ριο ντε τζανειρο

704 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
461
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ριο ντε τζανειρο

 1. 1. ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΗ΢ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ ΢Σ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ<< ΡΗΟ ΝΣΔ ΣΕΑΝΔΡΗΟ>>ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 29/5/2013ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ΢:92/6/20131ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΒΑ΢ΗΛΖ΢
 2. 2. ΡIΟ ΝΣΕ ΣΖΑΝΕΙΡΟ Σν Ρίο ντε Τζανέιρο ή ΡίοΙανέιρο (Rio deJaneiro, Ποταμός τοσΙανοσαρίοσ ζηα πνξηνγαιηθά)είλαη πόιε ζηελνηηναλαηνιηθή Βξαδηιία, πξσηεύνπζα ηεονκώλπκεο πνιηηείαο. Ζ πόιεήηαλ ε πξσηεύνπζα ηεοΒξαδηιίαο (1763-1960) θαη ηεοπνξηνγαιηθήο απηνθξαηνξίαο(1808-1821). ΢πλήζσο γλσζηήσο Ρίν, ε πόιε παξνλνκάδεηαηεπίζεο σο Cidade Maravilhosa- «ε ζαπκάζηα πόιε».2/6/20132ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΒΑ΢ΗΛΖ΢
 3. 3. Ο ΠΛΗΘΤ΢ΜΟ΢ ΣΗ΢ ΠΟΛΗ΢ Ο πιεζπζκόο ηεο πόιεοείλαη πεξίπνπ 6.094.183, ζεκηα πεξηνρή 1182,3 km². Οπιεζπζκόο ηεο επξύηεξεοκεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήοεθηηκάηαη ζηα 11-12εθαηνκκύξηα. Δίλαη εδεύηεξε κεγαιύηεξε πόιεηεο Βξαδηιίαο κεηά απόην ΢άν Πάνιν θαη ήηαλε πξσηεύνπζα ηεο ρώξαοέσο ην 1960, όηαλε Μπξαδίιηα πήξε ηε ζέζεηεο. Οη θάηνηθνη ηεο πόιεοείλαη γλσζηνίσο Καριόκας(Cariocas).΢ηελ πόιε ζα δηεμαρζνύλνη Θεξηλνί ΟιπκπηαθνίΑγώλεο ηνπ 2016.2/6/20133ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΒΑ΢ΗΛΖ΢
 4. 4. ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΗ΢ ΠΟΛΗ΢To Άγαικα ηνπ ΥξηζηνύΛπηξσηή «Υξηζηόο» - ηνπαζίγλσζην άγαικαηνπ Υξηζηνύ Λπηξσηή.Ζ παξαιία Κόπα Κακπάλα(Copacabana) είλαη εδηαζεκόηεξε παξαιία κε4,5 ρικ. κήθνο, κπξνζηάαπό ηηο πηνππθλνθαηνηθεκέλεοπεξηνρέο ζηνλ θόζκν.Ζ παξαιία Ηπαλίκα(Ipanema) είλαη ε πηνπινύζηα θαη θνκςήπαξαιία ηνπ Ρίν.2/6/20134ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΒΑ΢ΗΛΖ΢
 5. 5. ΓΕΩΓΡΑΥΙΑΣν Ρίν ληε Σδαλέηξνβξίζθεηαη ζε ζηίγκα220 54 λόηηα θαη 430 14δπηηθά, ελώ ε ζπλνιηθήπεξηνρή ηνπ εθηείλεηαη ζεέθηαζε 1.182,3 ηεηξ.ρικ.θαη θηινμελείπεξηζζόηεξνπο από 6εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο.Ζ επξύηεξεκεηξνπνιηηηθή πεξηνρήέρεη πιεζπζκό 11 σο13,5 εθαηνκκύξηαθαηνίθνπ2/6/20135ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΒΑ΢ΗΛΖ΢
