Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HOVEDNØGLEN, DER BLEV VÆK– OG EN OPFORDRING TILAT LADE DEN VÆRE GLEMTTHE MASTER KEY MISPLACED ANDA BOLD SUGGESTIONTO STOP ...
er netop det, der foreslås, der skal gøres. Det kan man kun gøre, hvis     what needs to be done. This indicates the n...
bedste fra science fiction-bøger fra 1970’erne:               nal European city and combines it with a ‘rev...
er tilbage, er udformningen af de ikoner, der skal sælge byerne i den   The array of issues brought forward in the conv...
regeringsparti til den ‘indikative’ økonomiske planlægning, der for-       change anymore, but comparable to a mere ...
sammenligning med husbyggeriets mere konkrete praksis førte dette             work; but now that we have work ...
78
ARKITEKTUR DK 01 2013  79
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ark dk 01_hovednøglen der blev væk

485 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ark dk 01_hovednøglen der blev væk

 1. 1. HOVEDNØGLEN, DER BLEV VÆK– OG EN OPFORDRING TILAT LADE DEN VÆRE GLEMTTHE MASTER KEY MISPLACED ANDA BOLD SUGGESTIONTO STOP LOOKING FOR IT JESPER PAGH & HENNING THOMSENDa Ebenezer Howard for 100 år siden så ind i fremtiden, kunne Looking towards the future, Ebenezer Howard a hundred yearshan se en plan og et design, der fremstod så godt som perfekt. ago saw a plan and a design next to perfect. Howard did not liveHoward kom ikke selv til at opleve, hvordan hans ideer blev ført to see this belief extrapolated into the realm of post-war indu-ind i efterkrigstidens industrialisering og globalisering. Var strialization and globalization. But had he not passed awayhan ikke gået bort i 1928, blot 15 år efter dannelsen af “Garden in 1928, a mere fifteen years after the foundation of the “Gar-City and Town Planning Organization” eller IFHP, som vi ken- den City and Town Planning Organization” now known as theder organisationen bedre som i dag, havde han måske erkendt, IFHP, he might have realized that this was actually not what heat det, der kom til at ske, trods alt ikke helt var det, han havde wanted after all. Judging the past from what we know today ishåbet på. At dømme fortiden ud fra, hvad vi ved i dag, er ikke not a fair pursuit. But learning from it through the experienceen retfærdig beskæftigelse. At lære af de erfaringer, vi kollektivt we have collectively gathered on the way remains an obligation.har samlet sammen på vejen, forbliver fremdeles en forpligti- Through the preceding conversations and comments we havegelse. I de samtaler, du har kunnet læse på de foregående sider, tried to detect what is going on in different parts of the world,har vi forsøgt at spore, hvad der foregår netop nu, hvad angår in different professions, in different minds and different people.boliger og planlægning, i forskellige professioner, hos forskel- History did not begin yesterday. It will probably not end tomor-lige mennesker. Historien begyndte ikke i går. Den vil efter alt row. In the following we will not suggest another grand projectat dømme ikke slutte i morgen. I det følgende vil vi undlade at but merely attempt to wrap up what we believe we have learnedforeslå en ny storslået vision for planlægningen, snarere blot and what might be of interest to others.forsøge at samle nogle få tråde, fortælle, hvad vi tror, vi har lærtaf samtalerne, og kaste lys på, hvad vi håber kan være af inte-resse for andre.D W a Ebenezer Howard besluttede, at det gennemført levende hen Ebenezer Howard decided that the image of the billede af en bedre fremtid, han havde fået skabt i sit hoved, city his mind had pictured ‘so vividly’, had to be brought måtte deles med andre, var det hans klare overbevisning, at to the attention of a wider audience, the belief that he det kunne ske på en rationel og usentimental måde. “Nøglen could do so in a rational and unsentimental way wastil porten, igennem hvilken, selv når den blot står på klem, et klart lys strong. “The key to the portal through which, even when scarce ajar,vil strømme ned og belyse de problemer, der er skabt af umådeholdet, will be seen to pour a flood of light on the problems of intemperance,af det slidsomme arbejde, af ængstelsens rastløshed, af fattigdommens of excessive toil, of restless anxiety, of grinding poverty”1 – indeed aåg”1 – om noget en hovednøgle – var en nøgle, der for Howard havde master key if ever there was one – was a key he could almost physicallynæsten fysisk karakter. Andre planlæggere, både før og efter Howard, hold in his hand. Other planners, both before and after Howard, havehar haft oplevelsen af, at der findes en hovednøgle. Mest tydeligt er lived by the notion, that there is a master key available. Arguably, per-dette kommet til udtryk hos de planlæggere, der med en baggrund i haps, most prominently the planners who came from a background inarkitektur og med Le Corbusier og CIAM som deres ledestjerner architecture with Le Corbusier