Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

32 giáo trình tập huấn kiền thức VSATTP

17,063 views

Published on

PGS.TS Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp Hội Thực Phẩm Chức Năng Việt Nam (VAFF)

 • @Nguyễn Thị Thanh Huyền liên hệ camgiang.phan1909@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • nguyenhong282@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0984.990.180 hoặc zalo 0984.990.180 (Miss. Huyền) or mail hotrolamslide@gmail.com----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: hotrolamslide@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • phungle983@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

32 giáo trình tập huấn kiền thức VSATTP

 1. 1. HHIIỆỆPP HHỘỘII TTPPCCNN VVIIỆỆTT NNAAMM TThhee VViieettnnaamm AAssssoocciiaattiioonn ooff FFuunnccttiioonnaall FFoooodd GGIIÁÁOO TTRRÌÌNNHH TTậậpp hhuuấấnn kkiiếếnn tthhứứcc vvềề AATTTTPP cchhoo nnggưườờii ttrrựựcc ttiiếếpp ssảảnn xxuuấấtt cchhếế bbiiếếnn vvàà kkiinnhh ddooaannhh tthhựựcc pphhẩẩmm PPGGSS..TTSS TTrrầầnn ĐĐáánngg NNgguuyyêênn CCụụcc ttrrưưởởnngg CCụụcc AATTTTPP HHàà NNộộii,, nnggààyy 1188//99//22001144
 2. 2. BBÀÀII 11:: CCÁÁCC MMỐỐII NNGGUUYY VVỆỆ SSIINNHH AANN TTOOÀÀNN TTHHỰỰCC PPHHẨẨMM
 3. 3. YYêêuu ccâầùu:: SSaauu kkhhii hhoọc̣c xxoonngg,, hhoọc̣c vviiêênn ccâầǹn pphhaảỉi nnắắmm đđưượợcc:: -- ĐĐiịṇnhh nngghhiiãã vvêề ̀ mmôốíi nngguuyy -- BBaa llooaạịi mmôốíi nngguuyy VVêệ ̣ ssiinnhh aann ttooaàǹn tthhưực̣c pphhâẩm̉m..
 4. 4. II.. ĐĐỊỊNNHH NNGGHHĨĨAA:: MMôốíi nngguuyy:: llaà ̀ ttaáćc nnhhâânn ssiinnhh hhoọc̣c,, hhoóáa hhoọc̣c hhaayy vvâậṭt llyy ́ ́ccoó ́ ttrroonngg tthhưực̣c pphhâẩm̉m hhooăặc̣c ddoo mmôôii ttrrưươờǹngg cchhếế bbiiêếńn tthhưực̣c pphhâẩm̉m ôô nnhhiiêễm̃m vvaàòo tthhưực̣c pphhâẩm̉m,, ccoó ́ kkhhảả nnăănngg ggââyy ttaáćc hhaạịi đđêếńn ssưứćc kkhhoỏẻe nnggưươờìi ttiiêêuu dduùǹngg.. IIII.. CCÁÁCC LLOOẠẠII MMỐỐII NNGGUUYY VVSSAATTTTPP:: 11..MMôốíi nngguuyy ssiinnhh hhoọc̣c:: 11..11 CCaáćc ccoonn đđưươơǹǹgg ggââyy ôô nnhhiiêêm̃m̃ tthhưực̣c pphhâẩm̉m ddoo ssiinnhh hhoọc̣c
 5. 5. Hình 11:: CCaáćc ccoonn đđưươờǹngg ggââyy ôô nnhhiiêễm̃m ssiinnhh hhoọc̣c vvaàòo tthhưực̣c pphhâẩm̉m TÁC NHÂN SINH HỌC Súc vật bị bệnh Môi trường Chế biến TP Bảo quản TP Mổ thịt Điều kiện Nấu không kỹ Ô nhiễm: -Đất -Nước -Không khí Vệ sinh cá nhân (Tay người lành mang trùng, hắt hơi…) THỰC PHẨM mất vệ sinh, không che đậy, ruồi, bọ, chuột..
 6. 6. 11..22..CCáácc mmốốii nngguuyy ssiinnhh hhọọcc:: 11..22..11..CCáácc vvii kkhhuuẩẩnn:: ++VVii kkhhuuẩẩnn llàà ccáácc ssiinnhh vvậậtt rrấấtt nnhhỏỏ bbéé,, mmắắtt tthhưườờnngg kkhhôônngg nnhhììnn tthhấấyy đđưượợcc.. VVii kkhhuuẩẩnn ccóó kkhhắắpp mmọọii nnơơii:: ttrroonngg đđấấtt,, nnưướớcc,, kkhhôônngg kkhhíí,, pphhâânn,, đđấấtt tthhảảii,, rráácc,, bbụụii,, tthhựựcc pphhẩẩmm ttưươơii ssốốnngg vvàà ttrrêênn ccơơ tthhểể nnggưườờii ++ PPhhâânn llooạạii:: -- LLooạạii hhììnnhh tthhàànnhh bbààoo ttửử:: .. CClloossttrriiddiiuumm bboottuulliiuumm .. CClloossttrriiddiiuummppeerrffrriinnggeennss .. BBaacciilllluuss cceerreeuuss -- LLooạạii kkhhôônngg hhììnnhh tthhàànnhh bbààoo ttửử:: .. SSaallmmoonneellllaa .. SShhiiggeellllaa .. VViibbrriioo cchhoolleerraaee .. SSttaapphhyyllooccooccccuuss aauurreeuuss .. LLiisstteerriiaa .. CCaammppyylloobbaacctteerr .. BBrruucceellllaa …….. ++ CCáácc vvii kkhhuuẩẩnn ccóó ttrroonngg tthhưưcc pphhẩẩmm ccóó tthhểể ggââyy rraa:: -- NNggộộ đđộộcc tthhựựcc pphhẩẩmm -- CCáácc bbệệnnhh nnhhiiễễmm kkhhuuẩẩnn ddoo tthhựựcc pphhẩẩmm ::bbệệnnhh ttảả,, bbệệnnhh tthhưươơnngg hhàànn,, bbệệnnhh llỵỵ........
 7. 7. 11..22..22 .. CCáácc vviirruuss:: MMộộtt ssốố llooạạii vviirruuss llââyy qquuaa đđưườờnngg tthhựựcc pphhẩẩmm nnhhưư ssaauu:: ++ VViirruuss ggââyy vviiêêmm ggaann:: vviirruuss vviiêêmm ggaann AA vvàà vviirruuss vviiêêmm ggaann EE ++ VViirruuss đđưườờnngg rruuộộtt:: PPoolliioo,, CCooxxssaacckkiiee,, EECCHHOO ++ VViirruuss NNoorrwwaallkk 11..22..33.. CCáácc kkýý ssiinnhh ttrrùùnngg:: ++ KKýý ssiinnhh ttrrùùnngg đđơơnn bbààoo ((LLỵỵ AAmmíípp)).. ++ KKýý ssiinnhh ttrrùùnngg đđaa bbààoo :: -- GGồồmm ccáácc llooạạii ggiiuunn (( ggiiuunn đđũũaa,, ggiiuunn ttóócc,, ggiiuunn mmóócc,, ggiiuunn xxooắắnn)) -- ccáácc llooạạii ssáánn (( ssáánn lláá ggáánn nnhhỏỏ,, ssáánn lláá pphhổổii,, ssáánn ddââyy llợợnn,, ssáánn ddââyy bbòò))..
 8. 8. C 1.2.4 Cáácc tthhựựcc pphhẩẩmm ddễễ nnhhiiễễmm VVSSVV:: ++ TThhưườờnngg llàà TTPP ccóó nngguuồồnn ggốốcc đđộộnngg vvậậtt,, ccóó ggiiáá ttrrịị ddiinnhh ddưưỡỡnngg ccaaoo.. ++ CCụụ tthhểể:: - TThhịịtt,, SSPP tthhịịtt iiaa ssúúcc,, ggiiaa ccầầmm:: tthhịịtt hhầầmm,, tthhịịtt bbăămm,, bbáánnhh nnhhâânn tthhịịtt,, tthhịịtt lluuộộcc,, ttiiếếtt ccaannhh - CCáá vvàà ccáácc SSPP ttừừ ccáá.. - TThhủủyy ssảảnn vvàà SSPP ttừừ tthhủủyy ssảảnn - SSữữaa vvàà SSPP ttừừ ssữữaa - TTrrứứnngg vvàà SSPP ttừừ ttrrứứnngg..
 9. 9. 22.. MMốốii nngguuyy hhóóaa hhọọcc:: 22..11.. CCoonn đđưườờnngg llââyy nnhhiiễễmm hhóóaa cchhấấtt vvààoo TTPP:: TÁC NHÂN HÓA HỌC THỰC PHẨM Ô nhiễm từ đất – nước (kim loại nặng) Thôi nhiễm dụng cụ, trang thiết bị chế biến Thức ăn chăn nuôi Hóa chất BVTV •Nhóm lân hữu cơ •Nhóm Chlor hưu cơ •Nhóm Pyethroid •Thuốc diệt chuột, trừ cỏ Phụ gia Đầu độc
 10. 10. 22..22..CCáácc llooạạii mmốốii nngguuyy hhóóaa cchhấấtt 22..22..11.. CCáácc hhóóaa cchhấấtt ccóó ssẵẵnn ttrroonngg ttựự nnhhiiêênn:: ++ ĐĐộộcc ttốố nnấấmm mmốốcc:: AAffllaattooxxiinn vvàà OOcchhrraattooxxiinn ++ ĐĐộộcc ttốố ccủủaa ttảảoo ++ ĐĐộộcc ttốố ccáá ++ ĐĐộộcc ttốố nnhhuuyyễễnn tthhểể
 11. 11. 22..22..22.. CCáácc llooạạii hhóóaa cchhấấtt ssửử ddụụnngg ccóó mmụụcc đđíícchh:: ((pphhụụ ggiiaa,, cchhấấtt hhỗỗ ttrrợợ cchhếế bbiiếếnn)) ggââyy ttáácc hhạạii ddoo:: -- SSửử ddụụnngg qquuáá lliiềềuu -- SSửử ddụụnngg ssaaii mmụụcc đđíícchh -- MMộộtt ssốố cchhấấtt nnhhạạyy ccảảmm ggââyy ddịị ứứnngg 22..22..33.. CCáácc hhóóaa cchhấấtt vvôô ýý hhooặặcc ttììnnhh ccờờ llẫẫnn vvààoo ssảảnn pphhẩẩmm:: ++ CCóó tthhểể ccóó ssẵẵnn ttrroonngg nngguuyyêênn lliiệệuu:: KKhháánngg ssiinnhh,, hhoorrmmoonnee ++ ÔÔ nnhhiiễễmm ttừừ kkhhââuu nnuuôôii ttrrồồnngg:: CCáácc hhóóaa cchhấấtt kkiimm llooạạii nnặặnngg ++ CCáácc hhóóaa cchhấấtt ccòònn ttồồnn ddưư ttrroonngg pphhòònngg ttrrừừ ssââuu hhạạii:: ĐĐóó llàà hhóóaa cchhấấtt bbảảoo vvệệ tthhựựcc vvậậtt,, tthhuuốốcc ddiiệệtt cchhuuộộtt,, ddiiệệtt ccỏỏ,, cchhấấtt ttẩẩyy rrửửaa……))
 12. 12. 2.2.4. Các hhóóaa cchhấấtt ttạạoo rraa ddoo TTPP bbịị bbiiếếnn cchhấấtt:: ++ DDoo bbảảoo qquuảảnn kkhhôônngg đđảảmm bbảảoo đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn,, ttáácc đđộộnngg ccủủaa áánnhh ssáánngg,, nnhhiiệệtt đđộộ,, ooxxyy llààmm bbiiếếnn cchhấấtt,, tthhaayy đđổổii ccấấuu ttrrúúcc TTPP,, ttạạoo cchhấấtt đđộộcc.. ++ DDoo ccáácc VVSSVV,, ccáácc mmeenn pphhâânn ggiiảảii llààmm hhưư hhỏỏnngg TTPP ttạạoo rraa ccáácc cchhấấtt đđộộcc..
 13. 13. 2.2.5. CCáácc TTPP hhaayy nnhhiiễễmm hhóóaa cchhấấtt::  RRaauu,, ccủủ,, qquuảả:: hhaayy nnhhiiễễmm HHCC BBVVTTVV  TThhủủyy ssảảnn:: hhaayy nnhhiiễễmm kkiimm llooạạii nnặặnngg  BBáánnhh,, kkẹẹoo:: pphhụụ ggiiaa đđộộcc hhạạii  TThhựựcc pphhẩẩmm cchhếế bbiiếếnn:: pphhụụ ggiiaa bbảảoo qquuảảnn,, pphhẩẩmm mmààuu  TThhịịtt ggiiaa ssúúcc,, ggiiaa ccầầmm:: kkhháánngg ssiinnhh,, HHoorrmmoonnee,, cchhấấtt bbảảoo qquuảảnn ……..
 14. 14. 33.. CCáácc mmốốii nngguuyy vvậậtt llýý:: ++ BBaaoo ggồồmm ccáácc ddịị vvậậtt llẫẫnn vvààoo tthhựựcc pphhẩẩmm nnhhưư ccáácc mmảảnnhh tthhủủyy ttiinnhh,, ssạạnn ssỏỏii,, mmẩẩuu ggỗỗ,, mmẫẫuu xxưươơnngg,, mmảảnnhh kkiimm llooạạii…….. ++ TTáácc nnhhâânn pphhóónngg xxạạ ttừừ đđấấtt,, nnưướớcc,, kkhhôônngg kkhhíí
 15. 15. CCââuu hhỏỏii:: 11.. TThhếế nnààoo llàà mmốốii nngguuyy VVSSAATTTTPP ?? 22.. MMôô ttảả ccáácc mmốốii nngguuyy vvàà nngguuồồnn ggốốcc ccủủaa cchhúúnngg??
 16. 16. BBÀÀII 22:: ĐĐIIÊỀÙU KKIIÊỆṆN VVÊỆ ̣ SSIINNHH AANN TTOOAÀǸN TTHHƯỰC̣C PPHHÂẨM̉M..
 17. 17. YYêêuu ccâầùu:: SSaauu kkhhii kkêết́t tthhuúćc bbaàìi hhoọc̣c,, hhoọc̣c vviiêênn ccâầǹn nnăắḿm đđưươợc̣c:: BBaa nnhhoóḿm đđiiêêùù kkiiêêṇṇ ccơơ bbaản̉n vvềề vvêệ ̣ ssiinnhh aann ttooaaǹǹ tthhưưc̣c̣ pphhâẩm̉m bbăắt́t bbuuôộc̣c pphhaảỉi tthhưưc̣c̣ hhiiêệṇn đđôốíi vvơơíí ccaáćc ccơơ ssởở ssaản̉n xxuuâất́t,, kkiinnhh ddooaannhh tthhưưc̣c̣ pphhâẩm̉m..
