Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

föreläsning Ungas Världar

586 views

Published on

f

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

föreläsning Ungas Världar

 1. 1. Unga onlineEn föreläsning på Södertörns högskola i december 2010,på delkursen Ungdomars världarPatrik Hernwall · docent Pedagogik · lektor MedieteknikInstitutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskolaslideshare.net/hernwall · mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods
 2. 2. VEM ÄRDU?• BESKRIV DIG SJÄLV MED 5 ORD/BEGREPP
 3. 3. VEM ÄR STRYK ALLT SOM RÖR:DU?• ÅLDER • KÖN/GENUS • ETNICITET • KLASS/UTBILDNING
 4. 4. ungasmultimodala gestaltning http://mt.sh.se/ungmods • vilka medier använder unga på fritiden, samt till vad? ä • vilka medier använder unga i skolan, samt till vad? • hur kan digitala medier användas för att komplettera verbala och skriftliga berättelser?
 5. 5. http://mt.sh.se/gto the.GTO.project gender · tweens · online Constrution and normalisation of gender online among young people in Estonia and Sweden• hur uttrycks och normaliseras genus onlinebland unga?• vilken betydelse har konstruktionen av genusonline bland unga i deras vardag?• hur använder unga medietekniska redskap vidgestaltning av den egna personen?
 6. 6. de som börjar skolan 2011 går i pension 2070
 7. 7. The Body has become“a site for exploration” Pitts, 2003
 8. 8. The Body has become“a site for exploration” Pitts, 2003
 9. 9. Lärandets essens?• Att via erövrandet av nya redskap erbjuda individen nya villkor för deltagande i samhället• Redskapens frigörande (emancipatoriska) potential
 10. 10. Redskap• mentala (psykologiska)
 11. 11. Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)
 12. 12. Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)• resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)
 13. 13. Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)• resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)• alltmer komplexa redskap
 14. 14. Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)• resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)• alltmer komplexa redskap - med en ökad grad av plasticitet
 15. 15. Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)
 16. 16. Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)• Elektronisk mediekultur (ung 1950)
 17. 17. Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)• Elektronisk mediekultur (ung 1950)• Digital mediekultur (ung 1995) olika sätt att processa, lagra, presentera och distribuera information
 18. 18. Multimodal gestaltning• vidgat textbegrepp• producent, sändare OCH konsument (eller: tv-tittaren har blivit en dator- användare)• skapar, återskapar, omskapar - skillnaden mellan original och kopia har upphört• bygger sociala nätverk (vi kan agera i mediet)• web 2.0
 19. 19. Online identitet• “Vem är du?” “children meet a• Text, bild, ljud, video, etc.• Offentlig privat cultural pluralism, that constantly och privat offentligt• “Body-self”• Den fysiska kroppen behöver inte vara närvarande challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 20. 20. Online identitet “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 21. 21. Cybertypes Lisa Nakamura, 2002“machines that offer identityprostheses to redress the burdensof physical “handicaps” such asage, gender, and race producecybertypes that look remarkablylike racial and gender stereotypes”
 22. 22. Cybertypes Lisa Nakamura, 2002“machines that offer identityprostheses to redress the burdensof physical “handicaps” such as Robbie Cooperage, gender, and race produce Alter Ego. Avatars and their Creatorscybertypes that look remarkablylike racial and gender stereotypes”
 23. 23. Cybertypes Lisa Nakamura, 2002• Sherry Turkle• Brenda Danet• Sandy Stone
 24. 24. Redskap är bärare av maktordning ochidentitetsmarkörer
 25. 25. privatpublikt rum the.GTO.project
 26. 26. uttrycka min röst the.GTO.project
 27. 27. Hotbilder 1
 28. 28. Hotbilder 2
 29. 29. Digitala klyftor• Heteronormativa västerländska värderingar• Att ta i anspråk = makt
 30. 30. Kakofoni av bilder, information, intryck• “Evil Bert Laden” (M Poster, 2002)
 31. 31. Värderingar och normer ...
 32. 32. Lärandets nya tid-rum• Individen konsument OCH producent• Unga uttrycker sig i många olika medier• Nya redskap för memorering, dokumentation och kommunikation, med nya funktioner - och därmed andra betydelser• Att INTE ha tillgång (i begreppets dubbla betydelse) är marginaliserande
 33. 33. Unga onlineEn föreläsning på Södertörns högskola i december 2010,på delkursen Ungdomars världar tackPatrik Hernwall · docent Pedagogik · lektor MedieteknikInstitutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskolaslideshare.net/hernwall · mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods

×