Successfully reported this slideshow.

Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013

330 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013

 1. 1. Voortgangsbericht Hatert 2.0Wijkaanpakprogramma2012 t/m 201525 april 2013
 2. 2. 2Voortgangsbericht Hatert 2.0De inhoud in het kort:1. Algemene schets van de wijkontwikkeling 32.Bewonersbetrokkenheid 43. Voortgang per bouwsteen 44. Voortgang besteding bijzondere projectsteun CFV 95.Voortgang besteding maatwerkafspraken met het rijk 106. Financiële stand van zaken 117. Vooruitblik 2013-2016 11
 3. 3. 3Voortgangsbericht Hatert 2.0AanleidingTijdens de bespreking van het wijkaanpakprogramma Hatert 2.01is toegezegd dat er begin 2013een voortgangsrapportage wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Omdat toen ook istoegezegd dat er begin 2014 een tussenevaluatie wordt gemaakt, wordt nu voldaan met eenvoortgangsbericht op hoofdlijnen.1. Algemene schets van wijkontwikkelingHatert heeft de weg omhoog gevonden. Die weg is niet recht en de bestemming is nog nietbereikt. Maar bij bewoners is er groeiend vertrouwen in de toekomst2. Tijdens dewijkenkaravaan en in andere gesprekken blijkt dat bewoners positief zijn over Hatert. Hetvernieuwde wijkcentrum, de openbare ruimte en de verminderde jongerenoverlast wordenvaak genoemd. Uiteraard zijn er ook zorgen maar tegelijkertijd merken mensen op dat aan veelpunten gewerkt wordt. Door beroepskrachten die nauw met elkaar samenwerken, bijvoorbeeldin het sociale wijkteam of veiliger wijkteam. Maar vooral door bewoners zelf. Dat is de krachtvan Hatert en ook de belangrijkste basis om de opgaande lijn te verduurzamen voor een langereperiode dan de programmatermijn van Hatert 2.0.“Totaaloordeel Hatert:Het woon- en leefklimaat tonen een overwegend positieve ontwikkeling maarblijven onder het Nijmeegse gemiddelde”, uit de stads- en wijkenmonitor 2012(afdeling Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen)De zorgen manifesteren zich grofweg op drie terreinen: gezondheid, werk en opgroeien.In derecente wijkenmonitor is vooral gezondheid een thema dat negatief opvalt. Voor een groot deelis dit een gevolg van de hoge werkloosheid en gebrek aan perspectief. Op beide terreinen wordtactie ondernomen. Een derde thema dat genoemd moet worden is opgroeien. Zowel op hetterrein van onderwijs als opvoeding, is er nog een wereld te winnen in Hatert.Voor alle drie dethema’s geldt dat het vooral om buurt gerelateerde zorgen gaat. Hatert is immers een grote wijken de problematiek is lang niet overal even groot. Hierover later meer bij het onderdeelvooruitblik 2013-2016.We kennen de mogelijkheden van Hatert en we kennen de kwetsbaarheden. De resultaten diegeboekt zijn in de eerste fase (Ongedeeld Hatert, 2008 t/m 2012) moeten we koesteren. Op hetterrein van bewonersbetrokkenheid, kwaliteit van wonen, openbare ruimte, voorzieningen enjeugdoverlast zijn er grote stappen gezet. We moeten zorgen dat we niet verslappen entegelijkertijd voortgang boeken op de meest hardnekkige punten.In 2010 en 2011 heeft er een externe en interne evaluatie plaatsgevonden. Hieruit is een aantalaanbevelingen voortgekomen. Deze zijn in de uitvoering van Hatert 2.0 ter harte genomen. In detussen –en eindevaluatie zullen we laten zien welke resultaten hierop geboekt zijn. De looptijdvan Hatert 2.0 is 2012 t/m 2015. In het laatste kwartaal van 2016 zal een eindevaluatie wordenopgesteld.1Kamerbespreking 1-2-2012, uiteindelijke vaststelling was op 15-2-2012.2Uit de wijkenmonitor blijkt dat in 2011 30% van de ondervraagde bewoners vindt dat de wijk vooruit gaat; ditwas in 2003 nog 15%.
