Hri hankesuunnitelma-16032010

752 views

Published on

He

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hri hankesuunnitelma-16032010

 1. 1. ta30B.doc 1(23) Hankesuunnitelma Helsinki Region Infoshare –avoin seudullinen tieto Forum Virium Helsinki 16.3.2010FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 2. 2. ta30B.doc 2(23)SISÄLLYSLUETTELO 1. Helsinki Region Infoshare -hankkeen määrittely............................................3 2. Helsinki Region Infoshare -hankekokonaisuus ja tavoitteet ..............................5 3. Hankkeen työkokonaisuuksien kuvaus ........................................................9 4. Hankeorganisaatio.............................................................................. 17 5. Työkokonaisuudet ja tehtävät ............................................................... 18 6. Hankkeen aikataulu ............................................................................ 18 7. Hankkeen talous ................................................................................ 20 8. Riskit.............................................................................................. 22 9. Hankkeen yleinen hallinta .................................................................... 22FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 3. 3. ta30B.doc 3(23)1. Helsinki Region Infoshare -hankkeen määrittely Helsinki Region Infoshare –hanke pohjautuu Helsingin kaupungin Tietokeskuksen johtajan Asta Mannisen vuonna 2009 laatimalle Seututietovisiolle (Seutuvisio2020) sekä ajatukselle julkisen sektorin tiedon vapauttamisesta kansallisen kilpailukyvyn edistämiseksi (mm. EVA-raportti 2009: Nykyaikaa etsimässä – Suomen digitaalinen tulevaisuus). Helsinki Region Infosharen tarkoituksena on rakentaa Helsingin seudun kattava perustietovarantojen ja aineistojen omistajien verkosto, jonka osapuolet tuottavat, ylläpitävät, jakavat ja kehittävät verkoston tietoa yhteistyössä ja yhteisin pelisäännöin. Helsinki Region Infoshare on myös dynaaminen ja vuorovaikutteinen toimintamalli jossa tiedon tuottajat ja loppukäyttäjät ovat aiempaa tiiviimmässä vuorovaikutuksessa keskenään. Hankkeen tavoitteena on tarjota yhtenäistä tietoa Helsingin seudusta ja sen osista mahdollisimman kattavasti ja laajasti (palvelevuus, käyttäjät) ja maksutta kaikkien käyttöön (”avoin tieto”, ”tiedon avaaminen”). Avoin tieto olisi niin kuntien hallinnon kuin yritysten, yliopistojen ja korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kansalaisten mahdollisimman pitkälti vapaasti ja maksuttomasti hyödynnettävissä eri tarkoituksia varten. Tiedon helppo ja nopea saatavuus avoimesti Internetin avulla lisää tiedon käyttöä ja säästää kaikilta osapuolilta aikaa ja vaivaa. Ajatuksena on, että julkisen tiedon avaaminen ja hyödyntäminen synnyttää seudulle myös uusia palveluita ja liiketoimintaa, edistää tutkimusta ja kehitystoimintaa, sekä lisää kansalaisten ymmärrystä ja aktiivisuutta oman alueensa toimintaan ja vaikuttamiseen liittyen. Maailmalla on esimerkkejä siitä miten tiedon avaaminen on osallistanut kansalaisia ja yrityksiä ideoimaan ja toteuttamaan uusia, julkisen sektorinkin hyödynnettävissä olevia palveluita. Suomessakin tuntuu tapahtuneen paljon lyhyessä ajassa: julkisen tiedon avaamisesta keskustellaan eri medioissa, ministeriöt ovat perustaneet asiaa tutkivia työryhmiä ja LVM julkaisee maaliskuun lopulla aiheeseen liittyvän oppaan joka auttaa virkamiehiä ottamaan ensiaskeleita julkisen tiedon avaamiseksi. Toimintaympäristömme alkaa siis olla yhä otollisempi avoimuutta edistäville hankkeille. Helsinki Region Infoshare on tällainen hanke. Se on myös oppimisprosessi, jossa opitaan käytännön tekemisen kautta koko ajan lisää siitä miten toimia avoimella tavalla ja kehittää toimintaa käyttäjälähtöisemmäksi askel askeleelta. Hankkeen kesto on 2010 – 2012. Hankkeen suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa Forum Virium Helsinki (FVH) yhteistyössä Helsingin kaupungin Tietokeskuksen (Tieke) kanssa.FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 4. 4. ta30B.doc 4(23) 1.1. Avoimen tiedon määrittely Avoimella tiedolla tarkoitetaan hankkeen kontekstissa ensisijaisesti julkisin verovaroin tuotettua tietoa joka täyttää seuraavat kriteerit: • Julkista, alkuperäislähteistä, ajan tasalla • Maksutonta* • Kaikkien saatavilla • Löydettävissä • Teknisestä alustasta tai -työkaluista riippumattomassa formaatissa • Koneellisesti luettavissa (tietoteknisten sovellusten datalähteinä, eli tieto ei ole esim. PDF-muodossa vaan esim. CSV, XML tai vastaavassa muodossa) • Vapaasti hyödynnettävissä (tietyin ehdoin) * Avoin tieto on maksutonta mutta hankkeen kontekstissa voidaan tarjota käyttäjille myös sellaista tietoa helpommin saatavaksi joka on erikseen maksullista (ns. CIS = customized information set, esimerkiksi raakatiedoista tiettyyn käyttötarpeeseen jatkojalostettu tieto) 1.2. Tiedon avaamisen määrittely Tiedon avaamisella tarkoitetaan niitä hallinnollisia, tietoteknisiä, juridisia ja muita toimenpiteitä, joilla olemassaoleva tieto saadaan täyttämään avoimen tiedon kriteerit. 1.3. Hankkeessa avattavan tiedon määrittely Hankkeen tavoitteena on avata kuntien tuottamaa ja ylläpitämää, seutua tai sen osia koskevaa tilasto ja –ennustetietoa jotka liittyvät mm. seuraaviin ilmiöihin: elinolot, hyvinvointi, talous, työllisyys, yritystoiminta, asuminen, ympäristö, kaupunkirakenne, liikkuminen, koulutus, kulttuuri. Tämän lisäksi edistetään myös seutua koskevan karttapohjaisen tiedon (esim. aluerajat ja osa-alueet geo- informaationa) avaamista laajempaan käyttöön. Hankkeessa voidaan, kuntien toiveesta, kartoittaa tarpeita myös muunlaisen tiedon avaamiselle ja edistää tällaisten tietojen avaamista, jakelua ja hyödyntämistä.FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 5. 