SlideShare a Scribd company logo
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
2
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
Д/д
Стратеги
төлөвлөгөө
болон
үндэслэж
байгаа баримт
бичиг
Төсөв
Шалгуур
үзүүлэлт
Суурь түвшин Зорилтот түвшин Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /Хүрээгүй бол тайлбар/
Гүйцэтгэлийн
хувь
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.2.
Навигацын хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээн авах суурин станцыг өргөжүүлэх замаар байрлалын сүлжээний нарийвчлалыг 2 см хүртэл
сайжруулж, геодезийн хэмжил зураглалын үйл ажиллагаанд ашиглана.
1.2.1
GNSS-ийн
байнгын
ажиллагаатай
суурин
станцын үйл
ажиллагаа
Үйл
ажиллагаа
1.Байнгын
ажиллагаат
ай станц-43
2.Бодит
агшны
хяналтын
хэмжилт - 4
2013-2017 онд
Улсын төсвөөр
38, УБ хотын
төсвөөр 5
станц
суурилуулсан.
2019 онд
GNSS-ийн
байнгын
ажиллагаатай
43 станцын
нэгдсэн
удирдлагын
тогтолцоо
бүрдүүлсэн.
43 БАС-ыг
нэгдсэн
сүлжээнд
холбогдож,
солбицол,
өндрийн нэгдсэн
тогтолцоонд
алдаагүй зөв
хэмжилт хийх
боломж бүрдэнэ.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
3
1.2.1.1
GNSS-ийн
байнгын
ажиллагаатай
суурин станцын
хэвийн үйл
ажиллагааг
хангах Үйл
ажиллагаа
Байнгын
ажиллагаатай
станц-2
Улсын төсвөөр
38, УБ хотын
төсвөөр 5
станцыг 2013-
2017 оны
хооронд
суурилуулсан.
Өөрийн аймгийн
GNSS-ийн
байнгын
ажиллагаатай
станцын
тасралтгүй хэвийн
ажиллагааг ханган
ажилласан байна.
GNSS-н байнгын ажиллагаатай суурин
станцын тасралтгүй үйл ажиллагаа хангаж
ГХБХБГ-ын даргын 2022 оны а/94 тушаалаар
467.0 мянган төгрөгөөр маркийн UPS тог
баригчийг барилга захиалагчийн техник
хяналтын зардлаас худалдан авч
шийдвэрлэсэн.
1.2.1.2
Аймгийн төвийн
GNSS-ийн
байнгын
ажиллагаатай
суурин станцыг
бодит агшны
хэмжилтээр
хяналт тавих
Үйл
ажиллагаа
Бодит агшны
хяналтын
хэмжилт - 4
2020 онд GNSS-
ийн байнгын
ажиллагаатай
станцын
удирдлагын
програм
хангамжийг
шинэчилж,
хэрэглээнд
нэвтрүүлсэн.
Аймгийн төвийн
станцын бодит
агшны хэмжилтийн
засварыг
дамжуулалтыг 2
удаагийн
хэмжилтээр
хяналт тавина.
Хяналтын
хэмжилтийн үр
дүнг улирал
тутамд ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлнэ.
GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцыг
ашиглан бодит агшны 1-р улирлын хэмжилтийг
2022 оны 02 дугаар сарын 28, 2-р улирлын
хэмжилтийг 2022 оны 06 дугаар сарын 08, 3-р
улирлын хэмжилтийг 12 дугаар сарын 01-ны
өдөр гүйцэтгэсэн. ГЗБГЗЗГ-ын Геодези
зурагзүйн хэлтсийн мэргэжилтэн н.Золзаяад
192.168.20.24 дотоод сүлжээгээр дата
өгөгдлийг дамжуулсан.
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.3.
Монгол улсын өндрийн тулгуур сүлжээг шинэчилж өндрийн сүлжээний нарийвчлалыг сайжруулна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
4
1.3.2
Монгол улсын
геодезийн
сүлжээний
эхлэл цэг
байгуулах
Урсгал
төсөв
Геодезийн
сүлжээний
Эхлэл цэгийг
өндрийн 1-р
ангийн
сүлжээтэй 1
шугамаар
холбох
ЗГ-ын
2017.09.13-ны
өдрийн 254-р
тогтоолоор
Архангай
аймгийн
Эрдэнэбулган
сумын нутаг
дэвсгэрт
Монгол Улсын
геодезийн
сүлжээний
эхлэл цэг
байгуулах
газрыг улсын
тусгай
хэрэгцээнд
авсан. 2019
онд эхлэл
цэгийн төв
цэгийг
байгуулсан.
Геодезийн
сүлжээний Эхлэл
цэгийг өндрийн 1-
р ангийн
сүлжээтэй 1
шугамаар холбох
ажлыг зохион
байгуулсан
байна.
1.3.2.1
Геодезийн
сүлжээний
эхлэл цэгийг
өндрийн 1-р
ангийн
сүлжээтэй
холбох хэмжилт
хийх
Урсгал
төсөв
/50
сая
төгрөг/
1 шугам 2019 онд
геодезийн
сүлжээний
эхлэл цэгийг
Архангай
аймгийн
Эрдэнэбулган
сумын төвд
байгуулж,
өндрийн 1-р
ангийн
сүлжээтэй
холбох
цэгүүдийг
суулгасан.
Жилийн эцэст:
Геодезийн
сүлжээний эхлэл
цэгийг өндрийн 1-р
ангийн сүлжээтэй
холбох ажилд
дэмжлэг үзүүлж,
цэг тэмдэгтийг
актаар хүлээн
авсан байна.
Монгол Улсын Геодезийн сүлжээний эхлэл
цэгийг өндрийн 1-р ангийн сүлжээтэй холбох
хэмжилтийн ажлыг 2022 оны 10 сарын 07-ны
өдөр ГЗБГЗЗГ-ын геодези зураг зүйн хэлтсийн
ахлах мэргэжилтэн Д.Ундармаа, мэргэжилтэн
В.Отгонбаяр, “Бэйспойнт” ХХК-ны
мэргэжилтнүүдтэй хамтран 2022/63
дугаартай гэрээт ажлын дагуу хэмжилт хийж
15 цэг тэмдэгтийг актаар хүлээн авсан.
Аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 25-р тогтоолоор
2023 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөнд төсөвт
байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээний
зориулалтаар тусгасан. Ингэснээр 2023 онд
ГХБХБГ-ын нэр дээр гэрчилгээ гарна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
5
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.4.
Зайнаас тандан судлалын технологид суурилсан газар ашиглалт, газрын мониторингийн байнгын ажиллагаатай хяналтын системийг
хөгжүүлж, нэвтрүүлнэ.
1.4.1
Мониторингий
н системд
зайнаас
тандан
судлалын
арга,
технологийг
нэвтрүүлэх
Урсгал
төсөв
Системийн
хөгжүүлэлт
2020 оны 06
дугаар сарын
08-ны өдрөөс
Газрын
мониторингий
н системийг
хэрэглээнд
нэвтрүүлсэн.
Мониторингийн
системд зайнаас
тандан судлалын
арга, технологийг
ашиглах нэмэлт
хөгжүүлэлт
хийсэн байна.
1.4.1.1
Сансрын зураг
болон хиймэл
дагуулын
мэдээлэл
ашиглан
газрын төлөв
байдал,
чанарын
өөрчлөлтийг
тодорхойлох
газрын
судалгааг хийж,
ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлэх
Үйл
ажиллагаа
Судалгаа – 1 1. Газрын
даргын 2020
оны А/131
дүгээр
тушаалаар
“Газрын
мониторингийн
системийг
ажиллуулах
журам”
батлагдсан.
2. “Газрын
төлөв байдал,
чанарын хянан
баталгааны
журам”-ын
төслийг
шинэчлэн
боловсруулж
Засгийн
газраар
батлуулахаар
Барилга, хот
байгуулалтын
яаманд
хүргүүлсэн.
Эхний хагас
жилд: “Sentinel-2”
болон бусад
хиймэл дагуулын
мэдээг “Mongolian
data cube”-ээс
татаж авч дүн
шинжилгээ хийсэн
байна.
Жилийн эцэст:
Газар ашиглалт,
газрын бүрхэвч,
ургамлын зургийг
06-10 дугаар
саруудад сар
бүрээр гаргаж,
газрын төлөв
байдлын
өөрчлөлтийг
тогтоож, холбогдох
байгууллага,
шийдвэр гаргагч
нарт хүргүүлсэн
байна.
Дэмжлэг үзүүлэх талаар тус газрын даргын
2022 оны 12-ын сарын 06-ны өдрийн 1004
дугаартай албан бичгээр хүсэлт тавиад байна.
Аймгийн УЦУОШГ-ын газрын бэлчээрийн
төлөв байдлыг тодорхойлоход ашиглаж буй
Засгийн газрын 2015 оны 286 дугаар
тогтоолын дагуу сумын багийн 101 цэгт
бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтыг
шугаман цэгийн аргаар судалж, өвөл хаврын
бэлчээрийн даацыг тодорхойлж, хиймэл
дагуулын MODIS -ын бүтээгдэхүүнийг
ашиглан эрсдэлийн үнэлгээ хийж байгаатай
танилцаж, бэлчээрийн төлөв байдлыг
тодорхойлж буй арга зүйн зарчмын талаар
харилцан санал солилцлоо.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
6
1.4.2
Газар
ашиглалт
болон газрын
төлөв байдал,
чанарын
хянан
баталгааны
мониторингий
н сүлжээний
мэдээлэл
цуглуулах,
дүн
шинжилгээ
хийх
Улсын
төсөв
Мониторинг
ийн 500 цэг
2021 онд
мониторингий
н сүлжээгээр
байгуулсан
500 цэгт
газрын төлөв
байдал,
чанарын
хянан
баталгааны
ажил
хийгдсэн.
Газрын төлөв
байдал, чанарын
хянан
баталгааны
мониторингийн
сүлжээний 1100
цэгээс мэдээлэл
цуглуулж, дүн
шинжилгээ хийж,
бусад
байгууллагууд
ашиглах нөхцөл
боломжоор
хангагдсан
байна.
1.4.2.1
Газрын төлөв
байдал,
чанарын
төлөвлөгөөт
хянан
баталгааны
ажлыг орон
нутгийн төсвийн
хөрөнгөөр
гүйцэтгүүлэх
Орон
нутгийн
төсөв
Орон нутгийн
төсвөөр
хийгдсэн
ажлын тоо
2021 онд
нийслэлийн
Баянзүрх
дүүргийн
9813.92 га,
Орхон аймгийн
Жаргалант
сумын 12959.25
га хот, тосгон,
бусад суурины
газрын төлөв
байдал,
чанарын
төлөвлөгөөт
хянан
баталгааны
ажил хийгдсэн.
Жилийн эцэст:
Орон нутгийн
төсвийн хөрөнгөөр
хийгдэх газрын
төлөв байдал,
чанарын
төлөвлөгөөт хянан
баталгааны ажлын
эцсийн шатны
тайланд хяналт
тавих,
гүйцэтгэгчийн
ажлын үр дүнгийн
тоон мэдээллийг
газрын
мониторингийн
цахим системд
оруулсан байна.
Аймгийн хэмжээнд газар эзэмшиж байгаа
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын
төлөв байдал чанарын төлөвлөгөөт хянан
баталгааны ажлын зардлыг 2023 оны орон
нутгийн төсөвт тусгах талаар Газрын даргын
2022 оны 03-р сарын 28-ны 237 тоот албан
бичгийн хүргүүлсэн.
Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото
мониторингийн аргаар үнэлэх ажлыг 2022 оны
8-р сарын 10-20 оны дотор аймгийн хэмжээнд
19 сумын 101 багт 328 цэгт фото
мониторингийн аргачлалаар бэлчээрийн
даацыг тодорхойлон орон нутгийн төсвөөс 2
850.0 төгрөгийг зарцуулсан.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
7
1.4.3
Сум, суурин
газрын нутаг
дэвсгэрт газар
хөдлөлтийн
бичил
мужлалын
зураглал хийх Улсын
төсөв
аймгийн
төвийн
бичил
мужлалын
зураглалын
мэдээллийн
сан
12 аймгийн
төвд 174
мянган га
талбайд
инженер-
геологи,
гидрогеологий
н судалгаа
хийгдсэн.
Газар
хөдлөлтийн
бичил мужлалын
зураглалын
мэдээллийн санг
геопорталд бүрэн
оруулсан байна.
Гамшгийн үед ард иргэдийг аюулгүй газар
нүүлгэн шилжүүлэх газрын 7 байршлыг
аймгийн Засаг даргын 2017 оны а/317
дугаартай захирамжийг үндэслэн 2022 оны
04-р сарын 20-ны өдөр ГЗБГЗЗГ-ын Хот
байгуулалтын кадастрын хэлтэст yumjirdu-
lam.n@gazar.gov.mn Shp файлаар хүргүүлж
цахим системд оруулснаар иргэд нээлттэй
үзэх боломж бүрдсэн .
1.4.3.1
Газар хөдлөлт,
геологи,
хүрээлэн буй
орчны
мэдээллийг
геопортал, хот
байгуулалтын
кадастрын
цахим
системээр
дамжуулан,
хялбар
ойлгомжтой
иргэд, олон
нийтэд хүргэх
ажлыг
сурталчлах
Үйл
ажиллагаа
Мэдээллийн
сангийн
хэвийн,
тогтвортой
үйл
ажиллагаа
12 аймгийн төвд
174 мянган га
талбайд
инженер-
геологи,
гидрогеологийн
судалгаа болон
120 мянган га
талбайд газар
хөдлөлтийн
судалгаа
зураглал
хийгдсэн.
Жилийн эцэст:
Газар хөдлөлтийн
ерөнхий мужлал
болон аймаг сум,
суурин газарт
хийгдсэн бичил
мужлалын
мэдээллийн санг
иргэд олон нийтэд
ойлгомжтой
байдлаар
хэрэглээнд
гаргасан байна.
Геопортал, Urban цахим системд оруулсан
газар хөдлөлийн бичил мужлалын талаарх
мэдээллийг орон нутгийн “АВ” телевизээр
иргэд олон нийтэд 2022 оны 05-р сарын 11-ны
өдөр Хот байгуулалтын кадастр, геодези зураг
зүйн мэргэжилтэн ярилцлага өгч, сошиалаар
сурталчилж 3401 хүний хандалт авсан байна.
Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны бэлэн
байдлыг шалгах улсын үзлэг 2022 оны 10-р
сарын 19-22-ны өдрүүдэд Архангай аймагт
ажиллах үед мэргэжлийн ангиудаас ГХБХБГ-
ыг сонгон авч ОБЕГ-аас 5 хүний
бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж, тус байгууллагаас
газар хөдлөл, мужлал, идэвхтэй бүс нутаг,
баллыг зураг төсөвт тусгасан, цэвдэгтэй бүс
нутаг болох Хангай, Тариат, Цахир сумдад
цэвдэгийн улмаас хагарсан сургууль,
цэцэрлэг, эмнэлэгийн талаар танилцуулга
хийхэд бэлэн байдлын үеийн нийт 382 хүн
оролцсон.
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.5.
Газар, байгаль, эдийн засаг, нийгмийн нөөц, чадавхад тулгуурлан газар ашиглалт, хамгаалалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, газрыг иргэд болон
эдийн засгийн хувьд үндэслэл сайтай, үр ашигтай, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангасан газар зохион байгуулалтыг хөгжүүлж, газрын
нөөцүүдийг оновчтой ашиглаж хэвшинэ.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
8
1.5.1
Улсын газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион
байгуулах
Үйл
ажиллагаа
Улсын
хэмжээний
тайлан
2018 онд
Улсын газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөөг
шинэчлэн
боловсруулж,
батлуулсан.
Улсын газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх
ажлыг мэргэжил
арга зүйн
удирдлагаар
хангаж, явцыг
жил бүр Засгийн
газарт
танилцуулсан
байна.
1.5.1.1
Улсын газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөөний
2022 оны
хэрэгжилтийг
гаргаж
ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлэх.
Үйл
ажиллагаа
Хэрэгжилтийн
тайлан-1
2021
хэрэгжилтийн
тайлан
Жилийн эцэст:
Улсын газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөөний
2022 оны
хэрэгжилтийг 4-р
улиралд багтаан
гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлсэн байна.
Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий
төлөвлөгөөний 2021 оны хэрэгжилтийг Газар
зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын
Газар зохион байгуулалтын хэлтсийн ахлах
мэргэжилтэнд gmunkhzul@gmail.com хаягаар
2022 оны 01-р сарын 15-ны өдөр хүргүүлсэн.
2022 оны хэрэгжилтийг хуулийн хугацаанд
буюу 2023 оны 01-р сарын 15-нд ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлнэ.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
9
1.5.1.2
Улсын газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөөнд
тусгагдсаны
дагуу сум,
суурин газрын
суурьшлын бүс
буюу эдэлбэр
газрын хил
заагийг
шинэчлэн
тогтоох санал
бэлтгэн
ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлэх.
Үйл
ажиллагаа
Цахим
системд
сумдын
тоогоор
оруулсан хот
суурины
эдэлбэр
газрын хил
зааг
Засгийн газрын
2018 оны 384-р
тогтоолоор
Улсын газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөөг
баталсан.
Эхний хагас
жилд: Нийт
сумдын хот
суурины эдэлбэр
газрын хил заагийг
тогтоон зурагласан
байна.
Жилийн эцэст:
Хот суурины
эдэлбэр газрыг
аймгийн ИТХ-аар
хэлэлцүүлэн
тогтоолын хамт,
Газар зохион
байгуулалт, хот
төлөвлөлтийн
цахим системд
байршуулсан
байна.
Сумын төвийн тэг гортигийн тэлэлтийн
зураглалыг Газар зохион байгуулалт, геодези,
зураг зүйн газрын Газар зохион байгуулалтын
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн (Г.Мөнхзул)-д
Gmunkhzul@gmail.com хаягаар 2022 оны 05
дугаар сарын 20-ны өдөр хүргүүлсэн.
1.5.1.4
Улсын газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөөнд
тусгагдсан
хүчтэй болон
дунд зэрэг
элэгдэлд орсон
тариалангийн
талбайг
тодорхойлох,
хамгаалалтын
ойн зурвас
байгуулах
судалгаа хийх,
байршлыг
тогтоох
Үйл
ажиллагаа
Улсын
хэмжээний
хүчтэй болон
дунд зэрэг
элэгдэлд
орсон
тариалангийн
талбай
Засгийн газрын
2018 оны 384-р
тогтоолоор
Улсын газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөөг
баталсан.
Улсын хэмжээнд
хүчтэй болон дунд
зэрэг элэгдэлд
орсон
тариалангийн
талбайг хамгаалах
ойн зурвасын
байршил, хэмжээг
тодорхойлж,
зурагласан байна.
Тариалангийн газрын хүчтэй болон дунд зэрэг
элэгдэл, эвдрэлд орсон газрын судалгааг 2021
онд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. Мөн ГЗБГЗЗГ-ын
даргын 2022.12.02-ны 01/2269 дугаартай
албан бичгээр тус аймгийн Хашаат, Ихтамир,
Хайрхан, Булган, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл,
Хотонт, Өгийнуур, Хангай зэрэг 9 сумын 107
байршилд нөхөн сэргээх хийх, хамгаалалтын
ойн зурвас байгуулах талаарх төсвийг 2023
оны төсөвт суулгах, тухайн жилийн газар
зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах
талаарх чиглэл ирүүлснийг сумдын Засаг
дарга, ИТХ-ын дарга нарт Газрын даргын 2022
оны 12-р сарын 05-ны өдрийн 982 тоот албан
бичгээр хүргүүлсэн.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
10
1.5.1.5
“Тэрбум мод”
үндэсний
хөдөлгөөний
хүрээнд мод
тарих ажлыг
зохион
байгуулах Үйл
ажиллагаа
110 ш мод 2021 онд
ГЗБГЗЗГ,
Нийслэлийн
ГЗБА, 21
аймгийн
ГХБХБГ нийт
3862 мод
тарьсан.
“Тэрбум мод”
үндэсний
хөдөлгөөний
хүрээнд мод тарих
ажлыг зохион
байгуулж, тайланг
ГЗБГЗЗГ-т
ирүүлсэн байна.
ГЗБГЗЗГ-ын дарга А.Энхманлайгаас 2022 оны
01 дүгээр сарын 14-ны өдөр ирүүлсэн