 4. 4. 42. BewonersbetrokkenheidDe bewoners maken Hatert. Door er op een goede manier te wonen, ondernemen en niet tezorgen voor overlast. Maar ook door er voor elkaar te zijn of door gezamenlijk ergens deschouders onder te zetten. Hatert is een actieve wijk3. Een voorlopige inventarisatie laat zien dater circa 60 bewonersgroepen op één of andere manier een positieve bijdrage leveren aan dewijk. Soms vanuit de “klassieke” bewonersparticipatie en soms vanuit volledig eigen initiatief,bijvoorbeeld op terrein van zorg en welzijn. Soms zijn de groepen al heel lang actief, soms sindshet begin van het wijkaanpakprogramma. Soms alleen (bewoners die zwerfvuil opruimen) somsmet een grotere groep (de klankbordgroep voor het vernieuwde wijkcentrum).Uit een mail van Netty van Vugt, voorzitter wijkkrant Hatert:“Hallo allemaal, ik kan het positieve bericht geven dat Wijkkrant Hatert zal blijvenbestaan. Wij hebben de lay-outman en de secretaris gevonden, uit de veleaanmeldingen. De reactie vanuit de wijk, was buiten verwachting, ook opmerkingendat het toch erg zou zijn als de wijkkrant zou verdwijnen.Al die opmerkingen datvoelt voor ons als redactie toch wel goed”.De betrokkenheid van bewoners bij het programma Hatert 2.0 is divers. We zien bewoners dieover het geheel willen meedenken (bijvoorbeeld in het wijkplatform) of over één bouwsteen(bijvoorbeeld over de woningmarkt). We zien ook bewoners die vooral de handen uit demouwen willen steken, bijvoorbeeld als gastheer/vrouw bij Hart van Hatert of als vrijwilliger bijde Buurtrangers. Als we naar het brede terrein van wijkgericht werken kijken (dus niet alleen dezes bouwstenen maar ook bijvoorbeeld wijkveiligheid) dan blijkt dat in Hatert beroepskrachtenen bewoners goed aan elkaar gekoppeld én aan elkaar gewaagd zijn. Men houdt elkaar scherp enwerkt in vertrouwen samen.3.Voortgang per bouwsteena. Hatert WerktHet uitvoeringsplan voor 2012-2013 wordt uitgevoerd. Wat betreft de taakstelling voor 2012voldoet Hatert Werkt meer dan voldoende.4Met het actiecentrum Hatert Werkt als uitvalsbasiswordt nauw samengewerkt tussen de verschillende disciplines, ook met die van het socialewijkteam. Het jongerenloket is toegevoegd (1 dag in de week) evenals een jongerencoach,beiden leveren veel meerwaarde voor een sluitende aanpak. Op dit moment wordt er eentussenevaluatie opgesteld met een tweeledige doelstelling. Ten eerste: wat heeft Hatert Werktgebracht aan resultaten op terrein van werkgelegenheid, participatie en inkomensonder-steuning. Ten tweede: welke meerwaarde heeft de lokale dienstverlening van hetActiecentrumin de wijk ten opzichte van de centrale dienstverlening vanuit de Mariënbeurs en3De wijkenmonitor laat zien dat in 2011 ruim 60% zich verantwoordelijk voelt voor de eigen buurt en bijna 30%deelneemt aan buurtactiviteiten.4Dat geldt voor uitstroom naar regulier werk (209), nieuwe participatietrajecten (99), inkomenschecks (274),aantal verstrekkingen inkomensvoorziening oudere werklozen(132) en nieuwe schuldhulpverleningstrajecten(80). Ook zijn er 61 werkplekken gerealiseerd met behoud van uitkering, 10 WSW indicaties of Wajong en 15aanmeldingen bij bureau zelfstandigen.
