Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaarverslag 2012, Project Aanpak Eenzaamheid Hatert 2.0

449 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaarverslag 2012, Project Aanpak Eenzaamheid Hatert 2.0

 1. 1. Jaarverslag 2012 Project Aanpak Eenzaamheid HatertMet enige trots presenteer ik u hierbij het Jaarverslag van het Project Aanpak Eenzaamheid Hatert. Sinds april2012, ben ik Koen Hooijer wijkverpleegkundige bij de ZZG-Zorggroep, aangesteld als projectleider. Door middelvan dit schrijven wil ik u op de hoogte stellen van de stand van zaken van het project: Aanpak EenzaamheidHatert. In 2011 is dit project gestart, dit was voornamelijk een oriëntatie jaar. Het jaar 2012 is een jaar waarin hetproject meer en meer gestalte kreeg en zichtbaar werd voor professionals maar zeker ook voor de wijkbewonersvan Hatert. De focus heeft dit jaar gelegen op het scholen van professionals en sleutelfiguren in de wijk. Wijhebben scholingen georganiseerd in gesprekstechnieken het zogenoemde: “motivational interwieving”. Verder iser een scholing geweest rondom Eenzaamheid. Hierin werd uitgelegd wat Eenzaamheid is en hoe dit tesignaleren. Het COiL (Centrum Ontmoeting in Levensvragen) heeft net de eerste buurttafel verzorgd in deJadestraat. Deze is als zeer succesvol ervaren. Verder kunnen we concluderen dat de financiën op orde zijn.Met ons blik vooruit belooft 2013 voor het Project Aanpak Eenzaamheid Hatert een mooi jaar te worden. Wat wehebben gestart in 2012 zal in 2013 verder uitgerold worden en er wordt gestart met het borgen van het project.Namens de projectleden,Koen Hooijer projectleider Aanpak Eenzaamheid HatertInhoudsopgave 1. Algemeen pagina 3 2. Scholing Eenzaamheid pagina 3 3. Rapportage deelproject Motivational Interviewing in Hatert pagina 3 4. Rapportage Buurttafel Jadestraat pagina 5 5. Zichtbaarheid project in de wijk pagina 9 6. Financieel verslag 2013 pagina 10
 2. 2. 1. AlgemeenHet project is groeiende en in ontwikkeling. De projectgroep is wisselend van samenstelling. Dit jaar zijn INDIGO(onderdeel van Pro Persona). Het COil, TANDEM, NIM en MEE aan de projectgroep toegevoegd. Gaandeweghet project zullen er wellicht nieuwe deelnemers aanhaken en huidige deelnemers zich terug trekken. Deprojectgroep komt één keer per maand bij elkaar om te vergaderen. eDit jaar 2012 was € 2.000,- begroot ten behoeve van de website 1 lijn ateliers Echter de website waarin desociale kaart gehangen zou worden (www.uwbuurtopdekaart.nl ) werd niet verder doorontwikkeld. Omdat ookonduidelijk bleef wat hiermee zou gebeuren, is dit blijven liggen. Dit onderwerp heeft wel op de agenda van deprojectgroepgroep eenzaamheid gestaan en zal in 2013 vervolg krijgen in samenwerking met het socialewijkteam.2
 3. 3. 2. Scholing eenzaamheidBinnen het project Aanpak eenzaamheid Hatert is een scholing georganiseerd voor professionals ensleutelfiguren in de wijk. De scholing vond plaats op woensdag 26 september in het Hart van Hatert. Eerder wasal een signalenkaart ontwikkeld en gepresenteerd aan de wijk.Daarnaast is er op donderdag 27 september een scholing geweest voor medewerkers van de ZZG zorggroep inHatert Grootstal.Doelen:- men weet wat eenzaamheid is- men weet hoe vaak eenzaamheid voorkomt en bij welke groepen- men weet wat de risico- en beschermende factoren van eenzaamheid zijn- het is bekend waarom het signaleren van eenzaamheid belangrijk is- de signalen van eenzaamheid zijn bekend- men weet hoe ermee om te gaan en hoe eenzaamheidsgevoelens bespreekbaar te maken- het is duidelijk waar een signaal van eenzaamheid naar toe kanMet de eerste scholing zijn 23 mensen uit de wijk bereikt. De deelnemers waren een mix van professionals,sleutelfiguren en bewoners uit de wijk. Het ging voornamelijk om mensen die vanuit hun (vrijwilligers)werk inaanraking komen met mensen met gevoelens van eenzaamheid. Tijdens de scholing zijn de doelen allenbehandeld in een interactieve presentatie.De sfeer tijdens de bijeenkomst was goed, met goede inbreng vanuit de deelnemers. De deelnemers warenduidelijk geïnteresseerd in het onderwerp, hadden er ervaring mee, discussieerden met elkaar, vroegenverschillende dingen uit en hadden aanvullingen of voorbeelden. Er kwamen meerdere voorbeelden van wat zeaan eenzaamheid tegenkwamen en wat ze hiermee konden. Vooral de onderwerpen bespreekbaar maken en hethoe om te gaan met mensen met gevoelens van eenzaamheid hebben belangrijke nieuwe inzichten opgeleverdbij deelnemers, die ze in hun (vrijwilligers)werk of privé-situatie in kunnen zetten. Daarnaast was het belangrijkvoor de deelnemers te weten waar ze met hun signalen heen kunnen.De deelnemers geven in de evaluatie aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met de scholing, de inhoud sloot overhet algemeen goed aan bij de behoefte en de deelnemers hebben voldoende antwoord gekregen op hun vragen.Met de tweede scholing zijn 17 medewerkers van ZZG zorggroep bereikt. De medewerkers gaven allen aanregelmatig eenzaamheidsproblematiek in hun werk tegen te komen. Er kwamen dan ook veel voorbeelden vanuitde medewerkers, waardoor het een interactieve bijeenkomst was. Onderling is er gediscussieerd over hoeeenzaamheid aan te pakken, er werden vragen gesteld en er werd gepraat over hoe je eenzaamheid ter sprakekan brengen. Voor de deelnemers was het belangrijk om wat tips mee te nemen in hoe je eenzaamheid tersprake brengt, hoe je soms door kunt vragen, maar ook waar de grenzen van je werk liggen en wie de regieheeft.Uit de evaluatie blijkt dat de medewerkers tevreden of zeer tevreden zijn met de scholing, dat de inhoud van debijeenkomst aansloot bij de behoefte en dat ze antwoord hebben gekregen op hun vragen. 3. Rapportage deelproject motivational interviewing in HatertInleiding3
 4. 4. Het bespreekbaar maken van eenzaamheid en ouderen te motiveren zelf actief te worden om dit probleem aan tepakken, vereist een adequate benadering van hulpverleners.Er is een speciale gespreksmethode ontwikkeld:, motivational interviewing waarbij activeren,aanzetten totveranderen van leefstijl het doel is. Er wordt daarbij actief ingegaan op de motivatie van burgers om zelf meet tehelpen aan deze verandering.Scholing van professionals (multidisciplinair)/ sleutelfiguren in HatertVoor de hulpverleners en sleutelfiguren in Hatert zijn in de periode maart- mei 2012 en periode septemberoktober 2012. Driescholingen georganiseerd.WervingDe werving heeft plaatsgevonden via de huisartsen van Hatert, die namen en adressen van hulpverleners,waarmee zijn samenwerken hebben aangeleverd.Dit betrof een groep van fysiotherapeuten, wijkverpleging, maatschappelijk werk, hulpverleners van Hatert werkt,MEE, Swon, GGZ en GGD (gezondheidsmakelaar). In totaal hebben 24 hulpverleners en 12 sleutelfiguren uitHatert meegedaan aan de scholing.ScholingDe scholing is uitgevoerd door HAN / VDO. Femke Spikmans was de docent, die veel ervaring heeft met hethouden van deze scholing.De scholing bestond uit drie dagdelen voor sleutelfiguren uit twee dagdelen.Ter voorbereiding moesten de deelnemers artikelen over Motivational Interviewing lezen.Na de scholing werd een cursus map uitgedeeld aan de deelnemers. eHet 1 dagdeel bestond uit een introductie op motivatie, stages of change en ambivalentie. Dagdeel 2 werden debasistechnieken uitgelegd en de verandertaal geoefend. Er werd zoveel mogelijk aangehaakt op praktijksituatiesvan cliënten en ouderen die eenzaam zijn, maar er niets aan willen doen.In dagdeel drie werd er gezamenlijk geluisterd naar opnamen van gesprekken met cliënten, die tussen dagdeel 2en