Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang bulag at ang pilay

8,919 views

Published on

 • Be the first to comment

Ang bulag at ang pilay

 1. 1. Ang Bulag at Ang Pilay Paano mo nilulutas ang iyong suliranin? Anong katangian ang dapat taglayin ng isang tao upang malampasan niya ang kanyang suliranin?
 2. 2.  Sa isang baryo, may nakatirang magkaibigang pulubi. Ang isa ay si Bulag at ang isa ay si Pilay. Isang araw, nakaisip ng paraan ang magkaibigan upang guminhawa ang kanilang buhay. Nagtungo sila sa bayan sa pag-asang makatatagpo ng mga taong maaawa sa kanila at maglilimos. Ngunit sa kasamaang palad, wala ni isa mang nag-abot sa kanila ng kahit isang kusing. Malungkot na napasalampak sa kalsada si Pilay. Nanlumo naman si Bulag sa labis na himutok.  “Paano na ngayon, Pilay? Sumasakit na ang sikmura ko,” sabi ni Bulag. Kinakausap niya si Pilay ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa kung saan.  Napakamot sa kanyang hita si Pilay, “Eto nga, nag-iisip ako ng paraan kung paano tayo mabubuhay. Teka, may naisip na ako.”  Itinuwid ni Pilay ang katawan bago nagsalitang muli, “Mahabang paglalakbay ang gagawin natin, Bulag, ngunit nakatitiyak akong papalarin tayo.”
 3. 3.  Nag-isip si bulag at nagwikang. “Ano ang gagawin natin, Pilay? Bulag ako at ikaw ay pilay. Mahihirapan at matatagalan tayong maglakbay!” Kapwa natahimik ang dalawa.  Mayamaya pa ay pasan-pasan na ni Bulag si Pilay. Si Pilay ang nagsilbing mga mata at si Bulag naman ang nagsilibing mga paa.  Mahahaba ang biyas ni Bulag kaya ang isang kilometro ay nilakad lamang nito nang ilang minuto. Nang nakasampung kilometro na sila ay umangal na si Bulag.  “Pilay, malayo pa ba? Napapagod na ako. Hindi pa ba tayo hihinto?” nagrereklamong tanong ni Bulag.  Lumakad muli si Bulag. Pasan-pasan pa rin niya si Pilay nang biglang kalabitin siya nito at pahintuin. “Bulag, sandali. Huminto ka, may natatanaw ako. Ibaba mo ako.” Ibinaba nga ni Bulag ang kaibigan. Pinulot ni Pilay ang isang malaking palakol at ipinasok sa sakong dala niya.
 4. 4.  “Ano ba iyang pinulot mo?” tanong ni Bulag.  “Isang malaking palakol, Bulag. Mapapakinabangan natin ito sa ating pupuntahan.  Binuhat muli ni Bulag ang kaibigan. Pagkatapos lakbayin ang isang bundok ay muli na naman siyang pinatigil ng kaibigan.  “Maganda, napakaganda, Bulag!”  “Anong maganda?”  “Napakagandang lubid, Bulag. Makakapal at mahahaba ang hibla. May 10 yarda yata ang haba. Mapapakinabangan din natin ito. Sige, Bulag, ibaba mo ako at pupulutin ko.’
 5. 5.  Sumunod ang inutusan. Matapos ay pinasan niyang muli ang kaibigan. Hingal-kabayo na siya sa hirap. Nang makaraan ang ikatlong bundok ay muli na naman siyang pinatigil ni Pilay.  “Bulag, maganda itong nakikita ko. Hayaan mong pulutin ko muna itong trumpeta at tambol.”  Nakaramdam na rin ng hapo ang kanyang likod sa maghapong kapapasan kay Pilay kaya muli niyang ibinaba ang kaibigan. Bago sila tuluyang mawalan ng lakas ay narating nila ang isang kamalig.  “Kaylaking kamalig nito!” hindi makapaniwalang nasabi ni Pilay.  Humakbang pa ng ilan si Bulag. Tatlo, lima, pito, sampu. Namangha si Pilay sa tanawing bumulaga sa kanya. Isang malaking tahanan.  “Bulag nagbunga na rin ang ating maghapong paghahanap. Alam mo ba kung ano ang nakikita ko?”
