Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ijtihad

4,608 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ijtihad

 1. 1. Ijtihad dan Mujtahid4 imam mazhab 4 level mujtahidSyarat MujtahidPengertian Ijtihad
 2. 2. Pengertian Ijtihad
 3. 3. • Bahasa– Bersungguh-sungguh• Istilah– Usaha yang sungguh-sungguh dalammendapatkan hukum syariah (istimbath)dengan metode yang benar dan dari sumberyang tertentu
 4. 4. Syarat Mujtahid
 5. 5. • Muslim• Shahihul Fahm• Mengenal Sumber-sumber HukumSyariahQuran - Sunnah - Ijma - Qiyas• Menguasai Nasakh dan Mansukh• Menguasai Ilmu Bahasa Arab• Menguasai Ilmu Ushul Fiqih
 6. 6. 4 Imam Mazhab• Abu Hanifah• Malik• Syafi’i• Ahmad
 7. 7. Abu Hanifah> 4 imam mazhab80 – 150 Hsejarah manhaj karya murid
 8. 8. Sejarah• Namanya An-Nu’man bin Tsabit bin Zuwatha, putera asliPersia• Lahir dan Meninggal di Kufah (80 – 150 H)• Kufah terkenal dengan para pemalsu hadits• Bekerja sebagai pedagang kain di Kufah• Mengalami masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah• Tabi’in : bertemu Anas bin Malik dan meriwayatkanhadits (‫مسلم‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫فريضة‬ ‫العلم‬ ‫)طلب‬• 18 tahun belajar khusus fiqih kepada Hammad bin AbiSulaiman dari Ibrahim An-Nakha`i• Digelari sebagai Faqih Ahli Iraq> 4 imam mazhab > Abu Hanifahsejarah manhaj karya murid
 9. 9. Manhaj• Ushul ManhajQuran - Sunnah - Ijma` - Qiyas - Istihsan• Sangat ketat dalam menerima hadits• Imam Ahli Ra’yi• Meluaskan qiyas dan komparasi> Abu Hanifah> 4 imam mazhabsejarah manhaj karya murid
 10. 10. Murid• Abu Yusuf (118-132 H)• Muhammad (132-189 H)• Zufar (110-158 H)• Al-Hasan bin Ziyad (204 H)> Abu Hanifah> 4 imam mazhabsejarah manhaj karya murid
 11. 11. Karya• Abu Hanifah tidak menulis sendiri ilmunya• Murid-muridnya yang menuliskannya• Kitab-kitab Mazhab Hanafi> Abu Hanifah> 4 imam mazhabsejarah manhaj karya murid
 12. 12. Malik93 – 179 Hsejarah manhaj karya murid
 13. 13. Sejarah• Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi• Lahir dan wafat di Madinah (93-179 H)• Mengalami masa Umawi dan Abbasi• Imam Ahli Hadits dan Fiqih di Madinah• Mengambil hadits dari Nafi` dari Ibnu Umar(silsilah dzahabiyah)• Menjadi guru Imam Asy-syafi`i waktu kecil• Asy-Syafi`i : Bila disebutkan daftar para ulama,maka Malik adalah bintang kejora> 4 imam mazhab > Maliksejarah manhaj karya murid
 14. 14. ManhajUshul Manhaj : 20 point• Quran – Sunnah :1. Nash Quran2. Zhahir Nash Quran3. Mafhum Muqafaqah Nash Quran4. Mafhum Mukhalafah Nash Quran5. Tanbih nash Quran• Lainnya :11. Ijma12. Qiyas13. Amalu Ahlil-Madinah14. Qaul Shahabi15. Istihsan16. Istishab17. Sadd Adz-Dzariah18. Mashlahah Al-Mursalah19. Mura’atul Khilaf20. Syar’u man qablana> 4 imam mazhab > Maliksejarah manhaj karya murid6. NashSunnah7. Zhahir NashSunnah8. MafhumMuqafaqah NashSunnah9. MafhumMukhalafah NashSunnah10. TanbihnashSunnah
 15. 15. Murid> 4 imam mazhab > Maliksejarah manhaj karya muridAl-Imam MalikMesir Maghrib Hijaz & Iraq1. Abu Abdullah 191 H2. Abu Muhammad 125 – 197 H3. Ashab bin Abdil Aziz 150 H4. Abdulah bin Abd Hakam 214 H5. Asbagh bin Al-Farj 225 H6. Muhammad bin Abdullah bin AbdHakam 268 H7. Muhammad bin Ibrahim Al-Iskandari 269 H1. Abul Hasan At-Tunisi 183 H2. Abu Abdullah Al-Qurtubi 193 H3. Isa bin Dinar 212 H4. Asad bin Al-Furat (145 – 213 H)5. Yahya Al-Laitsi 234 H6. Abdul Malik Assulami 238 H7. Sahnun 240 H1. Abu Marwan Al-Majisyun212 H2. Ahmad bin Al-Mu`adzdzal3. Al-Qadhi Abu Ishak 282 H
