Stadsdeelkrant Zuidoost

321 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
321
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stadsdeelkrant Zuidoost

  1. 1. stadsdeel aanpak Stadsdeelkrant Zuidoost April 2008 • Deze stadsdeelkrant is een uitgave van de gemeente Apeldoorn en verstrekt informatie uit het Stadsdeelplan Zuidoost 2008-2009 In dit nummer Stadsdeel Zuidoost maakt werk van haar toekomst Alle jeugd telt in de Maten Samen leven in de Maten Modernisering openbare ruimte Geluidsscherm A-1 in aantocht Matenpark in een nieuwe jas Een positieve waardering voor de Maten De Maten maakt werk van haar toekomst Stadsdeelmanager, de spin in het web Stadsdeel Zuidoost Meepraten? Om de vier jaar worden de ambities, knelpunten en zorgen van uw stadsdeel maakt werk van haar toekomst in kaart gebracht. Wensen en voorstellen vanuit de bewoners op het gebied van sociale betrokkenheid, verkeer, schone leefomgeving en veiligheid worden vastgelegd in de Toekomstagenda. Meer informatie vindt u op Al in het voorjaar van 2004 startte, naar aanleiding van de gemeentelijke nota Een brug De gebieden rondom de woonerven www.dorpsenwijkraden-apeldoorn.nl naar meer participatie, het proces om te komen tot een stadsdeelplan voor Zuidoost. worden autoluw gemaakt. Onlangs zijn De komende tijd staan voor dit stadsdeel vernieuwingen in sociaal opzicht op stapel, de buurten de Hoeven en de Donken maar ook in de fysieke sfeer wordt veel aangepakt. Met dit stadsdeelplan zetten bewoners, ingericht tot dertig kilometergebied. Stadsdeelplan politie, woningbouwcorporaties, Stichting Wisselwerk, ondernemers én de gemeente op Bijna alle verblijfsgebieden in de wijk, Zuidoost 2008-2009 basis van gelijkwaardigheid, een koers uit voor de toekomst. Rob Metz, stadsdeelwethouder op enkele stukjes na, hebben dan De Toekomstagenda: Sociaal aanzet voor Zuidoost, legt uit waarom die gelijkwaardigheid van groot belang is. veel minder verkeer. Deze maatregel en Kwaliteit op maat zijn omgewerkt tot leidt tot grote tevredenheid van de het Stadsdeelplan Zuidoost 2008-2009. Het verbeteren van de communicatie en de Het Stadsdeelplan geeft aan wat er op korte bewoners merk ik.” U kunt het stadsdeelplan downloaden via samenwerking tussen de partners in de wijk termijn mogelijk is. Wat gaat er gebeuren? www.apeldoorn.nl is bij het opstellen van het stadsdeelplan Rob Metz: ”We kijken naar laag- Wat is zo speciaal aan uw stadsdeel voor Zuidoost het centrale uitgangspunt. hangend fruit in de zin van: wat Zuidoost? Maar hoe wordt dat bereikt? kan er nu gedaan worden. Maar Rob Metz: “Ik vind het een bijzondere De Maten Rob Metz: “Waar het natuurlijk omgaat we kijken ook preventief naar de wijk omdat het zo compleet is. In de Maten, de grootste wijk binnen is dat alle spelers in deze wijk allemaal problemen van morgen. En dan gaat Een eigen winkelcentrum, sport- de gemeente Apeldoorn, staan 11.000 hetzelfde spoor lopen. Daar bedoel het om een veelheid van dingen voorzieningen en, vooral niet te woningen en wonen ongeveer 30.000 mensen. In 1972 startte de bouw van ik mee: dat burgers, gemeente en alle andere partners in de wijk met stadsdeel die spelen in de wijk de Maten. Het Stadsdeelplan Zuidoost biedt vergeten, een prachtig nieuw NS-station. Ambitieus zijn ook de de wijk en begin jaren tachtig werden de laatste huizen in de Hoeven opgeleverd. elkaar, en naast elkaar opwerken naar een betere leefomgeving. Vanuit die aanpak hiervoor concrete voorstellen en geeft richting aan projecten en activiteiten. plannen rondom het winkelcentrum de Elgantier. De aankomende jaren noordoost De wijk ontleent zijn naam aan de gelijkwaardigheid moet iedereen zijn Het gaat om modernisering van wordt daar heel hard gewerkt om de term ‘maat’, dat is een gebied dat met ding doen. Verder