 6. 6.  Kawawang Bulag. Hindi na niya halos marinig ang sinabi ng kaibigan sa labis na pagod.  “Bulag, ito na ang sagot sa ating paghihirap. Naririnig mo ba ako?”  “Ngayon ka pa ba matutulog, Bulag? Ngayong nakita ko na ang malaking bahay? Sayang, napakarami pa naman sigurong pagkain sa bahay na ito.”  Sukat sa tinuran ni Pilay ay dagling napabalikwas si Bulag. Nawala ang kanyang pagod. “Ano ang sabi mo, Pilay? Maraming pagkain dito! naku, makakakain na rin tayo!”  “Taong ito, kapag sa pagkain ay alisto. Oo, maraming pagkain kaya huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Halughugin natin ang buong bahay at tila walang tao.  Hinalughog nga nila ang buong bahay. Lubhang matataas ang pinto nito. Naisip nilang hindi pangkaraniwang tao ang nakatira rito. At maging sa silid ay napakalaki rin. Kasya marahil ang 10 tao sa silid. At nagulat si Pilay nang tumambad ang napakalaking lutuan.
 7. 7.  Tao yata ang niluluto rito,” sabi ni Pilay sa noon ay karga-karga pa rin ni Bulag. “Pati silya at mesa ay ubod ng taas. Nagdududa na ako, Bulag. Hindi ito bahay ng karaniwang tao. Bahay ito ng higante!”  “Higante?” Muntik nang maibagsak ni bulag ang pasan-pasang kaibigan. “Umuwi na tayo, Pilay.”  Inis na napailing ang sinabihan. “Napakaduwag mo talaga, Bulag. Hindi tayo aasenso niyan kung hindi ka magpapakatapang. Titigil tayo. Mag-iisip ako ng paraan upang mapasaaatin ang bahay na ito sakali mang dumating ang may-ari.”  Napayapa rin ang loob ni Bulag. Ang malalaking hita ng manok na nakasalang sa kawali ay inumit nila at kinain.Halos mabundat sila sa kabusugan nang mayamaya ay ginulantang sila ng kakaibang ingay.
 8. 8.  Hinawakan ni Pilay ang kaibigan. “Shhh. Ayan na ang higanteng may-ari ng bahay. Bulag, buhatin mo ako at magtago tayo sa likuran ng pinto.”  Sapagkat napakalaki ng pintuan, hindi nahalata na dito sila nagtago.  Nang pumasok ang bagong dating, lalong nanlaki ang mata ni Pilay. May 12 talampakan ang taas nito. Ang mga yabag nito ay halos bumingi sa kanila.Isang higante nga.  Ang malaking kawali ang unang siniyasat ng higante at sa tinig na mabalasik ay nagsalita ito. “May pumasok sa bahay ko. Bakit nagkulang ng hita ng manok sa kawali?”  Hindi umiimik ang dalawa. Natatakot si bulag. Si Pilay naman noon ay nag-iisip na kung paano makatakas.
 9. 9.  Sa tinig na animo’y kulog ay nagsalitang muli ang higante, “Sino ka man, lumantad ka, at ikaw ay aking kakainin!”  Sa halip na lumantad ay sumigaw si Pilay nang pagkalakas-lakas. “Hindi ako tao! Higante rin akong tulad mo.”  Nagulat ang higante sa narinig. Ngayon lang siya dinalaw ng kapwa higante. Hindi siya makapaniwala.  “Kung tunay ngang higante ka, bakit natatakot kang magpakita?” tanong niya sa tinig na kagimbal-gimbal.
