Αμαζονιος

1,249 views

Published on

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΟΥΓΑ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,249
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
801
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Αμαζονιος

  1. 1. Φωτεινή Τσούγα
  2. 2. Ο Αμαζόνιος εύναι ϋνασ από τουσ μεγαλύτερουσ ποταμούσ τησ Γησ. Διαρρϋει τη Νότια Αμερικό από τισ Άνδεισ ωσ τισ εκβολϋσ του, ςτον Ατλαντικό Ωκεανό. Γενικϊ θεωρεύται ο δεύτεροσ μακρύτεροσ ποταμόσ ςτη Γη μετϊ τον Νεύλο, με μόκοσ 6.400 χιλιόμετρα, αλλϊ παρόλα αυτϊ, το μόκοσ του ανϊλογα με το πιο θεωρεύται το ςημεύο των εκβολών φτϊνει μϋχρι τα 7.000 χιλιόμετρα, οπότε και εύναι ο μακρύτεροσ ποταμόσ ςτη Γη. Ο Αμαζόνιοσ όμωσ εύναι με διαφορϊ ο μεγαλύτεροσ ποταμόσ όςον αφορϊ τη μϋςη παροχό, που ανϋρχεται ςε 219.000κυβικϊ μϋτρα ανϊ δευτερόλεπτο. Υπολογύζεται ότι το 1/5 τού ςυνόλου του γλυκού νερού που ρϋει ςτην επιφϊνεια τησ γησ μεταφϋρεται απ' τον Αμαζόνιο. Το εμβαδόν τησ λεκϊνησ απορροόσ του εύναι 6.915.000 χλμ² και εύναι η μεγαλύτερη ςτη Γη. Ωσ πηγό του ϋχει αναγνωριςτεύ το όροσ Μύςμι ςτο νότιο Περού.
  3. 3. Το όνομα «Αμαζόνιοσ» το ϋδωςε ο Ιςπανόσ κατακτητόσ Φρανθύςκο ντε Ορεγιϊνα , ο οπούοσ διϋπλευςε τον ποταμό το1541-1542. Στην πορεύα του ςυνϊντηςε φυλϋσ με γυναύκεσ που πολεμούςαν και για τον λόγο αυτό του ϋδωςε το όνομα «Αμαζόνιοσ». Την εποχό τησ Κατϊκτηςησ, κοντϊ ςτισ όχθεσ του Αμαζονύου κι των παραποτϊμων του, κατοικούςαν μόνιμοι, ςχετικϊ πυκνού πληθυςμού, που εφϊρμοζαν εντατικϋσ γεωργικϋσ καλλιϋργειεσ .
  4. 4. Στουσ κϊμπουσ , δηλαδό τισ περιςςότερο ανυψωμϋνεσ περιοχϋσ ανϊμεςα ςτουσ ποταμούσ και τισ πεδιϊδεσ κατϊκλυςόσ τουσ, κατοικούςαν και εξακολουθούν και ςόμερα να κατοικούν, τουλϊχιςτον ςτισ πιο απομακρυςμϋνεσ ζώνεσ τουσ , διϊςπαρτεσ φυλϋσ Ινδιϊνων. Οι νομϊδεσ βϊςιζαν την οικονομύα τουσ ςτο κυνόγι μικρών και μεγϊλων ζώων.
  5. 5. Ο Αμαζόνιοσ εύναι πολύ γνωςτόσ για την τερϊςτια ζούγκλα που τον περιβϊλλει: Το Τροπικό Δϊςοσ του Αμαζονύου αποτελεύ ϋνα από τα μεγαλύτερα δϊςη του πλανότη και ςυγκεντρώνει το ενδιαφϋρον των επιςτημόνων λόγω του ποςοςτού απορρόφηςησ του ϊνθρακα από τα φυτϊ ςτο ϋδαφοσ και τα ύδατα του δϊςουσ ανϊ τετραγωνικό χιλιόμετρο τον χρόνο.
  6. 6. Ωςτόςο, το δϊςοσ του Αμαζονύου απειλεύται ςε μεγϊλο βαθμό από την παρϊνομη υλοτομύα. Στα δϊςη τησ Αμαζονύασ απαντϊ μια αςύλληπτη ποικιλύα ειδών βλϊςτηςησ. Το δϊςοσ εκτεύνεται από τα μαγκρόβια ϋλη και τουσ επιπλϋοντεσ λειμώνεσ ( νηςύδεσ από πλεγμϋνα κλαδιϊ υδρόβιων φυτών με χώμα) ςτα ανατολικϊ, κοντϊ ςτον Ατλαντικό, μϋχρι το ανώτατο υψόμετρο που αναπτύςςονται τα δϋντρα ςτισ Άνδεισ.
  7. 7. Οι φυςικοί πόροι του Αμαηονίου είναι πολλοί και ποικίλοι. Οι πρώτοι εξερευνθτζσ προςελκφςτθκαν απ' τα διαμάντια και το χρυςό, εξίςου ςθμαντικοί όμωσ είναι οι διάφοροι πολφτιμοι λόφοι που ζχουν ανακαλυφκεί ςε αυτιν τθν περιοχι κακώσ και θ εξαιρετικι ξυλεία που παρζχουν θ Σουιτενία, ο κζδροσ του Αμαηονίου και πολλά άλλα είδθ
  8. 8. ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΟΥΓΑ

×