vind ik het belangrijk het jongerencentrum, het creëren leef- en werkomgeving te verbeteren. een handzeis in één dag te maaien dat de drempel van het stadhuis voor van ontmoetingsmomenten in Dat is spannend. Verder maak ik uit is. Nieuwsgierig? Lees meer over de de burger laag blijft. Ik wil weten wat het Matenpark, maar ook om het gespreken met bewoners op dat ze voorgeschiedenis, de ontwikkeling er leeft onder de mensen zodat we verminderen van de verkeersdruk trots zijn op hun wijk. Het is echt hun en de kenmerken van uw wijk op zaken samen kunnen oplossen.” waardoor de wijk verkeersveiliger wijk. www.wijkraaddematen.nl wordt.”rum Maar concreet; hoe wordt dat ingevuld?wijkgericht werken in Apeldoorn De aankomende periode staat in het Rob Metz: “Toen ik vier jaar geleden Verkeersveiligheid is een belangrijk teken van vernieuwing en verbetering stadsdeelwethouder werd was jeugd punt. Wat kan de gemeente doen om de van de leefomgeving. Ik hoop dat een onderwerp wat vaak leidde tot verkeersveiligheid te verbeteren in de wijk? wij met dit stadsdeelplan een goed verhitte discussies. Na onderzoek bleek Rob Metz: “We zetten nu de laatste fundament hebben gelegd voor dat het jeugd- en jongerencentrum niet stap van het project ‘Duurzaam veilig vernieuwing en verbetering in de zuidoost functioneerde voor hetgeen bedoeld in de wijk’. Voor de hoofdwegen- periode 2008-2009. Ik spreek tegelijk was. Met dat gegeven zijn alle spelers structuur is het lastig om verkeers- de wens uit dat eenieder deze kans in de wijk aan de slag gegaan met als werende maatregelen te treffen. Deze aangrijpt om het stadsdeel Zuidoost gevolg dat het jongerencentrum nu weg is namelijk onderdeel van de te laten uitgroeien tot een vitaal heel goed draait. Dat is een prachtig ringweg voor de hele stad. Daardoor stadsdeel waar het goed wonen, concreet resultaat.’’ blijft er veel verkeer door de wijk gaan werken en leven is.” maar het heeft onze volle aandacht. 1 stadsdeel
  2. 2. stadsdeel aanpak Alle jeugd telt in de MatenWijkraad, partners in de wijk en de gemeente willen in de Maten een sfeer creëren waarbij midden in de samenleving te staan, Alle jeugd doet mee!jongeren zich, in harmonie met hun omgeving, optimaal kunnen ontwikkelen. Van de jongeren wordt dus geen geïsoleerde locatie. Het ‘Alle jeugd telt in de Maten’, dieverwacht dat zij een corporatieve houding tonen. Voor de invulling van deze ambitie zijn drie doelen haalbaarheidsonderzoek zal uitwijzen slagzin slaat op echt alle jongeren.gesteld: het creëren van voldoende en juiste voorzieningen, het aanspreken van ouders op de eigen of dit voorgenomen plan ook écht In dat verband willen alle partnersverantwoordelijkheid en het kweken van meer begrip tussen ouderen en jongeren. uitvoerbaar is. in de wijk een oproep doen aan de groep allochtone jongeren om actiefHaalbaarheidsstudie verplaatsing activiteitenprogramma en Accres zorgt BOS-project mee te werken aan de vernieuwing engebouw Jejocema voor het beheer van het gebouw. Een andere voorziening is het verbetering van hun wijk.Als het over voorzieningen voor Verder is er sprake van een mogelijke BOS-project. Bos staat voor Buurt, Don Bosco ontwikkelde samen metjongeren in de Maten gaat is verplaatsing van het gebouw naar een Onderwijs en Sport en heeft als doel Wisselwerk en jongeren twee plannen.Jejocema al jaar en dag een nieuwe locatie. jongeren meer te laten sporten. In Het gaat om het organiseren vanbekende accommodatie. De laatste maart 2007 is een begin gemaakt weekendactiviteiten. En voor 2009 isontwikkelingen zijn dat Don Bosco Om de haalbaarheid van deze met ‘JongerenSportClub De Maten’. er een plan om samen met jongerenDe Maten het jongerencentrum verplaatsing in kaart te brengen Jeugd in de leeftijd van 13 tot 19 jaar een film of een video te