and his CIAM peers as their beacon,mente, at de kunne udtænke efterkrigstidens friktionsfrie urbane modernists who believed in the thoroughly planned and designed,utopia. friction-free urban utopia. Evnen til at forestille sig og frembringe billederne af en bedre by The ability to imagine and envision an urban future for peopleigennem konkrete og håndgribelige forslag er arkitekter og desig- through concrete and tangible propositions is both privilege and poten-neres privilegium og faldgrube. Privilegium, fordi evnen til at frem- tial pitfall for architects and designers. Privilege, because the ability tobringe konkrete forslag kan fylde mennesker og hele samfund med bring forth concrete proposals can fill people and whole societies withbåde begejstring og fælles mål. Faldgrube af samme årsag; fordi det enthusiasm and direction. Potential pitfall, because of the same; theforslagsstillende kan både forvirre og korrumpere arkitekten til at tro, power of proposition can delude and corrupt the mind into thinkingat hele verden danser efter hans taktstok. At tage del i det forslagsstil- that the world will turn and twist at the simple wave of the planner’slende handler derfor ikke blot om at foreslå, hvad der skal gøres, men baton. To truly partake in this endeavor, therefore, it is not enoughmå medføre, at der også indgår relevante vurderinger af, hvordan det to propose just what to do, but mandatory to incorporate measure-kan finde sted, baseret på en dybtgående forståelse af, hvorfor det nu ments of how to do it, based in a profound understanding of why this is72
 2. 2. er netop det, der foreslås, der skal gøres. Det kan man kun gøre, hvis what needs to be done. This indicates the need for incorporating thin-man inddrager tænkning og viden fra mange andre vidensområder king and knowledge from an array of other professions – something– noget, der blandt arkitekter ofte har været anset som mystisk eller often considered mysterious or perhaps plain right unnecessary tomåske endog overflødigt, al den stund at arkitekter jo længe som gene- architects who long ago mistook the role as generalists – jack of allralister – tusindkunstnere i ordets positive betydning – har ment, at de trades, master of none in its most positive sense – for the role of a spe-ret beset var specialister i alt. cialist in almost everything. Den tidlige modernisme er måske det bedste sted at lede efter Early modernism is perhaps the best period in time to look foreksempler på det forslagsstillendes kraft. Forestillingerne om, at en examples of this dichotomy of the power of proposition. Visions aboutbedre verden kunne formes ved hjælp af arkitektur og design, var utal- a better society through design were innumerable, and reading litera-lige, og læser man litteraturen fra dengang, er man ikke i tvivl om, at det ture from that time, leaves no doubt about the intentions of designingvar for det fælles bedste og til gavn for menneskers mulighed for et godt for the common good and the possibility for the people to pursue theliv, at arkitekter og designere virkede. En ting, der dog nok var helt gal good life within this. One thing that was, however, probably very wrongved Le Corbusier og andres tilgang, var forestillingen om, at der fandtes about the approach of Le Corbusier and others was the belief in uni-universelle løsninger, forestillingen om, at teknologi og industrialise- versal solutions, the belief that technology and industrialization andring og den begyndende globalisering (ikke et ord, der dengang indgik emerging globalization (though this was at their time yet not phrased)i diskursen) ville kunne løse alle boligbyggeriets og planlægningens would be able to solve all issues in housing and planning through a ‘oneudfordringer igennem en ‘one size fits all’-tilgang. size fits all’ approach. Siden boligbyggeriets og planlægningens velmagtsdage – der fandt Since these heydays of housing and planning – coinciding with thested parallelt med udviklingen af de europæiske velfærdssamfund – er formative years of the European welfare societies – one thing that hasder blandt arkitekter i hvert fald sket det, at man frem for at beskæftige changed the situation considerably is the turn of architects away fromsig med det fælles rum og opbygningen af et fælles og bedre samfund i the public realm and participation in community building towards thehøjere grad er blevet orienteret mod markedet og den private bygherre. market and the private sector. The first and foremost question for anDet primære spørgsmål, der optager arkitekter i dag, er ikke, hvordan architect today is not how his design can contribute to improve society,hans design kan bidrage til at skabe en bedre verden, men snarere hvor- but how it can contribute to improve the client’s profit. “We live, afterdan han med sit design kan skabe en bedre bundlinje for sin bygherre. all, in a world in which the rights of private property