 16. 16. Karya> 4 imam mazhab > Maliksejarah manhaj karya murid• Al-Muwaththa`Kitab hadits tershahihsebelum era shahihBukhari dan Muslimkarya Al-Imam Malikrahimahullah
 17. 17. Asy-Syafi’i> 4 level mujtahid150 – 204 Hsejarah manhaj karya murid
 18. 18. Sejarah• Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi`.• Lahir di Gaza Palestina 150 H wafat di Mesir 204 H• Usia 2 tahun kembali ke Mekkah dan belajar syi`ir Arabdan syariah• Berguru kepada Mufti Mekkah, Muhammad bin Az-Zinji,hingga di usia 15 tahun dizinkan menjadi mufti Mekkah• Menghafal Quran di usia 7 tahun dan menghafal Al-Muwaththa` dalam 9 malam• Berguru kepada Imam Malik mazhab ahli hadits diMadinah di usia 15 tahun menjadi murid termuda• Mencari ilmu ke Yaman dan Iraq berguru kepada fuqahaHanafi ahli ra’yi.> 4 imam mazhab > Syafi`isejarah manhaj karya murid
 19. 19. Manhaj• Ushul Mazhab :Quran – Sunnah – Ijma` - Qiyas• Menolak :Aqwal Shahabah – Istihsan – Al-Mashlahah Al-Mursalah –Amalu Ahlil Madinah• Meramu 2 Kekuatan Mazhab Besar :– Ahli Hadits (Madinah) : Pembela Sunnah– Ahli Ra’yi (Iraq)• Imam dalam bidangHadits – Fiqih – Ushul Fiqih> 4 imam mazhab > Syafi`isejarah manhaj karya murid
 20. 20. Murid> 4 imam mazhab > Syafi`isejarah manhaj karya muridAl-Imam Asy-Syafi`i1. Al-Buwaythi 231 H2. Al-Muzani 264 H3. Al-Muradi 270 H4. Harmalah 266 H5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam 268
 21. 21. Karya• Ar-Risalah> 4 imam mazhab > Syafi`isejarah manhaj karya murid• ARRISALAH adalah kitab pertama yangmenjelaskan ushul fiqih secara tersendiri,terstruktur dan lengkap.• Dengan kitab ini Asy-Syafi`i dinobatkan menjadiPeletak Dasar Ilmu Ushul Fiqih
 22. 22. Karya> 4 imam mazhab > Syafi`isejarah manhaj karya murid• Al-Umm • AL-UMM berarti Induk• Merupakan kitab Fiqih yang berisimazhab As-Syafi`i yang baru(qaul jadid)
 23. 23. Ahmad bin Hanbal> 4 level mujtahid164 – 241 H
 24. 24. 4 LEVEL MUJTAHID• Mujtahid Mutlak• Mujtahid Ghairu Mustaqil• Mujtahid Muqayyad• Mujtahid Tarjih
 25. 25. Mujtahid Mutlak> 4 level mujtahid
 26. 26. Mujtahid Mutlak• Memiliki Semua Syarat Mujtahid• Menyusun Kaidah-kaidah IstimbathHukum Sendiri• Diantaranya :• Abu Hanifah• Malik• Syafi’i• Ahmad• Sudah Tidak Ada di Zaman Sekarang> 4 level mujtahid
 27. 27. Mujtahid Ghairu Mustaqil> 4 level mujtahid
 28. 28. Mujtahid Ghairu Mustaqil• Memiliki Semua Syarat Mujtahid• Menggunakan Kaidah Imamnya• Kadang Beda Hasil Ijtihad Dengan Imamnya• Diantaranya :• Abu Yusuf - Muhammad (Hanafi)• Abul Qasim – Asyhab - Asad b. Furat (Maliki)• Buwaithi – Muzani (Syafi’i)• Abu Bakr Al-Atsram – AlMarwadzi (Hambali)• Sudah Tidak Ada di Zaman Sekarang> 4 level mujtahid
 29. 29. Mujtahid Muqayyad> 4 level mujtahid
 30. 30. Mujtahid Muqayyad• Disebut juga : ashabul wujuh (wajh) – qaul filmazhab• Berijtihad sendiri hanya pada yang tidakterdapat pada mazhabnya• Diantaranya :• Ath-Thahawi – Al-Karkhi – Al-Bazdawi (Hanafi)• Al-Abhari – Al-Qairuwani (Maliki)• Al-Marwadzi – Asy-Syirazi – Ibnu Khuzaimah - (Syafi’i)• Al-Qadhi Abu Ya’la (Hambali)• Nisbahnya kepada mazhab bukan kepada imam> 4 level mujtahid
 31. 31. Mujtahid Tarjih> 4 level mujtahid
 32. 32. Mujtahid Tarjih• Mentarjih satu pendapat di antarapendapat-pendapat yang berbeda didalam mazhabnya• Diantaranya :• Al-Qoduri (Hanafi)• Al-’allamah Khalil (Maliki)• An-Nawawi – Ar-Rofi`i (Syafi’i)• Al-Mardawi – Al-Baghdadi (Hambali)> 4 level mujtahid

×