6 bimbingan dalam pendidikan interaksi dan komunikasi dalam bilik darjah(1)

5,675 views

Published on

 • Be the first to comment

6 bimbingan dalam pendidikan interaksi dan komunikasi dalam bilik darjah(1)

 1. 1. Bab 3: Bimbingan Dalam Pendidikan: Tingkah Laku Bermasalah Bimbingan Dalam Pendidikan3.1 Pengantar Kepada Bimbingan3.1.1 Konsep bimbingan • Bimbingan bermaksud memberi panduan atau nasihat kepada seseorang. • Perkhidmatan panduan (Bimbingan) dijalankan di sekolah- sekolah mulai sejak tahun 1963 berikutan dengan perakuan Suruhanjaya UNESCO. Tujuan utama adalah untuk memberi kesedaran kepada guru-guru tentang kepentingan memberi perhatian terhadap kebolehan mental dan fizikal, minat dan bakat bagi setiap pelajar. • Bimbingan ialah satu proses untuk menolong pelajar mempelajari, memahami pengalaman, nilai, sikap, dan perlakuan yang sesuai dengan kehendak masyarakat. • Pelajar yang memerlukan bimbingan adalah pelajar yang menghadapi masalah peribadi dari segi intelek, rohani, emosi ataupun sosial. Masalah-masalah yang biasanya dihadapi oleh pelajar boleh dikategorikan kepada masalah akademik dan masalah emosi-sosial. Dalam proses bimbingan, pelajar yang berkenaan akan diberi panduan atau nasihat yang boleh membantunya menyelesaikan masalah tertentu. 1
 2. 2. 3.1.2 Konsep bimbingan dalam pendidikan Menurut Crow dan Crow (1983), di bawah kontekspendidikan, bimbingan merujuk kepada pemberian bantuan ataupertolongan yang betul kepada pelajar. Perkhidmatan bimbingan disekolah mestilah merangkumi perkhidmatan bimbingan peribadisosial, pelajaran, vokasional dan program mencegah salah gunadadah. Proses bimbingan merangkumi aspek-aspek sepertiorientasi, inventori, penempatan, kaunseling, tunjuk ajar, nasihatdan juga tindakan susulan. Perkhidmatan bimbingan diadakan adalah bertujuan untuk: a) mengembangkan inisiatif, tanggungjawab, arahan kendiri dan bimbingan kendiri pelajar. b) mengembangkan kebolehan pelajar memilih matlamat sendiri, mengetahui diri sendiri dan sekolah. c) mengelak, menjangka dan mencegah krisis daripada bermula dalam kehidupan pelajar. d) Monolong pelajar menyesuaikan diri dengan sekolah dan hidup secara memuaskan.3.1.3 Prinsip bimbingan 1. Setiap pelajar yang menghadapi masalah harus diberi peluang perkhidmatan bimbingan tanpa mengira jantina, kaum, status sosial, latar belakang dan kepercayaannya. 2
 3. 3. 2. Perkhidmatan bimbingan ialah tanggungjawab bersama di antara a) guru pembimbing dengan pelajar yang memerlukan bimbingan b) guru pembimbing dengan pihak sekolah termasuk ibu-bapa pelajar berkenaan.3. Perkhidmatan bimbingan haruslah diadakan untuk mengembangkan peribadi individu secara sistematik dan tersusun.4. Perkhidmatan bimbingan mesti diuruskan mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan seperti:• Dijalankan dengan adanya persetujuan daripada pelajar yang terlibat tanpa sebarang paksaan. Hubungan yang mesra dan kepercayaan perlu diwujudkan di antara guru pembimbing dan pelajar yang terlibat.• Dijalankan dalam keadaan yang selesa dan selamat. Segala perkara yang dibincangkan haruslah dirahsiakan oleh pihak guru bimbingan. Segala maklumat pelajar adalah sulit supaya hak pelajar dipeliharakan.• Tindakan susulan haruslah dirancangkan selepas perkhidmatan bimbingan diberi untuk memastikan masalah yang dihadapi tidak akan timbul semula. 3