5. ta30B.doc 5(23)2. Helsinki Region Infoshare -hankekokonaisuus ja tavoitteet 2.1. Tavoitteiden yhteenveto Hankkeessa hyödynnetään jo olemassaolevia tietoaineistoja ja tiedonlähteitä ja avataan näitä laajemmin saataville Tiedon avaamista tukemaan ja priorisoimaan perustetaan Clearinghouse -toiminto Avoimen tiedon jakelua varten rakennetaan yhteisöllinen verkkopalvelu eli ”Helsingin seudun datakatalogi”, jonka avulla tieto on löydettävissä, ladattavissa ja hyödynnettävissä HRI - hankkeessa testataan avoimen tiedon toimintamallia ja hyötyjä sekä tiedon tuottajien että loppukäyttäjien näkökulmasta 2.2. Hankekokonaisuuden osa-alueet Hankekokonaisuus koostuu kahdesta pääosa-alueesta oheisen kaavion mukaisesti:FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 6. 6. ta30B.doc 6(23) 2.3. Osa-alue”TIETO” - tiedon tuottaminen ja siihen liittyvät kehityshankkeet Tavoitteena on, että kunnat avaavat jo olemassaolevaa tietoaan laajempaan käyttöön. Jotta tämä tieto on laajemmin hyödynnettävissä ja sovellettavissa liittyy sen tuottamiseen ja ylläpitämiseen myös kehitystyötä koskien esimerkiksi tietosisältöjen standardisointia ja tiedon seudullista laajentamista. Tämä työ tehdään kuntien normaalina virkatyönä mutta yhdessä tiedon avaamiseen tähtäävän kokonaisuuden kanssa. Oleellinen osa tätä osa-aluetta on seutua koskevien perustietovarantojen ja aineistojen omistajien välisen verkoston aktiivinen kehittäminen ja ylläpito. Tämän verkoston ytimen muodostaa jo olemassaoleva Seututietotyöryhmä jonka puheenjohtajan toimii Helsingin kaupungin Tietokeskus. Verkoston tavoitteena on kehittää Helsingin seudun kattava, laaja kaupunkitiedollinen tietopohja metropolialueen yhteistyötä, kokonaissuunnittelua ja tarkastelua helpottamaan. 2.4. Osa-alue”AVOIN” - julkisen tiedon avaaminen, jakelu ja laajempi hyödyntäminen Tiedon avaamiseen tähtäävä osa-alue on kokonaisuus jonka tavoitteena on saattaa olemassaoleva tieto laajemman käyttäjäkunnan saataville siten että tietoa voi hyödyntää laajasti eri käyttötarkoituksiin joko suoraan tai välillisesti eri tietoteknisten sovellusten kautta. 2.4.1. Tiedon avaaminen ja Clearinghouse-toiminto Yhtenä hankkeen tavoitteena on perustaa tiedon avaamista avustava ja koordinoiva Clearinghouse-toiminto. Sen tehtäviin kuuluisi esimerkiksi avattavan tiedon priorisointi, tiedontuottajien avustaminen tiedon avaamisessa, laadunvarmistus sekä käyttäjäpalautteen aggregoiminen ja välittäminen tiedontuottajille. Clearinghouse toimii seudullisen tiedon tuottajien ja käyttäjien rajapinnassa. Alkuvaiheessa Clearinghousea tulee suunnitella ja resurssoida siten että se palvelee em. tarkoituksia mutta toiminta voi kehittyä ajan myötä toisenlaiseksi esimerkiksi tiedon tuottajien ja käyttäjien vuorovaikuttaessa tiiviimmin suoraan toistensa kanssa ja tiedon avaamisen ja jakelun hoituessa enemmänkin tiedontuottajien itsepalveluna. Clearinghouse-toiminto olisi hallinnollisesti osa Helsingin kaupungin Tietokeskuksen organisaatiota ja Helsinki Region Infoshare seudullista –toimintoa. FVH:n rooli on alkuvaiheessa tehdä tiedon avaamista edistävää työtä ja avustaa Clearinghouse- toiminnon suunnittelussa ja perustamisessa. 2.4.2. Tiedon jakelu ja seututiedollinen verkkopalvelu Tiedon jakelua ja siihen liittyvää vuorovaikutusta varten rakennetaan Helsingin seudun datakatalogi –verkkopalvelu. Verkkopalvelun avulla tieto on helposti löydettävissä, saatavilla ja hyödynnetävissä yhdestä paikasta. Verkkopalvelu ei kuitenkaan ole yksittäinen tietokanta johon kaikki varsinainen raakatieto ladataan vaan se on palvelu, joka pitää yllä metatietoja tiedosta ja linkkaaFORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 7. 7. ta30B.doc 7(23) käyttäjän oikeaan tietolähteeseen. Tietolähteet voivat sijaita useassa eri paikassa ja niiden ylläpito on kunkin tietolähteen hallinnoijan vastuulla. Verkkopalvelun ylläpito olisi hallinnollisesti osa Helsingin kaupungin Tietokeskuksen organisaatiota ja Helsinki Region Infoshare seudullista –toimintoa yhdessä Clearinghouse –toiminnon kanssa. Verkkopalvelun tavoitteena on myös toimia yhteenkokoovana kommunikaatiokanavana tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä, uusien ideoiden ja sovellusten keräämis ja - esittelyfoorumina sekä esimerkkinä joka innostaa myös muita seudulla toimivia julkisia organisaatioita vauhdittamaan tiedon avaamista. 2.4.3. Avoimen tiedon hyödyntäminen ja pilotointi Avoin tieto ei ole itseisarvo - tiedon hyödyntäminen on. Oleellisena osana avoimen tiedon osa-aluetta on käynnistetään tiedon hyödyntämistä vauhdittavia pilottiprokteja. Pilottiprojekteissa kannustetaan eri käyttäjäryhmiä hyödyntämään tietoa omassa toiminnassaan, omissa palveluissaan ja kehittämään uusia sovelluksia joissa tietoa voidaan hyödyntää monin eri tavoin. Samalla testataan kokonaisuudessaan uutta tiedon avaamisen toimintamallia ja sen tuomia hyötyjä sekä tiedon käyttäjille että tiedon tuottajille. 