Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011

1,404 views

Published on

Fremtidens spesialisthelsetjeneste -
kommunens støttespiller

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011

 1. 1. Foredragstittel<br />1<br />Fremtidens spesialisthelsetjeneste -<br />Kommunens støttespiller<br />Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF<br />
 2. 2. The shifting balance of care – en revolusjon!<br />E. Nolte and M McKee<br />Mellom behandling og forebygging og folkehelse <br />Mellom sykehus og andre helsetjenestenivå<br />Mellom fag og pasientens egen involvering i behandlingen<br />Mellom intuisjon og kunnskapsbasert behandling <br />Mellom å respondere på forespørsel og proaktiv søken utover etterspurt behov<br />I potensialet innen informasjonsteknologi<br />I utvikling av kompetanse i nye helsetjenestemiljøer <br />
 3. 3. Brukerne former veien videre for fremtidens helsetjenester - skal involveres og gis innflytelse…<br />
 4. 4. 23.06.2011<br />Ledelse helt ut!<br />4<br />Grunnmuren<br />”Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene”<br />Helhetlige pasientforløp som organiserende prinsipp<br />
 5. 5. Foredragstittel<br />5<br />Pasienten er ”midlertidig utskrevet til spesialisthelsetjenesten”<br />Pasientene kommer fra – og skal<br />tilbake til <br /> Kommunehelsetjenesten <br /> > 90 % av helsetjenestebehovet- De fleste pasientene<br /> - De fleste kontaktene<br /> - De fleste helsearbeiderne<br /> - Henvisningene normerer totalforbruk<br />
 6. 6. 6<br />Integrated health-care or lost in transition?- har vi høyenokambisjoner?<br /><ul><li>Lack of focus on patient logistics – “Toyota in health care”
 7. 7. Duplication of tasks and acute services with too small catchment population
 8. 8. Low utilization of specialist competence and high-tech equipment
 9. 9. Too little synergies between research environments
 10. 10. Lack of cooperation and integration between hospitals, internally in hospitals, and versus primary care and long-term care
 11. 11. Lack of transparency and varying levels of quality
 12. 12. Lack of standardization and inefficient organization of support services
 13. 13. Large real estate areas, with some old and sub-optimal buildings</li></li></ul><li>Sykehusområder - bedre samhandling<br />Mål<br />Desentraliseredet vi kanogsentraliseredet vi må<br /><ul><li>80-90 % av de tjenestene som skal leveres i sykehusområdet</li></ul>Et mer helhetlig tilbud<br /><ul><li>Samhandling mellom sykehusene
 14. 14. Samordning mellom somatikk, psykisk helsevern og rus</li></ul>Trygghet og nærhet - en dør inn<br /><ul><li>Samordning av akuttberedskap</li></ul>Riktig behandling på rett sted <br /><ul><li>Breddekompetanse
 15. 15. Spisskompetanse </li></ul>Et helseforetak som består av flere sykehus tar helhetlig ansvar for helsetjenester til befolkningen i et geografisk område. Opptaksområde 400 000 – 500 000 mennesker<br />
 16. 16. Vi skal levere;<br />Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi.<br />
 17. 17. Det vi gjør må handle om kvalitet, medvirkning og prioritering<br />… for å møte pasientenes behov, nå og i fremtiden<br />Målet er å sikre kvalitet i tjenestene. De skal være:<br />virkningsfulle (fører til helsegevinst)<br />trygge og sikre (unngår utilsiktede hendelser)<br />involverer brukerne og gi dem innflytelse<br />samordnet og preget av kontinuitet<br />utnytter ressursene på en god måte<br />tilgjengelig og rettferdig fordelt<br />
 18. 18. 23.06.2011<br />Ledelse helt ut!<br />10<br />Kunnskapsbasert praksis<br />Forskningsbasert <br />kunnskap<br />Erfaringsbasert kunnskap<br />Kunnskapsbasert<br />praksis<br />Brukerkunnskap og <br />brukermedvirkning<br />
 19. 19. Kunnskapsbasert praksis?<br />20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig<br />30-45 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon<br />Grol R. 2001<br />Hvordan er det i kommunen?<br />11<br />
 20. 20. Store forskningsbehov? <br />Forskningsbehovene i forhold til samhandling ansees spesielt store innenfor tema knyttet til: <br />Pasientforløp, herunder identifisering av kliniske beslutninger og pasient-/sykdomsfaktorer som forløpet. Dette må sees på separat for ulike diagnosegrupper/kliniske problemstillinger. <br />Optimalisering av informasjonsflyt mellom nivåene  <br />Optimalisering av prehospital diagnostikk og –behandling (unngå ”unødvendige” innleggelser)<br />Effektivitet /kostnader/kvalitet innen rehabilitering<br />12<br />