and the profit rate“Vi lever jo i en verden, hvor den private ejendomsret og profitraten trump all other notions of rights” as the British-American geographerovertrumfer alle andre forestillinger om rettigheder,” som den britisk- David Harvey puts it in his latest book Rebel Cities.2 Michelle Provoostamerikanske geograf David Harvey siger det i sin seneste bog, Rebel asks if architects can again “accept the boredom of designing for theCities.2 Michelle Provoost spørger i samme ånd, om vi arkitekter igen daily lives of hundreds of millions of people like (they) were once proud“vil kunne affinde os med kedsomheden ved at formgive dagligdagen to do?”3for hundreder af millioner mennesker – noget, som arkitekter engang Hence, the lesson so far, when it comes to taking responsibility forsatte en ære i at gøre?”3 the common good, is that your’re damned if you do, you’re damned if Når det drejer sig om at tage ansvar for det fælles bedste, virker det you don’t. But this is not really getting us anywhere if we are actuallyaltså som et valg mellem pest og kolera. Men hvis vi gerne vil skabe interested in change for the better and not just polemics. As is visiblepositive forandringer, så bringer det os ikke videre at stå der. Listen af to the naked eye, the list of problems to address is long enough. So letudfordringer er lang og til at få øje på. Så lad os derfor se på to mulig- us try to look into two potential issues that might hold the promise ofheder, der for os at se ser lovende ud, når det handler om at få løsnet op ways to sever this Gordian knot.for denne gordiske knude. The promise of placeStedet som en mulighed “A diagram only – Plan must depend upon site selected” was the dis-“Dette er blot et diagram – planen bør udformes stedsspecifikt,” var claimer Ebenezer Howard noted on the diagrams illustrating theadvarslen, Ebenezer Howard skrev på diagrammerne i sin bog om Garden City. The extent to which planners since then have been suc-havebyen. Det kan diskuteres, hvor meget denne advarsel er blevet fulgt cessful on this particular point is debatable. Many New Towns builtaf de mange arkitekter, der siden blev inspireret af hans tanker. De tid- in the 1950s, 1960s and 1970s followed the diagram but seemed alsolige New Towns fra 1950’erne, 1960’erne og 1970’erne fulgte diagram- to invite situational specificity. Many New Towns being built todaymerne, men respekterede også ofte stedets specificitet. Langt de fleste in various parts of the world, spitting image of Howard’s diagram, areaf de New Towns, der opføres rundt om i verden i dag, er som snydt issued without the disclaimer and seem also to have been concoctedud af næsen på Howards diagrammer, men savner hans forbehold for without regard for this pertinent warning.stedets betydning og synes frembragt helt uden stedsforståelse. Their specificity is nothing but financial. The Great City, Chengdu, Disse nye byers specificitet er alene af finansiel karakter. Great City, by Adrian Smith + Gordon Gill Architecture; Saadiyat Island, AbuChengdu, Kina af Adrian Smith + Gordon Gill Architecture; Saadiyat Dhabi, with contributions by “five individual Pritzker Prize win-Islandm Abu Dhabi, med værker af “fem forskellige Pritzker Prize- ners”4 as the website boldly proclaims (Zaha Hadid, Jean Nouvel,vindere”,4 som det frejdigt fremhæves på projektets hjemmeside (Zaha Frank Gehry, Tadao Ando and Norman Foster); and Lingang New City,Hadid, Jean Nouvel, Frank Gehry, Tadao Ando og Norman Foster) og China, by GMP Architects (Meinhard von Gerkan), are but a few ofLingang New City, Kina, af GMP Architects (Meinhard von Gerkan), the examples – the list is long, the images even stronger. These citieser blot nogle få af eksemplerne – listen er længere, billedsiden ikke and their houses are not machines for living in, as Le Corbusier so (in)for de sarte. Disse byer og deres bygninger er ikke bo-maskiner, som famously put it, but machines for the accumulation of global capital.Le Corbusier engang sagde, men akkumuleringsmaskiner for den glo- As such – which their design also emphasizes – they can be built aboutbale kapital. Som sådan – hvilket deres arkitektur også tydeligt viser anywhere the political and demographic situation makes it profitable.– kunne de bygges hvor som helst, den politiske og demografiske situa- The following excerpt from the project description of Lingangtion måtte gøre det profitabelt. New City (construction period 2003-2020), we are certain in isolation Det følgende er et uddrag af projektbeskrivelsen for Lingang New makes 100% sense in the setting of a boardroom of the financing entityCity (der opføres i perioden 2003-2020). Beskrivelsen, tror vi, bestemt involved. But read as a description of a place hundred thousand of, ingiver mening i bestyrelseslokalet hos den finansierende institution. this particular case, Chinese land workers will eventually be ‘moved’Men læst som en beskrivelse af et sted, som i hundredtusindvis af, i to, it attains a surrealistic and otherworldly character worthy of thedette tilfælde, kinesiske landarbejdere skal ‘flytte’ til, fremstår den best Sci-Fi novels that came out of the 1970s:snarere som noget fra en anden verden, surrealistisk, som noget af det “Our concept for Lingang New City takes up the ideals of the traditio-ARKITEKTUR DK 01 2013 73
