Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scriptie hvk definitief 23 09-2008

567 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scriptie hvk definitief 23 09-2008

 1. 1. Praktijkhandleiding voor het borgen van veiligheidskeuringen voor de MKB keurmeester arbeidsmiddelen Scriptie Opleiding Hogere Veiligheidskunde ing. M.G.L.W. OtteSeptember 2008Post Hoger Onderwijs VeiligheidskundeHVK 30Begeleiding: H.F. DollemanVerklaring van openbaarheid:Op dit rapport is het auteursrecht van toepassing. Openbaar maken is uitsluitend toegestaan natoestemming van de auteur.
 2. 2. Scriptie opleiding HVKVoorwoordZoals gebruikelijk schrijf ik het voorwoord van mijn scriptie op het moment dat descriptie bijna gereed is, september 2008. Een mooi moment om terug te kijken.Het verhaal begint januari 2008 wanneer de scriptieonderwerpen het eerst ter sprakekomen. Na afloop van door mij verzorgde trainingen voor het uitvoeren vanveiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen kreeg ik regelmatig de vraag van cursisten:hoe ga ik nu verder met het keuren? Hoe borg ik het uitvoeren van deveiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen door middel van een managementsysteem?Mijn uiteindelijke doel is een produceren van een praktijkhandleiding voor het keurenvan arbeidsmiddelen.In ieder geval heb ik mijn best gedaan om van het verhaal dat voor u ligt eeninteressant werkstuk te maken. Het is aan u om een oordeel te vormen.Voordat u verder leest wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken iedereen tebedanken die een bijdrage heeft geleverd bij het tot stand komen van deze scriptie. Inhet bijzonder gaat mijn dank uit naar mijn scriptiebegeleider Henk Dolleman en deleden van mijn scriptiegroep: Annette van Oorschot en Frank van Mossel. En last, butcertainly not least, wil ik Monique en Tom bedanken voor hun eindeloze steun.Michel Otte Pagina 1
 3. 3. Scriptie opleiding HVKSamenvattingOm invulling te geven aan de keuringsverplichting uit het Arbeidsomstandigheden-besluit wijzen werkgevers vaak een keurmeester aan welke de (elektrische)arbeidsmiddelen gaat keuren. Deze keurmeester wordt op een keurmeestertraininggestuurd, waar hij of zij zich het keuren eigen maakt.Teruggekomen in het bedrijf dient de keurmeester het spreekwoordelijke “wiel’ uit tevinden. Hij vraagt zich af: hoe moet ik als keurmeester nu verder? Hoe zet ik alskeurmeester van een MKB-bedrijf (Midden en Kleinbedrijf) een internmanagementsysteem voor het keuren van arbeidsmiddelen op? Kortom er blijktbehoefte aan een praktijkhandleiding voor de MKB keurmeester arbeidsmiddelen.In deze scriptie vang ik allereerst aan met het definiëren van de diverse keuzes welkede keurmeester dient te maken wanneer deze start met het keuren. Deze keuzeshebben onder andere betrekking op: het identificeren van de arbeidsmiddelen, het rapporteren en het archiveren van de keuringen, het kalibreren en beheren van meetmiddelen, etc.Hierna wordt door mij een beeld geschetst van de zaken welke minimaal procedureeldienen te worden vastgelegd in een managementsysteem om het proces van keurenstructureel te kunnen borgen. Hierbij moet u denken aan het voorbereiden, hetuitvoeren en het rapporteren van de keuringen.Na een onderzoek van de voor borging beschikbare normen, wordt in de vorm van eenkwalitatieve analyse gekeken naar de mate waarin deze normen geschikt zijn om tedienen als norm voor het managementsysteem van de keuringen.Geschiktheid van een norm is afhankelijk van het doel wat men ermee wil bereiken. Alseen organisatie al beschikt over een VCA- of OHSAS 18001-systeem, dan bieden dezesystemen een prima raamwerk om de keuringsprocedures aan toe te voegen. De ISO9001 biedt als enige norm de mogelijkheid om sec. het keuringsproces te borgen. DeCriteria voor Toezicht, een norm voor externe keuringen, biedt de meesteaanknopingspunten. Maar vanwege het feit dat deze norm bedoeld is voor externekeuringsorganisaties welke keuringen voor derden uitvoeren, is deze niet bruikbaarvoor interne managementsystemen van MKB-organisaties.De bovengenoemde aspecten heb ik samengevat in een praktijkhandleiding voor deMKB keurmeester arbeidsmiddelen. De praktijkhandleiding heb ik vervolgens in depraktijk getoetst bij een klantorganisatie H.J. Grimbergen B.V. De keurmeesters vanGrimbergen hebben de praktijkhandleiding toegepast en dit heeft geleid tot eenwerkend managementsysteem waarin de keuringsprocedures zijn geïntegreerd in eenVCA-systeem.Samengevat heeft deze scriptie geresulteerd in een effectieve praktijkhandleiding voorde MKB keurmeester arbeidsmiddelen. Pagina 2
 4. 4. Scriptie opleiding HVKInhoudsopgaveVoorwoord 1Samenvatting 2Inhoudsopgave 3H1 Inleiding 4H2 Keuren van arbeidsmiddelen 8H3 Borgen van veiligheidskeuringen 16H4 Onderzoeksresultaten 21H5 Conclusies, aanbevelingen en reflectie 23Bijlage 1 Literatuurlijst 25Bijlage 2 Begrippenlijst 27Bijlage 3 Scriptievoorstel M.G.L.W. Otte, versie 4-3-2008 28Bijlage 4 Goedkeuring scriptievoorstel SPHOV 32Bijlage 5 Relatiematrix normen – eisen managementsysteem 33Bijlage 6 Voorbeeldprocedure VCA-handboek H.J. Grimbergen B.V. 39Bijlage 7 Inhoudsopgave praktijkhandleiding 40 Pagina 3
 5. 5. Scriptie opleiding HVKH1 Inleiding1.1 InleidingIn dit hoofdstuk kunt u kennis maken met het conceptuele en onderzoekstechnische ontwerp(Verschuren en Doorewaard, 1995. Zie ook literatuurlijst) van het onderzoek dat ik heb uitgevoerdin het kader van mijn afstuderen. Het conceptuele ontwerp geeft aan wat ik wil bereiken met hetonderzoek. Het onderzoekstechnische ontwerp heeft betrekking op de wijze waarop ik mijnonderzoeksdoelstelling(en) wil bereiken. Tot het conceptuele model behoren de doelstelling, hetonderzoeksmodel, de vraagstelling en de begripsbepaling van het onderzoek. Hetonderzoekstechnische ontwerp heeft betrekking op het materiaal, de planning en de strategie vanhet onderzoek. In de hiernavolgende paragrafen worden de bovenstaande begrippen ingevuld. Inde laatste paragrafen van dit hoofdstuk wordt de relevantie van het onderzoek en de opbouw vande scriptie toegelicht.1.2 Achtergrond scriptieBegin 2005 heb ik Ingenium Bedrijfsadvies B.V. opgericht (hierna genoemd: Ingenium). Ingenium iseen adviesbureau welke opdrachten voor (doorgaans) MKB bedrijven uitvoert op het gebied vankwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Vanuit Ingenium verzorg ik als docent diversekeurmeestertrainingen op het gebied van machineveiligheid. Daarnaast begeleid ik bedrijven bij hetopzetten en implementeren van managementsystemen om de uitvoering van de genoemdemachinekeuringen te kunnen borgen m.b.v. procedures, instructies en formulieren. De klanten vanIngenium, welke te zien zijn als de doelgroep waarop deze scriptie betrekking heeft, zijn veelalbedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. Het betreft hier vaak: schoonmaakbedrijven, (bouwkundig)aannemers, constructiebedrijven, installatiebedrijven, onderhoudsbedrijven, etc. Na afloop van eenkeurmeestertraining (elektrische) arbeidsmiddelen krijg ik vaak de vraag van cursisten: hoe moet ikals keurmeester nu verder met het keuren? Hoe zet ik als keurmeester van een MKB-bedrijf eenintern managementsysteem voor het keuren van arbeidsmiddelen op. Kortom: een onderwerp waarconcreet behoefte aan is bij klanten en welke ik kan ontwikkelen en inzetten t.b.v. van klanten. Projectkader1.3 Conceptueel ontwerpBij het bepalen van de onderdelen van het conceptuele ontwerp Doelstellingis het raadzaam te beginnen bij de basis: het doel van het onder-zoek. De doelstelling van het onderzoek heeft betrekking Onderzoeks- Conceptueelop het leveren van een bijdrage aan het projectkader. Mijn ontwerp modelonderzoek levert een bijdrage aan het oplossen van eenprobleem dat zich in de praktijk bij keurmeesters voordoet. VraagstellingHet projectkader is het feit dat een MKB-keurmeesterarbeidsmiddelen de uitvoering van de veiligheidskeuringen wil Begripsbepalingborgen door middel van een managementsysteem. In figuur 1.kunt u de onderdelen van het conceptueel ontwerp terugvinden. Fig. 1 Conceptueel ontwerp1.3.1 ProjectkaderDoorewaard en Verschuren (1995) stellen in hun boek “Het ontwerpen van een onderzoek” hetvolgende: “om een indruk te krijgen van het projectkader en om de doelstelling van het onderzoekte kunnen formuleren is het raadzaam om de volgende verkennende vragen te stellen: 1. Welke problemen spelen er binnen het projectkader? 2. Hoe kijkt men tegen deze problemen aan? 3. Wat zijn de achtergronden van deze problemen? 4. In welke richtingen zoekt men zoal naar oplossingen?” Pagina 4
 6. 6. Scriptie opleiding HVKHet projectkader betreft de MKB Keurmeester (elektrische) arbeidsmiddelen. Deze heeft eenkeurmeestertraining doorlopen, waarin het feitelijke uitvoeren van de keuringen aan (elektrische)arbeidsmiddelen is behandeld. Na afloop van de training loopt hij tegen een aantal problemen aan: Waar begin ik met het keuren van de (elektrische) arbeidsmiddelen; Welke arbeidsmiddelen keur ik wel en welke arbeidsmiddelen keur ik niet zelf; Hoe identificeer ik arbeidsmiddelen, welke systematiek pas ik toe; Hoe bereid ik de keuringen voor; Hoe voer ik de keuringen uit; Welke keuringsfrequentie dien ik te hanteren; Hoe rapporteer en archiveer ik de keuringsresultaten; Hoe borg ik mijn keuringsactiviteiten in de vorm van een handboek waarin het keuren in procedures, instructies en formulieren is vastgelegd? Kan ik dit managementsysteem laten certificeren door een certificerende instantie?Momenteel is er geen praktijkhandleiding dan wel boek beschikbaar waarin uitgelegd wordtop welke wijze machinekeuringen voorbereid, uitgevoerd, gerapporteerd en geborgd kunnenworden. Wel beschikbaar is een overvloed aan verschillende checklijsten van vele machines. In depraktijk beginnen de keurmeesters vaak met het identificeren (nummeren/graveren) enkeuren van de arbeidsmiddelen zonder vooraf nagedacht te hebben over welkeidentificatiemethode efficiënt en vooral handig is voor het betreffende bedrijf. Hier komen zevaak later in het traject achter en dan kan men weer van vooraf aan beginnen.Daarnaast zijn er vele subonderwerpen waar rekening mee gehouden dient te worden,bijvoorbeeld: beheer van wetgeving, normen en voorschriften, planning en frequentie vankeuringen, beheer en kalibratie van benodigde meetinstrumenten, hoe om te gaan met inkoop enkeuring van nieuwe arbeidsmiddelen, hoe omgegaan dient te worden met afgekeurdearbeidsmiddelen, relatie met onderhoud aan arbeidsmiddelen, hoe