 18. 18. I. KHÁI NIỆM VỀ ““ĐĐIIỀỀUU KKIIỆỆNN VVỆỆ SSIINNHH AANN TTOOÀÀNN TTHHỰỰCC PPHHẨẨMM””:: Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là các yêu cầu cần phải đạt được về cơ sở, thiết bị dụng cụ và con người để sản xuất, chế biến và bảo quản các sản phẩm thực phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn. IIII.. NNỘỘII DDUUNNGG ĐĐIIỀỀUU KKIIỆỆNN VVỀỀ VVỆỆ SSIINNHH AANN TTOOÀÀNN TTHHỰỰCC PPHHẨẨMM.. 11.. ĐĐiiêềùu kkiiêêṇṇ vvềề ccơơ ssởở:: (1) Vị trí. (2) Thiết kế và bố trí.(xem sơ đồ hình 1)
 19. 19. SSơơ đđồồ nngguuyyêênn llýý mmộộtt cchhiiềềuu Tiếp nhận nguyên liệu Khu vực kho Khu vực thay quần áo bảo hộ lao động – rửa tay – vệ sinh Sơ chế - rửa Chế biến Nấu nướng Chia – bao gói Bảo quản – Vận chuyển Nơi ăn – Nhà ăn
 20. 20. (3) Kết cấu nhà xưởng: - Kho, xưởng, thiết bị cần bố trí phù hợp và thuận lợi trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm, phải làm bằng các vật liệu không thối nhiễm, không thấm nước và các chất bẩn. - Cửa ra vào: nhẵn, không thấm nước, tốt nhất là tự động đóng, mở và đóng kín. - Cửa sổ: phải dễ lau chùi, có lưới bảo vệ tránh sự xâm nhập của côn trùng và động vật. - Hệ thống thông gió: đảm bảo thông gió tốt. - Hệ thống chiếu sáng: các đèn cần có hộp hoặc lưới bảo vệ tránh vỡ làm rơi mảnh thủy tinh vào thực phẩm. - Có hệ thống cống,rãnh thoát nước dễ dàng, kín, không để gây ô nhiễm ra xung quanh. - Có đủ phòng thay quần áo, phòng rửa tay, nhà vệ sinh, thiết bị làm vệ sinh và khử trùng ( trung bình tối thiểu 25 người phải có 01 nhà vệ sinh)
 21. 21. 2. Điều kiện vvềề ttrraanngg tthhiiếếtt bbịị,, ddụụnngg ccụụ:: + Trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm phải được thiết kế và chế tạo an toàn, phù hợp với yêu cầu của sản phẩm. + Cần có chế độ bảo dưỡng, giữ vệ sinh và rửa dụng cụ, thiết bị. +Trung bình tối thiểu 50 công nhân phải có một bồn rửa tay ở các vị trí thuận tiện. Và ít nhất 1 phân xưởng phải có một bồn rửa tay. + Có đủ dụng cụ chứa chất thải, làm vệ sinh. Rác thải phải được quản lý theo quy định: - Vật chứa rác thối không được rò rỉ nước bẩn hay mùi hôi ra ngoài. Sau khi đổ rác cần phải làm sạch ngay. - Khu lưu trữ rác thải cần được làm sạch sau khi đã chuyển sạch rác, để những khu xung quanh không bị ảnh hưởng.
 22. 22. 33.. ĐĐiiềềuu kkiiệệnn vvềề ccoonn nnggưườờii:: 33..11.. ĐĐưượợcc hhọọcc ttậậpp vvềề kkiiếếnn tthhứứcc vvàà tthhựựcc hhàànnhh VVSSAATTTTPP.. 33..22.. KKhháámm ssứứcc kkhhỏỏee kkhhii ttuuyyểểnn ddụụnngg vvàà kkhháámm đđịịnnhh kkỳỳ íítt nnhhấấtt mmỗỗii nnăămm 11 llầầnn.. + Những người mắc các bệnh và triệu chứng sau đây không được trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm: - Lao tiến triển chưa được điều trị. - Các bệnh tiêu chảy; tả, lỵ, thương hàn. - Chứng són đái, són phân (rối loạn cơ vòng bàng quang, hậu môn). - Viêm gan virus (viêm gan virus A, E); - Viêm đường hô hấp cấp tính; - Các tổn thương ngoài da nhiễm trùng; - Người lành mang trùng.
 23. 23. + Khi mắc các bệnh và các chứng bệnh trên, cơ thể sẽ là ổ chứa mầm bệnh và sẽ có nguy cơ rất lớn để truyền mầm bệnh vào thực phẩm qua việc tiếp xúc bằng tay hoặc các hạt bụi từ quần áo, đầu tóc, từ những giọt nước bọt vào thực phẩm. + Việc khám sức khỏe phải được thực hiên ở các cơ quan y tế từ cấp quận, huyện trở lên.
 24. 24. 33..33..TThhựựcc hhàànnhh vvệệ ssiinnhh ccáá nnhhâânn ccủủaa nnggưườờii ssảảnn xxuuấấtt,, kkiinnhh ddooaannhh tthhựựcc pphhẩẩmm:: + Những người tham gia trực tiếp vào sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm phải thực hiện các yêu cầu sau: - Mặc trang phục riêng khi chế biến hoặc bán thực phẩm. Đội mũ và đi găng tay hoặc đeo khẩu trang sạch. - Giữ móng tay ngắn, không đeo đồ trang sức khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ăn ngay. - Không ăn uống trong khu vực sản xuất thực phẩm. - Không hút thuốc, khạc nhổ ăn uống, hắt hơi hoặc ho không đeo đồ trang sức, đồng hồ, kẹp hay các vật khác khi tiếp xúc với thực phẩm chưa được bảo vệ an toàn.
 25. 25. + Người trực tiếp sản xuất thực phẩm đều phải chấp hành “thực hành bàn tay tốt”. - Rửa tay khi tiếp xúc với thực phẩm - Lau khô tay sau khi rửa bằng khăn giấy dùng một lần, khăn bông sạch hoặc máy thổi khô, không chùi vào quần áo, váy , tạp dề. - Rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước sạch. - Không để móng tay dài nếu có vết xước ở bàn tay và ngón tay thì cần được băng bó bằng gạc không thấm nước và đi găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm.
 26. 26. 33..44.. ĐĐốốii vvớớii kkhháácchh tthhaamm qquuaann:: Khi tham quan vào khu vực sản xuất, chế biến thực phẩm phải mặc quần áo bảo hộ lao động và chấp hành các quy định về vệ sinh cá nhân như rửa tay, khử trùng, đi ủng….
 27. 27. CCââuu hhỏỏii:: 11.. TThhếế nnààoo llàà đđiiềềuu kkiiệệnn VVSSAATTTT vvàà ttầầmm qquuaann ttrrọọnngg llàà ggìì?? 22.. MMôô ttảả 33 nnhhóómm đđiiềềuu kkiiệệnn vvềề VVSSAATTTTPP??
 28. 28. BBÀÀII 33:: PPHHƯƯƠƠNNGG PPHHÁÁPP ĐĐẢẢMM BBẢẢOO VVỆỆ SSIINNHH AANN TTOOÀÀNN TTHHỰỰCC PPHHẨẨMM..
 29. 29. YYêêuu ccầầuu:: NNắắmm đđưượợcc pphhưươơnngg pphháápp ccầầnn tthhiiếếtt đđểể đđảảmm bbảảoo ssựự aann ttooàànn vvàà pphhùù hhợợpp ccủủaa tthhựựcc pphhẩẩmm ttrroonngg cchhuuỗỗii ccuunngg ccấấpp tthhựựcc pphhẩẩmm))
 30. 30. I. KKHHÂÂUU SSẢẢNN XXUUẤẤTT BBAANN ĐĐẦẦUU:: 11.. ĐĐảảmm bbảảoo aann ttooàànn ttrroonngg cchhăănn nnuuôôii:: ++ ĐĐịịaa đđiiểểmm aann ttooàànn ++ TThhiiếếtt kkếế cchhuuồồnngg ttrrạạii,, kkhhoo,, tthhiiếếtt bbịị cchhăănn nnuuôôii pphhùù hhợợpp.. ++ CCoonn ggiiốốnngg vvàà qquuảảnn llýý ggiiốốnngg.. ++ TThhựựcc hhiiệệnn ttốốtt vvệệ ssiinnhh cchhăănn nnuuôôii,, vvệệ ssiinnhh ggiiếếtt mmổổ.. ++ QQuuảảnn llýý tthhứứcc ăănn,, nnưướớcc uuốốnngg vvàà nnưướớcc vvệệ ssiinnhh.. ++ QQuuảảnn llýý đđàànn ggiiaa ccầầmm ggiiaa ssúúcc.. ++ QQuuảảnn llýý ddịịcchh bbệệnnhh vvàà pphhòònngg ttrrừừ bbệệnnhh.. ++ QQuuảảnn llýý vvàà ssửử ddụụnngg tthhuuốốcc tthhúú yy hhợợpp llýý.. ++ QQuuảảnn llýý cchhấấtt tthhảảii vvàà bbảảoo vvệệ mmôôii ttrrưườờnngg.. ++ QQuuảảnn llýý ccôônn ttrrùùnngg,, ggậậmm nnhhấấmm vvàà đđộộnngg vvậậtt kkhháácc..
 31. 31. 2. ĐĐảảmm bbảảoo nnuuôôii ttrrồồnngg aann ttooàànn:: 22..11.. QQuuảảnn llýý đđấấtt ttrrồồnngg 22..22.. QQuuảảnn llýý nnưướớcc ttưướớii 22..33.. QQuuảảnn llýý pphhâânn bbóónn 22..44.. PPhhòònngg ttrrừừ ssââuu bbệệnnhh 22..55.. TThhựựcc hhiiệệnn đđúúnngg qquuyy ttrrììnnhh ccủủaa nnggàànnhh nnôônngg nngghhiiệệpp..
 32. 32. IIII.. GGIIAAII ĐĐOOẠẠNN TTHHUU HHOOẠẠCCHH:: 11.. ĐĐảảmm bbảảoo kkỹỹ tthhuuậậtt tthhuu hhááii,, đđáánnhh bbắắtt ggiiếếtt mmổổ 22.. ĐĐảảmm bbảảoo qquuyy ttrrììnnhh tthhuu ggoomm,, bbảảoo qquuảảnn,, vvậậnn cchhuuyyểểnn 33.. ĐĐảảmm bbảảoo qquuáá ttrrììnnhh ssơơ cchhếế aann ttooàànn..
 33. 33. IIIIII.. GGIIAAII ĐĐOOẠẠNN CCHHẾẾ BBIIẾẾNN:: 11.. ÁÁpp ddụụnngg qquuyy pphhạạmm vvàà ttiiêêuu cchhuuẩẩnn ttrroonngg cchhếế bbiiếếnn::GGMMPP,, GGHHPP,, HHAACCCCPP.. 22.. ĐĐảảmm bbảảoo đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn VVSSAATTTTPP ttrroonngg cchhếế bbiiếếnn.. 33.. ÁÁpp ddụụnngg qquuyy ttrrììnnhh ccôônngg nngghhệệ cchhếế bbiiếếnn aann ttooàànn..
 34. 34. IIVV.. GGIIAAII ĐĐOOẠẠNN LLƯƯUU TTHHÔÔNNGG PPHHÂÂNN PPHHỐỐII:: 11.. MMọọii ssảảnn pphhẩẩmm tthhựựcc pphhẩẩmm kkhhii đđưưaa vvààoo llưưuu tthhôônngg pphhảảii đđưượợcc ccôônngg bbốố ttiiêêuu cchhuuẩẩnn hhooặặcc cchhứứnngg nnhhậậnn aann ttooàànn.. 22.. SSảảnn pphhẩẩmm pphhảảii ccóó đđầầyy đđủủ nnhhããnn mmáácc tthheeoo qquuyy đđịịnnhh.. 33.. TThhựựcc hhiiệệnn đđầầyy đđủủ cchhếế đđộộ bbảảoo qquuảảnn ((nnhhiiệệtt đđộộ,, pphhưươơnngg ttiiệệnn,, tthhờờii ggiiaann)),, kkhhôônngg đđểể hhưư hhỏỏnngg vvàà ttááii nnhhiiễễmm.. 44.. TThhựựcc hhiiệệnn đđầầyy đđủủ cchhếế đđộộ vvậậnn cchhuuyyểểnn ((PPhhưươơnngg ttiiệệnn,, tthhờờii ggiiaann,, cchhếế đđộộ bbảảoo qquuảảnn kkhhii vvậậnn cchhuuyyểểnn)) 55.. ĐĐảảmm bbảảoo đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn VVSSAATTTTPP ccáácc ccơơ ssởở pphhâânn pphhốốii vvàà ttiiêêuu ddùùnngg (( ssiiêêuu tthhịị,, cchhợợ,, ccửửaa hhàànngg bbáánn bbuuôônn,, bbáánn llẻẻ,, ccáácc kkhhoo hhàànngg))..
 35. 35. V. GGIIAAII ĐĐOOẠẠNN TTIIÊÊUU DDÙÙNNGG:: 11.. ĐĐảảmm bbảảoo đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn VVSSAATTTTPP ccủủaa ccáácc nnhhàà ăănn,, bbếếpp ăănn ttậậpp tthhểể,, ccáácc ccửửaa hhàànngg ăănn,, qquuáánn ăănn uuốốnngg đđưườờnngg pphhốố,, bbếếpp ăănn ggiiaa đđììnnhh)).. 22.. PPhhảảii đđảảmm bbảảoo ssảảnn pphhẩẩmm tthhựựcc pphhẩẩmm ccòònn hhạạnn ssửử ddụụnngg,, kkhhôônngg hhưư hhỏỏnngg bbiiếếnn cchhấấtt,, kkhhôônngg ôô nnhhiiễễmm,, đđủủ cchhấấtt llưượợnngg VVSSAATTTTPP.. 33.. MMỗỗii nnggưườờii ttiiêêuu ddùùnngg pphhảảii llàà ““ nnggưườờii ttiiêêuu ddùùnngg tthhôônngg tthhááii””:: -- BBiiếếtt ccáácchh cchhọọnn mmuuaa tthhựựcc pphhẩẩmm aann ttooàànn.. -- BBiiếếtt ccáácchh cchhếế bbiiếếnn tthhựựcc pphhẩẩmm aann ttooàànn.. -- BBiiếếtt ccáácchh ssửử ddụụnngg tthhựựcc pphhẩẩmm aann ttooàànn.. -- LLàà mmộộtt ““ ttuuyyêênn ttrruuyyềềnn vviiêênn”” vvàà ““ tthhaannhh ttrraa vviiêênn”” vvềề VVSSAATTTTPP..
