Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ordainagiria

1,014 views

Published on

Soldatak eta nominak

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ordainagiria

 1. 1. Ordainagiria
 2. 2. 1. Soldata 1.1 Soldata motak Ordainagiria ORDAINTZEKO MODUARI BURUZ: •Dirutan: Erabilienak txekea, transferentzia eta txanpona dira. •Gauzatan: Ordainketa mota honek ezin du langileraren soldataren %30 gaingitu. Ohikoenak: -Etxebizitza -Langileari maileguak eman diruaren interes legal baxuagoekin -Aseguru-primak -Mantenua, osatu-emate, bidaiak… -Langileei edota beren familiakoei ikasketak ordaindu -Enpresak ekarpenak egingo ditu pentsio planetara edo sistema alternatiboetara
 3. 3. 1.2 Ordainsariaren ordainketa Ordainagiria -Adostutako data eta lekuan -Ez 1 hilabetetik + -Egindako lanaren aurrerakinak jaso daitezke. -Atzerapenak %10 eko igoera (errekargua) = berandutza -Jurisprudentzia: 3 hilabeteko atzerapena kontratua iraungitzeko bidezko arrazoia da.
 4. 4. 1.3 Nola ezartzen da soldata? A) Lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS / gazteleraz SMI) Ordainagiria -Langileentzako legez ezarritako gutxieneko ordainsaria da. Urtero Gobernuak rezartzen du, enpresabu elkarte eta sindikatuei galdetuta (inportantenei). KPI eta ekonomia egoera kontutan hartuta. -LGS enbargaezina da. Salbuespena: seme-alaben edo bikotekidearen mantenu-pentsioa ordaintzeko. -Bilakaera: https://youtu.be/uJYj_V9nrBU
 5. 5. LGSaren bilakaera Espainian Ordainagiria 2000: 424´80 2001: 433´45 (%↑2,04) 2002: 442´20(%↑1,99) 2003: 451 (%↑1,99) 2004: 460´50 (%↑2) 2004 (ekaina):490´80 (%↑6,57) 2005: 513 (%↑4,52) 2006: 540´90 (%↑5,43) 2007: 570´60 (↑%5,49) 2008: 600 (↑%5,24) 2009: 624 (↑%4) 2010: 633´30 (↑%1,49) 2011: 641´40 (↑%1,28) 2012: 641´40 (=%0) 2013: 645´30 (↑%0,61) 2014: 645´30 (=%0) 2015: 648´60 (↑%0,51) 2016: 655,20 (↑%0,50) 2017: 707,6 (↑%8) 2018: 735,90(↑%4)
 6. 6. OINARRIZKO SOLDATA E.B.ean Konparaketa Ordainagiria
 7. 7. B) Soldata eta Hitzarmen kolektiboak Ordainagiria -Oinarrizko soldata (lanbide-taldearen arabera) -Soldata osagarriak edo plusak -Soldataz kanpoko osagarriak (langilearen gastuak konpentsatzeko) -Aparteko bi paga (gutxienez)
 8. 8. C) Soldata eta lan kontratua Ordainagiria soldata hobetu
 9. 9. D) Hitzarmeneko eta kontratuko soldata aldatzea Ordainagiria Hitzarmeneko soldata aldatzea: Enpresek soldataren egitura eta zenbatekoa aldatu dezakete. -Langile ordezkariekin adostuta eta arrazoi objetiboengatik: salmentak gutxitu direlako 2 hiruhilabetekotan jarraia -Ezadostasun kasuetan >CNCC(Comisión Nacional de Convenios Colectivos) (EAEn organo propioa) -Enpresako hitzarmenak lehentasuna sektoreko hitzarmenaren aurretik: Oinarrizko soldata eta soldata osagarri ezberdinak ezar ditzake. -Hitzarmenean soldatei buruz ezarritakoa ez aplikatzeko klausula posible da ezartzea galera ekonomikoak daudenerako. Lan kontratuko ordainsaria aldatzea Enpresak aldatu dezakete hitzarmenean jasotako ordainsaria aldatzea konpretentziagatik, produktibitateagatik etab. Kausa argudiatuz. Lan kontratua aldatzea gaiean ikusiko da. Lan-baldintzen funtsezko aldaketa bada, langileak lan kontratua deuseztatu dezake, kalteordaina 20 egun x urte
 10. 10. 2. Soldataren bermeak A) LGSa enbargaezina Ordainagiria soldata % enbargagarri LGS x 1 arte Enbargaezina 1 etik 2 LGSra 30% 2 etik 3 LGSra 50% 3 etik 4 LGSra 60% 4 etik 5 LGSra 75% LGS x 5 etik aurrera 90%
 11. 11. B) Soldata lehentasuneko zorra Ordainagiria Langileek kobratzeko duten lehentasuna: 30 lan egun (limitea 2xLGS) Langileek sortutako objetuen irabaziak Gainontzekoa, 3xLGS, lehentasuna salbu hipoteka edo prenda
