Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ajattelu muotoilee yhteiskuntaa | Helsingin yliopisto

4,622 views

Published on

Helsingin yliopisto osallistuu World Design Capital Helsinki 2012 -vuoteen laajaalaisesti kattoteemalla ”University of Helsinki – Designing the Future”. Tavoitteena on tehdä näkyväksi yliopiston toimintaa, jolla kehitetään kulttuurillisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti metropolialuetta ja elinympäristöä kaiken kaikkiaan.

www.helsinki.fi/wdc2012

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ajattelu muotoilee yhteiskuntaa | Helsingin yliopisto

  1. 1. ajattelu muotoilee yhteiskuntaa
  2. 2. helsingin yliopisto &WdC helsinki 2012Helsingin yliopisto osallistuu World Design Capital Helsinki 2012 -vuoteen laaja-alaisesti kattoteemalla ”University of Helsinki – Designing the Future”. Tavoitteena ontehdä näkyväksi yliopiston toimintaa, jolla kehitetään kulttuurillisesti, taloudellisesti,sosiaalisesti ja ekologisesti metropolialuetta ja elinympäristöä kaiken kaikkiaan.Helsingin yliopiston WDC-vuodesssa näkyy yhteiskunnallinen relevanssi, se mitenyliopisto toimintansa kautta muotoilee yhteiskuntaa. Helsingin yliopisto laajentaamuotoilun käsitteen sosiaalisiin innovaatioihin – designia ei nähdä ainoastaanperinteisenä muotoiluna vaan ihmislähtöisenä tapana ratkaista haasteita opetuksen jatutkimuksen keinoin.lisätietojaIra LeväahoProjektipäällikkö, World Design Capital Helsinki 2012Helsingin yliopistoViestintä&yhteiskuntasuhteetPuh. 050 505 8152ira.levaaho@helsinki.fi
  3. 3. opetus & oppiminen ajattelu muotoilee yhteiskuntaa into Suomalainen koulutusjärjestelmä ja Helsingin yliopiston opettajankoulutus muodostavat vahvan perustan kansainväliselle PISA-tunnettuudelle ja ovat kasvavassa määrin kiinnostava vientituote. Opettajankoulutuslaitoksen hankkeissa yhdistyvät tieteellinen osaaminen, oppimisen sisällöt, fyysiset tilat, teknologia, palvelut ja verkostot, joiden avulla suomalaisen tasa-arvoisen oppimismallin mahdollisuuksia voidaan levittää sekä kansallisesti että kansainvälisesti.ele – oppimisen uudet tilatopettajankoulutuksessaTulevaisuuden oppimisympäristöt ovat sulautuvia, niissä nivou- opi opettajaksi Helsingin yliopisto muotoilee yhteiskuntaa opetuksen ja tutki- muksen kautta. Hanke antaa kasvot suomalaiselle opettajan- koulutukselle, joka on kansainvälisestikin tunnustettua Suomen oppiatuvat yhteen erilaiset tilat ja palvelut, kontaktiopetus ja digitaa-liset välineet sekä verkko- ja mobiilipohjaiset työskentely- ja op- jatkuvan PISA-menestyksen myötä. Opi opettajaksi -hanke esit- Elämykselliset opetusmetoditpimisalustat. Hanke nivoo saumattomasti yhteen pedagogisen ja telee suomalaiseen opettajankoulutukseen kuuluvaa opetushar- joittelua audiovisuaalisin keinoin. Korkeatasoiseen tutkimukseen herättävät intohimon oppimiseen.psykologisen osaamisen sekä aktiivista oppimista ja osallistavaatyötapaa tukevan teknologian. Hankkeessa kehitetään opettajan- perustuva suomalainen opettajankoulutus on opetuksen ja op-koulutuksessa käytettäviä oppimisen tiloja ja teknologioita. Tie- pimisen muotoilua.don luomisen laboratoriossa luodaan paitsi uutta ymmärrystä jaoppimista, myös uusia tietokäytäntöjä ja pedagogisia ratkaisuja. lisätietoja Elina Kuusistolisätietoja TutkijatohtoriOskari Salmi Helsingin YliopistoProjektipäällikkö Puh. 050 318 0309Helsingin yliopisto elina.kuusisto@helsinki.fiPuh. 050 31 85 154oskari.salmi@helsinki.fi