maken omnieuw leven inblaast. Er is een voert de gemeente een onderzoek uit. richten samen een sportvereniging helder in beeld te brengen wat hennieuw bestuur, Wisselwerk en Don Het uitgangspunt van het onderzoek op. Op deze manier wordt het sporten bezighoudt.Bosco ontwikkelden gezamenlijk een is: het jongerencentrum dient gestimuleerd. Samen leven in de Maten Premie op actie Met Premie op actie geeft de gemeente een financiële bijdrage aan bewoners die in hun straat of buurt een activiteit organiseren.Een algemene tendens in onze huidige succesvolle activiteiten als ‘De De gemeente stimuleert graag een eigensamenleving is de steeds verdergaande jongerenmanifestatie’ en de ‘Dag van initiatief van bewoners en staat openindividualisering. Om de negatieve gevolgen het Park’ worden weer georganiseerd. voor alle ideeën die de woonomgeving enhiervan tegen te gaan worden de bewoners Wilt u meedenken of meehelpen? leefbaarheid verbeteren.van de Maten uitgenodigd om samen aan Neem contact op met Wisselwerk, Kijk voor meer informatie opde slag te gaan in hun buurt. De wijk- en telefoonnummer 055-5219644 of mail www.apeldoorn.nlbuurtvoorzieningen, zowel binnen als buiten, naar akleinendorst@wisselwerk.nuworden ingezet als een plek waar bewonerselkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. Tegelijk is er behoefte aan meer Buurt-koffieochtend kleinschalige ontmoetingsplekken De koffieochtend in buurthuis Op Dreef aan de Kooikersplaats is elke woensdag van 10.00 totHet Matenpark op buurtniveau. Om aan deze wens 12.00 uur met uitzondering van de schoolvakanties. Meer informatie over het Talentencafé enHet Matenpark is zo’n plek waar tegemoet te komen gaat Wisselwerk in de Buurt-koffieochtend is te vinden op www.wisselwerk-apeldoorn.nubewoners elkaar kunnen ontmoeten. de komende jaren sterk inzetten op het Een andere manier om meer ontmoetingen mogelijk te maken is het creëren van activiteiten-Bewoners van alle leeftijden bedenken creëren van buurtontmoetingsplaatsen pleinen voor sportactiviteiten in de Donken en de Dreven.samen met Stichting Wisselwerk in de eigen leefomgeving, voor alle Daarnaast onderzoekt de gemeente of vrijkomende accommodaties een maatschappelijkeontmoetingsactiviteiten die passen buurtbewoners. Het gaat hierbij om herbestemming kunnen krijgen. Daarvoor is een aparte commissie (de Commissie Toewijzingin een zomerprogrammering ontmoetingsplaatsen op logische Accommodaties) in het leven geroepen, waarin onder andere de diensten Samenleving enrondom en in het park. ROC Aventus plekken in de buurt, zoals brede Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente vertegenwoordigd zijn. De gemeente nodigt hethelpt ook mee bij het organiseren scholen, zorginstellingen, buurthuizen, Stadsdeelplatform uit om mee denken in dit project zodat de commissie gericht kan zoekenvan deze activiteiten. Maar ook sportkantines. naar geschikte plekken. Talentencafé Wisselwerk organiseert maandelijks een Talentencafé in Brasserie de Zon op het terrein van ‘s Heeren Loo. Het Talentencafé wordt één keer per maand op zondagmiddag georganiseerd met gastoptredens van diverse zangers, zangeressen en bands uit Apeldoorn. 2
  3. 3. Matenpark in een nieuwe jas Centraal in de wijk ligt het Matenpark. Alle partijen zijn het er over eens dat het park aan modernisering toe is. Na dertig jaar wordt opnieuw stilgestaan bij de functionaliteit van het park. stadsdeel aanpak Onder de gebruikers van het park en landschap. Deze lijst moet leiden leven verschillende wensen. Er komt tot een beheervisie voor het park een lijst met suggesties om het park waarmee gemeente, wijkraad en meer publieksvriendelijker te maken. gebruikers goed uit de voeten kunnen. Aandachtspunten zijn: het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden, Medio 2008 