Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NordSpråk, 20101030

739 views

Published on

"Medietekniken idag och barns förändrade villkor": Föreläsning NordSpråk (Mobilitet), Biskops-Arnö, 2010.10.30.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NordSpråk, 20101030

 1. 1. Patrik Hernwall · docent Pedagogik & Medieteknik Institutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskola Data- och systemvetenskap · Stockholms universitet patrik.hernwall@sh.se phernwall.wordpress.com · slideshare.net/hernwall mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods Medietekniken idag och barns förändrade villkor Ett inlägg vid NordSpråks kurs ”Mobilkultur”, Biskops-Arnö, i oktober 2010
 2. 2. Tänkt upplägg • Allmän orientering • Dannelse/bildning ”Nya kommunikationsformer, ny identitet?” • Det kommunikativa ”Språk och medier”
 3. 3. Tänkt upplägg • Allmän orientering • Sociala medier och identitet ”Nya kommunikationsformer, ny identitet?” • Lärande och nya medier ”Språk och medier”
 4. 4. Ditt första möte • Beskriv ditt första möte med Internet/datorer. [fundera på detta medan vi går vidare - skriv ner ”nyckelord” - återkommer till frågan om en liten stund] ?
 5. 5. Resumé • Utbildning • Forskningsfokus • Annat av intresse(?) UNGMODs
 6. 6. Varför skola? • Att via erövrandet av nya redskap erbjuda individen nya villkor för deltagande i samhället • Redskapens frigörande (emancipatoriska) potential
 7. 7. Redskap • mentala (psykologiska)
 8. 8. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska)
 9. 9. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska) • resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)
 10. 10. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska) • resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan) • alltmer komplexa redskap
 11. 11. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska) • resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan) • alltmer komplexa redskap - med en ökad grad av plasticitet
 12. 12. The machine is us
 13. 13. Protes • “En protes är ett konstgjort substitut för en förlorad eller skadad del av kroppen.” [wikipedia: “protes”] • “extenstions of our consciousness” [McLuhan: Media]
 14. 14. ?24 + 47 = 71 1243,73 x 13,88 = 17.262,9724 61
 15. 15. bad at logics, good at frisbee
 16. 16. Tre mediekulturer • Typografisk mediekultur (ung 1450)
 17. 17. Tre mediekulturer • Typografisk mediekultur (ung 1450) • Elektronisk mediekultur (ung 1950)
 18. 18. Tre mediekulturer • Typografisk mediekultur (ung 1450) • Elektronisk mediekultur (ung 1950) • Digital mediekultur (ung 1995) olika sätt att processa, lagra, presentera och distribuera information
 19. 19. Samtidens kultur • Hastighet (Paul Virilio) • Konsumtion [varor, stilar, kroppar] • Populärkultur (Thomas Ziehe) • Hyperverklighet (Jean Baudrillard) • 2.nd media age (Mark Poster) • Cyborgare (Donna Haraway) • Deltagande mediekultur (Henry Jenkins) • Livslångt (mobilt, etc.) lärande (EU) “consider the simple and misleading opposition between the real and the virtual” [Lévy, 1998, s.23]
 20. 20. Lärande • distribuerat • allestädes närvarande • socio-kulturellt historiskt sammanhang • inget absolut kunskaps- eller sanningsbegrepp • nya redskap ger ANDRA sätt att lära ANDRA saker • kognitiva intentionella meningsskapande semiotiska redskapsanvändande subjekt • lärande subjektet = individen OCH redskap
 21. 21. A vision of students today
 22. 22. Ditt första möte • Beskriv ditt första möte med Internet/datorer. Diskutera. ?
 23. 23. 1 Sociala medier och identitet ”Nya kommunikationsformer, ny identitet?”
 24. 24. VEM ÄR DU?• RITA DIG SJÄLV, OCH BETONA 2-3 VIKTIGA EGENSKAPER
 25. 25. the.GTO.project gender · tweens · online Constrution and normalisation of gender online among young people in Estonia and Sweden •hur uttrycks och normaliseras genus online bland unga? •vilken betydelse har konstruktionen av genus online bland unga i deras vardag? •hur använder unga medietekniska redskap vid gestaltning av den egna personen? http://mt.sh.se/gto
 26. 26. Online identitet • “Vem är du?” • Text, bild, ljud, video, etc. • Offentlig privat och privat offentligt • “Body-self” • Den fysiska kroppen behöver inte vara närvarande “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 27. 27. Online identitet “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 28. 28. Värderande teknik • Ge exempel på teknik/artefakter som bär normer/värderingar (genus, etnicitet, ålder, sexualitet, etc.) • Finns det teknik som du inte skulle kunna tänka dig att använda, med hänvisning till kön/genus/etnicitet, etc.? ?
 29. 29. Konstruktion och normalisering av genus
 30. 30. Do artefacts have gender? A-J BERG & M LIE, 1995
 31. 31. Robbie Cooper Alter Ego. Avatars and their Creators Cybertypes LISA NAKAMURA, 2002 “machines that offer identity prostheses to redress the burdens of physical “handicaps” such as age, gender, and race produce cybertypes that look remarkably like racial and gender stereotypes”
