Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

407

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

407

  1. 1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7เลขที่ชื่อ-สกุลคะแนนเกรด1234567รวม1นายสิทธิพลคำเรืองศรี14108261511652.52นายชนะศักดิ์อุดแคว131010677116423นายทศพลพันสารคาม1010866109581.54นายธนาคารภักดีเหลา13108661016682.55นายวรสรณ์สมศรี1010866109581.56นายธนากรราชซุยแสน1385051095017นายสิทธิชัยอินทะวุธ1485066145318นายกฤษดาทับธานี9910681015672.59นายจักรพงศ์ภูมิศรี15101078201989410นางสาวจุฑามาศหงษ์วิชา111082091151111นางสาวสุธินีจันทะรัตน์1310867510581.512นางสาวกรจิราเคนหงษ์121050010946013นางสาวกิติยาบุญยืน31080551243014นางสาวนริศราโพธิ์ศรีอุ่น31050021131015นางสาวรุ่งลาวัลย์สังขะทิพย์12830610948016นางสาวกนกอรแสนจ่าไกล11108601013581.517นางสาวกฤษฏิญาภรณ์เช้าวันดี91086461154118นางสาวเกตุทิพย์คะสะธรรม15105061012581.519นางสาวนภารัตน์เนื่องจรรยา11108672014753.520นางสาววนิชฎาสารบุญ14108761113682.521นางสาวแคทลียายาสิงห์ทอง1310826108571.522นางสาวจุฬารัตน์กันยาสุด101086010952123นางสาวปภัสวดีกิตติรักษ์13108661013662.524นางสาวพิมพ์วิภามาแก้ว9108601013551.525นางสาวอุษาศรีวิลัย141056758551.526นางสาวกรรณิกาบุสดี11080051033027นางสาวกิตติยาอันอาษา4105703029028นางสาวชลพรพุทธโฆ10108606747029นางสาวพรรณิภาสุวรรณแก้ว1010560101253130นางสาวพัชราภรณ์สุดขัน121010051010561.531นางสาวรุ้งกาญจน์ศรีไกร1010500101146032นางสาววรรณฤดีสีตะ1010100010545033นางสาวหทัยทิพย์แสนบริสุทธิ์11082571447034นางสาวอินธุอรนามบุรี1310106101314763.535นางสาวชุดาภรณ์สายสกุล121082031145036นางสาวอัญชลีสีบัวบุญ101010601011571.537นางสาวพรพรรณศิริทรัพย์81086010749038นางสาวรวิวรรณชาวพิมาย105560101046039นางสาวพัชนิดาถามุลตรี81010641011591.540นางสาวเกษราภรณ์สาลาด109800101148041นางสาวน้ำฝนถิ่นจันดา21050611943042นางสาวหัทยาราษฎรดี1310878101671343นายชาญวิทย์คำเพราะ  7 03611541<br />1สอบย่อย (20)2lab (10)3งานในห้อง (10)4สื่อ (10)5สอบท่อง (10)6กลางภาค (20)7ปลายภาค (20)<br />

×