borg ik de deskundigheid van dekeurmeester(s), vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van dekeurmeester, etc.De MKB Keurmeester arbeidsmiddelen heeft qua opleidingsachtergrond veelal een LTS (LagereTechnische School) dan wel MTS (Middelbare Technische School) opleiding (VMBO, MBO)gevolgd. Vanuit de praktische insteek begint men veelal met het uitvoeren van de keuringen en hetinvullen van checklijsten en realiseert zich vaak achteraf dat een verkeerde dan wel niet efficiënteaanpak is gehanteerd. Vanuit de praktijk is er duidelijk behoefte aan een praktijkhandleiding.U heeft nu een globaal inzicht in de problemen van de MKB Keurmeester Arbeidsmiddelen. Inhoofdstuk 5 (conclusies, aanbevelingen en reflectie) kunt u het definitieve antwoord op de gesteldevragen terugvinden. Echter, nu is de tijd gekomen om te bepalen op welke manier mijn onderzoekeen bijdrage kan leveren aan de gesignaleerde problematiek. De doelstelling van het onderzoekmoet worden geformuleerd.1.3.2 DoelstellingDe onderzoeksdoelstelling is als volgt gedefinieerd:Het opzetten van een praktijkhandleiding voor het implementeren van een intern management-systeem voor MKBbedrijven welke zelf veiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen in de breedste zin van het woord willen uitvoerenconform Arbobesluit artikel 7.4a (mechanische aspecten) en de NEN 3140.Met een managementsysteem wordt een (mogelijk certificeerbaar) handboek bedoeld waarin inde vorm van procedures, instructies en formulieren is vastgelegd op welke wijze deveiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen worden uitgevoerd. Hiervoor wordt ook wel de benaming “keuringssysteem”gebruikt Pagina 5
 7. 7. Scriptie opleiding HVK1.3.3 OnderzoeksmodelHet onderzoeksmodel bevat de stappen welke samen het onderzoek vormen. Als eerste start ikmet literatuuronderzoek naar het uitvoeren van veiligheidskeuringen aan (elektrische)arbeidsmiddelen. Dit onderzoek is met name gericht op de veelal praktisch georiënteerdebeslissingen welke door de MKB keurmeester arbeidsmiddelen genomen dienen te worden. Daarnaonderzoek ik de theorie van het borgen van het uitvoeren van keuringen door middel van eenmanagementsysteem. Op basis van de twee resultaten stel ik een model in de vorm van eenpraktijkhandleiding samen op welke wijze het uitvoeren van de veiligheidskeuringen geborgd kanworden. Vervolgens ga ik de samengestelde praktijkhandleiding toepassen bij een klantorganisatieH.J.Grimbergen B.V. Een en ander is verwoord in het hiernavolgende onderzoeksmodel.Fig. 1.2 Onderzoeksmodel1.3.4 VraagstellingIk heb 3 centrale onderzoeksvragen geformuleerd gebaseerd op het hiervoor gepresenteerdeonderzoeksmodel:Onderzoeksvraag 1 (hoofdstuk 2)Wat zijn de concrete aandachtspunten waar de MKB keurmeester Arbeidsmiddelen rekening meemoet houden en welke beslissingen dient hij hierbij te nemen?Onderzoeksvraag 2 (hoofdstuk 3)Op welke wijze is het keuren van (elektrische) arbeidsmiddelen te borgen door middel van eenmanagementsysteem?Onderzoeksvraag 3 (hoofdstuk 4)Is de samengestelde praktijkhandleiding een nuttig instrument voor de MKB keurmeesterarbeidsmiddelen?1.3.5 BegrippenkaderBij het formuleren van mijn scriptievoorstel is het gebleken dat verschillende begrippen totverwarring kunnen leiden. In de eerste instantie sprak ik over een keuringssysteem waarmee ik eenmanagementsysteem ter borging van de keuringsactiviteiten bedoelde. De scriptiecommissie vattehet begrip op als het een keuringsfrequentie voor bijvoorbeeld het keuren van hijskettingen. Omspraakverwarring te voorkomen heb ik in bijlage 2 een begrippenlijst opgenomen.1.4 Onderzoekstechnisch ontwerpIn deze paragraaf kunt u kennis maken met de manier waarop ik het onderzoek heb uitgevoerd.Achtereenvolgens bespreek ik het onderzoeksmateriaal, de onderzoeksstrategie en deonderzoeksplanning.1.4.1 OnderzoeksmateriaalDoor de jaren heen heb ik veel informatie in de vorm van cursusboeken verzameld, waarin openkele vlakken praktische tips te vinden zijn voor het uitvoeren van veiligheidskeuringen. Door de Pagina 6
 8. 8. Scriptie opleiding HVKStichting Arbouw is een Handboek Arbeidsmiddelen (Arbouw, 2005), opgezet waarin een beperktaantal praktische tips worden gegeven voor het in de praktijk brengen van veiligheidskeuringen aanarbeidsmiddelen. Ook heeft research via diverse internetsites een schat aan informatie opgeleverd.Over het onderwerp managementsystemen ten behoeve van het borgen van de keuringsactiviteitenis veel literatuur beschikbaar waarvan ik dankbaar gebruik heb gemaakt. In bijlage 1 heb ik eenliteratuurlijst opgenomen.1.4.2 OnderzoeksstrategieDe onderzoekstrategie kan in twee categorieën worden verdeeld: de research voor het verzamelenvan literatuur en een case study als basis voor het schrijven van de praktijkhandleiding om dekeuringssystemen te borgen in de vorm van een managementsysteem. De case study is eveneensingezet bij het toepassen van de praktijkhandleiding bij H.J. Grimbergen B.V.1.5 RelevantieDe probleemeigenaar is de directie van een MKB-bedrijf H.J. Grimbergen B.V., welke een internekeurmeester arbeidsmiddelen heeft aangesteld die als taak heeft gekregen om de internekeuringen van (elektrische) arbeidsmiddelen uit te voeren. De keurmeester heeft committment vanz’n directie, maar dient over het algemeen zelf het wiel uit te vinden in verband met het feit dat dedirectie niet over de noodzakelijke (wettelijke) en praktische kennis beschikt.De directie heeft positief belang bij een, in de vorm van een handboek, geborgdmanagementsysteem waarin de keuringsprocedures zijn vastgelegd. In het geval eenkeurmeester van baan verandert, kan een nieuwe medewerker zich op een eenvoudigewijze het systeem eigen maken. De MKB-keurmeester arbeidsmiddelen heeft baat bij depraktijkhandleiding, waarmee hij stapsgewijs een managementsysteem kan opzetten en op de voorhem effectieve en efficiënte wijze de keuringen uitvoeren. Keuring van arbeidsmiddelen draagt bijaan de verbetering van de veiligheid en gezondheid van werknemers, hiermee is naar mijn meningde relevantie van mijn scriptie voor de veiligheidskunde aangetoond.1.6 Scriptie in vogelvluchtDeze scriptie bestaat uit 5 hoofdstukken: inleiding (1); keuren van arbeidsmiddelen (2); borgen vanveiligheidskeuringen (3); onderzoeksresultaten (4) en conclusies, aanbevelingen en reflectie (5).De inhoud van hoofdstuk 1 vormt de basis van de scriptie en heeft u zojuist kunnen lezen.Hoofdstuk 2 beschrijft, na een korte achtergrondschets, de praktische zaken waar de MKBkeurmeester arbeidsmiddelen rekening mee moet houden bij het uitvoeren vanveiligheidskeuringen aan (elektrische) arbeidsmiddelen. Hoofdstuk 3 beschrijft de wijze waarop hetkeuringsproces geborgd kan worden door gebruik te maken van een managementsysteem. Inhoofdstuk 4 is beschreven op welke wijze de praktijkhandleiding is toegepast bij eenklantorganisatie, H.J. Grimbergen B.V.Aan het einde van deze scriptie geef ik in hoofdstuk 5 de conclusies van mijn onderzoek, aangevuldmet enkele aanbevelingen voor MKB keurmeesters arbeidsmiddelen. Pagina 7
 9. 9. Scriptie opleiding HVKH2 Keuren van arbeidsmiddelen2.1 InleidingOnder arbeidsmiddelen worden volstaan: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten,gereedschappen en installaties. Arbeidsmiddelen hebben als doel om het werk lichter engemakkelijker te maken. Veiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen welke door slijtageachteruitgaan, verlagen het risico voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers die ermeewerken. Ook periodiek onderhoud heeft een risicoverlagend karakter. HetArbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) stelt dat de werkgever verplicht is om de nodigemaatregelen te treffen met betrekking tot arbeidsmiddelen dat de veiligheid en de gezondheid vande werknemer tijdens het gebruik geen gevaar lopen. Dit valt onder de zorgplicht van de werkgever.In de hiernavolgende paragraaf wordt de wettelijke context van de veiligheidskeringen aanarbeidsmiddelen verder toegelicht.2.2 Wettelijke context van veiligheidskeuringenBij het gebruik van arbeidsmiddelen kunnen gevaren ontstaan voor de gebruikers én voor deomgeving. Door het gebruik van de arbeidsmiddelen kan de kwaliteit ervan achteruit gaan. Dit alsgevolg van slijtage, beschadiging en veroudering. Een ongeval kan een mogelijk gevolg zijn. Omdie reden is er wetgeving gericht op het waarborgen van de veilige staat van arbeidsmiddelengedurende de hele gebruiksduur.2.2.1 Arbobesluit: doelvoorschriftenDe Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen, die eisen stelt aan het gebruik en onderhoud vanarbeidsmiddelen op de werkplek, is in Nederland vervat in het Arbobesluit hoofdstuk 7 (Veiligheidvan arbeidsmiddelen en specifieke risico’s). Het Arbobesluit valt onder deArbeidsomstandighedenwet. De hierin opgenomen eisen gelden zowel voor nieuwe als reeds ingebruik zijnde arbeidsmiddelen. Een onderdeel van de wettelijke eisen is het regelmatiginspecteren of keuren (beoordelen) van arbeidsmiddelen. Het Arbobesluit, artikel 7.4a, eist datarbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd. Deze keuringen worden uitgevoerd door eendeskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.2.2.2 Keuringseisen risicovol materieelVoor risicovol materieel, zoals bepaalde typen hijskranen, liften en bepaalde apparatuur onder druk,zijn de keuringseisen gedetailleerd in wetten en normen vastgelegd. Ook voor elektrischearbeidsmiddelen en hijsgereedschappen gelden aanvullende voorschriften. Voor dezearbeidsmiddelen worden eisen gesteld aan de keurmeester en de organisatie die de keuringenuitvoert.2.2.3 Risico-inventarisatieIn beginsel zijn alle eisen die aan arbeidsmiddelen worden gesteld, gebaseerd op artikel 7.3 vanhet Arbobesluit, Geschiktheid arbeidsmiddelen. Dit artikel verplicht de werkgever arbeidsmiddelenpas te laten gebruiken na een risico-inventarisatie en -evaluatie van de arbeidsomstandighedeninzake het veilige gebruik van het middel, met inachtneming van de gevaren die de werkplek zelfmet zich meebrengt. Bovendien wordt verwezen naar de NEN-EN ISO 12100-1 norm (Veiligheidvan machines: Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginselen) die bij die risico-inventarisatie en -evaluatie kan worden gehanteerd. Pagina 8