 4. 4. • Diuruskan oleh kaunselor yang bertauliah atau guru bimbingan yang terlatih.3.1.4 Matlamat bimbingan 1. Matlamat bimbingan ialah untuk membantu pelajar memahami diri mereka sendiri dengan mendalam dan mengoptimakan tujuan hidup mereka. 2. Perkhidmatan bimbingan diberi agar pelajar dapat menyelesaikan masalah peribadi, pembelajaran atau kerjaya yang dihadapinya melalui usaha diri sendiri dengan nasihat dan dorongan guru bimbingannya.3.1.5 Pendekatan bimbingan 1. Bimbingan ialah satu proses yang berterusan mengikut susunan dan bersifat mendidik. 2. Bimbingan diberi berdasarkan kesedaran tingkah laku yang bersesuaian dengan kehendak masyuarakat, kesedaran kehormatan dan harga diri serta kesedaran hak memilih atau menolak untuk pelajar. 3. Proses bimbingan mesti dipraktikkan berdasarkan prinsip- prinsip bimbingan yang baik.(a) Pendekatan bimbingan dalam perkembangan 4
 5. 5. • Aktiviti-aktiviti yang memotivasikan individu dijalankan untuk membentuk personaliti dan konsep kendiri yang positif ke arah mencapai prestasi diri yang lebih baik. • Bimbingan diberi berdasarkan kepercayaan bahawa manusia mempunyai kebolehan dan kesanggupan yang tidak ada had.(b) Pendekatan bimbingan dalam pencegahan • Bimbingan menyediakan satu sistem tanggungjawab bersama di antara guru-guru, pentadbir, ibu-bapa, rakan sebaya dan ahli-ahli komuniti untuk mencegah dan menyekat kemungkinan berlakunya permasalahan- permasalahan dalam sistem persekolahan. Contohnya, penyalahgunaan dadah, AIDS, budaya lepak dan sebagainya.(c) Pendekatan bimbingan dalam pemulihan • Disediakan untuk pelajar-pelajar yang lemah supaya mereka dapat mempertingkatkan prestasi diri dalam pencapaian akademik.(d) Pendekatan bimbingan dalam krisis • Krisis merujuk kepada kes-kes kritikal seperti bertumbuk dengan tujuan mencedera, percubaan membunuh orang atau diri, masalah mental atau penyalahgunaan dadah. 5
 6. 6. • Krisis-krisis yang biasa yang dihadapi oleh guru bimbingan ialah masalah pembelajaran, masalah peribadi, masalah kurang kecerdasan dan masalah mental di kalangan pelajar-pelajar selokah.• Krisis masalah pembelajaran yang biasa dihadapi oleh pelajar-pelajar ialah ketidaksinambungan di antara kurikulum dengan perkembangan kognitif mereka atau pun strategi dan kaedah mengajar guru yang kurang sesuai dengan diri mereka.• Selain daripada itu, guru bimbingan juga boleh membimbing pelajar-pelajar yang menghadapi masalah peribadi seperti mereka yang mempunyai motivasi dan konsep kendiri yang rendah atau pun yang mempunyai masalah kemiskinan dan masalah sosial.• Masalah kecerdasan mental di kalangan pelajar adalah masalah seperti cepat lupa atau sukar memahami sesuatu konsep yang diajar oleh guru. Seorang guru pembimbing boleh menolong pelajar dengan mencadangkan pelbagai cara atau latihan yang boleh meningkatkan daya ingatan pelajar.• Untuk mengesahkan pelajar yang mengalami krisis mental, guru bimbingan perlu mengenali ciri-ciri yang akan ditunjukkan oleh pelajar seperti berikut:(i) tidak boleh menyebut perkataan-perkataan dengan tepat 6
 7. 7. (ii) tidak boleh menyusun perkataan-perkataan untuk membina ayat dengan tepat (iii) membaca dengan kadar lambat atau langsung tidak boleh membaca (iv) jangka masa penumpuan perhatian semasa guru mengajar adalah sangat singkat3.1.6 Jenis bimbingan1. Bimbingan merupakan satu tugas pendidikan yang penting. Di kebanyakan sekolah, guru biasa berperanan penting dalam usaha membimbing pelajar-pelajar di bawah penjagaannya. Contohnya, guru darjah / tingkatan bagi setiap kelas merupakan guru bimbingan bagi pelajar-pelajar dalam kelasnya.2. Seorang guru biasa perlu mengesan masalah atau keadaan- keadaan yang tidak memuaskan yang boleh menjejaskan pencapaian akademik murid-muridnya.3. Guru juga perlu memberikan bimbingan untuk mengembangkan lagi peribadi dan sosial murid-muridnya.4. Masalah kejutan budaya, krisis keluarga, konflik dalam persahabatan dan soal kewangan adalah antara masalah- masalah yang memerlukan bimbingan di sekolah. 7