 36. 36. VI. DUY TRÌ HỆ TTHHỐỐNNGG PPHHÂÂNN TTÍÍCCHH NNGGUUYY CCƠƠ:: 11.. KKhhááii nniiệệmm:: PPhhâânn ttíícchh nngguuyy ccơơ llàà qquuáá ttrrììnnhh ggồồmm 33 tthhàànnhh pphhầầnn:: ĐĐáánnhh ggiiáá nngguuyy ccơơ,, qquuảảnn llýý nngguuyy ccơơ,, vvàà ttrruuyyềềnn tthhôônngg nngguuyy ccơơ.. 22.. TTầầmm qquuaann ttrrọọnngg:: -- ĐĐáánnhh ggiiáá đđưượợcc ttíínnhh cchhấấtt vvàà ttầầmm qquuaann ttrrọọnngg ccủủaa ccáácc nngguuyy ccơơ AATTTTPP đđốốii vvớớii ssứứcc kkhhỏỏee ccoonn nnggưườờii.. -- CChhoo pphhéépp qquuyyếếtt đđịịnnhh ccáácc mmứứcc mmốốii nngguuyy VVSSAATTTTPP.. -- LLààmm ccơơ ssởở đđểể xxââyy ddựựnngg ttiiêêuu cchhuuẩẩnn,, ccáácc qquuyy đđịịnnhh vvàà xxââyy ddựựnngg vvăănn bbảảnn pphháápp qquuyy vvềề qquuảảnn llýý VVSSAATTTTPP.. -- XXââyy ddựựnngg vvàà ttrriiểểnn kkhhaaii ccáácc ccáácc cchhíínnhh ssáácchh vvàà bbiiệệnn pphháápp,, cchhiiếếnn llưượợcc qquuảảnn llýý VVSSAATTPP..
 37. 37. 33.. CCáácc tthhàànnhh pphhầầnn ccủủaa pphhâânn ttíícchh nngguuyy ccơơ:: 33..11.. ĐĐáánnhh ggiiáá nngguuyy ccơơ 33..22.. QQuuảảnn llýý nngguuyy ccơơ 33..33.. TTrruuyyềềnn tthhôônngg nngguuyy ccơơ
 38. 38. CCââuu hhỏỏii:: 11.. CCáácc pphhưươơnngg pphháápp đđảảmm bbảảoo VVSSAATTTTPP ởở mmỗỗii ccuunngg đđooạạnn ccủủaa cchhuuỗỗii ccuunngg ccấấpp tthhựựcc pphhẩẩmm llàà ggìì?? 22.. TThhếế nnààoo llàà pphhâânn ttíícchh nngguuyy ccơơ vvàà ccáácc tthhàànnhh pphhầầnn ccủủaa nnóó llàà ggìì??
 39. 39. BBÀÀII 44:: TTHHỰỰCC HHÀÀNNHH TTỐỐTT VVỆỆ SSIINNHH AANN TTOOÀÀNN TTHHỰỰCC PPHHẨẨMM..
 40. 40. YYêêuu ccầầuu:: NNắắmm vvữữnngg ccáácc nnộộii dduunngg ccủủaa tthhựựcc hhàànnhh ttốốtt VVSSAATTTTPP..
 41. 41. II.. TTHHỰỰCC HHÀÀNNHH TTỐỐTT SSẢẢNN XXUUẤẤTT RRAAUU AANN TTOOÀÀNN 11.. ĐĐấấtt ttrrồồnngg 22.. PPhhâânn bbóónn 33.. NNưướớcc ttưướớii 44.. PPhhòònngg ttrrừừ ssââuu bbệệnnhh
 42. 42. II. TTHHỰỰCC HHÀÀNNHH CCHHĂĂNN NNUUÔÔII TTỐỐTT 11.. ĐĐịịaa đđiiểểmm cchhuuồồnngg ttrrạạii aann ttooàànn hhợợpp llýý.. 22.. TThhiiếếtt kkếế cchhuuồồnngg ttrrạạii,, kkhhoo vvàà tthhiiếếtt bbịị cchhăănn nnuuôôii đđảảmm bbảảoo yyêêuu ccầầuu kkỹỹ tthhuuậậtt.. 33.. CCoonn ggiiốốnngg vvàà qquuảảnn llýý ggiiốốnngg ttốốtt.. 44.. TThhựựcc hhiiệệnn vvệệ ssiinnhh cchhăănn nnuuôôii,, vvệệ ssiinnhh ggiiếếtt mmổổ ttốốtt.. 55.. QQuuảảnn llýý tthhứứcc ăănn,, nnưướớcc uuốốnngg vvàà nnưướớcc vvệệ ssiinnhh ttốốtt.. 66.. QQuuảảnn llýý đđàànn ggiiaa ssúúcc,, ggiiaa ccầầmm ttốốtt.. 77.. QQuuảảnn llýý ddịịcchh bbệệnnhh vvàà pphhòònngg ttrrịị ttốốtt.. 88.. QQuuảảnn llýý vvàà ssửử ddụụnngg tthhuuốốcc tthhúú yy ttốốtt 99.. QQuuảảnn llýý cchhấấtt tthhảảii vvàà bbảảoo vvệệ mmôôii ttrrưườờnngg ttốốtt.. 1100.. KKiiểểmm ssooáátt ccôônn ttrrùùnngg,, ggặặmm nnhhấấmm vvàà đđộộnngg vvậậtt kkhháácc..
 43. 43. III. TTHHỰỰCC HHÀÀNNHH TTỐỐTT 1100 NNGGUUYYÊÊNN TTẮẮCC VVÀÀNNGG CCHHẾẾ BBIIẾẾNN TTHHỰỰCC PPHHẨẨMM AANN TTOOÀÀNN:: 11.. CChhọọnn tthhựựcc pphhẩẩmm aann ttooàànn.. 22.. NNấấuu kkỹỹ tthhứứcc ăănn.. 33.. ĂĂnn nnggaayy kkhhii tthhứứcc ăănn vvừừaa đđưượợcc nnấấuu cchhíínn.. 44.. BBảảoo qquuảảnn ccẩẩnn tthhậậnn tthhựựcc pphhẩẩmm đđãã đđưượợcc nnấấuu cchhíínn.. 55.. ĐĐuunn kkỹỹ llạạii tthhựựcc pphhẩẩmm ttrrưướớcc kkhhii ăănn.. 66.. KKhhôônngg đđểể llẫẫnn tthhựựcc pphhẩẩmm ssốốnngg vvàà cchhíínn.. 77.. LLuuôônn ggiiữữ ssạạcchh ttaayy kkhhii cchhếế bbiiếếnn tthhựựcc pphhẩẩmm.. 88.. GGiiữữ bbềề mmặặtt mmặặtt cchhếế bbiiếếnn vvàà bbếếpp lluuôônn kkhhôô rrááoo,, ssạạcchh ssẽẽ.. 99.. BBảảoo vvệệ tthhựựcc pphhẩẩmm kkhhỏỏii ccôônn ttrrùùnngg,, ggặặmm nnhhấấmm vvàà đđộộnngg vvậậtt kkhháácc.. 1100.. SSửử ddụụnngg nngguuồồnn nnưướớcc ssạạcchh..
 44. 44. IIVV.. TTHHỰỰCC HHÀÀNNHH BBẢẢOO QQUUẢẢNN TTHHỰỰCC PPHHẨẨMM TTỐỐTT ((GGSSPP)):: 11..TThhựựcc pphhẩẩmm ccầầnn đđưượợcc bbảảoo qquuảảnn llưưuu ggiiữữ ttrroonngg kkhhuu vvựựcc,, cchhuuyyêênn ddùùnngg.. 22.. ĐĐồồ đđựựnngg,, bbaaoo ggóóii,, tthhựựcc pphhẩẩmm pphhảảii aann ttooàànn 33.. BBảảoo qquuảảnn tthhựựcc pphhẩẩmm ởở nnhhiiệệtt đđộộ aann ttooàànn.. 44.. BBảảoo đđảảmm tthhờờii ggiiaann bbảảoo qquuảảnn.. 55.. KKhhôônngg đđểể ôô nnhhiiễễmm cchhééoo ttrroonngg qquuáá ttrrììnnhh bbảảoo qquuảảnn 66.. KKhhôônngg ddùùnngg ccáácc cchhấấtt hhooặặcc pphhưươơnngg pphháápp bbảảoo qquuảảnn tthhựựcc pphhẩẩmm nnggooààii qquuyy đđịịnnhh..
 45. 45. L V. THỰC HÀNH TỐT LƯƯUU TTHHÔÔNNGG PPHHÂÂNN PPHHỐỐII TTHHỰỰCC PPHHẨẨMM ((GGDDPP)):: 11.. CChhỉỉ ddùùnngg ttrraanngg tthhiiếếtt bbịị cchhuuyyêênn ddùùnngg cchhoo tthhựựcc pphhẩẩmm đđểể vvậậnn cchhuuyyểểnn,, ttrráánnhh ggââyy tthhôôii nnhhiiễễmm.. 22.. CChhee đđậậyy,, bbaaoo ggóóii tthhựựcc pphhẩẩmm aann ttooàànn,, ttrráánnhh ggââyy ôô nnhhiiễễmm tthhêêmm vvààoo tthhựựcc pphhẩẩmm.. 33.. GGiiữữ nnhhiiệệtt đđộộ aann ttooàànn cchhoo ttừừnngg llooạạii tthhựựcc pphhẩẩmm ttrroonngg qquuáá ttrrììnnhh vvậậnn cchhuuyyểểnn.. 44.. KKhhôônngg llààmm bbiiếếnn ttíínnhh,, tthhaayy đđổổii ttíínnhh cchhấấtt ccủủaa tthhựựcc pphhẩẩmm ttrroonngg qquuáá ttrrììnnhh llưưuu tthhôônngg pphhâânn pphhốốii.. 55.. KKhhii vvậậnn cchhuuyyểểnn tthhứứcc ăănn vvàà ddụụnngg ccụụ cchhoo kkhháácchh hhàànngg ccầầnn đđểể ttrroonngg ccáácc vvậậtt lliiệệuu ssạạcchh ssẽẽ,, kkhhôônngg đđộộcc,, cchhắắcc cchhắắnn,, cchhee đđậậyy kkíínn kkhhôônngg đđểể hhưư hhỏỏnngg,, ôô nnhhiiễễmm.. 66.. ĐĐảảmm bbảảoo đđúúnngg tthhờờii ggiiaann vvậậnn cchhuuyyểểnn.. TThhứứcc ăănn cchhíínn,, tthhờờii ggiiaann ssaauu kkhhii nnấấuu đđếếnn kkhhii ăănn kkhhôônngg đđểể qquuáá 22 ggiiờờ..
 46. 46. VI. TTHHỰỰCC HHÀÀNNHH TTỐỐTT NNHHÃÃNN MMÁÁCC TTHHỰỰCC PPHHẨẨMM ((GGLLPP)):: 11.. CCáácc tthhựựcc pphhẩẩmm bbaaoo ggóóii ssẵẵnn pphhảảii ccóó nnhhããnn đđầầyy đđủủ nnộộii dduunngg tthheeoo qquuyy đđịịnnhh ((11)) TTêênn hhàànngg hhóóaa tthhựựcc pphhẩẩmm.. ((22)) TTêênn đđịịaa cchhỉỉ tthhưươơnngg nnhhâânn cchhịịuu ttrráácchh nnhhiiệệmm vvềề hhàànngg hhóóaa tthhựựcc pphhẩẩmm.. ((33)) ĐĐịịnnhh llưượợnngg ccủủaa hhàànngg hhóóaa tthhựựcc pphhẩẩmm.. ((44)) TThhàànnhh pphhầầnn ccấấuu ttạạoo.. ((55)) CChhỉỉ ttiiêêuu cchhấấtt llưượợnngg cchhủủ yyếếuu.. ((66)) NNggààyy ssảảnn xxuuấấtt,, tthhờờii hhạạnn ssửử ddụụnngg,, tthhờờii hhạạnn bbảảoo qquuảảnn.. ((77)) HHưướớnngg ddẫẫnn bbảảoo qquuảảnn,, hhưướớnngg ddẫẫnn ssửử ddụụnngg.. ((88)) XXuuấấtt xxứứ hhàànngg hhóóaa ((hhàànngg nnhhậậpp kkhhẩẩuu,, hhàànngg xxuuấấtt kkhhẩẩuu))..
 47. 47. 22.. CCáácc tthhựựcc pphhẩẩmm ttưươơii ssốốnngg,, cchhếế bbiiếếnn kkhhôônngg ccóó bbaaoo ggóóii ssẵẵnn,, đđồồ ăănn,, đđồồ uuốốnngg ccóó ggiiáá ttrrịị ttiiêêuu ddùùnngg ttrroonngg vvòònngg 2244hh:: ((11)) PPhhảảii bbiiếếtt rrõõ nngguuồồnn ggốốcc aann ttooàànn.. ((22)) TThhứứcc ăănn pphhảảii đđưượợcc bbảảoo qquuảảnn ssạạcchh,, cchhốốnngg rruuồồii bbọọ,, mmưưaa,, ggiióó,,bbụụii.. ((33)) DDụụnngg ccụụ bbaaoo ggóóii cchhứứaa đđựựnngg pphhảảii ssạạcchh kkhhôônngg ggââyy tthhôôii nnhhiiễễmm,, ôô nnhhiiễễmm vvààoo tthhựựcc pphhẩẩmm..
 48. 48. VII. TTHHỰỰCC HHÀÀNNHH TTỐỐTT BBÀÀNN TTAAYY ((GGHHPP)) 11.. RRửửaa ttaayy ssaauu kkhhii:: -- ĐĐii ttooiilleett -- TTiiếếpp xxúúcc vvớớii tthhựựcc pphhẩẩmm ssốốnngg -- XXỉỉ mmũũii -- ĐĐụụnngg ttaayy vvààoo rráácc -- GGããii nnggứứaa,, nnggooááyy ttaaii,, nnggooááyy mmũũii hhooặặcc đđụụnngg ttaayy vvààoo ccáácc bbộộ pphhậậnn ccủủaa ccơơ tthhểể.. -- HHúútt tthhuuốốcc -- ĐĐụụnngg ttaayy vvààoo ssúúcc vvậậtt -- MMỗỗii llầầnn nngghhỉỉ 22.. RRửửaa ttaayy ttrrưướớcc kkhhii ăănn -- TTiiếếpp xxúúcc vvớớii tthhựựcc pphhẩẩmm -- CChhếế bbiiếếnn -- TTiiếếpp xxúúcc tthhựựcc pphhẩẩmm cchhíínn 33.. LLaauu kkhhôô ttaayy ssaauu kkhhii rrửửaa bbằằnngg kkhhăănn ggiiấấyy ddùùnngg mmộộtt llầầnn,, kkhhăănn bbôônngg ssạạcchh hhooặặcc mmááyy tthhổổii kkhhôô.. CCấấmm llaauu kkhhôô,, cchhùùii vvààoo qquuầầnn ááoo,, vvááyy ttạạpp ddềề.. 44.. RRửửaa ttaayy kkỹỹ bbằằnngg xxàà pphhòònngg vvàà nnưướớcc ssạạcchh ccảả ggaann bbàànn ttaayy vvàà mmuu bbàànn ttaayy,, ccổổ ttaayy ccáácc kkhhee nnggóónn ttaayy vvàà nnếếpp mmóónngg ttaayy.. 55.. KKhhôônngg đđểể mmóónngg ttaayy ddààii nnếếuu ccóó vvếếtt xxưướớcc tthhìì ccầầnn đđưượợcc bbăănngg bbóó bbằằnngg ggạạcc kkhhôônngg tthhấấmm nnưướớcc vvàà nnêênn đđii ggăănngg ttaayy kkhhii ttiiếếpp xxúúcc vvớớii tthhựựcc pphhẩẩmm..