2.5. Toimintamalli Alla oleva toimintamalli havainnollistaa tiedon tuottamiseen, avaamiseen, jakeluun ja hyödyntämiseen liittyvää ”toimintoketjua” sekä Helsinki Region Infosharen -toiminnon organisaatiota ylätasolla. Toimintamalli kuvaa myös sitä miten tiedon tuottamisen osa- alue ja tiedon avaamisen osa-alue linkittyvät toisiinsa ja miten toiminta vaiheistetaan. HeSe – SEUTUTIEDON JOHTORYHMÄ HRI- •Rahoitus •Raportointi TOIMINTAMALLI •Valtuutukset •Kehitysideat, •Ohjaus käyttäjäpalaute, jne. •Seuranta VALMISTELUSIHTEERISTÖ Tieke, kuntien tietoasiantuntijat yms. tahot •Kriteerit ja ohjeet HELSINKI REGION INFOSHARE SEUDULLINEN TOIMINTO •Palautetta sivustosta •Avaamisen apuvälineet •Palautetta tiedosta •Palautetta tiedosta •Toiveita datakatalogeista JULKISEN ”extra HRI-TIEDON ”data. TIEDON data AGGREGAATTORI HRI-TIEDON LOPPU- helseutu TUOTTAJAT helseutu / CLEARING JAKELIJA KÄYTTÄJÄT / LÄHTEET HOUSE .fi” .fi” •Datakatalogit •Datakatalogit (raakatieto + metadata) •Tuottavat alkuperäistä tietoa •Määrittelee HRI-datan kriteerit ja •Vastaa verkkopalvelun ylläpidosta [Helsingin seudun kuntien •Ylläpitävät omaa tietoaan toimitusohjeet tiedon tuottajille •Ylläpitää datakatalogeja työntekijät] •Osallistuvat tiedon avaamiseen •Priorisoi mitä tietoa avataan (tarvittaessa) tai linkittää niihin [Yritykset] •Toimittavat HRI- •Kontaktoi tiedon tuottajia •Julkaisee käyttöehdot [Tutkimus ja koulutus] aggregaattorille julkista ja •Avustaa tiedon avaamisessa •Jakelee datakalogeja [Kansalaiset] maksutonta tietoa joka täyttää •Ottaa vastaan datakatalogeja ja •Kerää käyttäjäpalautetta datasta •Hyväksyvät käyttöehdot HRI-kriteerit ja noudattaa lakeja arvioi ne •Kerää käyttäjien toiveita uusista •Lataavat tietoa ja asetuksia •Hyväksyy jakeluun datakatalogeista •Hyödyntävät tietoa •Laatii käyttöehdot loppukäyttäjille •Kerää muuta käyttäjäpalautetta •Osallistuvat kehittämiseen TIEDON TUOTTAMINEN AVAAMINEN JAKAMINEN HYÖDYNTÄMINEN Toimintamallin 1. Nopea eteneminen - tavoitteena että tietoa on nopeasti saatavilla sitä tarvitseville ja saadaan palautetta. Datasettikohtainen minimiluokittelu ja nopea julkaisu,tiedon käsittely loppukäyttäjien omilla työkaluilla. lomittainen 2. Tiedon vaiheittainen yhtenäistäminen – tavoitteena paremman vertailuvuuden takaaminen ja tiedon vaiheistus : hyödyntäminen laajemman loppukäyttäjäkunnan tarpeita vastaavaksi 3. Tiedon jakelijasta palveluntarjoajaksi – käytettävyyteen panostaminen, välineiden tarjoaminen jolla loppukäyttäjät voivat paremmin hakea, rajata ja rakentaa tarpeitaan vastaavia kokonaisuuksia 19.1.2010 Forum Virium Helsinki 7FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 8. 8. ta30B.doc 8(23) Hanke tähtää toimintamallin mukaiseen tilaan vuonna 2012 vaiheistetusti edeten. Tavoitteena on alkuun avata jo olemassaolevaa tietoa sellaisenaan saataville pala palalta kaikkien käyttöön. Tiedon avaaminen edistää tiedon harmonisointia jota tehdään vaiheittain hankkeen edetessä. Toimintamallia testataan käytännössä ja siihen liittyvää toimintaa arvioidaan ja siitä raportoidaan säännöllisesti hankkeen johtoryhmälle. Tarvittaessa toimintamalliin tehdään muutoksia. 2.6. Hankkeessa tavoiteltavat hyödyt Olemassaolevan seudullisen tiedon jakaminen kustannustehokkasti laajempaan käyttöön merkitsee ajan ja vaivan säästöä sekä tietopalvelulle että loppukäyttäjille. Näiden ei tarvitse enää käyttää ylimääräistä aikaa sen selvittämiseen mistä tieto löytyy ja miten sitä saa hyödyntää. Loppukäyttäjiin lukeutuvat myös nykyiset kuntien hallinnon työntekijät jotka tarvitsevat tietoa työssään. Tiedon avaaminen laajemmalle käyttäjäkunnalle ja näiltä käyttökokemuksien ja palautteen kerääminen tukee tiedon harmonisointihankkeita, laadun parantamista ja ohjaa käyttäjälähtöisempään tiedon tuottamiseen. Tiedon tarjonnan ja saatavuuden paraneminen helpottaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Rajapintojen avaaminen vähentää teknologia- ja toimittajariippuvuutta tulevaisuudessa. Aiempaa laajempi käyttäjäkunta voi hyödyntää tietoja osana tutkimusta tai päätöksentekoa, osana nykyisiä palvelujaan tai rakentaa tietoja uudella tavalla esittäviä ja hyödyntäviä palveluja. Tältä pohjalta voi syntyä seudulle myös uutta liiketoimintaa. Avoin tieto ja sen pohjalta syntyvät palvelut auttavat myös kuntalaisia hahmottamaan oman seudun toimintaa ja mekanismeja paremmin ja siten edistävät kansalaisosallistumista. Strategiset hyödyt Operatiiviset hyödyt 1. Seututiedon tarjonta ja saatavuus 1. Kustannustehokkuus, ajan ja rahan paranee säästöä kaikille osapuolille (tiedon tuottajille ja käyttäjille). 2. Yhteistyö ja verkottuminen sekä tiedontuottajien että tiedon 2. Tiedon laadun parantuminen käyttäjien välillä helpottuu 3. Tietopalvelun kehittyminen 3. Innovaatioita ja uusia palveluja, käyttäjälähtöisemmäksi myös jo olemassaolevan palvelutarjonnan 4. Vähentää teknologia- ja monipuolistaminen toimittajariippuvuutta 4. Uutta liiketoimintaa 5. Edistää kansalaisosallistumistaFORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 9. 9. ta30B.doc 9(23)3. Hankkeen työkokonaisuuksien kuvaus Hankkeen työkokonaisuudet on jaoteltu aiemmin esitellyn hankekokonaisuuden osa- aluiden ja toimintamallin mukaisesti tiedon tuottamiseen, avaamiseen, jakeluun ja hyödyntämiseen. Tämän lisäksi omiksi työkokonaisuuksiksi on lisätty viestintä, juridiikka, projektinhallinta ja yhteydenpito muihin avoimen tiedon hankkeisiin. 