wordt de initiatieffase het vergroten van de veiligheid en het afgerond. Op dit moment wordt hard verbeteren van de kwaliteit van het gewerkt door vertegenwoordigers oppervlaktewater. van de buurtraad, de wijkraad, Verder wordt gekeken naar de huidige scholen, verzorgingstehuizen, en gewenste relatie van het park met hengelsportvereniging en vele zijn omgeving op het gebied van anderen om ideeën voor het park water, natuur, recreatieve verbindingen te ontwikkelen. Geluidsscherm A-1 in aantochtHet verlossende antwoord op de subsidieaanvraag bij het Ministerie van VROM, voor hetgeluidsscherm langs de A-1 ter hoogte van de buurt de Velden kwam in augustus 2007.Het ministerie stelt E 171.000 ter worden met maatregelen om debeschikking voor de voorbereiding, luchtkwaliteit te verbeteren. Ook isbegeleiding van en toezicht op de het wachten op toestemming vanuitvoering van het geluidsscherm. Rijkswaterstaat. Van gemeentewegeVoordat het zover is laat de worden alle zeilen bijgezet omgemeente eerst een nieuw akoestisch in 2008-2009 de bouw van hetonderzoek uitvoeren en moet het geluidsscherm af te ronden.geluidsschermproject gecombineerd Een positieve waardering voor de Maten Een positieve waardering die maak je niet, Speciale aandacht is er voor: die krijg je! Omdat te bereiken wordt er door • het herstel van gevaarlijke plekken alle partijen hard gewerkt om de uitstraling in het gemeentelijk wegdek; van de wijk te verbeteren. • het onderhoud van vijvers in de openbare ruimte door het Als in de toekomst alle vernieuwingen waterschap; en verbeteringen zijn doorgevoerd • het onderhoud van groen, zoals is de Maten nog leuker om in te het snoeien van bosplantsoenen wonen en te werken. Een positieve zodat meer variatie ontstaat; waardering komt tot uiting in prettig • het onderhoud in de openbare wonen, goed onderhoud en het elkaar ruimte door de gemeente als het ontmoeten en helpen. gaat om zwerfvuil, stort, opslag en overhangend groen. Modernisering openbare ruimteIn de afgelopen jaren zijn in bijna alle buurten de openbare ruimte gemoderniseerd. De buurtde Gaarden komt dit jaar aan de beurt en als dat klaar is de hele Maten op de schop geweest.In de buurt worden plantvakken gerealiseerd konden worden.gerenoveerd, zijn er herstel- Bovendien worden de parkeerafspraakwerkzaamheden aan bestratingen met de drie woningbouwcorporatiesen worden speeltoestellen geplaatst. benadrukt. Deze afspraak houdtVerder worden bomen gerooid en, in: als een huis leegkomt wordt deindien nodig, vervangen door anderen. oorspronkelijke verplichting van hetDe uit te voeren werkzaamheden instandhouden van een parkeerplaatskomen in goed overleg met op het eigen terrein weer in erebuurtbewoners tot stand. hersteld.Die samenwerking met de buurt wasook belangrijk bij het oplossen van het Ten slotte wordt in de buurten detekort aan parkeercapaciteit. Bewoners Donken en de Hoeven een parkeer-gaven zelf aan waar parkeerplaatsen onderzoek uitgevoerd. 3
  4. 4. Wat is de rol van een stadsdeelwethouder? Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn vervullen naast hun reguliere taak de rol van stadsdeelwethouder. De stadsdeelwethouder geeft het aan hem/haar toebedeelde stadsdeel meer dan gewone aandacht. De onderwerpen die spelen in het stadsdeel bekijkt hij/zij ‘portefeuille-overstijgend’. Dit betekent dat er zaken worden doorgespeeld naar stadsdeel collega-wethouders, maar de stadsdeelwethouder houdt zelf vinger aan de pols. Juist daar waar complexe zaken of problemen samenkomen is het goed dat er één persoon is die aanpak overzicht blijft houden en meedenkt vanuit het belang van de bewoners. Stadsdeelmanager, de spin in het web Een vitale wijk; waarbij bewoners zich verantwoordelijk voelen voor de omgeving waarin zij wonen en werken. Dat is de doelstelling