 5. 5. 5hoe kunnen we die meerwaarde behouden ondanks een afnemende financiering in 2014 enverder.Hierbij wordt ook gekeken in hoeverre samenredzaamheid op het vlak van re-integratie een rolkan krijgen. Van groot belang is dat de toekomst van Hatert Werkt, met zijn integrale aanpakvan klanten, naadloos past in de visie op het Regionale werkbedrijf en bij ontwikkeling van desociale wijkteams. Hatert Werkt biedt lessen voor een concept voor Nijmegen als geheel. Eenconcept van re-integratiedienstverlening aan klanten met een afstand tot de arbeidsmarktwaarbij een multidisciplinaire en wijkgerichte/nabije aanpak nodig is. Bij multidisciplinaireaanpak denken we aan samenwerking met het UWV, schuldhulpverlening, armoedebestrijding,gezondheid, maatschappelijk werk, enz. 5.b. RegieteamHet regieteam is al een tijd operationeel en sinds 2012 stadsdekkend. Hatert valt onder hetregieteam Zuid (samen met Hatertse Hei, Grootstal en Brakkenstein). Onder leiding van degemeentelijke procesregisseur worden huishoudens met meervoudige en complexeproblematiek (zorg en/of overlast) besproken en één plan van aanpak opgesteld, een trekkeraangewezen en de monitoring geregeld. In totaal zijn er in 2012 58 nieuwe aanmeldingengeweest. Van die 58 zijn er inmiddels 23 afgesloten, 6 worden nog gemonitord, bij 14 is het planvan aanpak nog lopende en 15 zijn in voorbereiding van een plan van aanpak.De tevredenheid bij de partners is groot, zowel vanuit het regieteam6, als bij de schil er omheen;zowel vanuit de repressieve als de preventieve kant. Uit de indicatieve maatschappelijkekostenbaten analyse (MKBA) die in 2011 zeer voorzichtig is ingevuld, komt een maatschappelijkrendement van 64% (indirecte toegevoegde waarde voor de maatschappij) en een (direct)financieel rendement van 27%. Dit betekent dat iedere euro die wij in deze aanpak investeren inieder geval €1,27 oplevert voor de aanpak zelf. Nu het werksysteem volledig functioneert en deaanpak langer draait zijn we bezig om met hardere gegevens- nog beter in beeld brengen wathet rendement is. Concrete resultaten kan de raad voor de zomer van 2013 verwachten.Een nieuwe ontwikkeling is de aansluiting met het sociale wijkteam (sinds juni 2012 in Hatertactief). De maatschappelijk werker zit in beide teams en zorgt voor de afstemming 7. Afgelopenperiode is ook flink geïnvesteerd in de samenwerking tussen het regieteam en het actiecentrumHatert Werkt. Werkers weten elkaar op casusniveau goed te vinden. Een andere ontwikkeling zitbij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ). Per 1 januari 2012 focust het MBZ zich voornamelijk5Hatert is één van de wijken die meedoen aan een landelijke pilot rondom waardecreatie. Het kennisnetwerkPlatform 31 levert hiervoor expertise, vooral bij een effectenarena- en calculator in het voorjaar van 2013.6Regieteam bestaat uit : gemeente, politie, woningbouwcorporaties, wijkverpleegkundige, bureaujeugdzorg, maatschappelijk werk en een lege stoel voor specifieke beroepskracht.7Bewoners die in het sociale wijkteam worden besproken, hebben meestal nog de regie over hun eigenleven, bij het regieteam is dit niet het geval en is sprake van dwang en drang.“ In Hatert komt alles mooi bij elkaar door de aansluiting van het socialewijkteam en Hatert Werkt. Daardoor zijn we in staat om sneller achter devoordeur de juiste hulp te bieden”, aldus DorretheFriesen, procesregisseurregieteam Zuid.