“төлөвлөгөө ирүүлэх тухай” 01/75 дугаартай
албан бичгийг үндэслэн тус газрын 2021-2030
он хүртэл 1100 мод тарих төлөвлөгөөг 2022
оны 01 сарын 27-ны өдөр баталж газрын
даргын 62 дугаартай албан бичгээр 2022 оны
01 сарын 27-ны өдөр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.
Тус газраас 2021-2030 он хүртэл 1100 мод
тарих тухай газрын даргын А/04 дугаартай
тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөө, Архангай
аймгийн Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар
сарын 03-ны А/79 дугаартай “Бүх нийтээр мод
тарих тухай захирамж”-ийг тус тус үндэслэн
ГХБХБГ-ын ажилчин албан хаагчид 2022 оны
05 дугаар сарын 20-ны өдөр байгууллагын
гадна талбайд 30 ширхэг Мөнгөлөг улиас
тариалсан бол Архангай аймгийн Засаг
даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны
01/1142 дугаар албан бичиг, Эрдэнэбулган
сумын Засаг дарга Д.Мөнхбатын 2022 оны 10
дугаар сарын 03-ны өрийн А/161 дугаартай
“Бүх нийтээр мод тарих өдрийг зохион
байгуулах тухай” захирамжийн хүрээнд
аймгийн ГХБХБГ-ын албан хаагчид Булган
уулын зүүн урд талд 2022 оны 10 дугаар сарын
13-ны өдөр 28 ширхэг Хайлаас мод тарьж
цэнэг усалгаа хийсэн.
Мөн 19 сумын газрын даамал сум бүртээ 2
ширхэг нийт 38 модыг сумынхаа ЗДТГ-тай
хамтран хавар, намар тарьж энэ тухай
мэдээгээ сар бүрийн 20-нд ирүүлдэг сарын
мэдээгээр ГХБХБГ-ын Захиргаа, хуулийн
асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд ирүүлснээр
тус газар 2022 онд нийт 96 ширхэг мод тарьсан
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
11
нь төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 87.2 хувь
болж байна.
2022 оны байдлаар албан хаагчид цэнэг
усалгааг 2 удаа хийсэн.
Модны ургалтын хувь буюу амьдрах чадвар 75
хувьтай байна.
1.5.2
Аймаг,
нийслэлийн
газар зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөө
боловсруулах
Орон
нутгийн
төсөв
8 аймгийн
болон
нийслэлийн
Газар зохион
байгуулалты
н ерөнхий
төлөвлөгөө
11 аймгийн
Газар зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөөг
шинэчлэн
боловсруулса
н.
Архангай,
аймгийн Газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөөг
боловсруулах
ажлыг мэргэжил
арга зүйн
удирдлагаар
хангаж
ажилласан байна.
1.5.2.2
Аймгийн газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөөг
шинэчлэх
талаар аймаг,
орон нутгийн
удирдлагуудыг
мэдээ,
танилцуулгаар
хангаж
төлөвлөгөөний
зардлыг төсөвт
суулгах ажлыг
зохион
байгуулах
Үйл
ажилллагаа,
урсгал
төсөв
Аймаг, орон
нутгийн
удирдлагууд
хийсэн
мэдээлэл,
хүргүүлсэн
албан
бичгийн
тоогоор
Аймгийн газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөө
хэрэгжиж
дууссан
Аймгийн газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөөг
шинэчлэх, түүний
зардлыг орон
нутгийн төсөвт
суулгуулах талаар
саналаа төсвийн
тооцоолол болон
танилцуулгын хамт
аймгийн ИТХ,
Засаг даргад
хүргүүлсэн байна.
Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий
төлөвлөгөөг боловсруулах /2022-2038/ ажлын
санхүүжилт 650 сая төгрөгөөр төлөвлөж ИТХ-
ын 2022.6.6-ны өдрийн 11-р тогтоолоор 89.9
сая, 2022.11.30-ны өдрийн 13 дугаар
тогтоолоор 2023 онд 560.1 сая төгрөгийг орон
нутгийн төсөвт суулгаж баталсан. Уг ажлын
тендерт Инженер геодези ХХК шалгарч
аймгийн Засаг даргын 2022 оны 09-р сарын 06-
ны өдрийн а/644 дугаартай захирамжаар эрх
олгогдож 2022 оны 09-р сарын 12-ны өдөр
АРАОНӨГ/202206046 дугаартай гэрээ
байгуулсан, ажлын явц 75 хувьтай байна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
12
1.5.4
Сумын нутаг
дэвсгэрийн
хөгжлийн
төлөвлөгөө
боловсруулах
Орон
нутгийн
төсөв
16 сум 98 сумын нутаг
дэвсгэрийн
хөгжлийн
төлөвлөгөө
боловсруулж,
баталгаажуулс
ан.
Жил бүр 18
сумын нутаг
дэвсгэрийн
хөгжлийн
төлөвлөгөөг
боловсруулах
ажлыг мэргэжил
арга зүйн
удирдлагаар
хангаж ажиллана.
1.5.4.2
Сумын нутаг
дэвсгэрийн
хөгжлийн
төлөвлөгөөг
боловсруулах
талаар аймаг,
орон нутгийн
удирдлагуудыг
мэдээ,
танилцуулгаар
хангаж
төлөвлөгөөний
зардлыг төсөвт
суулгах ажлыг
зохион
байгуулах.
Үйл
ажилллагаа,
урсгал
төсөв
Аймаг, орон
нутгийн
удирдлагууд
хийсэн
мэдээлэл,
хүргүүлсэн
албан бичгийн
тоо
Аймгийн газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөө
хэрэгжиж
дууссан
Эхний хагас
жилд: Сумын
нутаг дэвсгэрийн
хөгжлийн
төлөвлөгөөг
боловсруулах
талаар мэдээ,
танилцуулгыг орон
нутгийн
удирдлагуудад
хүргүүлсэн байна.
Жилийн эцэст:
Сумын нутаг
дэвсгэрийн
хөгжлийн
төлөвлөгөөг
боловсруулах
түүний зардлыг
орон нутгийн
төсөвт суулгуулах
талаар саналаа
төсвийн тооцоолол
болон
танилцуулгын хамт
аймгийн ИТХ,
Засаг даргад
хүргүүлсэн байна.
Эрдэнэмандал, Хайрхан, Төвшрүүлэх, Өлзийт,
Батцэнгэл сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн
төлөвлөгөөг Зах зээл ба бэлчээрийн
удирдлагын төслийн зардлаар гүйцэтгэн
хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж
байна.
13 сумын төлөвлөгөөг хийлгэх зардлыг орон
нутгийн төсөвт тусгуулж ажиллах талаар 19
сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нийт 46
орон нутгийн удирдлагуудад мэдээлэл хийж,
ГХБХБГ-ын даргын 2022 оны 09-р сарын 28-ны
өдрийн 787 дугаартай албан бичгийг
хүргүүлсэн.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
13
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.6.
Мэдлэгт суурилсан, иргэд, олон нийтийн оролцоотой газар зохион байгуулалтын нэгдсэн төлөвлөлтийн системийг бий болгоно.
1.6.1
Монгол улсын
засаг
захиргаа,
нутаг
дэвсгэрийн
нэгжийг
нийгэм, эдийн
засаг, хүн
амын өсөлт,
байгалийн
нөхцөл,
нөөцийн
чадавхид
нийцүүлэн
оновчтой
зохион
байгуулах,
хуваарилах
Үйл
ажиллагаа
Аймаг
бүрээр
боловсруулс
ан санал
21 аймаг, 330
сумын хилийн
цэсийг
тодотгосон.
Засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн
нэгжийн хилийн
цэсийг
боловсронгуй
болгох саналыг
боловсруулж,
БХБЯ-нд
хүргүүлсэн
байна.
1.6.1.1
Орон нутагт
үүссэн хилийн
цэсийн
маргааныг
шийдвэрлэхтэй
холбогдох
тооцоо,
судалгаа,
саналыг
ирүүлэх, иргэд
олон нийтийг
мэдээ
мэдээллээр
хангаж
маргааныг
бууруулах
Үйл
ажиллагаа
Сум тус
бүрээр
боловсруулса
н санал
21 аймаг, 330
сумын хилийн
цэсийг
тодотгосон.
Жилийн эцэст:
Газар зохион
байгуулалт, хот
төлөвлөлтийн
цахим системийн
танхимын
сургалтыг зохион
байгуулсан байна.
Цэнхэр, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл сумдын Засаг
дарга нарын хүсэлтээр 2022 оны 05 дугаар
сарын 13, 14-ны өдрүүдэд Цэнхэр, Батцэнгэл,
Төвшрүүлэх сумдын 180 км хилийн цэсийн
дагуух газарт 3 сумын ИТХ-ын дарга, ЗДТГ,
багийн Засаг дарга нарын төлөөллийг
байлцуулан тодруулалтыг хийсэн. Мөн хилийн
цэсийн маргааны судалгааг ГЗБГЗЗГ-ын
даргын 2018 оны А/209 дугаар тушаалаар
батлагдсан загварын дагуу гарган Газрын
даргын 2022 оны 07 сарын 04-ний өдрийн 597
тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
14
1.6.2
Газрын
нэгдмэл
сангийн
удирдлагын
нэгдсэн цахим
системд
суурилсан
Газар,
байгаль,
нийгэм, эдийн
засгийн
нөхцөл,
нөөцийн
мэдээлэлд
үндэслэсэн
орон зайн
шийдлийг
дэмжих
нэгдсэн
систем
байгуулах
Үйл
ажиллагаа
1 систем Монгол Улсын
Засгийн
газрын 2020
оны 110 дугаар
тогтоолоор
Газрын
нэгдмэл
сангийн
удирдлагын
нэгдсэн цахим
системийг
улсын
хэмжээнд
хэрэглээнд
нэвтрүүлсэн.
Нэгдсэн
системийг
байгуулж, үйл
ажиллагаанд
оруулсан байна.
1.6.2.1
Газар зохион
байгуулалт, хот
төлөвлөлтийн
цахим системд
хууль
тогтоомжийн
дагуу тогтоосон
хамгаалалтын
бүс, зурвас
газрын
мэдээллийн
санг хөтлөх
Үйл
ажилллагаа
Төсөлд
оруулсан
хамгаалалт
бүс, зурвас
газрын нэгж
талбарын тоо
21 аймаг,
нийслэлийн
төсөл үүссэн
Шинээр буй
болсон зам, шугам
сүлжээний
хамгаалалтын
бүсийг системд
оруулсан байна.
Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн
цахим системд 2021-16-065-6182 дугаартай
19 сумын хамгаалалтын бүс, зурвас зурвас
газруудын төсөл үүсгэгдсэн. Газар зохион
байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын
2021 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/420
дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн чиглэлийн
дагуу аймгийн хэмжээнд 32658 нэгж талбар
ойн, шинээр тавьсан авто зам болох
Төвшрүүлэх /Хүрэн хоолойгоос сумын төв
хүртэл/ 8 км, Өндөр-Улаан /төв дотор/ 1 км
орчим, Ихтамир /төв дотор/ 1.7 км газруудын
хамгаалалтын бүс, зурвасыг оруулж, газрын
мэдээллийн санг тухай бүр хөтөлж байна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
15
1.6.2.2
Сумын газрын
даамлуудад
Газар зохион
байгуулалт, хот
төлөвлөлтийн
цахим
системийн
танхимын
сургалт зохион
байгуулах
Үйл
ажиллагаа
Танхимын 1,
Цахимаар -1
сургалт
2022 онд 1-2
удаа орон
нутагтаа
сургалт зохион
байгуулсан
Эхний хагас
жилд: Шинэ
томилогдсон
болон бусад
холбогдох
даамлуудад
цахимаар тухайн
жилийн
төлөвлөгөө
боловсруулах
сургалтыг зохион
байгуулсан байна.
Жилийн эцэст:
Газар зохион
байгуулалт, хот
төлөвлөлтийн
цахим системийн
танхимын
сургалтыг зохион
байгуулсан байна.
Аймгийн ГХБХБГ-ын даргын 2022 оны 09
сарын 12-ны өдрийн 736 дугаартай албан
бичгээр ГЗБГЗЗГ-ын даргад хүсэлт гаргасны
дагуу 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ГЗБГЗЗГ-ын 11
хэлтсээс хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх мөн
орон нутгийн мэргэжилтнүүдийг
чадавхжуулах, мэдлэг олгох сургалтыг 2022
оны 11 дүгээр сарын 23, 24-ны өдрүүдэд
зохион байгуулж нийт 49 хүн хамрагдсан.
Газрын даргын 2022 оны 115, 298 дугаартай
албан бичгүүдээр сумдын газрын даамлуудыг
тус газарт газар зохион байгуулалт, хот
төлөвлөлтийн цахим системийн сургалтыг
2022 оны 02-р сарын 18, 2022 оны 04-р сарын
20-22-ны өдрүүдэд танхимаар 3 удаа,
цахимаар 4 удаа хийж давхардсан тоогоор
140 хүн хамрагдсан.
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.7.
Монгол орны газар нутгийг бодит агшны мэдээлэл бүхий байр зүйн тоон зургаар зурагжуулж, хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэж, хэрэглэгчдийн
эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн байр зүйн болон баталгаажсан нэг маягийн суурьтай сэдэвчилсэн газрын зураг, атласаар хангана.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
16
1.7.1
Инновац,
бизнесийн
боломжуудыг
дэмжих орон
зайн
мэдээллийн
нээлттэй
өгөгдөл гаргах
Үйл
ажиллагаа
Нээлттэй
өгөгдөл
Улсын
хэмжээнд
орон зайн
өгөгдлийн дэд
бүтцийн
мэдээллийг
нэгтгэж, цахим
системийг
үүсгэсэн.
Цахим засаглал,
бодлого
төлөвлөлтөд
шаардлагатай
үндэсний орон
зайн өгөгдлийн
санг бүрдүүлж,
дүн шинжилгээ
хийх, бодлого
шийдвэр гаргах
нөхцөлийг
бүрдүүлнэ.
1.7.1.1
Геопорталыг
ашиглах, орон
зайн өгөгдөл,
мэдээлэл
бүрдүүлэх
сургалтад
хамрагдах
Үйл
ажиллагаа
Сургалтад
хамрагдсан
албан
хаагчийн тоо
- Геопорталыг
хөгжүүлж,
ашиглалтад
оруулсан.
- MNS 6925 1-
18:2021 орон
зайн суурь
өгөгдлийн
техникийн
үзүүлэлтийн
стандартыг
батлуулсан.
Эхний хагас
жилд:
ГЗБГЗЗГ-аас
зохион байгуулах
Геопорталыг
ашиглах, орон
зайн өгөгдөл,
мэдээлэл
бүрдүүлэх
сургалтад
хамрагдсан байна.
ЗБГЗЗГ, ГЕОДАТА ХХК -аас зохион
байгуулсан “Геопортал цахим систем”, “domine
controller - Мэдээллийн аюулгүй байдлыг
хангах”, nsdi.gov.mn цахим системд MNS
6925-1-18 стандартын өгөгдөл мэдээллийг
хөрвүүлэх, газар зүйн дэд санд стандартын
дагуу өгөгдлийг бэлтгэх, геопортал системд
оруулах, засварлах, хүсэлт илгээх сургалтад
2022 оны 03-р сарын 15-18–ны өдрүүдэд
мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн, 2022 оны
10-р сарын 14-18-ны хооронд геодези, зураг
зүйн мэргэжилтэн хамрагдсан.
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.8.
Төрийн архивын стандарт орчныг сайжруулах
1.8.1
Төрийн
архивыг
цахимжуулах,
цахим
мэдээллийн
сан
бүрдүүлэх,
цахим
үйлчилгээг
нэвтрүүлэх
Үйл
ажиллагаа
45
хадгаламжий
н нэгж
2021 онд
байдлаар
Төрийн
архивын нийт
баримтын 60
хадгаламжийн
нэгжийн
баримтыг
цахимжуулсан
.
45 хадгаламжийн
нэгжийн дансны
мэдээллийг
шинээр
хөгжүүлэлт
хийсэн архивын
программд
холбоно.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
17
1.8.1.1
Архивын
баримтыг
цахимжуулах,
мэдээллийн
санд оруулах
Үйл
ажиллагаа
45
хадгаламжийн
нэгж
2021 онд 60
хадгаламжийн
нэгжийн
баримтыг
цахимжуулан
мэдээллийн сан
үүсгэсэн.
45 хадгаламжийн
нэгжийн баримтыг
цахимжуулан,
шинээр
хөгжүүлэлт хийсэн
программд
холбоно.
2021 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын
дагуу байгууллагын албан хаагчид хөтлөгдөж
дууссан 70 баримтыг хадгаламжийн нэгж
болгон архивд цаасан болон цахим хувийн
хамт хүлээлгэн өгсөн баримтыг AR-
CHIVE.GAZAR.GOV.MN мэдээллийн санд 45
хадгаламжийн нэгжийг бүрэн холбон
оруулсан. Мөн Архивын программ хангамж,
хадгаламжийн нэгж цахимд вэб хувилбарт
шилжсэнтэй холбоотой
www.archive.gazar.gov.mn программын
нэвтрэхэд алдаа гарч засварлуулах
шаардлагатай болсон бөгөөд ГЗБГЗЗГ-ын
мэргэжилтэн н.Чингүүмтэй холбогдон 6 дугаар
сард засварлуулсан. 2022 оны жилийн эцсийн
байдлаар 70 хадгаламжийн нэгжийг
мэдээллийн санд холбон нийт 730
хадгаламжийн нэгжийг цахим архив үүсгэн
ажилласан байна.
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.9.
Төрийн болон албаны нууцыг хадгалж хамгаалах
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
18
1.9.1
Төрийн болон
албаны
нууцыг
хадгалж
хамгаалах,
хяналт тавих
Үйл
ажиллагаа
Зохион
байгуулсан
ажлын тоо
- Төрийн болон
албаны нууцыг
хадгалж,
хамгаалах
талаарх
ажлуудыг зохион
байгуулсан
байна.
1.9.1.1
Төрийн болон
албаны нууцын
үзлэг хийх
Үйл
ажиллагаа
1 мэдээ 2021 онд
Төрийн болон
албаны нууцын
хадгалалт,
хамгаалалтын
чиглэлээр
явуулсан үйл
ажиллагааны
мэдээг
ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлсэн.
Жилийн эцэст:
Төрийн болон
албаны нууцын
хадгалалт,
хамгаалалтын
чиглэлээр 2020
онд хэрэгжүүлсэн
ажлын мэдээг ТЕГ-
ын орон нутгийн
тагнуулын газар,
хэлтэс, ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлсэн байна.
Аймгийн Тагнуулын газраас “Төрийн болон
албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалт, Кибер
аюулгүй байдлын тухай, төрийн нэгдсэн
сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдвээр
2022 оны 05-р сарын 18-ны өдөр аймгийн
ЗДТГ-т сургалтад 12 байгууллагын нууцын
ажилтан оролцоход газрын удирдлагын
хэлтсийн дарга, мэдээллийн технологийн
мэргэжилтэн нар хамрагдсан. Мөн 2022 оны
09-р сарын 28-нд ГЗБГЗЗГ-ын Архив,
мэдээллийн төв, Тагнуулын ерөнхий газартай
хамтран зохион байгуулсан цахим сургалтад
2022 оны 10-р сарын 19-ны өдөр “Цахим
системийн нууцын давхрага дээр ажиллах нь”
сэдэвт сургалтанд тус тус хамрагдсан.
1.9.1.2
Төрийн болон
албаны нууцын
тооллого хийх,
дүн мэдээг
хугацаанд нь
явуулах
Үйл
ажиллагаа
1 тооллого 2021 онд
Төрийн болон
албаны нууцын
тооллого хийх,
дүн мэдээг
хугацаанд нь
явуулсан.
Жилийн эцэст:
Аймгийн ГХБХБГ-
ын төрийн болон
албаны нууцын
хадгалалт
хамгаалалтын
үзлэг тооллого
хийсэн байна.
Тооллогын мэдээг
ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлсэн байна.
ГХБХБГ-ын даргын 2022 оны 07 сарын 20-ны
өдрийн А/49 дугаартай тушаалаар батлагдсан
ажлын хэсэг Төрийн болон албаны нууцын
хадгалалт хамгаалалтад үзлэг тооллого хийж
тайланг Газрын даргын 2022 оны 07-р сарын
20-ны 615 тоот албан бичгээр ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлсэн
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
19
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.12.
Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн суурь өгөгдлийг бүрдүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн системийг бүрэн ашиглалтанд оруулж,
хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.
1.12.1
21 аймгийн
309 сумын
тохижилт
ногоон
байгууламж,
инженерийн
шугам сүлжээ,
инженерийн
бэлтгэл ажил,
авто зам,
замын
байгууламж,
гэр
хорооллын
бүсийн 30
хувийн
мэдээллийг
хот
байгуулалтын
кадастрын
цахим
системд
бүртгэх ажлыг
зохион
байгуулах
Үйл
ажиллагаа
Тохижилт
ногоон
байгууламж,
инженерийн
шугам
сүлжээ,
инженерийн
бэлтгэл
ажил, гэр
хорооллын
бүсийн
мэдээлэл
21 аймгийн
төвийн сумын
тохижилт
ногоон
байгууламж,
инженерийн
шугам сүлжээ,
инженерийн
бэлтгэл ажлын
мэдээллийг
2021 онд
бүртгэсэн.
21 аймгийн 309
сумын тохижилт
ногоон
байгууламж,
инженерийн
шугам сүлжээ,
инженерийн
бэлтгэл ажил, гэр
хорооллын
бүсийн 30 хувийн
мэдээллийг хот
байгуулалтын
кадастрын цахим
системд
бүртгэсэн байна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
20
1.12.1.1
Бүх сумдын
барилга
байгууламжийн
мэдээллийг Хот
байгуулалтын
кадастрын
цахим системд
бүртгэх
Үйл
ажиллагаа
Бүх сумдын
барилга
байгууламжий
н тоогоор
21 аймгийн
төвийн сумын
7947 барилгын
мэдээллийг
2021 онд
бүртгэсэн.
Эхний хагас
жилд:
Бүх сумдын
барилгын
мэдээллийг
мэдээллийг Хот
байгуулалтын
кадастрын цахим
системд бүртгэсэн
байна.
Аймгийн хэмжээнд 18 сумын нийт 794 барилга
байгууламжийн мэдээллийг Хот байгуулалтын
кадастрын цахим системд бүртгэсэн байна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
21
1.12.1.2
Бүх сумдын
тохижилт,
ногоон
байгууламжийн
мэдээллийг
бүрдүүлэх, Хот
байгуулалтын
кадастрын
цахим системд
бүртгэх
Үйл
ажиллагаа
Бүх сумдын
тохижилт,
ногоон
байгууламжий
н тоогоор
Төвийн сумын
тохижилт
ногоон
байгууламжийн
мэдээллийг
2021 онд
бүртгэсэн.
Бүх сумдын
тохижилт, ногоон
байгууламж
мэдээллийг Хот
байгуулалтын
кадастрын цахим
системд бүртгэсэн
байна.
ТНБ-ийн мэдээлэл цуглуулах ажлын хүрээнд
Сумдын засаг дарга нарт 2022 оны 03 сарын
25-нд ТНБ-ийн мэдээллийг маягтын дагуу
ирүүлэх 226 албан тоот бичгийг хүргүүлсэн.
Үүний хүрээнд 18 сумын ТНБ мэдээллийг
цаасан маягтаар хүлээн авсан ба 18 сумын
Ногоон байгууламж, зам талбай, хөшөө,
явган зам, гэрэлтүүлэг, авто зогсоолын
мэдээллийг shp файлаар хөрвүүлэн 2022 оны
11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн Газрын даргын
939 дугаар албан бичгээр ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлэн байр зүйн зурагт оруулсан.
Аймгийн хэмжээнд 18 сумын ТНБ-ийн
мэдээллийг Urban.gov.mn цахим системд
бүрэн оруулж дууссан байна. Үүнд : 140
Ногоон байгууламжийн мэдээлэл, 20-н хөшөө
дурсгал, 194-н зам талбай, 11 сумын
гэрэлтүүлэг, 25 авто зогсоол мэдээллийг Хот
байгуулалтын кадастрын цахим системд
бүртгэсэн байна.
1.12.1.3
Бүх сумдын
нийгмийн дэд
бүтцийн
мэдээллийг
цуглуулах, Хот
байгуулалтын
кадастрын
цахим системд
бүртгэх
Үйл
ажилллагаа
Бүх сумдын
нийгмийн дэд
бүтэцийн
тоогоор
21 аймгийн
төвийн сумын
хэмжээнд 1828
нийгмийн
үйлчилгээний
мэдээлэл
цахим системд
бүртгэсэн.
Бүх сумдын
нийгмийн дэд
бүтцийн 6 төрлийн
мэдээллийг
мэдээллийг Хот
байгуулалтын
кадастрын цахим
системд бүртгэсэн
байна.
Нийгмийн дэд бүтцийн мэдээлэл цуглуулах
ажлын хүрээнд Сумдын засаг дарга нарт 2022
оны 03 сарын 25-нд НДБ-ийн маягтын дагуу
мэдээлэл ирүүлэх 226 албан тоот бичгийг
хүргүүлсэн. Хот байгуулалтын кадастрын
мэдээллийн санд оруулах бэлтгэл ажлыг
ханган ажиллаж байна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
22
1.12.1.4
Аймгийн төвийн
сумын
цахилгаан
хангамжийн
шугам
сүлжээний
мэдээллийг
бүрдүүлэх, Хот
байгуулалтын
кадастрын
цахим системд
бүртгэх
Үйл
ажиллагаа
Төвийн сумын
цахилгаан
хангамжийн
шугам
сүлжээний
тоогоор
- Аймгийн төвийн
сумын цахилгаан
хангамжийн шугам
сүлжээний
мэдээллийг
мэдээллийг Хот
байгуулалтын
кадастрын цахим
системд бүртгэсэн
байна.
Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний
мэдээлэл бүрлүүлэх ажлын хүрээнд 2022 оны
05 дугаар сарын 30-ны өдөр “ЭБЦТС” ТӨХК-ы
Архангай аймгийн салбарт 443 дугаар албан
бичиг, 2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр
“Эрдэнэт-Булган” цахилгаан түгээх ТӨХК-д
456 тоот албан бичиг, 2022 оны 06 дугаар
сарын 06-нд “Эрдэнэт- Булган” цахилгаан
түгээх станц Хархорин салбарт 457 тоот албан
бичгээр цахилгаан дамжуулах агаарын шугам,
цахилгаан дамжуулах кабель шугам, дэд
станцын мэдээлэл бүрдүүлэх албан бичгийг
хүргүүлсэн.
Аймгийн төвийн 72 дэд станцын мэдээллийг
Urban.gov.mn цахим системд бүртгэсэн байна.
1.12.1.5
Бүх сумдын
хэмжээнд
тээвэрийн
мэдээллийг
цуглуулах, Хот
байгуулалтын
кадастрын
цахим системд
бүртгэх
Үйл
ажиллагаа
Автобусны
буудал болон
таксины
зогсоол авто
вокзал, нисэх
онгоцны
буудалын
тоогоор
- Нийтийн тээврийн
автобусны буудал
болон таксины
зогсоол, авто
вокзал, нисэх
онгоцны буудлын
мэдээллийг Хот
байгуулалтын
кадастрын цахим
системд бүртгэсэн
байна.
Тээврийн мэдээлэл бүрдүүлэх ажлын хүрээнд
2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр Авто
тээврийн төвд зорчигч тээврийн төвийн
мэдээлэл бүрдүүлэх 442 тоот албан бичгийг
хүргүүлсэн.
Аймгийн Авто тээврийн төв болон Тариат
сумын авто вокзалын байршлын shp файл
болон цаасан мэдээллийг ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлсэн.
Үүний хүрээнд аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж
байгаа Тариат сумын Авто вокзал,
Эрдэнэбулган сумын Авто тээврийн төвийн
мэдээллийг Хот байгуулалтын цахим системд
бүртгэсэн.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
23
1.12.1.7
Төвлөрсөн
шугам
сүлжээнд
холбогдсон
болон ухаалаг
ус түгээх байр,
энгийн ус түгээх
байр, Нийтийн
халуун усны
мэдээллийг
цуглуулах, Хот
байгуулалтын
кадастрын
цахим системд
бүртгэх
Үйл
ажиллагаа
Ус түгээх
байр, нийтийн
халуун усны
тоогоор
21 аймгийн
төвийн сумын
инженерийн
шугам
сүлжээний
мэдээллийг
бүртгэсэн.
Нийслэл, 21
аймгийн ус түгээх
байр, нийтийн
халуун усны
мэдээллийг
мэдээллийг Хот
байгуулалтын
кадастрын цахим
системд бүртгэсэн
байна.
Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон болон
ухаалаг ус түгээх байр, энгийн ус түгээх байр,
Нийтийн халуун усны мэдээллийг бүрдүүлэх
ажлын хүрээнд 2022 оны 06 сарын 06-нд “Ар
Ус Ундарга” ХХК-нд ус түгээх байрны
мэдээллийг ирүүлэх 458 тоот албан бичгийг
хүргүүлсэн.
9 - Нийтийн халуун ус
12 - Ус түгээх байр
3- Цэвэрлэх байгууламжийн мэдэээллийг
цаасан маягтын дагуу бүрдүүлж ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлсэн. Хот байгуулалтын цахим системд
бүртгэх бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
24
1.12.2
Хот
байгуулалтын
кадастрын
мэдээллийн
санг
танилцуулах,
сурталчлах Үйл
ажиллагаа
4 арга
хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх
- Хот
байгуулалтын
кадастрын
мэдээллийн
нэгдсэн
системийг
сурталчилсан
байна.
1.12.2.1
Хот
байгуулалтын
кадастрын
цахим
системийг олон
нийтэд
сурталчлах
Үйл
ажилллагаа,
урсгал
төсөв
Богино
хэмжээний
видео,
постер,
мэдээ,
мэдээллийн
тоогоор
2021 онд улсын
хэмжээнд
нэвтрүүлэх
боломжтой
болсон
Богино хэмжээний
видео, постер,
мэдээ, мэдээлэл
бэлтгэж
байгууллагын вэб
сайт болон олон
нийтийн сүлжээнд
байршуулсан
байна.
2022 оны 03 дугаар сарын 17-нд аймгийн
“Барилгын салбарын удирдах ажилтны
зөвлөгөөн-2022” арга хэмжээ, Төрийн өмчийн
барилга байгууламжийг паспортжуулах
аймгийн Засаг даргын А/344 дугаартай
захирамжийн дагуу сумдад ажилласан бөгөөд
үүний хүрээнд Хашаат, Хотонт, Хотонт
/Өндөрсант баг/ Цэнхэр, Төвшрүүлэх сумын
төрийн байгууллагын ажилчид болон иргэдэд
Urban.gov.mn системын танилцуулга хийв.
2022 оны 06 дугаар сарын 03-нд төрийн
үйлчилгээний нэгдсэн систем emongolia.mn
сайтаар үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын
нээлттэй хаалганы өдөрт Urban.gov.mn цахим
системын танилцуулгыг иргэдэд хүргэв.
2022 оны 04 дугаар сарын 28-нд ГХБХБГ-ийн
“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг “Хасу”
нийтийн худалдааны төвд зохион байгуулав
Өдөрлөгт хот байгуулалтын кадастрын цахим
систем /Urban.gov.mn/ болон 2022 онд
аймгийн хэмжээнд улсын төсөв болон орон
нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
хэрэгжих төсөл хөтөлбөрийн талаар аймгийн
“АВ” телевизээр иргэдэд мэдээлэл хүргэв.
Мөн “Архангай аймгийн Газрын харилцаа,
барилга, хот байгуулалтын газар” Page
хуудсаар дамжуулан цахим системын
танилцуулгыг олон нийтийн сүлжээгээр тухай
бүр иргэдэд хүргэж байна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
25
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.13.
Хүн амын нутагшилт, суурьшлийн зохистой тогтолцоонд тулгуурлан хот байгуулалт, газрын харилцааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй
болгоно.
1.13.1
Геодези, зураг
зүйн тухай
хуулийн
ажлын хэсэгт
ажиллах,
хуулийн
төсөлтэй
холбоотой
судалгаа,
мэдээллийг
холбогдох
байгууллагад
хүргүүлж
хамтран
ажиллах
Үйл
ажиллагаа
Хуулийн
төслийг
батлуулсан
байна.
Хуулийн
төсөл Засгийн
газраар
хэлэлцэгдсэн.
Хуулийн төслийг
батлуулсан
байна.
1.13.1.1
Хуулийг
дагалдан гарах
дүрмийн төсөлд
санал өгөх
Үйл
ажиллагаа
Дүрмийн
төсөл - 1
Шинээр
батлагдан
гарах хуулийг
дагалдан гарах
журам,
дүрмийн
жагсаалтыг
гаргаж, 2021
онд Газрын
даргаар
батлуулсан.
2022 оны 12 сарын 1-ний өдөр ирсэн
Газарзүйн нэрийн дүрмийн төсөлд санал авах
бичгийн хариуг 2022 оны 12 сарын 05-ны
өдрийн 991 тоот бичгээр санал хүргүүлсэн.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
26
1.13.2
Орон зайн
өгөгдлийн дэд
бүтцийн
хуулийн
төсөлтэй
холбоотой
судалгаа,
мэдээллийг
холбогдох
байгууллагад
хүргүүлж
хамтран
ажиллах
Үйл
ажиллагаа
Хуулийн
төслийг
БХБЯ-д
хүргүүлсэн
байна.
Ажлын хэсэг
байгуулагдаж,
хуулийн
төслийг
боловсруулса
н
Хуулийн төслийг
УИХ-д өргөн
барьсан байна.
1.13.2.1
Хуулийн төсөлд
санал өгөх
Үйл
ажиллагаа
Орон зайн
өгөгдлийн дэд
бүтцийн тухай
хуулийн
төслийн санал
Барилга, хот
байгуулалтын
сайдын 2021
оны 127 дугаар
тушаалаар
хуулийн
төслийг
шинэчлэн
боловсруулах
үүрэг бүхий
ажлын хэсэг
байгуулагдсан.
Эхний хагас
жилд:
Хуулийн төсөлтэй
танилцаж,
холбогдох
саналаа
боловсруулан
ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлсэн байна.
ГЗБГЗЗГ-ын 2022 оны 07-р сарын 04 – ны
1/1326 дугаар “Байгууллагын мэдээлэл,
технологийг ашиглах дотоод журам” – ын
төсөлд ГХБХБГ-ын 2022 оны 07 дугаар сарын
22-ны 616 дугаар албан бичгээр санал
хүргүүлсэн.
1.13.3
Захиргааны
чиглэлээр эрх
зүйн актуудын
хэрэгжилтэд
дүн
шинжилгээ
хийх,
боловсронгуй
болгох
Үйл
ажиллагаа
Жил бүр 5-
аас доошгүй
эрх зүйн акт
Жил бүр 10
орчим эрх
зүйн акт
боловсруулж
байна.
Нийт эрх зүйн
актын 10 орчим
хувийг
шинэчилсэн
байна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
27
1.13.3.1
Салбарын
хэмжээний
журмын төсөлд
санал өгөх
Үйл
ажиллагаа
1.Геопорталы
г ажиллуулах
журам
2.Орон зайн
өгөгдөл,
мэдээллийг
бүрдүүлэх,
түгээх,
ашиглуулах
журам
3.Байгууллаг
ын орон зайн
өгөгдлийн дэд
бүтцийн үйл
ажиллагааг
зохицуулах
журам
4.Байгууллага
д ашиглагдах
мэдээллийн
технологийн
журам
- Орон зайн
өгөгдөл,
мэдээллийг
түгээх
хэрэглүүлэх
журмын төслийг
боловсруулж,
байгууллагын
дэргэдэх Орон
зайн мэдээлэл,
технологийн
орон тооны бус
мэргэжлийн
зөвлөлөөр 2
удаа
хэлэлцүүлсэн.
- MNS 6925 1-
18:2021
стандартыг
батлуулсан.
ISO 19131,
19157
стандартуудыг
боловсруулсан.
Байгууллагын
орон зайн
өгөгдлийн дэд
бүтцийн үйл
ажиллагааг
зохицуулах
журам 2017 оны
А/253
тушаалаар
батлуулсан.
Жилийн эцэст:
1. “Байгууллагын
орон зайн
өгөгдлийн дэд
бүтцийн үйл
ажиллагааг
зохицуулах
журам”-ын
төсөлтэй
танилцаж,
холбогдох
саналаа
боловсруулан
ГЗБГЗЗГ-т
хүргүүлсэн байна.
Салбарын хэмжээнд мэдээллийн технологийн
журмын төсөлд ГХБХБГ-ын 2022 оны 07-р
сарын 22-ны 616 тоот албан бичгээр санал
хүргүүлсэн.
ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2022 оны 09-р сарын 02-
ны А/160 дугаартай тушаалаар шинэчлэн
батлагдсан "Салбарын мэдээллийн
технологийг ашиглах дотоод журам"-ыг үйл
ажиллагаандаа мөрдөж байна.
2022 оны 12 сарын 01-ны өдрийн газарзүйн
нэрийн салбар зөвлөлийн дүрэмд санал
хүргүүлэх тухай бичгийн хариу 2022 оны 12
дугаар сарын 05-ны өдрийн 991 тоот албан
бичгээр санал хүргүүлсэн.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
28
1.13.3.2
“Хот тосгоны
хөгжлийн
ерөнхий
төлөвлөгөөний
жижүүрийн
хөтлөлт хийх
үлгэрчилсэн
журам”-ын
төсөлд санал
өгөх
Үйл
ажиллагаа
1 журам Зам тээвэр,
барилга хот
байгуулалтын
сайдын 2010
оны 402 дугаар
тушаалаар “Хот
тосгоны
хөгжлийн
ерөнхий
төлөвлөгөөний
жижүүрийн
хөтлөлт хийх
үлгэрчилсэн
журам”-ыг
баталсан.
Эхний хагас
жилд:
Хот байгуулалтын
кадастрын
мэдээллийн
сангийн журамтай
нийцүүлэн
шинэчлэн
боловсруулсан
Хот тосгоны
хөгжлийн ерөнхий
төлөвлөгөөний
жижүүрийн
хөтлөлт хийх
үлгэрчилсэн
журмын төсөлд
санал өгсөн байна.
Аймгийн ерөнхий архитектурын тайланг
ерөнхий архитекторын дүрмийн дагуу хийж
2022 оны 1 дүгээр сарын 10-нд БХБЯ-ны Хот
байгуулалтын хэлтэст хүргүүлсэн.
1.13.3.3
“Аймаг,
нийслэл, хотын
ерөнхий
архитекторын
дүрэм”-ийн
төсөлд санал
өгөх
Норм
норматив
хөрөнгө
1 дүрэм Зам тээвэр,
барилга хот
байгуулалтын
сайдын 2010
оны 155 дугаар
тушаалаар
“Аймаг,
нийслэл, хотын
ерөнхий
архитекторын
дүрэм”-ийг
баталсан.
“Аймаг, нийслэл,
хотын ерөнхий
архитекторын
дүрэм”-ийн
шинэчилсэн
төсөлд санал
өгсөн байна.
Аймгийн хот тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний
жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн зааврын
дагуу гаргаж 2022 оны 1 дүгээр сарын 14-нд
БХБЯ-ны Хот байгуулалтын хэлтэст
хүргүүлсэн.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
29
ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
Д/д
Стратеги
төлөвлөгөө
болон
үндэслэж
байгаа бусад
бодлогын
баримт бичиг,
хууль
тогтоомж
Төсөв
Шалгуур
үзүүлэлт
Суурь түвшин Зорилтот түвшин
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /Хүрээгүй
бол тайлбар/
Гүйцэтгэлийн
хувь
2.1.1
Том
масштабын
байр зүйн тоон
зураг,
инженерийн
шугам
сүлжээний
мэдээллийн
сангийн
баяжуулалт,
үйлчилгээ
Үйл
ажиллагаа
Байр зүйн
тоон зураг,
шугам
сүлжээний
мэдээллийн
сангийн
цахим
үйлчилгээгээ
р хэрэглэгч
байгууллага,
иргэдийг
хангах
Байр зүйн тоон
зураг, шугам
сүлжээний
мэдээллийн
санг цахимаар
шинэчлэх
боломж
бүрдсэн.
21 аймаг,
нийслэлийн
1:1000-ны
масштатбай байр
зүйн болон
инженерийн
шугам сүлжээний
зургийн
мэдээллийн
сангийн
шинэчлэлтийг
хөтөлсөн байна.
Энэ онд аймгийн хэмжээнд М1:1000-ны
масштабтай байр зүйн тоон зураг, газар доорх
шугам сүлжээний зураглалыг хийж
мэдээллийн сан үүсгэх ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн.Эрдэнэбулган сумын хэмжээнд
нөхөн бүрдүүлэлтээр 1100, шинэ олголтоор гэр
бүлийн хэрэгцээ 75, дуудлага худалдаагаар 8
газар,
2.1.1.1
1:1000-ны
масштабтай
байр зүйн тоон
зураг,
мэдээллийн
санг шинэчлэх
Үйл
ажиллагаа
Мэдээллийн
сан
2021 онд
Геопортал
үндэсний цахим
системд улсын
хэмжээний
1:1000-ны