 10. 10. Scriptie opleiding HVK2.2.4 Europese productrichtlijnen, de Machinerichtlijn en CE-markeringDe Europese productrichtlijnen waarin productveiligheidseisen zijn vastgelegd zijn in Nederlandgeïmplementeerd in de Warenwet. Eén van deze productrichtlijnen is de Machinerichtlijn. Machinesdie hieraan voldoen, zijn door de fabrikant voorzien van een CE-markering en gaan vergezeld vaneen EG-verklaring van overeenstemming. Ook voor CE-gemarkeerde machines is een controlenodig. De fabrikant is er verantwoordelijk voor dat het arbeidsmiddel bij het in de markt brengenaan de Machinerichtlijn (of andere van toepassing zijnde richtlijnen) voldoet. De werkgever isverantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de gebruiksfase. Overigens blijft de fabrikant ookverantwoordelijk voor de veiligheid van het arbeidsmiddel volgens het principe van de omgekeerdebewijslast. Deze dient aan te tonen dat het arbeidsmiddel aan de Machinerichtlijn (of andere vantoepassing zijnde richtlijnen) voldoet. Bij modificaties door de gebruiker dient zijn werkgever tebeoordelen of nog aan de Machinerichtlijn wordt voldaan dan wel wederom hieraan moet gaanvoldoen.2.3 Regels en verantwoordelijkheden m.b.t. keuringenDe werkgever is verantwoordelijk voor de technische staat en de veiligheid van het arbeidsmiddelen bepaalt of het arbeidsmiddel geschikt is voor het beoogde doel van de werkzaamheden. Indienhet gehuurde arbeidsmiddelen betreft is de huurder of de inlener vanuit de zorgplichtverantwoordelijk voor de technische staat. De verhuurder is verantwoordelijk het leveren van eenarbeidsmiddel wat voldoet aan de wettelijke eisen. Op basis van de Arbowet is een keurmeester ofexterne keuringsinstantie niet verantwoordelijk voor de veiligheid van arbeidsmiddelen, dezeverantwoordlelijkheid ligt bij de werkgever. Het uitbesteden van keuringen legt dus geenverantwoordelijkheid bij de (externe) keurmeester. Dit geldt voor het eigen materieel, maar ook vooringehuurd of ingeleend materieel.2.3.1 Deskundigheid en positie van de keurmeesterWie zijn bevoegd om keuringen uit te voeren? In het Arbobesluit artikel 7.4.a lid 5 is opgenomen datkeuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.Daarnaast zijn door de wetgever zogenaamde keuringsklassen vastgesteld waarin is bepaald welkearbeidsmiddelen door (of namens) de werkgever mogen worden uitgevoerd en welkearbeidsmiddelen door een (gecertificeerde) externe keuringsinstantie moeten worden uitgevoerd.Het betreft de volgende keuringsklassen:Klasse 0.De keuringen worden verricht door personen die daartoe voorlichting en onderricht hebben gehad.Arbeidsmiddelen met geringe risicos zijn ingedeeld in klasse 0, hierbij valt te denken aanbijvoorbeeld een schaftwagen, bouwkeet, etc.Klasse 1.De keuringen worden verricht door deskundige personen die door de werkgever zijn aangewezenen daartoe speciaal zijn opgeleid. Het overgrote deel van de gebruikte arbeidsmiddelen valt in dezeklasse. Voorbeelden hiervan zijn de boormachines, cirkelzagen, ladders, motorkettingzagen,trappen, etc.Klasse 2.De keuringen worden verricht door speciaal daartoe opgeleid personeel, dat een onafhankelijkepositie bekleedt ten opzichte van degenen die bij de keuringsuitkomsten belang hebben. Dekeurmeester heeft dus geen belang bij de uitkomst van de inspectie. Een afkeuring mag geengevolgen hebben voor het dagelijkse werk van de keurmeester. Voorbeelden van klasse 2arbeidsmiddelen zijn: bouwlift, heftruck, bovenloopkranen, etc.Klasse 3.Aan de keuringsinstantie worden naast de eisen uit klasse 2 ook eisen gesteld aan de Pagina 9
 11. 11. Scriptie opleiding HVKonafhankelijkheid en deskundigheid van de beoordelingsorganisatie binnen een bedrijf. Het bedrijfdient een kwaliteitssysteemcertificaat te hebben (EN 45012 / ISO 9000) of een specifiekeaccreditatie als inspectie-instelling (EN 45004). Het is mogelijk dat een onafhankelijkematerieeldienst aan deze voorwaarden voldoet. Voorbeelden van klasse 3 arbeidsmiddelen 3 zijntorenkranen, mobiele kranen, heistellingen, etc.Klasse 4.De keuringen worden verricht door onafhankelijke en deskundige keuringsinstanties, die door deRaad van Accreditatie zijn geaccrediteerd. De overheid schrijft de specifieke keuringen voor enwijst de keuringsinstanties aan (EN 45011). Het technische gedeelte van de keuringen mag door dekeuringsinstantie per contract worden uitbesteed aan instellingen waarvan de deskundigheid en deonafhankelijkheid middels accreditatie of anderszins zijn gewaarborgd. De eindverantwoordelijkheidvoor keuringsresultaten blijft echter bij de aangewezen keuringsinstantie. Voorbeeld van eenarbeidsmiddel in deze klasse is de personen-/goederenlift.Klasse 5.Hierbij geldt het zelfde als bij klasse 4, de keuringen mogen door de onafhankelijkekeuringsinstantie echter niet aan anderen worden uitbesteed. Deze klasse is in de algemeneindustrie en bouw niet relevant.Klasse 6.Hierbij geldt het zelfde als bij klasse 5, met extra overheidstoezicht of uitvoering door de overheidzelf. Deze klasse wordt momenteel niet gebruikt. Alleen arbeidsmiddelen uit de klassen 0 – 2mogen door of namens de werkgever zelf worden gekeurd. Arbeidsmiddelen in de klasse 3betreffen een overgangsklasse en hoger mogen in het algemeen niet door de werkgever zelfworden gekeurd. Voor de keuringsklassen 0 – 2 dient “deskundigheid” schriftelijk te wordenaangetoond. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een certificaat van deelname aan een cursuskeurmeester (elektrische) arbeidsmiddelen worden aangetoond. Ook wordt een meerjarige ervaringgeaccepteerd als “deskundigheid”. Indien de keurmeester ook elektrische arbeidsmiddelen keurt ishet belangrijk dat deze schriftelijk wordt aangewezen als Voldoende onderricht persoonkeurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 (VOP). Ook kan de bevoegdheid tot keurenworden opgenomen in een functieomschrijving. De keurmeester mag geen belang hebben bij hetresultaat van zijn keuring. Degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden(productieverantwoordelijke) mag de uitslag van de beoordeling niet kunnen beïnvloeden.2.3.2 Verantwoordelijkheid voor het managementsysteemHet is belangrijk dat één persoon verantwoordelijk wordt gesteld voor het managementsysteem metbetrekking tot het uitvoeren van de keuringen. Dit kan een KAM-manager, Arbo-coördinator,preventiemedewerker, hoofd materieelbeheer of de keurmeester zelf zijn. Dezeverantwoordelijkheid en de bijbehorende taken en bevoegdheden dienen vastgelegd te zijn in eenfunctieomschrijving.2.4 Opzetten keuringen2.4.1. InleidingAls de keurmeester is opgeleid en aangewezen dan gaat hij op enig moment starten met hetkeuren. Als startpunt kan de keurmeester beginnen met een overzichtslijst waarin alle aanwezigearbeidsmiddelen worden vastgelegd. Een handig hulpmiddel kan zijn een tabel waarin perarbeidsmiddel de volgende kenmerken worden vastgelegd: Soort arbeidsmiddel; Merk; Type; Serienummer. Pagina 10
 12. 12. Scriptie opleiding HVKBelangrijk is om een keuze te maken welke arbeidsmiddelen wel en welke arbeidsmiddelen niet zelfgekeurd worden.Voorbeelden van arbeidsmiddelen welke door de keurmeester gekeurd kunnen worden zijn: Arbeidsmiddelen klasse 0 t/m 2 (zie par. 2.3.1); Alle gangbare 230V elektrische arbeidsmiddelen zoals: boormachine, slijpmachine, looplamp, etc.; Alle gangbare 380V machines zoals: draaibank, freesbank, cirkelzaag, etc; Alle gangbare motorische materieel zoals: motorkettingzaag, maaimachine, bosmaaier, triplaten, etc.Uitsluitingen welke niet zelf gekeurd mogen worden zijn: Arbeidsmiddelen klasse 3 t/m 6 (zie par. 2.3.1); Hijs- en hefmiddelen boven de 2 ton dan wel 10 tonmeter zoals torenkranen, mobiele kranen, hijstellingen, etc.; Middelen t.b.v. personenvervoer zoals (bouw)liften, personenliften, etc.Belangrijke stelregel is dat de keurmeester zijn of haar eigen “kracht” kent. Indien eenarbeidsmiddel onbekend is, dient de kennis eigen gemaakt te worden of de keuring te wordenuitbesteed aan keurmeesters welke over de noodzakelijke kennis en kunde beschikken.2.4.2. Identificatie van arbeidsmiddelenArbeidsmiddelen dienen in het kader van naspeurbaarheid te worden geïdentificeerd om het later tekunnen traceren. Dit is eveneens van belang om een link te vormen tussen het arbeidsmiddel eneen checklist welke als bewijs dient dat de keuring plaatsgevonden heeft.Identificatie van arbeidsmiddelen kan op de volgende wijzen plaatsvinden: Graveren van een nummer; Barcodestickers (zie fig. 2.1 t/m 2.4); RFID-chips (Radio Frequency Identification); Kleurcodes.Fig. 2.1 Barcodesticker Fig. 2.2 RFID- Fig. 2.3 RFID Fig. 2.4 interne RFID- chip scanner chip in arbeidsmiddelHet graveren is veel gebruikte en “onuitwisbare” methode om een arbeidsmiddel te identificeren.Het voordeel van graveren is dat de leesbaarheid van het identificatienummer bij arbeidsmiddelendie in werkplaatsen en op bouwlocaties worden gebruikt redelijk tot goed gewaarborgd is en blijft.Nadeel vanuit elektrisch oogpunt is dat graveren in elektrisch isolerende delen de isolatiewaardenegatief beïnvloed. Het toepassen van barcodestickers is in opkomst bij identificatie vanarbeidsmiddelen. Bij stationaire apparatuur in kantoren en werkplaatsen is dit een goede methode.In de praktijk laten bij elektrische handgereedschappen barcodestickers vaak los in werkplaats- enbouwplaatsomstandigheden. De toepassing van RFID-chips is eveneens in opkomst. Een aantalleveranciers van elektrische arbeidsmiddelen voorziet momenteel het materieel al van chips,waarmee de invoering van deze vorm van identificatie wordt vergemakkelijkt. De kosten van lossechips zijn echter nog vrij hoog, waardoor het identificeren van reeds aanwezig materieel hooguitvallen. Samenvattend verdient graveren van arbeidsmiddelen de voorkeur: zowel vanuit praktischals uit kostentechnisch oogpunt. Graveren in verlengsnoeren en andersoortige kabels is niettoegestaan. Hiervoor zijn speciale kabellabels beschikbaar. Ook kunnen met tie-raps vastgezette Pagina 11