 8. 8. 5. Dalam proses bimbingan, peranan seorang guru pembimbing ialah seperti berikut: a) mengenal pasti murid-murid yang bermasalah b) membuat rujukan kepada pihak tertentu c) mengumpul seberapa banyak maklumat yang boleh mengenai murid yang terlibat dalam proses bimbingan. d) memberikan bimbingan secara individu atau pun berkelompok.(a) Bimbingan individu1. Menurut Cottle dan Downie (1970), bimbingan individu adalah proses perbincangan di antara seorang kaunselor dan seorang kliennya, di mana kaunselor berusaha menolong kliennya memahami diri sendiri dan menerima masalah yang dihadapi, sehingga dia membuat pertimbangan dan mengambil keputusan daripada pilihan- pilihan yang boleh membantunya mengatasi masalah.2. Di dalam sekolah, bimbingan individu merujuk kepada proses perhubungan bersemuka di antara seorang pelajar dengan seorang guru bimbingan yang menyediakan peluang untuk sesuatu situasi temu bual. Tujuannya adalah untuk membantu pelajar berkenaan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi, dan seterusnya membuat pilihan daripada alternatif-alternatif yang disarankan, dengan harapan dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah diri sendiri. 8
 9. 9. 3. Seorang guru bimbingan perlu membuat bimbingan secara individu untuk murid-murid yang mempunyai konsep kendiri yang sangat rendah atau yang bersifat pemalu.4. Dalam bimbingan individu, peranan guru bukanlah untuk memberikan nasihat tetapi menolong murid untuk membangkitkan diri mereka.5. Kebanyakan murid tidak tahu apa yang mereka hendak dan bagaimana untuk mendapatkanya. Oleh itu, guru bimbingan berperanan untuk membimbing murid-murid ini secara individu dengan meminta mereka untuk a) menerangkan situasi semasa mereka dan sensasi yang mereka rasai. b) mengalami dan melafazkan semua emosi semasa yang dirasai secara eksplisit. c) menyoal diri secara asertif tentang keadaan semasa mereka d) menyuarakan secara eksplisit keperluan-keperluan semasa dan masa depan mereka.6. Tujuan-tujuan bimbingan individu ialah: a) menjalin hubungan yang baik dan mesra di antara guru bimbingan dengan pelajar. b) membantu pelajar membina kemahiran dan keyakinan untuk menyelesaikan masalah diri sendiri. c) membantu pelajar supaya membuat keputusan secara rasional dan praktikal. 9
 10. 10. d) menyelesaikan masalah dengan berkesan atau mencegah masalah kritikal menimbul, atau mengubah tingkah laku negatif kepada positif.(b) Bimbingan secara kelompok 1. Jika ramai pelajar di sekolah menghadapi masalah yang sama dalam pencapaian akademik atau penyesuaian sosial, bimbingan secara kelompok adalah lebih sesuai dijalankan. 2. Menurut C.A. Mahler dan E. Caldwell, bimbingan secara kelompok adalah proses sosial tentang masalah perkembangan dan sikap para pelajar di bawah keadaan terkawal. Isi kandungan bimbingan secara kelompok merangkumi keperluan dan minat bersama di kalangan kebanyakan pelajar. 3. Di dalam sekolah, bimbingan secara kelompok adalah proses mencari alternatif untuk menolong sekumpulan pelajar yang menghadapi masalah yang serupa, sama ada dalam bidang akademik atau bidang emosi-sosial. Teknik yang biasanya digunakan untuk melaksanakan proses bimbingan secara kelompok ialah pemerhatian atau soal selidik dalam peringkat pembentukan kumpulan, dan sesi sumbangsaran. 4. Guru bimbingan boleh menggunakan kaedah sumbangsaran, dalam bimbingan berkelompok kerana ia dapat: a) membincangan isu masalah yang dihadapi 10