 49. 49. TH VIII. THỰỰCC HHÀÀNNHH TTỐỐTT VVỆỆ SSIINNHH CCÁÁ NNHHÂÂNN 11.. DDuuyy ttrrìì đđịịnnhh kkỳỳ hhàànngg nnăămm kkhháámm ssứứcc kkhhỏỏee 22.. TThhưườờnngg xxuuyyêênn ttắắmm rrửửaa,, ggộộii đđầầuu ttrrưướớcc kkhhii đđii llààmm vvàà ssaauu kkhhii đđii llààmm vvềề.. 33.. GGiiữữ mmóónngg ttaayy nnggắắnn vvàà ssạạcchh ssẽẽ.. 44.. TThhựựcc hhiiệệnn ““tthhựựcc hhàànnhh ttốốtt bbàànn ttaayy””.. 55.. PPhhảảii ccóó qquuầầnn ááoo ccôônngg ttáácc ssạạcchh ssẽẽ 66.. BBăănngg bbóó vvếếtt tthhưươơnngg,, vvếếtt đđứứtt ttaayy bbằằnngg bbăănngg ggạạcc kkhhôônngg tthhấấmm nnưướớcc.. 77.. KKhhôônngg ttiiếếpp xxúúcc vvớớii tthhựựcc pphhẩẩmm kkhhii bbịị ccáácc bbệệnnhh ttrruuyyềềnn nnhhiiễễmm 88.. TThhááoo bbỏỏ đđồồ ttrraanngg ssứứcc kkhhii bbắắtt đđầầuu ttiiếếpp xxúúcc vvớớii tthhựựcc pphhẩẩmm.. 99.. KKhhôônngg ddùùnngg ttaayy ttrrựựcc ttiiếếpp ttiiếếpp xxúúcc vvớớii tthhựựcc pphhẩẩmm.. 1100.. KKhhôônngg hhoo,, hhắắtt hhơơii,, xxỉỉ mmũũii,, hhúútt tthhuuốốcc,, nnhhaaii kkẹẹoo,, ccưườờii,, nnóóii ttoo ttrroonngg kkhhuu vvựựcc cchhếế bbiiếếnn vvàà pphhụụcc vvụụ ăănn uuốốnngg..
 50. 50. C¸c nguy cc¬ ttrroonngg ttrråånngg ttrräätt Nguån « nhiÔm ¤ nhiÔm t¹i chç §Êt trång Ph©n ho¸ häc (v« c¬) Ph©n h÷u c¬ Ph©n bãn N­íc t­íi N­íc th¶i c«ng nghiÖp N­íc th¶i sinh ho¹t Kh«ng ®óng thuèc Kh«ng ®óng thêi gian Phßng trõ s©u bÖnh Kh«ng ®óng kü thuËt (PHI) Kh«ng ®óng liÒu l­îng
 51. 51. C¸c nguy c¬ trong ccuunngg ccÊÊpp rraauu xxaannhh TThhuu ggoomm pphh©nn tt­­ ¬ii ttõõ nnééii tthhμμnnhh TT­­ííii bbããnn pphh©nn tt­­ ¬ii tt¹ii vvïïnngg rraauu nnggoo¹ii « RRaauu ttrr­­íícc kkhhii vvμμoo cchhîî RRaauu tt¹ii cchhîî,, ccööaa hhμμnngg,, nnhhμμ hhμμnngg
 52. 52. C¸c nguy cc¬ ttrroonngg cchh¨nn nnuu«II Lîn con: 25 – 30 Kg Sau 1 th¸ng t¨ng tõ 25 – 30 kg HHμμnngg nnggμμyy:: ¡¡nn 11 mmuu«ii cc¸mm tt¨nngg ttrräänngg ““ccoonn ccßß”” ++ 11 cchhËËuu nn­­íícc ++ 11 ÝÝtt rraauu tthh¸ii,, cc¸mm,, nngg«.. -B¸n ngay -NÕu kh«ng sÏ chÕt Sau 10 ngμy t¨ng vïn vôt tõ 80 – 90 kg ¡¡nn cc¸mm tt¨nngg ttrräänngg HHMM ccññaa TTrruunngg QQuuèècc
 53. 53. Công nghệ chế biến thực phẩm: ++ ¦uu ®iiÓÓmm:: -- NNhhiiÒÒuu cc«nngg nngghhÖÖ mmííii ®­­îîcc ¸pp ddôônngg ((ggeenn,, cchhiiÕÕuu xx¹,, ®ããnngg ggããii……)).. -- NNhhiiÒÒuu tthhiiÕÕtt bbÞÞ cchhuuyyªnn ddôônngg ®­­îîcc ¸pp ddôônngg:: ttññ ll¹nnhh,, llßß vvii ssããnngg,, llßß hhÊÊpp,, nnååii cc¸cchh nnhhiiÖÖtt…… -- NNhhiiÒÒuu cc«nngg nngghhÖÖ tthhññ cc«nngg,, ttrruuyyÒÒnn tthhèènngg ®­­îîcc kkhhooaa hhääcc vvμμ hhiiÖÖnn ®¹ii hhoo¸
 54. 54. ++ NNgguuyy cc¬:: -- TT¨nngg ssöö ddôônngg nngguuyyªnn lliiÖÖuu tthh« ttõõ nnhhiiÒÒuu nn­­íícc ® nngguuyy cc¬ llaann ttrruuyyÒÒnn FFBBDDss -- §¸nnhh ggii¸ nngguuyy cc¬ ttiiÒÒmm ÈÈnn lliiªnn qquuaann ®ÕÕnn vviiÖÖcc ¸pp ddôônngg cc«nngg nngghhÖÖ mmííii ccßßnn hh¹nn cchhÕÕ,, cchh­­aa ddùùaa ttrrªnn nngguuyyªnn tt¾cc tthhoo¶ tthhuuËËnn vvμμ hhééii nnhhËËpp qquuèècc ttÕÕ vvμμ ccãã ssùù tthhaamm ggiiaa ccññaa ccéénngg ®åånngg.. -- CChhÕÕ bbiiÕÕnn tthhññ cc«nngg,, ll¹cc hhËËuu,, cc¸ tthhÓÓ,, hhéé ggiiaa ®××nnhh ccßßnn kkhh¸ pphhææ bbiiÕÕnn..
 55. 55. VVaaii ttrrßß ttÝÝcchh ccùùcc VVaaii ttrrßß ttrroonngg vvssaattttpp LLaaoo ®éénngg KKiiÕÕnn ttrróócc ®iiÒÒuu kkhhiiÓÓnn VV¨nn hhääcc,, nngghhÖÖ tthhuuËËtt TThhÓÓ ddôôcc,, tthhÓÓ tthhaaoo QQuu©nn ssùù YY hhääcc TThh«nngg ttiinn,, lliiªnn ll¹cc ©mm nnhh¹cc TT××nnhh cc¶mm ChuyÓn t¶i mÇm bÖnh: •Vi khuÈn •Virus •Ký sinh trïng Hμnh vi: • ChÕ biÕn thùc phÈm •Chia thøc ¨n •CÇm, n¾m •B¸n hμng •¡n uèng •Thãi quen quÖt tay vμo miÖng •Thu ®Õm tiÒn C«ng nghiÖp N«ng nghiÖp Thñ c«ng Ph©n, n­íc tiÓu, vËt dông « nhiÔm, kh«ng khÝ... Thùc phÈm NNgg­­êêii ¨nn uuèènngg 1. DiÔn ®¹t c¸c ý niÖm ho¹t ®éng + quyÒn lùc (bμy tay Vua, PhËt, móa, ®iªu kh¾c). 2. Ng«n ng÷ bμn tay: cö chØ t­thÕ, cÇu khÈn, trao göi, nãi chuyÖn... 3. BiÓu hiÖn cña ph©n biÖt: ®å vËt, t¹o d¸ng , kh¼ng ®Þnh hoÆc ®Çu hμng BBμμnn ttaayy vvμμ vvÖÖ ssiinnhh ¨nn uuèènngg
 56. 56. TTTT CC¬ qquuaann TTÇÇnn ssuuÊÊtt MMÉÉuu bbÖÖnnhh ccãã tthhÓÓ ccãã // 11 ®¬nn vvÞÞ 11 MMòòii 110000 110066 22 ®ÇÇuu ((ttããcc)) 110000..000000 5500 110055 33 CC»mm ((rr©uu)) 4400 110044 44 NN¸cchh 3300 110033 55 LL«nngg mmμμyy,, mmii 2200 110022 66 CChh©nn ttaayy 1100 1100 77 KKhh¸cc 3300 110066
 57. 57. Tận cùng TK SSƠƠ ĐĐỒỒ CCẤẤUU TTẠẠOO VVÀÀ CCÁÁCC RREECCEEPPTTOORR CCẢẢMM GGIIÁÁCC CCỦỦAA DDAA tự do Đĩa Merkel Tiểu thể Pacini Thân lông Tiêu thể Meissner Tận cùng TK chân lông Biểu bì Trung bì Hạ bì Tiểu thể Kraus Tiểu thể Golgi-Mazzoni Tiểu thể Ruffini Ổ mỡ • SSợợii CChhoollllaaggeenn • SSợợii cchhuunn • SSợợii vvòònngg DDââyy tthhầầnn kkiinnhh SSợợii ccơơ ttrrơơnn 11.. CCảảmm ggiiáácc ssờờ mmóó,, ttỳỳ éépp,, đđụụnngg cchhạạmm:: • TTiiểểuu tthhểể MMeeiissssnneerr:: ssờờ mmóó ttiinnhh ttếế • TTiiểểuu tthhểể PPaacciinnii:: TTỳỳ éépp nnôônngg • ĐĐĩĩaa MMeerrkkeell:: ssờờ mmóó ssââuu 22.. CCảảmm ggiiáácc ttỳỳ -- đđèè éépp ssââuu:: • TTiiểểuu tthhểể GGoollggii • TTiiểểuu tthhểể MMaazzzzoonnii 33.. CCảảmm ggiiáácc nnóónngg,, llạạnnhh:: • TTiiểểuu tthhểể RRuuffffiinnii:: ccảảmm ggiiáácc nnóónngg • TTiiểểuu tthhểể KKrraauussee:: ccảảmm ggiiáácc llạạnnhh 44.. CCảảmm ggiiáácc đđaauu:: ttậậnn ccùùnngg tthhầầnn kkiinnhh ttựự ddoo
 58. 58. XÐt nghiÖm bμn tay ng­êi lμm ddÞÞcchh vvôô tthhùùcc pphhÈÈmm TTTT §ÞÞaa pphh­­ ¬nngg TTûû llÖÖ nnhhiiÔÔmm EE..ccoollii ((%%)) 11.. HHμμ NNééii -- TT¡¡ §PP:: 4433,,4422 -- KKSS--nnhhμμ hhμμnngg:: 6622,,55 -- BBÕÕpp ¨nn TTTT:: 4400,,00 22.. TTPP.. HHåå CChhÝÝ MMiinnhh 6677,,55 33.. NNaamm §ÞÞnnhh 3311,,88 44.. HH¶ii DD­­ ¬nngg 6644,,77 55.. TThh¸ii BB××nnhh 9922,,00 66.. TThhaannhh HHoo¸ 6666,,66 77.. HHuuÕÕ 3377,,00 88.. PPhhóó TThhää 1199,,33 99.. BB××nnhh DD­­ ¬nngg 5566,,55 1100.. LLoonngg AAnn 6600,,00 1111.. §μμ NN½nngg 7700,,77
 59. 59. • TTûû llÖÖ bbèècc tthhøøcc ¨nn bb»nngg ttaayy:: 6677,,33 %% • TTûû llÖÖ kkhh«nngg rrööaa ttaayy:: 4466,,11%% • TTûû llÖÖ mmããnngg ttaayy ddμμii:: 2222,,55%% • TTûû llÖÖ nnhhææ nn­­íícc bbäätt,, xxØØ mmòòii:: 2266,,77%% • VV¨nn hhoo¸ ®ÕÕnn ttrruunngg hhääcc cc¬ ssëë:: 6644,,66%% • TTõõ nn«nngg tthh«nn:: 5577,,88%% • KKhh«nngg ®eeoo kkhhÈÈuu ttrraanngg:: 9955,,33%%
 60. 60. KÕt qu¶ xÐt nghiÖm mét ssèè mmÉÉuu ttiiÒÒnn ccãã EE.. ccoollii ccññaa cc¸cc cc¬ ssëë ddÞÞcchh vvôô tthhøøcc ¨nn ®­­êênngg pphhèè MMÖÖnnhh ggii¸ ((VVnn®)) TTûû llÖÖ nnhhiiÔÔmm EE.. ccoollii 550000 110000%% 11000000 110000%% 22000000 110000%% 55000000 9944,,88%% 1100..000000 8866,,77%% 2200..000000 7755,,55%% 5500..000000 6644,,44%%
 61. 61. thùc phÈm chÝn nhiÔm e.ccoollii ((« nnhhiiÔÔmm pphh©nn)) §ÞÞaa pphh­­ ¬nngg LLoo¹ii tthhùùcc pphhÈÈmm TTûû llÖÖ ((%%)) NNaamm §ÞÞnnhh -- GGiißß -- NNeemm,, cchh¹oo,, cchhuuaa -- LLßßnngg llîînn cchhÝÝnn -- CChh¶ qquuÕÕ 110000 HHuuÕÕ TThhøøcc ¨nn cchhÝÝnn ¨nn nnggaayy ëë ®­­êênngg pphhèè 3355 -- 4400 TThh¸ii BB××nnhh -- RRaauu ssèènngg 110000 QQuu¶nngg BB××nnhh -- TThhøøcc ¨nn ¨nn nnggaayy ®­­êênngg pphhèè 2255 TTPP.. HHCCMM -- TThhøøcc ¨nn ¨nn nnggaayy ®­­êênngg pphhèè 9900 -- KKeemm bb¸nn rroonngg ëë ccæænngg ttrr­­êênngg hhääcc 9966,,77 TThhaannhh HHoo¸ -- TThhøøcc ¨nn llμμ tthhÞÞtt -- TThhøøcc ¨nn llμμ cc¸ - TThhøøcc ¨nn llμμ rraauu 7788,,99 6699,,77 7788,,11 CCμμ mmaauu -- XX«ii -- BB¸nnhh mm×× kkÑÑpp tthhÞÞtt 8822,,33 7777,,22
 62. 62. NGUY CƠ Ô NHIỄM TỪ MÔI TRƯỜNG c«n trïng tthhøøcc ¨nn nguån n­íc bμn tay cung cÊp n­íc Rau qu¶
 63. 63. .RÊt thÝch sèng gÇn ng­êi, ¨n thøc ¨n cña ng­êi, rÊt tham ¨n. ¡n t¹p tÊt c¶ c¸c lo¹i thøc ¨n tõ ngon lμnh ®Õn h«i tanh, mèc háng. .MÇm bÖnh vμo c¬ quan tiªu ho¸ vÉn tån t¹i, ph¸t triÓn. .Mét ruåi c¸i giao hîp 1 lÇn cã thÓ ®Î suèt ®êi. ®Î 1 lÇn 120 trøng. trong 5 th¸ng mïa hÌ cho ra ®êi: 191.010 x 1015 con ruåi, chiÕm thÓ tÝch 180 dm3. .ruåi cã thÓ bay xa 15000m, b¸m theo tÇu, xe, thuyÒn bÌ, m¸y bay ®i kh¾p c¸c ch©u lôc. .Ruåi chuyÓn t¶i mét sè l­îng lín mÇm bÖnh: - mang trªn l«ng ch©n, vßi, th©n: 6.000.000 mÇm bÖnh. - Mang trong èng tiªu ho¸: 28.000.000 mÇm bÖnh c¸c mÇm bÖnh cã thÓ lμ: t¶, th­ ¬ng hμn, lþ, lao, ®Ëu mïa, b¹i liÖt, viªm gan, than, trïng roi, giun, s¸n
 64. 64. CCââuu hhỏỏii:: NNêêuu nnộộii dduunngg ccủủaa 88 tthhựựcc hhàànnhh ttốốtt VVSSAATTTTPP
 65. 65. BBÀÀII 55:: QQUUYY ĐĐỊỊNNHH PPHHÁÁPP LLUUẬẬTT VVỀỀ AANN TTOOÀÀNN TTHHỰỰCC PPHHẨẨMM
 66. 66. PPhhầầnn II:: CChhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn AATTTTPP
 67. 67. ĐĐiiềềuu 3344 ((LLuuậậtt AATTTTPP)):: Đối tượng, điều kiện cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 1. Cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật này; b) Có đăng ký ngành nghề, nghề kinh doanh thực phẩm trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi không đủ điều kiện quy định. ĐĐốốii ttưượợnngg kkhhôônngg pphhảảii ccấấpp GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn AATTTTPP:: ((ĐĐiiềềuu 1122 –– NNĐĐ 3388)):: 1. Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ 2. Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ 3. Bán hàng rong 4. Kinh doanh TP bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định.
