Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stadsdeelkrant Voor De Dorpen, 2008

354 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stadsdeelkrant Voor De Dorpen, 2008

  1. 1. stadsdeel aanpak Stadsdeelkrant voor de Dorpen April 2008 • Deze stadsdeelkrant is een uitgave van de gemeente Apeldoorn en verstrekt informatie uit het Stadsdeelplan Dorpen 2008-2009 Stadsdeelwethouder voor de dorpen Zuid: Hans Wegman Stadsdeelwethouder voor de dorpen Noord: Fokko Spoelstra In dit nummer Vitale dorpen Ondersteuning voor dorpsverenigingen Activiteiten voor jeugd en jongeren Onderzoek dorpshuizen Waar is de wijkagent? Stadsdeelmanager, de spin in het web Meepraten? Om de vier jaar worden de ambities, knelpunten en zorgen van alle dorpen in kaart gebracht. Wensen en voorstellen Vitale dorpen vanuit de dorpen op gebied van sociale betrokkenheid, verkeer, openbare ruimte en veiligheid worden vastgelegd in de Toekomstagenda. Meer informatie vindt u op www.dorpsenwijkraden-apeldoorn.nl Leven trekt leven aan Stadsdeelplan Dorpen 2008-2009 Het Stadsdeelplan Dorpen geeft Het is niet voor niets dat in de Toekomstagenda voor de dorpen veel punten zijn aangedragen wij dit initiatief met het leveren van concrete resultaten voortkomend uit de als leefbaarheid, jongeren in de dorpen houden, economische ontwikkeling en veiligheid. materialen. Het dorp ging vervolgens Toekomstagenda. U kunt het stadsdeelplan Dorpelingen en dorpsraden, gemeente en andere partners in dit stadsdeel willen allemaal zelf aan de slag met het inzamelen van downloaden op www.apeldoorn.nl een vitaal dorp. Om aan deze wens invulling te geven is er nu het Dorpenplan 2008-2009, zwerfvuil. Dergelijke initiatieven vind hét antwoord op de vragen van de dorpelingen. Stadsdeelwethouders Wegman en Spoelstra ik kenmerkend voor de dorpen.” leggen uit waarom een vitaal dorp zo belangrijk is. Fokko Spoelstra vult aan: “Voor de De dorpen besturen van de dorpshuizen wordt • Uddel Wonen is de basis Actief verenigingsleven het steeds moeilijker om het hoofd • Hoog Soeren Hans Wegman: “Een vitaal dorp heeft Wegman: “Wat mij als stadsdeel- boven water te houden. Beheer en • Radio Kootwijk inwoners met een actief verenigings- wethouder opvalt is de behoefte aan onderhoud vergen veel energie en • Wenum Wiesel leven en biedt voldoende mogelijk- goed functionerende dorpshuizen. het wordt steeds moeilijker vrijwilligers • Beemte Broekland heden voor toerisme. Als er naast Bij de opening van het dorpshuis in te werven. De gemeente wil graag • Hoenderloo deze elementen voldoende betaalbare Oosterhuizen werd bevestigd hoe weten hoe zij de dorpshuizen verder • Beekbergen-Lieren woningen en winkelvoorzieningen zijn saamhorig de dorpsgemeenschap is. kan helpen en stelt daarom een extern • Oosterhuizen heb je alle ingrediënten voor een vitaal Gewéldig is dat en ik ben daar onderzoek in naar het reilen en zeilen • Klarenbeek dorp bijeen. Als gemeente willen we werkelijk van onder de indruk. Nu is van de dorpshuizen. Inmiddels is • Loenen graag de mensen in het dorp houden. men in Oosterhuizen bezig met een subsidie aangevraagd, maar of deze Dat betekent dat er woningen inzamelingsactie voor een kunstgras- wordt toegekend is nu nog even gebouwd moeten worden voor jonge, veld bij de school. Prachtig, en de vraag.” dorpen maar ook voor oudere bewoners. Het allemaal op eigen initiatief en dat Het onderzoek richt zich op de wonen is de basis van waaruit de gebeurt in meer dorpen. Een ander behoefte van de dorpsbewoners, noordoost dorpen ontwikkelingen volgen om de vitaliteit voorbeeld is de zwerfvuilactie in het beheer van het dorpshuis, noordwest centrum van het dorp te