Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Missiemexicolesbrief2011-02-15

183 views

Published on

Lesbrief bij de catecheseles van 15 februari 2011 voor de Hervormde gemeente te Sprang over het werk van Michiel en Sandra Vastenhout in Mexico

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Missiemexicolesbrief2011-02-15

  1. 1. Missie Mexico Catecheseles ter voorbereiding op de themadienst op 13 februari 2011IntroductieWat is volgens jou ‘zending’, waaraan denk je dan?Vind jij ‘zending’ nodig? Waarom wel / niet?Noem iets uit de Bijbel wat met zending te maken heeft.InformatieOntstaan van de zending in MexicoIn de 16e eeuw kwam met de Spaanse veroveraars ook het evangelie naarMexico. Het probleem was alleen dat dit letterlijk hand in hand ging met hetzwaard. De inheemse bevolkingsgroepen, zoals de Azteken en de Maya’s,zwoeren onder dwang hun eigen religie ‘officieel’ af, en aanvaardden het (Rooms-) katholieke christe- lijke geloof. Alleen, het inheemse geloof was niet weg. Het ging alleen ‘ondergronds’. En het drukte tegelijkertijd een stempel op de manier waarop het rooms- katholieke geloof geloofd en beleefd werd. In de 19e eeuw kwamen vooral via de VS,maar ook bijv. vanuit Schotland, de protestantse kerken naar Mexico. Op eensoort conferentie van kerken die missionair actief waren in Mexico, is het landtoen verdeeld. Chiapas (zie het plaatje), en een paar andere zuidelijke staten,werden toegewezen aan de presbyterianen. Dat verklaart waarom dit kerk-genootschap juist in het zuiden veel leden heeft.
  2. 2. Zelf zien de niet rooms-katholieke christenen hunrooms-katholieke landgeno-ten niet als christenen, om-dat ze vinden dat hetrooms-katholicisme teveelvermengd is met de oudegodsdiensten van de Azte-ken en de Maya’s. Ook vin-den ze dat het rooms-katholicisme teveel verbon-den is met de politiekemachthebbers.In de 20e eeuw zijn, in een soort derde golf, de pinksterkerken in Mexico ge-komen. Die hebben een behoorlijke aanhang. De protestanten vinden dit ergmoeilijk. Ze weten wel wat ze níet zijn, maar het kost hen moeite om aan tegeven wat ze nu zélf wél geloven.Dat er zendelingen vanuit het buitenland naar Mexico kwamen, wordt steedsminder.Zending in Mexico nuDe protestantse kerk in Mexico is al meer dan een eeuw oud. In Chiapas is zeongeveer 100 jaar oud, al hoewel ze pas zo’n 50 jaar geleden de inheemsebevolkingsgroepen bereikte. Maar de aanwezigheid van een protestantsekerk in Mexico verandert de zendingsrelatie met dit land. We kunnen en mo-gen niet aan de lokale kerken voorbij gaan, denkend dat wij het ‘hebben’ en‘weten’.Heel lang hebben we in Europa gedaan alsof wij wisten wat ze in Mexico no- dig hadden. Maar onder- tussen blijkt dat de kerk in ‘zendingslanden’ groeit, terwijl het bij ons afneemt! Dat zou ons te denken moeten geven! Michiel en Sandra Vasten- hout werken sinds 2008 voor de Gereformeerde Zendingsbond in Mexico. Niet meer om de christe- nen die daar al zijn, te ver-
  3. 3. tellen hoe ze het daar allemaal zouden moeten doen, maar wel om de kennisover de theologie die ze hebben vanuit Nederland in Mexico over te brengen.Ze brengen hun ervaringen in, tijdens hun werk op een opleiding voor predi-kanten en kerkelijk werkers. Bijdragen aan de vorming van toekomstige lei-ders voor de kerk is de hoofdtaak van hun werk. Michiel doet dat door devakken Nieuwe Testament en Missiologie te geven, Sandra geeft muziekles.Op hun beurt zullen door deze opleiding die vooral jonge mensen de gemeen-ten weer kunnen toerusten om op gemeente te zijn in Chiapas.Onze gemeente ondersteunt het werk van de familie Vastenhout door hetprogramma Deelgenoten van de GZB.Wat kunnen wij leren van de kerk daar?Dan gaat het over de beweging terug. Er is in Mexico al lang een kerk. Maarhun ervaringen zijnanders dan bijvoor-beeld wij in Sprangmeemaken. Bij henzijn belangrijkekernwoorden: ar-moede, ongelijkheid,onrecht, corruptie.Er zijn dus verschil-len. Maar er is ookeen belangrijkeovereenkomst: netals wij hebben dechristenen daar ookte maken met vragen op vragen op missionair gebied. Want er is daar wel eenkerk, maar niet iedere Mexicaan is christen. En dát geldt bij ons ook. Hoe gaanzij daar in Mexico mee om? Hoe laten zij aan andere mensen zien wat het be-tekent om in Jezus te geloven? En wat kunnen wij daarvan leren voor onzesituatie?Het is heel belangrijk dat we dat beseffen: dat wij kunnen leren van de Mexi-canen!Zondag, tijdens de themadienst, gaan we kijken hoe wíj kunnen leren van deMexicaanse kerk.Meer informatiewww.vastenhoudinmexico.nlwww.gzb.org
  4. 4. VerwerkingTijdens de presentatie1. In het eerste filmpje zie je hoe het zendingswerk van Michiel en Sandra eruitziet. Vergelijk dit met wat je aan het begin had opgeschreven en be- dacht. Wat zijn de verschillen, wat zijn de overeenkomsten?Na de presentatie2. Kun je onder dwang anderen ‘laten’ geloven? Wat leert jou dit over het hart van geloof?3. In Mexico zíjn al kerken! Wat leer jij daarvan over het werk van de Heilige Geest? Wat heeft dat te maken met Gods plan met deze wereld? Wat denk jij dat dit betekent voor ons als kerk hier in Sprang?4. Hoe zou je kunnen samenwerken met de kerk in Mexico? Probeer eens een aantal voorbeelden te bedenken5. Wat zou jij bidden voor Michiel en Sandra in Mexico. Wat jullie opschrijven bidden we samen in de kerk!6. In de Bijbel lezen we Handelingen 11: 27-30. Wat leer je uit deze tekst? Onze gemeente ondersteunt het werk in Mexico. Verzin met elkaar een aantal acties waardoor ook jullie deelgenoot worden en meehelpen met de ondersteuning van Michiel en Sandra.7. Reageer op de volgende stellingen Zending is alleen voor mensen aan de andere kant van de wereld Zending moet er zijn totdat de Heere Jezus terugkomt Ik ben ook ‘zendeling’Voor thuis8. Kijk thuis eens naar de websites vastenhoudinmexico.nl en gzb.org. Waar- door wordt jij aangesproken in het zendingswerk dat gedaan wordt?9. Jullie hebben wat van het werk van Michiel en Sandra gezien. Stuur hun deze week een e-mail met een bemoediging en/of over wat je geleerd hebt: michielensandra@vastenhoutinmexico.nl

×