Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 Мотор афази
 Духны апракси
 Духны атакси
 Төвийн саажилт
 Харцны саа
 Хипокинез
 Шүүрч авах үзэгдэл
 Ам уруулын р...
 Жексоны хэсэгчилсэн уналт
 Мушгиран татах уналт –адверс
 Ерөнхий уналт
 Бага уналт (абсанс)
 Духны гарлын автоматчил...
 Хепистези, анестези
 Астерогноз
 Биеийн тойм өөрчлөгдөх
 Герстманы гурвалсан шинж
 Апракси
 Мэдрэхүйн саажил
 Жекс...
 Дохио, хий үзэгдэл бүхий уналт таталт
 Сэтгэхүйн гэнэтийн өөрчлөлт
 Гадаад орчны баримжаа өөрчлөгдөх
 Харааны талбайн...
 Харах талбайн өөрчлөлт
 Харааны танин мэдэхгүйдэл
 Харааны дохио
 Дүрс хувирах
 Дунд тархи (дөрвөн
толгод, тархины хөл)
 Варолийн гүүр
 Уртавтар тархи
Веберийн хам шинж
Бенедиктийн хам шинж
Клодын хам шинж
Нотнагелийн хам шиж
benedict's syndrome
Нүд хөдөлгөгч
булчингийн
саа
хемитремор
 Гэмтсэн талд тэнцвэрийн
өөрчлөлт
 Мидриаз
 Нүд хөдөлгөгч
булчингийн саа
 Сонсголын өөрчлөлт
 Эсрэг талд хөшүүн
талса...
Мийяр-Гублерийн хам шинж
Фовиллийн хам шинж
Бриссо-Сикарын хам шинж
Раймон-Сестаны хам шинж
Грений хам шинж
Гэмтсэн талд голомтын эсрэг
талруу хазайсан харцны саажил
Тэнцвэрийн өөрчлөлт
Төвийн гаралтай тал саажил
Мэдрэхүйн тал...
Гэмтсэн талд нүүрний өвдөлт
Температурын мэдрэхүй алдагдах
Эсрэг талд өнгөц мэдрэхүй
таллах хэв шинжээр алдагдана
 Голомтын талд хэлний булчингын захын саажил
 Эсрэг талд төвийн гаралтай тал саажил
Байршил Голомтын талд Голомтын эсрэг талд
IX, X, XI мэдрүүлийн
бөөмс буюу ширхэгүүд
болон пирамид зам
Зөөлөн тагнай , дуун...
Байршил Голомтын талд Голомтын эсрэг талд
IX, X мэдрүүлийн бөөмс Зөөлөн тагнай , дууны
хөвчийн сул саа
Бага тархины доод х...
Байршил Голомтын талд Голомтын эсрэг талд
XI, XII мэдрүүлийн бөөм Трапец хэлбэрт, өвчүү
эгэм хөхлөг ургацагын
болон хэлний...
Байршил Голомтын талд Голомтын эсрэг талд
• IX, X мэдрүүлийн
хөдөлгөөний
бөөмийн дээд хэсэг
• Нугас төвгөрийн зам
Дууны хө...
 Дисфаги
 Дисфони
 Дизартри
 Хэлний булчин хатангирших
 Залгиурийн рефлекс алдагдах
 Нуруу суурийн артерийн дүүргийн цусны
эргэлтийн хямрал
 Цочмог полиомиелит
 Баганан хэсгийн голомтот энцефалит
 Миаст...
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд

