Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL
ConceptesArxiu L’organisme o la institució des d’on es fan específicament funcions d’organització, de tutela, de gestió, d...
ConceptesTipologia d’arxius:• En funció de l’organisme productor, els arxius poden ser de l’Administració Central, perifè...
ConceptesArxiu de gestióSón els arxius que corresponen a cadascuna de les unitats administratives de l’organisme.Hi ha di...
ConceptesFuncions de l’arxiu de gestió:. Identificació dels documents: signatura corresponent als codis de procedència  ...
ConceptesArxiu Central Únic per a tot l’organisme. Unitat responsable de fixar les normatives en matèria d’arxius del ce...
ConceptesFuncions de l’arxiu central:. Estudi de la tipologia, funcions i circuits de la  . Establiment d’un servei de c...
ConceptesArxius Històrics de laGeneralitat de Catalunya Arxiu Nacional de Catalunya Xarxa d’Arxius Comarcals Arxius que...
ConceptesArxiu que aplega la documentació de consulta poc freqüent. Fase semiactiva:Les seves funcions:  . Recepció de le...
ConceptesLa documentació que hi trobem és de caràcter permanent, atès que ja haestat sotmesa als processos d’avaluació i t...
ConceptesFons És el conjunt de documents produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per una persona, una família o un...
ConceptesDocument d’arxiuInformació enregistrada, ambindependència del suport o deles seves característiquesfísiques i int...
ConceptesDocuments classificats per la naturalesa jurídica del productor:  Públics: els produïts o rebuts per  persones...
ConceptesDocuments classificats per la fase documental: Actius: els que són en tràmit o d’ús habitual Semiactius: els qu...
ConceptesPel llenguatge utilitzat:  Textuals: documents en què la  informació està representada  utilitzant un sistema ...
ConceptesCartogràfics: documents en què lainformació està representada a partird’una base tècnica i matemàtica(geomètrica ...
ConceptesIcònics: Documents en què lainformació es presentamitjançant imatges querepresenten percepcionssubjectives en tan...
ConceptesTecnogràfics: Documents en què la informació estàrepresentada a partir d’una base tècnica i matemàtica(geomètrica...
ConceptesAudiovisuals: Documents en què la informació fixada es pot percebre o reproduir com a imatges amb so que tran...
ConceptesElectrònics: Documents en què lainformació és manipulada,transmesa o processada perMitjans informàtics i té conti...
SGD. DefinicióSistema de Gestió Documental Terme anglosaxó record management: Àrea de gestió administrativa general, rel...
SGD. DefinicióDos principis bàsics: eficàcia en la producció, organització i gestió dels documents economia-optimitzaci...
SGD. Definició i Marc NormatiuSistema de Gestió DocumentalLlei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (art. 2)  e...
SGD. Definició i Marc NormatiuSistema de Gestió DocumentalSegons la norma ISO 15489-1 Camp de l’organització i de la gest...
SGD. Marc NormatiuLlei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (DOGC núm. 3437,  de 24.07.2001)Decret 52/2006, de ...
SGD. Marc NormatiuDecret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d’entrada i sortida de documents de l’Administració de...
SGD. Objectius principals. Contribuir a la millora dels processos administratius. Garantir que es creïn, capturin i gestio...
SGD. Disseny i estratègiesFases:3.  Anàlisi de la situació de partida4.  Identificació de requisits documentals5.  Defi...
SGD. Disseny i estratègies1.  Anàlisi de la situació de partida   L’objectiu és detectar els problemes de gestió   do...
SGD. Disseny i estratègies2. Identificació de requeriments Establir les necessitats de l’organisme en relació a la creac...
SGD. Disseny i estratègies3. Definició d’estratègies Establiment de polítiques i procediments, Definició d’instruments d...
SGD. Disseny i estratègies4. Creació dels instruments . Quadre de classificació . Calendari de conservació i eliminació ...
SGD. Disseny i estratègies5. Implantació del sistema i avaluació Implantar les eines creades anteriorment, de forma plan...
SGD. Disseny i estratègies6. Avaluació continua Habilitar els mecanismes que permetin entrar en un sistema d’avaluació c...
SGD. Disseny i estrategiesAnàlisi documentalL’anàlisi de la documentació és la primera fase per establir  el sistema de g...
SGD. Disseny i estratègiesDades bàsiques que ha de contemplar un formulari sobre l’anàlisi de ladocumentació existent en u...
SGD. Instruments. Quadre de classificació. Sistema d’arxivament. Instruments de descripció. Calendari de conservació i eli...
SGD. Classificació dels documentsObjectiu   Identificar, classificar i codificar els expedients d’acord amb uns criter...
SGD. Classificació dels documentsQuadre de classificació Estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les ...
SGD. Classificació dels documentsLa classificació orgànica: reprodueix l’estructura orgànica oorganigrama d’una institució...
SGD. Classificació dels documentsLa classificació funcional es basa en l’estudi de les competències, lesfuncions i les act...
SGD. Classificació dels documentsProcediment per establir un quadre de classificació: . Coneixement del funcionament de l...
SGD. Classificació dels documentsCodificació Correlativa: jerarquia 1. Administració General    1.4. Secretaria   ...
SGD. Classificació dels documentsCodificació           M100 Organització del govern municipal         ...
SGD. Classificació dels documentsN150 Organització administrativaN151 Coordinació administrativaN153 Mètodes dorganització...
SGD. Classificació dels documentsGrup de sèries  Conjunt de documents format per l’agrupació de dues o més sèriesSèrie  ...
