ΤΟΥΝΔΡΑ

1,094 views

Published on

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΑ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,094
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
753
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΤΟΥΝΔΡΑ

 1. 1. Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 1
 2. 2.  Aπό ςα πιξ κούα και ρκληοά βιοσυστήματα ςηπ Γηπ. Δίμαι ξι πεοιξυέπ όπξσ η αμάπςσνη ςχμ δέμςοχμ εμπξδίζεςαι από ςιπ υαμηλέπ θεομξκοαρίεπ, λόγχ ςξσ παγωμέμουεδάτξσπ.  Οι βοξυξπςώρειπ είμαι ελάυιρςεπ. Οι άμεμξι είμαι θυελλώδεις με ςαυύςηςα από 48-97 Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 2
 3. 3. Παοάκςια βλάρςηρη ςξύμδοαπ ρςημ Αλάρκα, καςά ςξ καλξκαίοι Τπάουξσμ ςοειπ τύποι ςξύμδοαπ: η αοκςική, η αμςαοκςική και η αλπική.  Η κσοίαουη βλάστηση ρςη γσμμή και μεοικέπ τξοέπ βραχώδη γη και ρςξσπ ςοειπ ςύπξσπ είμαι ςα βούα, ξι λειυήμεπ και ςα υόοςα.  Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 3
 4. 4.  Η αοκςική ςξύμδοα βοίρκεςαι βόοεια ςηπςάιγκα και μόςια ςηπ ζώμηπ ςχμ μόμιμχμ πάγχμ ςξσ σπεδάτξσπ (permafrost) και ςξσ Αοκςικξύ Ωκεαμξύ.  Ο όοξπ «ςξύμςοα» ρσμήθχπ αματέοεςαι μόμξ ρε πεοιξυέπ όπξσ ςξ σπέδατξπ είμαι μξμίμχπ παγχμέμξ και πεοιέυει μξμίμχπ παγχμέμξ μεοό. (Μπξοεί επίρηπ μα αματέοεςαι και ρε μια άδεμςοη πεδιάδα γεμικά, ξπόςε ρσμπεοιλαμβάμει και ςη βόοεια Λαπχμία.)  Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 4
 5. 5.  Η μξμίμχπ παγχμέμη ςξύμςοα πεοιλαμβάμει μεγάλεπ πεοιξυέπ ςηπ βόοειαπ Ρχρίαπ και ςξσ Καμαδά. Η αοκςική ςξύμςοα καςξικείςαι από κσοίχπ ξμάδεπ μξμάδχμ βξρκώμ ςαοάμδχμ όπχπ ξι Νγκαμάσαμ και ξι Νέμετς ρςημ μξμίμχπ παγχμέμη πεοιξυή (και ξι ΢άμι ρςημ Λαπχμία).  Η βιξπξικιλόςηςα ςηπ ςξύμςοαπ είμαι υαμηλή: σπάουξσμ λίγα είδη με μεγάλξσπ πληθσρμξύπ. Βαρικά ζώα ςηπ αοκςικήπ ςξύμςοαπ είμαι ςα: καοιμπξύ ή ςάοαμδξι, βόδια, ςοχκςικά γέμξσπ lemmus, και πξλικέπ αοκξύδεπ (μόμξ ρςξμ ακοαίξ βξοοά). Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 5
 6. 6.  Η αλπική ςξύμδοα ρσμαμςάςαι ρε αοκεςά μεγάλα ύφη ρε ξπξιξδήπξςε γεχγοατικό πλάςξπ ςηπ Γηπ.  Η αλπική ςξύμςοα δεμ διαθέςει δέμςοα , αλλά ρσμήθχπ δεμ έυει μξμίμχπ παγχμέμξ σπέδατξπ και ςα αλπικά εδάτη είμαι γεμικόςεοα καλύςεοα απξνηοαμέμα από ςα μξμίμχπ παγχμέμα εδάτη.  Βαρικά ζώα ρςημ αλπική ςξύμδοα είμαι η μαομόςα, η ξοειμή αίγα κ.ά. Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 6
 7. 7.  Η Αμςαοκςική ςξύμδοα ρσμαμςάςαι ρςημ Αμςαοκςικήκαι ρε μεοικά αμςαοκςικά και σπξαμςαοκςικά μηριά, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμΝήσωμ Νοτίου Γεωργίας και ςχμ Νοτίωμ Σάμτουιτς Νήσωμκαθώπ και ςχμ Νήσωμ Κεργκουέλεμ  . Η Αμςαοκςική είμαι βαρικά πξλύ κούα και ρςεγμή για μα σπξρςηοίνει βλάρςηρη και ςξ μεγαλύςεοξ μέοξπ ςηπ ηπείοξσ καλύπςεςαι από πεοιξυέπ πάγξσ.  Ωρςόρξ, κάπξια μέοη ςηπ ηπείοξσ , ιδιαίςεοα η Γή Γκοάυαμ , διαθέςξσμ πεοιξυέπ βοαυώδξσπ εδάτξσπ ικαμώμ μα σπξρςηοίνξσμ ςημ ύπαονη ςξύμςοαπ.  Η υλχοίδα ςηπ απξςελείςαι από πεοίπξσ 250 λειυήμεπ, 100 βούα, 25-30 βόςαμα και πεοίπξσ 700 υεοραία και θαλάρρια είδη τσκιώμ, πξσ ζξσμ ρςιπ πεοιξυέπ με εκςεθειμέμξσπ βοάυξσπ και έδατξπ γύοχ από ςιπ ακςέπ ςηπ ηπείοξσ. Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 7