 32. 32. Metaforer active and inactive · bandwidth · blog - web log · blogosphere · breadcrumbs · brick and mortar · broadband · broken record (not digital but still a technology metaphor) · bulletin boards · calculating (as in a person is cold and calculating) · chat "rooms" · chatting · citizen of the internet - netizen · click · cloud (storage and computing) · cyberspace · dashboard · database · deckware · desktop · dial a touch phone · dial up internet access · dialog boxes · directory · domain · drop a packet · email · extranet · files · filing system · firewall · flame · flaming · folders · forum · forward (as in to forward an email) · frames · garbage can · garbage in, garbage out · gateway · grinding (used in gaming to get lots of a resource) · harvesting · hit · homepage · hotspot · hub · inbox · information superhighway · instant messaging · intranet · link · lurking · menu · mining, especially data mining · mouse · navigation · open (as in a file or email) · outbox · palette · portal · programmed or hardwired people · protocol · recycle bin · reply · reserving a "seat" for an online course · run · search engine · server · shopping carts/basket · slides in powerpoint · spam · speed dial (Opera browser) · spyware · surfing · tabs · tag · tap (as in a line or phone which is no longer literal) · terminal · the computer going to "sleep" · the whole concept of a virtual open house · tree · trojan horse · trolling · virus · windows · wiping out a team of players (gaming, not unique to technology) · world wide web · worm·
 33. 33. Beauty kit
 34. 34. Hotbilder 1
 35. 35. Hotbilder 2
 36. 36. Lärande och nya medier ”Språk och medier” 2
 37. 37. ungas multimodala gestaltning • vilka medier använder unga på fritiden, samt till vad? • vilka medier använder unga i skolan, samt till vad? • hur kan digitala medier användas för att komplettera verbala och skriftliga berättelser? Tumba Gymnasium & Broängsskolan (Botkyrka kommun) Rektorsakademien http://mt.sh.se/UNGMODs
 38. 38. Barns vetande har förändrats: mångfaldigt och bildmässigt känner till allting innan de kan göra egna erfarenheter ”De är på en och samma gång ”brådmogna” och fattiga på direkta erfarenheter.” Thomas Ziehe, 1989
 39. 39. ”Through satellite TV a human being can be in all places, see everything – at the same time. Earlier this capacity was exclusive to God.” Morten Søby, 1998
 40. 40. nät-generationen • vuxit upp med digitala medier • vidgat textbegrepp • producent, sändare OCH konsument (eller: tv-tittaren har blivit en dator-användare) • skapar, återskapar, omskapar - skillnaden mellan original och kopia har upphört • bygger sociala nätverk (vi kan agera i mediet) • web 2.0
 41. 41. Multimodalitet • flera textualiteter (vidgat textbegrepp) • flera medier • flera nyttor eller behov
 42. 42. We think
 43. 43. Åtta nyckelkompetenser • Kommunikation på modersmålet. • Kommunikation på främmande språk. • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. • Digital kompetens. • "Lära att lära” (inlärning). • Social och medborgerlig kompetens. • Initiativförmåga och företagaranda. • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.
 44. 44. Åtta nyckelkompetenser — för ett livslångt lärande • personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social sammanhållning och anställbarhet i kunskapsbaserat samhälle • göra unga förberedda för vuxenlivet • nå politiska, infrastrukturella, utbildningspolitiska etc. EU-mål borde utmanas: att snarare unga förbereder vuxna för deras gemensamma samtid skolan ≠ här och nu, utan för framtiden MEN: unga/ alla(?) = här och nu
 45. 45. Digital kompetens • Hur ser läroplanerna ut i ditt hemland? • Hur används digitala medier i skolan i ditt hemland? • Goda exempel! ?
 46. 46. Läroplanen
 47. 47. Lärande • distribuerat • allestädes närvarande • socio-kulturellt historiskt sammanhang • inget absolut kunskaps- eller sanningsbegrepp • nya redskap ger ANDRA sätt att lära ANDRA saker • kognitiva intentionella meningsskapande semiotiska redskapsanvändande subjekt • lärande subjektet = individen OCH redskap
 48. 48. Framtidens kompetenser • Vilka kompetenser behöver barn lära idag, för att möta samhället om 10 år? • När sker lärandet? ?
 49. 49. Steg mot högre nivå av tänkande JUKES, MCCAIN & CROCKET UNDERSTANDING THE DIGITAL GENERATION 2010 1. Minnas. Kan studenten erinra (recall) och minnas information? 2. Förstå. Kan studenten förklara idéer eller begrepp? 3. Använda. Kan studenten använda informationen på nya sätt? 4. Analysera. Kan studenten skilja mellan olika delar (parts)? 5. Utvärdera. Kan studenten rättfärdiga en åsikt eller ett beslut? 6. Skapa. Kan studenten skapa en ny produkt eller åsikt?
 50. 50. Digitala klyftor • Heteronormativa västerländska värderingar • Att ta i anspråk = makt
 51. 51. Ungas nya tid-rum • Individen konsument OCH producent • Unga uttrycker sig i många olika medier • Nya redskap för memorering, dokumentation och kommunikation, med nya funktioner - och därmed andra betydelser • Human becoming OCH human being • Människans villkor sammanflätade med den teknik hon tagit i anspråk • Att INTE ha tillgång (i begreppets dubbla betydelse) är marginaliserande
 52. 52. Patrik Hernwall · docent Pedagogik & Medieteknik Institutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskola Data- och systemvetenskap · Stockholms universitet patrik.hernwall@sh.se phernwall.wordpress.com · slideshare.net/hernwall mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods Medietekniken idag och barns förändrade villkor Ett inlägg vid NordSpråks kurs ”Mobilkultur”, Biskops-Arnö, i oktober 2010 tack

×