verhogen.” Uddel. Als gemeente ondersteunden de bezetting van de vrijwilligers en zuidwest zuidoost de maatschappelijke voorzieningen. Wonen en voorzieningen Het dorpshuis is vaak het centrale punt “Als je dan ook nog in je eigen dorp voor sociale activiteiten in het dorp Een veilig dorp kunt werken en shoppen is de cirkel en is in de kleinere kernen de enige Een ander belangrijk punt in dorpen helemaal rond”, aldus Fokko Spoelstra voorziening. De gemeente wil deze het dorpenplan is de politiezorg. met economie in zijn portefeuille. sociale functie graag versterken door ook De dorpsbewoners maken zich zorgen “Maar het blijft lastig vooral omdat de andere maatschappelijke functies naar dat er zo weinig blauw op straat Veluwe voor veel ontwikkelingen de dorpshuizen te trekken om daarmee zichtbaar is. Wegman: “Dat heeft grotendeels op slot zit. Toch merk ik het draagvlak voor het hebben van een te maken met landelijk beleid, veel dat we er als gemeente steeds vaker dorpshuis te versterken. Een andere politiemensen worden ingezet in in slagen kleinschalige bedrijvigheid maatschappelijke functie kan bijvoorbeeld de Randstad in verband met de te creëren.” liggen op het zorgvlak. grotestedenproblematiek. >> 1
  2. 2. stadsdeel aanpak Ondersteuning voor dorpsverenigingen Een vitaal dorp met een rijk verenigingsleven verbindt de dorpelingen. Het Verenigingsburo biedt haar diensten aan daar waar de (dorps)verenigingen ondersteuning nodig hebben. Er komen wel vragen vanuit de dorpsgemeenschap maar de indruk bestaat dat de diensten van het Verenigingsburo nog beter benut kunnen worden. Het Verenigingsburo is een uniek particuliere initiatieven meer kans Apeldoorns initiatief, gesteund dóór krijgen. Het Verenigingsburo maakt de gemeente, vóór Apeldoornse duidelijk dat ook de dorpen verenigingen, stichtingen, clubs en nadrukkelijk tot haar werkgebied vrijwilligers. Alles wat u nodig heeft behoren. Medio 2008 start het om uw vereniging, stichting of club Verenigingsburo een actie om haarVervolg van pagina 1 voor de dorpen als aandachtsgebied optimaal te laten functioneren wordt u naamsbekendheid en dienstverlening omdat deze dorpscultuur ons door Het Verenigingsburo aangereikt. aan verenigingen en vrijwilligers inDe Apeldoornse korpsbezetting is aanspreekt. We dragen graag ons Ook brengt het Verenigingsburo de de dorpen te vergroten.daarom uitgedund. Het is niet alleen steentje bij”, aldus Hans Wegman. vraag naar, en het aanbod van Surf voor meer informatie naareen probleem van de dorpen maar ook vrijwilligers bij elkaar waardoor www.verenigingsburo.nlvan het stedelijk gebied. Onze insteek Betrokkenheidis: beter voorkomen dan genezen. Wegman: “Daar waar mogelijkDe wijkagent is dan misschien niet betrokkenheid stimuleren. Die ambitiealtijd zichtbaar maar op cruciale ligt precies in de lijn van dorpsvitaliteit.momenten is hij goed bereikbaar en Stadsdeelwethouder Spoelstra en ikdaar gaat het om. Persoonlijk heb ik hopen met dit dorpenplan een goedoverleg met de politie en blijf op de fundament te leggen voor de periodehoogte van de problemen die zich in 2008-2009 en spreken tegelijk de wensde dorpen afspelen. De aandacht voor uit dat eenieder de kans pakt, om deveiligheid is er zeker.” Apeldoornse dorpen te laten uitgroeien tot een vitale omgeving waar het goedBijzondere dorpscultuur wonen, werken en leven is.”