3.1. Tiedon tuottamisen kehittäminen avoimuutta huomioivaksi Tiedon tuottaminen ja sen kehittäminen tarkoittaa seudullisen yhteistyön näkökulmasta sitä, että seutua koskevaa tietoa tuottavat tahot kuten seudun kunnat sopivat yhteisistä pelisäännöistä tiedon tuottamista koskien. Pelisääntöihin liittyvät mm. päätökset siitä mihin tiedollisiin tuotteisiin panostetaan jatkossa tiedon luokitusten ja metatietojen yhtenäistäminen vertailujen ja laajemman hyödynnettävyyden helpottamiseksi vastuukysymykset tiedon tuottamisesta ja ylläpidosta jatkuvuuden takaamiseksi sekä sopimukset tietoaineistojen jakamisesta avoimeen käyttöön. Tiedon tuottaminen kytkeytyy tiedon avaamiseen luonnollisesti siten, että tietolähdettä jolla ei esim. ole jatkuvuutta ei kannata lähteä avaamaan eli tarjoamaan avoimeen käyttöön. Lisäksi tiedon tarjoaminen raakamuodossa myös muun kuin hallinnon sisäiseen käyttöön voi asettaa tiedon ylläpidolle ja kuvauksille aikaisempaa suurempia vaatimuksia. Nämä vaatimukset voivat kuitenkin osaltaan edesauttaa myös hallinnon sisäistä tehokkaampaa tiedon hyödyntämistä. Tiedon avaamisen näkökulmasta pitää olla tietoinen siitä mitä tietolähteitä on nyt ja tulevaisuudessa käytössä ja olla selvää se, mitä tiedosta voi tarjota avoimeen käyttöön. Toisaalta tiedon tuottamisen kehittämisen näkökulmasta tiedon avoin tarjoaminen voi mahdollistaa sen, että tiedon tuottamista kehitetään entistä asiakaslähtöisempään suuntaan ja myös sen laadun parantamiseksi voidaan saada arvokasta palautetta tiedon loppukäyttäjiltä. Tiedon tuottamisen kehittäminen on pääsääntöisesti kuntien hallinnon jatkuvaa virkatyötä. Forum Virium Helsingin rooli on olla tietoinen näistä kehityshankkeista ja osallistua niiden koordinointiin siltä osin kun hankkeet liittyvät tiedon avaamiseen. Perustettava Clearinghouse-toiminto toimii tässä jatkossa tärkenä linkkinä tiedon tuottamisen ja avaamisen välillä. 3.1.1. Mitä tarkoittaa tiedon avaaminen Tiedon avaaminen tarkoittaa tässä sitä prosessia jolla järjestetään pääsy tietoon joka ei ole aiemmin ollut saatavilla tai on ollut saatavilla hankalasti sovellettavissa.FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 10. 10. ta30B.doc 10(23) Esimerkki: tiedontuottajaorganisaatio julkaisee pendelöintikartan ja siihen liittyvää tilastotietoa PDF-muodossa verkossa. Julkaisun sisältämää tietoa ei kuitenkaan voi helposti hyödyntää sovelluksen tietolähteenä joka visualisoisi pendelöintistatistiikan kartalle interaktiiviseen internet-sovellukseen. 3.1.2. Mitä tiedon avaaminen tarkoittaa tiedon tuottajien näkökulmasta Tiedon avaamiseen liittyy tiedontuottajan / ylläpitäjän / omistajan organisaation näkökulmasta juridisia, tietoteknisiä, resurssillisia ja muita kysymyksiä jotka pitää huomioida ja käydä läpi ennenkuin tietoa laitetaan avoimeen jakeluun. Ajatus on kuitenkin se, että kaikkea ei lähdetä tekemään kerralla valmiiksi vaan otetaan pieniä ja iteratiivisia askelia jolla saadaan tietoa avattua paloittain ja kerätään loppukäyttäjäpalautetta ja kokemuksia. Lähtökohta on myös se, että tiedon avaamisprosessi kuormittaisi tiedontuottajaorganisaatiota mahdollisimman vähän. Hankkeeseen budjetoidaan resursseja joiden tehtävänä on auttaa tiedontuottajaorganisaatioita tiedon avaamisprosessissa. Tiedontuottajaorganisaatioiden täytyy kuitenkin varata aikaa esim. työpajoihin, asiantuntijahaastatteluille, tiedonkeruuprosessille ja sopimuskeskusteluille sekä olla valmiudet ottamaan vastaan palautetta ja kysymyksiä julkistetusta tiedosta. 3.1.3. Miten tiedon avaamisprosessi etenee käytännössä Alkuun päästään sillä, että kartoitetaan organisaation tuottamat / ylläpitämät tietovarannot ja identifioidaan mitkä tiedoista ovat julkisia eli sellaisia että ne voitaisiin lainsäädännön ja sopimusten puitteissa tarjota kaikkien käyttöön. Samalla kartoitetaan myös tietoaineistojen vastuuhenkilöt joiden avustuksella avaamista lähdetään tarvittaessa viemään eteenpäin. Kartoitukseen liittyvän työn määrä riippuu siitä kuinka hyvin tiedontuottajaorganisaatio on perillä omista tietovarannoistaan ja miten hyvin ne on dokumentoitu. Parhaimmillaan kyse on muutaman päivän työstä jonka lopputuloksena syntyy lista aineistoista ja niiden sisällöistä sekä tietoa niiden käyttötarkoituksesta ja julkisuusasteesta. Kun aineistolistaus on kasassa voidaan se haluttaessa jo julkistaa verkkoon (alkuun rakennettavan datakatalogin esiasteeseen joka on yksinkertainen verkkosivusto). Tavoitteena on kommunikoida mitä tietoa on olemassa ja kerätä käyttäjäpalautetta joka osaltaan auttaa priorisoimaan mitä tietoa lähdetään tarjoamaan ensin. Osana avaamisprosessia tulee selvittää missä tieto sijaitsee ja missä muodossa tieto on, onko se esim. XLS- tai PC-Axis tiedostoina organisaation intranetissä vai web- käyttöliittymän yli käytettävänä tietokantana joka vaatii kirjautumisen. Tämä tiedon perusteella voidaan varustautua tuleviin teknisiin toimenpiteisiin tiedon avaamiseksi ja julkistamiseksi. Yksinkertaisimmillaan kyse on esim. tiedostojen konvertoimisesta CSV- muotoon ja laittaminen internetiin saataville tietoa kuvaavien metatietojen kera. Ohjelmallisen rajapinnan avaaminen esim. olemassaolevaan, suuren tietomassan sisältävään on-line tietokantaan voi olla pidemmän tähtäimen tavoitteena. On järkevää alkuun avata tietoaineistoja paloittain ja kartoittaa samalla mitä vaatisi koko tietyn temaattisen aineiston saattaminen avoimeen käyttöön suoraan ohjelmallisen rajapinnan kautta.FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 11. 