 3. 3. bedste fra science fiction-bøger fra 1970’erne: nal European city and combines it with a ‘revolutionary’ idea: instead “Vores koncept for Lingang New City griber fat i de klassiske euro- of a high-density centre, the focal point will be a circular lake with apæiske byidealer og blander disse med en ‘revolutionerende’ idé: I ste- diameter of 2.5 km and an 8 km lakeside promenade with a bathingdet for en tæt bymidte som centrum har vi anlagt en cirkulær sø med beach a la Copa Cabana in the heart of the city. Cultural buildings anden diameter på 2,5 km og med 8 km sø-promenade og bademuligheder leisure facilities are located on islands, which can be accessed by boat.a la Copa Cabana – alt sammen lige midt i byens hjerte. På øer i søen The design was inspired by the city of Alexandria, one of the Sevenplacerer vi kulturbygninger og fritidsfaciliteter, som man kan nå frem Wonders of the World; the quality of life provided by the close proxi-til med båd. Vores design er inspireret af oldtidens Alexandria, en af mity to water draws its references from Hamburg (where GMP hasverdens syv vidundere; livskvaliteten, vi skaber ved nærheden til van- their headquarters, ed.)  (...)det, er inspireret af Hamburg (hvor GMP har deres tegnestue, ed.) (...) The landmarks are to a large extent visible representatives of the Byens arkitektoniske vartegn repræsenterer Lingang New Citys being and the substance of Lingang new City. The economic source,væsen og identitet. Byens finansielle grundlag, dens oprindelse og origin and culture of the city are manifested in them. They are solitarykultur manifesteres i disse vartegn. Det er solitære bygninger, fili- buildings, filigree and glass in their materiality. Like glowing crystals,granagtige og af glas. De står som lysende krystaller, allegorier for det they are allegories to the urban community and thus provide the cityurbane fællesskab, og giver herved byens centrum sin arkitektoniske centre with an architectural identity.”5identitet.”5 These global diagrams (“Like glowing crystals, they are allegories to Disse globale diagrammer (der “står som lysende krystaller, alle- the urban community,” op.cit.) with their “revolutionary” architecturalgorier for det urbane fællesskab og herved giver byens centrum sin and planning ideas (“instead of a high-density centre, the focal pointarkitektoniske identitet”, op.cit.) med deres “revolutionerende” (sic!) will be a circular lake with a diameter of 2.5 km“, op.cit. and very mucharkitektur og planlægning (“i stedet for en tæt bymidte som centrum, sic!) of marketable urban living are true results of what sociologisthar vi anlagt en cirkulær sø med en diameter på 2,5 km”, op.cit.) – et Zygmunt Bauman describes as the commoditization of urbanity, themarkedsegnet byliv – har sociologen Zygmunt Bauman beskrevet så loss of situational specificity a direct result of the politics-free globalpræcist som urbanitetens vareliggørelse. Tabet af det stedsspecifikke situation. (6) Or as Michelle Provoost sums it up in her article in thiser det direkte resultat af den politikløse globale situation.6 Eller som magazine: “Meanwhile, many architects have retreated from the fun-Michelle Provoost sammenfatter det i sin artikel tidligere i magasinet damental role they were playing in the realization of new cities duringher: “I mellemtiden har mange arkitekter trukket sig fra den nøgleposi- the 20th century. Their task was to build for the common good and thetion, de havde i det 20. århundrede i forhold til anlæggelsen af nye byer. civil society. Now this role has been taken over by engineers and whatDeres opgave gik ud på at bygge for det fælles bedste og den alminde- remains is the designing of the icons that showcase the cities in globallige borger. Nu er den rolle overtaget af ingeniørerne, og alt hvad der marketing campaigns.”774
