвага Сумын хил Орон нутгийн мэдээлэл Тарвага тархац байршил /2019 он/ П_П_Г 0 2.5 5 [ометр
 32. 32. 6.4 БОЛОМЖИТ АМЬДРАХ ОРЧНЫ ЗАГВАР /БОР ГӨРӨӨС/ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 них гэмдэг Бор гөрөөс /2013/ Бор гөрөөс /2018/ Сумын хил Орон нутгийн мэдээлэл Бор гөрөөс тархац байршил /2019 он/ П _ П _ Г 0 2.5 5 [ометр
 33. 33. 6.5 БАИГАЛИИН ҮЗЭСГЭЛЭНТ ГАЗАР БОЛОН ТҮҮХ ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН АШИГЛАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 35р 000 Барчин гоэторуул' Урп <аргуя Ардэндгэр уу^ УЛААН ЧУЛУУ Өндөр цэлгэр гуп Цахяурт ууп’ ^үух^айтОрвон>"Л1 .азарга ууп хөнөг Өндөр оорцог ууп Дэл упаан у?э Дупаан ууп УУЛ<Ю’ >2? ДАИР БОР :чупуут ууп Сүүп өндөр толгой Хзр чулуут ууп Таних тэмдэг Түүх дурсгалын газрууд © Хөшөө чулуу Хадны сүг зураг Ф Хиргисүүр ометр
 34. 34. 7.1 ХҮН АМ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Таних тэмдэг Нягтрал хүн/км.кв Дэл баг-0.6 Дайр бор баг-0.8 Баян уул баг-0.8 Хөнөг баг-0.9 Цац баг-1.1 Улаан чулуу баг-6.3 Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын хүн амын нас хүйсийн суварга,тоогоор. 2019 он эмэгтэи 65-69 эрэгтэи 60-64 50-54 45-19 40-14 30-34 20-24 1 0 - 1 4 П _ П _ Г 0 2.5 5 1Километр
 35. 35. хөнөг 7.2 МАЛ СҮРГИИН БҮТЭЦ диаграммаар Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Нягтрал, м тоо /км,кв.Багийн нэр Нийт мал ЯмааТэмээ Хонь 18220 16508 БАЯНУУЛ ХӨНӨГ 59618 36446 14371 84457 44425 24410 УЛААНЧУЛУУ 70340 38650 21137 п_п_г Пкило! 20
 36. 36. 101°у0"Е 102°2|0"Е X Б 3 V ... .; 8.1 ШИНЭЭР БАИГУУЛАХ ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 о гь Шинээр байгуулах хот суурин газрын нэгдсэн үнэлгээ Хориглох нөхцөл Тохиромжгүй Хязгаарлагдмал тохиромжтой Тохиромжтой п_п_г 0 2.5 5 10 15 101°20'0"Е ~~IКилометр 20 К)2°5ч)"Ё
 37. 37. 101°20'0"Е 102°0'0"Е X Б 3 V 8.2 ТАРИАЛАНГИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 / Таниур Үнэлгээ Тохиромжгүй /2 балл/ Талбай /га/ 220001.5 Хязгаарлагдмал тохиромжтой /З балл/ 23623.1 Тохиромжтой /4 балл/ Бусад газар ашиглалт 28956.4 78857 Эзлэх хувь 62.6 6.7 8.2 22.4 0 2.5 5 п____ г 10 15 ~~IКйлометр 20 I_______ 102°6'0"Е101°20'0"Е
 38. 38. 8.3 АЯЛАЛ РЕКРЕАЦЫН ГАЗРЫН ТОХНРОМЖТОЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 Таниур Үнэлгээ Талбай /га/ Эзлэх хувь Тохиромжтой 256243 73.0 Тохиромжгүй 7341 2.1 Хязгаарлагдмал тохиромжтой 23992 6.8 Бусад газар ашиглалт 63301 18.0 п_ги I__ г0 2.5 5 10 15 ~ ~ |К И Л 0 М С 20 тр
 39. 39. 8.4 ХАДГАЛАН ХАМГААЛАХ ГАЗРЫН ТОХНРОМЖТОН БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 УЛААН ЧУЛУУ ХӨНӨГ БАЯН УУЛ Талбай /га/ Эзлэх хувьТаниур Үнэлгээ Тохиромжтой /4 балл/ 179253 Бусад газар ашиглалт 171624 илометр
 40. 40. 101°20'0"Е 102°0Ч)"Е X Б 3 V 8.5 ОИН САНГИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Нэгдсэн үнэлгээ о |-ьо оо тГ Хориглох нохцол Тохиромжгүй Хязгаарлагдмал тохиромжтой Тохиромжтой п_п_г 0 2.5 5 1 _______ Г 10 15 101°20'0"Е ~I ЬСилометр 20 1________ 102°6'0"Е