 6. 6. 6nog op de zogenaamde 1%-doelgroep; mensen met de meest complexe OGGZ-problematiek8.Voorheen was de opdracht van het MBZ breder (de 5%-doelgroep). Hierdoor zijn het MBZ en deregieteams in een andere verhouding tot elkaar komen te staan.Festiviteit Bij de Buren, Park Malderborgh, september 2012c. ImagoverbeteringBewoners en beroepskrachten zetten zich continu in voor een betere wijk en een beterebeeldvorming over de wijk. Alle kansen worden hiervoor aangegrepen en alle bouwstenenleveren direct of indirect een bijdrage aan een beter imago.De negatieve berichten over Hatert inde media zijn aan het afnemen; de positieve berichten nemen steeds meer toe9. De gekozenrichting is gebaseerd op twee uitgangspunten: a) richt je zowel op de huidige als de potentiëlebewoners en b)vergroot de positieve eigenschappen van Hatert, wees eerlijk en laat zien dataan een aantal zorgpunten hard wordt gewerkt.Bij de uitwerking van deze bouwsteenworden uitdrukkelijk bewoners en (creatieve)ondernemers betrokken. Er wordt nu gedacht aan drie reeksen van herkenbare activiteiten in2013, 2014 en 2015, telkens van lente tot herfst. Hierbij wordt aangesloten bij sterke punten vande wijk, zoals het ruime en groene karakter , verscheidenheid in bewoners en actieve8OGGZ staat voor: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg9Artikelen in De Gelderlander over Hart van Hatert/Sociaal Wijkteam en vernieuwde wijkcentrum.“Ik snap niet dat er niet meer mensen in Hatert willen wonen. De mensen zijner vriendelijk, er zijn veel voorzieningen en je kunt mooi wandelen langs hetkanaal”. Uitspraak van nieuwe bewoonster, afkomstig uit Berg en Dal.
 7. 7. 7vrijwilligers. Ook wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande evenementen (Dag van hetPark, gezonde week, Kleurrijk Hatert, Festiviteit Bij de Buren). Het bestaande beeldmerk “Houvan Hatert” met de drie hartjes voor de drie buurten, wordt hiervoor ingezet. De wijkkrantHatert en de wijkwebsite www.houvanhatert.nlspelen een belangrijke rol bij de uitvoering vande bouwsteen imagoverbetering.d. Aanpak woningmarktDe aard en samenstelling van de woningvoorraad blijven zorgen voor een relatief groteinstroom van lage inkomensgroepen. Dit kan gezien worden als groot probleem of als eenspecifieke kwaliteit van Hatert. Er is nog steeds de ambitie om meer differentiatie aan tebrengen in de woningvoorraad. De gerealiseerde nieuwbouw door Talis en Portaal laten dit zien,maar ook de verbetering van de duurzaamheid van woningen10. De opdracht voor debouwsteenwoningmarkt is het onderzoeken van functioneren van de woningmarkt in Hatert. Hierbijworden de gewenste strategieën bepaald om juist de doelgroepen die woon carrière willenmaken voor de wijk te behouden. Welke mensen komen in deze wijk wonen en welke trekken erweg? Welke strategieën kunnen we inzetten om de woningmarkt te verbeteren. Bewoners enprofessionals buigen zich samen over deze vragen.10Portaal heeft een bijdrage vanuit ISV III gekregen voor het energiezuiniger maken van 36appartementen in Zijpendaalstraat (Hatert). Portaal verrichtte in 2012 groot onderhoud en namenergiebesparende maatregelen zoals plaatsen van HR ++ glas, dakisolatie, vloerisolatie tussen dewoningen en bij de inpandige bergingen en isolatie van de wanden in het trappenhuis. Hiermee gaan dewoningen van een energielabel F naar B (vier stappen).
 8. 8. 8Beeldbepalende woontoren van Portaal met in de plint Hart van Hatert (wonen, zorg en welzijn)e. BurgerkrachtMet deze bouwsteen willen we de burgerparticipatie ondersteunen. Er gebeurt al heel veel inHatert, daarom sluiten we aan bij wat er al is. Het eerste spoor gaat over vinden en verbindenvan alle bewonersinitiatieven, eventueel met hulp van mijnbuurt.je (het digitale platform voorwijkcommunicatie). Bij het tweede spoor selecteren we 5 goede voorbeelden uit het overzichtvan 60 initiatieven. Deze worden nader geanalyseerd om ervan te leren en om te bezien of zetoekomstbestendig zijn. Bewoners worden bevraagd over hun ambities en hun verwachtingenrichting medebewoners en beroepskrachten.Beide sporen zullen vanaf het voorjaar van 2013starten en passen naadloos in het nieuwe gemeentelijk beleid rondom participatie in de wijken –de nota’s Mee(r)doen, Geef ze de (openbare) ruimte, de WMO-wijkpilots en de ontwikkelingenrondom één wijk – één plan.Bij deze bouwsteen zijn uitgangspunten vastgesteld, zodat iedereen dezelfde verwachtingenheeft. Eén van de uitgangspunten is dat burgerkracht ook bij de andere bouwstenen eenonlosmakelijk onderdeel is. Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van belang:>bestaande energie vasthouden, waarderen en zichtbaar maken;>geen nieuwe dingen bedenken maar vinden en verbinden;>uitgaan van de leefwereld van bewoners en niet van beleid;>gezamenlijke opdracht, waarbij het initiatief bij de bewoners ligt;>duurzaamheid: gericht op de langere termijn en op samenredzaamheid.