 11. 11. b) membina hubungan yang rapat antara ahli kumpulan c) mencadangkan alternatif-alternatif kepada masalah yang dihadapi d) mencapai kata sepakat e) mengahir tindakan susulan yang dipersetujui oleh semua ahli 5. Guru bimbingan perlu mengadakan sesi bimbingan berkelompok dengan ahli keluarga pelajar jika masalah yang dihadapi pelajar berpunca daripada keluarganya. 6. Bimbingan berkelompok juga boleh dibentuk daripada satu kumpulan yang terdiri daripada lima atau lapan orang ibu- bapa yang boleh bertemu dan mengenali semua ahli dalam kumpulan. Lama-kelamaan, ini akan menolong mereka untuk berkongsi perasaan mereka tentang anak-anak mereka yang menunjukkan tingkah laku bermasalah di sekolah. 7. Pengalaman guru bimbingan dalam mengendalikan bimbingan secara kelompok adalah penting. Masa dan ketika guru bimbingan campur tangan semasa perbincangan dijalankan adalah penting.Peringkat-peringkat asas bimbingan secara kelompok: 1. Mengenalpasti dan membentuk kumpulan serta objektif untuk bimbingan secara kelompok. 2. Sesi sumbangsaraan: 11
 12. 12. a) Orientasi dan pendedahan diri. b) Konflik dan pertentangan. c) Perkembangan hubungan yang rapat dan integrasi d) Mengusulkan alternatif penyelesaian masalah. e) Membuat keputusan berdasarkan rumusan. 3. Tindakan susulan.3.2 Peranan guru dalam Perkhidmatan Bimbingandan Kaunseling3.2.1 Konsep • Bimbingan membawa erti memberi panduan atau nasihat kepada seseorang. • Mengikut Crow dan Crow (1983), bimbingan di bawah konteks pendidikan, merujuk kepada bantuan dan pertolongan yang diberikan dengan betul kepada pelajar yang berkenaan. • Kaunseling, mengikut Shertzer dan Stone (1963), ialah proses interaksi yang membolehkan individu memahami diri dan situasinya.Model Wilber Schramm III: 12
 13. 13. Mesej Pengenkod - Pentafsir Pendekod Mesej3.2.1 Konsep Hubungan Interpersonal • Hubungan interpersonal berkaitan dengan perkembangan kita dengan orang lain. • Ia merupakan satu bentuk komunikasi dalam sesi kaunseling. • Banyak saluran komunikasi dan maklum balas adalah serta merta. • Prinsip untuk memahami perasaan orang dinyatakan oleh Covey (2000). Seek first to understand, then to be understood.Prinsip-prinsip dalam kemahiran komunikasi interpersonal adalahseperti berikut: • Manusia sentiasa berkomunikasi sama ada dengan nada suara, gerak badan dan ekspresi muka. 13
 14. 14. • Manusia tidak boleh elak daripada berkomunikasi. • Sekali sesuatu perkataan atau ayat telah dikatakan, ia tidak boleh ditarik balik. • Komunikasi ialah satu proses yang kompleks.3.2.1 Kemahiran komunikasi interpersonala. Membina hubungan - Pembinaan hubungan adalah suatu proses di mana guru membina hubungan yang baik dengan muruid-muridnya. - Mengambil tahu keperluan fisiologi dan psikologi murid-muridnya. - Kaunselor mesti boleh dipercayai.b. Memberi perhatian - Guru patut memberi perhatian kepada murid-murid agar mereka berasa selesa dan tenang. - Guru mesti duduk dekat dengan klien. - Kedudukan badan, kontak mata dan perwatakan guruharus sesuai. - Kaunselor mesti prihatin tentang segala percakapan termasuk isi-isi tersirat dan perasaan yang dibawa oleh kliennya.c. Mendengar secara aktif - Guru perlu menggunakan nada suara yang lembut. - Pengalaman guru. - Penggunaan psikologi. - Mendengar secara teliti dan penuh minat. 14
 15. 15. d. Menggunakan bahasa yang sesuai - Pemilihan dan penyusunan kata-kata serta ayat. - Perbincangan pertama hendaklah dimulakan dengan butiran peribadi murid-murid.e. Memahami gerak geri badan - Memberi tindak balas yang sesuai. - Kaunselor perlu mengamalkan cara duduk yang membongkok supaya boleh cipta suasana yang kondusif.f. Memberi tindak balas yang sesuai - Kaunselor mesti ikhlas. - kaunselor tidak boleh memberi nasihat tapi hanya bolehmemberi panduan. - Kaunselor boleh memberikan peneguhan positif. - Kaunselor boleh bertanya soalan terbuka dan memintamaklumat lanjut. - Refleksi.3.2.2 Halangan dalam Komunikasi • Halangan Fizikal – Bilik kaunseling yang tidak kondusif. – Tempat duduk yang tidak selesa dan lampu yang terang. • Halangan Psikologikal – Tak boleh mengkritik dan komen negatif. – Perlu memberikan peluang kepada klien-klien untuk menyatakan semua perasaan negatif. 15