van de stadsdeelmanager Zuidoost. Naast het invullen van een De Maten maakt werk intermediaire rol stelt de stadsdeelmanager Jaap van Leyden, iedere twee jaar het stadsdeelplan op.van haar toekomst Jaap: ”Samen maken we de Maten en daarom roep ik u op om mee teDe Maten ging als eerste wijk in de omgewerkt tot het Stadsdeelplan doen. Dat kan door actief te zijn ingemeente Apeldoorn een proeftuintraject Zuidoost 2008-2009. Naast straat- en uw buurt en mee te denken met dein. De wijkraad, enthousiast en deskundig buurtprojecten bevat het plan ook buurtraad. Maar dat kan ook doorondersteund door het wijkteam de Maten, wijkbrede projecten die verspreid over uzelf als vrijwilliger in te zetten voorexperimenteerde met de twee proeftuinen: een aantal jaren tot uitvoering komen. allerlei sociale activiteiten. Of gewoonDe Toekomstagenda voor de wijk en als door bijvoorbeeld met de jongerenonderdeel daarvan De Sociale agenda. Nu geen woorden meer, die zijn in uw buurt een voetbaltoernooitje dat op verschillende fronten zaken in genoeg gesproken en uitgeschreven. te organiseren. De mogelijkheden de wijk in gang zijn gezet.De buurtbewoners kregen onder Het gaat om de daad bij het zijn legio, de opbrengst voor de Als u vragen hebt kunt u mij bereikenandere de mogelijkheid om hun woord voegen. Laten we er samen samenleving in uw buurt is groot. op (055) 580 10 10 of mail naarwensen voor de toekomst te uiten voortvarend mee aan de slag gaan. De komende twee jaar zult u merken gemeenteapeldoorn@apeldoorn.nl.”via een huis-aan-huis verspreide De wijk de Maten bereidt zich voorenquête. Het project mondde uit in op haar toekomst. Niet alleen vooreen groot succes. Op De Dag van de fysieke en ruimtelijke ingrepen maar Wie hebben zitting in het Stadsdeelplatform?toekomst en De Matendagen werden ook op het vergroten van haar sociale Vaste deelnemers van het Stadsdeelplatform zijn de welzijnsorganisatie Wisselwerk,alle wensen, ideeën en verbeteringen en maatschappelijke samenhang. de woningbouwcorporaties, de Matenhof, de politie, de wijkraad en de gemeente.opgenomen in een ambitieuze agenda. Samen wonen en leven in een sociaal Ook de kerken en de ouderenbond zijn vertegenwoordigd alsmede de scholen voorDeze Toekomstagenda wordt breed veilige en groene wijk. Dat is het doel voortgezet onderwijs. Bij specifieke onderwerpen worden ook andere partijen uitgenodigd.gedragen door veel inwoners van waaraan wij allen werken. Niemandde Maten. uitgesloten!De resultaten uit de projecten Jaap van Leyden, Joop Balk,Agenda voor de toekomst, Sociaal Stadsdeelmanager Voorzitteraanzet en Kwaliteit op maat zijn nu Zuidoost Wijkraad de Maten In de tijd tussen het uitkomen van de Toekomstagenda en het Stadsdeelplan 2008-2009 is er niet stil gezeten. De aanleg van het multifunctionele sportveld op het terrein van Groen-wit, de realisatie van het jongerenontmoetingspunt stadsdeel en de start van Het Talentencafé zijn een greep uit alle interessante projecten om de leefbaarheid in de Maten te vergroten, te verbeteren en te behouden. aanpak Het hebben van voornemens en plannen betekent ook dat dingen onderweg kunnen veranderen. Één van de zaken die ingehaald werd door de (financiële) realiteit is de aanpak van de Kooikersplaats. Voor het plein zijn twee varianten in overweging genomen: een luxe en een sobere versie met in allebei aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Stadsdeelaanpak dé nieuwe wijkgerichte werkwijze in Apeldoorn Download op www.apeldoorn.nl de folder Stadsdeelaanpak Wil je meer weten over jouw wijk of dorp? Ga naar www.dorpsenwijkraden-apeldoorn.nl Colofon Tekst: HB Communicatie, Apeldoorn • Vormgeving: Vormvisie BNO, Apeldoorn Foto’s / beeldmateriaal: gemeente Apeldoorn • Druk: VDA-groep, Apeldoorn Uitgave: gemeente Apeldoorn, april 2008 4

×