 9. 9. 9Bewoners van Waterrijk, onderdeel van Park Maldenborghf. Bestrijding eenzaamheid ouderenDe legitimatie voor deze bouwsteen is een grootschalig onderzoek onder ouderen in 2010waaruit bleek dat een substantieel deel van de bewoners aangaf te kampen met (enige vormvan) eenzaamheid. Tegelijkertijd zijn er veel ouderen actief in en voor de wijk, bijvoorbeeld inhet wijkcentrumof in/om hun woning.In vervolg op het bovengenoemde onderzoek is er actieondernomen op twee terreinen.Ten eerste zijn in aantal buurten -waarvan bekend is dat eenzaamheid speelt- zogenaamdebuurttafels opgezet. Er waren bij de eerste buurttafel in de Jadestraat 20 mensen aanwezig. Ditis voor de Jadestraat een hoge opkomst. Het vervolg is afhankelijk van de wensen van debewoners.Het blijkt dat bewoners meer willen, daarom is er ingestoken op: een nieuwsbrief over DeToermalijn (ontmoetingsruimte), een zelfstandige kookclub voor en door bewoners en demogelijkheid om binding met de buurt te versterken via opbouwwerk.In de Jadestraat zijn nog 2 buurttafels georganiseerd (ook met een hoge opkomst) en komendejaar worden ze in de Irene Vorrinkstraat (Zonnebaars) en de Zypendaalstraat georganiseerd.Het tweede terrein is gericht op methodische vernieuwing, De volgende resultaten zijn bereikt:>training motivationalinterviewing (vraagverheldering);>scholing eenzaamheid voorvrijwillgers (hoe kan eenzaamheid herkend worden);>signaleringskaart eenzaamheid (hulpmiddel hierbij);>aansluiting van het project bij sociaal wijkteam;>bewoners uit de doelgroep als ambassadeurs;>monitoring door RadboudUniversiteit.4. Voortgang besteding bijzondere projectsteun Centraal Fonds VolkshuisvestingDe gemeente en de drie corporaties (Talis, Portaal en WoonGenoot) zijn het met elkaar eensgeworden dat de middelen uit de Bijzondere Projectsteun (BPS) voor Hatert 2.0 (€ 1,86 miljoen)als volgt zal worden bestemd11:11Zie de brief van wethouder Tankir aan de raad van 26 juni 2012 (kenmerk WM00/12.0013466).