 41. 41. 101°20'0"Е 102°0'0"Е X Б 3 V УЛАХ АГААРЫН ААР АШИГЛАХ 8.6 ЦАХНЛГААН ДАМЖ> ШУГАМЫН ЗОРИУЛАЛ ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Таниур Үнэлгээ Талбай /га/ Эзлэх хувь №н хүндрэлтэй 178843 51.0 Хүндрэлтэи 50031 14.3 Хэвийн 124776 35.6 101°20'0"Е 0 2.5 5 п____ г 10 15 I1Кил 20__ 102° ометр 0'0"Е
 42. 42. 101°20'0"Е 102°0'0"Е X Б 3 V 8.7 АВТО БОЛОН ТӨМӨР ЗАМЫН ЗОРНУЛАЛТААР АШИГЛАХ ГАЗРЫН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Таниур Үнэлгээ Талбай /га/ Эзлэх хувь Нэн хүндрэлтэй 13460 3.8 Xүндрэлтэй 62020 17.7 Хэвийн 172500 49.2 0 2.5 5 п____ г 10 15 "11Кило 20 »метр 101°20'0"Е 102°0'0"Е
 43. 43. 8.8 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГЭЭР ЗУН НАМРЫН УЛИРАЛД АДУУНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 ХӨНӨГ БАЯН УУЛ Талбай /га/Таниур Тохиромжтой /4 балл/ 79036 270791.2ашиглалт 1Килом(
 44. 44. 8.9 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГЭЭР ЗУН НАМРЫН УЛИРАЛД ХОНИНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 УЛААН ЧУЛУУ ХӨНӨГ БАЯН УУЛ Талбай /га/Таниур Үнэлгээ Тохиромжгүй /2 балл/ Тохиромжтой /4 балл/ 12549 Хязгаарлагдмал тохиромжтой /3 балл/ 66161охиромжтои Бусад газар ашиглалт 270791.2 1Килом
 45. 45. 8.10 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГЭЭР ЗУН- НАМРЫН УЛИРАЛД ТЭМЭЭНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 хөнөг БАЯН УУЛ Талбай /га/Таниур Үнэлгээ Тохиромжгүй /2 балл/ Тохиромжтой /4 балл/ 10046 тохиромжгүи 270791.2газар ашиглалт 1Килом
 46. 46. 8.11 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГЭЭР ЗУН- НАМРЫН УЛИРАЛД ҮХЭРТ ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 УЛААН ЧУЛУУ ХӨНӨГ БАЯН УУЛ Талбай /га/Таниур Үнэлгээ Тохиромжгүй /2 балл/ Тохиромжтой /4 балл/ 78780 Хязгаарлагдмал тохиромжтой /3 балл/ Бусад газар ашиглалт 270791.2 1Килом
 47. 47. 8.12 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГЭЭР ЗУН- НАМРЫН УЛИРАЛД ЯМААНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 ХӨНӨГ БАЯН УУЛ ДАИР БОР Талбай /га/ Эзлэх хувьТаниур Үнэлгээ Тохиромжгүй /2 балл/ Тохиромжтой /4 балл/ 14112.6 Нэн тохиромжтой 66291.4 270791.2р ашиглалт 1Килом
 48. 48. 8.13 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ Ү^ ДҮНГЭЭР о в о л ХАВРЫН УЛИРАЛД АДУУНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 УЛААН ЧУЛУУ хөнөг БАЯН УУ1 Талбай /га/Таниур Үнэлгээ Тохиромжтой /4 балл/ 27961.6 Нэн тохиромжгүй Хязгаарлагдмал тохиромжтой /3 балл/ Нэн тохиромжтой 134392.6 Бусад газар ашиглалт 153270 1Киломе
 49. 49. 8.14 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ Ү^ ДҮНГЭЭР о в о л ХАВРЫН УЛИРАЛД ХОНИНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Барчш' гозгоруул Гурван зураа Ардэндгэр ууя ^аравчин; ЧУЛУУ Мухар ууп Цахиуртуул Шовгор уует Харзны Гозгоруул Сүуп өндөруул ;БУУРа.5?УЕ': :гозгор уул ' 'ЧЧ ■'Булуууутг Майханц агаан,.^уя.' х ө н ө г ^ ; ,4,-Х1наНЕ1пЙ1и<1Е ^БАЯН УУЛ" 1*Ж . :-Овоот уул т « ы Хар чулу^т ууп- Ахуйтуу^ Талбай /га/Таниур лгээЪ г*.Щ Ар улаан .^увуут >-ул ■ Тохиромжгүй /2 балл/ Тохиромжтой /4 балл/ 141868.9 Хязгаарлагдмал тохиромжтой /3 балл/ Нэн тохиромжтой 29830.8 153270ашиглалт 1Киломе