 4. 4. er tilbage, er udformningen af de ikoner, der skal sælge byerne i den The array of issues brought forward in the conversations we have hadglobale markedsføring.”7 for this magazine, clearly calls for an alternative to this. An alterna- De mange udfordringer for planlægningen, der er blevet peget på tive where the notion of ‘place’ seems to gather prominence. Not in thei vores samtaler i dette magasin, udgør et markant krav om at finde sense, though, prevalent among architects since Christian Norberg-alternativer til denne tingenes tilstand. Et gennemgående tema har Schulz’ and Kenneth Frampton’s more than quarter of a century oldværet ‘stedet’. Ikke i den forstand, vi kender det fra mange arkitek- reactions to the estrangement brought about by the second coming ofter, der har valgt at tage udgangspunkt i Christian Norberg-Schulz og modernism. To put it bluntly, it is not place in its phenomenologicalKenneth Framptons nu næsten et kvart århundrede gamle reaktion meaning. It is place as the pragmatic place where people actually livepå modernismens anden genfødsel. Det er ikke stedet i dets fæno- and carry on living, in “conditions of extreme deprivation and vio-menologiske betydning. Det, der tales om her, er sted, som det helt lence”8 as Edgar Pieterse says, describing life in informal settlements.pragmatiske sted folk bor og lever – mange af dem i store dele af ver- It is place as the locus of survival in spite of structural and physicalden “under fysisk ekstremt voldelige omstændigheder,”8 som Edgar oppression unfathomable. These places await a new generation ofPieterse beskriver det, når han taler om livet i slumbebyggelser. Det planners and designers, which are not the heroic types, but rather fluid,er stedet som der, hvor mennesker overlever, ofte endda på trods af humble, earthbound, animating spirits.strukturelle og fysiske omstændigheder, det kan være svært at gøre sigforestillinger om. Disse steder venter i spænding på en ny generation The promise of politicsaf planlæggere og designere, der ikke skal være af den heroiske slags, Looking back on planning, as it developed in the decades after Worldmen af den flydende, ydmyge, jordbundne, animerende slags. War II, there was a strong political agenda at work. Rebuilding Europe after the war was as much a political endeavor as it was a physical one.Det politiske som en mulighed The state played a key role. As historian Tony Judt says in his excellentSer man tilbage på planlægningen og måden, den udviklede sig på i narrative about the growth of the Welfare State, Ill Fares The Land,tiden efter anden verdenskrig, får man en oplevelse af, at en stærk the consensus on the role of the state in the rebuilding of Europe afterpolitisk dagsorden gjorde sig gældende. Genopbygningen af Europa World War II was unusually broad. “From the New Dealers to Westefter krigen var såvel en politisk som en fysisk opgave. Staten spillede German ‘social market’ theorists, from Britain’s governing Labouren afgørende rolle. Den britiske historiker Tony Judt har i sin fremra- Party to the ‘indicative’ economic planning that shaped public policygende fortælling om velfærdsstaternes fremvækst, Ill Fares The Land, in France ... everyone believed in the state.”9beskrevet den meget brede politiske konsensus, der var omkring gen- That is not the case anymore, and as one of the most visionaryopbygningen af Europa efter anden verdenskrig. “Fra ‘New Dealers’ urban politicians of the past decades, Enrique Peñalosa, remarks intil vesttyske socialmarkeds-teoretikere, fra Storbritanniens Labour- our conversation with him, even politics itself is not about vision andARKITEKTUR DK 01 2013 75
 5. 5. regeringsparti til den ‘indikative’ økonomiske planlægning, der for- change anymore, but comparable to a mere beauty contest, where themede fransk politik ... alle havde de tiltro til staten.”9 aim is not even to be the most beautiful, but to be the most likable.10 Sådan er det ikke længere. Som en af de mest visionære bypolitiske Through the past thirty years, we have witnessed an immense withdra-politikere i de seneste årtier, Enrique Peñalosa, bemærker i vores sam- wal of architects from the scene of politics. To be a political architect,tale med ham, så drejer selv det politiske sig ikke længere om visioner or even just a politically-oriented one, has by and large become a secta-og forandring, men minder mere om en skøndhedskonkurrence, hvor rian pursuit seemingly best left to extreme positions and agents estran-det endog ikke engang handler om at være den smukkeste, men bare ged from the mainstream of the profession. A mainstream whose mainden, de fleste kan lide.10 interest it is not to partake in a discussion about the future of housing Igennem de seneste 30 år har vi oplevet, at arkitekterne i massivt and planning, but to carefully avoid offending the market to whichomfang har forladt den politiske arena. At være en politisk arkitekt, architecture belongs today – a fact visible at each MIPIM conference,eller blot en politisk orienteret arkitekt, er i det store og hele blevet in each global city municipal marketing strategy and in all but a fewnoget, der mest af alt minder om en sekterisk beskæftigelse, der er architecture magazines around.overladt til en håndfuld ekstremister langt væk fra arkitekfagets “I cannot imagine not being a political architect,” however, Irenamainstream. En mainstream, der ikke længere deltager i debatterne Bauman, architect, says in the conversation we had with her and herom boligbyggeriets og planlægningens fremtid, men er mest fokuseret father, sociologist Zygmunt Bauman. Her reflection is simple: “every-på ikke at støde det kommercielle marked, arkitekterne i dag hører til thing has a consequence. Everything that we build has such an impact.