Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thuyết trình triết học

 • Be the first to comment

Thuyết trình triết học

 1. 1. THÀNH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI <ul><li>Nguyễn Thị Hồng Nga </li></ul><ul><li>Đinh Thị Mai Hương </li></ul><ul><li>Đinh Thị Kim Hằng </li></ul><ul><li>Trần Thị Hoa </li></ul><ul><li>Võ Ngọc Diệp </li></ul><ul><li> Trần Văn Nam </li></ul><ul><li> Đặng Võ Tịnh </li></ul><ul><li> Nguyễn Thái Nhất Duy </li></ul><ul><li> Nguyễn Thị Thanh Vân </li></ul><ul><li> Hà Diễm Hương </li></ul>
 2. 2. <ul><li>NHÓM 12: QT 5,6 </li></ul>BÀI THUYẾT TRÌNH TRIẾT HỌC
 3. 3. ĐỀ TÀI: Mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân và lãnh tụ. <ul><li> Vấn đề trình bày: </li></ul><ul><li> Nội dung quần chúng nhân dân và lãnh tụ. </li></ul><ul><li> Ba cuộc cách mạng lớn. Quần chúng nhân dân, nhà lãnh đạo và lãnh tụ trong các cuộc cách mạng đó. </li></ul><ul><li> Vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong các cuộc cách mạng trên. </li></ul><ul><li> Kết luận. </li></ul>
 4. 4. Khái niệm <ul><li> Quần chúng nhân dân: </li></ul><ul><li>Quần chúng nhân dân là bộ phận xã hội có cùng chung lợi ích căn bản, bao gồm những thành phần, những tầng lớp và những giai cấp liên kết lại thành tập thể dưới sự lãnh đạo của một cá nhân, tổ chức hay đảng phái nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của một thời đại nhất định. </li></ul>
 5. 5.  Lãnh Tụ: <ul><li>Lãnh tụ Gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hy sinh quên mình vì lợi ích của dân tộc, quốc tế và thời đại. </li></ul><ul><li>Có tri thức khoa học uyên bác, nắm bắt được xu thế vận động của dân tộc, quốc tế và thời đại. </li></ul><ul><li>Có năng lực tập hợp quần chúng, thống nhất ý chí và hành động của quần chúng vào nhiệm vụ của dân tộc, quốc tế, thời đại. </li></ul>
 6. 6. Cách mạng tháng Mười Nga <ul><li> Cách mạng Tháng Mười Nga thành công là một sự kiện trọng đại của thế kỷ hai mươi có ý nghĩa toàn cầu, mở đầu cuộc cách mạng vô sản cho toàn nhân loại.  </li></ul><ul><li> Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga là do đường lối đấu tranh và sách lược đúng đắn của Đảng Bolshevik mà lãnh tụ là Lenin,và bằng sức mạnh quần chúng nhân dân chịu nhìều khổ cực do chiến tranh đế quốc. </li></ul><ul><li> Cách mạng Tháng Mười đã mở ra một kỷ nguyên mới trong xã hội loài người. </li></ul>
 7. 7.  Không khí hào hùng những ngày Cách mạng tháng Mười Nga 1917
 8. 8.  Lê-Nin, lãnh tụ Đảng Bolshevik
 9. 9. Vai trò <ul><li> LêNin: </li></ul><ul><li> LêNin đóng vai trò là một vị lãnh tụ, là người giơ cao ngọn cờ cách mạng tại Nga. </li></ul><ul><li> Ông đã đưa ra các luận cương, đã vạch ra đường lối rõ rệt cho cuộc cách mạng Tháng Mười và đi đến thắng lợi. </li></ul><ul><li> Ông là người đã xóa bỏ phong kiến. Đã lãnh đạo liên minh giai cấp công – nông, xây dựng nên đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa đầu tiên trên Thế Giới . </li></ul><ul><li> Quần chúng nhân dân: </li></ul><ul><li> Cuộc cách mạng đã khẳng định vai trò quần chúng nhân dân là lực lượng tiên phong – chủ chốt. </li></ul>
 10. 10. Cách mạng tháng Tám năm 1945 <ul><li> Cách mạng Tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. </li></ul><ul><li> Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam mà lãnh tụ là chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt Đảng ta theo đường lối cách mạng của chủ nghĩa Mác-LêNin. </li></ul><ul><li> Nhân dân ta đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. </li></ul>
