Successfully reported this slideshow.

Vragen interviews[1]

90 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vragen interviews[1]

 1. 1. VRAGEN INTERVIEWS VEILIGHEID A. LEIDINGGEVENDEN (staf en wachtchefs)1. Wat betekent “veiligheid” voor u?2. Hoeveel procent van uw tijd besteedt u aan veiligheid? Vindt u dat voldoende? Indien “nee” hoeveel zou dat dan moeten zijn?3. Wat doet u met betrekking tot veiligheid in uw dagelijkse werk?4. Welke specifieke veiligheidsactiviteiten heeft u de afgelopen maand ondernomen?5. Zijn uw veiligheidstaken duidelijk omschreven?6. Wie is er volgens u verantwoordelijk voor veiligheid?7. Hoe beoordeelt u uw ondergeschikten m.b.t. veiligheid?8. Hoe wordt u beoordeeld m.b.t. veiligheid?9. Wanneer nam u voor het laatst deel aan: a. een inspectie gericht op veiligheid b. een veiligheidsbijeenkomst c. een veiligheidsopleidingh.dolleman@planet.nl
 2. 2. Leidinggevenden10. Hoe voert u inspecties uit?11. Hoe voert u veiligheidsbijeenkomsten uit?12. Weet u welke werkzaamheden van uw ondergeschikten de meeste risico’s inhouden?13. Indien “ja” welke zijn dat dan en hoe voorkomt u dat problemen zich kunnen voordoen?14. Hoe reageert u op melding van onveilige situaties door uw ondergeschikten?15. Hoe voert u ongevallen onderzoek uit?16. Bent u altijd beschikbaar voor uw ondergeschikten?17. Wanneer heeft u voor het laatst veiligheidsregels met uw ondergeschikten besproken?18. Wanneer bent u voor het laatst disciplinair opgetreden?19. Wanneer heeft u voor het laatst één van uw ondergeschikten gecomplimenteerd m.b.t. veiligheid?h.dolleman@planet.nl
 3. 3. Leidinggevenden20. Welke veiligheidsopleiding heeft u gehad bij indiensttreding?21. Welke aanvullende opleiding heeft u sindsdien gekregen?22. Hoeveel procent van uw tijd besteedt u aan toezicht en begeleiding ter plekke bij uitvoering van werk door uw ondergeschikten? Vindt u dat dit voldoende is? Indien “nee” hoeveel zou dit dan moeten zijn?23. Wat werkt wel m.b.t. veiligheid? Wat zijn de voornaamste factoren die veiligheid in uw bedrijf stimuleren?24. Wat werkt niet m.b.t. veiligheid? Wat zijn de voornaamste factoren die veilig werken in uw bedrijf belemmeren?25. Hoe beoordeelt u de veiligheidsinspanningen van het bedrijf? slecht uitstekend ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---26. Vindt uw chef veiligheid belangrijk? onbelangrijk zeer belangrijk ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---27. Vindt u veiligheid belangrijk? onbelangrijk zeer belangrijk ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---28. Werken uw ondergeschikten altijd volgens de (bestaande) veiligheidsregels? Indien “nee” waarom niet? Wat doet u daar dan aan?29. Op welke wijze kan veiligheid in uw bedrijf worden verbeterd?h.dolleman@planet.nl
 4. 4. Leidinggevenden30. Op welke wijze kunnen werknemers meer betrokken worden bij veiligheidsactiviteiten?31. Op welke wijze kunnen leidinggevenden meer betrokken worden bij veiligheidsactiviteiten?32. Volgt u zelf steeds alle van toepassing zijnde veiligheidsregels? Indien “nee”, hoe vaak niet? En waarom niet?33. Welke van de volgende aspecten zijn de oorzaak van onveiligheid of ongevallen in uw bedrijf: geen oorzaak oorzaak van van belang groot belang • onvoldoende kennis t.a.v. risico’s ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--- • te grote werkdruk ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--- • inkoop van onveilige gereedschappen ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--- • onvoldoende onderhoud ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--- • onvoldoende opleiding ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--- • slechte communicatie ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--- • onveilige handelingen uitvoerenden ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--- • slechte afstemming mens – werk ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--- • gebruik van alcohol, drugs, e.d. ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--- • gebrek aan toezicht ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--- • onjuiste instelling bedrijfsleiding ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--- • onjuiste instelling staf ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--- • onjuiste instelling wachtchefs ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--- • onvoldoende regels/werkprocedures ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---34. Commentaar:h.dolleman@planet.nl
 5. 5. VRAGEN INTERVIEWS VEILIGHEID B. ALGEMEEN leidinggevenden1. Omcirkel het management niveau wachtchefs staf directie dat volgens u de belangrijkste plaats inneemt in het veiligheidsprogramma2. Omcirkel de persoon die volgens u de wachtchefs staf veiligheidsman meeste ongevallen zou moeten onderzoeken3. Omcirkel uw keuze wat betreft de houding kan niet beter uitstekend goed gaat wel slecht van de directie ten aanzien van veiligheid4. Wat vindt u van de houding van de staf kan niet beter uitstekend goed gaat wel slecht ten aanzien van veiligheid?5. Wat vindt u van de houding van wachtchefs kan niet beter uitstekend goed gaat wel slecht ten aanzien van veiligheid?6. Wat vindt u van de houding van het kan niet beter uitstekend goed gaat wel slecht personeel ten aanzien van veiligheid?7. Op welk plaats stelt de bedrijfsleiding veilig- veilig- op veilig- veilig- veiligheid ten opzichte van productie e.d. heid heid gelijke heid heid steeds vaak plaats vaak steeds eerst eerst laatst laatst8. Wat vindt u van de kwaliteit van kan niet beter uitstekend goed gaat wel slecht ongevallenonderzoek door wachtchefs?9. Hoe worden veiligheidsvoorschriften kan niet beter uitstekend goed gaat wel slecht nageleefd?10. Nieuwe werknemers krijgen een duidelijke instructie omtrent wat er van hen wordt verwacht op veiligheidsgebied. 0 waar 0 niet waar11. De meeste werknemers hebben plezier in hun werk. 0 waar 0 niet waar12. Wij worden goed op de hoogte gehouden betreffende zaken die ons aangaan. 0 waar 0 niet waarh.dolleman@planet.nl
 6. 6. Leidinggevenden13. Hoe denkt u over de toekomst van het bedrijf? a. bedrijf zal sterk groeien b. bedrijf zal redelijk groeien c. bedrijf zal weinig groeien d. bedrijf zal gelijk blijven e. bedrijf zal in omvang afnemen f. geen idee14. Hoe zijn volgens u de gevoelens van de meeste werknemers ten opzichte van het bedrijf? a. erg tevreden b. in het algemeen tevreden c. een beetje ontevreden d. zeer ontevreden e. geen idee15. Ik voel me echt deel van wat er in het bedrijf gebeurt. 0 waar 0 niet waar16. Het bedrijf toont belangstelling in verbeteren van werk en werkomstandigheden van werknemers. 0 waar 0 niet waar17. Ik heb een duidelijk idee van hetgeen het bedrijf van mij verwacht. 0 waar 0 niet waar18. Ik zou graag meer informatie willen hebben omtrent het wel en wee van het bedrijf. 0 waar 0 niet waar19. Tussen welke niveaus in het bedrijf is volgens u de communicatie het slechtst? a. tussen directie en staf b. tussen staf en wachtchefs c. tussen wachtchefs en uitvoerenden20. Handhaving van discipline (bij de uitvoering van werk) is in het bedrijf gewoonlijk: a. zwak b. redelijk c. goed21. Wachtchefs hebben gewoonlijk voldoende autoriteit om het werk op een efficiënte manier te laten uitvoeren. 0 waar 0 niet waar22. Wat betreft het uitvoeren van mijn werk heb ik het idee dat: a. ik niet voldoende informatie krijg b. ik meestal de informatie krijg die ik nodig heb c. ik goed geïnformeerd benh.dolleman@planet.nl