 16. 16. • Halangan Persekitaran – Satu persekitaran yang positif. • Halangan Sosial – Kaunseling berkelompok dan rakan sebaya. – Memastikan tidak ada konflik atau idea-idea yang bercanggah3.2.3 Implikasi Penggunaan Kemahiran Komunikasi DalamMewujudkan Hubungan Interpersonal Yang Berkesan • Tidak rasa malu atau diperkecilkan. • Ia akan sentiasa didekati oleh murid yang bermasalah. • Kaunselor perlu mempunyai komunikasi interpesonal positif. 16
 17. 17. Bab 4 Tingkah Laku Bermasalah4.1 Pengertian • Sebarang tingkah laku yang boleh menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. • Tingkah laku yang tidak normal, iaitu abnormal behaviour dalam Bahasa Inggeris • Terkeluar dari nilai, norma dan sosial masyarakat, termasuk sekolah • Bertentangan dengan tingkah laku yang dipersepsi, dirasai, dilakukan dan dialami oleh kebanyakan orang dalam masyarakat.4.2 Jenis Tingkah Laku Bermasalah Tingkah Laku Bermasalah Tingkah Laku Tingkah Laku Bermasalah Bermasalah Positif Rajah 1: Jenis Tingkah Laku Bermasalah 17
 18. 18. 4.2.1 Tingkah Laku Bermasalah PositifJadual 1: Tingkah laku Bermasalah PositifTingkah Laku Bermasalah Positif Ingin Tahu Proaktif Pintar Cerdas Cepat BelajarPelajar bertindak terlebih dahulu diMenyelesaikan tugasan dengandalam bilik darjah tanpa menunggulebih cepat disebabkan keupayaanarahan atau tunjuk ajar daripadamental menyebabakan merekaguru. Kemalangan berlaku keranaakan cepat berasa bosantanpa mematuhi arahan yang jelas. seterusnya akan bergerak ke sana ke mari tanpa tujuan4.2.2 Tingkah Laku Bermasalah NegatifTingkah laku destruktif, tingkah laku disruptif, tingkah lakubergantung, tingkah laku hiperaktif, tingkah laku bimbang, tingkahlaku murung, pengunduran diri dan pengasingan diri.Jadual 3.2: Tingkah laku Bermasalah NegatifTingkah Laku Bermasalah NegatifBergantung Disruptif Destruktif(Tingkah laku yang(Tingkah laku yang(Tingkah laku anti sosial)menghalang) menganggu)kelakuan yanghiperatif bertindak tanpamelakukan aktiviti jenayahmembahayakan dirimemikir akibatnyadan mengancamsahaja tetapi tidak,membahayakan diri dankeselamatan orang danmenganggu pelajar lain pelajar lain kemudahan-kemudahan sekolah 18
 19. 19. • Kebimbangan • Hiperaktif • Pemusuhan • Pergantungan • Kelakuan nyata (Over berlebihan nakal hostility) • Pengunduran • Bising • Vandalisme diri • Bergerak • Kumpulan liar • Pengasingan sesuka hati • Klik diri • Ketawa kuat • Geng • Agresif secara lisan/fizikal4.3 Cara-cara Mengenal Pasti Murid-murid Yang BermasalahTingkah Laku Teknik Kajian Jenis Bukan Ujian Jenis Ujian Psikologi (Kajian Kes / (Pemerhatian/ (Ujian Dianostik) Kajian dokumen/ Temu bual) Kajian Membujur Rajah 2: Teknik Mengenal Pasti Masalah Tingkah Laku4.3.1 Teknik Jenis Ujian Psikologi 1. Ujian Pencapaian Akademik 19
 20. 20. ~Ujian sumatif dan penilaian formatif sekolah termasuk UPSR,PMR, SPM dan STPM 2. Ujian Kecerdasan~Mengukur darjah kecerdasan pelajar (IQ) yang disarankan olehTerman dan Binet 3. Ujian Kecendungan Bakat~Ujian Aptitude Differentiate (DAT) 4. Ujian Minat~ Menilai minat pelajar terhadap sesuatu aktiviti atau kerjaya 5. Ujian Personaliti~ Mengkaji aspek bukan kognitif seperti aspek efekti,motivasi,emosi dan sikap seseorng pelajar~Mendapat maklumat hal peribadi serta nilai dan sikap pelajar 6. Ujian Saringan~ Mengasingkan pelajar-pelajar yang cerdas dengan kurang cerdas 7. Ujian Diagnostik~ Mengesan punca kelemahan atau masalah penguasaankemahiran pembelajaran pelajar8. Ujian Aptitud Khas~Ujian Aptitud Mekanikal, Ujian Aptitud Mekanikal, Ujian AptitudSeni atau Muzik~Mengukur potensi pelajar dalam bidang tertentu 20