 50. 50. 8.15 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ Ү^ ДҮНГЭЭР ө в ө л ХАВРЫН УЛИРАЛД 1ЭМЭЭНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Бургаст ууп Барчи!' гозгоруул Ар дэндгэр УЛААН ЧУЛУУ Мухар ууп Нурамг уул Өндөр дэлгэр ууп Гозгор лаан ууп Шовгор уул ЛансуулБор-Өндөр ууп Харзны гозгорууп Сүүи ендөр уул үНЭГТИИНгозгор уул 'зүүруул азарга у^л ХӨНӨГВ*ЗВЙ Бор азарга ууп Дупаанууп БАЯН УУЛ3' Норовлин уул Төмөрг ууп Бараан чупуут ууп Хар чупуут ууп Талбай /га/Таниур Үнэлгээ Ар улаан |Чулуут уул Тохиромжтой /4 балл/ Тохиромжгүй /2 балл/ Нэн тохиромжгүй Бусад газар ашиглалт 153270 1Киломе
 51. 51. 8.16 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ Ү^ ДҮНГЭЭР о в о л ХАВРЫН УЛИРАЛД ҮХЭРТ ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 :гунууп Барчш> гозгоруул Салхиг уул Г>-рван зурааУщ саргуя уу? Ар дэндгэр уул УЛААН ЧУЛУУ Шовгор уп Сүүл ендөр ууп :гозгор уул ■Ухаа азарга ууп хөнөг Норовлин уул :чупуут ууп (Бвлжеөтуул Талбай /га/Таниур Үнэлгээ Тохиромжгүи /2 балл/ Нэн тохиромжгүй Хязгаарлагдмал тохиромжтой /3 балл/ 27961.5 Нэн тохиромжтой 134392.6 Бусад газар ашиглалт 153270 1Киломе
 52. 52. 8.17 БЭЛЧЭЭРИИН ГАЗРЫН ТОХИРОМЖТОИ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ Ү^ ДҮНГЭЭР о в о л ХАВРЫН УЛИРАЛД ЯМААНД ТОХИРОХ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Барчш' гозгоруул Ар дэндгэр уул ^аравчин* ^Ч У П У У Цахиурт ууп Шовгор уя Бор-Өндөр ’ Харзны Гозгоруул Жууц^у® " Ула^аддаЙ,] ' Сүуп өндөр ууп :гозгор уул' ' <*'- ' ^ / х ө н ө г У ‘ ' ’■%.*■Ханангнйн шоеч -л.л шш Ха&.^л'"' ов,оот«5дл 'БАЯНУУЛ" ИпШI * Овоот уул Авдара^туу*Г^ Хар чупу^т ууп' '^Ц^гаг Талбай /га/Таниур Үнэлгээ Тохиромжгүй /2 балл/ 16932.8 Тохиромжтой /4 балл/ 149729.1 Хязгаарлагдмал тохиромжтой /3 балл/ Нэн тохиромжтой 29830.8 Бусад газар аншглалт 153270 1Киломе
 53. 53. ^лагн гун уул Их нуүр ууя Пүнгэт уул Хан ендер ууя Цахиург уул' Харгкы гозгору31 »тг Ьчтттан >лз1 -Үгү^руул Беегннн цагаан уул Дэлийн гозюр ууп АгуйҮумг ^лаан цохног ууп 1Километр 102°0'0"Е Е 9.1 ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САН Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Холбоо мэдээллийн шугам Эрчим хүчний шугам Хээрийн гол замын зурвас Орон нутгийн чанартай авто зам Худаг нуур Гол Булаг Тариалангийн талбай Атаршсан талбай______________ Таних тэмдэг — • - Сумын хил — - Батйн хил В Өвөлжөө, хаваржаа Суурин газрын хил Зун.намар Өвөл, хавар Барилга байгууламжийн газар Төрийн захиргааны албан байгууллага Нам олон нийтийн байгуулага Зочид буудлын цощолбор Худалдаа нийтийн үйлчилгээний цогцолбор Е Агуулах зоорь аж ахуйн хашаа Шатах тослох түгээгүүрийн газар Амралт, рашаан сувилалын газрын барилга байгууламж Шинжлэх ухаан, урлагсоёл боловсрол, эрүүл мэндийн байгууллагын албан байр Гэр хорооллын газар Гэр орон сууцны хашааны газар Нийтийн эдэлбэр | Биеийн тамир спорт наадмын талбай Ногоон байгууламж Хатуу хучилттай зам талбай Ой 101°20'0"Е 1О2°0'О"Е
