Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Design exchange
meets
Ympäristöministeriö
Sitran design-klinikka
28.11.2013
Hella Hernberg / Urban Dream Management
SYKE:n ekokoti-tiimi Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahvilassa.
Kuva: Johanna Laukkanen
Suomenympäristökeskuksenvet...
Ekokoti: miten luodaan “eko 2.0?”
Muotoilijantavoitteenalisätähankkeenvaikuttavuuttakäytännössäjaauttaa
kehittämäänskaalau...
Suomesssaonpaljon rakennuksiatyhjilläänjavajaakäytössä.
Mitensaadaantämähyödyntämätönresurssivaljastettuaparemminkäyttöön?...
TILAN
KÄYTTÄJÄ
VÄLIT-
TÄJÄavoimen
datan
asiantun-
tija
some-
asian-
tuntija
MARKKINA-
ANALYYTIK-
KO
RYHMÄRAKEN-
NUTTAJA
so...
muotoilunnäkökulmiaYmpäristöministeriönDEP-HankkeEssa:
vuorovaikutuksen
suunnittelu
Syvempiymmärrystoimintaympäristöstäja
...
Kiitos!
Hella Hernberg
Urban Dream Management
hella@urbandreammanagement.com
www.urbandreammanagement.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Design Exchange Programme at Ministry of the Environment

687 views

Published on

Presentation by Hella Hernberg at Sitra Design Clinic, 2013
Describing the role of design in a government organisation

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Design Exchange Programme at Ministry of the Environment

  1. 1. Design exchange meets Ympäristöministeriö Sitran design-klinikka 28.11.2013 Hella Hernberg / Urban Dream Management
  2. 2. SYKE:n ekokoti-tiimi Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahvilassa. Kuva: Johanna Laukkanen Suomenympäristökeskuksenvetämähankekokonaisuus, tavoitteenaauttaakotitalouksiaomaksumaankestävämpiä kuluttamisentapojaarjessajaisoissamuutostilanteissa Muotoilijanrooli:sparraajajaohjausryhmänjäsen 1. kultu-ohjelma / Ekokoti-kokeiluhanke
  3. 3. Ekokoti: miten luodaan “eko 2.0?” Muotoilijantavoitteenalisätähankkeenvaikuttavuuttakäytännössäjaauttaa kehittämäänskaalautuviaratkaisuja: Kysymyksiä: • Teknisestätiedosta“brändin”muodostukseen • Mikämotivoiihmisiäkäyttäytymisenmuutokseen? • Marginaalistavaltavirtaan:mitenluodaanekosta“uusinormaali”? Uusianäkökulmia: • Käyttäjäymmärrys-->houkuttelevatjahelpotratkaisutkohderyhmienolemassa oleviintarpeisiin • Vertaisverkostojentukijavaikutuskäyttäytymisenmuutoksessa • Sysäystoimintaanoikeassaajassajapaikassa(valintatilanteet)
  4. 4. Suomesssaonpaljon rakennuksiatyhjilläänjavajaakäytössä. Mitensaadaantämähyödyntämätönresurssivaljastettuaparemminkäyttöön? DEP-ohjelmanerillishanke www.facebook.com/tyhjattilat 2. TYHJÄT TILAT-hanke Tyhjää toimistotilaa Merihaassa. Kuva: Johannes Romppanen
  5. 5. TILAN KÄYTTÄJÄ VÄLIT- TÄJÄavoimen datan asiantun- tija some- asian- tuntija MARKKINA- ANALYYTIK- KO RYHMÄRAKEN- NUTTAJA sosio- logi KAAVOIT- TAJA RAKEN- NUTTAJA SIJOITTAJA / SIJOITUSYHTIÖ LAIN- SÄÄDÄNTÖ KIINTEISTÖN- OMISTAJA SUUNNIT- TELIJA ”PIONEERIT” RAKENNUS- VALVONTA museo- viran- omainen MUUT MINISTE- RIÖT KIINTEISTÖ- KEHITTÄJÄ TOIMINTAYM- PÄRISTÖN hahmot- taminen TYhjät tilat -hanke: sidosryhmien vuorovaikutus ja aktivointi YMMÄRRYS prosesseista, PULLONKAU- LOISTA JA mah- dollisuuksista eri näkökulmien törmäyttäminen sidosryh- mäyhteistyö ja aktivointinäkökulmia lainarviointiin ministeriön työryhmä avoin viestintä, “joukkoistaminen” brunssi + keskustelu pitäjänmäellä facebook avoin ideapaja MERIHAASSA ministeriöiden väliset tapaamiset: TEM, Vm, YM avoin kysely ammattilais- työpaja MERIHAASSA eväät ja painopisteet jatkoon SIDOSRYHMIEN HAASTATTELUT, HAVAINNOINTI case-analyysit viranomaisohjaus hyvät käytännöt fasilitaattori avoin data ryhmäraken- nuttaminen käyttäjä- lähtöisyys asumisen määrittely
  6. 6. muotoilunnäkökulmiaYmpäristöministeriönDEP-HankkeEssa: vuorovaikutuksen suunnittelu Syvempiymmärrystoimintaympäristöstäja sidosryhmientarpeista/näkökulmista Ohjauskeinojenvaikuttavuuskäytännössä Keskeneräistenprosessienavaaminen, uudetkontaktit,joukkoistaminen Kevytriskinotto/pieniinvestointi, kokeilujenskaalautuvuus Hahmottaminenpäätöksenteonjaviestinnäntukena Isotkehityshankkeet:tehostamisensijaan muotoillaan parempaauusistalähtökohdista Sisäinenjaulkoinenvuorovaikutus Totuttujentoimintamallienrikkominen Sidosryhmientörmäyttäminenjaaktivointi, Ristiriitojenratkominen Tilanjatilanteenmuotoilu Avoinviestintä kokeilut,iterointi visualisointi Uusilogiikka käyttäjälähtöinen näkökulma, Etnografia
  7. 7. Kiitos! Hella Hernberg Urban Dream Management hella@urbandreammanagement.com www.urbandreammanagement.com

×