масштабтай
байр зүйн
зургийг
хөрвүүлсэн.
масштабтай байр
зүйн зургийн
шинэчлэлтийн
тайлан, мэдээг
холбогдох журмын
дагуу хагас болон
бүтэн жилээр
ирүүлнэ.
бусад сум суурин газар 482 газрын олголт
хийсэн ба тухай бүрд нь сумдаас dwg файлаар
авч шинэчлэлт хийж ажиллаж байна. 3300
орчим нөхөн бүрдүүлэлтээр хийсэн ажлыг сум
сумын байр зүйн зураг хөтлөн ажиллаж байна.
Одоогийн байдлаар Геопортал цахим системд
өгөгдөл оруулж байгаа боловч 2022 оны 10
сарын 23-ны орчим ажиллагаа хэвийн болсон.
Цахим системийн баяжилтыг сум сумаар нь
оруулж байна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
30
2.1.1.2
Инженерийн
шугам
сүлжээний
мэдээллийн
санг шинэчлэх
Үйл
ажиллагаа
Цахилгаан
дамжуулах
шугам;
Ариутгах
татуургын
шугам, худаг;
Дулаан
дамжуулах
шугам, худаг;
Цэвэр усны
шугам, худаг
Харилцаа
холбооны
шугам, худаг;
Ус зайлуулах
шугам, худаг;
Шилэн кабель;
Шинэчлэлтийг
192.168.10.103
серверт хөтөлж
байсныг
ҮОЗӨДБ-ийн
“Геопортал
цахим систем”-
рүү
шилжүүлсэн.
21 аймаг,
нийслэлийн
инженерийн шугам
сүлжээний зургийн
мэдээллийн
сангийн
шинэчлэлтийг
хөтөлнө.
Инженерийн шугам
сүлжээний
шинэчлэлтийн
тайлан, мэдээг
холбогдох журмын
дагуу хагас болон
бүтэн жилээр
ирүүлнэ.
Шугам сүлжээний шинэчлэлийг өөрийн
байгууллагын байр зүйн зураг дээр тухай
тухайн байгууллагын инженерийн зураг
хөтөлж байгаа мэргэжилтнүүдтэй уулзалт
хийж зургийн шинэчлэлтийг хэрхэн зөв хөтлөх,
хурдан шуурхай шаардлагатай байгууллагад
хүргүүлэх, мөн ажлын хэсгийн гишүүнээр
оролцох зэрэг талаар зөвлөлдсөн ба өөрийн
байгууллага дээрх инженерийн шугам
сүлжээний хамгийн сүүлийн хөтлөлтийн
зургийг авах тухай байгууллага тус бүрд албан
бичиг хүргүүлж авч ажиллаж байгаа болно.
Эрдэнэбулган сумын хэмжээнд цахилгааны
шугамын шинэчлэлт хийж, цэврийн шугам 1,
шилэн кабель 3 нэмж мэдээлэл шинэчлэлт
хийн ажиллаж байна.
2.1.1.3
Байр зүйн
зургийн
шинэчлэлтийг
шалгах ажлыг
зохион
байгуулах
Үйл
ажиллагаа
2 сум 2021 онд
Геопортал
үндэсний цахим
системд улсын
хэмжээний
1:1000-ны
масштабтай
байр зүйн
зургийг
хөрвүүлсэн.
2020 онд
гүйцэтгэсэн
“Төрийн өмчийн
газрын
тооллого,
зураглал” гэрээт
ажлын хүрээнд
хүлээн авсан
дроны зураг.
Геопортал
үндэсний цахим
системд
хөрвүүлсэн 1:1000-
ны масштабтай
байр зүйн зургийн
шинэчлэлтийг
дроны зураг
ашиглаж шалган,
шинэчлэлтийн
судалгаа гаргана.
ГЗБГЗЗГ-ын геодези зураг зүйн хэлтэст 2022
оны 10-р сарын 19-20-ны өдрүүдэд тус газрын
геодези зураг зүйн мэргэжилтэн ажиллах
хугацаанд Хангай, Цахир, Эрдэнэмандал,
Өндөр-Улаан, Өлзийт сумын М1:1000
масштабтай байр зүйн зургийн шинэчлэлийг
дроны зураг ашиглаж шалган Геодези, зураг
зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Бадамцэрэнд
2022.10.31-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
31
2.1.1.4
Геодезийн
байнгын цэг,
тэмдэгтийн
цахим санг
шинэчлэх
Үйл
ажиллагаа
Аймгийн цэг,
тэмдэгтийн
тоо
Геодезийн цэг,
тэмдэгтийн
мэдээллийн
санг шинэчилж,
2021 онд
мэдээллийн
санг цахимаар
түгээх
тогтолцоог
бүрдүүлсэн.
Геодезийн байнгын
цэг тэмдэгтийн
цахим сангийн
шинэчлэлтийг
хөтөлнө.
Геопортал цахим системийн цэг тэмдэгт
давхаргад Эрдэнэбулган сумын 30 цэгийн
мэдээллийг шинэчлэн оруулж ГЗБГЗЗГ-т
2022.07.26-ны өдрийн 624 дугаартай ГХБХБГ-
ын албан бичгээр хүргүүлсэн. 2021 оны цэг
тэмдэгтийн тооллогын дүнг 2022 оны 01 сарын
14-ны өдөр 192.168.20.24 дотоод сүлжээгээр
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.
Геопортал цахим системийн цэг тэмдэгтийн
дэд санд Өгийнуур 15, Хашаат 3, Төвшрүүлэх
цэг 1, Ихтамир 1, Цахир 1, Тариат 1, нийт 22
цэг тэмдэгтийн мэдээллийг Геопортал-д
оруулсан.
2.1.3
Газар зүйн
нэрийн
мэдээллийн
сангийн
баяжуулалт,
үйлчилгээ
Улсын
болон
орон
нутгийн
төсөв,
үйл
ажиллагаа
Монгол орны
газар зүйн
нэрийн
мэдээллийн
сан
байгуулж,
хэрэглээнд
гаргах
1:100000-ны
масштабтай
байр зүйн
зурагт орсон
газар зүйн
нэрийн
мэдээллийн
санг бий
болгосон.
42 сумын газар
зүйн нэрийн
мэдээллийн
санг цэг,
шугам,
талбайгаар
үүсгэсэн.
Геопортал цахим
системд 2020-
2021 онд
гүйцэтгэсэн газар
зүйн нэрийн
мэдээллийн санг
хүлээн авч
нэрийн
мэдээллийн
системд оруулсан
байна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
32
2.1.3.1
Газар зүйн
нэрийн
мэдээллийн
санг шинэчлэх
Үйл
ажиллагаа
1 мэдээллийн
сан
2021 онд Газар
зүйн нэрийн
мэдээллийн
санг геопорталд
оруулсан.
Эхний хагас жилд:
Геопортал цахим
системд аймгийн
хэмжээний газар
зүйн нэрийн
мэдээллийг
засварлаж
оруулна.
Жилийн эцэст:
Геопортал цахим
системд аймгийн
хэмжээний газар
зүйн нэрийн
мэдээллийг
засварлан оруулж,
цахим үйлчилгээ
нэвтрүүлнэ.
2022.11.22-ны өдөр систем хөгжүүлэгч
“Геодата” ХХК-наас 21810 газар зүйн нэрийн
shp файл ирснийг батлагдсан 14168 нэртэй
тулгах ажил хийгдэж байгаа бөгөөд 650 нэрийг
тулган шалгаад байна. Энэ ондоо багтаан
газарзүйн нэрийн shp файлаа дуусгаж өгөхөөр
зорин ажиллаж байна.
Төвшрүүлэх сумын ЗДТГ нь орон нутгийн
хөгжлийн сангаар 17.0 сая төгрөгөөр газар
зүйн нэрийн тодруулалтын ажлыг гүйцэтгэхээр
Агдам-сүрвэй ХХК-тай 2022 оны 11-р сарын
21–ны өдөр гэрээ байгуулан ажлын явц 35
хувьтай хийгдэж байна.
“Амирлангуй ертөнц” төрийн бус байгууллагын
тэргүүн н.Батбаяртай хамтран 7 суманд 12
удаа газар дээр нь нутгийн 120 иргэдтэй
уулзаж 8 газар усны нэр дээр тодруулалт
хийсэн.
2.1.4
Газрын төлөв
байдал,
чанарын хянан
баталгааны
ажлын тайлан,
дүгнэлтийг
цахимаар
хүлээн авч
баталгаажуула
х
Үйл
ажиллагаа
Баталгаажуу
лсан
тайлангийн
тоо, Газрын
төлөв
байдал,
чанарын
/захиалгат,
төлөвлөгөөт/
хянан
баталгааны
ажлын
нэгдсэн
тайлан
Улсын
хэмжээнд 8000
орчим иргэн,
хуулийн
этгээд өөрийн
өмчлөл,
эзэмшил,
ашиглалтын
газрынхаа
төлөв байдал
чанарын
захиалгат
хянан баталгаа
хийлгэсэн.
Газрын төлөв
байдал, чанарын
захиалгат болон
төлөвлөгөөт
хянан
баталгааны
ажлын тайланг
нэгтгэж, Газрын
төлөв байдал,
чанарын
өөрчлөлтийн
тайланг гарган
Засгийн газарт
танилцуулсан
байна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
33
2.1.4.1
Газрын төлөв
байдал,
чанарын
захиалгат хянан
баталгааны
дүгнэлтийг
цахим
хэлбэрээр
хүлээн авч,
байнгын
шинжээчээр
баталгаажуула
х, мэргэжлийн
байгууллагын
үйл
ажиллагаанд
хяналт тавих
Үйл
ажиллагаа
Газрын төлөв
байдал,
чанарын
хянан
баталгааны
эрхтэй
мэргэжлийн
байгууллагууд
аас ирүүлсэн
тайлан,
дүгнэлтийн
тоо
2021 онд улсын
хэмжээнд нийт
20,881 иргэн,
хуулийн
этгээдийн
өмчилж,
эзэмшиж,
ашиглаж буй
газарт
захиалгат хянан
баталгааны
ажил хийгдэж,
дүгнэлт
баталгаажсан.
Газрын төлөв
байдал чанарын
захиалгат хянан
баталгааны
дүгнэлтийг улсын
ерөнхий шинжээч
болон байнгын
шинжээчээр
баталгаажуулсан
байна. 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны байдлаар
цахим системд ирсэн газрын төлөв байдал,
чанарын захиалгат хянан баталгааны ажлын
шинжээчээр ажиллаж 11 иргэн, аж ахуй, нэгж
байгууллагын хүсэлтийг судлан үзэж
баталгаажуулсан.
2.1.5
Газрын
нэгдмэл
сангийн
нэгдсэн
системийн
үйл
ажиллагааг
боловсронгуй
болгох,
хөгжүүлэлтий
н ажлыг хийх,
хэрэглээнд
нэвтрүүлэх
Үйл
ажиллагаа,
Урсгал
төсөв
Газрын
нэгдмэл
сангийн
нэгдсэн
системийг
хөгжүүлсэн
нэмэлт
өөрчлөлтүүд
Газрын
нэгдмэл
сангийн
удирдлагын
нэгдсэн
системийг
улсын
хэмжээнд
нэвтрүүлсэн.
Газрын нэгдмэл
сангийн нэгдсэн
системийн үйл
ажиллагааны
хөгжүүлэлтийн
ажлууд хийгдэж
боловсронгуй
болсон байна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
34
2.1.5.1
Хот
байгуулалтын
кадастрын
мэдээллийн
санд бүртгэлтэй
инженерийн
дэд бүтэц,
шугам
сүлжээний
хамгаалалтын
зурвасыг
Газрын
кадастрын
мэдээллийн
санд бүртгэх
Үйл
ажиллагаа
Дундын
мэдээллийн
сан
Газрын нэгдмэл
сангийн
удирдлагын
нэгдсэн цахим
систем
Эхний хагас
жилд:
Инженерийн дэд
бүтэц, шугам
сүлжээний
хамгаалалтын
зурвасыг Газрын
кадастрын
мэдээллийн санд
бүртгэдэг болсон
байна.
Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан
/urban.gov.mn/-д ус хангамж 23490м, ариутгах
татуурга 12757 м, бохир 5024 м, инженерийн
шугам сүлжээний мэдээллийг хот
байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд
оруулсан байна. Газар зохион байгуулалт, хот
төлөвлөлтийн цахим системд 2021-16-065-
6182 дугаартай 19 сумын хамгаалалтын бүс,
зурвас зурвас газруудын төсөл үүсгэгдсэн.
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн
газрын даргын 2021 оны 02-р сарын 26-ны
өдрийн 1/420 дугаартай чиглэл хүргүүлэх
тухай албан бичгийн дагуу 32658 ширхэг
хамгаалалтын бүс, зурвас газрын мэдээллийн
сан үүсгэж оруулаад байна.
2.1.6
Газрын
кадастрын
мэдээллийн
сангийн үйл
ажиллагааг
удирдан
зохион
байгуулах
Үйл
ажиллагаа
Газрын
кадастрын
мэдээллийн
сангийн үйл
ажиллагаа
Газрын
кадастрын
мэдээллийн
санг
нэвтрүүлсэн.
Кадастрын
мэдээллийн санг
удирдан зохион
байгуулж,
мэргэжил арга
зүйн зөвөллөгөө
өгч үйл
ажиллагаанд
хяналт тавьж
ажилласан байна.
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
35
2.1.6.1
Газрын
кадастрын
мэдээллийн
сангийн нэгдсэн
системд нэгж
талбарын
цахим хувийн
хэргийг
холбогдох
журмын дагуу
бүртгэж,
оруулах
Үйл
ажиллагаа
Системийн
хэрэглэгчид
Газрын
кадастрын
мэдээллийн сан
Газрын кадастрын
мэдээллийн
сангийн нэгдсэн
системд нэгж
талбарын цахим
хувийн хэргийг
холбогдох журмын
дагуу бүртгэж,
Улсын бүртгэлд
бүртгэсэн байна.
Аймгийн хэмжээнд газар эзэмшиж, өмчилж,
ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж
байгууллагын газрын нэгж талбарын хувийн
хэргийг цахимжуулах ажлыг 2021-2022 онд 19
суманд 2 удаа зохион байгуулж, иргэн,
хуулийн этгээдийн 9318 нэгж талбарын 112287
хуудас хувийн хэргийн материалыг сканердаж,
холбогдох журмын дагуу цахимжуулан
бүртгэсэн байна. Ингэснээр иргэд
e.gazar.gov.mn болон egazar апплейкшнээр
өөрийн газрын талаарх архивын мэдээллээ
харах боломжийг бүрдүүлсэн
2.1.6.2
Цахим системд
бүртгэгдсэн
хүсэлтийг тухай
бүр хянаж,
баталгаажуула
х ажлыг зохион
байгуулах
Үйл
ажиллагаа
Системд
бүртгэгдсэн
хүсэлтийн тоо
Газрын цахим
систем
Газрын цахим
системд
бүртгэгдсэн
хүсэлтүүд тухай
бүр Газрын
кадастрын
мэдээллийн санд
бүртгэгдэж,
шийдвэрлэгдсэн
байна.
Газрын удирдлагын нэгдсэн системд 2022 оны
12 дүгээр сарын 10-ны байдлаар аймгийн
хэмжээнд иргэн, хуулийн этгээдээс нийт 605
хүсэлт цахимаар ирүүлснийг хянан үзэж, 472
өргөдлийг хугацаанд нь шийдвэрлэж,
материал дутуу, давхацсан 115 хүсэлтийг
буцааж, 18 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа явж
байна. Цахим хүсэлт шийдвэрлэлт 96.1%-тай
явагдаж байна.
2.1.6.3
Цахимаар
ирсэн Газартай
холбоотой
зөрчлийг
арилгах,
холбогдох арга
хэмжээг тухай
бүр авч
хэрэгжүүлэх
Үйл
ажиллагаа
Хүлээн авч
шийдвэрлэсэн
зөрчлийн тоо
Газрын
кадастрын
мэдээллийн
сангийн цахим
систем
Цахимаар болон
гар утасны
аппликейшнээр
ирсэн газартай
холбоотой
зөрчлийг арилгаж,
холбогдох арга
хэмжээг тухай бүр
авч хэрэгжүүлсэн
байна.
Аймгийн хэмжээнд 2022 онд газрын
харилцаатай холбоотой нийт 2122 өргөдөл
хүсэлтийг хүлээн авч, 2041 өргөдлийг
шийдвэрлэж, 81 өргөдөл хуулийн хугацаанд
судлагдаж байна.
Э-монголиа, Монгол улсын Засгийн газрын
иргэд олон нийттэй харилцах-1111 төвд
ирүүлсэн 6 гомдлыг 100% шийдвэрлэж хариу
хүргүүлсэн
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
36
2.1.6.4
Инженерийн
дэд бүтэц,
шугам
сүлжээний
хамгаалалтын
зурвасыг
Газрын
кадастрын
мэдээллийн
санд бүртгэх
Үйл
ажиллагаа
Хамгаалалты
н зурвасын
тоо
Газрын
кадастрын
мэдээллийн
санд
нийслэлийн
Инженерийн
дэд бүтэц,
шугам
сүлжээний
хамгаалалтын
зурвасыг
оруулсан.
Инженерийн дэд
бүтэц, шугам
сүлжээний
хамгаалалтын
зурвасыг Газрын
кадастрын
мэдээллийн санд
бүртгэсэн байна.
Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан
/urban.gov.mn/-д ус хангамж 23490м, ариутгах
татуурга 12757 м, бохир 5024 м, инженерийн
шугам сүлжээний мэдээллийг хот
байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд
оруулсан байна. Газар зохион байгуулалт, хот
төлөвлөлтийн цахим системд 2021-16-065-
6182 дугаартай 19 сумын хамгаалалтын бүс,
зурвас зурвас газруудын төсөл үүсгэгдсэн.
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн
газрын даргын 2021 оны 02-р сарын 26-ны
өдрийн 1/420 дугаартай чиглэл хүргүүлэх
тухай албан бичгийн дагуу 32658 ширхэг
хамгаалалтын бүс, зурвас газрын мэдээллийн
сан үүсгэж оруулаад байна.
2.1.6.5
Газрын
кадастрын
мэдээллийн
сангийн нэгдсэн
системд иргэн,
хуулийн
этгээдийн
бүртгэлийг
автоматжуулах
Үйл
ажиллагаа
Бүртгэгдсэн
иргэн,
хуулийн
этгээдийн тоо
Хур системд
холбогдсон
газрын
кадастрын
мэдээллийн
сангийн нэгдсэн
системийн
автомат
бүртгэгч
Газрын кадастрын
мэдээллийн
сангийн нэгдсэн
системд иргэн,
хуулийн этгээдийн
бүртгэлийг зөвхөн
хурууны хээ
уншигч
төхөөрөмжийг
ашиглан бүртгэж,
баталгаажуулсан
байна.
Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль
2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн
хэрэгжсэнтэй холбогдуулан хурууны хээ
уншигч төхөөрөмжөөр хуулийн этгээдийн
бүртгэлийг хийхийг хориглосон тул Газрын
кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн
системд иргэн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийг
тухай бүр хийж 2122 иргэний мэдээллийг
автоматжуулж байна
АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС
37
2.1.6.6
Улсын болон
орон нутгийн
тусгай
хэрэгцээний
газрыг
кадастрын
нэгдсэн
системд
бүртгэж,
баталгаажуула
х
Үйл
ажиллагаа
Орон нутгийн
тусгай
хэрэгцээнд
авсан газрын
тоо
Газрын
кадастрын
мэдээллийн
нэгдсэн
системд
Жилийн эцэст:
Улсын болон орон
нутгийн тусгай
хэрэгцээнд авсан
газрыг кадастрын
нэгдсэн системд
бүртгэж,
баталгаажуулсан
байна.
Булган сумын Баянбулаг багийн Булгийн
гозгор уул орчмын 50 га газрыг Аймгийн ИТХ-
ын 2022 оны 06-р сарын 06-ны өдрийн 13
дугаар тогтоолоор түүх соёлын өвийг хадгалж
хамгаалахад зориулан орон нутгийн тусгай
хэрэгцээнд авч цахим системд оруулсан.
Эрдэнэбулган сумын 5 дугаар баг, Булган
сумын Баянбулаг багт Улсын батлан
хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах
зориулалтаар 21,6 га газрыг Зэвсэгт хүчний
342-р ангид эзэмшүүлж аймгийн ИТХ-ын
2022.06.06-ны өдрийн ......... дугаар тогтоолоор
Улсын тусгай хэрэгцээнд авах саналыг
ГЗБГЗЗГ-ын газар зохион байгуулалтын
хэлтсийн даргад аймгийн Цэргийн штабын
маш нууц тэмдэглэгээ хийж ГХБХБГ-ын 2022
оны 09-р сарын 12-ны өдөр хүргүүлсэн.
2.1.6.7
Хаягийн
мэдээллийн
сангийн өгөгдөл
мэдээллийг
засварлах,
хаягийн
мэдээллийн
сангийн
системийг
эрхлэх
Үйл
ажиллагаа
Хаягийн
мэдээллийн
нэгдсэн
системийн
нэгж
талбарын тоо
Хаягийн
мэдээллийн
нэгдсэн систем
Эхний хагас
жилд: Аймгийн
хэмжээнд хаягийн
мэдээллийн
сангийн өгөгдөл
мэдээллийг
засварлаж дууссан
байна.
Хаягийн нэгдсэн системд аймгийн хэмжээнд
нэгж талбарын орц, гарц болон гудамжны
мэдээллийг аймгийн 19 сумын хувьд бүрэн
оруулсан Эрдэнэбулган сумын хувьд 8121
нэгж талбар, 6756 барилга байгууламж, 531
гудамж, барилга байгууламжийн 2119 орц
гарц, нэгж талбарын 6072 орц гарцыг
баталгаажуулсан бол аймгийн хэмжээнд
25217 нэгж талбар, 15369 барилга
байгууламж, 1843 гудамж, барилга
байгууламжийн 6842 орц гарц, нэгж талбарын
16503 орц гарцыг баталгаажуулсан.
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf

More Related Content

More from hi_bmb

Zahialagch medee.pdf
Zahialagch medee.pdfZahialagch medee.pdf
Zahialagch medee.pdf
hi_bmb
 
Aktuud 2008-2023 01.pdf
Aktuud 2008-2023 01.pdfAktuud 2008-2023 01.pdf
Aktuud 2008-2023 01.pdf
hi_bmb
 
ГТ журам.pdf
ГТ журам.pdfГТ журам.pdf
ГТ журам.pdf
hi_bmb
 
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdfГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
hi_bmb
 
2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf
hi_bmb
 
2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf
hi_bmb
 
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdfAB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
hi_bmb
 
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
hi_bmb
 
Surgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdfSurgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdf
hi_bmb
 
Tolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdfTolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdf
hi_bmb
 
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdfAshig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
hi_bmb
 
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptxГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
hi_bmb
 
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
hi_bmb
 
2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo
hi_bmb
 
Battsengel plan 01
Battsengel plan 01Battsengel plan 01
Battsengel plan 01
hi_bmb
 
Battsengel plan 02
Battsengel plan 02Battsengel plan 02
Battsengel plan 02
hi_bmb
 
Ulziit 01
Ulziit 01Ulziit 01
Ulziit 01
hi_bmb
 
Ulziit 02
Ulziit 02Ulziit 02
Ulziit 02
hi_bmb
 
Battsengel zurag
Battsengel zuragBattsengel zurag
Battsengel zurag
hi_bmb
 
19 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-2019062510272919 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-20190625102729
hi_bmb
 

More from hi_bmb (20)

Zahialagch medee.pdf
Zahialagch medee.pdfZahialagch medee.pdf
Zahialagch medee.pdf
 
Aktuud 2008-2023 01.pdf
Aktuud 2008-2023 01.pdfAktuud 2008-2023 01.pdf
Aktuud 2008-2023 01.pdf
 
ГТ журам.pdf
ГТ журам.pdfГТ журам.pdf
ГТ журам.pdf
 
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdfГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
 
2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf
 
2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf
 
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdfAB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
 
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
 
Surgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdfSurgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdf
 
Tolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdfTolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdf
 
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdfAshig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
 
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptxГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
 
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
 
2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo
 
Battsengel plan 01
Battsengel plan 01Battsengel plan 01
Battsengel plan 01
 
Battsengel plan 02
Battsengel plan 02Battsengel plan 02
Battsengel plan 02
 
Ulziit 01
Ulziit 01Ulziit 01
Ulziit 01
 
Ulziit 02
Ulziit 02Ulziit 02
Ulziit 02
 
Battsengel zurag
Battsengel zuragBattsengel zurag
Battsengel zurag
 
19 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-2019062510272919 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-20190625102729
 

ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf

 • 1. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 2 АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ Д/д Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа баримт бичиг Төсөв Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот түвшин Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /Хүрээгүй бол тайлбар/ Гүйцэтгэлийн хувь Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.2. Навигацын хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээн авах суурин станцыг өргөжүүлэх замаар байрлалын сүлжээний нарийвчлалыг 2 см хүртэл сайжруулж, геодезийн хэмжил зураглалын үйл ажиллагаанд ашиглана. 1.2.1 GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай суурин станцын үйл ажиллагаа Үйл ажиллагаа 1.Байнгын ажиллагаат ай станц-43 2.Бодит агшны хяналтын хэмжилт - 4 2013-2017 онд Улсын төсвөөр 38, УБ хотын төсвөөр 5 станц суурилуулсан. 2019 онд GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай 43 станцын нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо бүрдүүлсэн. 43 БАС-ыг нэгдсэн сүлжээнд холбогдож, солбицол, өндрийн нэгдсэн тогтолцоонд алдаагүй зөв хэмжилт хийх боломж бүрдэнэ.
 • 2. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 3 1.2.1.1 GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай суурин станцын хэвийн үйл ажиллагааг хангах Үйл ажиллагаа Байнгын ажиллагаатай станц-2 Улсын төсвөөр 38, УБ хотын төсвөөр 5 станцыг 2013- 2017 оны хооронд суурилуулсан. Өөрийн аймгийн GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын тасралтгүй хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан байна. GNSS-н байнгын ажиллагаатай суурин станцын тасралтгүй үйл ажиллагаа хангаж ГХБХБГ-ын даргын 2022 оны а/94 тушаалаар 467.0 мянган төгрөгөөр маркийн UPS тог баригчийг барилга захиалагчийн техник хяналтын зардлаас худалдан авч шийдвэрлэсэн. 1.2.1.2 Аймгийн төвийн GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай суурин станцыг бодит агшны хэмжилтээр хяналт тавих Үйл ажиллагаа Бодит агшны хяналтын хэмжилт - 4 2020 онд GNSS- ийн байнгын ажиллагаатай станцын удирдлагын програм хангамжийг шинэчилж, хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Аймгийн төвийн станцын бодит агшны хэмжилтийн засварыг дамжуулалтыг 2 удаагийн хэмжилтээр хяналт тавина. Хяналтын хэмжилтийн үр дүнг улирал тутамд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлнэ. GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцыг ашиглан бодит агшны 1-р улирлын хэмжилтийг 2022 оны 02 дугаар сарын 28, 2-р улирлын хэмжилтийг 2022 оны 06 дугаар сарын 08, 3-р улирлын хэмжилтийг 12 дугаар сарын 01-ны өдөр гүйцэтгэсэн. ГЗБГЗЗГ-ын Геодези зурагзүйн хэлтсийн мэргэжилтэн н.Золзаяад 192.168.20.24 дотоод сүлжээгээр дата өгөгдлийг дамжуулсан. Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.3. Монгол улсын өндрийн тулгуур сүлжээг шинэчилж өндрийн сүлжээний нарийвчлалыг сайжруулна.
 • 3. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 4 1.3.2 Монгол улсын геодезийн сүлжээний эхлэл цэг байгуулах Урсгал төсөв Геодезийн сүлжээний Эхлэл цэгийг өндрийн 1-р ангийн сүлжээтэй 1 шугамаар холбох ЗГ-ын 2017.09.13-ны өдрийн 254-р тогтоолоор Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын геодезийн сүлжээний эхлэл цэг байгуулах газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авсан. 2019 онд эхлэл цэгийн төв цэгийг байгуулсан. Геодезийн сүлжээний Эхлэл цэгийг өндрийн 1- р ангийн сүлжээтэй 1 шугамаар холбох ажлыг зохион байгуулсан байна. 1.3.2.1 Геодезийн сүлжээний эхлэл цэгийг өндрийн 1-р ангийн сүлжээтэй холбох хэмжилт хийх Урсгал төсөв /50 сая төгрөг/ 1 шугам 2019 онд геодезийн сүлжээний эхлэл цэгийг Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын төвд байгуулж, өндрийн 1-р ангийн сүлжээтэй холбох цэгүүдийг суулгасан. Жилийн эцэст: Геодезийн сүлжээний эхлэл цэгийг өндрийн 1-р ангийн сүлжээтэй холбох ажилд дэмжлэг үзүүлж, цэг тэмдэгтийг актаар хүлээн авсан байна. Монгол Улсын Геодезийн сүлжээний эхлэл цэгийг өндрийн 1-р ангийн сүлжээтэй холбох хэмжилтийн ажлыг 2022 оны 10 сарын 07-ны өдөр ГЗБГЗЗГ-ын геодези зураг зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Д.Ундармаа, мэргэжилтэн В.Отгонбаяр, “Бэйспойнт” ХХК-ны мэргэжилтнүүдтэй хамтран 2022/63 дугаартай гэрээт ажлын дагуу хэмжилт хийж 15 цэг тэмдэгтийг актаар хүлээн авсан. Аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 25-р тогтоолоор 2023 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөнд төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээний зориулалтаар тусгасан. Ингэснээр 2023 онд ГХБХБГ-ын нэр дээр гэрчилгээ гарна.
 • 4. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 5 Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.4. Зайнаас тандан судлалын технологид суурилсан газар ашиглалт, газрын мониторингийн байнгын ажиллагаатай хяналтын системийг хөгжүүлж, нэвтрүүлнэ. 1.4.1 Мониторингий н системд зайнаас тандан судлалын арга, технологийг нэвтрүүлэх Урсгал төсөв Системийн хөгжүүлэлт 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрөөс Газрын мониторингий н системийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Мониторингийн системд зайнаас тандан судлалын арга, технологийг ашиглах нэмэлт хөгжүүлэлт хийсэн байна. 1.4.1.1 Сансрын зураг болон хиймэл дагуулын мэдээлэл ашиглан газрын төлөв байдал, чанарын өөрчлөлтийг тодорхойлох газрын судалгааг хийж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх Үйл ажиллагаа Судалгаа – 1 1. Газрын даргын 2020 оны А/131 дүгээр тушаалаар “Газрын мониторингийн системийг ажиллуулах журам” батлагдсан. 2. “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны журам”-ын төслийг шинэчлэн боловсруулж Засгийн газраар батлуулахаар Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлсэн. Эхний хагас жилд: “Sentinel-2” болон бусад хиймэл дагуулын мэдээг “Mongolian data cube”-ээс татаж авч дүн шинжилгээ хийсэн байна. Жилийн эцэст: Газар ашиглалт, газрын бүрхэвч, ургамлын зургийг 06-10 дугаар саруудад сар бүрээр гаргаж, газрын төлөв байдлын өөрчлөлтийг тогтоож, холбогдох байгууллага, шийдвэр гаргагч нарт хүргүүлсэн байна. Дэмжлэг үзүүлэх талаар тус газрын даргын 2022 оны 12-ын сарын 06-ны өдрийн 1004 дугаартай албан бичгээр хүсэлт тавиад байна. Аймгийн УЦУОШГ-ын газрын бэлчээрийн төлөв байдлыг тодорхойлоход ашиглаж буй Засгийн газрын 2015 оны 286 дугаар тогтоолын дагуу сумын багийн 101 цэгт бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтыг шугаман цэгийн аргаар судалж, өвөл хаврын бэлчээрийн даацыг тодорхойлж, хиймэл дагуулын MODIS -ын бүтээгдэхүүнийг ашиглан эрсдэлийн үнэлгээ хийж байгаатай танилцаж, бэлчээрийн төлөв байдлыг тодорхойлж буй арга зүйн зарчмын талаар харилцан санал солилцлоо.
 • 5. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 6 1.4.2 Газар ашиглалт болон газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингий н сүлжээний мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх Улсын төсөв Мониторинг ийн 500 цэг 2021 онд мониторингий н сүлжээгээр байгуулсан 500 цэгт газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил хийгдсэн. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн сүлжээний 1100 цэгээс мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээ хийж, бусад байгууллагууд ашиглах нөхцөл боломжоор хангагдсан байна. 1.4.2.1 Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгүүлэх Орон нутгийн төсөв Орон нутгийн төсвөөр хийгдсэн ажлын тоо 2021 онд нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 9813.92 га, Орхон аймгийн Жаргалант сумын 12959.25 га хот, тосгон, бусад суурины газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажил хийгдсэн. Жилийн эцэст: Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлын эцсийн шатны тайланд хяналт тавих, гүйцэтгэгчийн ажлын үр дүнгийн тоон мэдээллийг газрын мониторингийн цахим системд оруулсан байна. Аймгийн хэмжээнд газар эзэмшиж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын төлөв байдал чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлын зардлыг 2023 оны орон нутгийн төсөвт тусгах талаар Газрын даргын 2022 оны 03-р сарын 28-ны 237 тоот албан бичгийн хүргүүлсэн. Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх ажлыг 2022 оны 8-р сарын 10-20 оны дотор аймгийн хэмжээнд 19 сумын 101 багт 328 цэгт фото мониторингийн аргачлалаар бэлчээрийн даацыг тодорхойлон орон нутгийн төсвөөс 2 850.0 төгрөгийг зарцуулсан.
 • 6. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 7 1.4.3 Сум, суурин газрын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураглал хийх Улсын төсөв аймгийн төвийн бичил мужлалын зураглалын мэдээллийн сан 12 аймгийн төвд 174 мянган га талбайд инженер- геологи, гидрогеологий н судалгаа хийгдсэн. Газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураглалын мэдээллийн санг геопорталд бүрэн оруулсан байна. Гамшгийн үед ард иргэдийг аюулгүй газар нүүлгэн шилжүүлэх газрын 7 байршлыг аймгийн Засаг даргын 2017 оны а/317 дугаартай захирамжийг үндэслэн 2022 оны 04-р сарын 20-ны өдөр ГЗБГЗЗГ-ын Хот байгуулалтын кадастрын хэлтэст yumjirdu- lam.n@gazar.gov.mn Shp файлаар хүргүүлж цахим системд оруулснаар иргэд нээлттэй үзэх боломж бүрдсэн . 1.4.3.1 Газар хөдлөлт, геологи, хүрээлэн буй орчны мэдээллийг геопортал, хот байгуулалтын кадастрын цахим системээр дамжуулан, хялбар ойлгомжтой иргэд, олон нийтэд хүргэх ажлыг сурталчлах Үйл ажиллагаа Мэдээллийн сангийн хэвийн, тогтвортой үйл ажиллагаа 12 аймгийн төвд 174 мянган га талбайд инженер- геологи, гидрогеологийн судалгаа болон 120 мянган га талбайд газар хөдлөлтийн судалгаа зураглал хийгдсэн. Жилийн эцэст: Газар хөдлөлтийн ерөнхий мужлал болон аймаг сум, суурин газарт хийгдсэн бичил мужлалын мэдээллийн санг иргэд олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар хэрэглээнд гаргасан байна. Геопортал, Urban цахим системд оруулсан газар хөдлөлийн бичил мужлалын талаарх мэдээллийг орон нутгийн “АВ” телевизээр иргэд олон нийтэд 2022 оны 05-р сарын 11-ны өдөр Хот байгуулалтын кадастр, геодези зураг зүйн мэргэжилтэн ярилцлага өгч, сошиалаар сурталчилж 3401 хүний хандалт авсан байна. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны бэлэн байдлыг шалгах улсын үзлэг 2022 оны 10-р сарын 19-22-ны өдрүүдэд Архангай аймагт ажиллах үед мэргэжлийн ангиудаас ГХБХБГ- ыг сонгон авч ОБЕГ-аас 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж, тус байгууллагаас газар хөдлөл, мужлал, идэвхтэй бүс нутаг, баллыг зураг төсөвт тусгасан, цэвдэгтэй бүс нутаг болох Хангай, Тариат, Цахир сумдад цэвдэгийн улмаас хагарсан сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн талаар танилцуулга хийхэд бэлэн байдлын үеийн нийт 382 хүн оролцсон. Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.5. Газар, байгаль, эдийн засаг, нийгмийн нөөц, чадавхад тулгуурлан газар ашиглалт, хамгаалалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, газрыг иргэд болон эдийн засгийн хувьд үндэслэл сайтай, үр ашигтай, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангасан газар зохион байгуулалтыг хөгжүүлж, газрын нөөцүүдийг оновчтой ашиглаж хэвшинэ.
 • 7. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 8 1.5.1 Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Үйл ажиллагаа Улсын хэмжээний тайлан 2018 онд Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, батлуулсан. Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, явцыг жил бүр Засгийн газарт танилцуулсан байна. 1.5.1.1 Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний 2022 оны хэрэгжилтийг гаргаж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх. Үйл ажиллагаа Хэрэгжилтийн тайлан-1 2021 хэрэгжилтийн тайлан Жилийн эцэст: Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний 2022 оны хэрэгжилтийг 4-р улиралд багтаан гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний 2021 оны хэрэгжилтийг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Газар зохион байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэнд gmunkhzul@gmail.com хаягаар 2022 оны 01-р сарын 15-ны өдөр хүргүүлсэн. 2022 оны хэрэгжилтийг хуулийн хугацаанд буюу 2023 оны 01-р сарын 15-нд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлнэ.
 • 8. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 9 1.5.1.2 Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу сум, суурин газрын суурьшлын бүс буюу эдэлбэр газрын хил заагийг шинэчлэн тогтоох санал бэлтгэн ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх. Үйл ажиллагаа Цахим системд сумдын тоогоор оруулсан хот суурины эдэлбэр газрын хил зааг Засгийн газрын 2018 оны 384-р тогтоолоор Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг баталсан. Эхний хагас жилд: Нийт сумдын хот суурины эдэлбэр газрын хил заагийг тогтоон зурагласан байна. Жилийн эцэст: Хот суурины эдэлбэр газрыг аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэн тогтоолын хамт, Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системд байршуулсан байна. Сумын төвийн тэг гортигийн тэлэлтийн зураглалыг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Газар зохион байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн (Г.Мөнхзул)-д Gmunkhzul@gmail.com хаягаар 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр хүргүүлсэн. 1.5.1.4 Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан хүчтэй болон дунд зэрэг элэгдэлд орсон тариалангийн талбайг тодорхойлох, хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах судалгаа хийх, байршлыг тогтоох Үйл ажиллагаа Улсын хэмжээний хүчтэй болон дунд зэрэг элэгдэлд орсон тариалангийн талбай Засгийн газрын 2018 оны 384-р тогтоолоор Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг баталсан. Улсын хэмжээнд хүчтэй болон дунд зэрэг элэгдэлд орсон тариалангийн талбайг хамгаалах ойн зурвасын байршил, хэмжээг тодорхойлж, зурагласан байна. Тариалангийн газрын хүчтэй болон дунд зэрэг элэгдэл, эвдрэлд орсон газрын судалгааг 2021 онд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. Мөн ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2022.12.02-ны 01/2269 дугаартай албан бичгээр тус аймгийн Хашаат, Ихтамир, Хайрхан, Булган, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл, Хотонт, Өгийнуур, Хангай зэрэг 9 сумын 107 байршилд нөхөн сэргээх хийх, хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах талаарх төсвийг 2023 оны төсөвт суулгах, тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах талаарх чиглэл ирүүлснийг сумдын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нарт Газрын даргын 2022 оны 12-р сарын 05-ны өдрийн 982 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
 • 9. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 10 1.5.1.5 “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд мод тарих ажлыг зохион байгуулах Үйл ажиллагаа 110 ш мод 2021 онд ГЗБГЗЗГ, Нийслэлийн ГЗБА, 21 аймгийн ГХБХБГ нийт 3862 мод тарьсан. “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд мод тарих ажлыг зохион байгуулж, тайланг ГЗБГЗЗГ-т ирүүлсэн байна. ГЗБГЗЗГ-ын дарга А.Энхманлайгаас 2022 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдөр ирүүлсэн “төлөвлөгөө ирүүлэх тухай” 01/75 дугаартай албан бичгийг үндэслэн тус газрын 2021-2030 он хүртэл 1100 мод тарих төлөвлөгөөг 2022 оны 01 сарын 27-ны өдөр баталж газрын даргын 62 дугаартай албан бичгээр 2022 оны 01 сарын 27-ны өдөр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. Тус газраас 2021-2030 он хүртэл 1100 мод тарих тухай газрын даргын А/04 дугаартай тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөө, Архангай аймгийн Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 03-ны А/79 дугаартай “Бүх нийтээр мод тарих тухай захирамж”-ийг тус тус үндэслэн ГХБХБГ-ын ажилчин албан хаагчид 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр байгууллагын гадна талбайд 30 ширхэг Мөнгөлөг улиас тариалсан бол Архангай аймгийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны 01/1142 дугаар албан бичиг, Эрдэнэбулган сумын Засаг дарга Д.Мөнхбатын 2022 оны 10 дугаар сарын 03-ны өрийн А/161 дугаартай “Бүх нийтээр мод тарих өдрийг зохион байгуулах тухай” захирамжийн хүрээнд аймгийн ГХБХБГ-ын албан хаагчид Булган уулын зүүн урд талд 2022 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр 28 ширхэг Хайлаас мод тарьж цэнэг усалгаа хийсэн. Мөн 19 сумын газрын даамал сум бүртээ 2 ширхэг нийт 38 модыг сумынхаа ЗДТГ-тай хамтран хавар, намар тарьж энэ тухай мэдээгээ сар бүрийн 20-нд ирүүлдэг сарын мэдээгээр ГХБХБГ-ын Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд ирүүлснээр тус газар 2022 онд нийт 96 ширхэг мод тарьсан
 • 10. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 11 нь төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 87.2 хувь болж байна. 2022 оны байдлаар албан хаагчид цэнэг усалгааг 2 удаа хийсэн. Модны ургалтын хувь буюу амьдрах чадвар 75 хувьтай байна. 1.5.2 Аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах Орон нутгийн төсөв 8 аймгийн болон нийслэлийн Газар зохион байгуулалты н ерөнхий төлөвлөгөө 11 аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулса н. Архангай, аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажилласан байна. 1.5.2.2 Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх талаар аймаг, орон нутгийн удирдлагуудыг мэдээ, танилцуулгаар хангаж төлөвлөгөөний зардлыг төсөвт суулгах ажлыг зохион байгуулах Үйл ажилллагаа, урсгал төсөв Аймаг, орон нутгийн удирдлагууд хийсэн мэдээлэл, хүргүүлсэн албан бичгийн тоогоор Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө хэрэгжиж дууссан Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх, түүний зардлыг орон нутгийн төсөвт суулгуулах талаар саналаа төсвийн тооцоолол болон танилцуулгын хамт аймгийн ИТХ, Засаг даргад хүргүүлсэн байна. Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах /2022-2038/ ажлын санхүүжилт 650 сая төгрөгөөр төлөвлөж ИТХ- ын 2022.6.6-ны өдрийн 11-р тогтоолоор 89.9 сая, 2022.11.30-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолоор 2023 онд 560.1 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт суулгаж баталсан. Уг ажлын тендерт Инженер геодези ХХК шалгарч аймгийн Засаг даргын 2022 оны 09-р сарын 06- ны өдрийн а/644 дугаартай захирамжаар эрх олгогдож 2022 оны 09-р сарын 12-ны өдөр АРАОНӨГ/202206046 дугаартай гэрээ байгуулсан, ажлын явц 75 хувьтай байна.
 • 11. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 12 1.5.4 Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах Орон нутгийн төсөв 16 сум 98 сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулж, баталгаажуулс ан. Жил бүр 18 сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана. 1.5.4.2 Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах талаар аймаг, орон нутгийн удирдлагуудыг мэдээ, танилцуулгаар хангаж төлөвлөгөөний зардлыг төсөвт суулгах ажлыг зохион байгуулах. Үйл ажилллагаа, урсгал төсөв Аймаг, орон нутгийн удирдлагууд хийсэн мэдээлэл, хүргүүлсэн албан бичгийн тоо Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө хэрэгжиж дууссан Эхний хагас жилд: Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах талаар мэдээ, танилцуулгыг орон нутгийн удирдлагуудад хүргүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах түүний зардлыг орон нутгийн төсөвт суулгуулах талаар саналаа төсвийн тооцоолол болон танилцуулгын хамт аймгийн ИТХ, Засаг даргад хүргүүлсэн байна. Эрдэнэмандал, Хайрхан, Төвшрүүлэх, Өлзийт, Батцэнгэл сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын төслийн зардлаар гүйцэтгэн хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна. 13 сумын төлөвлөгөөг хийлгэх зардлыг орон нутгийн төсөвт тусгуулж ажиллах талаар 19 сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нийт 46 орон нутгийн удирдлагуудад мэдээлэл хийж, ГХБХБГ-ын даргын 2022 оны 09-р сарын 28-ны өдрийн 787 дугаартай албан бичгийг хүргүүлсэн.