 68. 68. ĐĐiiềềuu 3355 ((LLuuậậtt AATTTTPP)):: TThhẩẩmm qquuyyềềnn ccấấpp,, tthhuu hhồồii GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn AATTTTPP BBộộ ttrrưưởởnngg BBộộ YY ttếế ,, BBộộ ttrrưưởởnngg BBộộ NNNN&&PPTTNNTT,, BBộộ ttrrưưởởnngg BBộộ CCôônngg tthhưươơnngg qquuyy đđịịnnhh ccụụ tthhểể qquuyyềềnn ccấấpp,, tthhuu hhồồii GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn AATTTTPP tthhuuộộcc llĩĩnnhh vvựựcc đđưượợcc pphhâânn ccôônngg qquuảảnn llýý..
 69. 69. ĐĐiiềềuu 3366 ((LLuuậậtt AATTTTPP)):: HHồồ ssơơ,, ttrrììnnhh ttựự,, tthhủủ ttụụcc ccấấpp GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm 11.. HHồồ ssơơ xxiinn ccấấpp GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm ggồồmm ccóó:: aa)) ĐĐơơnn đđềề nngghhịị ccấấpp GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm;; bb)) BBảảnn ssaaoo GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn đđăănngg kkýý kkiinnhh ddooaannhh;; cc)) BBảảnn tthhuuyyếếtt mmiinnhh vvềề ccơơ ssởở vvậậtt cchhấấtt,, ttrraanngg tthhiiếếtt bbịị,, ddụụnngg ccụụ bbảảoo đđảảmm đđiiềềuu kkiiệệnn vvệệ ssiinnhh aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm tthheeoo qquuyy đđịịnnhh ccủủaa ccơơ qquuaann qquuảảnn llýý nnhhàà nnưướớcc ccóó tthhẩẩmm qquuyyềềnn;; dd)) GGiiấấyy xxáácc nnhhậậnn đđủủ ssứứcc kkhhooẻẻ ccủủaa cchhủủ ccơơ ssởở vvàà nnggưườờii ttrrựựcc ttiiếếpp ssảảnn xxuuấấtt,, kkiinnhh ddooaannhh tthhựựcc pphhẩẩmm ddoo ccơơ ssởở yy ttếế ccấấpp hhuuyyệệnn ttrrởở llêênn ccấấpp;; đđ)) GGiiấấyy xxáácc nnhhậậnn đđãã đđưượợcc ttậậpp hhuuấấnn kkiiếếnn tthhứứcc vvềề aann ttooàànn vvệệ ssiinnhh tthhựựcc pphhẩẩmm ccủủaa cchhủủ ccơơ ssởở vvàà ccủủaa nnggưườờii ttrrựựcc ttiiếếpp ssảảnn xxuuấấtt,, kkiinnhh ddooaannhh tthhựựcc pphhẩẩmm tthheeoo qquuyy đđịịnnhh ccủủaa BBộộ ttrrưưởởnngg BBộộ qquuảảnn llýý nnggàànnhh.. 22.. TTrrììnnhh ttựự,, tthhủủ ttụụcc ccấấpp GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm đđưượợcc qquuyy đđịịnnhh nnhhưư ssaauu:: aa)) TTổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn ssảảnn xxuuấấtt,, kkiinnhh ddooaannhh tthhựựcc pphhẩẩmm nnộộpp hhồồ ssơơ xxiinn ccấấpp GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm cchhoo ccơơ qquuaann nnhhàà nnưướớcc ccóó tthhẩẩmm qquuyyềềnn qquuyy đđịịnnhh ttạạii ĐĐiiềềuu 3355 ccủủaa LLuuậậtt nnààyy;; bb)) TTrroonngg tthhờờii hhạạnn 1155 nnggààyy,, kkểể ttừừ nnggààyy nnhhậậnn đđủủ hhồồ ssơơ hhợợpp llệệ,, ccơơ qquuaann nnhhàà nnưướớcc ccóó tthhẩẩmm qquuyyềềnn kkiiểểmm ttrraa tthhựựcc ttếế đđiiềềuu kkiiệệnn bbảảoo đđảảmm aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm ttạạii ccơơ ssởở ssảảnn xxuuấấtt,, kkiinnhh ddooaannhh tthhựựcc pphhẩẩmm;; nnếếuu đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn tthhìì pphhảảii ccấấpp GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm;; ttrrưườờnngg hhợợpp ttừừ cchhốốii tthhìì pphhảảii ttrrảả llờờii bbằằnngg vvăănn bbảảnn vvàà nnêêuu rrõõ llýý ddoo..
 70. 70. ĐĐiiềềuu 3377 ((LLuuậậtt AATTTTPP)):: TThhờờii hhạạnn hhiiệệuu llựựcc ccủủaa GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm 11.. GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm ccóó hhiiệệuu llựựcc ttrroonngg tthhờờii ggiiaann 0033 nnăămm.. 22.. TTrrưướớcc 0066 tthháánngg ttíínnhh đđếếnn nnggààyy GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm hhếếtt hhạạnn,, ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn ssảảnn xxuuấấtt,, kkiinnhh ddooaannhh tthhựựcc pphhẩẩmm pphhảảii nnộộpp hhồồ ssơơ xxiinn ccấấpp llạạii GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ttrroonngg ttrrưườờnngg hhợợpp ttiiếếpp ttụụcc ssảảnn xxuuấấtt,, kkiinnhh ddooaannhh.. HHồồ ssơơ,, ttrrììnnhh ttựự,, tthhủủ ttụụcc ccấấpp llạạii đđưượợcc tthhựựcc hhiiệệnn tthheeoo qquuyy đđịịnnhh ttạạii ĐĐiiềềuu 3366 ccủủaa LLuuậậtt nnààyy..
 71. 71. PPhhầầnn IIII:: NNgghhịị đđịịnnhh 3388//22001122//NNĐĐ--CCPP HHưướớnngg ddẫẫnn ccôônngg bbốố hhợợpp qquuyy vvàà ccôônngg bbốố pphhùù hhợợpp qquuyy đđịịnnhh AATTTTPP
 72. 72. ĐĐiiềềuu 33:: ĐĐiiềềuu kkiiệệnn đđểể SSPP TTPP đđưượợcc llưưuu hhàànnhh 1. TP qua chế biến bao gói sẵn 2. Phụ gia TP 3. Chất hỗ trợ cế biến 4. Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng TP Đã có QCKT Chưa có QCKT 1. Phải có công bố hợp quy 2. Đăng ký bản CBHQ 1. Phải có CBPHQ Đ ATTP 2. Đăng ký bản CBPHQ Đ ATTP •Giấy tiếp nhận bản CBHQ – M01a •Thời hạn: 7 ngày •Giấy tiếp nhận CBPHQĐATTP – M01b •TP thường •Thời hạn: 15 ngày •TPCN-TP tăng cường vi chất dinh dưỡng •Thời hạn: 30 ngày
 73. 73. Điều 4: Phân cấp tiếp nhận CBHQ và CBPHQĐATTP Bộ Y tế 1. TPCN 2. Phụ gia TP 3. Chất hỗ trợ chế biến 4. SP nhập khẩu đã qua chế biến, bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng TP Sở Y tế Các SP còn lại SXKD tại địa bàn
 74. 74. ĐĐiiềềuu 55:: HHồồ ssơơ ccôônngg bbốố hhợợpp qquuyy đđốốii vvớớii SSPP đđãã ccóó QQCCKKTT 11.. CCôônngg bbốố hhợợpp qquuyy ddựựaa ttrrêênn kkếếtt qquuảả cchhứứnngg nnhhậậnn hhợợpp qquuyy qquuyy đđưượợcc cchhỉỉ đđịịnnhh ((bbêênn tthhứứ bbaa)),, hhồồ ssơơ ggồồmm:: 11)) BBảảnn ccôônngg bbốố hhợợpp qquuyy (( MM0022)) 22)) BBảảnn tthhôônngg ttiinn cchhii ttiiếếtt ssảảnn pphhẩẩmm ((MM0033aa –– TTPP tthhưườờnngg hhooặặcc MM 0033cc –– DDụụnngg ccuu,, bbaaoo ggóóii)) 33)) CChhứứnngg cchhỉỉ cchhứứnngg nnhhậậnn ssựự pphhùù hhợợpp ccủủaa bbêênn tthhứứ bbaa ((bbảảnn ssaaoo ccóó ccôônngg cchhứứnngg hhooặặcc bbảảnn ssaaoo ccóó xxuuấấtt ttrrììnnhh bbảảnn cchhíínnhh đđểể đđốốii cchhiiếếuu));; 44)) CChhứứnngg nnhhậậnn HHAACCCCPP hhooặặcc IISSOO 2222000000 hhooặặcc ttưươơnngg đđưươơnngg ((nnếếuu ccóó)).. 22.. CCôônngg bbốố hhợợpp qquuyy ddựựaa ttrrêênn kkếếtt qquuảả ttựự đđáánnhh ggiiáá ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn ssảảnn xxuuấấtt,, kkiinnhh ddooaannhh tthhựựcc pphhẩẩmm ((bbêênn tthhứứ nnhhấấtt)),, hhồồ ssơơ ggồồmm:: 11)) BBảảnn ccôônngg bbốố hhợợpp qquuyy ((MM 0022)) 22)) BBảảnn tthhôônngg ttiinn cchhii ttiiếếtt vvềề ssảảnn pphhẩẩmm ((MM0033aa vvàà MM0033cc)) 33)) KKếếtt qquuảả kkiiểểmm nngghhiiệệmm ssảảnn pphhẩẩmm ttrroonngg vvòònngg 1122 tthháánngg,, ggồồmm ccáácc cchhỉỉ ttiiêêuu tthheeoo yyêêuu ccầầuu ccủủaa qquuyy cchhuuẩẩnn kkỹỹ tthhuuậậtt ttưươơnngg ứứnngg;; tthhựựcc hhiiệệnn ddoo:: -- PPhhòònngg kkiiểểmm nngghhiiệệmm đđưượợcc ccơơ qquuaann nnhhàà nnưướớcc ccóó tthhẩẩmm qquuyyềềnn cchhỉỉ đđịịnnhh -- PPhhòònngg kkiiểểmm nngghhiiệệmm đđộộcc llậậpp đđưượợcc ccôônngg nnhhậậnn -- PPhhòònngg kkiiểểmm nngghhiiệệmm ccủủaa nnưướớcc xxuuấấtt xxứứ đđưượợcc ccơơ qquuaann ccóó tthhẩẩmm qquuyyềềnn ttạạii VViiệệtt NNaamm tthhừừaa nnhhậậnn ((bbảảnn ggốốcc hhooặặcc bbảảnn ssaaoo ccóó ccôônngg cchhứứnngg hhooặặcc hhợợpp pphháápp hhóóaa llããnnhh ssựự));; 44)) KKếế hhooạạcchh kkiiểểmm ssooáátt cchhấấtt llưượợnngg (( MM0044)) 55)) KKếế hhooạạcchh ggiiáámm ssáátt đđịịnnhh kkỳỳ ((bbảảnn xxáácc nnhhậậnn ccủủaa bbêênn tthhứứ nnhhấấtt));; 66)) CChhứứnngg nnhhậậnn HHAACCCCPP hhooặặcc IISSOO 2222000000 hhooặặcc ttưươơnngg đđưươơnngg ((nnếếuu ccóó))..
 75. 75. ĐĐiiềềuu 66:: HHồồ ssơơ CCBBPPHHQQĐĐAATTTTPP đđốốii vvớớii ssảảnn pphhẩẩmm cchhưưaa ccóó QQCCKKTT 11.. ĐĐốốii vvớớii ssảảnn pphhẩẩmm nnhhậậpp kkhhẩẩuu ((ttrrừừ TTPPCCNN vvàà ttăănngg ccưườờnngg vvii cchhấấtt)),, hhồồ ssơơ ggồồmm:: ((11)) BBảảnn CCBBPPHHQQ ĐĐ AATTTTPP nnhhậậpp kkhhẩẩuu ((MM0022cc)) ((22)) BBảảnn tthhôônngg ttiinn cchhii ttiiếếtt vvềề ssảảnn pphhẩẩmm ((MM 0033aa hhooặặcc MM0033cc)) ((33)) KKếếtt qquuảả kkiiểểmm nngghhiiệệmm ssảảnn pphhẩẩmm ttrroonngg vvòònngg 1122 tthháánngg,, ggồồmm ccáácc cchhỉỉ ttiiêêuu cchhấấtt llưượợnngg cchhủủ yyếếuu,, cchhỉỉ ttiiêêuu aann ttooàànn ((ddoo pphhòònngg kkiiểểmm nngghhiiệệmm đđưượợcc cchhỉỉ đđịịnnhh,, pphhòònngg kkiiểểmm nngghhiiệệmm đđộộcc llậậpp hhooặặcc pphhòònngg kkiiểểmm nngghhiiệệmm ccủủaa nnưướớcc xxuuấấtt xxứứ)).. ((44)) KKếế hhooạạcchh ggiiáámm ssáátt đđịịnnhh kkỳỳ ((ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn));; ((55)) MMẫẫuu nnhhããnn ssảảnn pphhẩẩmm llưưuu hhàànnhh ttạạii nnưướớcc xxuuấấtt xxứứ vvàà nnhhããnn pphhụụ bbằằnngg ttiiếếnngg VViiệệtt ((ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn));; ((66)) MMẫẫuu ssảảnn pphhẩẩmm hhooàànn cchhỉỉnnhh đđốốii vvớớii ssảảnn pphhẩẩmm llầầnn đđầầuu ttiiêênn nnhhậậpp kkhhẩẩuu vvààoo VViiệệtt NNaamm đđểể đđốốii cchhiiếếuu kkhhii nnộộpp hhồồ ssơơ;; ((77)) GGiiấấyy đđăănngg kkýý kkiinnhh ddooaannhh;; ((88)) GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn VVSSAATTTTPP;; ((99)) CChhứứnngg nnhhậậnn HHAACCCCPP hhooặặcc IISSOO 2222000000 hhooặặcc ttưươơnngg đđưươơnngg ((nnếếuu ccóó))..