 10. 10. 10a. € 830.000,- door de drie corporaties te bestemmen aan fysieke investeringen conform huneerder gemelde plannen. De stand van zaken is als volgt:>Talis gaat de BPS inzetten voor zonnepanelen op de eengezinswoningen in Hatert die niet tekoop worden aangeboden (in de randstraten). Het project start in 2013 en afronding uiterlijkeerste helft 2014.>Woongenoot heeft een opdracht verstrekt om de achterpaden op te schonen. Deze warenveelvuldig overwoekerd met onkruid, wildgroeiende struiken e.d. Bewoners hebben ook zelf (opaanwijzing van Woongenoot) de wildgroei vanuit hun tuin naar het achterpad aangepakt. Standvan zaken op dit moment is dat de werkzaamheden in een afrondende fase is. Naar verwachtingis het project halverwege april 2013 afgerond. Ook wordt gezorgd voor verlichting bij degaragepleinen. Deze zal gaan draaien op zonne-energie, afkomstig van de garagepleinen. Ditproject is naar verwachting eind april afgerond.>Portaal wil de BPS inzetten voor woningbouw op het circusterrein. Daartoe is men bezig meteenhaalbaarheidsonderzoek. Welke mogelijkheden zijn er en vooral welk product moet erontwikkeld worden om de woningmarkt in Hatert te verbeteren. Resultaten worden voor dezomer van 2013 verwacht.b. € 830.000,- te bestemmen als bijdrage aan het in tijd naar voren halen van de bouw van éénHatertse basisschool (Conexus)12 in combinatie met het ontwikkelen (als compensatie) van eenbeschikbaar komende Conexus-locatie elders in de stad.Onderdeel van deze afspraak is datwanneer het plan om de investering in één Hatertse basisschool naar voren te halen niethaalbaar zal blijken te zijn, de drie corporaties en de gemeente in een op overeenstemminggericht overleg het budget van € 830.000,- alsnog bestemmen voor de leefbaarheid in Hatert.Hierbij is het begrip leefbaarheid zo ruim geïnterpreteerd dat het zowel om investeringen in hetsociale als in het fysieke domein kan gaan, waarbij er een causaal verband aangetoond kunnenworden met de bevordering van de leefbaarheid.De stand van zaken is als volgt. Gemeente encorporaties zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van één fysiekelocatie voor Brede School Hatert, inclusief de mogelijkheden voor de compensatie-locatie. Vóór 1juni 2013 zullen de resultaten bekend zijn en zal er een besluit genomen worden. De gemeenteheeft de huidige context van de zeer beperkte ruimte op de planexploitatie onderwijshuisvestingduidelijk meegegeven.c. € 200.000,- in overleg met elkaar op een later moment te bestemmen voor fase 3, aansluitendop het plan “Hatert 2.0” voor de jaren 2016 en 2017. Stand van zaken: hiervoor is nog geenbestemming bepaald. Afhankelijk van de tussenevaluatie zal hier een besluit over wordengenomen, uiteraard in gezamenlijk overleg tussen bewoners, corporaties en gemeente.12In 2004 ging nog 76% van de Hatertse kinderen naar de scholen in de eigen wijk; in 2012 is dit percentagegedaald naar 58% (22,4 naar De Klumpert en 33,3 naar De Vossenburcht). De meeste kinderen die niet inHatert naar de basisschool gaan, gaan naar St.Nicolaas/Goffert (12,8%), Hidaya/Hatertse Hei (5,8%) en KleineWereld/Grootstal (5,1%).
 11. 11. 115. Voortgang besteding maatwerkafspraken met rijkHet is bekend dat het kabinet Rutte I eenzijdighaarfinanciële verantwoordelijkheid heeftopgezegdvoor de 40 aandachtwijken. De gemeente en de corporaties houden zich aan decharter-overeenkomst voor de periode 2008-2018. Wel is het zo dat het rijk voor 2012zogenaamde maatwerkafspraken met Hatert heeft gemaakt. Aan deze afspraken is een budgetvan € 150.000 gekoppeld, met een bestedingstermijn tot januari 2013. Aan de volgendeonderdelen is het geld besteed:>€ 50.000 voor het vernieuwde wijkcentrum (nieuwe keuken en uitgebreid jongerencentrum)13;>€ 100.000 voor het sociale wijkteam (cofinanciering van de opstart en realisatiekosten van drievan de vier beoogde pilots in Lindenholt, Dukenburg, Hatert en Noord).De middelen zijn besteed binnen de gestelde termijn en de verantwoording richting rijk zal vóór1 juni gereed zijn.6. Financiële stand van zakenDe kosten van Hatert 2.0 zijn geraamd op ongeveer €3,9 miljoen voor 4 jaar (2012 t/m 2015).De financiering is afkomstig van gemeente en corporaties (Talis, Portaal en Woongenoot) uit hetrestant WAP-middelen (2008-2012) en de Bijzondere Projectsteun. De financiële overzichtenlaten geen afwijkingen zien en de uitgaven blijven binnen de jaarbegrotingen.Hatert 2.0 is eigenlijk ruim een jaar geleden echt gestart dus is het logisch dat sommigebouwstenen (Hatert Werkt, Regieteam, Aanpak eenzaamheid) een hogere besteding laten ziendan anderen (Imago, Woningmarkt en Burgerkracht). In de tussenevaluatie, eerste kwartaal2014, zullen we de raad uitgebreider informeren.13Onder grote belangstelling is op 16 maart 2013 het vernieuwde wijkcentrum gepresenteerd aan wijk en stad.“Het wijkcentrum is echt heel mooi geworden. Hatert kan er trots op zijn en metde nieuwe keuken hebben we goud in handen. We hebben geduld moeten hebben,maar dat is beloond”, aldus Piet Schiltmans, bewoner van Hatert en o.a. lid van deklankbordgroep nieuwbouw wijkcentrum.