 13. 13. Scriptie opleiding HVKaluminium plaatjes worden gebruikt. Hierop is dan eveneens de keuringssticker te bevestigen.2.4.3. Inkoop van nieuwe arbeidsmiddelenMoeten nieuwe arbeidsmiddelen gekeurd worden? Bij nieuw ingekochte arbeidsmiddelen spreektartikel 7.2. van het Arbobesluit over het vermoeden van overeenstemming. Arbeidsmiddelen welkevoorzien van een CE-markering worden vermoed te voldoen aan een reeks van artikelen uit hetArbobesluit hoofdstuk 7. Daaruit is te interpreteren dat nieuwe arbeidsmiddelen niet gekeurdhoeven te worden. Vanzelfsprekend dienen nieuwe arbeidsmiddelen van een identificatienummerte worden voorzien en opgenomen te worden in het keuringssysteem. De praktijk wijst uit datwettelijk gezien een keuring van de arbeidsmiddelen niet noodzakelijk is, maar dat ook binnenfabrikanten wel eens fouten worden gemaakt en dat een beschermingsleiding van een klasse Iarbeidsmiddel (geaarde apparaten) niet aangesloten blijkt te zijn. Keuring kan dan vervelendegevolgen voorkomen en blijkt dan een nuttig hulpmiddel te zijn.2.4.4 Bepalen keuringsfrequentieHoe vaak dienen de keuringen plaats te vinden? De VCA Checklijst eist een jaarlijkse keuring.Afwijking hiervan in de negatieve zin, dient gemotiveerd te worden en wordt zelden door auditorengeaccepteerd. Artikel 7.4.a van het Arbobesluit spreekt van: “een keuring dient zo dikwijls teworden uitgevoerd als voor de goede staat noodzakelijk is”. Binnen de NEN 3140 wordt eenrekenmethode gehanteerd waar op basis van o.a. de omgeving waarbinnen het arbeidsmiddelwordt toegepast, de deskundigheid van de gebruiker, frequentie van gebruik, kans opbeschadigingen wordt bepaald hoe vaak een arbeidsmiddel gekeurd dient te worden. Op basis vande VCA-eis, gecombineerd met ervaringen uit verschillende bedrijfstakken wordt geadviseerd omminimaal een jaarlijkse keuringsfrequentie aan te houden. Dit wordt ook wel de veilige ondergrensgenoemd. Aanvullend hierop spreekt artikel 7.4.a van het Arbobesluit over dat keuringennaspeurbaar moeten worden uitgevoerd als er reparaties, ongevallen en/of modificaties hebbenplaatsgevonden.2.4.5 Bewijs van uitgevoerde keuring / keuringsstatusVanuit het Abobesluit wordt in artikel 7.4.a lid 6 gesproken van het feit dat een bewijs vanuitgevoerde keuring op de arbeidsplaats aanwezig dient te zijn. De aanwezigheid van eenkeuringsrapport van bijvoorbeeld een boormachine op een bouwplaats brengt veel praktischebezwaren met zich mee. Een keuringssticker waarop de uiterste herkeuringsdatum is aangegevenbiedt eveneens een schriftelijk bewijs. Een keuringsrapport al dan niet in elektronische vorm kandan het formele bewijs vormen dat het arbeidsmiddel is gekeurd. Zaak is om keuringsstickers, ookwel vervaldatumstickers genoemd, op een plaats te plakken waar het zo mogelijk is beschermdtegen “schuren” en dus het onleesbaar worden van de sticker. Over de tekst op keuringsstickersbestaan veel onduidelijkheden. Deze dient tenminste de datum van de eerstvolgende keuring tebevatten (VCA 2004/04). De datum van de keuring mag vermeld zijn, maar dit is niet noodzakelijk.Fig. 2.5 diverse keuringsstickersOok kunnen kleurcodes met tape of verf worden aangebracht. Alle goedgekeurde arbeidsmiddelenworden in een bepaald jaar van bijvoorbeeld de kleur rood voorzien. Het daaropvolgende jaar wordtna keuring een andere kleur gekozen. Het is daarmee, mits voldoende voorlichting plaatsgevondenheeft over de “kleur per jaar”, te allen tijde duidelijk welke arbeidsmiddelen gebruikt mogen worden. Pagina 12
 14. 14. Scriptie opleiding HVK2.4.6 Planning van keuringenAls de keuringsfrequentie is vastgesteld dan dient er een registratie te worden bijgehoudenwanneer de keuringstermijn afloopt. Geadviseerd wordt om ca. 1 maand voor afloop van dekeuringstermijn de werknemers aan te schrijven dat er een (her)keuring gepland dient te worden.Gelet op de staat van de arbeidsmiddelen is het verstandig om afspraken te maken over het zoschoon mogelijk aanleveren van de arbeidsmiddelen. Dit omdat een visuele beoordeling vanvervuilde arbeidsmiddelen moeilijk is.2.4.7 Uitvoeren van keuringenHet inhoudelijk uitvoeren van de keuringen is aan de orde geweest tijdens de diversekeurmeestertrainingen. De details van de criteria op basis waarvan gekeurd wordt, valt niet binnendeze scriptie.Belangrijk voor het uitvoeren van keuringen is de locatie. De keurmeester dient een locatie in devorm van een werkplaats of buitenlocatie te vinden waar hij veilig kan keuren zonder dat zijn/haareigen veiligheid in het geding komt. Gevaar voor aanrijding of andere overlappen metproductieprocessen dienen te worden voorkomen. Voor het uitvoeren van keuringen aan elektrischmaterieel, dient de keuring te worden uitgevoerd op een houten werktafel of op een isolerende mat.Dit om de kans op elektrocutie te voorkomen. Bij reparatie van arbeidsmiddelen, bijvoorbeeld hetvervangen van kabels dient de veiligheid van de keurmeester te worden gewaarborgd. Deveiligheidsprocedures en instructies zoals vastgelegd in de NEN 3140: 1998 dienen te wordengehanteerd bij reparatiewerkzaamheden.De daadwerkelijke keuring wordt uitgevoerd aan de hand van een keuringschecklijst. In de markt enop het internet zijn vele checklijsten beschikbaar. Er zijn CD-roms beschikbaar waarin voor velearbeidsmiddelen specifieke checklijsten beschikbaar zijn. Dit levert voordelen op omdat dekeurmeester het betreffende arbeidsmiddel “herkent” in de checklijst. Zo zijn er checklijstenbeschikbaar, bijvoorbeeld voor: bosmaaiers, motorkettingzagen, loopmaaiers, etc. Nadeel is dat eraltijd “uitzonderingen” zijn waarvoor geen specifieke checklijsten beschikbaar zijn.Een oplossing is om te gaan werken met algemene checklijsten waarmee een categoriearbeidsmiddelen gekeurd kunnen worden. In het geval van de hiervoor genoemde arbeidsmiddelenzou een checklijst voor motorisch materieel kunnen worden toegepast, waarbij enkelekeuringspunten voor een specifiek arbeidsmiddel niet van toepassing kunnen zijn. Het toepassenvan een algemene keuringschecklijst stelt hogere eisen aan het inlevingsvermogen en aan dekennis van de keurmeester.2.4.8 Archiveren van de keuringsresultatenKeuringschecklijsten kunnen vanzelfsprekend op papier maar mogen ook in digitale vormgearchiveerd worden. In principe hoeven checklijsten uitgaande van een jaarlijkse keuring maar 1jaar bewaard te worden. Na afloop wordt de keuringslijst vervangen door de nieuwekeuringschecklist. Aangeraden wordt dat wanneer tijdens de keuring sabotage van beveiligingenworden aangetroffen (b.v. het vastzetten van een dodemansknop d.m.v. een tie-rap) hiervan eenopmerking te maken op de checklist. Vanzelfsprekend wordt het arbeidsmiddel pas goedgekeurdnadat de sabotage ongedaan is gemaakt. De gebruiker en naar mijn mening ook de leidinggevendedient van de sabotage op de hoogte te worden gesteld. Voor checklists van dergelijkegesaboteerde arbeidsmiddelen beveel ik aan om deze bijvoorbeeld 3 jaren te archiveren. Dit omvoor de keurmeester aantoonbaar te maken dat sabotage is onderkend en dat meerdere malenactie is ondernomen naar de gebruikers. Pagina 13
 15. 15. Scriptie opleiding HVK2.4.9 Meetapparatuur keuringen elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140Om de elektrische veiligheid van arbeidsmiddelen volgens NEN 3140 te keuren dienen ookmetingen te worden uitgevoerd. Tijdens deze metingen worden onder andere de isolatieweerstand,de lekstroom en de weerstaand van de beschermingsleiding (indien aanwezig) doorgemeten. Omdeze metingen uit te voeren van een vijftal merken op de markt: Nieaf-Smitt, Fluke, GossenMetrawatt, Megger en Amprobe. Deze merken hebben handtesters op de markt gebracht, waar nahet uitvoeren van de keuring handmatig een checklijst moet worden ingevuld. Ook beschikken demerken over downloadable apparatentesters, waarin de keuringsresultaten kunnen wordenopgeslagen en kunnen worden overgezet naar een computer om te worden gearchiveerd, dan welte worden geprint. Als u een NEN 3140 tester wilt aanschaffen dan zijn er een drietal zaken welkekunnen worden overwogen:Hoeveel arbeidsmiddelenHet aantal te keuren arbeidsmiddelen bepaalt of een handmatige tester of een downloadable testerrendabel is.Handmatige testerHandmatige testers hebben geen geheugen om testresultaten op te slaan. De testresultaten dient udus vast te leggen in een testrapport. Handtesters worden aanbevolen als u minder dan ca. 100arbeidsmiddelen gaat keuren.Downloadable testersDownloadable testers beschikken over intern geheugen en kunnen testresultaten opslaan. Detestresultaten kunnen gedownload worden naar een softwarepakket om de keuringen te beherenen/of de keuringsrapporten te printen. Deze testers worden aanbevolen als u meer dan ca. 100objecten gaat testen op jaarbasis. Deze testers worden ook aanbevolen als u aan de slag gaat alsexterne keurmeester.Opslaan resultatenHet bijhouden en beheren van de keuringsresultaten is een wettelijke en een VCA verplichting.Hiermee kunt u aantonen dat u de keuringen hebt uitgevoerd. Houdt u in het achterhoofd dat hetschriftelijk bijhouden van 100 keuringsresultaten even lang duurt als het uitvoeren van 100keuringen…Fig. 2.6 diverse apparatentesters2.4.10 Beheer en kalibratie van meetapparatuurMeetapparatuur in de vorm van een apparatentester bepaalt of een arbeidsmiddel elektrisch veiligis. Het is dus belangrijk om te weten of de meetapparatuur betrouwbaar is. Het is niet wettelijkverplicht, maar aangeraden wordt om meetapparatuur jaarlijks te laten kalibreren teneinde tebepalen of de meetwaarden binnen de door de fabrikant vastgestelde toleranties vallen.Meetapparatuur wordt nieuw geleverd voorzien van een conformiteitsverklaring, waarmeeaangegeven wordt dat deze bij aankoop binnen de toleranties valt. Verstandig is om ten behoevevan een tijdige kalibratie een contract hiervoor met de fabrikant af te sluiten. Alle fabrikantenwerken met kalibratiekaarten waarmee de keurmeester ca. 1 maand voor afloop van dekalibratietermijn wordt aangeschreven om de kalibratie te laten uitvoeren. Fabrikanten leveren na Pagina 14
 16. 16. Scriptie opleiding HVKkalibratie een kalibratiecertificaat, welke moet worden gearchiveerd. Daarnaast wordt doorfabrikanten een kalibratiesticker aangebracht waarop de uiterste keuringsdatum wordt aangegeven.2.4.11 Afgekeurde arbeidsmiddelenBelangrijk is om voorafgaand aan de keuringen vast te stellen wat er met de afgekeurde en alszodanig onveilige arbeidsmiddelen dient te gebeuren. Allereerst dient er te worden bepaald of hetarbeidsmiddel kan worden gerepareerd. Reparatie kan en mag door een keurmeester uitgevoerdworden als deze voldoende onderricht is en over voldoende technische kennis beschikt omreparatie te kunnen uitvoeren. Is dit niet het geval dan verdient uitbesteding van de reparatie devoorkeur. Na reparatie dient een herkeuring van het arbeidsmiddel plaats te vinden.Vanzelfsprekend moet worden afgewogen of de kosten van reparatie en herkeuring uitkunnen t.o.v.de aanschaf van een nieuw arbeidsmiddel.Afgekeurde arbeidsmiddelen die niet gerepareerd kunnen worden mogen niet meer ingezetworden. Het verdient de voorkeur om de arbeidsmiddelen middels een rode afkeursticker of label temarkeren als zijnde afgekeurd. Ook het achter slot en grendel opbergen is verstandig omdat andersde kans bestaat dat in “noodgevallen” de arbeidsmiddelen toch ingezet gaan worden. Afgekeurdearbeidsmiddelen kunnen worden gebruikt t.b.v. onderdelen of kunnen hierna worden vernietigd. Hetmeegeven van afgekeurde arbeidsmiddelen aan medewerkers wordt ten strengste afgeraden. Pagina 15
