Thana pbl

1,585 views

Published on

project-based learning

Published in: Education, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thana pbl

 1. 1. Project-Based Learning Hemmarat Thanapat Hemmarat Thanapat Phd. Candidate in Educational Technology and Communications Mahasarakham University http://www.hemmarat.com http://www.content.hemmarat.com http://www.facebook.com/thanamsu http://thana33.hi5.com http://hemmarat.multiply.com http://thana8325.blogspot.com Email : [email_address] Cell Phone : +66 866414318
 2. 2. Hemmarat Thanapat Project-Based Learning (PBL) What is PBL? Why use PBL? How is PBL used?
 3. 3. Hemmarat Thanapat PBL
 4. 4. Hemmarat Thanapat ศิริวรรณ ศรีพหลและพันทิพา อุทัยสุข (2525 : 1-2 ) การสอนแบบโครงงานหมายถึงการสอนที่ทำให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง โดยยึดหลักการที่ว่าการเรียนที่ดีนั้นเกิดจากการกระทำโดยตัวผู้เรียนเอง
 5. 5. Hemmarat Thanapat สุวิทย์ มูลคำและอรทัย มูลคำ (2544 : 198) เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆอย่างหลากหลาย
 6. 6. Hemmarat Thanapat แคทซ์ และซิลเวีย (1994 : 12) เป็นการศึกษาอย่างลุ่มลึก ในเรื่องที่มีความน่าสนใจจะศึกษาด้วยตัวของเขาเอง จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์จริงที่อยู่รอบตัว
 7. 7. Hemmarat Thanapat ชาตรี เกิดธรรม (2547 : 8) การจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ปฏิบัติจริงในลักษณะของการสำรวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น แนะนำให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
 8. 8. Hemmarat Thanapat พิมพันธ์ เดชะคุปต์และคณะ (2553 : 25) การศึกษาเพื่อค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ ใหม่และวิธีการใหม่ ด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำปรึกษา
 9. 9. Hemmarat Thanapat การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัย ด้วยวิธีการต่างๆหลากหลายรูปแบบ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียน ได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกัน โดยใช้กระบวนการหรือวิธีทางวิทยาศาสตร์
 10. 10. Hemmarat Thanapat PBL ประเภทของโครงงาน ( แบ่งตามระดับการให้คำปรึกษา 1. ครูกำหนดปัญหาและออกแบบรวบรวมข้อมูล ( Guided Project ) 2. ครูร่วมกับนักเรียนกำหนดปัญหาและออกแบบเก็บรวบรวมข้อมูล ( Less-Guided Project ) 3. นักเรียนกำหนดปัญหาและออกแบบเก็บรวบรวมข้อมูล ( UnGuided Project ) ขั้นตอนการทำโครงงาน 1. การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง หรือปัญหาที่จะศึกษา 2. การวางแผนการทำโครงงาน 3. การลงมือทำโครงงาน 4. การเขียนรายงานโครงงาน 5. การแสดงผลงานและการประเมินผลโครงงาน ความหมาย การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัย ด้วยวิธีการต่างๆหลากหลายรูปแบบ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียน ได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกัน โดยใช้กระบวนการหรือวิธีทางวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงาน ( แบ่งตามผลการศึกษา ) 1. โครงงานสำรวจ 2. โครงงานทดลอง 3. โครงงานประดิษฐ์