 12. 12. 127. Vooruitblik 2013-2016Het centrale thema voor de komende periode is borging. Vanaf 2017 moeten we klaar zijn vooreen leven zonder Hatert 2.0. De borging van de positieve wijkontwikkeling ligt in de eersteplaats bij de bewoners (en ondernemers)van Hatert. De professionele partners moeten –indiennodig en/of gevraagd- hierin faciliteren. Per bouwsteen zal worden aangegeven wat desuccesfactoren zijn en welke borgingsinstrumenten worden ingezet. Hierbij word gedacht aan:goede evaluatie (wat werkt wel en wat niet); vertrouwen hebben in bewonerskracht; keuzesmaken en daar voor gaan; minder verbijzonderen, meer regulier maken en optimaal netwerkzodat samenredzaamheid mogelijk is.Inhoudelijk geven we in 2013 en 2014 extra aandacht aan de volgende uitdagingen.Werkgelegenheid en gezondheidBeide thema’s vormen de achilleshiel van Hatert, vooral in relatie tot elkaar. Mensen die langeretijd werkloos zijn, voelen zich minder gezond14. Mensen die weer gaan werken, merken na 6maanden al gezondheidsverbetering15. Mensen die ziek zijn of zich ziek voelen, maken minderkans op de arbeidsmarkt. Het is dus zaak om de acties van Hatert Werkt beter af te stemmen opdie van de stuurgroep Hatert Gezond. Vanuit preventie wordt er al veel gedaan, bijvoorbeelddoor de gezondheids-makelaar (GGD) in samenwerking met vrijwilligers, sportservice, scholen,verzorgingshuizen en Tandem. Acties worden nu ondernomen vanuit Hatert Werkt om de re-integratie van bewoners te versterken door veel meer de gezondheid te betrekken en/of omwerk en participatie als “medicijn” in te zetten.Een sterkere koppeling geldt trouwens niet alleen voor Hatert Werkt maar ook voorburgerkracht en sociaal wijkteam. Het is bewezen dat als bewoners hun wijk als gezellig ervaren,ze zich minder ziek voelen16.Opgroeien en samenlevenHet is voor de wijkontwikkeling van groot belang om de aandacht beter te verdelen tussendeoudere jeugd (18+) en de kinderen in de basisschoolleeftijd en vooral de schakelleeftijd 11-13jaar. Door de intensieve samenwerking (jongerenwerk, straatcoaches, jongerenloket) is dejongerenoverlast op straat sterk verminderd en tenminste beheersbaar.De problematiek ligt meer op individueel niveau en daar zijn nu de pijlen op gericht, vooralvanuit Hatert Werkt (jongerenloket) en regieteam. Door de agogische groepsgerichte uren op de14CBS Leefsituatie-onderzoek (2000) toonde aan dat werkloosheid leidt tot een toename van geestelijkeklachten. Hoe langer de werkloosheid aanhoudt, hoe groter de klachten.15In plaats van wachten tot zij zich gezond genoeg voelen om met een betaalde baan te beginnen, kunnenwerklozen beter vast aan de slag gaan met die betaalde baan. Binnen zes maanden voelen zij zich dan zowellichamelijk als geestelijk stukken beter. Bovendien functioneren zij beter in hun sociale omgeving. Ditconcludeert Merel Schuring, onderzoeker van het Erasmus MC, in haar promotieonderzoek (2010).16Hoe meer cohesie bewoners in hun woonbuurt ervaren, hoe gezonder zij zichzelf ook zien. Dat blijkt uit hetproefschrift van sociologe Sigrid Mohnen van de Universiteit Utrecht. Zij toonde niet alleen het verband aantussen zogenoemd sociaal kapitaal in buurten en de subjectieve gezondheid van de bewoner, maar gafhiervoor ook een verklaring. Mensen in gezellige buurten bewegen (fietsen, lopen, klussen of tuinieren) meeren dit verklaart het verband in belangrijke mate (januari 2012).
