(حضرت محمد(ص

757 views

Published on

(حضرت محمد(ص

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

(حضرت محمد(ص

 1. 1. Messages from 18 ANSWERS OF THE HOLY PROPHET [Sallallahu 'alaihi wa sallam ] >>> MUST READ AND FORWARD Prepared by: احمدفريد « فرزادهروي » Ah.Farid Farzad Heravy www.greenthought.coo.ir Greenthought presentation پيام هاي ازمعلم بشريت 18 جواب ازپيامبرگرامي اسلام « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): گفتگوي « سوال وجواب » يك مسافر با پيامبراكرم « ص »
 2. 2. گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » A traveler once came to the mosque to see the prophet(p). After greeting the prophet he was asked where he was from. The traveler replied that he came from very far just to get a few questions answered. ... Dialogue between a traveler and the prophet (saw): در ادامه سوال و جواب اعرابي و پيامبر اسلام « ص » را خواهيد خواند ..... يك مسافر خسته وارد مسجد نبوي « ص » شد و مستيقمآ به نزد رسول اكرم رفت و نزدش نشست . از او پرسيده شد كه ازكجا آمده ومقصدش چيست؟ درجواب گفت كه از راه دوري آمده و سوالاتي دارد كه از پيامبرخدا « ص » جوابش را ميخواهد ...... Following is thedialogue between the traveler and the prophet . .....
 3. 3. <ul><li>Traveler: I do not want adhaab to be written in my account. </li></ul><ul><li>Prophet : behave well with your parents </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » بهشـــــت زيرپاي مـــــــادران است . ( حديث پيامبر ) Dialogue between a traveler and the prophet (saw): <ul><li>اعرابي : نميخواهم در نامه اعمالم چيزي از عذاب نوشته شود . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: به پدر ومادرت نيكي كن . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Traveler: I want to be known amongst people as an intelligent person. Prophet: fear Allah always. </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): عالم محضر حضورخداست، پس درحضور او معصيت نكنيد .... <ul><li>اعرابي : ميخواهم نزد مردم به عنوان يك شخص امين شناخته شوم . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: همواره ازخداوند بترس ... </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Traveler: I want to be counted amongst Allah's favorites. Prophet : recite quran every morning and evening. </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): تلاوت قرآن نورقلب مومنين و سبب خشنودي پروردگارعالم است .... <ul><li>اعرابي : ميخواهم ازمحبان درگاه خداوند « ج » باشم . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: تلاوت قرآن پاك راهرصبح وشام فراموش مكن ... </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Traveler: I want my heart to always be enlightened. ( roshan and munawer) Prophet: never forget death </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): مرگ آغازحيات جاوداني وتولدي ازجسم خاكي به روح ملكوتي ميباشد .... <ul><li>اعرابي : ميخواهم قلبم همواره روشن ومنورباشد . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: هرگز مرگ را فراموش مكن ... </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Traveler: I never want to be away from Allah's blessing. Prophet: always treat fellow creatures well. </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): خداوند « ج » رحم نميكند برآنانيكه برديگران رحم نكنند .... ( حديث پيامبر ) <ul><li>اعرابي : ميخواهم همواره درسايه رحمت خداوند باشم . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: باخلق خدا به نيكوئي رفتاركن ... </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Traveler: I never want to be harmed by my enemies. Prophet: always have faith in only Allah. </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): با باورمندي كامل به خداوند انسان ميتواند آرامشي يابد كه سبب موفقيت او دركارهاي خير ميگردد . <ul><li>اعرابي : ميخواهم ازگزند دشمنانم درامان باشم . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: هميشه به خداوند توكل كن .... </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Traveler: I never want to be humiliated. Prophet: be careful of your actions. </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): بامردم چنان رفتار كن كه انتظار داري باتو رفتار شود . <ul><li>اعرابي : نميخواهم ديگران حقيرم كنند . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: مراقب رفتارت با ديگران باش . </li></ul>