 • 12. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 13 Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.6. Мэдлэгт суурилсан, иргэд, олон нийтийн оролцоотой газар зохион байгуулалтын нэгдсэн төлөвлөлтийн системийг бий болгоно. 1.6.1 Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг нийгэм, эдийн засаг, хүн амын өсөлт, байгалийн нөхцөл, нөөцийн чадавхид нийцүүлэн оновчтой зохион байгуулах, хуваарилах Үйл ажиллагаа Аймаг бүрээр боловсруулс ан санал 21 аймаг, 330 сумын хилийн цэсийг тодотгосон. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийг боловсронгуй болгох саналыг боловсруулж, БХБЯ-нд хүргүүлсэн байна. 1.6.1.1 Орон нутагт үүссэн хилийн цэсийн маргааныг шийдвэрлэхтэй холбогдох тооцоо, судалгаа, саналыг ирүүлэх, иргэд олон нийтийг мэдээ мэдээллээр хангаж маргааныг бууруулах Үйл ажиллагаа Сум тус бүрээр боловсруулса н санал 21 аймаг, 330 сумын хилийн цэсийг тодотгосон. Жилийн эцэст: Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системийн танхимын сургалтыг зохион байгуулсан байна. Цэнхэр, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл сумдын Засаг дарга нарын хүсэлтээр 2022 оны 05 дугаар сарын 13, 14-ны өдрүүдэд Цэнхэр, Батцэнгэл, Төвшрүүлэх сумдын 180 км хилийн цэсийн дагуух газарт 3 сумын ИТХ-ын дарга, ЗДТГ, багийн Засаг дарга нарын төлөөллийг байлцуулан тодруулалтыг хийсэн. Мөн хилийн цэсийн маргааны судалгааг ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2018 оны А/209 дугаар тушаалаар батлагдсан загварын дагуу гарган Газрын даргын 2022 оны 07 сарын 04-ний өдрийн 597 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
 • 13. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 14 1.6.2 Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системд суурилсан Газар, байгаль, нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл, нөөцийн мэдээлэлд үндэслэсэн орон зайн шийдлийг дэмжих нэгдсэн систем байгуулах Үйл ажиллагаа 1 систем Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 110 дугаар тогтоолоор Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системийг улсын хэмжээнд хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Нэгдсэн системийг байгуулж, үйл ажиллагаанд оруулсан байна. 1.6.2.1 Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системд хууль тогтоомжийн дагуу тогтоосон хамгаалалтын бүс, зурвас газрын мэдээллийн санг хөтлөх Үйл ажилллагаа Төсөлд оруулсан хамгаалалт бүс, зурвас газрын нэгж талбарын тоо 21 аймаг, нийслэлийн төсөл үүссэн Шинээр буй болсон зам, шугам сүлжээний хамгаалалтын бүсийг системд оруулсан байна. Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системд 2021-16-065-6182 дугаартай 19 сумын хамгаалалтын бүс, зурвас зурвас газруудын төсөл үүсгэгдсэн. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/420 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн чиглэлийн дагуу аймгийн хэмжээнд 32658 нэгж талбар ойн, шинээр тавьсан авто зам болох Төвшрүүлэх /Хүрэн хоолойгоос сумын төв хүртэл/ 8 км, Өндөр-Улаан /төв дотор/ 1 км орчим, Ихтамир /төв дотор/ 1.7 км газруудын хамгаалалтын бүс, зурвасыг оруулж, газрын мэдээллийн санг тухай бүр хөтөлж байна.
 • 14. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 15 1.6.2.2 Сумын газрын даамлуудад Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системийн танхимын сургалт зохион байгуулах Үйл ажиллагаа Танхимын 1, Цахимаар -1 сургалт 2022 онд 1-2 удаа орон нутагтаа сургалт зохион байгуулсан Эхний хагас жилд: Шинэ томилогдсон болон бусад холбогдох даамлуудад цахимаар тухайн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах сургалтыг зохион байгуулсан байна. Жилийн эцэст: Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системийн танхимын сургалтыг зохион байгуулсан байна. Аймгийн ГХБХБГ-ын даргын 2022 оны 09 сарын 12-ны өдрийн 736 дугаартай албан бичгээр ГЗБГЗЗГ-ын даргад хүсэлт гаргасны дагуу 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ГЗБГЗЗГ-ын 11 хэлтсээс хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх мөн орон нутгийн мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах, мэдлэг олгох сургалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 23, 24-ны өдрүүдэд зохион байгуулж нийт 49 хүн хамрагдсан. Газрын даргын 2022 оны 115, 298 дугаартай албан бичгүүдээр сумдын газрын даамлуудыг тус газарт газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системийн сургалтыг 2022 оны 02-р сарын 18, 2022 оны 04-р сарын 20-22-ны өдрүүдэд танхимаар 3 удаа, цахимаар 4 удаа хийж давхардсан тоогоор 140 хүн хамрагдсан. Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.7. Монгол орны газар нутгийг бодит агшны мэдээлэл бүхий байр зүйн тоон зургаар зурагжуулж, хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэж, хэрэглэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн байр зүйн болон баталгаажсан нэг маягийн суурьтай сэдэвчилсэн газрын зураг, атласаар хангана.
 • 15. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 16 1.7.1 Инновац, бизнесийн боломжуудыг дэмжих орон зайн мэдээллийн нээлттэй өгөгдөл гаргах Үйл ажиллагаа Нээлттэй өгөгдөл Улсын хэмжээнд орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн мэдээллийг нэгтгэж, цахим системийг үүсгэсэн. Цахим засаглал, бодлого төлөвлөлтөд шаардлагатай үндэсний орон зайн өгөгдлийн санг бүрдүүлж, дүн шинжилгээ хийх, бодлого шийдвэр гаргах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 1.7.1.1 Геопорталыг ашиглах, орон зайн өгөгдөл, мэдээлэл бүрдүүлэх сургалтад хамрагдах Үйл ажиллагаа Сургалтад хамрагдсан албан хаагчийн тоо - Геопорталыг хөгжүүлж, ашиглалтад оруулсан. - MNS 6925 1- 18:2021 орон зайн суурь өгөгдлийн техникийн үзүүлэлтийн стандартыг батлуулсан. Эхний хагас жилд: ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулах Геопорталыг ашиглах, орон зайн өгөгдөл, мэдээлэл бүрдүүлэх сургалтад хамрагдсан байна. ЗБГЗЗГ, ГЕОДАТА ХХК -аас зохион байгуулсан “Геопортал цахим систем”, “domine controller - Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах”, nsdi.gov.mn цахим системд MNS 6925-1-18 стандартын өгөгдөл мэдээллийг хөрвүүлэх, газар зүйн дэд санд стандартын дагуу өгөгдлийг бэлтгэх, геопортал системд оруулах, засварлах, хүсэлт илгээх сургалтад 2022 оны 03-р сарын 15-18–ны өдрүүдэд мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн, 2022 оны 10-р сарын 14-18-ны хооронд геодези, зураг зүйн мэргэжилтэн хамрагдсан. Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.8. Төрийн архивын стандарт орчныг сайжруулах 1.8.1 Төрийн архивыг цахимжуулах, цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх, цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх Үйл ажиллагаа 45 хадгаламжий н нэгж 2021 онд байдлаар Төрийн архивын нийт баримтын 60 хадгаламжийн нэгжийн баримтыг цахимжуулсан . 45 хадгаламжийн нэгжийн дансны мэдээллийг шинээр хөгжүүлэлт хийсэн архивын программд холбоно.
 • 16. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 17 1.8.1.1 Архивын баримтыг цахимжуулах, мэдээллийн санд оруулах Үйл ажиллагаа 45 хадгаламжийн нэгж 2021 онд 60 хадгаламжийн нэгжийн баримтыг цахимжуулан мэдээллийн сан үүсгэсэн. 45 хадгаламжийн нэгжийн баримтыг цахимжуулан, шинээр хөгжүүлэлт хийсэн программд холбоно. 2021 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу байгууллагын албан хаагчид хөтлөгдөж дууссан 70 баримтыг хадгаламжийн нэгж болгон архивд цаасан болон цахим хувийн хамт хүлээлгэн өгсөн баримтыг AR- CHIVE.GAZAR.GOV.MN мэдээллийн санд 45 хадгаламжийн нэгжийг бүрэн холбон оруулсан. Мөн Архивын программ хангамж, хадгаламжийн нэгж цахимд вэб хувилбарт шилжсэнтэй холбоотой www.archive.gazar.gov.mn программын нэвтрэхэд алдаа гарч засварлуулах шаардлагатай болсон бөгөөд ГЗБГЗЗГ-ын мэргэжилтэн н.Чингүүмтэй холбогдон 6 дугаар сард засварлуулсан. 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 70 хадгаламжийн нэгжийг мэдээллийн санд холбон нийт 730 хадгаламжийн нэгжийг цахим архив үүсгэн ажилласан байна. Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.9. Төрийн болон албаны нууцыг хадгалж хамгаалах
 • 17. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 18 1.9.1 Төрийн болон албаны нууцыг хадгалж хамгаалах, хяналт тавих Үйл ажиллагаа Зохион байгуулсан ажлын тоо - Төрийн болон албаны нууцыг хадгалж, хамгаалах талаарх ажлуудыг зохион байгуулсан байна. 1.9.1.1 Төрийн болон албаны нууцын үзлэг хийх Үйл ажиллагаа 1 мэдээ 2021 онд Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтын чиглэлээр явуулсан үйл ажиллагааны мэдээг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. Жилийн эцэст: Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтын чиглэлээр 2020 онд хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээг ТЕГ- ын орон нутгийн тагнуулын газар, хэлтэс, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. Аймгийн Тагнуулын газраас “Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалт, Кибер аюулгүй байдлын тухай, төрийн нэгдсэн сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдвээр 2022 оны 05-р сарын 18-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-т сургалтад 12 байгууллагын нууцын ажилтан оролцоход газрын удирдлагын хэлтсийн дарга, мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн нар хамрагдсан. Мөн 2022 оны 09-р сарын 28-нд ГЗБГЗЗГ-ын Архив, мэдээллийн төв, Тагнуулын ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулсан цахим сургалтад 2022 оны 10-р сарын 19-ны өдөр “Цахим системийн нууцын давхрага дээр ажиллах нь” сэдэвт сургалтанд тус тус хамрагдсан. 1.9.1.2 Төрийн болон албаны нууцын тооллого хийх, дүн мэдээг хугацаанд нь явуулах Үйл ажиллагаа 1 тооллого 2021 онд Төрийн болон албаны нууцын тооллого хийх, дүн мэдээг хугацаанд нь явуулсан. Жилийн эцэст: Аймгийн ГХБХБГ- ын төрийн болон албаны нууцын хадгалалт хамгаалалтын үзлэг тооллого хийсэн байна. Тооллогын мэдээг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. ГХБХБГ-ын даргын 2022 оны 07 сарын 20-ны өдрийн А/49 дугаартай тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт хамгаалалтад үзлэг тооллого хийж тайланг Газрын даргын 2022 оны 07-р сарын 20-ны 615 тоот албан бичгээр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн
 • 18. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 19 Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.12. Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн суурь өгөгдлийг бүрдүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн системийг бүрэн ашиглалтанд оруулж, хэрэглээнд нэвтрүүлнэ. 1.12.1 21 аймгийн 309 сумын тохижилт ногоон байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, инженерийн бэлтгэл ажил, авто зам, замын байгууламж, гэр хорооллын бүсийн 30 хувийн мэдээллийг хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэх ажлыг зохион байгуулах Үйл ажиллагаа Тохижилт ногоон байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, инженерийн бэлтгэл ажил, гэр хорооллын бүсийн мэдээлэл 21 аймгийн төвийн сумын тохижилт ногоон байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, инженерийн бэлтгэл ажлын мэдээллийг 2021 онд бүртгэсэн. 21 аймгийн 309 сумын тохижилт ногоон байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, инженерийн бэлтгэл ажил, гэр хорооллын бүсийн 30 хувийн мэдээллийг хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэсэн байна.
 • 19. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 20 1.12.1.1 Бүх сумдын барилга байгууламжийн мэдээллийг Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэх Үйл ажиллагаа Бүх сумдын барилга байгууламжий н тоогоор 21 аймгийн төвийн сумын 7947 барилгын мэдээллийг 2021 онд бүртгэсэн. Эхний хагас жилд: Бүх сумдын барилгын мэдээллийг мэдээллийг Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэсэн байна. Аймгийн хэмжээнд 18 сумын нийт 794 барилга байгууламжийн мэдээллийг Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэсэн байна.
 • 20. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 21 1.12.1.2 Бүх сумдын тохижилт, ногоон байгууламжийн мэдээллийг бүрдүүлэх, Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэх Үйл ажиллагаа Бүх сумдын тохижилт, ногоон байгууламжий н тоогоор Төвийн сумын тохижилт ногоон байгууламжийн мэдээллийг 2021 онд бүртгэсэн. Бүх сумдын тохижилт, ногоон байгууламж мэдээллийг Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэсэн байна. ТНБ-ийн мэдээлэл цуглуулах ажлын хүрээнд Сумдын засаг дарга нарт 2022 оны 03 сарын 25-нд ТНБ-ийн мэдээллийг маягтын дагуу ирүүлэх 226 албан тоот бичгийг хүргүүлсэн. Үүний хүрээнд 18 сумын ТНБ мэдээллийг цаасан маягтаар хүлээн авсан ба 18 сумын Ногоон байгууламж, зам талбай, хөшөө, явган зам, гэрэлтүүлэг, авто зогсоолын мэдээллийг shp файлаар хөрвүүлэн 2022 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн Газрын даргын 939 дугаар албан бичгээр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэн байр зүйн зурагт оруулсан. Аймгийн хэмжээнд 18 сумын ТНБ-ийн мэдээллийг Urban.gov.mn цахим системд бүрэн оруулж дууссан байна. Үүнд : 140 Ногоон байгууламжийн мэдээлэл, 20-н хөшөө дурсгал, 194-н зам талбай, 11 сумын гэрэлтүүлэг, 25 авто зогсоол мэдээллийг Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэсэн байна. 1.12.1.3 Бүх сумдын нийгмийн дэд бүтцийн мэдээллийг цуглуулах, Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэх Үйл ажилллагаа Бүх сумдын нийгмийн дэд бүтэцийн тоогоор 21 аймгийн төвийн сумын хэмжээнд 1828 нийгмийн үйлчилгээний мэдээлэл цахим системд бүртгэсэн. Бүх сумдын нийгмийн дэд бүтцийн 6 төрлийн мэдээллийг мэдээллийг Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэсэн байна. Нийгмийн дэд бүтцийн мэдээлэл цуглуулах ажлын хүрээнд Сумдын засаг дарга нарт 2022 оны 03 сарын 25-нд НДБ-ийн маягтын дагуу мэдээлэл ирүүлэх 226 албан тоот бичгийг хүргүүлсэн. Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд оруулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
 • 21. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 22 1.12.1.4 Аймгийн төвийн сумын цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний мэдээллийг бүрдүүлэх, Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэх Үйл ажиллагаа Төвийн сумын цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний тоогоор - Аймгийн төвийн сумын цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний мэдээллийг мэдээллийг Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэсэн байна. Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний мэдээлэл бүрлүүлэх ажлын хүрээнд 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр “ЭБЦТС” ТӨХК-ы Архангай аймгийн салбарт 443 дугаар албан бичиг, 2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр “Эрдэнэт-Булган” цахилгаан түгээх ТӨХК-д 456 тоот албан бичиг, 2022 оны 06 дугаар сарын 06-нд “Эрдэнэт- Булган” цахилгаан түгээх станц Хархорин салбарт 457 тоот албан бичгээр цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, цахилгаан дамжуулах кабель шугам, дэд станцын мэдээлэл бүрдүүлэх албан бичгийг хүргүүлсэн. Аймгийн төвийн 72 дэд станцын мэдээллийг Urban.gov.mn цахим системд бүртгэсэн байна. 1.12.1.5 Бүх сумдын хэмжээнд тээвэрийн мэдээллийг цуглуулах, Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэх Үйл ажиллагаа Автобусны буудал болон таксины зогсоол авто вокзал, нисэх онгоцны буудалын тоогоор - Нийтийн тээврийн автобусны буудал болон таксины зогсоол, авто вокзал, нисэх онгоцны буудлын мэдээллийг Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэсэн байна. Тээврийн мэдээлэл бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр Авто тээврийн төвд зорчигч тээврийн төвийн мэдээлэл бүрдүүлэх 442 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн. Аймгийн Авто тээврийн төв болон Тариат сумын авто вокзалын байршлын shp файл болон цаасан мэдээллийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. Үүний хүрээнд аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа Тариат сумын Авто вокзал, Эрдэнэбулган сумын Авто тээврийн төвийн мэдээллийг Хот байгуулалтын цахим системд бүртгэсэн.
 • 22. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 23 1.12.1.7 Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон болон ухаалаг ус түгээх байр, энгийн ус түгээх байр, Нийтийн халуун усны мэдээллийг цуглуулах, Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэх Үйл ажиллагаа Ус түгээх байр, нийтийн халуун усны тоогоор 21 аймгийн төвийн сумын инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийг бүртгэсэн. Нийслэл, 21 аймгийн ус түгээх байр, нийтийн халуун усны мэдээллийг мэдээллийг Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд бүртгэсэн байна. Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон болон ухаалаг ус түгээх байр, энгийн ус түгээх байр, Нийтийн халуун усны мэдээллийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 2022 оны 06 сарын 06-нд “Ар Ус Ундарга” ХХК-нд ус түгээх байрны мэдээллийг ирүүлэх 458 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн. 9 - Нийтийн халуун ус 12 - Ус түгээх байр 3- Цэвэрлэх байгууламжийн мэдэээллийг цаасан маягтын дагуу бүрдүүлж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. Хот байгуулалтын цахим системд бүртгэх бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
 • 23. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 24 1.12.2 Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санг танилцуулах, сурталчлах Үйл ажиллагаа 4 арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх - Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системийг сурталчилсан байна. 1.12.2.1 Хот байгуулалтын кадастрын цахим системийг олон нийтэд сурталчлах Үйл ажилллагаа, урсгал төсөв Богино хэмжээний видео, постер, мэдээ, мэдээллийн тоогоор 2021 онд улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх боломжтой болсон Богино хэмжээний видео, постер, мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж байгууллагын вэб сайт болон олон нийтийн сүлжээнд байршуулсан байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 17-нд аймгийн “Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн-2022” арга хэмжээ, Төрийн өмчийн барилга байгууламжийг паспортжуулах аймгийн Засаг даргын А/344 дугаартай захирамжийн дагуу сумдад ажилласан бөгөөд үүний хүрээнд Хашаат, Хотонт, Хотонт /Өндөрсант баг/ Цэнхэр, Төвшрүүлэх сумын төрийн байгууллагын ажилчид болон иргэдэд Urban.gov.mn системын танилцуулга хийв. 2022 оны 06 дугаар сарын 03-нд төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем emongolia.mn сайтаар үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрт Urban.gov.mn цахим системын танилцуулгыг иргэдэд хүргэв. 2022 оны 04 дугаар сарын 28-нд ГХБХБГ-ийн “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг “Хасу” нийтийн худалдааны төвд зохион байгуулав Өдөрлөгт хот байгуулалтын кадастрын цахим систем /Urban.gov.mn/ болон 2022 онд аймгийн хэмжээнд улсын төсөв болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл хөтөлбөрийн талаар аймгийн “АВ” телевизээр иргэдэд мэдээлэл хүргэв. Мөн “Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар” Page хуудсаар дамжуулан цахим системын танилцуулгыг олон нийтийн сүлжээгээр тухай бүр иргэдэд хүргэж байна.
 • 24. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 25 Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.13. Хүн амын нутагшилт, суурьшлийн зохистой тогтолцоонд тулгуурлан хот байгуулалт, газрын харилцааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно. 1.13.1 Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн ажлын хэсэгт ажиллах, хуулийн төсөлтэй холбоотой судалгаа, мэдээллийг холбогдох байгууллагад хүргүүлж хамтран ажиллах Үйл ажиллагаа Хуулийн төслийг батлуулсан байна. Хуулийн төсөл Засгийн газраар хэлэлцэгдсэн. Хуулийн төслийг батлуулсан байна. 1.13.1.1 Хуулийг дагалдан гарах дүрмийн төсөлд санал өгөх Үйл ажиллагаа Дүрмийн төсөл - 1 Шинээр батлагдан гарах хуулийг дагалдан гарах журам, дүрмийн жагсаалтыг гаргаж, 2021 онд Газрын даргаар батлуулсан. 2022 оны 12 сарын 1-ний өдөр ирсэн Газарзүйн нэрийн дүрмийн төсөлд санал авах бичгийн хариуг 2022 оны 12 сарын 05-ны өдрийн 991 тоот бичгээр санал хүргүүлсэн.
 • 25. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 26 1.13.2 Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн хуулийн төсөлтэй холбоотой судалгаа, мэдээллийг холбогдох байгууллагад хүргүүлж хамтран ажиллах Үйл ажиллагаа Хуулийн төслийг БХБЯ-д хүргүүлсэн байна. Ажлын хэсэг байгуулагдаж, хуулийн төслийг боловсруулса н Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн барьсан байна. 1.13.2.1 Хуулийн төсөлд санал өгөх Үйл ажиллагаа Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төслийн санал Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 127 дугаар тушаалаар хуулийн төслийг шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан. Эхний хагас жилд: Хуулийн төсөлтэй танилцаж, холбогдох саналаа боловсруулан ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. ГЗБГЗЗГ-ын 2022 оны 07-р сарын 04 – ны 1/1326 дугаар “Байгууллагын мэдээлэл, технологийг ашиглах дотоод журам” – ын төсөлд ГХБХБГ-ын 2022 оны 07 дугаар сарын 22-ны 616 дугаар албан бичгээр санал хүргүүлсэн. 1.13.3 Захиргааны чиглэлээр эрх зүйн актуудын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх, боловсронгуй болгох Үйл ажиллагаа Жил бүр 5- аас доошгүй эрх зүйн акт Жил бүр 10 орчим эрх зүйн акт боловсруулж байна. Нийт эрх зүйн актын 10 орчим хувийг шинэчилсэн байна.