– et fænomen, man kan opleve på hver eneste MIPIM-kongres, i enhver I think, therefore, that we (architects, ed.) do have to take responsibi-større bys markedsføringsstrategier og med få undtagelser i stort set lity for the consequences of our actions.”11 This is still a rare position,alle arkitekturmagasiner i verden. but one, we sense from our conversations with global actors on the “Jeg kan ikke forestille mig ikke at være en politisk arkitekt,” er architecture and planning scene, which is gaining force.tværtom den position, Irena Bauman, arkitekt, beskriver i samtalen, vi The idea of a political architecture may sound like a return to ahavde med hende og hendes far, sociologen Zygmunt Bauman. Hendes time many would have thought we had left behind. And indeed societyrefleksion er enkel: “Alting har konsekvenser. Alt, hvad vi bygger, har today to a large extent is devoid of politics, of political ambitions, ofen stor indflydelse.  Jeg mener derfor, at vi arkitekter må tage et ansvar political platforms even. “The global space is politics-free,”12 as Zyg-for de ting, vi gør”.11 Det er fortsat en sjælden holdning at indtage i disse munt Bauman puts it. But the politics of the local is where, accordingår, men samtidig en, vi i vores samtaler med globale aktører inden for to Bauman, there still can be seen a glimmer of hope. This resonatesarkitektur og planlægning trods alt kan se, begynder at vinde mere og also with Aromar Revi from India, in the conversation we had withmere indpas. him for this magazine. He points out that the transformation India is Forestillingen om en politisk arkitektur kan for nogen se ud som undergoing has to be a political project, involving people, since this isen tilbagevenden til en tid, vi havde forladt. Samfundet i dag er da også the fundamental proposition India is created on: democracy. (13) Iti stort omfang blottet for politik, for politiske ambitioner, ja selv for resonates with Henk Ovink from Holland when he explains how thepolitiske platforme. “Det globale rum er politik-løst,”12 som Zygmunt need for better integration betwen politics, bureaucracy and the prac-Bauman sammenfatter det. Men det lokale rums politik er der, hvor titioners is a prerequisite for relevant transformations of the planningvi, ifølge Bauman, stadig kan se, at der kan være muligheder. Det reso- systems. (14) And it resonates with Edgar Pieterse, South Africa, whomnerer hos Aromar Revi fra Indien, som vi også havde en samtale med we also talked to, when he requests that locally informed knowledgetil dette magasin. Han peger på, at den forandringsproces, Indien er that acknowledges the input from people themselves be intergrated ini gang med, nødvendigvis må blive et politisk projekt, et projekt, der the urban processes. (15) Pieterse also issues an important warning,inddrager folk, fordi det ganske enkelt er den helt grundlæggende reminding us that communicative planning and talking to people is allfordring, Indien er skabt på: Det er et demokrati.13 Synspunktet om for the good, but cannot sustain the necessary transformations if notdet lokales kraft resonerer også hos Henk Ovink fra Holland, når han followed by the power of proposition, of doing things.i samtalen, vi havde med ham, fortæller, at en langt bedre integrationmellem politik, embedsværket og så praktikerne er forudsætningen for, The power of propositionat vi kan gennemføre de nødvendige forandringer af vore plansystemer. “Every issue, be it economic, ecological, social, cultural or demogra-Og det resonerer hos Edgar Pieterse, Sydafrika, som vi også talte med, phic, has a spatial impact,” Henk Ovink says. And the other way aroundnår han efterlyser, at vi finder veje til at anerkende den lokale viden og too, could be an important supplement. The role of architecture andinput, folk selv bidrager med i de urbane processer.15 Pieterse udsteder design in planning – not only as a means of shaping things, but speci-også en vigtig advarsel, når han minder os om, at den kommunikative fically as a means to create places and spaces for our social interactionplanlægnings fokus på samtalen med borgerne er god, men ikke i sig – cannot be underestimated. Neither in the positive nor in the negativeselv kan sikre de nødvendige forandringer, hvis ikke der følges op med sense. And as Ricky Burdett argues in our conversation with him, justkonkrete forslag. because some got it wrong, does not mean that there is something fun- damentally wrong with architecture and design as such. But we need toStyrken i det forslagsstillende remedy the way it works, and one way of doing that, we believe strongly,“Alle områder – om de så er økonomiske, miljømæssige, sociale, kul- is to strengthen the theoretical framework for the contemporary