 54. 54. 9.2 ГАЗАР АШИГЛАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 :гозгорууп Ар дэндгэр-у)я Дулаан; :өнд^руул өрдэлгэрийн. Нлрамг ; ггар ууп Цахиуртуул« Овгор упаануул Цоргын. ;Бор-Өндөруул Харзны гозгор Ууп :тоз^ортотго*^. ■ Ч ' л : 'Г & ш •°р 50рЦДГ-у>Л Дааан - лраан чупуугууп толгой Чез ерпйн .^ Ц ан т.уул . Таних тэмдэг Гар худаг Инженерийн худаг Өвөлжөө Зуслан I_____ I Намаржаа Зуслан, намаржаа Дөрвөн улирал Булаг, шанд ' Сумын хил Багийн хил Уурхайн ашиглалтын талбай Хужир, мараа Намаг Багийн төв Тоот өндөрлөг Овоо Хаваржаа Өвөлжөө, хаваржаа Тариалангийн талбай Атаршсан талбайДаваа Хогийн цэг Оршуулгын газар Аялал, жуулчны бааз Холбооны шугам Цахилгааны шугам 1Километр
 55. 55. 9.3 ХОТ ТОСГОН БУСАД СУУРИНЫ ГАЗАР Хэвлэлийн масштаб: 1: 20 000 Таних тэмдэг □ Суурин газрын хил Барилга байгууламжийн газар | Төрийн захиргааны албан байгууллага Нам олон нийтийн байгуулага Зочид буудлын цогцолбор Худалдаа нийтийн үйлчилгээний цогцолбор | Агуулах зоорь аж ахуйн хашаа | Шатах тослох түгээгүүрийн газар Амралт, рашаан сувилалын газрын барилга байгууламж | Шинжлэх ухаан, урлагсоёл боловсрол, эрүүл мэндийн байгууллагын албан байр Гэр хорооллын газар Гэр орон сууцны хашааны газар Нийтийн эдэлбэр ] Биеийн тамир спорт наадмын талбай Ногоон байгууламж Хатуу хучилттай зам талбай 0 0.15 0.3 0.6 0.9 ~~IКилометр 1.2
 56. 56. 9.4 МАЛЧДЫН ДӨРВӨН УЛИРЛЫН БАИРШИЛ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 -УлЩн'Ррн_уул!■ рчии гозГору5«л сарлуяуул' зураа -КанаЯу^^ Дупаан1; :өнд^р уул Зглаалзгана ' Мухар уул Цахиурт ууп“ Цоргьш; Харзны гозгорууп ‘ор I араан чутуут ууп Таних тэмдэг Зуслан Намаржаа Зуслан, намаржаа Дөрвөн улирал Багийн төв Өвөлжөө Хаварж Өвөлжөө, хаваржаа ометр
 57. 57. 9.6 ТАРИАЛАНГИИН ГАЗРЫН АШНГЛАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 тодгок Таних тэмдэг • Гархудаг н Инженерийн худаг Тариалангийн талбай Атаршсан талбай ' талбарын дугаар Эзэмшигч 20100027 Хасу-Шивэрт 20100025 Хасу-Шивэрт 20100026 Баянуул 20100018 Хасу-Шивэрт 20100020 Хасу-Шивэрт 20100024 Хасу-Шивэрт 20100021 Хасу-Шивэрт 20100019 Хасу-Шивэрт 20100022 Хасу-Шивэрт 20100023 Хасу-Шивэрт 20100029 Хасу-Шивэрт 20100032 ЗДТГ 20100016 Давааням 20100015 ЗДТГ ___ 20100012 Энхболд 20100014 ЗДТГ 20100011 Жигжидсүрон 20100013 ЗДТГ 210.9196 85.476216 Таних тэмдэг Тариалангын талбай Атаршсан газар 46.792178 2.30869 102.43082 .47.42809 IКилометр 20100017 ЗДТГ 20100058 ЗДТГ 172.45511 1.219317 1569.5844 121800002*93,42