dagdeel 3 werden gehouden. Deze gesprekken werden geanalyseerd en er werden naar aanleiding daarvanleerpunten geformuleerd.EvaluatieDe scholing is heel goed verlopen en sloot goed aan bij de deelnemers. De huisartsen van Hatert hebben voorhet meehelpen organiseren een prijs gewonnen in het kader van het Koplopersprogramma van het UMC StRadboud.Het multidisciplinaire karakter van de scholing was vernieuwend en sprak veel hulpverleners en vrijwilligers /sleutelfiguren positief aan. Na de scholing werd er gebruikt gemaakt van de contacten die opgedaan zijn in descholing (b.v. tussen huisarts en welzijnswerker van Hatert Werkt).Enkele opmerkingen uit de evaluatieformulieren; • helder, snel, fantastische docent • geeft een handvat om verder te komen zonder gefrustreerd te raken in het contact met cliënten • Interessante training. De combinatie tussen theorie en zelf oefenen heb ik als prettig ervaren.4
 5. 5. • Ook de diversiteit in achtergrond van de deelnemers had een meerwaarde zowel voor de cusrsus als voor de samenwerking in de wijk • Ook het oefenen door opname van een gesprek en het krijgen van feedback hierop was erg zinvol om te doen, veel van geleerd. • Bovendien is hij zo goed inpasbaar in gesprekken met cliënten. Ik vind het de meest praktische cursus sinds enige tijd, die ook nog eens niet zoveel tijd heeft gekost. Efficiency ten top dus! • Goede verhouding tijdsinvestering/kwaliteit. Uitstekend gedoceerd. Erg geschikt voor hulpverlener met praktijkervaring 4. Rapportage Buurttafel JadestraatInleidingHet ‘Buurtgesprek’ of ‘Buurttafel, is een werkvorm gericht op de leefwereld van mensen, in dit geval in een buurtof wijk. De methodiek is afgeleid van andere gespreksmethodieken, vooral de narratieve methode en defocusgroep-methodiek.Opzet van de werkvormIn het buurtgesprek vertellen bewoners en werkers van de wijk elkaar verhalen: die verhalen die ze graag willenvertellen, rond een thema. Het thema is zodanig gekozen dat het relevant is voor deze buurt en breed genoeg isom mensen spontaan te laten vertellen. Er is een neutrale gespreksleider die mensen uitnodigt om zonderinhouden hun eigen verhaal te vertellen.De aanwezigen spreken met elkaar in kleine groepen van maximaal 10 personen en een gespreksleider.Het doel in de bijeenkomst is:inzichten opdoen over wat mensen bezighoudt, wat hun vragen, behoeften en ervaringen zijndeze inzichten opdoen door persoonlijk te luisteren en betrokken te zijnAchterliggend doel:de logica van de leefwereld begrijpen, zo mogelijk patronen herkennen in de verhalenverdiepte kennis verkrijgen om beter beleid te formuleren en vraaggerichte voorzieningen en infrastructuur terealiserenMogelijk resultaat:Het effect op de aanwezigen is een grotere betrokkenheid. Waar de methodiek eerder is toegepast was dezebedoeld om mensen te horen, maar werkte betrokkenheid en empowerment uit.Effectiviteit van de werkvormDe methodiek kan sterker zijn wanneer mensen aan het begin van het gesprek gevraagd wordt : ‘wilt u eenverhaal vertellen’. Het gesprek dient herhaald te worden, zodat meer mensen en meer werkers betrokken zijn.Om jongeren te bereiken is een aparte werkvorm mogelijk nodig, want voor jongeren zal de werkvorm (eengesprek in een buurtvoorziening) mogelijk niet aanspreken. Hier dient gezocht te worden naar modernemethoden die jongeren aanspreken (filmopnames, internet).5