“De betrokkenheid van de dorpelingenmet hun omgeving is heel bijzonder. Voor jongeren zijn niet veel voorzieningenDe samenhorigheid en het van in de dorpen aanwezig. Wat er is, is veelalbinnenuit acties ondernemen, dat is in te danken aan particulier initiatief.mijn ogen typisch iets voor het dorp. De gemeente treft geen grote voor-Men helpt elkaar en de sociale controle zieningen maar medio 2009 komt eris groot. Die betrokkenheid houdt een een budget beschikbaar speciaal voorgoede en gezonde leefomgeving in activiteiten voor jongeren in de dorpen.stand. Collega Spoelstra en ik kozen Premie op actie Met Premie op actie geeft de gemeente een financiële bijdrage aan bewoners die in hun straat of buurt een activiteit organiseren. De gemeente stimuleert graag een eigen initiatief van bewoners en staat open voor alle ideeën die de woonomgeving en leefbaarheid verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.apeldoorn.nl Activiteiten voor jonge dorpelingen De jongerenwerkers en de wijkagenten kleding van jongerenontmoetings- hebben een goed contact met de jonge plekken of de aanleg van een speel- dorpelingen. Om aan de wensen van plek. De voorwaarde is dat de jongeren tegemoet te komen stelt de besteding van dit bedrag geheel gemeente in 2009 eenmalig een tegemoet komt aan de wensen van bedrag van E 25.000,– beschikbaar. jongeren op het gebied van ontmoeten Dit geld kan gebruikt worden voor in de openbare ruimte. activiteiten voor jongeren, de aan- 2
  3. 3. stadsdeel aanpak Onderzoek dorpshuizenDe dorpen Beemte-Broekland, Uddel, Hoenderloo, Loenen, Beekbergen en Oosterhuizen te krijgen in deze problematiek is het De gemeente kan, gelet op haarhebben allemaal hun eigen dorpshuis. Al deze dorpshuizen zijn op verschillende manieren nodig om te inventariseren hoe de financiële situatie, alleen het onderzoekontstaan en worden op verschillende manieren bestuurd en beheerd. besturen van de verschillende laten uitvoeren als de provincie bereid dorpshuizen nu werken en tegen welke is de komende jaren (financiële)Dat ieder dorpshuis zijn kruis heeft Tegelijk valt het de bestuursleden zaken zij aanlopen. Na dit onderzoek middelen beschikbaar te stellen.blijkt uit het feit dat er zich de nodige soms zwaar om alle verantwoordelijk- zal een plan van aanpak richting geven Ook de provincie besteedt de komendeproblemen voordoen op het vlak van heden te dragen en voldoende aan verbeteringen. Aan dit onderzoek jaren veel aandacht aan de verdereexploitatie, onderhoud en beheer. vrijwilligers te vinden. Om helderheid is wel een ‘maar’ verbonden. ontwikkeling van dorpshuizen. Waar is de wijkagent?Bij het onderwerp politiezorg zijn voor De gemeente doet een beroep op dede dorpelingen twee zaken belangrijk: dorpelingen voor wat betreft de eigenzichtbaarheid en bereikbaarheid. De bijdrage aan de openbare orde engemeente vindt de aanwezigheid van veiligheid. Bewoners zijn zich niet altijdwijkagenten in het dorp erg belangrijk even bewust van het feit dat hetmaar brengt wel een nuance aan bij aangeven van een zaak bij de politiehet begrip zichtbaarheid. Het gaat er nodig is, om te komen tot een goedeniet om dat de wijkagent zoveel oplossing. Bovendien werkt buurt-mogelijk zichtbaar is, maar dat hij bemiddeling uitstekend in situatiesbereikbaar is als het nodig is. Verder waarbij geen agressief gedrag ofworden bij grote evenementen in het geweld gebruikt wordt. Maar ook dedorp altijd twee agenten ingezet. samenwerking tussen dorpsgenotenDe wijkagent werkt bij voorkeur maakt het dorp een stuk veiligerpreventief en heeft zijn contacten in maken.het dorp. In de vergaderingen van de Meer informatie? Bel bureaudorpsraden en de diverse dorpskranten Buurtbemiddeling tel. 055 5219644 ofis de wijkagent een vaste gast. Ook heeft mail naar info@buurtbemiddeling.nuhij in (bijna) alle dorpen een spreekuur.Contactgegevens wijkagenten dorpen Dorpsraad Wijkagent Uddel Bart Poolman Hoog Soeren Telefoonnummer (055) 548 25 00 Wenum Wiesel Radio Kootwijk Rob van Schaik Telefoonnummer (055) 548 24 00 Beemte Broekland Ali Sezer Telefoonnummer (055) 548 23 00 Hoenderloo Petra van IJperen / Erol Kalay Telefoonnummer (055) 548 24 00 Beekbergen-Lieren Harry Slot Oosterhuizen Telefoonnummer 548 24 00 Loenen Klarenbeek Theo Simmelink Telefoonnummer 548 22 00 3
