Ο ΚΟΝΓΚΟ ΠΟΣΑΜΟ΢

24/11/2013

ΦΩΤΔΗΛΖ ΤΣΟΥΓΑ

1

ΦΩΣΕΙΝΗ Σ΢ΟΤΓΑ
Ο πνηακόο Θνλγθό είλαη ν
κεγαιύηεξνο πνηακόο ηεο
θεληξηθήο Αθξηθήο.
Τν ζπλνιηθό ηνπ κήθνο, πνπ
είλαη 4.700 km ηνλ θαηαηάζζ...
Δμαηηίαο ηωλ εμίζνπ πνιιώλ (ζρεδόλ θαζεκεξηλώλ)
βξνρνπηώζεωλ, ν Θνλγθό έρεη θπζηνινγηθά θαη ηε
δεύηεξε ζέζε ζηνλ θόζκν κεη...
24/11/2013

ΦΩΤΔΗΛΖ ΤΣΟΥΓΑ

4
Ο πνηακόο Θνλγθό έιαβε ην όλνκά ηνπ
από ην αξραίν Βαζίιεην ηνπ Θνλγθό,
πνπ εθηεηλόηαλ ζηελ πεξηνρή ηωλ
εθβνιώλ ηνπ.
Ζ Ιαϊθ...
24/11/2013

ΦΩΤΔΗΛΖ ΤΣΟΥΓΑ

6
ΕΤΥΑΡΙ΢ΣΩ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΟΥΗ
΢Α΢.
♣♣♣

♠♠♠♠
☺☺☺☺☺
24/11/2013

ΦΩΤΔΗΛΖ ΤΣΟΥΓΑ

7
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Κονγκο ποταμος

489 views

Published on

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΟΥΓΑ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Κονγκο ποταμος

  1. 1. Ο ΚΟΝΓΚΟ ΠΟΣΑΜΟ΢ 24/11/2013 ΦΩΤΔΗΛΖ ΤΣΟΥΓΑ 1 ΦΩΣΕΙΝΗ Σ΢ΟΤΓΑ
  2. 2. Ο πνηακόο Θνλγθό είλαη ν κεγαιύηεξνο πνηακόο ηεο θεληξηθήο Αθξηθήο. Τν ζπλνιηθό ηνπ κήθνο, πνπ είλαη 4.700 km ηνλ θαηαηάζζεη δεύηεξν ζε κήθνο ζηελ Αθξηθή, κεηά ηνλ Λείιν. Ο Θνλγθό θαη νη παξαπόηακνί ηνπ δηαξξένπλ ην θπξίωο ηξνπηθό δάζνο βξνρώλ ηεο Αθξηθήο, πνπ είλαη ην δεύηεξν κεγαιύηεξν ζηνλ θόζκν κε πξώην απηό ηνπ Ακαδνλίνπ ζηε Λόηην Ακεξηθή. Ο ΚΟΝΓΚΟ ΠΟΣΑΜΟ΢ 24/11/2013 ΦΩΤΔΗΛΖ ΤΣΟΥΓΑ 2
  3. 3. Δμαηηίαο ηωλ εμίζνπ πνιιώλ (ζρεδόλ θαζεκεξηλώλ) βξνρνπηώζεωλ, ν Θνλγθό έρεη θπζηνινγηθά θαη ηε δεύηεξε ζέζε ζηνλ θόζκν κεηά ηνλ πνηακό Ακαδόλην ζε όγθν λεξνύ θαη παξνρή (ζρεδόλ 42ρηιηάδεο θπβηθά κέηξα ην δεπηεξόιεπην). Δίλαη επίζεο ν δεύηεξνο πνηακόο ηνπ θόζκνπ ζε έθηαζε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θαη πάιη πίζω από ηνλ Ακαδόλην. Δπεηδή ε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ βξίζθεηαη ζρεδόλ κνηξαζκέλε θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ ηζεκεξηλνύ ηεο Γεο, ε ξνή ηνπ Θνλγθό είλαη ζρεδόλ ζηαζεξή θαζώο δέρεηαη πάληα ηα λεξά κηαο «επνρήο ηωλ βξνρώλ». 24/11/2013 ΦΩΤΔΗΛΖ ΤΣΟΥΓΑ 3
  4. 4. 24/11/2013 ΦΩΤΔΗΛΖ ΤΣΟΥΓΑ 4
  5. 5. Ο πνηακόο Θνλγθό έιαβε ην όλνκά ηνπ από ην αξραίν Βαζίιεην ηνπ Θνλγθό, πνπ εθηεηλόηαλ ζηελ πεξηνρή ηωλ εθβνιώλ ηνπ. Ζ Ιαϊθή Γεκνθξαηία ηνπ Θνλγθό θαη ε Γεκνθξαηία ηνπ Θνλγθό, ακθόηεξεο ρώξεο πνπ βξέρνληαη από ηνλ Θνλγθό, πήξαλ ην όλνκά ηνπο από απηόλ. Κεηαμύ ηνπ 1971 θαη ηνπ1997 ε θπβέξλεζε ηνπ ηόηε «Εαΐξ» απνθαινύζε ηνλ πνηακό «πνηακό Εαΐξ». 24/11/2013 ΦΩΤΔΗΛΖ ΤΣΟΥΓΑ 5
  6. 6. 24/11/2013 ΦΩΤΔΗΛΖ ΤΣΟΥΓΑ 6
  7. 7. ΕΤΥΑΡΙ΢ΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΟΥΗ ΢Α΢. ♣♣♣ ♠♠♠♠ ☺☺☺☺☺ 24/11/2013 ΦΩΤΔΗΛΖ ΤΣΟΥΓΑ 7

×