 13. 13. 13oudere doelgroep te verminderen, komt er meer ruimte voor preventieve en positieve aandachtvoor de nog jongere generatie. De generatie die zal opgroeien in Hatert en die zélf moet leren omop een goede manier samen te leven. De ouders, Brede School Hatert en haar partners zullenhierbij gezamenlijk richting moeten geven, corrigeren, complimenteren en ondersteunen.Van wijk naar buurtEr is veel bereikt in Hatert, op allerlei vlakken en voor heel de wijk. Maar de problematiek blijfthardnekkig en concentreert zich op een klein deel van Hatert. Daarom gaan we in een deel vande Kastelenbuurt een integrale buurtaanpak starten. Uit de wijkenmonitor en uit de signalen vanbewoners en beroepskrachten blijkt dat in dit deel van Hatert de meeste winst te behalen valt17.Afhankelijk van een uitgebreide analyse zal bekeken worden wat het meest effectief is. Er wordtnu gedacht aan een combinatie van interventies vanuit Hatert Werkt, sociaal wijkteam enwoonomgeving (Portaal). Die interventies zullen vooral op huishoudenniveau zijn, maar ookondersteund vanuit een collectieve aanpak voor de hele buurt (leefomgeving). Het uiteindelijkedoel is om de participatie en verantwoordelijkheid van de bewoners te vergroten. Er zal in meigestart worden en de verwachte looptijd is 2 jaar.Nieuwe opvallende appartementen van Talis: Stijl 6Economische pijlerIn het kader van Hatert Werkt wordt heel goed gekeken naar de bedrijvigheid in Hatert,17Het betreffen vooral eengezins-huurwoningen. Hier wonen relatief veel niet-westerse Nijmegenaren,vooral met een Marokkaans achtergrond. Ook veel autochtonen met lage opleidingen en dito kansen. Erzijn leefbaarheidproblemen in relatie tot vervuiling van tuinen, overlast van jongeren, huurachterstanden,illegale bewoning, wietteelt. Stedenbouwkundig gezien is dit een naar binnengekeerd complex. Demutatiegraad is er relatief hoog. Er wonen veel grotere huishoudens die van een uitkering afhankelijk zijn.Er zijn veel gebroken gezinnen en ouders met een laag opleidingsniveau. Ook speelt er eenzaamheid enmobiliteitsproblemen onder senioren. Bovendien zijn er gevoelens van onveiligheid en voelen bewonerszich vaak minder betrokken bij de wijk Hatert. Ook speelt hier jeugdproblematiek rond beweging, voedingen overgewicht.
 14. 14. 14Nijmegen en de regio. Die kansen worden optimaal benut. Een thema dat in Hatert nogonderbelicht is, is wijkeconomie. Dan gaat het niet alleen om het winkelcentrum, de weekmarkten de winkelstrips, maar bijvoorbeeld ook over ZZP’ers en het maatschappelijkondernemerschap van instellingen in Hatert. Daartoe zal eerst een quickscan gemaakt wordt omop basis daarvan verdere stappen te zetten. De doelstellingen bij wijkeconomie liggen niet alleenbij werkgelegenheid maar ook en vooral op terrein van leefbaarheid en levendigheid.WMO-Wijkpilot: keep itsimple en verbindenIn Hatert wordt ook de WMO-wijkpilot uitgevoerd. Deze pilot bevat standaard drie onderdelen:sociaal wijkteam, netwerkkracht en sociaal wijkprogramma. In het kader van gewenstevereenvoudiging (één wijk – één plan) is in Hatert besloten om de pilot één op één te koppelenaan Hatert 2.0.

×