 11. 11. <ul><li> Cách mạng tháng Tám 1945 là cuộc hồi sinh vĩ đại của một dân tộc đoàn kết, thực sự đoàn kết, biết đoàn kết và đoàn kết đúng lúc, kịp thời... </li></ul>
 12. 12.  Chủ Tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Đảng Cộng Sản Việt Nam
 13. 13. Cách mạng Cu-Ba năm 1959 <ul><li> Cách mạng CuBa dưới sự lãnh đạo của Đảng do Fidel Castro làm lãnh tụ đã lật đổ chế độ độc tài Batista và đưa đất nước CuBa thành một nước chủ nghĩa xã hội ngay ở cửa ngõ của Mỹ - một nước tư bản hàng đầu của thế giới. </li></ul><ul><li> Với sự giúp đỡ của Liên Xô – và một số nước xã hội chủ nghĩa, Cuba đã phát triển và đạt được những thành tựu to lớn. </li></ul><ul><li> Cuba đã trở thành lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mỹ-LaTinh. </li></ul>
 14. 14. Vai trò <ul><li> Chủ Tịch Hồ Chí Minh: </li></ul><ul><li> Bác là người đã nhận thức được tình hình đất nước lúc bấy giờ và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc. </li></ul><ul><li> Là người đã tìm ra đường lối cách mạng đúng đắn là con đường cách mạng vô sản. </li></ul><ul><li> Truyền bá và áp dụng chủ nghĩa Mác-LêNin vào hoàn cảnh của đất nước. </li></ul><ul><li> Bác cũng chính là người đã sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam đi đến thắng lợi. </li></ul><ul><li> Quần chúng nhân dân: </li></ul><ul><li> Quần chúng nhân dân bao gồm giai cấp công nhân và giai cấp nông dân giữ vai trò là đạo quân chủ lực, lực lượng tiên phong trong chiến đấu. </li></ul>
 15. 15. Fidel Castro, lãnh tụ của Cuba
 16. 16.  Hình ảnh tiêu biểu cho thắng lợi cách mạng CuBa
 17. 17. Vai trò <ul><li> Fidel Castro: </li></ul><ul><li> Fidel Castro đã đề xướng thống nhất các chính Đảng cách mạng và thành lập Đảng Cộng Sản CuBa. </li></ul><ul><li> Ông còn giữ vai trò là một lãnh tụ và cùng với những đồng đội ông đã dẫn dắt cách mạng CuBa vượt qua khó khăn đi đến thắng lợi. </li></ul><ul><li>Ông còn là người nêu cao là cờ cách mạng trong phong trào giải phóng dân tộc, lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân kiểu mới. </li></ul><ul><li> Quần chúng nhân dân : </li></ul><ul><li> Đóng vai trò là đội quân chủ yếu, lực lượng tiên phong trong chiến đấu. </li></ul>
 18. 18. Kết luận <ul><li> Theo quan điểm duy vật lịch sử: </li></ul><ul><li> Lãnh tụ là người có vai trò đặc biệt quan trọng, thúc đẩy quá trình sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân. </li></ul><ul><li> Quần chúng nhân dân có vai trò là người sáng tạo ra lịch sử, tức là sự phát triển của lịch sử xã hội là do hoat động của quần chúng nhân dân tạo nên. </li></ul><ul><li> Quần chúng nhân dân và cá nhân lãnh tụ luôn gắn bó chặt chẽ với nhau trong quá trình phát triển của lịch sử được thể hiện: không có phong trào quần chúng thì không có lãnh tụ. </li></ul><ul><li> Sự thống nhất giữa phong trào quần chúng và lãnh tụ được thể hiện: tập trung ở mục đích và lợi ích phong trào quần chúng nhân dân. </li></ul>
 19. 19. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của nhóm chúng em. Xin trân thành cảm ơn!

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • lethanhvuongbtt

  Nov. 4, 2012
 • votinh9999

  Jan. 16, 2014
 • chiu458

  Feb. 1, 2015
 • Nguyenviet33333

  Nov. 11, 2015

Views

Total views

13,279

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

159

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×