 7. 7. Leidinggevenden23. De training die ik voor het uitvoeren van mijn werk heb gekregen was voldoende. 0 waar 0 niet waar24. Hoe zou u de arbeidsomstandigheden van uw bedrijf vergelijken met die van andere soortgelijke bedrijven die u kent? Ons bedrijf is at dat betreft: a. één van de beste b. boven het gemiddelde c. gemiddeld d. beneden het gemiddelde e. één van de slechtste f. geen idee25. De veiligheidscondities van mijn werkplek zijn: a. zeer goed b. goed c. voldoende d. slecht e. zeer slecht26. Communicatie tussen de verschillende afdelingen en/of ploegen is: a. uitstekend b. goed c. gaat wel d. slecht27. Mijn werk en verantwoordelijkheden zijn: a. zeer duidelijk b. duidelijk c. niet erg duidelijk28. Wanneer onveilige situaties worden gemeld wordt daar snel en positief op gereageerd. 0 waar 0 niet waar29. Veiligheidsregels en voorschriften worden vrijwel altijd nageleefd. 0 waar 0 niet waarh.dolleman@planet.nl
 8. 8. VRAGEN INTERVIEWS VEILIGHEID C. STERKTE – ZWAKTE ANALYSE leiding zeer slecht slecht middelmatig goed zeer goedwerknemers worden gemotiveerd om veilig tewerkenmotivatie van werknemers tot veilig werkenduidelijkheid van veiligheidsbeleidkwaliteit van veiligheidsopleidingcoördinatie van veiligheidsactiviteitenuitvoering van inspectiesduidelijkheid m.b.t. uitvoering van risico-vollewerkzaamhedenuitvoering van ongevallen onderzoekkwaliteit van toezichtoefening noodsituatieskennis van regels en voorschriftenbeschikbaarheid van persoonlijkebeschermingsmiddelennaleving van regels/voorschriftenduidelijke instructies m.b.t. uitvoering vanwerkkwaliteit van veiligheidsbijeenkomstenalgemene promotie van veiligheidbekendheid met risico’s van het werkveiligheidsvoorzieningen op gereedschappenen apparatuur
 9. 9. VRAGEN INTERVIEWS VEILIGHEID D. WERKNEMERS1. Wat betekent veiligheid voor u?2. Kent u alle van voor u van toepassing zijnde veiligheidsregels/voorschriften?3. Volgt u die altijd? Indien “nee”, hoe vaak niet? En waarom niet?4. Volgen uw collega’s alle van toepassing zijnde regels? Indien “nee”, hoe vaak niet?5. Volgt uw chef alle van toepassing zijnde regels? Indien “nee”, hoe vaak niet?6. Volgt de staf alle van toepassing zijnde regels? Indien “nee”, hoe vaak niet?7. Gebruikt u altijd de juiste beschermingsmiddelen? Indien “nee”, waarom niet?8. Zijn uw veiligheidstaken duidelijk omschreven?9. Wie is er volgens u verantwoordelijk voor veiligheid?10. Hoe wordt u beoordeeld m.b.t. veiligheid?
 10. 10. Werknemers11. Wanneer heeft u voor het laatst deelgenomen aan: a. een inspectie? b. een veiligheidsbijeenkomst? c. een veiligheidsopleiding?12. Meldt u altijd onveilige situaties? Indien “nee”, waarom dan niet?13. Indien u wel meldt, krijgt u dan snel een reactie op uw melding?14. Wanneer heeft uw chef het laatst veiligheidszaken met u besproken?15. Hoe vond u de veiligheidsintroductie die u kreeg bij indiensttreding?16. Wat werkt wel m.b.t. veiligheid? Wat zijn de voornaamste factoren die veiligheid in uw bedrijf stimuleren?17. Wat werkt niet m.b.t. veiligheid? Wat zijn de voornaamste factoren die veilig werken in uw bedrijf belemmeren?18. Hoe beoordeelt u de veiligheidsinspanningen van het bedrijf? slecht uitstekend ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---19. Vindt uw chef veiligheid belangrijk? onbelangrijk zeer belangrijk ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---20. Vindt u veiligheid belangrijk? onbelangrijk zeer belangrijk ---0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---
 11. 11. VRAGEN INTERVIEWS VEILIGHEID D. WERKNEMERS1. Wat betekent veiligheid voor u?2. Kent u alle van voor u van toepassing zijnde veiligheidsregels/voorschriften?3. Volgt u die altijd? Indien “nee”, hoe vaak niet? En waarom niet?4. Volgen uw collega’s alle van toepassing zijnde regels? Indien “nee”, hoe vaak niet?5. Volgt uw chef alle van toepassing zijnde regels? Indien “nee”, hoe vaak niet?6. Volgt de staf alle van toepassing zijnde regels? Indien “nee”, hoe vaak niet?7. Gebruikt u altijd de juiste beschermingsmiddelen? Indien “nee”, waarom niet?8. Zijn uw veiligheidstaken duidelijk omschreven?9. Wie is er volgens u verantwoordelijk voor veiligheid?10. Hoe wordt u beoordeeld m.b.t. veiligheid?

×