 • 26. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 27 1.13.3.1 Салбарын хэмжээний журмын төсөлд санал өгөх Үйл ажиллагаа 1.Геопорталы г ажиллуулах журам 2.Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэх, түгээх, ашиглуулах журам 3.Байгууллаг ын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам 4.Байгууллага д ашиглагдах мэдээллийн технологийн журам - Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг түгээх хэрэглүүлэх журмын төслийг боловсруулж, байгууллагын дэргэдэх Орон зайн мэдээлэл, технологийн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлөөр 2 удаа хэлэлцүүлсэн. - MNS 6925 1- 18:2021 стандартыг батлуулсан. ISO 19131, 19157 стандартуудыг боловсруулсан. Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам 2017 оны А/253 тушаалаар батлуулсан. Жилийн эцэст: 1. “Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын төсөлтэй танилцаж, холбогдох саналаа боловсруулан ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. Салбарын хэмжээнд мэдээллийн технологийн журмын төсөлд ГХБХБГ-ын 2022 оны 07-р сарын 22-ны 616 тоот албан бичгээр санал хүргүүлсэн. ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2022 оны 09-р сарын 02- ны А/160 дугаартай тушаалаар шинэчлэн батлагдсан "Салбарын мэдээллийн технологийг ашиглах дотоод журам"-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж байна. 2022 оны 12 сарын 01-ны өдрийн газарзүйн нэрийн салбар зөвлөлийн дүрэмд санал хүргүүлэх тухай бичгийн хариу 2022 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 991 тоот албан бичгээр санал хүргүүлсэн.
 • 27. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 28 1.13.3.2 “Хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн журам”-ын төсөлд санал өгөх Үйл ажиллагаа 1 журам Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 402 дугаар тушаалаар “Хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн журам”-ыг баталсан. Эхний хагас жилд: Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн журамтай нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулсан Хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн журмын төсөлд санал өгсөн байна. Аймгийн ерөнхий архитектурын тайланг ерөнхий архитекторын дүрмийн дагуу хийж 2022 оны 1 дүгээр сарын 10-нд БХБЯ-ны Хот байгуулалтын хэлтэст хүргүүлсэн. 1.13.3.3 “Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын дүрэм”-ийн төсөлд санал өгөх Норм норматив хөрөнгө 1 дүрэм Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 155 дугаар тушаалаар “Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын дүрэм”-ийг баталсан. “Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын дүрэм”-ийн шинэчилсэн төсөлд санал өгсөн байна. Аймгийн хот тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн зааврын дагуу гаргаж 2022 оны 1 дүгээр сарын 14-нд БХБЯ-ны Хот байгуулалтын хэлтэст хүргүүлсэн.
 • 28. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 29 ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ Д/д Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж Төсөв Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот түвшин Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /Хүрээгүй бол тайлбар/ Гүйцэтгэлийн хувь 2.1.1 Том масштабын байр зүйн тоон зураг, инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийн сангийн баяжуулалт, үйлчилгээ Үйл ажиллагаа Байр зүйн тоон зураг, шугам сүлжээний мэдээллийн сангийн цахим үйлчилгээгээ р хэрэглэгч байгууллага, иргэдийг хангах Байр зүйн тоон зураг, шугам сүлжээний мэдээллийн санг цахимаар шинэчлэх боломж бүрдсэн. 21 аймаг, нийслэлийн 1:1000-ны масштатбай байр зүйн болон инженерийн шугам сүлжээний зургийн мэдээллийн сангийн шинэчлэлтийг хөтөлсөн байна. Энэ онд аймгийн хэмжээнд М1:1000-ны масштабтай байр зүйн тоон зураг, газар доорх шугам сүлжээний зураглалыг хийж мэдээллийн сан үүсгэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.Эрдэнэбулган сумын хэмжээнд нөхөн бүрдүүлэлтээр 1100, шинэ олголтоор гэр бүлийн хэрэгцээ 75, дуудлага худалдаагаар 8 газар, 2.1.1.1 1:1000-ны масштабтай байр зүйн тоон зураг, мэдээллийн санг шинэчлэх Үйл ажиллагаа Мэдээллийн сан 2021 онд Геопортал үндэсний цахим системд улсын хэмжээний 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийг хөрвүүлсэн. масштабтай байр зүйн зургийн шинэчлэлтийн тайлан, мэдээг холбогдох журмын дагуу хагас болон бүтэн жилээр ирүүлнэ. бусад сум суурин газар 482 газрын олголт хийсэн ба тухай бүрд нь сумдаас dwg файлаар авч шинэчлэлт хийж ажиллаж байна. 3300 орчим нөхөн бүрдүүлэлтээр хийсэн ажлыг сум сумын байр зүйн зураг хөтлөн ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар Геопортал цахим системд өгөгдөл оруулж байгаа боловч 2022 оны 10 сарын 23-ны орчим ажиллагаа хэвийн болсон. Цахим системийн баяжилтыг сум сумаар нь оруулж байна.
 • 29. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 30 2.1.1.2 Инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийн санг шинэчлэх Үйл ажиллагаа Цахилгаан дамжуулах шугам; Ариутгах татуургын шугам, худаг; Дулаан дамжуулах шугам, худаг; Цэвэр усны шугам, худаг Харилцаа холбооны шугам, худаг; Ус зайлуулах шугам, худаг; Шилэн кабель; Шинэчлэлтийг 192.168.10.103 серверт хөтөлж байсныг ҮОЗӨДБ-ийн “Геопортал цахим систем”- рүү шилжүүлсэн. 21 аймаг, нийслэлийн инженерийн шугам сүлжээний зургийн мэдээллийн сангийн шинэчлэлтийг хөтөлнө. Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлтийн тайлан, мэдээг холбогдох журмын дагуу хагас болон бүтэн жилээр ирүүлнэ. Шугам сүлжээний шинэчлэлийг өөрийн байгууллагын байр зүйн зураг дээр тухай тухайн байгууллагын инженерийн зураг хөтөлж байгаа мэргэжилтнүүдтэй уулзалт хийж зургийн шинэчлэлтийг хэрхэн зөв хөтлөх, хурдан шуурхай шаардлагатай байгууллагад хүргүүлэх, мөн ажлын хэсгийн гишүүнээр оролцох зэрэг талаар зөвлөлдсөн ба өөрийн байгууллага дээрх инженерийн шугам сүлжээний хамгийн сүүлийн хөтлөлтийн зургийг авах тухай байгууллага тус бүрд албан бичиг хүргүүлж авч ажиллаж байгаа болно. Эрдэнэбулган сумын хэмжээнд цахилгааны шугамын шинэчлэлт хийж, цэврийн шугам 1, шилэн кабель 3 нэмж мэдээлэл шинэчлэлт хийн ажиллаж байна. 2.1.1.3 Байр зүйн зургийн шинэчлэлтийг шалгах ажлыг зохион байгуулах Үйл ажиллагаа 2 сум 2021 онд Геопортал үндэсний цахим системд улсын хэмжээний 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийг хөрвүүлсэн. 2020 онд гүйцэтгэсэн “Төрийн өмчийн газрын тооллого, зураглал” гэрээт ажлын хүрээнд хүлээн авсан дроны зураг. Геопортал үндэсний цахим системд хөрвүүлсэн 1:1000- ны масштабтай байр зүйн зургийн шинэчлэлтийг дроны зураг ашиглаж шалган, шинэчлэлтийн судалгаа гаргана. ГЗБГЗЗГ-ын геодези зураг зүйн хэлтэст 2022 оны 10-р сарын 19-20-ны өдрүүдэд тус газрын геодези зураг зүйн мэргэжилтэн ажиллах хугацаанд Хангай, Цахир, Эрдэнэмандал, Өндөр-Улаан, Өлзийт сумын М1:1000 масштабтай байр зүйн зургийн шинэчлэлийг дроны зураг ашиглаж шалган Геодези, зураг зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Бадамцэрэнд 2022.10.31-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн.
 • 30. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 31 2.1.1.4 Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн цахим санг шинэчлэх Үйл ажиллагаа Аймгийн цэг, тэмдэгтийн тоо Геодезийн цэг, тэмдэгтийн мэдээллийн санг шинэчилж, 2021 онд мэдээллийн санг цахимаар түгээх тогтолцоог бүрдүүлсэн. Геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн цахим сангийн шинэчлэлтийг хөтөлнө. Геопортал цахим системийн цэг тэмдэгт давхаргад Эрдэнэбулган сумын 30 цэгийн мэдээллийг шинэчлэн оруулж ГЗБГЗЗГ-т 2022.07.26-ны өдрийн 624 дугаартай ГХБХБГ- ын албан бичгээр хүргүүлсэн. 2021 оны цэг тэмдэгтийн тооллогын дүнг 2022 оны 01 сарын 14-ны өдөр 192.168.20.24 дотоод сүлжээгээр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. Геопортал цахим системийн цэг тэмдэгтийн дэд санд Өгийнуур 15, Хашаат 3, Төвшрүүлэх цэг 1, Ихтамир 1, Цахир 1, Тариат 1, нийт 22 цэг тэмдэгтийн мэдээллийг Геопортал-д оруулсан. 2.1.3 Газар зүйн нэрийн мэдээллийн сангийн баяжуулалт, үйлчилгээ Улсын болон орон нутгийн төсөв, үйл ажиллагаа Монгол орны газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан байгуулж, хэрэглээнд гаргах 1:100000-ны масштабтай байр зүйн зурагт орсон газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг бий болгосон. 42 сумын газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг цэг, шугам, талбайгаар үүсгэсэн. Геопортал цахим системд 2020- 2021 онд гүйцэтгэсэн газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг хүлээн авч нэрийн мэдээллийн системд оруулсан байна.
 • 31. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 32 2.1.3.1 Газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг шинэчлэх Үйл ажиллагаа 1 мэдээллийн сан 2021 онд Газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг геопорталд оруулсан. Эхний хагас жилд: Геопортал цахим системд аймгийн хэмжээний газар зүйн нэрийн мэдээллийг засварлаж оруулна. Жилийн эцэст: Геопортал цахим системд аймгийн хэмжээний газар зүйн нэрийн мэдээллийг засварлан оруулж, цахим үйлчилгээ нэвтрүүлнэ. 2022.11.22-ны өдөр систем хөгжүүлэгч “Геодата” ХХК-наас 21810 газар зүйн нэрийн shp файл ирснийг батлагдсан 14168 нэртэй тулгах ажил хийгдэж байгаа бөгөөд 650 нэрийг тулган шалгаад байна. Энэ ондоо багтаан газарзүйн нэрийн shp файлаа дуусгаж өгөхөөр зорин ажиллаж байна. Төвшрүүлэх сумын ЗДТГ нь орон нутгийн хөгжлийн сангаар 17.0 сая төгрөгөөр газар зүйн нэрийн тодруулалтын ажлыг гүйцэтгэхээр Агдам-сүрвэй ХХК-тай 2022 оны 11-р сарын 21–ны өдөр гэрээ байгуулан ажлын явц 35 хувьтай хийгдэж байна. “Амирлангуй ертөнц” төрийн бус байгууллагын тэргүүн н.Батбаяртай хамтран 7 суманд 12 удаа газар дээр нь нутгийн 120 иргэдтэй уулзаж 8 газар усны нэр дээр тодруулалт хийсэн. 2.1.4 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлын тайлан, дүгнэлтийг цахимаар хүлээн авч баталгаажуула х Үйл ажиллагаа Баталгаажуу лсан тайлангийн тоо, Газрын төлөв байдал, чанарын /захиалгат, төлөвлөгөөт/ хянан баталгааны ажлын нэгдсэн тайлан Улсын хэмжээнд 8000 орчим иргэн, хуулийн этгээд өөрийн өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтын газрынхаа төлөв байдал чанарын захиалгат хянан баталгаа хийлгэсэн. Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат болон төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлын тайланг нэгтгэж, Газрын төлөв байдал, чанарын өөрчлөлтийн тайланг гарган Засгийн газарт танилцуулсан байна.
 • 32. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 33 2.1.4.1 Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны дүгнэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн авч, байнгын шинжээчээр баталгаажуула х, мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих Үйл ажиллагаа Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны эрхтэй мэргэжлийн байгууллагууд аас ирүүлсэн тайлан, дүгнэлтийн тоо 2021 онд улсын хэмжээнд нийт 20,881 иргэн, хуулийн этгээдийн өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж буй газарт захиалгат хянан баталгааны ажил хийгдэж, дүгнэлт баталгаажсан. Газрын төлөв байдал чанарын захиалгат хянан баталгааны дүгнэлтийг улсын ерөнхий шинжээч болон байнгын шинжээчээр баталгаажуулсан байна. 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны байдлаар цахим системд ирсэн газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажлын шинжээчээр ажиллаж 11 иргэн, аж ахуй, нэгж байгууллагын хүсэлтийг судлан үзэж баталгаажуулсан. 2.1.5 Газрын нэгдмэл сангийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, хөгжүүлэлтий н ажлыг хийх, хэрэглээнд нэвтрүүлэх Үйл ажиллагаа, Урсгал төсөв Газрын нэгдмэл сангийн нэгдсэн системийг хөгжүүлсэн нэмэлт өөрчлөлтүүд Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн системийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлсэн. Газрын нэгдмэл сангийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааны хөгжүүлэлтийн ажлууд хийгдэж боловсронгуй болсон байна.
 • 33. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 34 2.1.5.1 Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэлтэй инженерийн дэд бүтэц, шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэх Үйл ажиллагаа Дундын мэдээллийн сан Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем Эхний хагас жилд: Инженерийн дэд бүтэц, шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэдэг болсон байна. Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан /urban.gov.mn/-д ус хангамж 23490м, ариутгах татуурга 12757 м, бохир 5024 м, инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийг хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд оруулсан байна. Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системд 2021-16-065- 6182 дугаартай 19 сумын хамгаалалтын бүс, зурвас зурвас газруудын төсөл үүсгэгдсэн. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2021 оны 02-р сарын 26-ны өдрийн 1/420 дугаартай чиглэл хүргүүлэх тухай албан бичгийн дагуу 32658 ширхэг хамгаалалтын бүс, зурвас газрын мэдээллийн сан үүсгэж оруулаад байна. 2.1.6 Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Үйл ажиллагаа Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаа Газрын кадастрын мэдээллийн санг нэвтрүүлсэн. Кадастрын мэдээллийн санг удирдан зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвөллөгөө өгч үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажилласан байна.
 • 34. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 35 2.1.6.1 Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системд нэгж талбарын цахим хувийн хэргийг холбогдох журмын дагуу бүртгэж, оруулах Үйл ажиллагаа Системийн хэрэглэгчид Газрын кадастрын мэдээллийн сан Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системд нэгж талбарын цахим хувийн хэргийг холбогдох журмын дагуу бүртгэж, Улсын бүртгэлд бүртгэсэн байна. Аймгийн хэмжээнд газар эзэмшиж, өмчилж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулах ажлыг 2021-2022 онд 19 суманд 2 удаа зохион байгуулж, иргэн, хуулийн этгээдийн 9318 нэгж талбарын 112287 хуудас хувийн хэргийн материалыг сканердаж, холбогдох журмын дагуу цахимжуулан бүртгэсэн байна. Ингэснээр иргэд e.gazar.gov.mn болон egazar апплейкшнээр өөрийн газрын талаарх архивын мэдээллээ харах боломжийг бүрдүүлсэн 2.1.6.2 Цахим системд бүртгэгдсэн хүсэлтийг тухай бүр хянаж, баталгаажуула х ажлыг зохион байгуулах Үйл ажиллагаа Системд бүртгэгдсэн хүсэлтийн тоо Газрын цахим систем Газрын цахим системд бүртгэгдсэн хүсэлтүүд тухай бүр Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэгдэж, шийдвэрлэгдсэн байна. Газрын удирдлагын нэгдсэн системд 2022 оны 12 дүгээр сарын 10-ны байдлаар аймгийн хэмжээнд иргэн, хуулийн этгээдээс нийт 605 хүсэлт цахимаар ирүүлснийг хянан үзэж, 472 өргөдлийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, материал дутуу, давхацсан 115 хүсэлтийг буцааж, 18 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа явж байна. Цахим хүсэлт шийдвэрлэлт 96.1%-тай явагдаж байна. 2.1.6.3 Цахимаар ирсэн Газартай холбоотой зөрчлийг арилгах, холбогдох арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлэх Үйл ажиллагаа Хүлээн авч шийдвэрлэсэн зөрчлийн тоо Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн цахим систем Цахимаар болон гар утасны аппликейшнээр ирсэн газартай холбоотой зөрчлийг арилгаж, холбогдох арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлсэн байна. Аймгийн хэмжээнд 2022 онд газрын харилцаатай холбоотой нийт 2122 өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч, 2041 өргөдлийг шийдвэрлэж, 81 өргөдөл хуулийн хугацаанд судлагдаж байна. Э-монголиа, Монгол улсын Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах-1111 төвд ирүүлсэн 6 гомдлыг 100% шийдвэрлэж хариу хүргүүлсэн
 • 35. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 36 2.1.6.4 Инженерийн дэд бүтэц, шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэх Үйл ажиллагаа Хамгаалалты н зурвасын тоо Газрын кадастрын мэдээллийн санд нийслэлийн Инженерийн дэд бүтэц, шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг оруулсан. Инженерийн дэд бүтэц, шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэсэн байна. Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан /urban.gov.mn/-д ус хангамж 23490м, ариутгах татуурга 12757 м, бохир 5024 м, инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийг хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд оруулсан байна. Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системд 2021-16-065- 6182 дугаартай 19 сумын хамгаалалтын бүс, зурвас зурвас газруудын төсөл үүсгэгдсэн. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2021 оны 02-р сарын 26-ны өдрийн 1/420 дугаартай чиглэл хүргүүлэх тухай албан бичгийн дагуу 32658 ширхэг хамгаалалтын бүс, зурвас газрын мэдээллийн сан үүсгэж оруулаад байна. 2.1.6.5 Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системд иргэн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийг автоматжуулах Үйл ажиллагаа Бүртгэгдсэн иргэн, хуулийн этгээдийн тоо Хур системд холбогдсон газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системийн автомат бүртгэгч Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системд иргэн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийг зөвхөн хурууны хээ уншигч төхөөрөмжийг ашиглан бүртгэж, баталгаажуулсан байна. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжсэнтэй холбогдуулан хурууны хээ уншигч төхөөрөмжөөр хуулийн этгээдийн бүртгэлийг хийхийг хориглосон тул Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системд иргэн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийг тухай бүр хийж 2122 иргэний мэдээллийг автоматжуулж байна
 • 36. АРХАНГАЙ ГХБХБГ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС 37 2.1.6.6 Улсын болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газрыг кадастрын нэгдсэн системд бүртгэж, баталгаажуула х Үйл ажиллагаа Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан газрын тоо Газрын кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системд Жилийн эцэст: Улсын болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан газрыг кадастрын нэгдсэн системд бүртгэж, баталгаажуулсан байна. Булган сумын Баянбулаг багийн Булгийн гозгор уул орчмын 50 га газрыг Аймгийн ИТХ- ын 2022 оны 06-р сарын 06-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолоор түүх соёлын өвийг хадгалж хамгаалахад зориулан орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авч цахим системд оруулсан. Эрдэнэбулган сумын 5 дугаар баг, Булган сумын Баянбулаг багт Улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар 21,6 га газрыг Зэвсэгт хүчний 342-р ангид эзэмшүүлж аймгийн ИТХ-ын 2022.06.06-ны өдрийн ......... дугаар тогтоолоор Улсын тусгай хэрэгцээнд авах саналыг ГЗБГЗЗГ-ын газар зохион байгуулалтын хэлтсийн даргад аймгийн Цэргийн штабын маш нууц тэмдэглэгээ хийж ГХБХБГ-ын 2022 оны 09-р сарын 12-ны өдөр хүргүүлсэн. 2.1.6.7 Хаягийн мэдээллийн сангийн өгөгдөл мэдээллийг засварлах, хаягийн мэдээллийн сангийн системийг эрхлэх Үйл ажиллагаа Хаягийн мэдээллийн нэгдсэн системийн нэгж талбарын тоо Хаягийн мэдээллийн нэгдсэн систем Эхний хагас жилд: Аймгийн хэмжээнд хаягийн мэдээллийн сангийн өгөгдөл мэдээллийг засварлаж дууссан байна. Хаягийн нэгдсэн системд аймгийн хэмжээнд нэгж талбарын орц, гарц болон гудамжны мэдээллийг аймгийн 19 сумын хувьд бүрэн оруулсан Эрдэнэбулган сумын хувьд 8121 нэгж талбар, 6756 барилга байгууламж, 531 гудамж, барилга байгууламжийн 2119 орц гарц, нэгж талбарын 6072 орц гарцыг баталгаажуулсан бол аймгийн хэмжээнд 25217 нэгж талбар, 15369 барилга байгууламж, 1843 гудамж, барилга байгууламжийн 6842 орц гарц, нэгж талбарын 16503 орц гарцыг баталгаажуулсан.