 11. 11. Hemmarat Thanapat PBL ประเภทของโครงงาน ( แบ่งตามผลการศึกษา ) 1. โครงงานสำรวจ 2. โครงงานทดลอง 3. โครงงานประดิษฐ์ โครงงานประดิษฐ์ ลักษณะของโครงการมุ่งนำความรู้ ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้โดยการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนการทำงาน หรือการใช้สอยอื่นๆ อาจเป็นการประดิษฐืขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีใครทำ หรืออาจเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และดัดแปลง ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งการสร้างแบบจำลองต่างๆ โครงงานทดลอง ลักษณะของโครงการาต้องมีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาตัวแปรหรือตัวแปรอิสระที่มี่ต่อตัวแปรตาม และมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆที่ไม่ต้องการ ดำเนินการทดลองเพื่อหาคำตอบของปัญหาหรือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ แปรผล และสรุปผล โครงงานสำรวจ สำรวจความรู้ที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือสภาพปัจจุบัน สำรวจ รวบรวมข้อมูล นำข้อมูลที่ได้มาจำแนกเป็นหมวดหมู่ และนำเสนอแบบต่างๆอย่างมีแบบแผนเพื่อให้เห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธ์ของเรื่องดังกล่าว ตามโครงการนี้ผู้ศึกษาต้องเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างเช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก แบบสังเกต ฯลฯ
 12. 12. Hemmarat Thanapat PBL ประเภทของโครงงาน ( แบ่งตามผลการศึกษา ) 1. โครงงานสำรวจ 2. โครงงานทดลอง 3. โครงงานประดิษฐ์ โครงงานประดิษฐ์ 1. การประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำพลังลม 2. เทคนิคการถนอมอาหารแบบพื้นบ้าน 3. เทคนิคการย้อมสีผ้าโดยใช้ภูมิปัญญาไทย 4. การประดิษฐ์เครื่องห่อผลไม้ 5. เครื่องกลั่นน้ำพลังแสงอาทิตย์ โครงงานทดลอง 1. ขิงชะลอการบูด 2. การเปลี่ยนเพศปลาหางนกยูงโดยใช้โรแดง 3. การศึกษาวัสดุที่ใช้ล่อและไล่แมลงวัน 4. ถุงเพาะชำจากน้ำตะโก 5. การทำกระดาษจากกาบกล้วย 6. เซลล์ไฟฟ้าพลังดิน โครงงานสำรวจ 1. การสำรวจสัตว์ในท้องถิ่น 2. การสำรวจรูปทรงเลขาคณิตของใบพืขขนิดต่างๆ 3. การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ 4. การสำรวจแหล่งอารยธรรมโบราณ 5. การสำรวจภาษาถิ่นในชุมชน
 13. 13. Hemmarat Thanapat PBL ประเภทของโครงงาน ( แบ่งตามระดับการให้คำปรึกษา ) 1. ครูกำหนดปัญหาและออกแบบรวบรวมข้อมูล ( Guided Project ) 2. ครูร่วมกับนักเรียนกำหนดปัญหาและออกแบบเก็บรวบรวมข้อมูล ( Less-Guided Project ) 3. นักเรียนกำหนดปัญหาและออกแบบเก็บรวบรวมข้อมูล ( UnGuided Project ) UnGuided Project เป็นโครงงานประเภทที่นักเรียนใช้ระดับความคิดสูงกว่าทั้ง 2 ประเภท และครูให้คำปรึกษาน้อยที่สุด โดยนักเรียนต้อง กำหนดปัญหาเอง กำหนดวีธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหาเอง กำหนดวีธีวัดรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบปัญหาเอง Less-Guided Project เป็นโครงงานประเภทที่นักเรียนใช้ความคิดระดับสูงกว่า ระดับ guided project โดยครูและนักเรียนร่วมกัน กำหนดปัญหาหรือหัวข้อ และร่วมกันกำหนดวิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหา Guided Project เป็นโครงงานที่ใช้ระดับความคิดของนักเรียนเองน้อย ครูให้คำปรึกษามาก โดยครูเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหา
 14. 14. Hemmarat Thanapat PBL ขั้นตอนการทำโครงงาน 1. การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน 2. การวางแผนการทำโครงงาน 3. การลงมือทำโครงงาน 4. การเขียนรายงานโครงการ 5. การแสดงผลงานโครงการ / ประเมินผล
 15. 15. Hemmarat Thanapat PBL ขั้นตอนการทำโครงงาน 1. การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน ควรเป็นไปตามความสามารถ ความสนใจ ความต้องการของตนเอง หัวเรื่องที่จะศึกษาคือปัญหาหรือข้อสงสัย