11. ta30B.doc 11(23) Ennen tiedon julkistamista on myös laadittava tiedon käyttöehdot jotta loppukäyttäjät ymmärtävät mitä tietoaineistolla saa tehdä. Tavoitteena on luoda pitkälti yhteinen lisensointikäytäntö joka pätee pääsääntöisesti kaikkiin avattaviin ja julkistettaviin tietoaineistoihin. Tämä vaatii, että hankkeessa olevat tiedontuottajaorganisaatiot sopivat tästä lisensointikäytännöstä jo mahdollisimman pitkälti hankkeen alkuvaiheessa. Alla karkea kuvaus tiedon avaamisprosessista: Tiedon avaamisen prosessi Tietoaineistojen Tietoaineistokohtain Tiedon valmistelu J kartoittaminen en analyysi avointa jakelua varten •Mitä tietoa on ? •Mahdolliset U •Tarkempi kuvaus L •Kuinka usein formattikonversiot / mitä pitää sisällään päivitetään ? rajapinnan avaaminen K •Onko tieto julkista ? •Laatuseloste •Lisenssoinnin/sopimuk •Harmonisointitarpeita? I •Käyttöehdot ? sen eksplisiittinen •Miten tieto on •Mihin tieto linkittyy? ilmaiseminen S dokumentoitu ? •Mikä osa on julkista •Osoite , josta tieto on T ja mikä ei? ladattavissa U •Dokumentaation sovltuvuus S •Metatietojen valmistelu •Aineistokohtaisen viestinnän ja palautteen hallinnan valmistelu Tiedon nykyisten Tiedon uusien käyttäjien näkökulma /potentiaalisten •Nykyisten käyttäjien käyttäjien näkökulma palaute ja •Mitä tarpeita,toiveita ? kehittämistoiveet tiedosta •Sovellus/idea , jota •Nykyiset haasteet / pilotoida ? esteet tiedon käytölle ? 26.2..2010 Forum Virium Helsinki 10 3.1.4. Mikä on hankkeen etenemissuunnitelma avattavien tietoaineistojen osalta Hankkeen lähtökohtana on se, että alkuun lähdetään valikoidusti avaamaan seututietokartoituksessa listattuja kaupunki-ilmiöitä koskevia tietoaineistoja koneluettavassa muodossa raakadatana. Osa näistä aineistoista on esim. Helsingin kaupungin Tietokeskuksen ylläpitämiä mutta lähdetiedontuottajina on useampi taho. Hankkeen alkuvaiheessa valitaan seututietokartoituksen tuloksena syntyneeltä listalta n kappaletta aineisto- ja teemakokonaisuuksia joita lähdetään projektin alkuvaiheessa kartoittamaan avaamisen kannalta tarkemmin. Valinnan logiikkana on seuloa listalta pois pelkät julkaisut tai esim. kertaluontoisesti tehdyt aineistot ja identifioida eri aineistojen taustalla olevat tilastoaineistolliset kokonaisuudet. Tietoaineistot jaotellaan sitten mm. seuraavin kriteetein:FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 12. 12. ta30B.doc 12(23) arvioitu hyödynnettävyys (osittain subjektiivinen arvio, mutta laitetaan tämä tieto jakoon ja kerätään eri kohderyhmien edustajilta palautetta tiedon hyödynnettävyydestä sellaisena kun se on olemassa) arvioitu vaadittava tekninen työ (mahdolliset formaattimuunnokset tai rajapintojen rakentaminen, tiedon laittaminen internetiin) arvioitu vaadittava juridinen työ (lainsäädäntö, olemassaolevat sopimukset tietoa koskien) Lopputuloksena syntyy aineistolista jonka sisältämiä aineistoja lähdetään avaamaan ensin. Tavoitteena on saada osa aineistoista koekäyttöön ja pilotoida niistä saatavia hyötyjä jo ennenkuin varsinainen datakatalogi on olemassa. Aineistolista käydään läpi lähdeaineistojen omistajatahojen kanssa ja sovitaan etenemismalli tiedon avaamiseen liittyvien jatkotoimenpiteiden osalta. Tärkeintä on alkuun pystyä kommunikoimaan eri käyttäjäryhmille riittävällä tarkkuudella se mitä aineistoja on olemassa ja millä ehdoin niitä voi käyttää. Näin käyttäjät voivat konkreettisesti ottaa kantaa siihen miten he näitä tietoja voisivat hyödyntää ja pilotoida omassa toiminnassaan. Tämän jälkeen mahdollistetaan käyttäjille pääsy tietoaineistoihin ja pilotoidaan sitä miten tietoja hyödynnetään eri tarkoituksiin. Tästä asiasta lisää kohdassa ”Tiedon hyödyntäminen”. FVH:n rooli on koordinoida ja edistää tiedon avaamista konkreettisella tasolla yhdessä Helsingin kaupungin Tietokeskuksen ja hankeessa mukanaolevian kuntien kanssa. 3.2. Tiedon jakelu Hankkeen tavoitteena on rakentaa verkkopalvelu, ns. ”Helsingin seudun datakalogi”, jonka avulla tietoaineistot ovathelposti löydettävissä, ladattavissa ja hyödynnettävissä. 3.2.1. Mikä on ns. avoin datakatalogi Avoimen datan katalogiesimerkkejä löytyy maailmalta useita, sekä valtiollisia, seudullisia että kaupunkikohtaisia. Yhteenvetona voi todeta että avoimen datan katalogi on verkkopalvelu jonka tehtävänä on: vauhdittaa tiedon avaamista ja saamista innostaa eri tahoja tekemään julkista tietoa hyödyntäviä sovelluksia toimia julkisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välisenä kommunikaatiokanavana toimia uusien ideoiden ja sovellusten esittelyfoorumina 3.2.2. Mitä datakatalogi tarkoittaa tietoaineiston ylläpitäjän näkökulmasta Lähtökohtana on se, että tietoaineiston ylläpitäjä vastaa avatun tiedon teknisestä ylläpidosta esim. omalla internet-palvelimellaan. Tiedosta vastaava taho toimittaa datakatalogiin tiedot internet-osoitteesta josta tieto on suoraan ladattavissa tai löydettävissä. Lisäksi datakatalogiin syötetään tietoa kuvaavat metatiedot joiden avullaFORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 13. 13. ta30B.doc 13(23) kyseinen tieto on löydettävissä esim.datakatalogin hakutoiminnolla. Kyseessä on siis eräälainen metatietokatalogi. Hankkeen alkuvaiheessa voi tulla myös kyseeseen se, että datakatalogi tarjoaa tallennustilaa avatulle tiedolle (jos kyseessä on tiedosto eikä esim. rajapinta tietokantaan) jos tiedon ylläpitäjä ei sitä pysty järjestämään. Tietoaineiston ylläpitäjän vastuulla on toimittaa mahdollisista tiedon ylläpitoon liittyvistä muutoksista tiedon datakatalogiin. 3.2.3. Hankkeen etenemissuunnitelma tiedon jakelun ja verkkopalvelun osalta Hankkeen alkuvaiheessa on tarve jakaa tietoa pilottikäyttöä varten jo ennen varsinaisen datakatalogipalvelun valmistumista. Tiedon jakelu voidaan tällöin hoitaa ns. perinteisin keinoin tai rakentaa yksinkertainen verkkosivusto jonka kautta tietoa voidaan jaella keskitetysti mutta jossa ei vielä ole haku, selaus yms. toiminnallisuuksia. Kevään 2010 aikana hankkeessa määritellään tarkemmin varsinaiseen datakatalogiin liittyvät vaatimukset ja toiminnallisuudet ja käynnistetään sen tuottamiseen liittyvät toimenpiteet. Tavoite on, että seudullisen datakatalogin ensimmäinen versio saadaan julkaistua Q4 2010 / Q1 2011 ja se mahdollistaa pääsyn jo lukuisiin erilaisia kaupunki-ilmiöitä koskeviin tilastoihin ja ennustetietoihin. 