 6. 6. Bij bijeenkomsten dienen mensen van niet-westerse komaf betrokken te worden, of aparte bijeenkomstendaarvoor organiserenBij gebruik van het Buurtgesprek is van belang: • thema goed kiezen; • werkers en burgers samen; • gespreksleiding onafhankelijk, kent de methodiek goed; • gespreksgroep 4-5 personen max.; • toehoorders in beperkte mate mogelijk; • werkers opdracht vrij te spreken; • open spreken, zonder oordeel alle verhalen horen; • samenvatting in steekwoorden: inhoud; • samenvatting: wat is de betekenis van; • kennis verzamelen via inzicht bij werkers en bewoners.De werkvorm van de buurttafel is te gebruiken voor:burgers met elkaarin contact brengen;burgers zichzelf laten uitspreken;burgers zelf betekenis laten geven omdat niet wordt gestuurd op inhoud maar op proces;werkers inzicht geven in wat er speelt onder burgers.Uitvoering van de Buurttafel Jadestraat was als volgt beschreven: • Vanaf 10.00u zijn de deelnemers welkom. • Er zijn drie tafels ingericht voor 8 – 10 personen . • Deelnemers krijgen bij binnenkomst koffie en vlaai. • Henk verwelkomt de deelnemers en begeleidt ze naar een tafel. • Op de tafels liggen 10 oude foto’s, zodat de deelnemers alvast met elkaar in gesprek kunnen over de foto’s. • Een gespreksleider gaat ook aan tafel zitten. • Als er 8 – 10 deelnemers aan een tafel zitten begint de gespreksleider met de vraag: wie kan iets vertellen over een ontmoeting die altijd is bij gebleven? • De gesprekleider maakt een rondje zodat iedere deelnemer de gelegenheid krijgt iets te zeggen. • De gespreksleider brengt het gesprek op de kenmerken van een goede ontmoeting. • Dan kan de vraag aan de orde komen of de deelnemers meer mensen in hun eigen omgeving zouden willen ontmoeten. • Vervolgens kunnen de andere vragen die op de uitnodiging staan aan de orde komen. • De gespreksleider noteert de opmerkingen van de mensen en hun huisnummer zodat zij een verslag van de bijeenkomst kunnen krijgen. • Deelnemers krijgen een evaluatieformulier. • Dialoog, geen discussie • Aandacht voor zin- en betekenisgeving (wat betekent dit voor u?)Verslag van de Buurttafel Jadestraat op 7 november 20126
 7. 7. Aanwezig waren 15 bewoners, de vrijwilliger die de Toermalijn beheert (Wim van Oss), de wijkbeheerder vanTalis (Jos Bitter), 1 werker (Anke van Duynhoven, Zichtbare Schakel), en 2 gespreksleiders COiL (KeesScheffers en Henk van den Berg).De deelnemers werend bij binnenkomst ontvangen en naar twee tafels begeleid en kregen koffie met vlaaiaangeboden (verzorgd door de beheerder van de Toermalijn). Op de tafels lagen afbeeldingen van oude foto’svan Nijmegen en het dorp Hatert. Terwijl de deelnemers binnenkwamen ontstond aan de tafels al meteen eengesprek over de foto’s.Op het moment dat ongeveer 8 mensen rond een tafel zaten namen de gespreksleiders (duidelijk herkenbaar aande badge met het logo van de uitnodiging) heel geleidelijk het gesprek over en begonnen met het structurerenvan het gesprek rond de vraag: kunt u iets vertellen over een ontmoeting die u altijd is bij gebleven.Een aantal deelnemers noemde indrukwekkende ontmoetingen, die ook op de andere deelnemers indrukmaakten. Iemand vertelde hoe zij in Nijmegen een vriendin van ver van de lagere school weer ontmoet had.Maar ja, ze kent alleen haar meisjesnaam en dat ze in Wychen woont. Wim van Oss gaat op face-book kijken engooglen en ja hoor, hij heeft haar gevonden.Daarna spraken we over: wat zijn kenmerken van een goede ontmoeting.De volgende kenmerken werden genoemd: • wederzijdsheid; • een prettig gesprek; • van beide kanten doet men echt mee; • er wordt gepraat in plaats van oppervlakkig gekletst ; • het gaat over mij, mij zelf; • er is aandacht en interesse in elkaar; • het wordt als verbindend ervaren.Aan de tafels ontstond een intensieve uitwisseling waarbij alle deelnemers betrokken waren.De gespreksonderwerpen waren onder andere: • herinneringen aan vroeger; • verlies van dierbaren; • omgaan met emoties; • wel of niet het achterste van je tong laten zien; • kerk, geloof, eerste communie; • misbruik van kinderen in de kerk, in de jeugdzorg en in de scouting; • dat er zo weinig medebewoners meedoen aan deze buurttafel.Van groot belang is de veiligheid voor de deelnemers. De vaardigheden van de gespreksleider zijn hier van grootbelang. Veel deelnemers noemden voorbeelden van kwetsende of oordelende reacties die zij kregen tijdens eenactiviteit in de Toermalijn.Vooral in het laatste half uur is in de gesprekken gestuurd op de vragen die in de uitnodiging stonden. Hieronderper vraag de reacties van de deelnemers:Hoe vindt u het wonen hier in de Jadestraat en wat zou voor u het wonen prettiger maken?7
