Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

the.GTO.project; pres. DSV April 09

569 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

the.GTO.project; pres. DSV April 09

 1. 1. Två forskningsprojekt en kort presentation av Kristina.Abiala@sh.se & Patrik.Hernwall@sh.se från Södertörns högskola vid ett lunchmöte på DSV 16 april 2009
 2. 2. the.GTO.project UngMods Gender Tweens Online Ungas Multimodala Gestaltning UngMods ✴ Ungas multimodala gestaltning – hur digitala medier kan användas för uttryck och reflektion ✴ Finansiär: KK-stiftelsen / Unga nätkulturer (4 MKr). 2009-2012. ✴ Medsökande: Rektorsakademin (Åsa Sundelin) · Broängsskolan & Botkyrka Gymnasium (Botkyrka kommun) ✴ Medarbetare: Ana Graviz (SH) · Mats Nilsson (SH) · Sofia Lundmark (SH & UU) · Patrik Hernwall (SH) · NN
 3. 3. the.GTO.project UngMods Gender Tweens Online Ungas Multimodala Gestaltning UngMods Det övergripande syftet med projektet är att studera hur unga människor (13-17 år) använder digital informations- och kommunikationsteknik (IKT) i både informella och formella vardagliga lärsammanhang, särskilt på vilket sätt möjligheterna till multimodal gestaltning stöder individens kritiska reflektion kring lärande, kunskapsbildning och jagutveckling.
 4. 4. the.GTO.project UngMods Gender Tweens Online Ungas Multimodala Gestaltning UngMods ✴ Tre teman = tre delstudier: i. Vilka digitala medier använder unga på sin fritid för gestaltning, samt till vad använder de dessa medier? ii. Vilka digitala medier använder unga på skoltid för gestaltning, samt till vad använder de dessa medier? iii. Hur använder unga medietekniska redskap för att komplettera verbala och skriftliga (i begreppets traditionella betydelse) berättelser vid gestaltning?
 5. 5. the.GTO.project UngMods Gender Tweens Online Ungas Multimodala Gestaltning UngMods
 6. 6. the.GTO.project UngMods Gender Tweens Online Ungas Multimodala Gestaltning UngMods ✴ Sociokulturell teoritradition, i kombination m Intersektionell teori · Digital kompetens · Multimodalitet  ✴ Unga som medforskare (aktörsperspektiv) · Etnografi · Abduktion · Aktionsforskning ✴ Delstudie 1 (vardag): Medforskare ✴ Delstudie 2 (skola): Insamling ✴ Delstudie 3 (medietekniskt projekt): Prova arbetsformer
 7. 7. the.GTO.project UngMods Gender Tweens Online Ungas Multimodala Gestaltning the.GTO.project ✴ Konstruktion och normalisering av genus online bland unga i Estland och Sverige ✴ Gender Tweens Online - the.GTO.project ✴ Finansiär: Östersjöstiftelsen (5.6 MKr). 2009-2011. ✴ Medarbetare: Kristina Abiala (SH), Cecilia Löfberg (SH), Sofia Lundmark (SH & UU), Andra Siibak (Tartu), Patrik Hernwall (SH). ✴ mt.sh.se/gto
 8. 8. the.GTO.project UngMods Gender Tweens Online Ungas Multimodala Gestaltning the.GTO.project Projektets övergripande syfte är att studera hur genus skapas, uttrycks och normaliseras i onlinemiljöer bland unga människor (10-14 år) i Estland och Sverige. Syftet är vidare att se vilken betydelse detta identitetsskapande har i deras vardagsliv.
 9. 9. the.GTO.project UngMods Gender Tweens Online Ungas Multimodala Gestaltning the.GTO.project ✴ Tre teman = tre delstudier: i. Hur uttrycks och normaliseras genus online bland unga? ii. Vilka betydelser har konstruktioner av genus online bland unga i deras vardag? iii. Hur använder unga medietekniska redskap för att komplettera verbala och skriftliga berättelser vid gestaltning av den egna personen?
 10. 10. the.GTO.project UngMods Gender Tweens Online Ungas Multimodala Gestaltning the.GTO.project onlin e Sverige media vardag Estland offline
 11. 11. the.GTO.project UngMods Gender Tweens Online Ungas Multimodala Gestaltning the.GTO.project ✴ Barndomssociologi · Genusteori · Intersektionalistisk teori · Identitet · Cyborg theory  ✴ Etnografi (on / offline) · Semiotik · Abduktion ✴ Delstudie 1 (online): communities · semiotisk bild-/ textanalys ✴ Delstudie 2 (offline): (grupp)intervjuer ✴ Delstudie 3 (medietekniskt praktiskt): medforskare · hypotesprövande · mediepedagogisk tradition
 12. 12. the.GTO.project UngMods Gender Tweens Online Ungas Multimodala Gestaltning the.GTO.project ✴ etisk referensgrupp [bl.a. Nätvandrarna/Fryshuset & Friends] ✴ känsligt att vara online [Playahead-exemplet]

×