 21. 21. 4.3.2 Teknik Jenis Bukan Ujian(i) Pemerhatian • Mengenal pasti ciri-ciri perkembangan pelajar daripada bidang efektif dan psikomotor khasnya bagi mata pelajaran Agama Islam, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Jasmani • Tempat: Di dalam dan luar bilik darjah • Cara Merekod:1.senarai semak – darjah pencapaian tingkah laku2.skala kadar – 5 mata,(1)amat buruk, (2) buruk, (3) sederhana, (4)baik, (5) terbaik(ii) Temu bual • Soalan selidik melalui teknik temu bual • Mendapatkan maklumat dan butir-butir pelajar • Teknik menjalankan temu bual: • Tentukan tujuan dan objektif temu bual • Tentukan bidang maklumat yang hendak diperolehi • Tentukan soalan-soalan yang bertulis yang hendak dikemukakan semasa temu bual • Menyediakan tempat yang kondusif untuk temu bual • Bermula dengan soalan yang menyenangkan dan menimbulkan rasa keyakinan pelajar • Tentukan tujuan dan objektif temu bual • Tentukan bidang maklumat yang hendak diperolehi • Tentukan soalan-soalan yang bertulis yang hendak dikemukakan semasa temu bual • Menyediakan tempat yang kondusif untuk temu bual 21
 22. 22. • Bermula dengan soalan yang menyenangkan dan menimbulkan rasa keyakinan pelajarKajian Dokumen4.3.3 Teknik Jenis Kajian1. Kad Rekod Persekolahan Murid Sekolah~ Mengetahui kemajuannya dalam bidang akademik dankokurikulum dari setahun ke setahun, memahami sifat-sifat, minat,kesihatan dan latar belakang keluarganya. • Butir-butir pelajar • Buti-butir keluarga • Rekod kedatangan sekolah dan gerakerja kokurikulum • Keputusan ujian • Biasiswa, hadiah kewangan dan lain-lain anugerah • Sifat-sifat diri • Butir-butir pelajar • Buti-butir keluarga • Rekod kedatangan sekolah dan gerakerja kokurikulum • Keputusan ujian • Biasiswa, hadiah kewangan dan lain-lain anugerah • Sifat-sifat diri 2. Rekod Anekdot ~ sejenis dokumen berbentuk laporan berdasarkan pemerhatiansesuatu kejadian atau peristiwa seseorang pelajar oleh gurunya.~ merekod tingkah laku atau personaliti pelajar yang diperhatikantermasuk komen guru yang memerhatikannya. 22
 23. 23. Jadual 3: Rekod AnekdotRekod AnekdotNama pelajar: ……………………… Tingkatan: ……………………….Jantina: …………………………….. Umur: …………………………..Tarikh Tempat Kejadian /Komen peristiwa--------------Nama Guru: 4.4 Pengurusan Tingkah Laku 4.4.1 Pengertian • Satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik-teknik atau kaedah-kaedah yang sesuai • Peranan Guru ~ memodelkan tingkah laku yang positif ~ menggunakan contoh-contoh visual dan konkrit untuk menunjukkan interaksi yang positif dalam sistem persekolahan ~ membetulkan tingkah laku murid yang salh dengan menunjukkan mereka tingkah laku yang betul 23
 24. 24. Proses Menetapkan matlamat tingkah laku yang betul harus ditunjukkan oleh murid Mengenal pasti tingkah laku bermasalah yang ditunjukkan oleh seseorang murid Menggunakan pelbagai teknik modifikasi tingkah laku sehingga tingkah laku yang salah diperbaiki atau diperbetulkan Memodifikasikan tingkah lakunya sehingga murid tidak mengharapkan ganjaran ekstrinsik dan menujukkan tingkah laku yang betul kerana motivasi intrisiknya Rajah 3: Proses Pengurusan Tingkah Laku Mengenal Pasti Tingkah Laku Merekod Kekerapan Tingkah Laku Yang Hendak Diubah Jenis Tindakan Yang Akan Dikenakan Penilaian 24