 16. 16. Hemmarat Thanapat PBL ขั้นตอนการทำโครงงาน 2. การวางแผนการทำโครงงาน 2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.2 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 2.2.1 ชื่อโครงงาน ...... 2.2.2 ชื่อผู้ทำโครงการ 2.2.3 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 2.2.4 ระยะเวลาดำเนินงาน 2.2.5 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 2.2.6 วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 2.2.7 สมมติฐาน ( ถ้ามี ) 2.2.8 วิธีดำเนินงาน 2.2.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2.2.10 เอกสารอ้างอิง 2.2.11 ส่วนท้ายอาจจะมี - ความเห็นของผู้ปกครอง - ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ ปรึกษา
 17. 17. Hemmarat Thanapat การเขียนเค้าโครงของโครงงาน
 18. 18. Hemmarat Thanapat การเขียนเค้าโครงของโครงงาน
 19. 19. Hemmarat Thanapat การเขียนเค้าโครงของโครงงาน
 20. 20. Hemmarat Thanapat PBL ขั้นตอนการทำโครงงาน 3. การลงมือทำโครงงาน เป็นการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนแล้ว
 21. 21. Hemmarat Thanapat PBL ขั้นตอนการทำโครงงาน 4. การเขียนรายงานโครงการ <ul><li>1. ชื่อโครงงาน ...... </li></ul><ul><li>2. ระยะเวลาที่จัดทำ </li></ul><ul><li>3. ชื่อผู้ทำโครงการ </li></ul><ul><li>4. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา </li></ul><ul><li>5. บทคัดย่อ </li></ul><ul><li>6. กิตติกรรมประกาศ </li></ul><ul><li>ที่มาและความสำคัญของ </li></ul><ul><li>โครงงาน </li></ul><ul><li>8. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน </li></ul><ul><li>9. สมมติฐาน </li></ul>10. วิธีดำเนินงาน 11. ผลของการศึกษาค้นคว้า 12. สรุปผล 13. ประโยขน์ที่ได้รับ 14. ข้อเสนอแนะ 15. เอกสารอ้างอิง
 22. 22. Hemmarat Thanapat PBL ขั้นตอนการทำโครงงาน 4. การเขียนรายงานโครงการ <ul><li>1. ชื่อโครงงาน ...... </li></ul><ul><li>2. ระยะเวลาที่จัดทำ </li></ul><ul><li>3. ชื่อผู้ทำโครงการ </li></ul><ul><li>4. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา </li></ul><ul><li>5. บทคัดย่อ </li></ul><ul><li>6. กิตติกรรมประกาศ </li></ul><ul><li>ที่มาและความสำคัญของ </li></ul><ul><li>โครงงาน </li></ul><ul><li>8. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน </li></ul><ul><li>9. สมมติฐาน </li></ul>10. วิธีดำเนินงาน 11. ผลของการศึกษาค้นคว้า 12. สรุปผล 13. ประโยขน์ที่ได้รับ 14. ข้อเสนอแนะ 15. เอกสารอ้างอิง
 23. 23. Hemmarat Thanapat PBL ขั้นตอนการทำโครงงาน 5. การแสดงผลงานโครงการ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของโครงงานคือการแสดงผลงานหรือการนำเสนอผลงาน อาจนำเสนอในรูปแบบต่างๆขึ้นกับลักษณะของโครงการ อาจเป็น แบบจำลอง เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดทำเป็นสื่อมัลติมีเดีย เว็บไซด์ บล็อก การจัดนิทรรศการ หรือนำเสนอหน้าชั้นเรียน ด้วยวาจา รายงาน หรือการสาธิต ก็ได้
 24. 24. Hemmarat Thanapat การประเมินผลโครงงาน การประเมินผลเป็นบทบาทสำคัญของครู ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ การเรียนรู้ ( Learning ) การเรียนการสอน ( Instruction ) การประเมินการเรียนรู้ ( Assessment ) การประเมินผล ( Evaluation )
 25. 25. Hemmarat Thanapat