 58. 58. 9.7 ЗАМ,ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИИ ГАЗАР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 .Бургаст Барчии гозгорууп Пүнзэт.уул Салхит ууп Ущ хар гуя ууи Г-рван зураа Ардэндгэр ууп Дтнэн ууп :ендөр уул УЛААН ЧУЛУУ Өндөр дэлгэр ууп Цахиурт уул' Хар бух толгой Цоргьш. ХарзйЬ! гозА>р..’Жууцайт ггозгоруул Үзүуруул .азарга ууп хөнөг Дэл упаан у]1 сэртэн уул Дупаануул Өндөруул Солбийн хар ууп ДАИР БОР Норовлин ууп Долоодой ууп Долоодойн үзүүр I :чупуут ууп Хар чулуут уул Шш'"' Чөдөрийн горзок уул Цагаан дэл ууп' таастын гозгоруул Цагаан морьт топгой Таних тэмдэг Ердийн шороон зам Холбооны шугам Цахилгааны шугам
 59. 59. 9.8 ТУСГАИ ХАМГААЛАЛТТАИ ГАЗАР АШИГЛАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 3 УЛААН ЧУЛУУ Цахйфрт уул' рЛансууа -өндөрууп Үзүүр уул .азарга ууп Дэлийнгозгор'ууп хөнөгХанангийн: Өдщөр оорцог ууп Дэл упаан; Оорцог ууп 'Н УУЛ^ араан чупуут ууп Таних тэмдэг Багийн төв Бөхөн шарын нуруу УТХГ Суурин газар п и ~ и
 60. 60. 9.10 УУЛ УУРХАИН ГАЗАР АШИГЛАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 :гун,ууп Барчии гозгорууп Урд харгуяуул Ар дэндгэр уул Дутнэн ууп :өндеруул УЛААН ЧУЛУУөрдэлгэрийн. Өндөр дэлгэр ууп Цахиурт уул' Хар бух толгой Цоргьш. Харзны гозг^ор’ Су-үр.ендер ууп уиэгтийн гозгорууп толгой зүүр уул .азарга ууп хөнөг Ачаат ууп Дупаан уул Оорцог уул И Д А И Р БОР Долоодойн үзүүр о араан чупуут ууп Сүүп өвдөр толгой Чөдерийн горзок уул :гозгорууп Цагаан морьт топгой Хэдүутийн д НИХ ТЭМДЭГ Уурхайн ашиглалтын талбайГар худаг Инженерийн худагБагийн төв ин шороон зам
 61. 61. 10.1 БЭЛЧЭЭРИИН ДААЦ, багаар Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Барчин гозгорууп Гурван зураа уул Ар дэндгэр ууп Дутнэн ууп :өндөруул УЛААН ЧУЛУУ Нурамг уул Өндөр дэлгарууп Цахиурт уул Шовгор ууп Харзны гозгоруул Жууцайг ууп утогтийн пЗзгорууп Үзүүр уул .азарга ууп хөнөг Ханангийн: Дэп упаан упз азарга ууп Дупаануул Бараан чупууг ууп Овоот уул Таних тэмдэгАр упаан чупуут уул Бэлчээрийн даац % 243.3, ХӨНӨГБАГ 389.1, БАЯН УУЛ БАГ УЛААН ЧУЛУУ БАГ 434.2, ДЭЛ БАГ 746.5, ЦАЦ БАГ 3109, ДАЙР БОР БАГ 1Километр
 62. 62. 10.2 УЛИРЛЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 харгуяуул Ар дэндгэр ууп Д>71аан :өндөруул Цохиот уул Саравчин Нурамг уул Цахиурт уул*' Шсжгору^л Цоргьш; Бор-Өвдөру>л Харэны гозгоруул толгок ;Үзуүр™ I'азарга ууп Майхан [Дупаанууп Төмөрг уул 1раан чупуут ууп ОвОот; Цагаан дэл ууп Таних тэмдэг * Хаваржаа ш Өвөлжөө, хаваржаа Зуслан о Намаржаа Зуслан, намаржаа * Дөрвөн улирал Улирлын хуваарь Зун,намар Өвөл,хавар
 63. 63. 10.4 УСЖУУЛАХ ШААРДЛАГАТАИ БЭЛЧЭЭР Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 саргуяууп Ардэндгэр уул Дүгнэнууп :вндер уул Нрамг ууп Өндөр дэлгэр ууп Цахиурт уул Шовгор ууп ,Бор-Өндөрууп Харзны гозгорууп ггозгорууп гзүүруул азарга ууп Майхан цагаан ууп Ханангийн: Өндөр оорцог ууп .азарга ууп Дупаанууп Дайр боруул араан чулууп уул 'ОвЙЬт уул Хар чупуут ууп Цагаан. Улаан цохиот у^п Ар улаан ^щуүгуул Таних тэмдэг Гар худаг Инженерийн худаг Булаг, шанд Усжуулах шаардлагатай бэлчээр 1Километр