 17. 17. Scriptie opleiding HVKH3 Borgen van veiligheidskeuringen3.1 InleidingIn het voorgaande hoofdstuk heb ik getracht een beeld te schetsen van de onderwerpen waar dekeurmeester arbeidsmiddelen rekening mee moet houden als hij wil starten met het uitvoeren vanveiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen. Deze onderwerpen, inclusief het daadwerkelijke keuren,dient te worden geborgd in de vorm van een managementsysteem. In de hiernavolgendeparagrafen beschrijf ik achtereenvolgens welke onderwerpen geborgd dienen te worden (par. 3.2),welke managementsystemen t.b.v. borging in aanmerking komen (par. 3.3) en een conclusie vaneen maatwerk managementsysteem voor het uitvoeren van de veiligheidskeuringen (par. 3.4).3.2 Eisen managementsysteemEen managementsysteem is te omschrijven als: de organisatorische structuur,verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen vande veiligheidskeuringen. Het doel van het managementsysteem voor het borgen van deveiligheidkeuringen is ervoor zorgdragen dat: de veiligheidskeuringen telkens op dezelfde manier plaatsvinden volgens de vooraf vastgelegde kwaliteitscriteria; de continuïteit van de veiligheidskeuringen is gewaarborgd.Een managementsysteem voor het borgen van veiligheidskeuringen dient naar mijn meningtenminste de volgende elementen te bevatten: 1. Kwaliteitsbeleid; 2. Vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 3. Procedure t.b.v. het voorbereiden van veiligheidskeuringen; 4. Procedure t.b.v. het uitvoeren van de veiligheidskeuringen; 5. Procedure t.b.v. het registreren, rapporteren en het archiveren van de veiligheidskeuringen; 6. Procedure t.b.v. het beheer van wetgeving, normen en voorschriften; 7. Procedure t.b.v. het beheren van meetinstrumenten; 8. Procedure t.b.v. opleiding en training van keurmeester(s) (elektrische) arbeidsmiddelen.In de volgende paragrafen wordt een invulling gegeven van de hiervoor genoemde elementen.3.2.1 KwaliteitsbeleidDe basis van elk managementsysteem is een beleidsverklaring. Hierin dient de doelstelling van hetmanagementsysteem t.b.v. veiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen te worden vastgelegd.Belangrijk is dat de directie van de organisatie onderschrijft dat de veiligheid van arbeidsmiddelenop een hoog niveau komt, dan wel blijft. Dit beleid dient door de directie uitgedragen te worden naarde gehele organisatie.3.2.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdhedenIn het managementsysteem dient naast de eindverantwoordelijke manager te worden vastgelegdwelke medewerkers aangewezen zijn als keurmeesters. In het geval er meerdere keurmeestersactief zijn is het van belang dat een keurmeester als hoofdkeurmeester eindverantwoordelijk is.Belangrijk hierbij is dat de keurmeesters zo mogelijk onafhankelijk zijn van de uitvoerende taken.Daarmee wordt bedoeld dat de keurmeester geen baten –of nadelen- ondervindt van goedkeuringdan wel afkeuring van de arbeidsmiddelen. Het keuren van arbeidsmiddelen dient steedsonafhankelijk van andere taken te worden uitgevoerd. Pagina 16
 18. 18. Scriptie opleiding HVKDe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen in de vorm van een functieomschrijvingworden opgesteld. Ook is het mogelijk om taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in devorm van een matrix weer te geven.Onder andere de volgende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dienen te wordenvastgelegd: Wie schrijft afdelingen aan om arbeidsmiddelen voor keuring aan te bieden; Wie beslist over het bepalen van keuringsfrequenties; Wie is bevoegd om de resultaten van de keuringen te beoordelen en te interpreteren; Wie is bevoegd om tekortkomingen ten opzichte van de geldende veiligheidseisen, wet- en regelgeving vast te stellen; Welke medewerkers zijn bevoegd om afgekeurde arbeidsmiddelen te laten repareren dan wel te laten vernietigen.In de functieomschrijving dient eveneens te worden vastgelegd welke medewerker(s) bevoegd zijnom de resultaten van visuele inspecties, metingen en beproevingen te beoordelen, te accepteren enarbeidsmiddelen vrij te geven. De plaats van de medewerkers welke met het keuren belast zijndienen eveneens in het organisatieschema te worden opgenomen.3.2.3 Voorbereiden van veiligheidskeuringenIn het managementsysteem dient een procedure te worden opgenomen waarin deveiligheidskeuringen worden voorbereid. Hierin dient onder andere te worden vastgelegd: De identificatie en/of nummering van de arbeidsmiddelen; Hoe om te gaan met nieuwe arbeidsmiddelen; Het overzicht van aanwezige arbeidsmiddelen; Het plannen van de keuringen; Het bepalen welke normen voor de betreffende arbeidsmiddelen van toepassing zijn; Het bepalen welke meetapparatuur benodigd is t.b.v. de keuringen; Het maken van afspraken betreffende het tijdig en schoon aanleveren van de arbeidsmiddelen; Het bepalen van de keuringslocatie.3.2.4 Uitvoeren van veiligheidskeuringenIn een procedure dient te worden vastgelegd op welke wijze de veiligheidskeuringen wordenuitgevoerd. Keuringen worden uitgevoerd aan de hand van een checklijst. In de procedure dient tezijn opgenomen welke checklijsten voor bepaalde typen arbeidsmiddelen worden ingezet. Dekeurmeester voert de veiligheidskeuring uit. Afhankelijk van de keuze van de keurmeester wordteerst een grove visuele voorinspectie uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat veel tijd wordtbesteed aan een keuring, waarvan op voorhand al visueel is vast te stellen dat het arbeidsmiddelafgekeurd dient te worden. In de procedure dient eveneens te worden vastgelegd dat dekeuringsresultaten schriftelijk worden vastgelegd. De keurmeester dient elke afwijking ten opzichtevan de geldende veiligheidseisen, normen en voorschriften schriftelijk vast te leggen en direct aande beheerder te rapporteren. De keurmeester dient op basis van de vastgestelde afwijkingen tenopzichte van de geldende eisen, steeds over de frequentie van de keuringen te oordelen en ditschriftelijk aan de gebruiker te adviseren of overeen te komen.3.2.5 Registreren, rapporteren en archiveren van veiligheidskeuringenIn een procedure dient te worden vastgelegd door wie en op welke wijze gerapporteerd wordt overde status van de gekeurde arbeidsmiddelen. Als onderdeel van deze procedure dient te wordenvastgelegd op welke wijze de resultaten van de keuringen, waaronder meet- enbeproevingsresultaten, rapporten en vastgestelde afwijkingen, worden verzameld en op traceerbarewijze worden opgeborgen. Eveneens is de wettelijk geldende bewaartermijn voor deze documenten Pagina 17
 19. 19. Scriptie opleiding HVKmeegenomen in de procedure. Van de uitgevoerde keuringen dient van elk arbeidsmiddel eenregistratie te worden bijgehouden. Uit deze registratie dient te blijken wanneer deze hebben plaatsgevonden en welke visuele controles, metingen en beproevingen zijn uitgevoerd, welke defecten zijngeconstateerd en of al dan niet aan de gestelde eisen wordt voldaan. Ook adviseren wij dat in deprocedure wordt opgenomen hoe omgegaan wordt met levensgevaarlijke situaties. Een voorbeeldhiervan is dat als beveiligingen worden overbrugd of buiten werking zijn gesteld door gebruikers.Deze overbruggingen worden vanzelfsprekend opgeheven, maar de gebruikers –dan wel deleidinggeven- adviseren wij hiervan op de hoogte te stellen.3.2.6 Beheer van wetgeving, normen en voorschriftenBelangrijk is een procedure waarin is vastgelegd op welke wijze de keurmeester er voor zorgt datdeze beschikt over de op de verschillende arbeidsmiddelen van toepassing zijn de wetgeving,normen en voorschriften. Hier dient eveneens een overzicht van aanwezig te zijn. Ook dient in deprocedure te zijn opgenomen op welke wijze de keurmeester op de hoogte blijft van de actuelestand van de wet- en regelgeving. Een overzicht van relevante wetgeving, normen en voorschriftenis handig om voorhanden te hebben.3.2.7 Beheer van meetinstrumentenDe veiligheid wordt, in het geval het elektrische arbeidsmiddelen betreft, mede bepaald door deresultaten van een meting. Er dient een procedure aanwezig te zijn, waarin de kalibratiefrequentieis vastgelegd en het daadwerkelijke kalibreren van deze meetinstrumenten is geregeld. Nakalibratie dient de kalibratiestatus op het meetmiddel te zijn aangegeven.3.2.8 Opleiding en trainingVoor de functie van keurmeester dient te worden vastgelegd, welke opleidingen, vakkundighedenen/of ervaringen nodig zijn voor het uitvoeren van de keuringen. Vakkundigheid kan wordenaangetoond door middel van goede resultaten van een keurmeestertrainingen waarin de kennisvan machineveiligheid, de NEN 3140 zowel theoretisch als praktisch zijn getoetst. De proceduredient eveneens de mogelijkheid te bieden om de benodigde vakkundigheden en ervaringen op peilte houden. Voor het uitvoeren van Toezicht op elektrische arbeidsmiddelen is tenminste niveau van"Voldoende onderricht persoon" in het kader van de NEN 3140 vereist.3.3 ManagementsystemenVoor het borgen van het uitvoeren van veiligheidskeuringen komen verschillende normen inaanmerking. Alle genoemde normen bieden de mogelijkheden om te worden gecertificeerd dooreen certificerende instantie.Mogelijke normen zijn (limitatief): ISO 9001 (2000); OHSAS 18001 (2007); VGM Checklijst Aannemers VCA (2004/04); Criteria voor Toezicht (1999).In de hiernavolgende subparagrafen beschrijf ik in bijzonder verkorte vorm de normen welkeaanknopingspunten bieden om de veiligheidskeuringen te kunnen borgen en/of certificeren. In par.3.3.5. presenteer ik een matrix om aan te geven, welke normelementen overeenkomen met deminimale vereisten uit par. 3.2. Pagina 18