 76. 76. s 2. Đối với sảảnn pphhẩẩmm ssảảnn xxuuấấtt ttrroonngg nnưướớcc ((ttrrừừ TTPPCCNN vvàà TTPP ttăănngg ccưườờnngg vvii cchhấấtt)),, hhồồ ssơơ ggồồmm:: 11)) BBảảnn CCBBPPHHQQĐĐAATTTT ((MM 0022)) 22)) BBảảnn tthhôônngg ttiinn cchhii ttiiếếtt vvềề ssảảnn pphhẩẩmm ((MM 0033bb)) 33)) KKếếtt qquuảả kkiiểểmm nngghhiiệệmm ssảảnn pphhẩẩmm ttrroonngg vvòònngg 1122 tthháánngg,, ggồồmm ccáácc cchhỉỉ ttiiêêuu cchhấấtt llưượợnngg cchhủủ yyếếuu,, cchhỉỉ ttiiêêuu aann ttooàànn ddoo:: - PPhhòònngg kkiiểểmm nngghhiiệệmm đđưượợcc ccơơ qquuaann nnhhàà nnưướớcc ccóó tthhẩẩmm qquuyyềềnn cchhỉỉ đđịịnnhh;; - PPhhòònngg kkiiểểmm nngghhiiệệmm đđộộcc llậậpp đđưượợcc ccôônngg nnhhậậnn 44)) KKếế hhooạạcchh kkiiểểmm ssooáátt cchhấấtt llưượợnngg ((MM 0044)) ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn.. 55)) KKếế hhooạạcchh ggiiáámm ssáátt đđịịnnhh kkỳỳ ((ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn));; 66)) MMẫẫuu nnhhããnn ssảảnn pphhẩẩmm ((ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn));; 77)) GGiiấấyy đđăănngg kkýý kkiinnhh ddooaannhh ccóó nnggàànnhh nngghhềề kkiinnhh ddooaannhh tthhựựcc pphhẩẩmm hhooặặcc cchhứứnngg nnhhậậnn pphháápp nnhhâânn đđốốii vvớớii ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn ((bbảảnn ssaaoo ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn));; 88)) GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn VVSSAATTTTPP;; 99))CChhứứnngg nnhhậậnn HHAACCCCPP hhooặặcc IISSOO 2222000000 hhooặặcc ttưươơnngg đđưươơnngg ((nnếếuu ccóó))..
 77. 77. 3. Đối với TPCN vvàà TTPP ttăănngg ccưườờnngg vvii cchhấấtt ddiinnhh ddưưỡỡnngg nnhhậậpp kkhhẩẩuu,, hhồồ ssơơ ggồồmm:: ((11)) BBảảnn CCBBPPHHQQĐĐAATTTTPP ((MM0022));; ((22)) BBảảnn tthhôônngg ttiinn cchhii ttiiếếtt vvềề ssảảnn pphhẩẩmm ((MM 0033bb));; ((33)) GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn llưưuu hhàànnhh ttựự ddoo hhooặặcc cchhứứnngg nnhhậậnn yy ttếế hhooặặcc ggiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ttưươơnngg đđưươơnngg ddoo:: - CCơơ qquuaann nnhhàà nnưướớcc ccóó tthhẩẩmm qquuyyềềnn ccủủaa nnưướớcc xxuuấấtt xxứứ ccấấpp ttrroonngg đđóó ccóó nnộộii dduunngg tthhểể hhiiệệnn ssảảnn pphhẩẩmm aann ttooàànn vvớớii ssứứcc kkhhỏỏee nnggưườờii ttiiêêuu ddùùnngg vvàà pphhùù hhợợpp vvớớii pphháápp lluuậậtt vvềề tthhựựcc pphhẩẩmm - BBảảnn ggốốcc hhooặặcc bbảảnn ssaaoo ccôônngg cchhứứnngg hhooặặcc hhợợpp pphháápp hhóóaa llããnnhh ssựự.. ((44)) KKếếtt qquuảả kkiiểểmm nngghhiiệệmm ssảảnn pphhẩẩmm ttrroonngg vvòònngg 1122 tthháánngg,, ggồồmm ccáácc cchhỉỉ ttiiêêuu cchhấấtt llưượợnngg cchhủủ yyếếuu,, cchhỉỉ ttiiêêuu aann ttooàànn,, ddoo:: - PPhhòònngg kkiiểểmm nngghhiiệệmm đđưượợcc ccơơ qquuaann nnhhàà nnưướớcc ccóó tthhẩẩmm qquuyyềềnn cchhỉỉ đđịịnnhh - PPhhòònngg kkiiểểmm nngghhiiệệmm đđộộcc llậậpp đđưượợcc ccôônngg nnhhậậnn ((bbảảnn ggốốcc hhooặặcc bbảảnn ssaaoo ccóó ccôônngg cchhứứnngg));; - PPhhòònngg kkiiểểmm nngghhiiệệmm ccủủaa nnưướớcc xxuuấấtt xxứứ đđưượợcc ccơơ qquuaann ccóó tthhẩẩmm qquuyyềềnn ttạạii VViiệệtt NNaamm tthhừừaa nnhhậậnn ((bbảảnn ggốốcc hhooặặcc bbảảnn ssaaoo ccóó ccôônngg cchhứứnngg hhooặặcc hhợợpp pphháápp hhóóaa llããnnhh ssựự));; ((55)) KKếế hhooạạcchh ggiiáámm ssáátt đđịịnnhh kkỳỳ ((ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn));; ((66)) NNhhããnn ssảảnn pphhẩẩmm llưưuu hhàànnhh ttạạii nnưướớcc xxuuấấtt xxứứ vvàà nnhhããnn pphhụụ bbằằnngg ttiiếếnngg VViiệệtt ((ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn));; ((77)) MMẫẫuu ssảảnn pphhẩẩmm hhooàànn cchhỉỉnnhh ((88)) GGiiấấyy đđăănngg kkýý kkiinnhh ddooaannhh ccóó nnggàànnhh nngghhềề kkiinnhh ddooaannhh tthhựựcc pphhẩẩmm hhooặặcc cchhứứnngg nnhhậậnn pphháápp nnhhâânn đđốốii vvớớii ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn nnhhậậpp kkhhẩẩuu tthhựựcc pphhẩẩmm ((bbảảnn ssaaoo ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn));; ((99)) GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm đđốốii vvớớii ccơơ ssởở nnhhậậpp kkhhẩẩuu tthhuuộộcc đđốốii ttưượợnngg pphhảảii ccấấpp ggiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm tthheeoo qquuyy đđịịnnhh ((bbảảnn ssaaoo ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn));; ((1100)) CChhứứnngg cchhỉỉ pphhùù hhợợpp ttiiêêuu cchhuuẩẩnn HHAACCCCPP hhooặặcc IISSOO 2222000000 hhooặặcc ttưươơnngg đđưươơnngg ttrroonngg ttrrưườờnngg hhợợpp ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn ssảảnn xxuuấấtt ssảảnn pphhẩẩmm ccóó hhệệ tthhốốnngg qquuảảnn llýý cchhấấtt llưượợnngg đđưượợcc cchhứứnngg nnhhậậnn pphhùù hhợợpp ttiiêêuu cchhuuẩẩnn HHAACCCCPP hhooặặcc IISSOO 2222000000 hhooặặcc ttưươơnngg đđưươơnngg ((bbảảnn ssaaoo ccóó ccôônngg cchhứứnngg hhooặặcc bbảảnn ssaaoo ccóó xxuuấấtt ttrrììnnhh bbảảnn cchhíínnhh đđểể đđốốii cchhiiếếuu));; ((1111)) TThhôônngg ttiinn,, ttààii lliiệệuu kkhhooaa hhọọcc cchhứứnngg mmiinnhh vvềề ttáácc ddụụnngg ccủủaa mmỗỗii tthhàànnhh pphhầầnn ttạạoo nnêênn cchhứứcc nnăănngg đđãã ccôônngg bbốố ((bbảảnn ssaaoo ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn))..
 78. 78. 4. ĐĐốốii vvớớii TTPPCCNN vvàà TTPP ttăănngg ccưườờnngg vvii cchhấấtt ddiinnhh ddưưỡỡnngg ssảảnn xxuuấấtt ttrroonngg nnưướớcc,, hhồồ ssơơ ggồồmm:: ((11)) BBảảnn ccôônngg bbốố pphhùù hhợợpp qquuyy đđịịnnhh aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm ((MM 0022));; ((22)) BBảảnn tthhôônngg ttiinn cchhii ttiiếếtt vvềề ssảảnn pphhẩẩmm ((MM 0033bb)) ((33)) KKếếtt qquuảả kkiiểểmm nngghhiiệệmm ssảảnn pphhẩẩmm ttrroonngg vvòònngg 1122 tthháánngg,, ggồồmm ccáácc cchhỉỉ ttiiêêuu cchhấấtt llưượợnngg cchhủủ yyếếuu,, cchhỉỉ ttiiêêuu aann ttooàànn ddoo:: - PPhhòònngg kkiiểểmm nngghhiiệệmm đđưượợcc ccơơ qquuaann nnhhàà nnưướớcc ccóó tthhẩẩmm qquuyyềềnn cchhỉỉ đđịịnnhh hhooặặcc - PPhhòònngg kkiiểểmm nngghhiiệệmm đđộộcc llậậpp đđưượợcc ccôônngg nnhhậậnn ccấấpp ((bbảảnn ggốốcc hhooặặcc bbảảnn ssaaoo ccóó ccôônngg cchhứứnngg));; ((44)) MMẫẫuu nnhhããnn ssảảnn pphhẩẩmm ((ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn));; ((55)) MMẫẫuu ssảảnn pphhẩẩmm hhooàànn cchhỉỉnnhh đđểể đđốốii cchhiiếếuu kkhhii nnộộpp hhồồ ssơơ;; ((66)) GGiiấấyy đđăănngg kkýý kkiinnhh ddooaannhh ccóó nnggàànnhh nngghhềề kkiinnhh ddooaannhh tthhựựcc pphhẩẩmm hhooặặcc cchhứứnngg nnhhậậnn pphháápp nnhhâânn đđốốii vvớớii ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn ((bbảảnn ssaaoo ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn));; ((77)) GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm đđốốii vvớớii ccơơ ssởở tthhuuộộcc đđốốii ttưượợnngg pphhảảii ccấấpp ggiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm tthheeoo qquuyy đđịịnnhh ((bbảảnn ssaaoo ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn));; ((88)) CChhứứnngg cchhỉỉ pphhùù hhợợpp ttiiêêuu cchhuuẩẩnn HHAACCCCPP hhooặặcc IISSOO 2222000000 hhooặặcc ttưươơnngg đđưươơnngg ttrroonngg ttrrưườờnngg hhợợpp ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn ssảảnn xxuuấấtt ssảảnn pphhẩẩmm ccóó hhệệ tthhốốnngg qquuảảnn llýý cchhấấtt llưượợnngg đđưượợcc cchhứứnngg nnhhậậnn pphhùù hhợợpp ttiiêêuu cchhuuẩẩnn HHAACCCCPP hhooặặcc IISSOO 2222000000 hhooặặcc ttưươơnngg đđưươơnngg ((bbảảnn ssaaoo ccóó ccôônngg cchhứứnngg hhooặặcc bbảảnn ssaaoo ccóó xxuuấấtt ttrrììnnhh bbảảnn cchhíínnhh đđểể đđốốii cchhiiếếuu));; ((99)) TThhôônngg ttiinn,, ttààii lliiệệuu kkhhooaa hhọọcc cchhứứnngg mmiinnhh vvềề ttáácc ddụụnngg ccủủaa mmỗỗii tthhàànnhh pphhầầnn ttạạoo nnêênn cchhứứcc nnăănngg đđãã ccôônngg bbốố ((bbảảnn ssaaoo ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn));; ((1100)) BBááoo ccááoo tthhửử nngghhiiệệmm hhiiệệuu qquuảả vvềề ccôônngg ddụụnngg ccủủaa ssảảnn pphhẩẩmm tthhựựcc pphhẩẩmm đđốốii vvớớii ssảảnn pphhẩẩmm mmớớii llầầnn đđầầuu ttiiêênn đđưưaa rraa llưưuu tthhôônngg ttrrêênn tthhịị ttrrưườờnngg ((bbảảnn ssaaoo ccóó ccôônngg cchhứứnngg hhooặặcc bbảảnn ssaaoo ccóó xxuuấấtt ttrrììnnhh bbảảnn cchhíínnhh đđểể đđốốii cchhiiếếuu));; ((1111)) KKếế hhooạạcchh kkiiểểmm ssooáátt cchhấấtt llưượợnngg đđưượợcc xxââyy ddựựnngg vvàà áápp ddụụnngg tthheeoo mmẫẫuu đđưượợcc qquuyy đđịịnnhh ttạạii MMẫẫuu ssốố 0044 bbaann hhàànnhh kkèèmm tthheeoo NNgghhịị đđịịnnhh nnààyy ((ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn));; ((1122)) KKếế hhooạạcchh ggiiáámm ssáátt đđịịnnhh kkỳỳ ((ccóó xxáácc nnhhậậnn ccủủaa ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn))..
 79. 79. ĐĐiiềềuu 77:: NNộộpp hhồồ ssơơ 11.. ĐĐóónngg qquuyyểểnn hhồồ ssơơ:: 11..11.. HHồồ ssơơ pphháápp llýý cchhuunngg:: 11 qquuyyểểnn,, ggồồmm:: ((11)) GGiiấấyy đđăănngg kkýý kkiinnhh ddooaannhh ((22)) GGiiấấyy cchhứứnngg nnhhậậnn ccơơ ssởở đđủủ đđiiềềuu kkiiệệnn VVSSAATTTTPP ((33)) CChhứứnngg nnhhậậnn HHAACCCCPP,, IISSOO 2222..000000 vvàà ttưươơnngg đđưươơnngg ((nnếếuu ccóó)).. 11..22..HHồồ ssơơ ccôônngg bbốố hhợợpp qquuyy hhooặặcc CCBBPPHHQQ ĐĐ AATTTTPP:: 22 qquuyyểểnn ggồồmm:: ccáácc ttààii lliiệệuu nnhhưư qquuyy đđịịnnhh ởở ĐĐiiềềuu 55,,66 ((ttrrừừ hhồồ ssơơ ttààii lliiệệuu đđưượợcc qquuyy đđịịnnhh ởở kkhhooảảnn 11//đđiiềềuu)).. 22.. NNộộpp hhồồ ssơơ:: - TTrrựựcc ttiiếếpp - BBưưuu đđiiệệnn 33.. NNếếuu ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn ccóó nnhhiiềềuu SSPP,, tthhìì ttừừ 22 SSPP ttrrởở llêênn cchhỉỉ pphhảảii nnộộpp 0011 bbộộ hhồồ ssơơ pphháápp llýý cchhuunngg..