 8. 8.  ΢ε αμςίθερη με ςημ αοκςική ςξύμδοα, η αμςαοκςική ςξύμςοα δεμ διαθέςει μεγάλη θηλαρςική παμίδα, κσοίχπ εναιςίαπ ρςημ τσρική ςηπ απξμόμχρη από ςιπ άλλεπ ηπείοξσπ.  Θαλάρρια θηλαρςικά και θαλαρρξπξύλια, ρςα ξπξία πεοιλαμβάμξμςαι τώκιεπ και πιγκξσ ίμξι, καςξικξύμ πεοιξυέπ κξμςά ρςημ ακςή και μεοικά μικοά θηλαρςικά όπχπ λαγξί και γάςεπέυξσμ ειραυθεί από αμθοώπξσπ ρε μεοικά από ςα σπξαμςαοκςικά μηριά.  Η υλχοίδα και παμίδα ςηπ Αμςαοκςικήπ και ςχμ Αμςαοκςικώμ Νηριώμ ποξρςαςεύξμςαι από ςημ ΢σμθήκη ςηπ Αμςαοκςικήπ. Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 8
 9. 9. Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 9
 10. 10. Ο χειμώμας είμαι κούξπ και ρκξςειμόπ με μέρη θερμοκρασία -28 βαθμξύπ Κελρίξσ, πξσ μεοικέπ τξοέπ μπξοεί μα πέρει μέυοι και ρςξσπ -50 βαθμξύπ. Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 10
 11. 11.  Οι πξλικέπ πεοιξυέπ ςηπ ςξύμδοαπ είμαι πατρίδα για πξλλξύπ λαούς, κσοίχπ μξμάδεπ εκςοξτείπ ςαοάμδχμ, όπχπ ξι Nganasan, ξι Nenets και ξι Sami. Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 11
 12. 12.   ΢ςιπ πεοιξυέπ ςηπ τούμδρας ςξ σπέδατξπ είμαι μξμίμχπ παγχμέμξ (εκςόπ από ςημ αλπική ςξύμδοα). Δίμαι καλσμμέμεπ με χιόμι για μεγάλξ μέοξπ ςξσ έςξσπ. Μόμξ ςξ καλξκαίοι, πξσ η θεομξκοαρία αμεβαίμει (μπξοεί μα τςάρει ρςξσπ 12 βαθμξύπ Κελρίξσ), αμθίζξσμαγριολούλο υδα. Η θεοιμή πεοίξδξπ βλάρςηρηπ διαοκεί μόμξ 50-60 μέοεπ και ξ ήλιος λάμπει 24 ώοεπ ςημ ημέοα. Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) ΢ε πεοίπςχρη πξσ ςξ μξμίμχπ παγχμέμξ έδατξπ ςηπ ςξύμδοαπ λιώρει, ξλόκληοξ ςξοικοσύστημα θα καςαρςοατεί. Σα αοκςικά είδη δεμ θα μπξοξύραμ μα προσαρμοστούμ ρε ςόρξ νατμική αλλαγή. 10/31/2013 12
 13. 13.  Σξ έδατξπ ςηπ αοκςικήπ ςξύμδοαπ είμαι παγχμέμξ μέυοι και 450 μέςοα κάςχ από ςημεπιφάμεια και ρε ξοιρμέμεπ πεοιξυέπ παοαμέμει παγωμέμο όλξ ςξ υοόμξ.  ΢ε μόςιεπ πεοιξυέπ ςηπ ςξύμδοαπ ςξ επιταμειακό ρςοώμα λιώμει ςξ καλξκαίοι. Έςρι ρυημαςίζξμςαι βάλςξι και οηυέπ λίμμεπ.  ΢μήμη εμςόμχμ ρσγκεμςοώμξμςαι ρςξσπ βάλςξσπ και εκαςξμμύοια αποδημητικά πξσλιά έουξμςαι για μα ςοατξύμ από ασςά. Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 13
 14. 14.  Μια άλλη απειλή είμαι πχπ ςξ 1/3 ςξσ εδατικξύ άμθοακα βοίρκεςαι ρςιπ πεοιξυέπ ςηπ ςάιγκα και ςηπ ςξύμδοαπ.  Όςαμ λιώμει ςξ έδατξπ, πξσ είμαι πάμςα παγχμέμξ, αποδεσμεύει πεοιρρόςεοξ άμθοακα, από ασςόμ πξσ μπξοεί μα δερμεύρει.  Ασςό επιβαρύμει πεοιρρόςεοξ ςξ ποόβλημα ςηπ σπεοθέομαμρηπ ςξσ πλαμήτη. Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 14
 15. 15.  Η υιξμόλεσκη κξσκξσβάγια (Myctea scandiaca) ή (Snowy Owl) είμαι είδξπ πςημξύ πξσ ζει ρςη ςξύμδοα Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 15
 16. 16.  http://aksioperierga.blogspot.gr/search/lab el/%CE%92%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE %9F  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF %CF%8D%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B1  https://www.google.gr Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 16
 17. 17.  http://www.youtube.com/watch?v=QwSn_W TD5V0  http://www.youtube.com/watch?v=gUw2N2R bBkM  http://www.youtube.com/watch?v=DkhHOS_Fxw  http://www.youtube.com/watch?v=bOru3av9 4g4 Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 17
 18. 18. Αθαμαριαδξσ Κξοίμα ♥ :-))) 10/31/2013 18

×