 20. 20. Scriptie opleiding HVK3.3.1 ISO 9001De Nederlandse norm NEN-EN ISO 9001 is de internationale norm op basiswaarvan kwaliteitsmanagementsystemen kunnen worden gecertificeerd. Vaakwordt deze norm toegepast om alle (primaire en secundaire) processen van eenorganisatie te certificeren. Theoretisch is het mogelijk om de scope (lees:reikwijdte) van het managementsysteem te beperken tot sec. het uitvoeren vande veiligheidskeuringen. Ook is het natuurlijk mogelijk als een organisatie reedsgecertificeerd is, de keuringsprocedures op te nemen in het bestaande ISO 9001kwaliteitsmanagementsysteem.3.3.2 OHSAS 18001OHSAS 18001 is een in Engeland ontwikkelde norm in samenwerking metdiverse normalisatie instellingen uit Europa en Australië. OHSAS staat voorOccupational Health and Safety Assessment Series. OHSAS 18001 is geeninternationale norm zoals de ISO-normen, maar is in veel landen geaccepteerdals certificeerbare norm voor arbomanagementsystemen. OHSAS 18001 bevateisen voor een arbomanagementsysteem waarmee de organisatie dearborisico’s die verband houden met de activiteiten van de organisatie kanbeheersen en de prestatie van het systeem kan verbeteren. De OHSAS richtlijn heeft in eersteplaats betrekking op arbeidsomstandigheden en niet op de veiligheid van producten en diensten.Doorgaans wordt het gehele arbozorgsysteem van een organisatie gecertificeerd. Het keuren vanarbeidsmiddelen maakt daar deel van uit.3.3.3 VGM Checklist Aannemers (VCA)VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. VGM staat voor veiligheid,gezondheid en milieu. De VCA is ontwikkeld door opdrachtgevers enaannemers uit de (petro-) chemie en wordt inmiddels ver daarbuitentoegepast. VCA is niets meer of minder dan een checklist om een veiligeen gezonde werkomgeving te bevorderen en het milieu te sparen. DeVCA is geen norm zoals ISO 9001. Bedrijven die zijn gecertificeerd volgens VCA voldoen in depraktijk aan belangrijke Arbowet- en regelgeving. Bijvoorbeeld: het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), aan kunnen tonen dat medewerkers worden geïnstrueerd,aantoonbaar toezien op veilig werken, keuren van materieel. Het keuren van Arbeidsmiddelen isconcreet opgenomen in de VCA checklist.3.3.4 Criteria voor ToezichtDe Criteria voor Toezicht is een door de Arbeidsinspectie en UNETO(deelnemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel)opgezette norm voor organisaties die elektrische installaties keuren. De normis door Arbeidsinspectie en UNETO omschreven als: “Criteria, die door deArbeidsinspectie zijn geaccepteerd als voorwaarden bij het uitvoeren vantoezicht op de veiligheid tijdens het gebruik van laagspanningsinstallaties”. Denorm is te zien als een aspect kwaliteitszorgsysteem. Dat wil zeggen datalleen die aspecten uit de ISO 9001-norm zijn genomen die bijdragen tot hetborgen van de keuringen aan elektrische installaties bij derden. De norm isdus specifiek ontwikkeld voor externe keuringsinstanties. Een volgens deCriteria voor Toezicht gecertificeerde organisatie ontvangt het Certificaat vantoezicht. Pagina 19
 21. 21. Scriptie opleiding HVK3.4 Resumé managementsysteem t.b.v het borgen van veiligheidskeuringenIn paragraaf 3.2. heb ik de eisen aan een managementsysteem voor het uitvoeren vanveiligheidskeuringen vastgelegd. Daarna heb ik in paragraaf 3.3 een globale omschrijving van denaar mijn mening beschikbare normen opgenomen.Op basis van deze informatie vindt u in bijlage 5 een matrix waarin ik in de verticale as deelementen uit de normen heb opgenomen. In de horizontale as vindt u de eisen aan hetmanagementsysteem voor veiligheidskeuringen. Per element heb ik opgenomen in welk hoofdstukdan wel paragraaf borging plaats kan vinden, aangevuld met een subjectief oordeel of borging opdeze wijze mogelijk is. Deze vergelijking is gemaakt in één tabel per norm.Indien een normparagraaf niet van toepassing is, heb ik deze niet in de matrix opgenomen. Dit omde overzichtelijkheid te waarborgen.3.4.1 Toepassing ISO 9001 als borging voor veiligheidskeuringenZoals blijkt uit bijlage 5 is de ISO 9001 uitermate geschikt om de veiligheidskeuringen te kunnenborgen en te kunnen certificeren. De scope (reikwijdte) van het systeem is af te stemmen op hetonderdeel veiligheidskeuringen. Toch zal een ISO 9001-systeem niet vaak hier alléén voor ingezetworden. Voor bedrijven welke ISO 9001 gecertificeerd zijn is het eenvoudig om de procedures op tenemen in het managementsysteem.3.4.2 Toepassing OHSAS 18001 als borging voor veiligheidskeuringenUit bijlage 5 blijkt dat het toepassen van OHSAS 18001 als borgingsnorm mogelijk is. Het is echterniet mogelijk om alléén het keuringsproces te certificeren, vanwege het feit dat een organisatiearbeidsomstandigheden in de breedste zin van het woord dient te borgen om aan OHSAS 18001 tevoldoen. Voor bedrijven die OHSAS 18001 gecertificeerd zijn, is het eenvoudig om dekeuringsprocedures te integreren in het managementsysteem.3.4.3 Toepassing VCA als borging voor veiligheidskeuringenAls norm om alléén het keuren te borgen valt VCA af. Hiervoor geldt hetzelfde als bij OHSAS18001. VCA borgt veiligheid, gezondheid en milieu in de breedste zin van het woord. Ook hier geldtdat voor bedrijven die VCA gecertificeerd zijn, dat het eenvoudig om de keuringsprocedures teintegreren in het VCA-systeem.3.4.4 Toepassing Criteria voor Toezicht als borging voor veiligheidskeuringenUit bijlage 5 blijkt dat de Criteria voor Toezicht het meest aansluiten bij het keuren vanarbeidsmiddelen voor de eigen organisatie. Toch valt de norm af. In overleg met de heer H. Hoveijn(Hoger Veiligheidskundige en certificatiemanager VGM) van KEMA is gebleken dat alleenorganisaties kunnen worden gecertificeerd die keuringen voor derden (klantorganisaties) uitvoeren.3.4.5 Resumé managementsystemenDe tussenconclusie is dat als een organisatie sec. het keuringsproces wil borgen en certificeren, deISO 9001 norm het beste hulpmiddel is. Als een organisatie reeds beschikt over een gecertificeerdOHSAS 18001 dan wel VCA-systeem, dan zijn de keuringsprocedures eenvoudig te borgen doordeze in het OHSAS 18001- dan wel VCA- systeem te integreren.De Criteria voor Toezicht, welke het beste aansluit bij de eisen van het managementsysteem (par.3.2), kunnen als “norm” dienen waaraan de procedures t.b.v. het keuren dienen te voldoen. Pagina 20
 22. 22. Scriptie opleiding HVKH4 Onderzoeksresultaten4.1 InleidingIn de hoofdstukken 2 en 3 heb ik achtereenvolgens een beeld geschetst van de onderwerpenwaarmee de keurmeester arbeidsmiddelen rekening dient te houden en de normen welke inaanmerking komen om de veiligheidskeuringen te borgen. Deze heb ik vervat in een separaatdocument, de praktijkhandleiding waarvan ik de inhoudsopgave als bijlage 7 heb opgenomen.In hoofdstuk 4 heb ik als onderdeel van mijn onderzoek de praktijkhandleiding toegepast bij eenklantorganisatie. De klantorganisatie betreft H.J.Grimbergen B.V. te Alphen aan den Rijn.Grimbergen is gespecialiseerd in productiesystemen voor de betonverwerkende industrie, zowelnationaal als internationaal. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het ontwerpen, fabriceren, leveren enin bedrijf stellen van nieuwe productiemiddelen en –inrichtingen. Ook behoort serviceverlening enondersteuning bij preventief en correctief onderhoud van bestaande installaties tot dekernactiviteiten van het bedrijf. Bij H.J. Grimbergen B.V. ben ik als externe adviseur actief met hetopzetten van een VCA**-systeem.Voor de veiligheidskeuringen zijn de heren Rombouts en P. van de Klink verantwoordelijk. Beidenzijn door Ingenium opgeleid tot keurmeester (elektrische) arbeidsmiddelen.4.2 De praktijkhandleiding in de praktijk4.2.1 WerkwijzeAan de keurmeesters van H.J. Grimbergen B.V. heb ik depraktijkhandleiding voorgelegd.De keurmeesters heb ik gevraagd om de praktijkhandleiding tebeoordelen op: Leesbaarheid; Praktische opzet; Waarde voor de keurmeester.Na het opzetten van het plan van aanpak zijn de keurmeester begonnen met het gestructureerd ensystematisch uitvoeren van de keuringen en het opzetten van een managementsysteem. Mijnbijdrage als adviseur betrof het feitelijk opstellen van de procedures als onderdeel van het VCA**-systeem. Vanwege het feit dat er een VCA-systeem in opzet aanwezig was, is gekozen om dekeuringsprocedures hierin te integreren. Na opzet van het keuringssysteem zal door mij een interneaudit worden uitgevoerd om de effectiviteit van het keuringssysteem te beoordelen.Eveneens heb ik de praktijkhandleiding voorgelegd aan de directeur van Grimbergen. Debetrokkenheid van de directie is groot. Dit uit zich met name bij het nauwgezet vormgeven van deprocedures.4.2.2 Toepassing praktijkhandleidingDe twee keurmeester van Grimbergen hebben de praktijkhandleiding bestudeerd. Op basis van depraktijkhandleiding is door keurmeester van Klink een plan van aanpak opgesteld op welke wijze zijhet opzetten van de keuringen willen uitvoeren. De stappen uit hoofdstuk 2 van depraktijkhandleiding zijn hierbij letterlijk gevolgd behoudens de paragrafen waarinachtergrondinformatie is. Tijdens het keuren zijn keuringsprocedures opgesteld, welke ik samenmet de directie heb vervat in concrete schriftelijke procedures. Pagina 21
 23. 23. Scriptie opleiding HVK4.2.3 Documenteren managementsysteemDe door de keurmeesters opgestelde keuringsprocedures zijn door mij en de directie vanGrimbergen vastgelegd in de volgende keuringsprocedures: Voorbereiden van veiligheidskeuringen; Uitvoeren van de veiligheidskeuringen; Registreren, rapporteren en het archiveren van de veiligheidskeuringen; Beheer van wetgeving, normen en voorschriften; Beheer van meetinstrumenten; opleiding en training van keurmeester(s) (elektrische) arbeidsmiddelen.Het VCA-handboek van H.J. Grimbergen B.V. bevat een tabel waarin per functie de taken,verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. De functie van hoofdkeurmeester enkeurmeester zijn hieraan toegevoegd evenals de bij de genoemde functies behorende taken,verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In het VCA-handboek van H.J. Grimbergen is eenbeleidsverklaring opgenomen t.a.v. veiligheid, gezondheid en milieu. De intentie t.a.v.arbeidsmiddelen is hieraan toegevoegd.Het voert ver om alle keuringsprocedures op te nemen in deze scriptie. Daarom heb ik er voorgekozen om 1 voorbeeldprocedure op te nemen. Hiertoe heb ik de procedure uitvoeren vankeuringen opgenomen in bijlage 6. De procedures in het VCA-handboek van H.J. Grimbergen B.V.zijn weergegeven in de vorm van flowcharts. Voor de keuringsprocedures is dit vanzelfsprekendook gedaan.4.3 Resumé keurmeesters klantorganisatieDe keurmeesters van H.J. Grimbergen B.V. hebben de praktijkhandleiding beoordeeld op de in par.4.2.1. van deze scriptie genoemde criteria.De opmerkingen waren -zoals vaker door technici gecommuniceerd- “wel goed”. Ze vonden heteen handig hulpmiddel omdat het hen stap voor stap door het keuringsproces geleid heeft. Quataalgebruik vonden ze het prettig leesbaar en begrijpelijk. Het sluit goed aan bij “de taal van dewerkvloer”.De directeur van Grimbergen was uitermate positief over de praktijkhandleiding. De teksten zijnnaar zijn mening erg toegankelijk en geven eveneens het management voldoendeaanknopingspunten om de veelal praktische elementen (keurmeesterperikelen) te kunnen borgen. Pagina 22