 6. 6. ΚΛΙΜΑΣν Ρίν βξίζθεηαηραξαθηεξίδεηαη από ηνλθιηκαηηθό ηύπν ησληξνπηθώλ κνπζώλσλ, κεηύπν Am ζύκθσλα κε ηελθιηκαηηθή ηαμηλόκεζε ηνπΚέπελ, ελώ ραξαθηεξηζηηθέοείλαη νη καθξέο πεξίνδνηβξνρήο από ην Γεθέκβξηνσο ην Μάξηην. Ζζεξκνθξαζία ζπρλάππεξβαίλεη ηνπο 40 °C ζηηοεζσηεξηθέο γεηηνληέο ηεοπόιεο, ελώ κέγηζηαζεξκνθξαζίαο κεγαιύηεξααπό 30 °C κπνξεί λαπαξαηεξεζνύλ θάζε κήλα.2/6/20136ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΒΑ΢ΗΛΖ΢
 7. 7. Ι΢ΣΟΡΙΑΟ θόιπνο Γθνπαλακπαξάαλαθαιύθζεθε ηελ 1εΗαλνπαξίνπ ηνπ 1502, θαη ζεαπηή ηελ εκεξνκελία νθείιεη επόιε ην όλνκά ηεο (Ρίν ληεΣδαλέηξν = πνηακόο ηνπΗαλνπαξίνπ). ΢ηελ πεξηνρή ηνπΡίν εθείλε ηελ επνρήθαηνηθνύζαλ νη απηόρζνλεοθπιέο ησλ Σνύπη, Πνύξη,Μπνηνθνύλην θαη Μαμαθαιί.΢ύκθσλα κε ην ζρεηηθό ζξύιν, νηΠνξηνγάινη λαπηηθνί νλόκαζαληελ πεξηνρή Ρίν θαζώοπίζηεςαλ όηη ε είζνδνο ηνπθόιπνπ ήηαλ νπζηαζηηθά εεθβνιή ελόο πνηακνύ, αλ θαηθαλέλαο έκπεηξνο λαπηηθόο δελζα έθαλε ηέηνην ιάζνο ζηελπξαγκαηηθόηεηα. Δθείλε ηελεπνρή, ε νλνκαζία Ρίναθνξνύζε θάζε κεγάιε πδάηηλεεπηθάλεηα ζηελ πνξηνγαιηθή2/6/20137ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΒΑ΢ΗΛΖ΢
 8. 8. Ο ΠΡΩΣΟ΢ ΟΙΚΙ΢ΜΟ΢ Ο πξώηνο νηθηζκόο ηδξύζεθεζηελ πεξηνρή ηελ 1ε Μαξηίνπηνπ 1565. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ18νπ αηώλα, ε πόιεαπεηιήζεθε ή θαηαθηήζεθε απόαξθεηνύο, θπξίσοΓάιινπο, πεηξαηέο θαηηπρνδηώθηεο, όπσο νη ΕαλΦξαλζνπά Νηνπθιέξθ θαη ΡελέΝηνπγθνπάη Σξνπάλ. Σν1763, ε πνξηνγαιηθή δηνίθεζεησλ απνηθηώλ ηεο Ακεξηθήοκεηαθέξζεθε ζην Ρίν, θαη επόιε παξέκεηλε ε θύξηααπνηθηαθή πξσηεύνπζα ησλπνξηνγαιηθώλ θηήζεσλ ηεοΑκεξηθήο κέρξη ην 1808.Έηζη, ην Ρίν έγηλε πξσηεύνπζαηνπ βαζηιείνπ ηεοΠνξηνγαιίαο, ελώ ήηαλ επξώηε Δπξσπατθήπξσηεύνπζα εθηόο ηεοΔπξώπεο.2/6/20138ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΒΑ΢ΗΛΖ΢
 9. 9. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΟΤΒΑ΢ΗΛΖ΢΢Σ΄1 ΣΑΞΖΔΤΥΑΡΗ΢ΣΩ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟ΢ΟΥΖ ΢Α΢!!!ΒΗΚΗΠΑΗΓΗΑGOOGLE2/6/20139ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΒΑ΢ΗΛΖ΢

×