 26. 26. Hemmarat Thanapat การประเมินการเรียนรู้ ( Assessment ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจไม่จำเป็นต้องตัดสินคุณค่า หรือประเมินผล (Evaluation) แต่การประเมินผลหรือตัดสินคุณค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินการเรียนรู้
 27. 27. Hemmarat Thanapat <ul><li>ผลการเรียนด้านวิชาการ คือความรู้ ความเข้าใจในสาระ </li></ul><ul><li>การใช้เหตุผล คือการใช้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการใช้กระบวนการสร้างความรู้ </li></ul><ul><li>ทักษะและสมรรถนะ เช่น ทักษะการใช้สารสนเทศ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา </li></ul>การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ( Authentic Assessment )
 28. 28. Hemmarat Thanapat 4. เจตคติ เช่นการพัฒนาเจตคติต่อการเรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 5. นิสัยการทำงาน เช่นการทำงานให้สำเร็จตรงตามเวลา ความอดทนเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ( Authentic Assessment )
 29. 29. Hemmarat Thanapat PBL วิธีการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง <ul><li>1. การอภิปรายตามวัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>2. แบบทดสอบมาตรฐาน </li></ul><ul><li>3. แบบทดสอบที่พัฒนาโดยครู </li></ul><ul><li>4. การเขียนบันทึกผลการเรียน </li></ul><ul><li>5. การนำเสนอด้วยวาจา </li></ul><ul><li>โครงงาน </li></ul><ul><li>การปฏิบัติการทดลอง </li></ul><ul><li>8. แฟ้มสะสมงาน / ผลงาน </li></ul><ul><li>9. การสังเกต </li></ul><ul><li>10. การบันทึก </li></ul><ul><li>11. การสร้างสถานการณ์จำลอง </li></ul><ul><li>12. แบบสอบถาม </li></ul><ul><li>13. แบบสัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>14. บันทึกการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การประเมินด้วยตัวผู้เรียนเอง </li></ul><ul><li>การประเมินโดยเพื่อน </li></ul><ul><li>การประชุมของผู้ปกครอง </li></ul>
 30. 30. Hemmarat Thanapat <ul><li>ประเมินอะไร </li></ul><ul><ul><li>การแสดงออกทางด้าน ความรู้ความคิด ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม </li></ul></ul><ul><ul><li>กระบวนการเรียนรู้ </li></ul></ul><ul><ul><li>กระบวนการคิด </li></ul></ul><ul><ul><li>กระบวนการดำเนินงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลงาน </li></ul></ul>การประเมินโครงงาน
 31. 31. Hemmarat Thanapat <ul><li>2. ประเมินเมื่อไหร่ </li></ul><ul><ul><li>ประเมินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นโครงงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>ประเมินระหว่างปฏิบัติงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>ประเมินหลังเสร็จการทำโครงงาน </li></ul></ul>การประเมินโครงงาน
 32. 32. Hemmarat Thanapat <ul><li>3. ประเมินจากอะไร </li></ul><ul><ul><li>ผลงาน ( เอกสาร / ชิ้นงาน ) </li></ul></ul><ul><ul><li>แบบบันทึกต่างๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>แฟ้มสะสมผลงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>หลักฐานอื่นๆ ( ภาพถ่าย , วีดิทัศน์ ) </li></ul></ul>การประเมินโครงงาน
 33. 33. Hemmarat Thanapat <ul><li>4. ประเมินโดยใคร </li></ul><ul><ul><li>ตัวผู้ทำโครงงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>เพื่อน </li></ul></ul><ul><ul><li>ครู / อาจารย์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้ปกครอง </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ( ที่ปรึกษา , ผู้ทรงคุณวุฒิ ) </li></ul></ul>การประเมินโครงงาน