 80. 80. ĐĐiiềềuu 88:: CCấấpp llạạii GGiiấấyy TTiiếếpp nnhhậậnn bbảảnn CCBBHHQQ vvàà GGiiấấyy XXáácc nnhhậậnn CCBBPPHHQQĐĐAATTTTPP 11.. TThhờờii hhạạnn:: NNếếuu ổổnn đđịịnnhh ssảảnn pphhẩẩmm,, qquuyy ttrrììnnhh ssảảnn xxuuấấtt:: Cơ sở có chứng nhận HACCP, ISO 22000 hoặc tương đương Cơ sở không chứng nhận trên 5 năm 3 năm
 81. 81. 22.. HHồồ ssơơ:: ((11)) ĐĐơơnn đđềề nngghhịị ccấấpp llạạii ((MM0055)) ((22)) BBảảnn ssaaoo ttiiếếpp nnhhậậnn ccôônngg bbốố hhợợpp qquuyy hhooặặcc CCBBPPHHQQĐĐAATTTTPP llầầnn ggầầnn đđââyy nnhhấấtt ((33)) KKếếtt qquuảả kkiiểểmm nngghhiiệệmm đđịịnnhh kkỳỳ ddoo pphhòònngg kkiiểểmm nngghhiiệệmm đđưượợcc ccôônngg nnhhậậnn hhooặặcc ccơơ qquuaann nnhhàà nnưướớcc ccóó tthhẩẩmm qquuyyềềnn cchhỉỉ đđịịnnhh ((bbảảnn ssaaoo ccôônngg cchhứứnngg hhooặặcc bbảảnn ssaaoo ccóó xxuuấấtt ttrrììnnhh bbảảnn cchhíínnhh đđểể đđốốii cchhiiếếuu)):: - 11 llầầnn//nnăămm:: vvớớii ccơơ ssởở ccóó cchhứứnngg cchhỉỉ HHAACCCCPP,, IISSOO 2222..000000 hhooặặcc ttưươơnngg đđưươơnngg ((nnếếuu ccóó)) - 22 llầầnn//nnăămm:: ccơơ ssởở kkhhôônngg ccóó cchhứứnngg cchhỉỉ ttrrêênn.. ((44)) CChhứứnngg nnhhậậnn HHAACCCCPP,, IISSOO 2222..000000 hhooặặcc ttưươơnngg đđưươơnngg ((nnếếuu ccóó)) 33.. TThhờờii hhạạnn ggiiảảii qquuyyếếtt ccấấpp llạạii:: 77 nnggààyy.. NNếếuu kkhhôônngg ccấấpp llạạii pphhảảii ttrrảả llờờii bbằằnngg vvăănn bbảảnn nnêêuu rrõõ llýý ddoo kkhhôônngg ccấấpp llạạii.. 44.. KKhhii ccóó ssựự tthhaayy đđổổii ttrroonngg qquuáá ttrrììnnhh ssảảnn xxuuấấtt ảảnnhh hhưưởởnngg ccáácc cchhỉỉ ttiiêêuu cchhấấtt llưượợnngg vvàà vvii pphhạạmm ccáácc mmứứcc ggiiớớii hhạạnn pphhảảii tthhựựcc hhiiệệnn llạạii ccôônngg bbốố hhợợpp qquuyy vvàà CCBBPPHHQQĐĐAATTTTPP..
 82. 82. TTÊÊNN CCƠƠ QQUUAANN CCHHỦỦ QQUUẢẢNN Mẫu số 01a TTÊÊNN CCƠƠ QQUUAANN TTIIẾẾPP NNHHẬẬNN BBẢẢNN CCÔÔNNGG BBỐỐ HHỢỢPP QQUUYY ______________ CCỘỘNNGG HHÒÒAA XXÃÃ HHỘỘII CCHHỦỦ NNGGHHĨĨAA VVIIỆỆTT NNAAMM ĐĐộộcc llậậpp -- TTựự ddoo -- HHạạnnhh pphhúúcc ------------------------------ SSốố:: ………………....//kkýý hhiiệệuu ccủủaa ccơơ qquuaann--TTNNCCBB ………………....,, nnggààyy…….... tthháánngg …….... nnăămm …….... NNơơii nnhhậậnn:: -- TTổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn;; -- LLưưuu ttrrữữ.. GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY ĐĐẠẠII DDIIỆỆNN CCÓÓ TTHHẨẨMM QQUUYYỀỀNN CCỦỦAA CCƠƠ QQUUAANN CCẤẤPP GGIIẤẤYY ((KKýý ttêênn,, cchhứứcc vvụụ,, đđóónngg ddấấuu)) _______ ……. (Tên cơ quan tiếp nhận công bố) …… xác nhận đã nhận Bản công bố hợp quy của: …….... ………… (tên của tổ chức, cá nhân) địa chỉ …………………………………… điện thoại, ………….. Fax………………… Email ……………………. cho sản phẩm: ………………………………………… do ……………………….. (tên, địa chỉ nơi sản xuất và nước xuất xứ)…………… sản xuất, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu quy chuẩn kỹ thuật) ………………………………………………….. Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố. Định kỳ … (5 năm hoặc 3 năm) … tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc đăng ký bản công bố hợp quy.
 83. 83. TTÊÊNN CCƠƠ QQUUAANN CCHHỦỦ QQUUẢẢNN Mẫu số 01b TTÊÊNN CCƠƠ QQUUAANN XXÁÁCC NNHHẬẬNN CCÔÔNNGG BBỐỐ PPHHÙÙ HHỢỢPP QQUUYY ĐĐỊỊNNHH AANN TTOOÀÀNN TTHHỰỰCC PPHHẨẨMM ______________ CCỘỘNNGG HHÒÒAA XXÃÃ HHỘỘII CCHHỦỦ NNGGHHĨĨAA VVIIỆỆTT NNAAMM ĐĐộộcc llậậpp -- TTựự ddoo -- HHạạnnhh pphhúúcc ________________________________________________ SSốố:: ………………....//kkýý hhiiệệuu ccủủaa ccơơ qquuaann--XXNNCCBB ………………....,, nnggààyy…….... tthháánngg …….... nnăămm …….... NNơơii nnhhậậnn:: -- TTổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn;; -- LLưưuu ttrrữữ.. XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐĐẠẠII DDIIỆỆNN CCÓÓ TTHHẨẨMM QQUUYYỀỀNN CCỦỦAA CCƠƠ QQUUAANN XXÁÁCC NNHHẬẬNN ((KKýý ttêênn,, cchhứứcc vvụụ,, đđóónngg ddấấuu)) _________ ……. (Tên cơ quan xác nhận công bố) …… xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của: ……..………… (tên của tổ chức, cá nhân) địa chỉ ….…………………………………… điện thoại……………..………………..Fax ………………… Email …………………...………………………cho sản phẩm: …………………………………………………………..…… do ………………. (tên, địa chỉ nơi sản xuất và nước xuất xứ)…………… sản xuất, phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện hành và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố. Định kỳ … (5 năm hoặc 3 năm) … tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
 84. 84. Mẫu số 02 CỘNG HÒA XÃ HHỘỘII CCHHỦỦ NNGGHHĨĨAA VVIIỆỆTT NNAAMM ĐĐộộcc llậậpp -- TTựự ddoo -- HHạạnnhh pphhúúcc ________________________________________________ BBẢẢNN CCÔÔNNGG BBỐỐ HHỢỢPP QQUUYY HHOOẶẶCC CCÔÔNNGG BBỐỐ PPHHÙÙ HHỢỢPP QQUUYY ĐĐỊỊNNHH AANN TTOOÀÀNN TTHHỰỰCC PPHHẨẨMM SSốố ……………………………… TTêênn ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn:: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ĐĐịịaa cchhỉỉ:: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ĐĐiiệệnn tthhooạạii:: …………………………………………………………FFaaxx:: ……………………………………………………………………………… EE--mmaaiill……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CCÔÔNNGG BBỐỐ:: SSảảnn pphhẩẩmm:: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… XXuuấấtt xxứứ:: ttêênn vvàà đđịịaa cchhỉỉ,, đđiiệệnn tthhooạạii,, ffaaxx,, eemmaaiill ccủủaa nnhhàà ssảảnn xxuuấấtt ((đđốốii vvớớii ssảảnn pphhẩẩmm nnhhậậpp kkhhẩẩuu pphhảảii ccóó ttêênn nnưướớcc xxuuấấtt xxứứ)) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PPhhùù hhợợpp vvớớii qquuyy cchhuuẩẩnn kkỹỹ tthhuuậậtt//qquuyy đđịịnnhh aann ttooàànn tthhựựcc pphhẩẩmm ((ssốố hhiiệệuu,, kkýý hhiiệệuu,, ttêênn ggọọii)) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PPhhưươơnngg tthhứứcc đđáánnhh ggiiáá ssựự pphhùù hhợợpp ((đđốốii vvớớii ttrrưườờnngg hhợợpp ccôônngg bbốố hhợợpp qquuyy)):: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CChhúúnngg ttôôii xxiinn ccaamm kkếếtt tthhựựcc hhiiệệnn cchhếế đđộộ kkiiểểmm ttrraa vvàà kkiiểểmm nngghhiiệệmm đđịịnnhh kkỳỳ tthheeoo qquuyy đđịịnnhh hhiiệệnn hhàànnhh vvàà hhooàànn ttooàànn cchhịịuu ttrráácchh nnhhiiệệmm vvềề ttíínnhh pphhùù hhợợpp ccủủaa ssảảnn pphhẩẩmm đđãã ccôônngg bbốố.. ……………………,, nnggààyy tthháánngg nnăămm ĐĐẠẠII DDIIỆỆNN TTỔỔ CCHHỨỨCC,, CCÁÁ NNHHÂÂNN ((KKýý ttêênn,, cchhứứcc vvụụ,, đđóónngg ddấấuu))
 85. 85. BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM Mẫu số 03a _________ TTÊÊNN CCƠƠ QQUUAANN CCHHỦỦ QQUUẢẢNN TTêênn nnhhóómm ssảảnn pphhẩẩmm SSốố:: …………………………………… TTêênn ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn TTêênn ssảảnn pphhẩẩmm 1. Yêu cầu kỹ thuật: 1.1. Các chỉ tiêu cảm quan: - Trạng thái: (ghi rõ thể rắn, lỏng, đặc và tính đồng đều như không vón cục,…) - Màu sắc: (mô tả dải màu có thể từ khi sản phẩm hoàn thành đến khi hết hạn) - Mùi vị: (mô tả mùi vị của sản phẩm) - Trạng thái đặc trưng khác nếu có 1.2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu (là yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất): Ví dụ:T TTT TTêênn cchhỉỉ ttiiêêuu ĐĐơơnn vvịị ttíínnhh MMứứcc ccôônngg bbốố 11 ĐĐộộ ẩẩmm 22 HHààmm llưượợnngg pprrootteeiinn …….. * Hướng dẫn: - Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng là những chỉ tiêu ổn định và dễ kiểm soát, giá trị dinh dưỡng. - Độ ẩm hoặc hàm lượng nước tự do đối với sản phẩm khô, thể rắn hoặc hỗn hợp; pH đối với sản phẩm dạng lỏng, sệt. - Hàm lượng chất rắn trên tổng trọng lượng thực đối với sản phẩm ở dạng hỗn hợp. - Hàm lượng tro đối với sản phẩm hỗn hợp nhiều thành phần cấu tạo ở các thể khác nhau khi phối trộn. - Chỉ tiêu chỉ điểm sự phân hủy của sản phẩm đối với các sản phẩm giàu chất béo, chất đạm (ví dụ: hàm lượng NH3 đối với sản phẩm thịt; độ ôi khét, phản ứng Kreiss đối với dầu, mỡ,…)
 86. 86. 1.3. Các chỉ tiêu vi sinh vật (áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định an toàn thực phẩm): Ví dụ: TTTT TTêênn cchhỉỉ ttiiêêuu ĐĐơơnn vvịị ttíínnhh MMứứcc ttốốii đđaa 11 TTổổnngg ssốố vvii ssiinnhh vvậậtt hhiiếếuu kkhhíí CCFFUU//gg hhooặặcc mmll 22 EE.. CCoollii CCFFUU//gg hhooặặcc mmll …….. * Hướng dẫn: - Mức tối đa là mức mà doanh nghiệp công bố nằm trong giới hạn cho phép trong suốt thời gian lưu hành sản phẩm và không được vượt quá mức quy định về vệ sinh đối với nhóm sản phẩm hay sản phẩm đã được quy định bắt buộc áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định an toàn thực phẩm. 1.4. Hàm lượng kim loại nặng (áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định an toàn thực phẩm): Ví dụ: TTTT TTêênn cchhỉỉ ttiiêêuu ĐĐơơnn vvịị ttíínnhh MMứứcc ttốốii đđaa 11 AArrsseenn ppppmm 22 CChhìì ppppmm …….. 1.5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn (hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất khác). * Hướng dẫn: ghi rõ áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định đối với nhóm thực phẩm nào.
 87. 87. 2. Thành phần cấu tạo: * Hướng dẫn: liệt kê tất cả nguyên liệu và phụ gia thực phẩm được sử dụng trong sản xuất thực phẩm, được liệt kê theo thứ tự giảm dần về khối lượng. Nếu nguyên liệu chính được lấy làm tên sản phẩm thì có thể ghi tỷ trọng % trừ trường hợp đã ghi trên thành phần chính gần tên sản phẩm. 3. Thời hạn sử dụng (có nêu rõ vị trí ghi ở đâu trên bao bì của sản phẩm bán lẻ). 4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: kê khai đầy đủ cách chế biến, cách dùng, đối tượng sử dụng, khuyến cáo nếu có và cách bảo quản. 5. Chất liệu bao bì và quy cách bao gói. 6. Quy trình sản xuất (có thuyết minh chi tiết quy trình sản xuất): Đưa vào phần phụ lục của bản thông tin chi tiết về sản phẩm. 7. Các biện pháp phân biệt thật, giả (nếu có). 8. Nội dung ghi nhãn: phải phù hợp với các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa thực phẩm. 9. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa * Hướng dẫn: Xuất xứ là nơi sản phẩm được đóng gói và dán nhãn hoàn chỉnh. - Đối với thực phẩm nhập khẩu: + Xuất xứ: tên nhà sản xuất và nước xuất xứ. + Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố, nhập khẩu, phân phối độc quyền. - Đối với sản phẩm trong nước: + Tên và địa chỉ của: tổ chức, cá nhân công bố, sản xuất, phân phối độc quyền. ………………....,, nnggààyy …….... tthháánngg ………… nnăămm………….... ĐĐẠẠII DDIIỆỆNN TTỔỔ CCHHỨỨCC,, CCÁÁ NNHHÂÂNN ((KKýý ttêênn,, cchhứứcc vvụụ,, đđóónngg ddấấuu))
 88. 88. BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI Mẫu số 03b THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, THỰC PHẨM TĂNG CƯỜNG VI CHẤT _______ TTÊÊNN CCƠƠ QQUUAANN CCHHỦỦ QQUUẢẢNN TTêênn nnhhóómm ssảảnn pphhẩẩmm SSốố:: ………………………….... TTêênn ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn TTêênn ssảảnn pphhẩẩmm 1. Yêu cầu kỹ thuật: 1.1. Các chỉ tiêu cảm quan: - Trạng thái: (ghi rõ thể rắn, lỏng, đặc, tính đồng đều như không vón cục, dạng viên,…) - Màu sắc: (mô tả dải màu có thể từ khi sản phẩm hoàn thành đến khi hết hạn) - Mùi vị: (mô tả mùi vị của sản phẩm) - Trạng thái đặc trưng khác nếu có 1.2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu (là yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất): Ví dụ: TTTT TTêênn cchhỉỉ ttiiêêuu ĐĐơơnn vvịị ttíínnhh MMứứcc ccôônngg bbốố MMứứcc đđáápp ứứnngg// kkhhẩẩuu pphhầầnn ăănn ((sseerrvviinngg ssiizzee)) 11 VViittaammiinn AA 22 VViittaammiinn DD …….. * Hướng dẫn: - Độ ẩm hoặc hàm lượng nước tự do đối với sản phẩm khô, thể rắn hoặc hỗn hợp; pH đối với sản phẩm dạng lỏng, sệt. - Hàm lượng các hoạt chất làm nên công dụng của sản phẩm (vitamin, khoáng chất, thảo dược, chất dinh dưỡng…).