  4. 4. stadsdeel aanpak Wat is de rol van een stadsdeelwethouder? Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn vervullen naast hun reguliere taak de rol van stadsdeelwethouder. De stadsdeelwethouder geeft het aan hem/haar toebedeelde stadsdeel meer dan gewone aandacht. De onderwerpen die spelen in het stadsdeel bekijkt hij/zij ‘portefeuille-overstijgend’. Dit betekent dat er zaken worden doorgespeeld naar collega-wethouders, maar de stadsdeelwethouder houdt zelf vinger aan de pols. Juist daar waar complexe zaken of problemen samenkomen, is het goed dat er één persoon is die overzicht blijft houden en meedenkt vanuit het belang van de bewoners. De dorpen kennen twee stadsdeelwethouders vanwege de omvang van het gebied. Stadsdeelmanager, de spin in het webDe doelstelling van de stadsdeelmanager voor de dorpen is: vitale dorpen waarbij dorpelingenzich verantwoordelijk voelen voor de omgeving waarin zij wonen en werken. Naast hetinvullen van een intermediaire rol stelt de stadsdeelmanager voor de dorpen en het buiten-gebied, Goos Zwanikken, iedere twee jaar het dorpenplan op.Goos Zwanikken aan het woord dorpen. Naast dit plan werkt de“Voor de gemeente Apeldoorn ben ik gemeente met dorpsvisies aanstadsdeelmanager voor de dorpen en langdurige processen zoalshet buitengebied, tien dorpen in totaal. woningbouw en economischeNet als in de stad vinden er ook in de ontwikkeling.dorpen allerlei ontwikkelingen plaats. En dan over mijzelf. Ik werk nu bijnaMijn taak ligt vooral in het signaleren dertig jaar bij de gemeente Apeldoornvan zaken die verbeterd moeten en in die periode had ik verschillendeworden en het onderhouden van functies. Het mooie is dat ik alle kenniscontact met de dorpsraden. Verder en ervaring nu gebruik om mijn functieneem ik vragen vanuit de dorpen naar als stadsdeelmanager optimaal te Wie hebben zitting in het Dorpenplatform?het stadhuis om er voor te zorgen dat vervullen. Vaste deelnemers van het Dorpenplatform zijn de dorpsraden, welzijnsorganisatiedeze worden opgepakt. Met de nieuwe Het dorpse spreekt me erg aan. Zelf Wisselwerk, de woningbouwcorporatie Beter Wonen, politie en de gemeente.stadsdeelaanpak probeert de woon ik ook in een dorp en ik woon Het Dorpenplatform praat over zaken die meerdere dorpen aangaan.gemeente de vragen vanuit de daar met veel plezier. Ik wens u toe,dorpsbewoners meer te structureren. dat u ook met veel plezier in uw eigenOok uw dorpsraad heeft zich ingezet dorp woont, leeft en misschien ookvoor meer structuur en dit heeft geleid werkt. De gemeente doet haar best omtot het opstellen van een met concrete plannen en activiteitenToekomstagenda voor de dorpen. Op uw dorp te laten leven onder het mottobasis van deze Toekomstagenda is er ‘leven trekt leven aan’.nu het Stadsdeelplan voor de Dorpen Als u vragen hebt kunt u mij bereiken2008-2009. Het dorpenplan gaatvoornamelijk over leefbaarheid in de op (055) 580 10 10 of mail naar gemeenteapeldoorn@apeldoorn.nl.” stadsdeel aanpak Stadsdeelaanpak dé nieuwe wijkgerichte werkwijze in Apeldoorn Download op www.apeldoorn.nl de folder Stadsdeelaanpak Wil je meer weten over jouw wijk of dorp? Ga naar www.dorpsenwijkraden-apeldoorn.nl Colofon Tekst: HB Communicatie, Apeldoorn • Vormgeving: Vormvisie BNO, Apeldoorn Foto’s / beeldmateriaal: gemeente Apeldoorn • Druk: VDA-groep, Apeldoorn Uitgave: gemeente Apeldoorn, april 2008 4

×