  4. 4. kestäVä ympäRistÖ ajattelu muotoilee yhteiskuntaa VihReä Hankekokonaisuus luo paremman elämän edellytyksiä ja parempaa huomista. Hankkeissa etsitään ratkaisuja ympäristöongelmiin ja kehitetään ekosysteemipalveluja kaupunkilaisten tarpeisiin. Ympäristöhankkeet luovat uutta tilaa ja uusia elämyksiä, lisää luontoa ja kestävyyttä ilmaston muuttuessa sekä psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Kestävä kehitys on ideologia ja toimintamalli, jonka vaikuttavuus kasvaa yhteiskunnallisen, kaupunkilaisten ja päättäjien, keskustelun myötä.Viides ulottuVuus – innoVatiiVisiaRatkaisuja ja ekosysteemipalVeluitakaupunkiemme paRhaaksiMaailman metropolien nouseva trendi on urban retrofitting –kaupunkien kehittäminen kestävämpään suuntaan, jossa urbaa- globaalimuutos – helsingin yliopisto kestäVän tuleVaisuuden muotoilijana Tuomme esille huippututkimusta laajoista ympäristöongelmista ja niiden ratkaisuista. Samalla viemme eteenpäin uusia innova- tiivisia ja tieteidenvälisiä näkökulmia. Hankkeen teemoja ovat ilmastonmuutos, Itämeri ja kaupunkien ekosysteemipalvelut. VyÖhykenin tilan käyttö ja ekosysteemipalvelujen hyödyntäminen ovatavainasemassa. Oleellinen osa Globaalimuutosta on vuoropuhelu kansalais- Terve elinympäristö kasvaa Viherkatot eli elävällä kasvillisuudella peitetyt rakennustenkatot ovat maailmalla räjähdysmäisesti kasvussa ja nähdään ten ja päättäjien kanssa uusilla menetelmillä, hyödyntäen ympä- ristö- ja biotaiteen tapoja kommunikoida tiedettä kansalaisille. kestävistä ratkaisuista.oleellisena osana kestävää kehitystä, mutta suomalainen ra- Ympäristötutkimuksen tulosten vieminen yhteiskunnalliseenkennuskulttuuri, kaupunkisuunnittelu ja design laahaavat tässä keskusteluun sekä päätöksentekijöiden käytettäväksi muovaavatsuhteessa jäljessä. yhteiskuntaamme ja ovat siis tulevaisuuden designia. Viherkatot ovat oiva keino vähentää kaupungistumisen aihe-uttamia ympäristöhaittoja ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia lisätietojaongelmia. Samaan aikaan kun ilmaston on havaittu muuttuvan Kati Vierikkojopa nopeammin kuin tuoreimmassa hallitustenvälisen ilmas- Helsingin yliopistotopaneelin (IPCC) raportissa ennustettiin, on monissa suur- Ympäristötutkimuksen koordinaattorikaupungeissa yhtenä vastatoimena asetettu tavoitteeksi lisätä Puh. 0400 624 289kasvitettua kattopintaa radikaalisti. kati.vierikko@helsinki.filisätietojaSusanna LehvävirtaYliopistotutkijaHelsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseoPuh. 050 576 2952susanna.lehvavirta@helsinki.fi
  5. 5. oppimisympäRistÖt ajattelu muotoilee yhteiskuntaa tiedon Hanke tukee erilaisten oppijoiden tarpeita muotoilemalla oppimiskeitaita, jotka toimivat poikkitieteellisinä kohtaamispaikkoina ja tieteen näyteikkunoina. Osallistavia, vuorovaikutteisia oppimisympäristöjä ja palvelumalleja kehitetään käyttäjälähtöisesti, tilaa ja teknologiaa uudella tavalla hyödyntäen. Hanke kehittää Helsingin yliopiston uuden kirjaston kykyä huomioida ja kommunikoida moninaisten käyttäjäryhmien kanssa paremmin.