3.2.4. Verkkopalvelun yleiskuvaus Datakatalogin avulla tietoa voidaan jakaa tehokkaammin ja tieto on helposti löydettävissä ilmiön, alueen, aikajakson ja metatietojen perusteella. Tämä on verkkopalvelun ensisijainen tarkoitus. Lisäksi julkaistava verkkopalvelu suunnitellaan sellaiseksi, että se mahdollistaa palvelun käyttäjien välisen keskustelun, tietoja koskevan käyttäjäpalautteen antamisen ja sovellus- ja muiden ideoiden keräämiseen. Palvelu ei siis ole pelkkä tiedon jakelukanava ja itsepalveluautomaatti vaan myös kohtuullisen aktiivista viestintää ja keskustelun seurantaa ja fasilitointia vaativa yhteisöllinen palvelu. Osa hankkeen budjetista varataan verkkopalvelun em. ylläpitoon tarvittavaan resurssointtin. 3.2.5. Verkkopalvelun tarkempi määrittely, suunnittelu ja toteutus FVH:n rooli on käynnistää verkkopalvelun tarkempi määrittely yhdessä Helsingin kaupungin Tietokeskuksen ja Helsingin seudun kuntien edustajien kanssa Q2 2010 alkupuoliskolla. FVH toimii verkkopalvelun tuottajana ja vastaa tarvittaessa verkkopalvelun kilpailutuksesta, tuotannon ostamisesta ja toimittamisesta Helsingin kaupungin Tietokeskukselle. FVH on myös yhteydessä Helsingin kaupungin Taske/Titekin asiantuntijoihin verkkopalvelun teknisiin ratkaisuihin liittyvien asioiden osalta.FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 14. 14. ta30B.doc 14(23) Tarkemmat roolitukset ja malli FVH:n ja Helsingin kaupungin Tietokeskuksen välillä sovitaan ennen verkkopalvelun tuotannon käynnistämistä. 3.2.6. Verkkopalvelun ylläpito ja viestinnällisen sisällön tuottaminen Helsingin kaupungin Tietokeskus vastaa verkkopalvelun ylläpidosta yhteistyössä hankkeessa mukanaolevien kuntien kanssa. FVH auttaa tuottamaan verkkopalveluun viestinnällistä sisältöä ja osallistuu verkkopalvelun keskustelun moderointiin. Tarkempi työnjako Helsingin kaupungin Tietokeskuksen ja FVH:n välillä verkkopalvelun sisällöllisen ylläpidon osalta sovitaan tarkemmin hankkeen edetessä. Hankkeelle on budjetoitu verkkopalvelun liittyvään sisällölliseen ylläpitoon resursseja. 3.3. Tiedon hyödyntäminen Tietoa voi soveltaa ja hyödyntää monella tapaa kuten esim.: suoraan sellaisenaan tilastona päätöksenteon, suunnittelun tai tutkimuksen tueksi osana olemassaolevaa tai uutta sovellusta tai palvelua joka tekee tiedon esittämisestä havainnollisempaa, käytettävämpää, jne. yhdistelemällä tietoja eri lähteistä esim. uusien näkökulmien tuomiseksi analyysin osaksi Tiedon käyttötarkoituksia on useita ja on etukäteen vaikea sanoa mihin kaikkeen eri käyttäjät tietoa hyödyntävät. Tavoitteena on kuitenkin aktiivisesti antaa tietoa tarjolle ja kannustaa sen käyttöön sekä käynnistää tiedon hyödyntämiseen liittyviä pilottiprojekteja. 3.3.1. Tiedon hyödyntämiseen liittyvä pilotointi Hankkeessa pilotoidaan sitä miten eri käyttäjäryhmät hyödyntävät tietoja omassa toiminnassaan. Käyttäjäryhmät on alustavasti jaoteltu seuraavasti: Helsingin seudun kunnat Hankkeessa kartoitetaan kuntien tarpeita tietojen laajempaa yhteiskäyttöön ja hyödyntämistä ajatellen. Näiden tarpeiden pohjalta voidaan käynnistää pilotteja joissa testataan tietojen soveltamista ja hyödyntämistä esimerkiksi osana kuntien olemassaolevia verkkopalveluja. Konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi Helsingin palvelukartta –tyyppiset verkkopalvelut. Tarpeiden pohjalta voidaan myös rakentaa uusia sovelluksia halutuille käyttäjäryhmille ja pilotoida niiden hyötyjä kuntien toiminnassa. Yritykset Avointa tietoa tarjotaan yritysten käyttöön jotka haluavat hyödyntää tietoja esimerkiksi osana verkkopalvelujaan jotka tavoittavat laajan käyttäjäkunnan. Esimerkkinä mediatalot, kiinteistövälittäjät, tapahtuma- ja matkailutietoa tarjoavat yritykset, sekä verkkosovelluksia ja palveluja tarjoavat IT-yritykset.FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 15. 15. ta30B.doc 15(23) Hankkeen valmisteluvaiheen aikana kiinnostusta pilotoinnille ovat osoittaneet esimerkiksi IBM, Nokia, Logica, Sanoma, Adfore, Poscon ja Generum. Yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset Yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat hyödyntää eri ilmiöihin liittyvää tietoa omassa tutkimuksessaan. Sovelluskehittäjät Suomesta löytyy paljon tietoteknisiä osaajia joita voidaan kannustaa käyttämään tietoja uusien sovellusten ideoimiseen ja tuottamiseen. Esimerkkinä vuosittain järjestettävä Apps for democracy (Kansalaisosallistujan työkalut) –kilpailu jossa etsitään uusia tapoja käyttää ja yhdistää julkisia datavirtoja (www.suomi.fi/datakatalogi). Apps for democracy 2010 kilpailun organisaattoreilta on tullut jo kyselyjä hankkeessa avattavien tietojen tarjoamisesta kilpailua varten. Myös eri oppilaitosten opiskelijoita voidaan kannustaa ideoimaan ja kehittämään tietoa hyödyntäviä sovelluksia. Yhteistyö ja välittäjäorganisaatiot Alustavaa kiinnostusta ovat osoittaneet Helsingin seudun yrittäjät ja Helsingin seudun kauppakamari jotka voisivat viestiä hankkeesta eteenpäin asiasta kiinnostuneille jäsenyrityksilleen. Forum Virium Helsingin jäsen- ja kontaktiverkosto FVH:lla on laaja jäsen ja kontaktiverkosto josta voidaan etsiä yrityksiä ja toimijoita jotka haluaisivat osallistua pilotointiin. 