prac-turelle eller demografiske – har en fysisk, rumlig dimension,” siger tice of architecture, of housing and of planning.Henk Ovink. Og omvendt, som man med rette kan føje til. Arkitektur (Taking the case of Denmark), in the 1960s and ’70s the architectsog designs rolle i planlægningen – ikke blot som det, der former tin- read sociology, whereas in the ’80s and partly during the ’90s, phi-gene, men helt specifikt som det, der former steder og rum til vores losophy became the backdrop for developing architectural theory.fællesskab – kan ikke undervurderes. Hverken i negativ eller i positiv Compared to the actual practice of building houses, this resulted inhenseende. Som Ricky Burdett siger i vores samtale med ham, så bør a somewhat abstract and detached approach to theory, which divideddet, at der er sket fejl, ikke føre til, at vi helt afskriver arkitektur og the profession into a theorising and a practising wing which no longerdesign. Men vi er nødt til at få det til at fungere bedre, end det har gjort i inspired and cross-pollinated, but rather fought each other. And thende seneste årtier. En måde at gøre det på, når det handler om boliger og at some point in the late 1990s – apparently architects ceased readingplanlægning, tror vi, vil være at styrke den aktuelle praksis’ teoretiske at all. Instead they started building again as the economy in Europefundament. and with that the building industry resurrected and the demand for Ser vi f.eks. på et land som Danmark, så læste arkitekterne i architecture for almost all other purposes than that of the common1960’erne og 70’erne sociologi, mens det i 80’erne og 90’erne mere good, skyrocketed. Elegantly summed up by Michael Speaks (2002):blev filosofi, man lænede sig op ad i udviklingen af arkitekturteorien. I “Theory was interesting, or at least not harmful when there was no76
 6. 6. sammenligning med husbyggeriets mere konkrete praksis førte dette work; but now that we have work we must leave thinking for later”.16ofte til en abstrakt og noget løsrevet tilgang til teori, der delte faget i Food for thought.en henholdsvis teoretiserende og en praktiserende fløj, der ikke læn- In his 2008 book Politics of Climate Change, Anthony Giddens callsgere syntes at befrugte hinanden, men alene at bekæmpe hinanden. Og for a return to planning. Not in the sense of the post-war ‘predict andså på et tidspunkt sidst i 1990’erne holdt arkitekterne helt op med at provide’ kind of planning, but in the sense of backcasting by imagininglæse. I stedet begyndte de igen at bygge, da den europæiske økonomi successful future scenarios and “asking what changes have to be madeog med den byggeindustrien genopstod, og efterspørgslen efter arki- in the present in order to arrive (...).”17 If anything, imagining is a tasktektur til stort set alle andre formål end det fælles bedste steg eksplo- for architects in housing and planning. The ability to make visible andsivt. Michael Speaks har elegant sammenfattet situationen (2002): tangible the visions of a not so distant future, and to think not only ana-“Teori var interessant eller i hvert fald uskadeligt, da der ikke fandtes lytical but in heterogeneous, systemic and disruptive ways is – thougharbejde; men nu, hvor vi har arbejde, må vi gemme det med at tænke many ‘creative’ consultants and experience economy jesters wouldtil senere”.16 Stof til eftertanke. object – a field where architects and designers shine like few and truly I sin bog fra 2008, The Politics of Climate Change, opfordrer have something to offer for the future of housing and planning. Not byAnthony Giddens til, at vi vender tilbage til planlægningen. Ikke som imagining the existence of a masterkey but instead by humbly joiningefterkrigstidens ‘forudse og tilvejebring’-planlægning, men snarere the vast array of people and professions engaging in a politically awaretil den planlægning, der igennem fremtidsscenarier og en spørgen til, endeavour of place-specific designs empowering people to pursue thehvad vi skal gøre i dag for at nå frem, kan skabe rammen for foran- good life within a framework of the common good.dring.17 Omend mange ‘kreative’ konsulenter og oplevelsesøkonomiskespøgefugle vil være uenige, så er evnen til at tilvejebringe synlige og Notes:håndgribelige forestillinger om en ikke så fjern fremtid og at gøre dette 1. Ebenezer Howard, Garden Cities of To-Morrow (second edition of To-Morrow:både analytisk, varieret, systemisk og disruptivt et felt, hvor arkitekter A Peaceful Path to Real Reform), London, 1902, p. 13og designere for alvor har en kompetence og noget at byde ind med, 2. David Harvey, Rebel Cities – From the Right to The City to The Urbanhvad angår fremtidens boligbyggeri og planlægning. Ikke ved at gøre Revolution, London, 2012, p. 3sig forestillinger om, at der eksisterer en hovednøgle, men tværtom ved 3. Michelle Provoost, in her article “A Force for The Common Good”, p. 8ff herein.ydmygt