 12. 12. C) Soldatak bermatzeko funtsa (FOGASA, Fondo Garatía Salarial) Ordainagiria Ordaindu egiten du. Noiz enpresaburuak zorrei aurre egin ezin dienean eta <25 langile dituen enpresetan kaleratzeen zati bat. -Kaudimengabezia, kiebra, hartzekodunen etendura edo ordainketen etendura: -Erantzukizun subsidiarioa: 1.go enpresaren ondasunak saldu eta gero FOGASA -Soldatak: 120 egun gehienez. -Kalte ordainak x kaleratzeak: 30 egun/urte kaleratze bidegabea, edo 20 egun/urte bidezko kaleratzea. Gehienez 360 egun eta 2 LGS. -Kalte-ordainak zuzenean ordaindu <25 langiledun enpresetan: -Kaleratze kolektibo, objetiboa, bidezkoa, 8 egun x urte ordaindu FOGASAk eta enpresak 12.
 13. 13. 3. Soldata ordainagiria (nomina) Ordainagiria Errezibo indibiduala eta ordainketaren frogagiritzat balio du Eredu ofiziala. Argi eta separatuta azaldu behar: langilearen hartzekoak, deskontuak edo kenkariak eta jasotzen duen zenbateko likidoa.
 14. 14. Ordainagiria GOIBURUA ZORTZAPENAK KENKARIAK KOTIZAZIO OINARRIAK ENPRESAREN EKARPENAK LIKIDAZIOAREN ALDIA
 15. 15. Ordainagiria GOIBURUA KENKARIAK KOTIZAZIO OINARRIKETA ENPRESAREN EKARPENAK LIKIDAZIOAREN ALDIA ZORTZAPENAK
 16. 16. Ordainagiria GOIBURUA: Enpresaren eta langilearen identifikaziorako datuak. LIKIDAZIO ALDIA: Likidatzen den hilabeteak dituen egun naturei dagokio (28, 30 edo 31). hileko oinarriko soldata >>>beti 30 egun. Egunekoa, hilak dituen egun-kopurua. Hilabete osoa ez bada lan egin >>benetan lan egindako egunak. Lanegunak eta jaiegunak sartzen dira.
 17. 17. 3. Sortzapena Ordainagiria Sortzapenak izan daitezke: Soldatan jasoak soldataz kanpokoak Gizarte Segurantzan kotizatzen dute -Ez dira lana ordaintzeko, dira: gastuak konpentsatzeko, baja egoeran kobratzen dira edo kalte-ordainak dira. -Arau orokorra da ez dutela kotizatzen GS (limitea pasatu ezean)
 18. 18. 3.1 Soldatan jasoak Ordainagiria -Gizarte Segurantzan kotizatzen duten diru sarrea -Osaketa: Oinarrizko soldata. Lanbide-taldearen araberakoa. Hitzarmen Kolektiboan zehazten da zenbatekoa Soldata osagarriak (jarraian azalpena dago) Aparteko orduak Ordu osagarriak (lanaldi partzialeko kontratuak) Aparteko haborakinak, aparteko pagak (jarraian azalpena dago) Gauzazko soldata
 19. 19. 3.1 Soldatan jasoak Ordainagiria Aparteko haborakinak: Aparteko pagak. Gutxienez 2 urtean (bata Eguberrian eta bestea hitzarmenean zehaztuta). 12 hileko soldatetan banatuta kobratu daitezke. Enpresaren emaitzen araberakoak. Irabazien gaineko urteko paga, zenbateko finkoa (azken finean aparteko paga bat gehiago dira): produktibitate-osagarria edo mozkinengatiko paga Beste batzuk adostuak
 20. 20. 3.1 Soldataz kanpoko osagarriak Ordainagiria Ez dira lana ordaintzeko, dira: gastuak konpentsatzeko, baja egoeran kobratzen dira edo kalte- ordainak dira. Ez dira soldata konsideratzen, egindako lanagatik ez direlako pagatzen. Arau orokorra da ez dutela kotizatzen GS (limitea pasatu ezean) -Garraio plusa -Distantzia plusa -Dietak -Lokomozio-gastuak edo kilometrajea -Laneko arropa -Tresna-higadura -Dirua erabiltzeagatiko kalte-ordaina
 21. 21. JARDUERAK Ordainagiria 1)Esan zeintzuk diren soldata-osagarriak eta zeintzuk soldataz kanpoko osagarriak: -Antzinatasuna. -Lanerako jantziak. -Lokomozio gastuak -Toxikotasuna -Distantzia plusa -Bidaia-sariak -Garraio plusa -Hizkuntzak -Kaleratzeagatiko kalte ordainak -Gauez egindako lana -Tresna-higadura -AsistentziaTituluak -Arriskugarritasuna. -Txandakako lana. -Informatikako ezagutzak -Gizarte Segurantzako prestazioak
 22. 22. KASU PRAKTIKOA Ordainagiria
 23. 23. JARDUERAK Ordainagiria Soilik goiburua eta sortzapenak
 24. 24. JARDUERAK Ordainagiria E R A N T Z U N A
 25. 25. 4. Kotizazio oinarriak Ordainagiria
