Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Busqueda de informacion_2_0

316 views

Published on

Aplicación para crear documentos.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Busqueda de informacion_2_0

  1. 1. BÚSQUEDA DEINFORMACIÓN 2.0
  2. 2. CLAVE 2.0A búsqueda en clave 2.0 baséase no pescudode información de maneira máis específica,empleando buscadores máis especializados notermo de búsqueda ó que nos refiramos.
  3. 3. BUSCADORES DA WEB 2.0FactBites: trátase dunha mestura entre google ewikipedia que se basea na búsqueda deinformación de maneira máis específica enenciclopedias online e wikipedia.
  4. 4. Healthline é un motor de búsquedarelacionado con todo aquilo que ten que vercoa medicina e a saúde, dende síntomas atainformación máis específica. O seuinconveniente é que está todo en inglés.
  5. 5. Noxtrum é unha evolución das páxinasamarillas aplicada á web 2.0, de maneira quenos permite buscar teléfonos, direccións... dediferentes lugares de España. Trátase dunhanova aplicación, polo que aínda se atopa enbeta.
  6. 6. INTERNET INVISIBLEO termo de "internet invisible" refírese a todaaquela información que está presente e éaccesible en internet, pero que só é atopadamediante bases de datos específicas, pois osnavegadores convencionais non son capaces dechegar a esta información.
  7. 7. VALORACIÓN PERSOALA relevancia do internet invisible radica na posibilidadede acceder á información mási especializada, mediantebuscadores determinados. Desta maneira, no nosoámbito sería interesante posto que ofrece multitude deposibilidades en canto á búsqueda de información,beneficiosos para a nosa formación.

×