 24. 24. Scriptie opleiding HVKH5 Conclusies, aanbevelingen en reflectie5.1 ConclusiesHet doel van mijn scriptie/onderzoek was Het opzetten van een praktijkhandleiding voor hetimplementeren van een intern managementsysteem voor MKB bedrijven welke zelfveiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen in de breedste zin van het woord willen uitvoerenconform Arbobesluit artikel 7.4a (mechanische aspecten) en de NEN 3140.Het bovengenoemde doel heb ik vervolgens vertaald in een drietal onderzoeksvragen. Dezeonderzoekvragen zal ik achtereenvolgens beantwoorden.Onderzoeksvraag 1Wat zijn de concrete aandachtspunten waar de MKB keurmeester Arbeidsmiddelen rekening meemoet houden en welke beslissingen dient hij hierbij te nemen?Door middel van literatuuronderzoek heb ik geconcludeerd dat de concrete aandachtspuntenwaaromtrent de keurmeester beslissingen dient te nemen zich concentreren rond: Het identificeren van arbeidsmiddelen; Het inkoopproces van nieuwe arbeidsmiddelen; Het bepalen van de keuringsfrequentie; Het bewijs van uitgevoerde keuring / het aangeven van de keuringsstatus; Het planning van keuringen; Het uitvoeren van keuringen; Het archiveren van de keuringsresultaten; De keuze van de juiste meetapparatuur voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen; Het beheer en kalibreren van meetapparatuur; Hoe om te gaan met afgekeurde arbeidsmiddelen.Onderzoeksvraag 2Op welke wijze is het keuren van (elektrische) arbeidsmiddelen te borgen door middel van eenmanagementsysteem?Het borgen van de keuringen is een noodzakelijk kwaad om de continue kwaliteit van de keuringente waarborgen. Om het uitvoeren van keuringen te kunnen borgen staan een aantal normen terbeschikking, het betreft: ISO 9001, OHSAS 18001, VCA en de Criteria voor toezicht. In eenkwalitatieve studie heb ik in hoofdstuk 3 een vergelijking gemaakt tussen de eisen aan eenmanagementsysteem t.b.v. keuren in relatie tot de specifieke normaspecten welke borging encertificering mogelijk maken.Mijn conclusie is dat de ISO 9001 norm de beste handvatten biedt om sec. het keuringsproces teborgen en certificeren. Voor reeds VCA- dan wel OHSAS 18001 gecertificeerde bedrijven biedende genoemde checklijst/norm veel aanknopingspunten om het keuren te kunnen borgen. Alleen hetkeuringsproces borgen is niet mogelijk m.b.v. VCA en OHSAS 18001. De normelementen uit deCriteria voor Toezicht, welke het beste aansluiten bij de eisen van het managementsysteem. 3.2),kunnen perfect als “norm” dienen waaraan de procedures t.b.v. het keuren dienen te voldoen.Certificatie van de interne keuringsorganisatie is niet mogelijk volgens de Criteria voor toezicht. Ditis het geval vanwege het feit dat de norm bedoeld is voor externe keuringsinstanties.Op basis van de onderzoeksvragen 1 en 2 is de feitelijke praktijkhandleiding vormgegeven. Pagina 23
 25. 25. Scriptie opleiding HVKOnderzoeksvraag 3Is de samengestelde praktijkhandleiding een nuttig instrument voor de MKB keurmeesterarbeidsmiddelen?In hoofdstuk 4 heb ik beschreven op welke wijze ik de praktijkhandleiding heb toegepast bij eenklantorganisatie H.J. Grimbergen B.V.. De keurmeesters en de directeur van Grimbergen hebbende praktijkhandleiding als zeer leesbaar ervaren en zeer positief beoordeeld om als keurmeesterinzicht te krijgen in de te nemen beslissingen. Mijn bijdrage heeft zich in deze fase beperkt tot hetschrijven van de daadwerkelijke procedures. Daar ik in opdracht van Grimbergen bezig was het hetopzetten van een VCA-systeem heb is gezamenlijk besloten de keuringsprocedures in het VCAhandboek te integreren.Mijn conclusie is dat de praktijkhandleiding in zijn geheel een nuttig hulpmiddel is omveiligheidskeuringen te kunnen borgen als MKB keurmeester. Voor de compleetheid heb ik inbijlage 7 de inhoudsopgave opgenomen van de praktijkhandleiding. Dit vanwege het feit dat eranders veel overlap zou bestaan tussen de scriptie en de praktijkhandleiding.Door beantwoording van mijn drie onderzoeksvragen heb ik naar mijn mening invulling gegevenaan het doel van mijn scriptie zoals vastgelegd in mijn door de examencommissie goedgekeurdescriptievoorstel d.d. 14 maart 2008. Middels deze scriptie hoop ik een bijdrage te leveren aan deveiligheidskunde in het algemeen.5.2 AanbevelingenIn mijn scriptievoorstel heb ik in par. 13 aangegeven dat ik door middel van een audit de effectiviteitvan het opgezette en geïmplementeerde managementsysteem wilde beoordelen. Gelet op de lateimplementatie van de keuringsprocedures in relatie tot de inleverdatum van de scriptie ben ik hierniet meer aan toe gekomen. Mijn aanbeveling is om circa 1 maand voor de certificering van hetVCA-systeem door BVQI een proefaudit uit te voeren, waarin ik het volgende zou willenbeoordelen: Is het systeem doeltreffend geïmplementeerd? Werkt het systeem in de praktijk.De genoemde audit ga ik uitvoeren. De datum van de audit zal echter na de inleverdatum van mijnscriptie liggen.5.3 ReflectieHet systematisch opzetten van het onderzoek volgens de methode van Verschuren en Doorewaardheeft mij enorm geholpen bij het structureren van mijn gedachten en hebben voorkomen dat ik tesnel conclusies getrokken heb. Ik dacht dat ik al veel kennis had over het onderwerp, toch heeft ditonderzoek een behoorlijke verdieping gegeven van mijn kennis over het onderwerp. Pagina 24
 26. 26. Scriptie opleiding HVKBijlage 1 LiteratuurlijstArbouw, Het inspecteren van arbeidsmiddelen; regels en verantwoordelijkheden, Amsterdam, 2005Coppes, P.H.W.J.M., NEN 3140, de norm in de praktijk, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft2002Coppes, P.H.W.J.M., Praktijkgids Werken met laagspanningsinstallaties - NEN 3140 verklaard,Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2003Doeleman, H.J. en Maas, J.G.V., De kwaliteit van milieu en arbozorg, 6e druk, Kluwer, Alphen aanden Rijn, 2007Elling, R., Rapportagetechniek, Wolters-Noordhoff, 3e druk, Groningen, 2004Frijters, P.J.G.J., Machineveiligheid in 100 vragen, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2006Hoogerkamp, P., AI 11 Machineveiligheid, afschermingen en beveiligingen, 4e druk, SDU Uitgevers,Den Haag, 2008Jans, G., Keuringsrapporten arbeidsmiddelen versie 2.0, Reed Business Information, Amsterdam,2004Kluwen, N., Elektrotechnische metingen in de praktijk, SDU, Den Haag, 2006Verschuren, P. en Doorewaard, H., Het ontwerpen van een onderzoek, Lemma B.V., Utrecht, 1995Zwaard, Dr. A.W., Praktijkgids Arbeidsveiligheid 2008, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2007Zwaard, Dr. A.W., Arbojaarboek 2008, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2007Cursusmappen keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140AIBSArbodeArgus opleiding en trainingBol AdviesElsevier opleidingenKader, opleiding en trainingNieuwhuis ConsultROVCS.O.T.STODTVan der HeideInternetsiteswww.arbeidsinspectie.nlwww.arbo.nl Pagina 25
 27. 27. Scriptie opleiding HVKInternetsites (vervolg)arbo.startpagina.nlwww.arbouw.nlwww.denf.nlwww.euronorm.netwww.nen.nlwww.overheid.nlwww.pilz.nlwww.uttwente.nlNormenNEN-EN ISO 9001 (2000) Uitgever: Nederlands Normalisatie Instituut, 2000OHSAS 18001 (2007) Uitgever: Nederlands Normalisatie Instituut, 2007VCA 2004/04 Uitgever SSVV, 2004Criteria voor Toezicht TZ 99-10-25 Uitgever: KEMA 1999 Pagina 26
 28. 28. Scriptie opleiding HVKBijlage 2 BegrippenlijstArbeidsmiddelen Alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties.Borgen Het vastleggen van werkwijzen in procedures en instructies met als doel de kwaliteit van de werkwijzen te beheersen.Certificerende instantie Door de Raad van Acrreditatie toegestane organisatie welke beoordeelt of het managementsysteem van een organisatie voldoet aan de normen (b.v. ISO 9001, VCA, etc).Criteria voor Toezicht Een door de Arbeidsinspectie samen met UNETO-VNI opgezette norm op basis waarvan externe keuringsbedrijven, welke elektrische installaties keuren, kunnen worden gecertificeerd.ISO 9001 Internationale norm op basis waarvan een organisatie een kwaliteitszorgsysteem kan laten certificeren.Kalibratie Het beoordelen of de gemeten waarde van een meetapparaat binnen de geldende toleranties valt. Is dit niet het geval dan dient het meetinstrument gejusteerd te worden (bijgesteld).KAM Kwaliteit, Arbo en MilieuLTS Lagere Technische SchoolManagementsysteem De organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, proce- dures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer breng- en van de bedrijfsprocessen.MKB Midden en KleinbedrijfMTS Middelbare Technische SchoolNEN 3140 Nederlandse norm waarin het veilig bedrijfsvoeren van elektrische installaties –maar ook arbeidsmiddelen- is vastgelegd.OHSAS 18001 Van origine Engelse norm op basis waarvan een organisatie een arbozorgsysteem kan laten certificeren.RFID-chip Microchip welke gebruikt kan worden voor het identificeren van arbeidsmiddelen. De chip is programmeerbaar en uitleesbaar.VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklijst aannemers. Een checklijst op basis waarvan een organisatie de VGM-aspecten kan borgen en het systeem kan laten certificeren. Pagina 27