 10. 10. <ul><li>اعرابي : ميخواهم زندگي طولاني داشته باشم . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: هرگز صله رحم را قطع مكن . </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): مزيت تمدن اسلام برين است كه برامور اجتماعي و روابط دوستي بين همديگر زياد تاكيددارد . <ul><li>Traveler: I wish to live long. Prophet: always do sile rahm. ( goodness towards blood relations) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Traveler: I want my sustenance to increase. Prophet : always be in wudhoo(ablution). </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): شستن بدن وياوضو، گرفتن به انسان آرامش ميدهد و باعث راحتي وجدان ميشودوبه انسان صداقت را درامور مي آموزد . <ul><li>اعرابي : ميخواهم رزقم فراخ گردد . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: هميشه با وضوء باش . </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Traveler: I wish to stay free of adhaab in the grave. Prophet: always wear pure (clean) clothes. </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): پاكي و نظافت نشانه ايمانداري است . ( حديث پيامبر ) <ul><li>اعرابي : ميخواهم عذاب قبرازمن دورگردد . </li></ul><ul><li>پيامبراسلام : همواره لباس خودرا پاك نگهدار . </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Traveler: I never want to burn in hell. Prophet : control your eyes and tongue. </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): مسلمان واقعي آنست كه مسلمانان ازدست وزبانش درامان باشند . ( حديث پيامبر ) <ul><li>اعرابي : ميخواهم ازعذاب دوزخ درامان باشم . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: چشم وزبانت را نگهدار دار . </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Traveler: how do I get my sins forgiven. Prophet: always ask forgiveness from Allah with a lot of humility. </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): خشوع و خضوع دربرابر خداوند باعث عزت دردنيا وآخرت ميگردد <ul><li>اعرابي : چه كنم تاگناهانم بخشيده شود؟ </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: هميشه ازخداوند برگناهانت مغفرت بخواه و دربرابرش متواضع وخاشع باش . </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Traveler: I want people to respect me always. Prophet : never extend your hands of need at people. </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): چه خوبست انسان نيازش راازذات بي نيازي بخواهد كه همه به اونيازدارند . <ul><li>اعرابي : ميخواهم همواره مورد احترام مردم قرارگيرم . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: هيچگاه دست نياز بسوي مردم درازمكن . </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Traveler: I want to always be honored. Prophet: never humiliate or put down anyone. </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): اين رابايد همه بدانند كه هرفرد درهرمقام داراي شخصيت است پس نبايد شخصيتي راشكست . <ul><li>اعرابي : ميخواهم شرافتمندانه زندگي كنم . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: هيچگاه شخصي را توهين و تمسخر مكن و ديگران را به ديده حقارت منگر . </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Traveler: I don't want to be squeezed by grave. ( squeezing in the grave) </li></ul><ul><li>Prophet: recite sura e mulk often. </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): قرآن رهنماي زندگي بشريت است . <ul><li>اعرابي : نميخواهم قبر مرا درخود بفشارد . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: برتلاوت سوره مباركه « الملك » مداومت كن . </li></ul>
 18. 18. <ul><li>اعرابي : ميخواهم ثروتم افزون گردد . </li></ul><ul><li>پيامبراسلام : برتلاوت سوره مباركه « واقعه » درشب مداومت كن . </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): مشعل فروزان قرآن راه بشر را منورنموده است، فقد كافيست انسان چشم هايش رابازكند و قدم بزند تا راه سعادت را دريابد . <ul><li>Traveler: I want my wealth to increase. Prophet: recite sura e waqia every night. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Traveler: I want to be safe and at peace on day of judgement. Prophet: do zikr of Allah from dusk to night. </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): همانا به ذكرخداوند قلبها آرام ميگيرد . ( قرآن ) <ul><li>اعرابي : ميخواهم درروز رستاخيز درسايه رحمت خداوند بوده و ايمن باشم . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: ذكرخداوند « ج » را درشبانگاه فراموش مكن . </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Traveler: I want to be in full attention and concentration during prayer. Prophet : always do wudhoo with concentration and attention </li></ul>گفتگوي « سوال وجواب » اعرابي با پيامبراكرم « ص » Dialogue between a traveler and the prophet (saw): مسلمانان بايد درهمه امورشان دقيق باشند تا راه هاي نفوذ خلل بسته بماند . <ul><li>اعرابي : ميخواهم درنماز كاملا باخشوع و خضوع باشم . </li></ul><ul><li>پيامبر اسلام « ص »: هميشه در وضوء گرفتن توجه و دقت داشته باش . </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Thank you for reading the messages. Rassulallah says: pass my speech to people, even one word. So, please pass this presentation to all of your Relatives and Friends. May Allah help us to go by what he and his prophet (p) taught us. And He may bless all of us and all Moslems around the world. </li></ul>Dialogue between a traveler and the prophet (saw): Dialogue between a traveler and the prophet (saw): <ul><li>خواننده گرامي ! </li></ul><ul><li>باتشكر واظهار سپاس ازشما . پيامبر خدا « صـ » ميفرمايند : ازمن به مردم برسانيد حتي اگريك كلمه باشد ». لطفآ بعداز خواندن اين مطالب آنرا به دوستان وآشنايان تان بفرستيد . خداوند همه ماراتوفيق عمل برقرآن وسنت پيامبربزرگوارش را نصيب كندو همه مارامورد لطف خويش قراردهد . </li></ul>
 22. 22. التماس دعا ....... تكرار نمايش كليك كنيد ..

×