 25. 25. Rajah 4: Proses Modifikasi Tingkah Laku4.4.2 Objektif: 1. mengajar murid-murid kemahiran baru dan tingkah laku betul yang harus ditunjukkan oleh mereka. 2. memperbetulkan semua tingkah laku bermasalah dan belajar respon-respon alternative yang boleh diterima dalam satu persekitaran sosial. 3. Guru mesti meneguhkan semua tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh murid secara konsisten dan tetap untuk memastikan kejayaan sesuatu program pengurusan tingkah laku. 4. Mengubah tingkah laku negatif atau salah laku murid yang dikesan dalam bilik darjah kepada tingkah laku positif, menyelesaikan tingkah laku bermasalah yang berlaku, demi membentuk iklim bilik darjah yang berdisiplin dan kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 5. Objektif pengurusan modifikasi tingkah laku murid ialah: (a) Pengekalan dan peningkatan tingkah laku yang diingini (b) Pengurangan dan pelupusan tingkah laku yang tidak diingini.4.4.2.1 Pengekalan Dan Peningkatan Tingkah Laku YangDiingini 1. Ganjaran: (a) Pemenang pingat mingguan (b) Memberikan pelekat (murid-murid yang lebih muda) (c) Membuat carta bintang ( kanak-kanak yang lebih muda) (d) Memberikan pujian (memberitahu merid-murid yang lain atau menyebarkan nama murid dalam perhimpunan) 25
 26. 26. 2. Kata-kata pujian dalam peneguhan sosial: (a) “Saya sukakan cara anda bekerja dalm aktiviti kumpulan” (b) “ Sangat bagus, itu adalah satu soalan yang baik” 3. Guru mesti selalu memberikan pujian bersama ganjaran yang berbentuk materialistic (hadiah atau barang maujud) sahingga murid hanya ingin menerima pujian sahaja (motivasi intrinsik) 4. Modifiaksi tingkah laku berjaya, murid dapat menyesuaikan diri dan berfungsi dalam bilik darjah tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran esktrinsik.4.4.2.2 Pengurangan dan Pelupusan Tingkah Laku yangtidak diingini 1. Guru perlu menggunakan peneguhan negative dalam bentuk denda atau hukuman untuk menggurangkan dan melupuskan tingkah laku yang tidak diingini. 2. Bentuk-bentuk denda: (a) Kritikan (b) Amaran (c) Kerja Tambahan 3. Hukuman merotan adalah perlu untuk mengikis tingkah laku yang sangat berbahaya. 4.4.3 Teknik-teknik Modifikasi Tingkah Laku (a) Peneguhan (Reinforcement) 26
 27. 27. • Skinner- apabila sesuatu gerak balas atau tingkah laku yang dihasilkan adalah memuaskan, peluang mengulang tingkah laku operan ini akan bertambah.• Peneguhan positif- mengawal tingkah laku murid dengan motivasi, hadiah, ganjaran, dan sentuhan serta kata-kata perangsang yang dapat membaiki atau mengubah tingkah laku.• Faktor- faktor yang mempengaruhi keberkesanan peneguhan positive 1. Pilih secara khusus tingkah laku yang ingin diulangi 2. Pilih jenis peneguh (reinforces) 3. Deprivasi 4. Kesegaran 5. Penjelasan 6. Perubahan kepada persekitaran semula jadi• Dua jenis ganjaran atau peneguhan positif iaitu:(i) Ganjaran primer (susu, makanan, gula)(ii) Ganjaran terlazim ( bintang, token, markah tinggi), penerimaan sosial dan sentuhan, perkataan (lisan atau bertulis), permainan dan aktiviti, ekspresi dan wajah guru (muka atau badan). 27
 28. 28. • Peneguhan negative – denda , memarahi murid, menggunakan kata-kata kesat atau menyuruh mereka menjalani “time-out”.(b) Dendaan • Dimarahi oleh guru • Diberikan amaran • Hukuman yang dibayar dengan membuat kerja di sekolah seperti mengutip sampah atau mencuci tandas. • “Time-out” sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah • Dihantar ke bilik guru besar • Ibu bapa murid yang menunjukkan tingkah laku bermasalah disuruh datang ke sekolah untuk membincangkan masalah tersebut murid(c) Reverse Psychology • Menggunakan psikologi untuk modifikasikan tingkah laku negative kepada yang positif. • Memerlukan kemahiran guru memahami psikologi pelajar serta mengenal pasti sikap, pandangan dan pemikiran dalamnya.(d) Shaping • Proses pembentukan tingkah laku yang diingini melalui beberapa peneguhan diberi secara beransur-ansur dekat kepada tingkah balas yang diharapkan • Guru mesti sangat spesifik dalam menetapkan matlamat tingkah laku yang perlu dicapai olah murid. 28