 89. 89. 1.3. Các chỉ tiêu vi sinh vật (áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định an toàn thực phẩm): Ví dụ: TTTT TTêênn cchhỉỉ ttiiêêuu ĐĐơơnn vvịị ttíínnhh MMứứcc ttốốii đđaa 11 TTổổnngg ssốố vvii ssiinnhh vvậậtt hhiiếếuu kkhhíí CCFFUU//gg hhooặặcc mmll 22 EE..CCoollii CCFFUU//gg hhooặặcc mmll …….. 1.4. Hàm lượng kim loại nặng (áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định an toàn thực phẩm): Ví dụ: * Hướng dẫn: - Mức tối đa là mức mà doanh nghiệp công bố nằm trong giới hạn cho phép trong suốt thời gian lưu hành sản phẩm và không được vượt quá mức quy định về vệ sinh đối với nhóm sản phẩm hay sản phẩm đã được quy định bắt buộc áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định an toàn thực phẩm. TTTT TTêênn cchhỉỉ ttiiêêuu ĐĐơơnn vvịị ttíínnhh MMứứcc ttốốii đđaa 11 AArrsseenn ppppmm 22 CChhìì ppppmm …….. 1.5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn (hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất khác). * Hướng dẫn: ghi rõ áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định đối với nhóm thực phẩm nào.
 90. 90. 2. Thành phần cấu tạo: * Hướng dẫn: - Liệt kê tất cả nguyên liệu và phụ gia thực phẩm được sử dụng trong sản xuất thực phẩm theo thứ tự giảm dần về khối lượng. Nếu nguyên liệu chính được lấy làm tên sản phẩm thì có thể ghi tỷ trọng % trừ trường hợp đã ghi trên thành phần chính gần tên sản phẩm. - Nguyên liệu có tính năng đặc biệt thì thuyết minh rõ về xuất xứ, nguồn nguyên liệu, công nghệ, tài liệu chứng minh tính năng,… tạo nên công dụng. - Nguyên liệu quý hiếm có nguồn gốc động thực vật, thuộc loại được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt, phải kê khai, chứng minh rõ xuất xứ, nguồn gốc và quyền sử dụng (ví dụ xương hổ, ngựa bạch hay các sản phẩm của động vật hoang dã được pháp luật bảo vệ). 3. Thời hạn sử dụng (nêu rõ vị trí ghi ở đâu trên bao bì của sản phẩm bán lẻ). 4. Hướng dẫn sử dụng: (kê khai đầy đủ theo thứ tự: cơ chế tác dụng, công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng, liều dùng, khuyến cáo nếu có và cách bảo quản). - Cơ chế tác dụng của sản phẩm đưa vào phần phụ lục của Bản thông tin chi tiết về sản phẩm. Giải thích cơ chế tạo nên công dụng của sản phẩm một cách khoa học, rõ ràng (trên cơ sở thống nhất công dụng, liều dùng của các thành phần cấu tạo chủ yếu, dạng sản phẩm và công nghệ chế biến đối với các bệnh lý và chức năng mà sản phẩm có tác dụng). Các khuyến cáo, cảnh báo và quảng cáo ngoài công dụng đã ghi trên nhãn cũng phải được giải thích. Các sản phẩm dùng cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi có bổ sung vi chất dinh dưỡng thì phải có phần Giải thích công thức dinh dưỡng để thay cho phần Giải thích cơ chế tác dụng. - Công dụng của sản phẩm: phải tập trung và thường không phải là tổng các công dụng của tất cả các thành phần cấu tạo. Luôn phải có dòng chữ “Chú ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” ngay sau phần công bố công dụng. Các khuyến cáo khác nếu có quy định bắt buộc áp dụng hoặc nếu thấy cần thiết để bảo vệ người sử dụng và bảo vệ thương hiệu.
 91. 91. 5. Chất liệu bao bì và quy cách bao gói. 6. Quy trình sản xuất (có thuyết minh chi tiết quy trình sản xuất): Đưa vào phần phụ lục của Bản Thông tin chi tiết về sản phẩm. 7. Các biện pháp phân biệt thật, giả (nếu có). 8. Nội dung ghi nhãn (hoặc nhãn đang lưu hành): phải phù hợp với quy định bắt buộc đối với ghi nhãn hàng hóa thực phẩm. 9. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: * Hướng dẫn: Xuất xứ là nơi sản phẩm được đóng gói và dán nhãn hoàn chỉnh. - Đối với thực phẩm nhập khẩu: + Xuất xứ: tên nhà sản xuất và nước xuất xứ. + Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố, nhập khẩu, phân phối độc quyền. - Đối với sản phẩm trong nước: + Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố, sản xuất, phân phối độc quyền. ………………....,, nnggààyy …….... tthháánngg ………… nnăămm………….. ĐĐẠẠII DDIIỆỆNN TTỔỔ CCHHỨỨCC,, CCÁÁ NNHHÂÂNN ((KKýý ttêênn,, cchhứứcc vvụụ,, đđóónngg ddấấuu))
 92. 92. BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI DỤNG Mẫu số 03c CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM __________ TTÊÊNN CCƠƠ QQUUAANN CCHHỦỦ QQUUẢẢNN TTêênn nnhhóómm SSốố:: ………………………….... TTêênn ttổổ cchhứứcc,, ccáá nnhhâânn TTêênn ssảảnn pphhẩẩmm 1. Yêu cầu kỹ thuật: 1.1. Các chỉ tiêu cảm quan: - Trạng thái: - Màu sắc: - Mùi vị: - Các đặc tính khác: 1.2. Các chỉ tiêu về mức thôi nhiễm Ví dụ: TTTT TTêênn cchhỉỉ ttiiêêuu ĐĐơơnn vvịị ttíínnhh MMứứcc ccôônngg bbốố 11 HHààmm llưượợnngg ccặặnn kkhhôô 22 HHààmm llưượợnngg cchhấấtt tthhôôii nnhhiiễễmm …….. 2. Thành phần cấu tạo (gồm tất cả nguyên liệu và phụ gia được sử dụng trong chế biến, được liệt kê theo thứ tự giảm dần về khối lượng).
 93. 93. 3. Hướng dẫn sử dụng. 4. Chất liệu bao bì và quy cách bao gói. 5. Quy trình sản xuất (có thuyết minh chi tiết quy trình sản xuất): Đưa vào phần phụ lục của Bản Thông tin chi tiết về sản phẩm. 6. Các biện pháp phân biệt thật, giả (nếu có). 7. Nội dung ghi nhãn (hoặc nhãn đang lưu hành) phải phù hợp với quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa thực phẩm. 8. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: * Hướng dẫn: - Đối với thực phẩm nhập khẩu: + Xuất xứ: tên nhà sản xuất và nước xuất xứ. + Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố, nhập khẩu, phân phối độc quyền. - Đối với sản phẩm trong nước: + Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố, sản xuất, phân phối độc quyền. ………………....,, nnggààyy …….... tthháánngg ………… nnăămm………….. ĐĐẠẠII DDIIỆỆNN TTỔỔ CCHHỨỨCC,, CCÁÁ NNHHÂÂNN ((KKýý ttêênn,, cchhứứcc vvụụ,, đđóónngg ddấấuu))
 94. 94. Mẫu số 04 Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………… KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG _______ Sản phẩm:……………………………………………………………… CCáácc qquuáá ttrrììnnhh ssảảnn xxuuấấtt ccụụ tthhểể KKếế hhooạạcchh kkiiểểmm ssooáátt cchhấấtt llưượợnngg CCáácc cchhỉỉ ttiiêêuu kkiiểểmm ssooáátt QQuuyy đđịịnnhh kkỹỹ tthhuuậậtt TTầầnn ssuuấấtt llấấyy mmẫẫuu//ccỡỡ mmẫẫuu TThhiiếếtt bbịị tthhửử nngghhiiệệmm// kkiiểểmm ttrraa PPhhưươơnngg pphháápp tthhửử// kkiiểểmm ttrraa BBiiểểuu gghhii cchhéépp GGhhii cchhúú ((11)) ((22)) ((33)) ((44)) ((55)) ((66)) ((77)) ((88)) ………………....,, nnggààyy …….... tthháánngg ………… nnăămm………….. ĐĐẠẠII DDIIỆỆNN TTỔỔ CCHHỨỨCC,, CCÁÁ NNHHÂÂNN ((KKýý ttêênn,, đđóónngg ddấấuu))
 95. 95. Mẫu số 05 TTÊÊNN TTỔỔ CCHHỨỨCC,, CCÁÁ NNHHÂÂNN ________________ CCỘỘNNGG HHÒÒAA XXÃÃ HHỘỘII CCHHỦỦ NNGGHHĨĨAA VVIIỆỆTT NNAAMM ĐĐộộcc llậậpp -- TTựự ddoo -- HHạạnnhh pphhúúcc __________________________________________________ SSốố:: ……………….... ………………....,, nnggààyy…….... tthháánngg …….... nnăămm …….... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY HOẶC GIẤY XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM _________ Kính gửi: (Tên cơ quan cấp Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận) … “Tên tổ chức, cá nhân” …. đã được cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Giấy số ……….., ngày ……. tháng …….. năm …….. do ……….. “Tên cơ quan xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc tiếp nhận bản công bố hợp quy”…. cấp. Nay, chúng tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm: 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 2. Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ đối với sản phẩm. 3. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương. 4. Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy đã được cấp lần trước. Chúng tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy. Chúng tôi cam kết bảo đảm tính phù hợp của sản phẩm như đã công bố. ………………....,, nnggààyy …….... tthháánngg ………… nnăămm………….. ĐĐẠẠII DDIIỆỆNN TTỔỔ CCHHỨỨCC,, CCÁÁ NNHHÂÂNN ((KKýý ttêênn,, cchhứứcc vvụụ,, đđóónngg ddấấuu))
 96. 96. Mẫu số 06 DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU VÀO VIỆT NAM _________ TTTT TTêênn ccơơ ssởở ssảảnn xxuuấấtt kkiinnhh ddooaannhh MMãã ssốố ĐĐịịaa cchhỉỉ SSảảnn pphhẩẩmm đđăănngg kkýý xxuuấấtt kkhhẩẩuu vvààoo VViiệệtt NNaamm GGhhii cchhúú ………………....,, nnggààyy …….... tthháánngg ………… nnăămm………….. CCƠƠ QQUUAANN TTHHẨẨMM QQUUYYỀỀNN VVỀỀ AATTTTPP CCỦỦAA NNƯƯỚỚCC XXUUẤẤTT KKHHẨẨUU ((KKýý ttêênn,, đđóónngg ddấấuu))
 97. 97. Mẫu số 07 THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ NĂNG LỰC KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ QUAN ………………....,, nnggààyy …….... tthháánngg ………… nnăămm………….. CCƠƠ QQUUAANN TTHHẨẨMM QQUUYYỀỀNN VVỀỀ AATTTTPP CCỦỦAA NNƯƯỚỚCC XXUUẤẤTT KKHHẨẨUU ((KKýý ttêênn,, đđóónngg ddấấuu)) THẨM QUYỀN NƯỚC XUẤT KHẨU ________ 1. Hệ thống tổ chức và bộ máy quản lý: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Cán bộ thực thi nhiệm vụ (số lượng, trình độ, các khóa đào tạo về kỹ thuật…): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3. Hệ thống các văn bản, tiêu chuẩn, quy trình kiểm soát và chứng nhận ATTP: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. Hệ thống kiểm tra, giám sát các chất tồn dư, vi sinh vật gây bệnh, … đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5. Chương trình kiểm tra, giám sát ATTP:
 98. 98. Mẫu số 08 BẢN TÓM LƯỢC THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH _________ 1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: 2. Địa chỉ: 3. Sản phẩm: 4. Mô tả quy trình sản xuất: 5. Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng: ………………....,, nnggààyy …….... tthháánngg ………… nnăămm………….. XXÁÁCC NNHHẬẬNN CCỦỦAA CCƠƠ QQUUAANN TTHHẨẨMM QQUUYYỀỀNN VVỀỀ AATTTTPP CCỦỦAA NNƯƯỚỚCC XXUUẤẤTT KKHHẨẨUU ((KKýý ttêênn,, đđóónngg ddấấuu))
 99. 99. PPhhầầnn IIIIII:: Thông tư 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
 100. 100. CCôônngg bbốố HHợợpp qquuyy ((ĐĐiiềềuu 44)) HHồồ ssơơ ĐĐiiềềuu 55 ++ ĐĐiiềềuu 77// NNĐĐ 3388 TTrrììnnhh ttựự BBưướớcc 11 ĐĐáánnhh ggiiáá hhợợpp qquuyy:: 11.. BBêênn tthhứứ nnhhấấtt ((TTựự đđáánnhh ggiiáá)) 22.. BBêênn tthhứứ 33 ((CChhứứnngg nnhhậậnn hhợợpp qquuyy)) BBưướớcc 22 ĐĐăănngg kkýý bbảảnn CCôônngg bbốố HHợợpp qquuyy VVFFAA 11 TTPPCCNN PPhhụụ ggiiaa tthhựựcc pphhẩẩmm CChhấấtt hhỗỗ ttrrợợ cchhếế bbiiếếnn SSpp nnhhậậpp kkhhẩẩuu llàà TTPP đđãã CCBB,, bbaaoo ggóóii ssẵẵnn,, VVLL,, DDCC …… XXáácc nnhhậậnn SSPP nnhhậậpp kkhhẩẩuu cchhoo SSXX nnộộii bbộộ,, ssiiêêuu tthhịị,,KKSS ³ 44 ssaaoo.. 22 33 44 55 11 SSPPSSXX ttrroonngg nnưướớcc llàà TTPP đđãã qquuaa,, CCBB,, bbaaoo ggóóii ssẵẵnn ((ttrrừừ TTPPCCNN)) 22 VVậậtt lliiệệuu bbaaoo ggóóii ssẵẵnn CChhii ccụụcc AATTTTPP

×