 64. 64. 10.5 БЭЛЧЭЭРИИН ТӨЛӨВ БАИДАЛ /БЭЛЧЭЭР ТАЛХЛАГДАЛ/ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 IХан өндөруул Саравчиг 'Мухар Майханцагаан у^п 'Цахиурт уул‘А Харзны гозгорУул торууп ,азарга уул Бөөгийн: ■' ’• ХӨНӨГ Өпввроорцог->п Норовлин уул Сүүл өндөр толгой Таних тэмдэг Суурин газар Тариалангийн талбай Ар^аан ' Атаршсан талбай / / У Д унд зэрэг талхлагдсан бэлчээр 0 0 < Их талхлагдсан бэлчээр Хортон мэрэгчидтэй
 65. 65. 10.6 ТАРИАЛАНГИИН ГАЗРЫН ДОРОЙТОЛ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 -Үла&н’1$нууп!, рчин гозк*.оруул саргуя уул зураа армалгайг ууп :өвд^р у>л Злаалзгана Мухар ууп 'Нурамг ; Майханцагаан уу1л '^Цахиурт уулА'л Харзны гозгоруул садуул Сананшйн: §вд?р цант араан.чулуут уул 1өр толгОй царант' Таних тэмдэг Хаваржаа Өвөлжөө, хаваржаа 1амаржаа Зуслан, намаржаа Дөрвөн улирал Суурин газар Нөлөөлөлд ороогүй Нөлөөлөлд орсон
 66. 66. 10.8 МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ӨВЧИН ГАРСАН ГАЗРЫН БАЙРШИЛ /2018 он/ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 .Бургаст Барчин гозгорууп Урд харгуяуу* 'зураа Ардэндгэр ууп' ендер уул УЛААН ЧУЛУУ Цахи^рт уул Хар бух толгой Щ ]Р 0 ^ -*Ц-В1Жеруз^ Цоргьш. Ш т Рм / Ж *Жууцайт уул Упгш *ад Харзны гЬзгоруул Их үнэгтиин гозгор уул Д 'зүүруул .азарга ууп ХӨНӨГ Ачаат ууп Ханангийн: Өндөр оорцог ууп сэртэн уул Дулаан ууп Долоодой ууп Долоодойн үзүүр о зраан чупуут Хар чупуут ууп Чөдөрийн горзок уул :гозгоруул Цагаан морьт Таних тэмдэг сүмбэрк Хаваржаа Өвөлжөө, хаваржаа Зуслан Намаржаа Зуслан, намаржаа Дөрвөн улирал Шүлхий өвчин гарсан газар
 67. 67. 101°20Ч)"Е 102°0Ч)"Е X Б 3 У 10.9 БЭЛЧЭЭРИИН СЭРГЭХ ЧАДАВХЫН ЗУРАГ Хэвлэлийн масштаб: 1:3501000 о ГЬ Таних тэмдэг Гол ] Тариалангийн талбай Атаршсан талбай Суурин газар Нуур Ой 1________ Г 1Килөметр 101°20'0"Е 0 2.75 5.5 11 16.5 22 102°6'0"Е
 68. 68. 11.1 АЯЛАЛ, РЕАКРАЦИИН ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Ар дэндгэр уул' Дугнэнууп :өндер уул Цохиот уут УЛААН ЧУЛУУ Мухар ууп Өндөр цэлгэр ууп ЦахйрЬтуул ^Лансууа 5ГОрууП .азарга ууп хөнөгХанангийн: Дэп упаан; Дулаан уул Оорцог ууп :чупуут Хар чупуут ууп )ргөөт ууп Таних тэмдэг да Аялал жуулчлал, түүх соёлын дурсгалт газар Түүх дурсгалын газрууд ^ Хөшөө чулуу Хадны сүг зураг Хиргисүүр Багийн төв Төлөвлөсөн маршрут Эко загасчлал тур байгуулах, үржүүлэх, хамгаалах 1Километр
 69. 69. 11.2 ТУСГАИ ХАМГААЛАЛТТАИ ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1 Их нүур У531 :гозгорул Пүвзэт ууп Хан ендөрузз!Дугаэнуул "йхаалзгана Мухаруул Харзны гоггорууп Хуш уул Үгү^РЗ^г Баянхайрха^у?ти: тант Сагоийн харул Эрдэнэтолгой Л»-!ая >-уя Таних тэмдэг Багийн төв Суурин газар Тусгай хамгаалалтад авах газрын төлөвлөлт Аргалант Баянхайрхан Уул Даш лүнгийн овоо Норов түмбэ овоо Тамирын голын хөндий Эрдэнэтолгой 1Километр
 70. 70. 11.3 УСАН САН БҮХНИ ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Ар дэндгэр ууп' Дтнэн уул Цохиот Мухар-ууп УЛААН ЧУЛУУ Өндөр дэлгэр уул Цахи^рт уул I К1 'зүүруул .азарга ууп хөнөг Өадер оорцог ууп Дэл злаан; Олон овоог‘уул Дулаануул Оорцог уул :чупуут Сүүп өндөр толгой 1чупуут уул Таних тэмдэг Худаг гаргах төлөвлөсөн газар Булгийн эхийгхаш иж хамгаалах Хөв байгуулах газар Багийн төв Суурин газар ги~и ометр