3.3.2. Pilottien käynnistäminen Pilotointipartnerien systemaattinen kontaktointi käynnistetään Q2 2010 aikana ja kun tietoaineistoja kuvaava kommunikaatiomateriaali on valmis. Tavoitteena on saada pilotteja käyntiin jo vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon aikana. Partnereiden toiveet tiedon suhteen otetaan huomioon. Tarvittaessa selvitetään saisiko pilotointeja varten käyttöön myös sellaista seudun alueisiin liittyvää tietoa mitä esim. seututiedollisen kartoituksen perusteella ei ole löytynyt. FVH:n roolina on etsiä sopivia pilottipartnereita ja vastata pilottien koordinoinnista ja toteutuksesta yhdessä pilottipartnereiden kanssa. Oletuksena on, että pilottipartnerit vastaavat pilottien toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista (esim. sovelluskehitystyö) pääsääntöisesti itse. Hankkeelle on kuitenkin myös budjetoitu idea ja -sovelluskilpailuihin liittyvää palkintorahaa sekä toteutusrahaa pienempiä toimijoita varten joilla on hyviä hyödyntämisideoita mutta ei resursseja ideoidensa toteuttamseksi.FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 16. 16. ta30B.doc 16(23) 3.4. Viestintä Viestinnän rooli on merkittävä laajalle yleisölle suunnatun hankkeen kyseessä ollessa. Hyvän ja tehokkaan viestinnän avulla saadaan hanketta tunnetuksi ja rakennettavalle verkkopalvelulle riittävät käyttäjämäärät. Viestinnän toinen tärkeä rooli on projektin tuloksista kertominen sidosryhmille ja laajemmalle yleisölle. FVH suunnittelee ja koordinoi hankkeeseen liittyvän viestinnän yhteistyössä Helsingin kaupungin Tietokeskuksen, kuntakonsortion ja johtoryhmän kanssa. 3.5. Juridiikka Hankkeeseen liittyy lainsäädäntöön ja sopimuksiin liittyvää työtä koskien seuraavia kokonaisuuksia sopimusneuvotteluja tiedon omistajien kanssa koskien tietoaineistojen avaamista ja laajempaa hyödyntämistä tietoaineistoja koskevat tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät asiat jotka pitää selvittää ennen tiedon avaamista ja julkistamista verkkopalveluun tarvittavat yleiset ja erityisesti tietoaineistojen hyödyntämiseen liittyvät lisensointi ja käyttöehdot tarvittaessa tapauskohtaisesti tehtävät partnerointi ja pilotointisopimukset Juridisesta osaamisesta ja juridisesta työstä vastaa Helsingin kaupungin Halke/Oikeuspalvelut. 3.6. Projektinhallinta FVH vastaa Helsinki Region Infoshare –hankkeen kokonaissuunnittelusta ja koordinoinnista yhdessä Helsingin kaupungin Tietokeskuksen kanssa. Helsingin kaupungin Tietokeskus vastaa hankkeen osa-alue ”Tieto” projektisuunnittelusta ja koordinoinnista. FVH vastaa hankkeen osa-alue ”Avoin” projektisuunnittelusta ja koordinoinnista. 3.7. Yhteydenpito muihin hankkeisiin FVH seuraa ja pitää säännöllisesti yhteyttä muihin suomalaisiin ja kansainvälisiin avoimen tiedon hankkeisiin. Tällaisia hankkeita ovat erityisesti muut avoimen tiedon kehityshankkeet valtiollisella, seudullisella ja kunnalisella tasolla. Avoimen tiedon –hankkeella on myös potentiaalisia yhtymäkohtia ja yhteistyömahdollisuuksia FVH:n olemassaoleviin hankkeisiin.FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 17. 17. ta30B.doc 17(23)4. Hankeorganisaatio 4.1. Hankkeen hallinto 4.1.1. HRI-hankkeen johtoryhmä Hankkeen johtoryhmänä toimii Helsingin Seututietoryhmän johtoryhmä jonka muodostavat tällä hetkellä pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat. 4.1.2. HRI-hankkeen ohjausryhmä Helsinki/Tieke, FVH, Espoo, Vantaa, Kauniainen, sekä muita kuntia, kuntaorganisaatioita ja mahdollisia muita rahoittajia. 4.1.3. HRI-hankkeen projektiryhmä FVH (projektin toimittaja) Helsinki/Tieke (projektin tilaaja) Helsinki/Halke (juridinen osaaminen) Helsinki/Taske/Titek, (ict-tuki)FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 18. 18. ta30B.doc 18(23)5. Työkokonaisuudet ja tehtävät 5.1. HRI-hankkeen työkokonaisuudet ja tehtävät TYÖ NIMI VASTUU VETÄJÄ WP1 Tiedon tuottaminen ja kehittäminen Helsingin kaupungin AM, LL, tutkija (pelisäännöt, stardointi, laajentaminen...) tietokeskus WP2 Tiedon avaaminen Forum Virium Helsinki Ville Meloni (prosessi, tekniikka, opastus, käynnistys) WP3 Tiedon jakelu Forum Virium Helsinki Ville Meloni (verkkopalvelun tuotanto, käynnistys ”toimituksellisen” sisällön tuotantoa verkkopalveluun,) WP4 Tiedon hyödyntäminen Forum Virium Helsinki Ville Meloni, N.N. (loppukäyttäjäpilotit) WP5 Viestintä Forum Virium Helsinki Kaisa Eskola (suunnittelu,seuraaminen, tuottaminen) WP6 Juridiikka Helsingin kaupungin Juho Sivonen (neuvonanto, selvitykset, sopimukset) hallintokeskus/Oikeus palvelut WP7 Projektinhallinta Forum Virium Helsinki Ville Meloni (suunnittelu, koordinointi) WP8 Yhteydenpito muihin hankkeisiin Forum Virium Helsinki Pekka Koponen, Ville (paikalliset, seudulliset, valtiolliset, muut) Meloni6. Hankkeen aikataulu 6.1. Hankkeen vaiheistus 2010 - 2012 Hankkeen projektoitu kesto on 1.4.2010 – 31.12.2010. Hankkeen tarkka päättymispäivämäärä ja FVH:n rooli hankkeen loppuvaiheessa sovitaan tarkemmin projektin edetessä. Lähtökohtana on, että FVH:n työpanos hankkeessa vähenee loppua kohden. Tavoitteena on, että hankkeen tuotoksena syntynyt verkkopalvelu jatkaa hankkeen päätyttyä toimintaansa osana Helsingin kaupungin Tietokeskuksen organisaatiota. Työkokonaisuuksien tehtäviä ja vastuita sekä aikataulutusta tarkennetaan hankkeen kuluessa. Alla kuvaus hankkeen ylätason vaiheistuksesta.FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 19. 19. ta30B.doc 19(23) 6.2. Virstanpylväät Q2 2010-Q1 2011(1. vuosi)FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 20. 