1,072 views

Published on

мэдрэлийн системийн-голомтот-эмгэгийн-хамшинжүүд

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хамшинжүүд

 1. 1.  Мотор афази  Духны апракси  Духны атакси  Төвийн саажилт  Харцны саа  Хипокинез  Шүүрч авах үзэгдэл  Ам уруулын рефлексүүд  Нүүрний мэдрүүлийн сэтгэл хөдлөлийн саажил  Эсрэгжих шинж
 2. 2.  Жексоны хэсэгчилсэн уналт  Мушгиран татах уналт –адверс  Ерөнхий уналт  Бага уналт (абсанс)  Духны гарлын автоматчилсан уналт
 3. 3.  Хепистези, анестези  Астерогноз  Биеийн тойм өөрчлөгдөх  Герстманы гурвалсан шинж  Апракси  Мэдрэхүйн саажил  Жексоны мэдрэхүйн уналт
 4. 4.  Дохио, хий үзэгдэл бүхий уналт таталт  Сэтгэхүйн гэнэтийн өөрчлөлт  Гадаад орчны баримжаа өөрчлөгдөх  Харааны талбайн өөрчлөлт  Сенсор афази
 5. 5.  Харах талбайн өөрчлөлт  Харааны танин мэдэхгүйдэл  Харааны дохио  Дүрс хувирах
 6. 6.  Дунд тархи (дөрвөн толгод, тархины хөл)  Варолийн гүүр  Уртавтар тархи
 7. 7. Веберийн хам шинж Бенедиктийн хам шинж Клодын хам шинж Нотнагелийн хам шиж
 8. 8. benedict's syndrome
 9. 9. Нүд хөдөлгөгч булчингийн саа хемитремор
 10. 10.  Гэмтсэн талд тэнцвэрийн өөрчлөлт  Мидриаз  Нүд хөдөлгөгч булчингийн саа  Сонсголын өөрчлөлт  Эсрэг талд хөшүүн талсаажил
 11. 11. Мийяр-Гублерийн хам шинж Фовиллийн хам шинж Бриссо-Сикарын хам шинж Раймон-Сестаны хам шинж Грений хам шинж
 12. 12. Гэмтсэн талд голомтын эсрэг талруу хазайсан харцны саажил Тэнцвэрийн өөрчлөлт Төвийн гаралтай тал саажил Мэдрэхүйн талласан өөрчлөлт
 13. 13. Гэмтсэн талд нүүрний өвдөлт Температурын мэдрэхүй алдагдах Эсрэг талд өнгөц мэдрэхүй таллах хэв шинжээр алдагдана
 14. 14.  Голомтын талд хэлний булчингын захын саажил  Эсрэг талд төвийн гаралтай тал саажил
 15. 15. Байршил Голомтын талд Голомтын эсрэг талд IX, X, XI мэдрүүлийн бөөмс буюу ширхэгүүд болон пирамид зам Зөөлөн тагнай , дууны хөвч , трапец хэлбэрт болон өвчүү эгэм хөхлөг ургацагийн булчинд сул саа Хөшүүн тал саажил үүснэ
 16. 16. Байршил Голомтын талд Голомтын эсрэг талд IX, X мэдрүүлийн бөөмс Зөөлөн тагнай , дууны хөвчийн сул саа Бага тархины доод хөл тэнцвэргүйдэл Нугас төвгөрийн зам Өвдөлт , тэмпературын мэдрэхүйн талалсан өөрчлөлт
 17. 17. Байршил Голомтын талд Голомтын эсрэг талд XI, XII мэдрүүлийн бөөм Трапец хэлбэрт, өвчүү эгэм хөхлөг ургацагын болон хэлний булчинд сул саа Хөшүүн тал саажил
 18. 18. Байршил Голомтын талд Голомтын эсрэг талд • IX, X мэдрүүлийн хөдөлгөөний бөөмийн дээд хэсэг • Нугас төвгөрийн зам Дууны хөвчийн саажил Өвдөлт , тэмпературын таллах бууралт ажиглагдана.
 19. 19.  Дисфаги  Дисфони  Дизартри  Хэлний булчин хатангирших  Залгиурийн рефлекс алдагдах
 20. 20.  Нуруу суурийн артерийн дүүргийн цусны эргэлтийн хямрал  Цочмог полиомиелит  Баганан хэсгийн голомтот энцефалит  Миастени

×