 26. 26. 4.1. Kotizazio oinarriak Ordainagiria A) HILEKO SOLDATA SORTZAPENAK eremutik batu: Oinarrizko soldata eta soldata osagarriak (aparteko orduak ez hartu) Soldataz kanpoko osagarriak gehienak salbu: B) APARTEKO PAGEN HAINBANAPENA Aparteko pagak. Nahiz urtean 2 edo gehiagotan kobratu nahiz hilabetetan banatuta kobratu, = kalkulatzen da KAKO.Beti hilabetetan banatuta kotizatzen dute. (Urteko aparteko pagen kopuru osoa/12) C) GUZTIRA: Batu A+B
 27. 27. Ordainagiria
 28. 28. Ordainagiria Ziurtatu gutxieneko eta gehieneko barruan dagoela atera den zenbakia. X >Gehienekoa, gehienekoa jarri. X<gutxienekoa, gutxienekoa jarri. Hori da KAKO. GUTXIENEKO ETA GEHIENEKO MUGEN BARRUAN DAUDELA ZIURTATU. Lan Ministeritzat urteko gutxineko eta gehieneko batzuk jartzen ditu.
 29. 29. JARDUERAK Ordainagiria Ariketak Soilik kontingentzia arruntetako kotizazio oinarria
 30. 30. KASU PRAKTIKOA Ordainagiria
 31. 31. KASU PRAKTIKOA Ordainagiria
 32. 32. KASU PRAKTIKOA Ordainagiria
 33. 33. 4.2 Kontingentzia profesionalerako kotizazio-oinarria (KPKO) eta baterako bilketako kontzeptuak Ordainagiria Gutxieneko eta gehienekoak begiratu. Pasatzen bada jarri mugako kopurua 2018 an muga: 858,60€/hil. – 3751,20€/hil. KAKO APARTEKO ORDUAK (aparteko ordurik ezean KAKO = KPKO)
 34. 34. Ordainagiria
 35. 35. 4.2 Aparteko orduengatiko kotizazio gehigarria (AOKO) Ordainagiria Aparteko orduen zenbatekoa
 36. 36. Ordainagiria
 37. 37. 5. PFEZerako atxikipenerako oinarria (PFEZAO) Ordainagiria Baldin eta hauek ez badaude: -GSko prestazioak -Kaleratzeagatiko edo lekualdatzeagatiko legezko kalte ordainak -Lokomozio gastuak eta dietak (KAKOrako kopuru bera) NORMALEAN: PFEZAO = SORTZAPENAK GUZTIRA
 38. 38. Ordainagiria
 39. 39. KASU PRAKTIKOA Ordainagiria
 40. 40. JARDUERAK Ordainagiria Ariketak kotizazio oinarriak kalkulatu
 41. 41. JARDUERAK Ordainagiria
 42. 42. JARDUERAK ERANTZUNA Ordainagiria
 43. 43. 6. Enpresak Gizarte Segurantzara langileagatik kotizatu behar du Ordainagiria Urtero Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean ezarritako kotizazio-tasak ezarriko dira:
 44. 44. JARDUERAK Ordainagiria Ariketak Kalkulatu enpresaburuak LI eta LGra egin behar duen aportazioa
 45. 45. JARDUERAK ERANTZUNA Ordainagiria
 46. 46. 7. Kenkariak 7.1. Langileak GSra eta baterako bilketako kontzeptuetara egin behar duen ekarpena Ordainagiria Urtero Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean ezarritako kotizazio-tasak ezarriko dira:
 47. 47. 7. Kenkariak 7.1. Langileak GSra eta baterako bilketako kontzeptuetara egin behar duen ekarpena Ordainagiria IRPF rako oinarriari dagokion % a (irabazten denaren eta karga familiarren araberakoa) ezartzen zaio. % aren kalkuloa egiteko joan Ogasun Ministerioaren dohaineko programara: www.aeat.es Enlace: Simulador para calcular como afectará el IRPF a tu nómina -Aurrerakinak Kobratutako aurrerakinak deskontatu egingo dira (jaso baditu). -Gauzatan jasotakoaren balorea. Sortzapen moduan jasotako gauzazko soldata kendu behar da -Beste kenkari batzuk. Baldin badaude, hemen jarriko ditugu. Adibidez, soldataren enbargoa.
 48. 48. JARDUERAK Ordainagiria Ariketak kenkariak kalkulatu
 49. 49. KASU PRAKTIKOA Ordainagiria
 50. 50. KASU PRAKTIKOA ERANTZUNA Ordainagiria
 51. 51. 8. Jasotzeko likido osoa Ordainagiria SORTZAPENAK GUZTIRA (A) KENTZEKOA GUZTIRA (B)
 52. 52. KASU PRAKTIKOA Ordainagiria
 53. 53. KASU PRAKTIKOA Ordainagiria
 54. 54. JARDUERAK Ordainagiria Ariketak nominen ariketak
 55. 55. Ordainagiria ESKERRIK ASKO! DIAPOSITIBAK EGITEKO ANTONIO GUIRAO LPO KO IRAKASLEAREN MATERIALA ERABILI DUT, BERAK IRAKASLEEKIN ELKARBANATZEKO BAIMENA EMAN DUELAKO.

×