 71. 71. 11.4 ЗАМ, ШУГАМ, СҮЛЖЭЭНИИ ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Ардэндгэр- Мдар лл Өндөр дэлгэр ] >46.2 /18 км хүртэл хар! азарга >-301 ■аГгрханууп -орууп Бор Азарга Уул 1899.1 /25 км хүртэл х юн овоот 16 Төмөрт Норовлин уул араан чупуут уул Суүл өндөр толгой учулуут ууп Таних тэмдэг Төлөвлөж буй гар утасны Антенн Багийн төв Төлөвлөж буй засмал зам ►►►►► Төлөвлөж буй цахилгааны шугам Суурин газар .илометр
 72. 72. 11.5 БЭЛЧЭЭРИЙГ ГЭРЭЭГЭЭР АШИГЛУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 _______________________________________________ I____________________ Сү|ИЛ1дөр толгой I—л I ■ * ▲ / Таних тэмдэг X Сумын төв Багийн төв ■ Өвөлжөө Хаваржаа И Өвөлжөө, хаваржаа • Зуслан о Намаржаа ♦ Зуслан, намаржаа * Дөрвөн улирал Гол У //Л Суури н газар Бэлчээр ашиглалтын хэсгийн төлөвлөлт Бэлчээрийг гэрээгээр ашиглуулах ажлын үе шат □ 2020-2023 он □ 2023-2025 он 1 2025-2027 он 0 2.5 5 10 15 ~~IКилометр 20 т
 73. 73. 47°30'0"^ 11.6 ХАДЛАНГИИН ГАЗРЫН төлөвлөлт Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Урд харгуяу^р ^ГЧрванзураа^ Ардэндгэр уул' Лтнэн ууп _-р,1йЗРЫНЛо; Мх аруул Өндөр дэлгэр ууп упаан уул (■өндөр ууп 'зүүрууп .азарга упМухар ууп ХупЧ^У>л Ханангийн: Дэл упаан у : Дупаан ууп Ш Й шДарцагг уув Норовлин ууп Бараан чупуут Сүүл өндөр толгой Х^р чулуу~! уул Таних тэмдэг 1ргөөт уп Багийн ТӨВ Хадлангийн газрын төлөвлөлт Суурин газар ги~и 1Километр
 74. 74. 11.7 ОИН САН БҮХИИ ГАЗРЫН төлөвлөлт Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 :фзгор уул 'РД харгуя; Ар дэндгэру>я Дүтнэн ууп Мухаруул Өндөр 4 0 дэлгэрууп Цах|#рт уул Бор-Өнд€ ;.өндөрууп .азарга ууп Хананшйн: Дэл упаан; Дупаан ууп шшДарцапууя Бараан чупуут ууп Сүүп өндөр толгой Х*р чупуут ууп Хүуш у^л Таних тэмдэг Улаан цохиох-уул Багийн ТӨВ >ртөөт ууп Завсрын огтлол хийх талбай Ойжуулалт хийх талбай Цэвэрлэгээний огтлол Цэвэрлэгээний огтлол Хатсан мод огтлох Унанги мод цэвэрлэх Ойн нөхөрлөлд эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн хэсэглэл Хамгаалалтын бүс Ашиглалтын бүс Суурин газар пи~и 1Километр
 75. 75. 11.8 ХАМГААЛАЛТЫН БҮСИЙН төлөвлөлт Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Барчии гозгоруул Хожгор ууй Урд каргуяуур Ар дэндгэр уул' Дүгнэн ууп өвдер уул саргууп Өвдөр " дэлгэр ууп Бор-Өнде Үзүүруул .азарга уул Ханангийн: Дупаан ууп Оорадог ууп Норовлин ууп араан чупуут уул Сүүп өндөр толгой Iчупуут ууп Ч&уул Таних тэмдэг )ртөөт ууп Худгийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс Худгийн эрүүл ахуйн хязгаарлалтын бүс Булгийн онцгой хамгаалалтын бүс Булгийн энгийн хамгаалалтын бүс Голын онцгой хамгаалалтын бүс Голын энгийн хамгаалалтын бүс Нуурын онцгой хамгаалалтын бүс Нуурын энгийн хамгаалалтын бүс Холбоо мэдээллийн шугамын хамгаалалтын бүс Эрчим хүчний шугамын хамгаалалтын бүс Хээрийн гол замын зурвас Орон нутгийн чанартай авто замын зурвас г-ги 1Километр