 8. 8. Hier werd aan één tafel meteen de behoefte aan een bushalte van lijn 6 of 8 genoemd. Waarom kan er tijdens de4daagse wel een halte in de buurt staan en in de rest van het jaar niet. De 4daagse mensen kunnen goed lopen,terwijl de bewoners van de Jadestraat veelal moeilijk ter been zijn.Iemand vraagt of het prikken van de Trombosedienst ook in de Toermalijn kan plaats vindenvanwege de afstand naar de andere prikposten. Anke zal het bespreken.Zou u meer mensen in uw directe omgeving willen ontmoeten?De deelnemers zouden meer willen doen om de buren die zich terugtrekken wat meer bij het geheel te betrekken.Zo kan het aanknopen van een gesprekje en het groeten al een begin zijn, maar het is niet makkelijk. Eenbijeenkomst als deze zou vaker moeten worden georganiseerd.Zou u iets actiefs willen doen, maar u weet niet goed hoe?Sommige deelnemers willen wel meer in de Toermalijn komen, maar hebben geen zin in steeds maar die bingo.Als bijvoorbeeld de kerstbijeenkomst zonder bingo, zouden ook zij graag komen.Vindt u het leuk uw ideeën te geven om iets te organiseren voor of met uw buren? • er is een duidelijke behoefte aan een gespreksgroep over rouw en verlies; • iemand bracht het idee naar voren van een leeskring; • iemand zou graag meedoen in een knutselmiddag; • iemand zei: “de liederentafel, dat die weer terugkomt, daar heb ik interesse in”, twee deelnemers willen het mee oppakken. Voorstel: doe het ’s avonds en vraag bewoners van de Weem er ook bij; • iemand wil graag tekenen, kan hij meedoen in de groep van het aquarelleren? ( de leidster van deze groep kwam later binnen en de heer is welkom in de groep); • een man wil graag met anderen hobbymatig schaken of dammen, zijn er mensen die mee willen doen? • iemand wil graag een serieuze gespreksgroep, meer deelnemers hebben interesse en de gespreksleider geeft aan dat naar mogelijkheden gezocht gaat worden; gesprekspunt daarbij is of het alleen deelnemers van de Jadestraat mogen zijn, of dat het ook breder uit Hatert, bijvoorbeeld bewoners van de Weem en ook van de Zonnebaars; • een van de deelnemers zit in een sjoelgroep, maar de groep wordt steeds kleiner, een advertentie voor nieuwe leden ophangen in de Toermalijn levert niet zo veel op, hoe zou het zijn om elke maand een papier bij iedereen in de bus te doen met de laatste oproepen, berichten en programmapunten van de Toermalijn (Is dit iets voor Wim en Jos of vooral voor een van hun vrijwilligers? ); • een deelnemer wil met haar man graag regelmatig eens Thais koken voor een groep bewoners, dan brengt Jos in dat ook hij een voorstel heeft van iemand die eens in de week in de Toermalijn wil koken voor bewoners; • iemand vertelt dat er eens in de week heerlijke friet wordt gebakken in de Toermalijn, er komen niet zo veel mensen,wat blijkt samen te hangen met de bekendheid hiervan, voorstel om ook dit in de maandelijkse brief op te nemen, omdat niet iedereen de aankondigen in de Toermalijn leest; alternatief voor een brief aan iedereen is om bij de brievenbussen meer gebruik te gaan maken van het mededelingenbord; • iemand vermeldt dat er een groep gaat starten die nieuwe bewoners gaat bezoeken, dit liep vertraging op vanwege de leiding van Talis (privacyregels) , maar nu kan men van start gaan (onder anderen mevrouw Iwanda Hendriks heeft interesse hiervoor).8