20. ta30B.doc 20(23)7. Hankkeen talous 7.1. Kustannusarvio Kustannukset koostuvat Forum Virium Helsingin osalta omasta työpanoksesta (projektinhallinta, avaamiseen liittyvä tiedonkeruu ja kartoitustyö, verkkopalvelun konseptointi ja viestinnällinen sisällöntuotanto, muu viestintä) sekä ostopalveluista. Kustannukset koostuvat Helsingin kaupungin Tietokeskuksen osalta Clearinghouse & - verkkopalvelutoimintojen arvioidusta työpanoksesta. Tätä työpanosta tarvitaan myös varsinaisen hankkeen loputtua verkkopalvelun jatkuvuuden takaamiseksi, tarvittava työpanos tarkentuu hankkeen edetessä. FVH tilaa alihankintana verkkopalvelun määrittely, suunnittelu, toteutus ja jatkokehitystyötä jonka arvioitu kustannusarvio on. € 265.000 / 2010-2012. Kustannusarvio täsmentyy määrittelyvaiheen ja kilpailutuksen myötä hankkeen edetessä. Lisäksi FVH tuottaa verkkopalveluun viestinnällistä/toimituksellista sisältöä. Tiedon avaamiseen liittyvällä teknisellä konsultoinnilla ja työllä tarkoitetaan esimerkiksi tavittavien teknisten rajapintojen kartoitusta, suunnittelua ja tapauskohtaista toteutusta olemassaoleviin tietolähteisiin. Kustannusarvio täsmentyy tietolähteiden ja niihin littyvien järjestelmien kartoituksen edetessä. Pilotteihin on budjetoitu rahaa idea- ja sovelluskilpailujen palkintoihin sekä muita yksittäisiä pilottitoteutuksia varten. FVH muihin kuluihin on laskettu hankkeen esittelyyn, koulutukseen, viestintämateriaalien tekoon ja kv-yhteistyöhön arvioidut kustannukset. FVH:n kustannuksiin lisätään arvonlisävero.FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 21. 21. ta30B.doc 21(23) HRI-hankkeen osa-alue ”AVOIN”: FVH ja Helsingin kaupungin Tietokeskuksen eritelty kustannusarvio ORGANISAATIO KUSTANNUS YHTEENSÄ 2010 2011 2012 Forum Virum Avainresurssien palkat ja 350 000 € 125 000 € 150 000 € 75 000 € Helsinki yleiskustannukset Verkkopalvelun suunnittelu, 265 000 € 90 000 € 125 000 € 50 000 € Forum Virum toteutus ja jatkokehittäminen Helsinki (alihankinta) Tiedon avaamiseen liittyvä 110 000 € 30 000 € 55 000 € 25 000 € Forum Virum tekninen konsultointi ja työ Helsinki (alihankinta) Forum Virum Pilotit (palkintorahat, yksittäiset 75 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € Helsinki toteutukset) Forum Virum Muut kulut: esittelyt, koulutus, 60 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € Helsinki viestintämateriaalit, kv-yhteistyö Forum Virum YHTEENSÄ 860 000 € 290 000 € 375 000 € 195 000 € Helsinki Helsingin HRI-toiminto (clearinghouse & 125 000 € 25 000 € 50 000 € 50 000 € kaupungin verkkopalvelu -resurssit) Tietokeskus Helsingin YHTEENSÄ 125 000 € 25 000 € 50 000 € 50 000 € kaupungin Tietokeskus KAIKKI YHTEENSÄ 985 000 € 315 000 € 425 000 € 245 000 € 7.2. Rahoitus Hankkeeseen haetaan rahoitusta hankkeeseen osallistuvilta Helsingin seudun kunnilta hankkeen käynnistämiseksi ja eteenpäinviemiseksi. Kyseessä on myös tiedon avaamista Suomessa edistävä hanke jonka tuloksia ja oppeja voidaan levittää laajempaan käyttöön. Siten rahoitusta tullaan hakemaan myös Työ ja Elinkeinomisteriöltä, Liikenne ja Viestintäministeriöltä sekä SITRAlta. Lisäksi FVH osallistuu EU:n Smart Cities CIP-hakuun yhdessä neljän muun Euroopan kaupungin kanssa 1.6.2010. Smart Cities –hankkeen toteutuessa voi siihen saatua rahoitusta todennäköisesti käyttää kattamaan myös osan Helsinki Region Infoshare – hankkeen kustannuksista vuosina 2011-2012. Taloudellinen seuranta tapahtuu Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupungin Tietokeskuksen yhteisesti sovittujen ohjeiden mukaisesti, rahoittajien vaatimukset huomioon ottaen.FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 22. 22. ta30B.doc 22(23)8. Riskit 8.1. Potentiaalisten ongelmien, riskien määritys ja hallinta Riski Riskin vakavuusaste Ratkaisuehdotus (1-5, 5 suurin) Kunnat eivät koe tiedon avaamisesta 4 Selkeät tavoitteet ja odotusten hallinta koituvan riittävästi lisäarvoa omalle alkuvaiheessa, näytöt siitä miten tiedon toiminnalleen ja kuntien tiedon avaaminen voi hyödyttää kuntia yksilöllisesti, avaamiseen liittyvä aktiivisuus jää tarpeita vastaavasti vähäiseksi Resurssien niukkuus hankkeen 3 Huolellinen projektisuunnittelu, riittävien läpiviemiseksi resurssien varmistaminen, selkeä rajaus, vaiheistus ja fokus työlle Käyttäjät eivät koe seutua koskevan 3 Aika, tarjonnan asteittainen laajentaminen, tiedon hyödyttävän heidän ideoiden ja sovellusten kypsyminen – toimintaansa, konkreettiset hyödyt käyttäjälähtöisyys toimimaan jäävät vähäisiksi Käyttäjät eivät löydä palvelua 2 Lisätään viestintää ja tiedotusta / kohdennetaan sitä paremmin Sopimukselliset tai lainsäädännölliset 3 Sovitaan pelisäännöt alkuun, huolehditaan riskit tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta, ei avata sellaista mitä ei saa9. Hankkeen yleinen hallinta 9.1. Juridiikka Hankkeeseen liittyy erilaisia kumppanuussuhteita, joihin liittyen solmitaan normaalikäytännön mukaisia luottamuksellisuus- ja kumppanuussopimuksia. 9.2. Patentit, aineistojen tekijänoikeudet ja formaattisuoja Hankkeessa mukana olevat osapuolet voivat mahdollisuuksien mukaan suojata kehittämänsä keskeiset elementit. 9.3. Dokumentointi Dokumentointi tapahtuu hankkeen rahoittajien ohjeiden mukaisesti. 9.4. Raportointi FVH raportoi HRI-hankkeen johtoryhmälle sovitun raportointiaikataulun mukaisesti. FVH projektipäällikkö raportoi säännöllisesti Forum Virium Helsingin ohjausryhmälle.FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi
 23. 23. ta30B.doc 23(23) 9.5. Viestintäsuunnitelma Tiedotuksessa pyritään mahdollisimman tehokkaasti käyttämään Forum Virium Helsingin ja sen jäsenyritysten, Helsingin kaupungin Tietokeskuksen, Helsingin kaupungin, Espoon ja Vantaan sekä muiden hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntaorganisaatioiden kanavia.Tuloksia tullaan esittelemään erillisissä julkistuksissa sekä online- että offline- välineissä. Hankkeen aikana järjestetään erikseen julkisia esittelytilaisuuksia.FORUM VIRIUM HELSINKIUutiskatu 200240 HelsinkiEmail ville.meloni@forumvirium.fi

×