at slå folderne sammen med de mange andre professioner, der 4. Retrieved January 26, 2013, from http://www.saadiyat.ae/en/about/about-engagerer sig politisk i arbejdet med at skabe stedsspecifikke løsninger, saadiyat-island.htmlder kan gøre mennesker i stand til at søge det gode liv inden for ram- 5. Retrieved January 26, 2013, from http://www.gmp-architekten.com/projects.merne af det fælles bedste. html project description of Lingang New City 6. In the midst of finishing this article it was revealed that Rem Koolhaas will1. Ebenezer Howard, Garden Cities of To-Morrow (anden udgave af To-Morrow: be the curator of the upcoming Venice Biennale, in 2014. At a press conference,A Peaceful Path to Real Reform), London, 1902, s. 13. Koolhaas said that the theme for the 2014 Biennale will be ‘Fundamentals’.2. David Harvey, Rebel Cities – From the Right to The City to The Urban Domus magazine, reporting from the press conference, quotes KoolhaasRevolution, London, 2012, s. 3. for stating he wants this Biennale to use historical research to explore how3. Michelle Provoost i artiklen “A Force for The Common Good”, s. 8ff i dette Modernity and globalization has, since 1914, formed the architecture wemagasin. practice today. The Biennale will focus on the erasure of national architectural4. Hentet den 26. januar, 2013, på http://www.saadiyat.ae/en/about/about- identities and the formation, over the last 200 years, of a global architecture,saadiyat-island.html which produces, in Koolhaas’ words, “the same stuff, with the same materials, in5. Hentet den 26. januar, 2013, på http://www.gmp-architekten.com/projects. the same styles. How did this happen?” Retrieved January 26, 2013, from http://html project description of Lingang New City www.archdaily.com/323994/koolhaas-reveals-title-for-2014-venice-biennale/.6. Midt under arbejdet med at færddiggøre denne artikel blev det bekendtgjort, The President of La Biennale, Paolo Baratta, also noted that Koolhaas will notat Rem Koolhaas skal være kurator for den kommende Biennale i Venedig i 2014. just curate, but also coordinate the “collective effort of all national pavilions.”På en pressekonference fortalte Koolhaas, at emnet for Biennalen i 2014 bliver To our ears the theme and Koolhaas’ take on it has a promising ring. The skeptic‘Fundamentals’. Arkitekturmagasinet Domus var til stede og citerer Koolhaas in us will be apprehensive and somewhat anxiously awaiting, if Koolhaas willfor at sige, at han ønsker at bruge denne Biennale til en historisk udforskning be able to do what he sets out to do, that is, “focus on architecture rather thanaf, hvordan moderniteten og globaliseringen i perioden siden 1914 har formet architects and history rather than contemporaneity.”vores aktuelle arkitekturpraksis. Fokus vil være på den udradering af nationale 7. Michelle Provoost, op.cit.identiteter og den tilvejebringelse af en mere global arkitektur, der er blevet 8. Edgar Pieterse, in the conversation printed on p. 46ff herein.skabt i de seneste 200 år. Den producerer, ifølge Koolhaas, “det samme, med 9. Tony Judt, Ill Fares The Land, London 2010, p. 47f.de samme materialer, i den samme stil. Hvordan er det sket?” Hentet den 26. 10. Enrique Peñalosa, in the conversation printed on p. 52ff herein.januar 2013 på http://www.archdaily.com/323994/koolhaas-reveals-title- 11. Irena Bauman, in the conversation printed on p. 18ff herein.for-2014-venice-biennale/. Biennalens præsident, Paolo Baratta, fortæller, 12. Zygmunt Bauman, op.cit.at Koolhaas ikke alene skal kuratere, men også koordinere de enkelte landes 13. Aromar Revi, in the conversation printed on p. 32ff herein.kollektive bidrag. For os lyder både tema og Koolhaas’ greb om det lovende. 14. Henk Ovink, in the conversation printed on p. 38ff herein.Skeptikeren i os vil dog afvente begivenhederne med en smule angst og bæven, 15. Edgar Pieterse, op.cit.for vil Koolhaas være i stand til at gøre, hvad han har sat sig for, når han siger, han 16. Speaks, M., 2002, “Theory was interesting… but now we have work”, arq:vil “fokusere på arkitekturen snarere end arkitekterne og på historien snarere Architectural Research Quarterly, 6(03), pp. 209-12.end nutiden?” 17. Anthony Giddens, Politics of Climate Change, London, 2009, p. 98.7. Michelle Provoost, op.cit.8. Edgar Pieterse, i samtalen s. 46ff i dette magasin.9. Tony Judt, Ill Fares The Land, London 2010, s. 47f.10. Enrique Peñalosa, i samtalen s. 52ff i dette magasin.11. Irena Bauman, i samtalen s. 18ff i dette magasin.12. Zygmunt Bauman, op.cit.13. Aromar Revi, i samtalen s. 32ff i dette magasin.14. Henk Ovink, i samtalen s. 38ff i dette magasin.15. Edgar Pieterse, op.cit.16. Speaks, M., 2002, “Theory was interesting… but now we have work”, arq:Architectural Research Quarterly, 6(03), s. 209-12.17. Anthony Giddens, Politics of Climate Change, London, 2009, s. 98. ARKITEKTUR DK 01 2013 77
 7. 7. 78
 8. 8. ARKITEKTUR DK 01 2013 79

×