älyllistä designia – helsinginyliopiston uuden kaisa-talon kiRjastonpalVelumuotoilupRojekti lähdeHelsingin yliopiston kirjaston palvelumuotoiluprojektin tavoit-teena on kehittää kirjastolle yhtenäinen, käyttäjäkeskeinen ja Kirjaston palvelumuotoiluhanke parantaa yli 100 000 käyttä- jälle suunnattavia kirjaston paikallis- ja verkkopalveluja. Yhdes- Uudessa tiedekirjastossamuuntojoustava palvelukonsepti sekä verkkopohjainen kehit- sä uuden Keskustakampuksen kirjastorakennuksen, Kaisa-talon tieto syntyy ja syvenee.täjäyhteisö. Uusi palvelukonsepti ja käyttäjien osallistaminen kanssa laadukkaat ja elämykselliset palvelut tarjoavat Worldmahdollistavat perinteisten kirjastopalvelujen uudistamisen, Design Capital 2012 juhlavuodelle vaikuttavan design- toteutuk-uuden teknologian ja työprosessien etsimisen ja käyttöönoton, sen ja kiinnostavan tilan tapahtumille Helsingin monumentti-samoin kuin kirjaston palvelujen pitkäjänteisen kehittämisen keskustassa.tulevaisuudessakin. lisätietoja Inkeri Salonharju Projektipäällikkö Helsingin yliopiston kirjasto Puh. 050 4155528 inkeri.salonharju@helsinki.fi
  6. 6. opiskelijan helsinki ajattelu muotoilee yhteiskuntaa opiskelijan Hankekokonaisuus kasvattaa Helsingin metropolialueen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä houkuttelevana paikkana asua, elää, opiskella ja työskennellä. Hanke yhdistää moninaiset toimijat ja tunnistaa käyttäjien todelliset tarpeet. Hankekokonaisuus vastaa ”oppijan elinkaaren” tarpeisiin entrystä elinikäiseen oppimiseen ja muotoilee oppijoista ylpeitä alumneja, jotka toimivat Helsingin helsinki globaaleina ”suurlähettiläinä”.WoRld student Capital helsinki summeR sChoolPääkaupunkiseudun yli 90 000 korkeakouluopiskelijaa muodos-tavat alueelle merkittävän voimavaran. World Student Capital Helsinki Summer School on Helsingin seudun yliopistojen yhtei- nen kansainvälinen kesäkoulu. Kesäkoulu järjestetään vuosittain Tehdään Helsingistä maailman-hankkeen tavoitteena on tuoda opiskelijat ja osaajat näkyväksi elokuussa, vuonna 2012 ajankohta on 7.–23.8.2012. Designpää- paras opiskelijakaupunki.osaksi kaupunkikuvaa ja aktiivisiksi, uutta luoviksi kaupunkilai- kaupunkivuonna kesäkoulu tarjoaa akateemisen, design-aiheisensiksi. World Student Capital -piloteissa keskeistä on kestävien opetuksen lisäksi palvelumuotoilun keinoin uudistuneen moni-ratkaisujen löytäminen opiskelijoiden ja samalla myös kaikkien puolisen sosiaalisen ohjelman. Samalla esitellään myös Helsin-kaupunkilaisten yhteisiin arkipäivän haasteisiin. Projektit kes- gin seutua opiskelijan näkökulmasta ja annetaan mahdollisuuskittyvät kolmeen pääteemaan, jotka ovat asuminen, kampusten kotimaisille tutkinto-opiskelijoille opiskella kansainvälisessävälinen liikkuminen ja elävän kampuskulttuurin edistäminen. opiskelijaympäristössä omassa kotimaassaan.lisätietoja lisätietojaAura Kostiainen Pauliina MikkonenHelsingin yliopiston ylioppilaskunta SuunnittelijaPuh. 050 595 0329 Helsingin yliopisto, Helsinki Summer Schoolaura.kostiainen@hyy.fi Puh. 09-191 24062 pauliina.mikkonen@helsinki.fi
  7. 7. taVataan tiedekulmassa!WDC-vuoden aikana Helsingin yliopisto tuo huippututkimuksen jayliopiston WDC-hankkeet kaikkien kaupunkilaisten ulottuville jakeskusteltavaksi avaamalla Tiedekulman Aleksanterinkatu 7:ään.Kulma toimii Helsingin yliopiston sisältöjen elämyksellisenä kokemustilanaja uudenlaisena kaupunkilaisten ja yliopistolaisten kohtaamispaikkana.Tila avataan designpääkaupunkiviikonloppuna 3.2.2012.Tervetuloa tekemään ja kokemaan WDC-vuosi kanssamme!lisätietojaIra Leväaho Tanja PaananenProjektipäällikkö, World Design Capital Helsinki 2012 markkinointiviestintäpäällikköHelsingin yliopisto Helsingin yliopistoViestintä&yhteiskuntasuhteet Viestintä&yhteiskuntasuhteetPuh. 050 505 8152 Puh. 050 4154508ira.levaaho@helsinki.fi tanja.paananen@helsinki.fi

×