 21. 21. Forskningen i kommunene må styrkes og støttes.Behov for et nasjonalt senter for samhandlingsforskning?<br />Spesialisthelsetjenesten brukte i 2010 snaut 40 millioner kroner til samhandlingsforskning<br />Krav til kommunal medfinansiering?<br />13<br />Noen eksempler på prosjekter innen samhandlingsforskning:<br /><ul><li>På flyttefot: Eldre pasienter og deres pårørendes erfaring med overføring fra sykehus til kommunale tjenester
 22. 22. Nye måter å organisere kronikeromsorg på
 23. 23. Betydning av organisering av spesialisthelsetjenesten for allmennlegers tilfredshet med samhandling
 24. 24. Hallingdal Sjukstugu; organisert samhandling
 25. 25. Informasjonsprosesser i samhandling mellom sykehus og kommune</li></li></ul><li>Absorberende laken<br />Mobilt røntgen<br />Flere ideer skal frem til beste for pasientene Behov for en nasjonal innovasjonsstrategi?<br />Kort vei fra forskning til praktisk anvendelse og nytte for pasientene<br />6,5 milliarder kroner i (samlet) årlig forskning skal utnyttes bedre - behandling, nye medisinske produkter og bedre tjenester<br />Egen innovasjonspott (til gode prosjekter i helseforetakene)<br />Kreativiteten skal stimuleres - innovasjonsledelse<br />Antall oppfinnelser og innovasjonsprosjekter skal øke betydelig (250 i året)<br />Nettverk mot ledende internasjonale miljøer må utvikles (f.eksKarolinska)<br />
 26. 26. Prosjektet ”Åpen Linje”<br />Lovisenberg DiakonaleSykehushelsefagligansvarlig, OFU partner<br />Hospital IT teknologiansvarlig , OFU partner.<br />4 bydeler I Oslo. St Haugen, Gamle Oslo, GrünerløkkaogSagene. <br />145 000 innbyggeremed storfremmedspråkeligrepresentasjon<br />Tidsramme 2009 - 2012<br />
 27. 27. ”Åpen linje”<br />Økt samhandling mellom hjemmetjenesten i bydelene og sykehuset rundt enkeltbrukeren<br />Utvikling av teknologiske løsninger som styrker samhandlingen med bruker<br />Gi brukere tilgang til verktøy og informasjon som gjør dem i stand til å klare seg hjemme og å føle seg tryggere<br />Utvikle teknologi som gir en reell nytteverdi for brukere, pårørende, og ansatte i hjemmetjenesten og på sykehuset<br />Brukere:<br />Hjemmeboende<br />pleietrengende<br />2. linje:<br />Sykehus<br />1. linje:<br />Hjemmesyke-<br />pleiere<br />
 28. 28. Spredning av de gode erfaringene fra intravenøsprosjektet<br />Et godt kjent prosjekt som hadde sitt utgangspunkt i en Skien-ildsjels engasjement for kompetanseoppbygging om intravenøs behandling ved sykehjem –og flytting av slik behandling ut fra sykehusene.<br />Trinn tre er i gang nå. Dette er et stort forskningsprosjekt med intravenøs antibiotikabruk i 30 sykehjem i Vestfold i regi av Universitetet i Oslo.<br />Foredragstittel<br />17<br />Slipper å sende pasienter til SiV<br />NØTTERØY: Gerd Farnes er en av mange pasienter på Gipø som nå slipper å sendes til sykehuset hvis hun trenger intravenøs behandling.<br />
 29. 29. ”Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere – vår viktigste ressurs og innsatsfaktor”<br />Ledelse helt ut!<br />HR-strategi 2008-2011<br />
 30. 30. Fra 1: 6 til 1:3Tåler vi det?<br />Riktig kompetanse<br />Riktig utdanning<br />Annen kompetanse<br />Annen bruk av kompetanse<br />Foredragstittel<br />19<br />
 31. 31. Helsetjenestene skal være <br />trygge og sikre<br />
 32. 32. Kvalitet - pasientsikkerhet<br />20- 30 prosent av alle pasienter opplever medisinske feili alle undersøkte land. Dette betyr for Norge:<br />2 000 dødsfall<br />15 000 varige skader<br />2 milliarder kroner<br />40-50 prosent kan forebygges<br />British Medical Journal 2005, SHdir Peter Hjort 2003<br />
 33. 33. Diabeteskurs på urdu og tamil<br />Akershus universitetssykehus har i samarbeid med bydel Stovner og bydel Grorud, diabetesforbundet og høgskolen i Oslo utviklet et læringstilbud til urdu og tamilsktalende personer med type 2 diabetes. <br />Dette er et samarbeidsprosjekt med midler fra Helsedialog. <br />Foredragstittel<br />22<br />
 34. 34. Diabeteskurs på urdu og tamil<br />Akershus universitetssykehus har i samarbeid med bydel Stovner og bydel Grorud, diabetesforbundet og høgskolen i Oslo utviklet et læringstilbud til urdu og tamilsktalende personer med type 2 diabetes. <br />Dette er et samarbeidsprosjekt med midler fra Helsedialog. <br />Foredragstittel<br />23<br />