 76. 76. 11.9 ЗҮИ ЕСНЫ ЭРХЭЭР БАТАЛГААЖУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Барчии гозгорууп Урд харгуяуул Гурван зураа Ар дэндгэр ууп Дүгнэн ууп УЛААН ЧУЛ'. Нурамг ууч Өндөр дэлгэр ууп Шовгор ууп -Өндер уул Харэны гозгорууп IСүүп өндөр уул үнэгтиин гозгор ууп Үзүтеууп .азарга ууп хөнөг Дэл упаан уг. Бупуу ууп Дупаан ууп 1БАЯН УУЛ Солбийн хар ууп ДАИР БОР Норовлин; Төмөрг :чупуут ууп Хар чучуут ууп Цагаан. Их өвөпжөөт; Ар упаан чулуут уул Таних тэмдэг Хөв байгуулах газар Аялал жуулчин, түүх соёлын дурсгалт газар Ойн нөхөрлөлд эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн хэсэглэл Хадлангийн газрын төлөвлөлт ] Тарвага өсгөж, үржүүлэх, хамгаалах Бэлчээр ашиглалтын хэсгийн төлөвлөлт Б элчээрийг гэрээгээр аш иглуул ах аж лы н үе ш ат 2020-2023 он 2025-2027 он г-ги 1Километр
 77. 77. 11.10 ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУИН БҮС Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 еар гуя ууп. Ардэндгэр-ууп Дугнэн ууп УЛфАН ЧУЛУУ ^ -рдй арын. Нурамг ууп Өнцөр дэлгэр уул Гозгор улаан ууп Цахиурт уул* Шотгору^л Бор-Өндөр уул Харзны гозгор уул Жууцайт ууп Сүүл өндөр уул Т1ЭГТИЙНгозгор Гзүүруул .азарга ууп хөнөгХанангийн: Өндөр оорцог ууп азарга ууп Дулаануул Оорцог ууп БАЯН УУ Норовлин ууп ошрьш Дайр бор уул :чупуут ууп Хар чулуут ууп Цагаан. Таних тэмдэг Их өвөпжөөт; Багийн төв Гар худаг Инженерийн худаг Булсп, ш анД~ ■ Сумын хил ■ Багийн хил Ар улаан ^учуут уул |______| Тариалангийн талбай Атаршсан талбай Суурин газар Эрчимжсэн мал аж ахуйн бүс нутаг БАЯН УУЛ БАГ ги~и 1Километр ХӨНӨГ БАГ
 78. 78. 11.11 ТАРИАЛАНГИИН ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 00< Шовд уул Цолиоту-уп ДЭЛГЭрУ}31 ҮнЭГГ' эндөрууп ?гор ул Үзүүрууп Дупаан*^эт ' 1 Норов түмбэ уур Солбийн ^саруул Норовлин ууп Дайр бор уул Сүүл өндөр толгой |УУТ ууп Таних тэмдэг Сумын төв Багийн төв Тариалангийн талбай Суурин газар 2020-2023 гии 1Километр
 79. 79. 11.13 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТГНЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗУРАГ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Хан өндер уугс Цохиотуул УЛААН ЧУЛУУ Их укзгтиин I |Ү»УИ>УУП Дэлийн гозгорууп / ХӨНӨГ Сопбинн харуузх Төмөрт уп Дашлүнпшн ■ Суүл ендер толгой Цагаан сзп >уп Сүүшууп Таних тэмдэг Аялал жуулчлал, түүх соёлын дурсгалт газар Түүх дурсгалын газрууд Хөшөө чулуу Хадны сүг зураг Хиргисүүр Багийн төв Төлөвлөсөн маршрут Тусгай горимын аялал жуулчлалын бүс Аялал жуулчлалын бүс Эко загасчлал тур байгуулах, үржүүлэх, хамгаалах 1Километр
 80. 80. 11.14 ОТРЫН БҮС НУТАГ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗУРАГ Хэвлэлийн масштаб: 1: 350 000 Ш Ш §Ш Хан өндер уул Цохиотууп УЛААН ЧУЛУУ Хар>ны Их^нэгтий^сггср ;ендер учл ^авааны шЛвхуул ^Ктар уул агннн цагаан; Дэлнйн гозгоруул хөнөг 1Н Ссгбннн яч>уул ДАЙР БОР Дарцагг ууц Дашлуншнн ■ Сүүл ендер голгой Таних тэмдэг Багийн төв Төлөвлөж буй Отрын бүс нутаг 1Километр

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×