 9. 9. De deelnemers noemde de volgende woorden op de vraag hoe ze deze morgen gevonden hadden: • inspirerend; • vruchtbaar; • gezellig; • interessant; • het is goed om samen te praten; • positief; • gezellig; • leuk; • leerzaam.Op 19 januari 2013 is een volgende ontmoeting afgesproken. Iedere deelnemer neemt één andere bewoner mee.Alle deelnemers krijgen het verslag van deze bijeenkomst in de bus.Na afloop stonden vier deelnemers buiten in de druilerige regen bij elkaar. Het gesprek was kennelijk nog nietafgelopen… 5. Zichtbaarheid van het project in de wijkEr waren dit jaar verschillende momenten dat wij ons als project Aanpak Eenzaamheid Hatert hebbengepresenteerd in de wijk, onder andere: • Presentatie signaleringskaart • Interview voor de Wijkkrant • Festivitijd bij de Buren • Scholingen motivational interwieving • Scholingen EenzaamheidIk zal er op twee dieper ingaan.In mei is er de presentatie van de signaleringskaart Eenzaamheid geweest. Hier kwamen ruim 40 mensen op af.Dit waren professionals, sleutelfiguren en wijkbewoners. Dit was een mooie gelegheid om de eenzaamheidsproblematiek onder de aandacht te brengen. Iedere aanwezige kreeg de signalering kaart uitgereikt.In september hebben we op de informatiemarkt gestaan bij de Zonnebaars. Hier was voor het eerst “Festivitijd” bijde buren. Dit is een combinatie van activiteiten van het restaurant Bij de Buren en een informatie markt. Op deinformatiemarkt waren veel deelnemers van het project Aanpak Eenzaamheid Hatert te vinden. Tijdens dezemartk kwamen we met wijkbewoners in gesprek. We stelde vooral vragen, zoals ,,Woont u in Hatert?’’ ,,Bevalt hetwonen u in Hatert?’’ ,,Hoe is het contact met uw buren?’’. ,,Hoe is het contact met de buurt?’’. Hier kwamen vaakboeiende gesprekken uit. Alle mensen kregen een kaartje mee over de buurttafels. Dit in het kader van eengoede buur is beter dan een verre vriend. We kregen vaak de reactie van bewoners van Zonnebaars dat ze eenbuurttafel bij hun in de buurt willen. Dit gaan we als project oppakken. 6. Financieel verslag 2013Onderstaande tabel is geüpdate op 20 november. Er kunnen nog wijzigingen plaats vinden.9
 10. 10. EENZAAMHEID  HATERT  facturen  2012Ingediend:Datum Bedrag Afkomstig  van Omschrijving Factuurnr Ingediend  bij:   Opmerkingen 24-­‐mei €  160,50 Bij  de  buren Lunchkosten 0000012  Portaal 7-­‐sep €  159,00 Knettervers Lunchkosten 12/044 Woongenoot 28-­‐aug €  3.850,00 HAN Scholing  motivational  i nterviewing POA008034  Woongenoot 26-­‐sep €  4,17 Koen  Hooijer Koeken  voor  scholing  Woongenoot 3-­‐okt €  132,92 Bij  de  buren Lunchkosten 81222326 Woongenoot 11-­‐okt €  60,42 Knettervers Lunchkosten 12/058 Woongenoot 27-­‐okt €  55,00 Stichting  Michael Huur  Roomsch  Leven  voor  scholing 2012042  Woongenoot Er  i s  100  borg  betaaldTotaal  ingediend €  4.422,01Nog  te  verwachten: €  425,00 Indigo Scholing  medewerkers  thuiszorg €  595,00 Indigo Scholing  professionals/  buurtbewoners €  6.450,00 COIL Ontwikkeling  e n  uitvoering  buurttafels €  5.000,00 ZZG  zorggroep Uren  Koen  Hooijer €  646,77 ZZG  zorggroep Signaleringskaarten Dit  i s  totaalbedrag  i ncl.  BrakkensteinTotaal  te  verwachten €  13.116,77Totaal  2012 €  17.538,78Voor 2012 was €25.000, 00 begroot. Zoals u ziet zijn we daar dit jaar onder gebleven. Dit kwam mede doordatvoor een aantal posten de kosten lager uitvielen, zoals onder andere de scholing Motivational Interviewing.De promotieactiviteiten van de sociale kaart worden in 2013 verder opgepakt. Voor de projectleider zijn meerkosten gemaakt dan begroot. Dit komt doordat de geschatte 30 uur van dit jaar achteraf niet realistisch bleek tezijn. Het bedrag wat over is nemen we mee naar de komende jaren. Dit geld gaan we volgend jaar onder meergebruiken voor een eetproject.10

×