 34. 34. Hemmarat Thanapat แบบประเมินทักษะปฏิบัติการทดลอง พิจารณาความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมที่สังเกตได้กับรายการพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ให้พิจารณาน้ำหนักคะแนนแล้วเขียนลงในช่องประเมินตามน้ำหนัก 1 หมายถึง แน่ใจว่าพฤติกรรมที่สังเกตสอดคล้องกับรายการพฤติกรรม 0 หมายถึง ใม่แน่ใจว่าพฤติกรรมที่สังเกตสอดคล้องกับรายการพฤติกรรม -1 หมายถึง แน่ใจว่าพฤติกรรมที่สังเกตไม่สอดคล้องกับรายการพฤติกรรม พฤติกรรมที่สังเกต รายการพฤติกรรมนักเรียน คะแนนพิจารณา ข้อเสนอแนะ 1 กระบวนการกลุ่ม 1 0 -1 - การออกแบบการทดลอง / การวางแผน การวบรวมข้อมูล - หัวหน้ามีภาวะผู้นำ - สมาชิกกลุ่มร่วมมือในการทำงาน 2 การดำเนินการทดลอง / รวบรวมข้อมูล - การทดลองตามขั้นตอนที่กำหนด - ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ - มีการบันทึกผลเป็นระยะๆ - สื่อความหมายข้อมูลเข้าใจและชัดเจน 3 การใช้เทคนิคการทดลอง - ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง - ใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้อย่างถูกต้อง
 35. 35. Hemmarat Thanapat
 36. 36. Hemmarat Thanapat
 37. 37. Hemmarat Thanapat
 38. 38. Hemmarat Thanapat การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 39. 39. Hemmarat Thanapat
 40. 40. Hemmarat Thanapat PBL ตัวอย่าง : ขั้นตอนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน <ul><li>1. ครูศึกษาหลักสูตรและเนื้อหา </li></ul><ul><li>2. ครูกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ </li></ul><ul><li>3. ครูวางแผนการสอนโดยประยุกต์วิธีสอนและกิจกรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา </li></ul><ul><li>4. ครู - นักเรียนช่วยกันทำ Mind Mapping จากเรื่องที่เรียน โดยแยกประเด็นสำคัญหรือที่สนใจออกเป็นหัวข้อย่อย </li></ul><ul><li>5. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม เลือกหัวข้อจาก Mind Mapping ที่ครูนักเรียนร่วมกันทำมา กลุ่มละ 1 หัวข้อแล้วช่วยกันทำ Mind Mapping เนื้อหา ของกลุ่มตนเอง </li></ul><ul><li>ครูให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ Mind Mapping ของกลุ่มตนเองเพื่อให้เพื่อนๆในชั้นเรียนให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุง </li></ul><ul><li>7. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มประชุมเพื่อวางแผนการเขียนเค้าโครงโครงงาน </li></ul>
 41. 41. Hemmarat Thanapat PBL ตัวอย่าง : ขั้นตอนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วบันทึกไว้ 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันนำข้อมูลที่บันทึกไว้มาเรียบเรียงเพื่อเขียนรายงานโครงงาน 10. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอโครงงานเพื่อให้ครูและเพื่อนๆประเมิน ร่วมอภิปราย และให้ข้อเสนอแนะ 11. แต่ละกลุ่มปรับปรุงงาน แล้วส่งครูเพื่อตรวจและประกาศเกียรติคุณ หรือเผยแพร่ต่อไป
 42. 42. Hemmarat Thanapat PBL ตัวอย่าง : รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 43. 43. Hemmarat Thanapat
 44. 44. Hemmarat Thanapat
 45. 45. Hemmarat Thanapat
 46. 46. Hemmarat Thanapat
 47. 47. Hemmarat Thanapat
 48. 48. Hemmarat Thanapat
 49. 49. Hemmarat Thanapat
 50. 50. Hemmarat Thanapat
 51. 51. Hemmarat Thanapat Thank you for your attention.

×