 29. 29. • E.g. murid yang mempunyai tingkah laku bermasalah iaitu selalu bergerak dalam bilik darjah, guru boleh menetapkan matlamat tingkah lakunya sebagai “ Berhenti bergerak di dalam bilik darjah”.(e) Token Ekonomi • System untuk membahagiakn beberapa peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepada pelbagai peneguh yang sebanar diidamkan. • Sistem merit ditentukan berdasarkan criteria respons terhadap tingkah laku yang diingini. • Point merit (token) yang dikumpulkan boleh ditukarkan seterusnya dengan peneguhan yang diidamkan(f) Kontrak ( Lisan dan Bertulis) • Cara yang berkesan untuk memodifikasikan tingkah laku negative kepada positif • Murid-murid mesti menandatangani kontrak ini dan jika mereka pecahkannya, mereka perlu menjalani hukuman yang dinyatakan dalam kontrak tersebut. • Semua penerangan ganjaran atau hukuman yang akan diberikan akan dinyatakan dalam kontrak. • Perlu ditandatangani oleh kedua-dua pihak (guru dan murid)(g) Kawalan Kendiri 1. Menentukan tingkah laku yang ingin di modifikasikan 29
 30. 30. 2. Mengumpulkan data: • Mengenal pasti antenseden kawalan • Menentukan respons peringkat awal • Mengenal pasti akibat kawalan 3. Merancang program tindakan: Memulih strategi untuk menambah atau mengurangkan kekuatan respons 4. Implement dan menilai program 5. Penutup: Menamatkan program Rajah 5: Kawalan Kendiri(h) Peneguhan kendiri (Motivasi intrisik) 30
 31. 31. Menetapkan piawai Pemerhatian t/laku diri Menilai diri Peneguahan diri Memperoleh diri kepuasannya Rajah 6: Peneguhan Kendiri(i) Modeling ( Modifikasi tingkah laku melalui ubah suai luaran) o Pemerhatian dan peniruan o Dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan o Meniru kemahiran daripad kecekapan demonstrasi modelnya, dan dapat menguasai kemahiran itu jika memperoleh kepuasan dan peneguhan o Meliputi pemerhatian, peingatan, peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai 4.5 Implikasi modifikasi tingkah laku terhadap proses pengajaran & pelajaran 1. Suasana pengajaran dan pembelajaran yang sihat akan dapat diwujudkan 2. Membantu murid mengubah tingkah laku negative dan melicinkan proses p&p 3. Masa akan dapat dijimatkan kerana guru tidak perlu mengendalikan kes salah laku 4. Standard tingkah laku pelajar seragam; tidak terdapat unsur pulih kasih. Semua pelajar dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan yang sama. 31
 32. 32. 5. Objektif guru untuk meningkatkan pencapaian akademik akan tercapai 6. Keharmonian pelajar-pelajar di dalam sesebuah kelas akan ditingkatkan kerana gangguan dapat dikurangkan melalui modifikasi tingkah laku 7. Meningkatkan prestasi dan keberkesanan aktiviti pembelajaran murid 8. Membentuk tingkah laku positif ( fizikal, mental, emosi dan sosial) 9. Meningkatkan motivasi kendiri serta disiplin arahan diri. 10. Membentuk murid yang berilmu pengetahuan, cinta membaca serta berakhlak mulia.Rumusan, dalam modifikasi tingkah laku, guru perlu: 1. Menekankan aspek dan pemikiran yang positif 2. Meneguhkan tingkah laku positif dengan secepat mungkin 3. Mengelak daripada menggunakan hukuman 4. Meninjau apa yang digemari oleh murid-murid agar peneguh yang digunakan itu berkesan 5. Menekankan kepada pengakuan dan pengiktirafan kebolehan murid-murid. 32

×