 10. 10.  “Ako’y may sa-tagabulag,” sagot ni Pilay na pilit pinalalakas ang tinig. “Kung gusto mo ay ipakikita ko na lamang sa iyo ang aking buhok,” pagkuwa’y inihagis niya sa kinatatayuan ng higante ang lubid. Gayon na lamang ang pagkamangha ng higante nang makita ang pagkahaha-habang hibla ng buhok ng estranghero. Ngunit sa halip na maniwala, ay hinamon pa niya ang may sa-tagabulag na higante.  “Sa tingin ko ay nagpapanggap ka lamang. Hindi kalakihan ang iyong tinig. Kung talagang higante ka ay iparinig mo sa akin ang iyong halakhak.”  “Masusunod,” sabi ni Pilay. Pagkuwa’y kinuha ni Pilay ang nakatagong trumpeta at hinipan ito nang pagkalakas-lakas.
 11. 11.  “O, hindi pa malakas iyan. Nabingi ka na,” pagmamalaki ni Pilay.  Nag-isip ang higante. Kung tunay ngang higante ang nasa pamamahay niya ay dapat makatiyak siya.  “Pwes, sabi niya, maniniwala nga ako sa iyo na di hamak kang malaki kaysa sa akin kung maipapakita mo kahit isa mong ngipin.”  Nag-isip si Pilay, naalala niya ang malaking palakol. Hinagis niya ito sa tapat ng higante. “Narito.”  Napaurong ang higante sa nakita. Kaylaking ngipin. Kung ito’y unahan man o bagang ay hindi hamak na malaki ito kaysa sa kanyang ngipin.
 12. 12. “Naniniwala ka na ba?” tanong ni Pilay. “Isa na lamang. Maniniwala akong lubusan kung maipaparinig mo ang tibok ng iyong puso.” Natigilan si Pilay. Mahirap yata ang pinagagawa ng higante. Ngunit naalala niya ang tambol. Inilabas niya ito sa taguan at pinalo nang malakas at walang tigil. “Narito pa!” sabay hataw muli sa tambol. Sa lakas ng pagkapalo ay halos nabingi ang higante. Tinakpan nito ang tainga at kumaripas ng takbo palabas. Gayon na lamang ang pagsasaya ng magkaibigan. Hindi na bumalik pa ang higante. “Ikaw lang, e,” sabi ni Pilay sa kaibigan. “Kung hindi matatag ang loob mo ay niluto na tayo ng higanteng iyon.”
 13. 13. 1. Bakit nagpunta sa bayan sina Bulag at Pilay? 2. Paano nagkatulungan sina Bulag at Pilay sa paglalakbay? 3. Anu-ano ang mga napulot nila habang sila ay naglalakbay? 4. Paano nila nagamit ang mga bagay na kanilang napulot? 5. Bakit noong una ay ayaw maniwala ng higante na ang kausap niya ay isa ring higante? 6. Ano ang masasabi mo sa dalawang tauhan ng kwento? 7. Kung ikaw si Pilay o si Bulag, paano ang gagawin mo sa iyong buhay? 8. Ano sa palagay mo king maraming nanglimos sa magkaibiga? 9. Kung hindi naniwala ang higante, ano ang maaring mangyari kina PIlay at Bulag?
 14. 14. Suriin ang mga salitang may salungguhit. Naalaala niya ang tambol. Inilabas niya ito sa taguan at pinalo ng malakas at walang tigil. Ang salitang may salungguhit ay magkaugnay. Magkaugnay ang dalawang salita kung sa pamamagitan ng bawat isa ay nagkakaroon ang mga ito ng kahulugan. Kinuha ni Pilay ang nakatagong trumpeta at hinipan ito nang pagkalakas-lakas.
 15. 15. Salungguhitan ang dalawang salitang magkaugnay sa pangungusap. 1. Hinanap nila ang kusina. At nagulat sila nang tumambad sa kanila ang napakalaking lutuan. 2. Ang mga yabag niya ay halos bumingi sa kaniyang tainga. 3. Sumigaw si Pilay ng pagkalakas-lakas. 4. Hindi Bulag talagang maganda itong nakikita ko. 5. Sa lakas ng pagkapalo ay halos nabingi ang higante. 6. May labindalawang talampakan ang taas ng higante. 7. May sampung yarda yata ang haba. 8. Hindi niya narinig ang sinabi ni Pilay. 9. Hingal-kabayo na siya sa hirap. 10. Naglakbay sila hanggang sumapit sa isang malaking tahanan.

×