 29. 29. Scriptie opleiding HVKBijlage 3 Scriptievoorstel M.G.L.W. Otte, versie 4-3-20081. Titel (of werktitel).“Praktijkhandleiding voor het borgen van veiligheidskeuringen voor de MKB keurmeesterarbeidsmiddelen”2. Een korte beschrijving van het bedrijf, organisatie of branche (hierna “bedrijf“genoemd) waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Doel van het bedrijf, grootte, aardvan de werkzaamheden, korte beschrijving van de belangrijkste arborisico’s.De doelgroep waar deze scriptie betrekking op heeft zijn MKB ondernemers die na eenkeurmeestertraining volgens NEN 3140 en het Arbobesluit artikel 7.4a (mechanischeaspecten) zelf keuringen aan arbeidsmiddelen in de breedste zin van het woord gaanuitvoeren.Voorbeelden van MKB-organisaties welke trainingen bij mijn bedrijf (advies- entrainingsbureau) en tot de doelgroep behoren zijn onder andere: schoonmaakbedrijven,aannemers, constructiebedrijven, installatiebedrijven, etc.3. Een beschrijving van uw eigen positie in het bedrijf of bij de klant.Vanuit Ingenium Bedrijfsadvies B.V. verzorg ik als docent trainingen volgens NEN 3140 enArbobesluit artikel 7.4a (mechanische aspecten). Daarnaast begeleid ik bedrijven bij hetopzetten en implementeren van een managementsysteem om de uitvoering van degenoemde machinekeuringen te kunnen borgen m.b.v. procedures, instructies enformulieren.4. Aanleiding om juist dit onderwerp te kiezen.Na afloop van een keurmeestertraining arbeidsmiddelen krijg ik vaak de vraag vancursisten: hoe moet ik als keurmeester nu verder? Hoe zet ik als keurmeester van eenMKB-bedrijf een intern managementsysteem voor het keuren van arbeidsmiddelen in debreedste zin van het woord op, kortom: hoe borg ik mijn keuringsactiviteiten in de vorm vaneen handboek waarin het keuren in procedures, instructies en formulieren is vastgelegd?Kan ik dit managementsysteem laten certificeren door een certificerende instantie? Bestaathiervoor een praktijkhandleiding waarin is opgenomen met welke zaken rekening gehoudenmoet worden en welke keuzes gemaakt moeten worden om een efficiënt en werkbaarmanagementsysteem op te zetten?Kortom: een onderwerp waar concreet behoefte aan is bij klanten en wat ik kan ontwikkelenen inzetten t.b.v. van klanten.5. Een korte beschrijving van de probleemstelling of de onderzoeksvraag. Verwoorddaarbij de belangrijkste vraag waar u aan het eind van uw onderzoek het antwoord opmoet kunnen geven. Aan de centrale vraag kunnen desgewenst deelvragen wordentoegevoegd. Geef zo mogelijk ook aan waar u uw onderzoek begrenst (beschrijvingvan de scope).Het opzetten van een praktijkhandleiding voor het implementeren van een internmanagementsysteem voor MKB bedrijven welke zelf veiligheidskeuringen aanarbeidsmiddelen in de breedste zin van het woord willen uitvoeren conform Arbobesluitartikel 7.4a (mechanische aspecten) en de NEN 3140.Met een borgingssysteem wordt een (mogelijk certificeerbaar) handboek bedoeld waarin inde vorm van procedures, instructies en formulieren is vastgelegd op welke wijze deveiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen worden uitgevoerd. Pagina 28
 30. 30. Scriptie opleiding HVK6. Waarom is het eigenlijk een probleem of knelpunt? Schets wat er schort aan dehuidige situatie (interne analysepunten) en/of aan de wet- en regelgeving/de markt(externe analysepunten).Momenteel is er geen praktijkhandleiding dan wel boek beschikbaar waarin uitgelegd wordtop welke wijze machinekeuringen voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd dienen teworden.Wel beschikbaar is een overvloed aan verschillende checklijsten van vele machines. In depraktijk beginnen de keurmeesters vaak met het identificeren (nummeren/graveren) enkeuren van de arbeidsmiddelen zonder vooraf nagedacht te hebben over welkeidentificatiemethode efficiënt en vooral handig is voor het betreffende bedrijf. Hier komen zevaak later in het traject achter en dan kan men weer van vooraf aan beginnen.Zo zijn vele subonderwerpen waar rekening mee gehouden dient te worden, bijvoorbeeld:beheer van wetgeving, normen en voorschriften, planning en frequentie van keuringen,beheer en kalibratie van benodigde meetinstrumenten, hoe om te gaan met inkoop enkeuring van nieuwe arbeidsmiddelen, hoe omgegaan dient te worden met afgekeurdearbeidsmiddelen, hoe borg ik de deskundigheid van de keurmeester(s), vastlegging vantaken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de keurmeester, etc.Deze vragen ga ik verwerken in een praktijkhandleiding, welke als de MKB-keurmeestersdeze volgen, leidt tot een managementsysteem waarin het gehele keuringsproces geborgdis.7. Hoe groot is het probleem? Wat zijn de risico’s?De keurmeesters arbeidsmiddelen lopen vaak vast in het keuren en beperken zich vaak tothet keuren in de vorm van het invullen van checklijsten. Borging van de systematiek van keurenin de vorm van een managementsysteem blijftachterwege.Verandert de keurmeester arbeidsmiddelen van baan dan zie ik vaak ontstaan dat eennieuwe medewerker weer van vooraf aan moet beginnen en vaak weer het wiel opnieuwmoet uitvinden. De vertrekkende keurmeester hanteerde veelal zijn eigen systeempje welkeniet is vastgelegd in de vorm van een handboek met procedures, instructies en formulieren.8. Wie is probleemeigenaar en heeft – positief - belang bij het onderzoek en isverantwoordelijk voor de verbetering; is er voldoende commitment vanuit hetmanagement voor het aanpakken van de probleemstelling?De probleemeigenaar is de directie van een MKB-bedrijf, welke een interne keurmeesterarbeidsmiddelen heeft aangesteld die als taak heeft gekregen om de interne keuringen vanarbeidsmiddelen uit te voeren. De keurmeester heeft committment van z’n directie, maardient over het algemeen zelf het wiel uit te vinden in verband met het feit dat de directie nietover de noodzakelijke (wettelijke) en praktische kennis beschikt.De directie heeft positief belang bij een in de vorm van een handboek geborgdmanagementsysteem waarin de keuringsprocedures zijn vastgelegd. In het geval eenkeurmeester van baan verandert, kan een nieuwe medewerker zich op een eenvoudigewijze het systeem eigen maken.Als voorbeeldbedrijf hanteer ik een klant, genaamd: H.J. Grimbergen B.V. Dit betreft eenorganisatie welke actief is in het ontwerpen, produceren van productie-installaties. Pagina 29
 31. 31. Scriptie opleiding HVK9. Een bondige beschrijving van het beoogde product (resultaat) van het onderzoek(bijvoorbeeld een ontwikkelde en uitgeteste methode of een advies). Sluit hierbij aanop de centrale onderzoeksvraag of probleemstelling.Het product is een praktijkhandleiding op welke wijze een door middel van een handboekgeborgd managementsysteem voor het keuren van arbeidsmiddelen opgezet -engeïmplementeerd- kan worden.Het volgen van de stappen in de praktijkhandleiding leidt tot een maatwerkmanagementsysteem voor het uitvoeren van veiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen inde vorm van een handboek waarin keuringsprocedures, keuringsinstructies enkeuringsformulieren zijn opgenomen.10. Wanneer dat in deze fase al mogelijk is geef dan aan hoe het beoogde resultaatkan worden bereikt (implementatievoorstel). Betrek hierbij de actoren die hierin eenrol (zouden moeten) spelen. Beschrijf tevens kort hoe t.z.t. geëvalueerd of hetgewenste doel is bereikt.Als onderdeel van het onderzoek wordt de praktijkhandleiding toegepast bij H.J. GrimbergenB.V. De praktijkhandleiding leg ik voor aan de keurmeester van H.J. Grimbergen B.V. en zalvolgen of de praktijkhandleiding effectief ingezet kan worden en of deze leidt tot eengeborgd managementsysteem voor het uitvoeren van machinekeuringen.11. Geef aan op welke wijze in het onderzoek een bredere oriëntatie wordtnagestreefd (oriëntatie bij een of meer andere bedrijven of in de literatuur).In het onderzoek zal een literatuurstudie zijn opgenomen teneinde te bepalen of er alinformatie over het opzetten, implementeren en borgen van een managementsysteem voorhet keuren van arbeidsmiddelen beschikbaar is.12. Een helder plan van aanpak waarin de verschillende te zetten stappen in uwonderzoeksaanpak worden beschreven om tot het gewenste resultaat te komen.Bijvoorbeeld veldonderzoek, interviews, literatuurstudie. Geef daarbij eenchronologische opsomming van de (deel)activiteiten.Als globale planning wordt gehanteerd:Januari 2008: Completeren scriptievoorstelFebruari/Maart 2008: LiteratuurstudieApril 2008: Opzetten globale structuur scriptie / praktijkhandleidingMei 2008: Schrijven scriptie / praktijkhandleidingJuni / Juli 2008: Implementeren praktijkhandleiding bij H.J. Grimbergen B.V.Augustus / September 2008: Completeren scriptie / praktijkhandleiding13. Een beschrijving van uw eigen rol bij het onderzoek.Mijn rol in het onderzoek betreft het uitvoeren van een literatuurstudie naar aanwezigekennis en literatuur over het opzetten, implementeren en borgen van keuringssystemen voorarbeidsmiddelen in de breedste zin van het woord.Deze kennis en reeds aanwezige kennis wordt door mij gebundeld tot eenpraktijkhandleiding. Daarnaast zal ik H.J. Grimbergen B.V. begeleiden bij het toepassen vande praktijkhandleiding. Samen met H.J. Grimbergen B.V. doorloop ik de praktijkhandleidingen laat hen een managementsysteem voor het uitvoeren van machinekeuringen opzetten.Door het uitvoeren van een audit van het opgezette systeem kan ik de volgende zakenbepalen: • Is het systeem doeltreffend geïmplementeerd; • Werkt het systeem in de praktijk.In een nabespreking wordt in een gesprek met de klant de meerwaarde van depraktijkhandleiding geëvalueerd. Pagina 30
 32. 32. Scriptie opleiding HVK14. Eventueel een passage over zelfreflectie t.a.v. het streven om met de scriptie eenof meer van uw persoonlijke leerdoelen te bereiken of een bepaalde competentieverder te ontwikkelen.Zoals ik reeds beschreven heb, ben ik als zelfstandig ondernemer werkzaam onder denaam Ingenium Bedrijfsadvies B.V.Na het schrijven van de scriptie wil ik onderzoeken in hoeverre de praktijkhandleiding tevermarkten is. Een verdere ontwikkeling van de competentie ”kunnen ondernemen”.1 juli 2006PHOV/Format scriptievoorstel Pagina 31
 33. 33. Scriptie opleiding HVKBijlage 4 Goedkeuring scriptievoorstel SPHOV Pagina 32
 34. 34. Scriptie opleiding HVKBijlage 5 Relatiematrix normen – eisen managementsysteemNEN-EN-ISO 9001 Eisen managementsysteem t.b.v. veiligheidskeuringen Opmerkingen en archiveren veiligheidskeuringen Procedure registreren, rapporteren Procedure beheer van wetgeving, Procedure t.b.v. opleiding en Procedure voorbereiden van Procedure uitvoeren van normen en voorschriften Procedure beheren van veiligheidskeuringen veiligheidskeuringen meetinstrumenten Vastlegging TVB* Kwaliteitsbeleid trainingNormparagrafen4.2.2 Kwaliteitshandboek X X X X X X X X Het managementsysteem t.b.v. keuringen kan in de vorm van een handboek worden geborgd middels dit normvoorschrift4.2.3 Beheersing van documentatie X Procedures dienen te worden beheerst middels dit normvoorschrift4.2.4 Beheersing van registraties X X Beheersing van registraties zoals keuringslijsten Kan geborgd worden middels dit normvoorschrift5.3 Kwaliteitsbeleid X Een beleidsverklaring kan worden geborgd middels dit normvoorschrift5.5 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid X De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen vastgelegd worden middels dit normvoorschrift6.6.2 Bekwaamheid, bewustzijn en training X Het op peil krijgen en houden van bekwaamheid van keurings- personeel dient geborgd te worden middels dit normvoorschrift7.1 Planning van het realiseren v/h product X Plannen/voorbereiden keuringen is een borgingseis middels dit Pagina 33

×