 35. 35. Fastleger i sykehus for å skape koordinerte pasientforløp<br />Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus. <br />Målsettingen for ordningen er å skape helhetlige og godt koordinerte pasientforløp innenfor enkeltnivåer og mellom kommunehelsetjenesten og helseforetak. <br />I Helse Sør-Øst er det 76 fastleger knyttet til ordningen, som utgjør om lag 12 årsverk. <br />Foredragstittel<br />24<br />
 36. 36. Tilbyr vår e-læringskompetanse til felles rask og omfattende kompetanseoppbygging<br />25<br />Helse Sør-Øst RHF har etablert en felles webbasert læringsportal. <br />Helhetlig løsning for utvikling, administrasjon og gjennomføring av opplæringsaktiviteter.<br />Delingsperspektivet er et viktig fokus for innholdsutvikling i Læringsportalen. 200 kurs er etablert eller underetablering, blant annet innen hjerte og lungeredning , Dips , medisinsk- teknisk utstyr og smittevern.<br />Støtter desentral opplæring og kompetansebygging. <br />Noen steder regulerer bruk av Læringsportalen tilgang til fullmakt m.m. (innkjøp). <br />Dette kontoret<br />er et klasserom!<br />
 37. 37. Vi må ha en felles nasjonal satsing på IKT for hele helse- og omsorgssektoren <br />Helseinformasjon sikker som i banken og tilgjengelig når du trenger det<br />Brukerstyrt og transparent<br />Lokalt tilpassede løsninger krever økt standardiseringog koordinering.<br />Utbredelse og bruk av helsenettet<br />26<br />
 38. 38. Pasientforløpene må følges av elektronisk pasientinformasjon<br />Pasientforløpene på tvers av nivåer og institusjoner i helse- og omsorgstjenesten må følges av elektronisk pasientinformasjon. Stor betydning for pasientsikkerheten og for effektivitet i helsetjenesten. <br />Vi trenger:<br />Nasjonal helseportal. Gir pasienter, brukere og pårørende enkel tilgang til informasjon om sykdom og behandling, om tjenestetilbudet i sektoren og veiledning om rettigheter og støtteordninger.<br />Ny struktur på meldingsbasert kommunikasjon. En forenkling av strukturen for den meldingsbaserteelektroniske kommunikasjonen.<br />Nasjonal kjernejournal. Helsepersonell som yter hjelp til en pasient må ha tilgang til et begrenset sett tilrettelagte kjerneopplysninger (livbergende kritisk informasjon, gjeldende medisinering og kontaktoversikt/epikriser) om pasienten.<br />Tilgangsbasert informasjonsdeling mellom virksomheter. <br />27<br />
 39. 39. Mange henvisninger - hva styrer dem?<br />28<br />Henvisningene styrer pasient-strømmen fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten.<br />Store volumer: I 2010 fikk Helse Sør-Øst 552 000 nyhenvisninger.<br />Betydelig økning: Henvisningene har økt med 6,5 prosent årlig i perioden 2006-2010.<br />Mulige forskningstemaer:<br />Hvem skriver henvisninger – og for hva?Geografiske forskjeller?<br />Hvem sender henvisninger hvor? Hva bestemmer hvor henvisningen sendes?<br />Hva skal til for å skape endringer i praksis?<br />
 40. 40. Helsetjenesten skal være tilgjengelig og rettferdig fordeltRettighetspasienter somatikk– ventet over ett år<br />Innskrivningsklar?<br />
 41. 41. Vi må skape enighet om grunnlagsfakta og samordne rapportering<br />Felles kvalitetsindikatorer<br />Godt samarbeid er avhengig av en felles oppfatning av fakta og utfordringer.<br />Kommunene, spesialisthelsetjenesten (og flere) bør snarest mulig utveksle grunnlagsdata og søke å skape en felles faktaplattform som vi kan bygge tilbudet innbyggerne på.<br />Foredragstittel<br />30<br />
 42. 42. Ledelse, ledelse, ledelse<br /> ”Vi ser et underskudd – ikke av ledervilje, men av lederskap. Vi må ha ledere som evner å se pasientens behov ut over egen virksomhet og tradisjon, og som oppriktig søker å finner løsninger i fellesskap. De må klare å bygge tillit og gode relasjoner internt og eksternt, og de må ha fokus på å drive innenfor egne ramme, uten samtidig å skyve kostnader over på andre. De må tørre å ha åpne medvirkende prosesser og prioritere.”<br />
 43. 43. 23.06.2011<br />Ledelse helt ut!<br />32<br />Sammendrag og kritiske suksessfaktorer fremover <br /><ul><li>Kritiske suksessfaktorer fremover:
 44. 44. Felles mål
 45. 45. Medvirkning fra brukere og ansatte
 46. 46. Identifisering og deling av beste praksis
 47. 47. Standardisering
 48. 48. Måleresultaterogframgang
 49. 49. Implementerenødvendig IKT-støtte/verktøy
 50. 50. Fri og sikker flyt av pasientinformasjon
 51. 51. Samkjøre insentiver og dele byrden av finansielle investeringer
 52. 52. Kompetanseutvikling og endrede utdanninger
 53. 53. Utvikle sterkt lederskap, samt stolthet og eierskap til felles mål </li></ul>Spesialist-helsetjeneste<br />Kommune-helse-tjeneste<br />Fastleger<br />

×