SGD. Classificació dels documentsUnitat documental compostaUnitat organitzada de documents aplegats pel propi productor pe...
SGD. Arxivament dels documentsCorrespondència Ofici. Comunicació oficial integrada en la tramitació del procediment admi...
SGD. Arxivament dels documentsCarta. Document habitual que s’usa per a les comunicacions de caràcter interpersonal o  de ...
SGD. Arxivament dels documentsSaluda. Tipus de comunicació protocol.lària dins de l’AdministracióArxivament: El saluda, a...
SGD. Arxivament de documentsComunicats interns. Únicament s’han d’utilitzar com a notes que indiquen el circuit de tramit...
SGD. Arxivament dels documentsExpedients L’expedient reflecteix documentalment les diverses fases d’un procediment admin...
SGD. Arxivament dels documentsUnitat de l’expedientL’expedient ha d’incloure tots els documents originals que facin referè...
SGD. Arxivament dels documentsUn cop resolt l’expedient, aquest ha de ser únic i ha de contenir tots els documents origin...
SGD. Arxivament dels documentsDescripció i ordenació dels expedientsCal descriure els expedients amb claredat, amb l’objec...
SGD. Arxivament dels documentsDescripció interna: És convenient paginar l’expedient, així s’aconsegueix el control de la ...
SGD. Axivament dels documentsDivisió en subcarpetes de l’expedient. Són un exemple els expedients de personal. Es poden o...
SGD. Arxivament dels documentsLes còpies. Tractament arxivísticEl procediment administratiu comporta la realització de  c...
SGD. Arxivament dels documentsCòpies de documents expedits per l’organismeLa unitat orgànica que l’ha expedit és guardarà ...
SGD. Arxivament dels documentsCòpies informatives o de treballÉs freqüent conservar còpies de documents que ens proporcion...
SGD. Arxivament dels documentsDocuments en suport paper de format estàndardEls documents en suport paper i format estandar...
SGD. Arxivament dels documentsDocuments en suport paper de gran formatLes signatures sistemàtica i topogràfica de la peça ...
SGD. Arxivament dels documentsDocuments audiovisuals Ordre 25 octubre 1995, pel qual es determinen les condicions de des...
SGD. Arxivament dels documentsDocuments electrònics i telemàticsCada vegada que s’iniciï un expedient en suport electrònic...
SGD. Arxivament de documents Com a norma general no serà obligatori conservar el document enregistrat en suport electrònic...
SGD. Arxivament de documentsEs recomana utilitzar suports òptics per a l’enregistrament definitiu de  la informació (CD, ...
SGD. Descripció dels expedients i     documentsL’objectiu de la tasca descriptiva és la creació  d’instruments de de...
SGD. Descripció dels expedients i    dels documentsGuiaRecull informació sobre el productor i conservador de la docum...
SGD. Descripció dels expedients i    dels documentsInventariRecull informació sobre les funcions, competències i acti...
SGD. Descripció dels expedients i    dels documentsCatàleg/repertoriRecull informació referent a les unitats documenta...
SGD. Descripció dels expedients i    dels documentsEl sistema de descripció ha de permetre recuperar lainformació inde...
SGD. Descripció dels expedients i    dels documentsAltres instruments complementaris:Índex. Llista alfabètica de noms ...
SGD. Conservació dels documentsAvaluació Procediment que té com a finalitat fixar les regles de conservació mitjançant l...
SGD. Conservació dels documentsCalendari de ConservacióInstrument que conté les regles de conservació fixades per  a cada...
SGD. Conservació dels documentsConceptes. Exemplar principal: expedient que conté la informació més completa i  el nombre...
SGD. Conservació dels documentsRegla de conservacióCriteri que determina quina documentació es conserva, on, en quin supor...
SGD. Conservació dels documentsAvaluació i tria documentalDos procediments:  Elaboració de les propostes d’avaluació docu...
SGD. Conservació dels documents Qualsevol organisme administratiu ha d’aplicar les taules d’avaluació publicades DOGC, sem...
SGD. Conservació dels documents Per a l’aplicació de les taules d’avaluació documental és requisit indispensable, sobre to...
SGD. Conservació dels documents           Comunicació   Arxiu                       Arx...
SGD. Conservació dels documentsTransferències documentalsEl procediment administratiu comporta que una vegada ha finalitza...
1a. transferènciaArxius de                 Arxiu gestió                 central     ...
SGD. Conservació dels documents                 Arxiu de        Arxiu               ...
SGD. Conservació dels documentsOperacions a fer per l’arxiu de gestió abans de la 1a. Transferència:. Revisió dels expedie...
SGD. Conservació dels documentsOperacions a fer per l’arxiu central en rebre latransferència.. Comprovació que les dades c...
SGD. Conservació dels documents                  Arxiu         Arxiu              ...
SGD. Conservació dels documentsOperacions a fer per l’arxiu central abans de la 2a. transferència. Sol.licitud de transfer...
SGD. Conservació dels documentsOperacions a fer per l’arxiu històric en rebre la transferència. Comprovació que les dades...
SGD. Conservació dels documents                Arxiu         Arxiu                H...
SGD. Conservació dels documentsOperacions a fer per l’arxiu històric abans de la 3a. transferència. Aplicació de les TAD....
SGD. Conservació dels documentsOperacions a fer per l’arxiu històric (Arxiu Nacional de Catalunya, Xarxa d’Arxius Comarca...
SGD. Conservació dels documentsRecomanacions generals per a la realització de transferències. Comprovar que la documentaci...
SGD. Accés i ConsultaUna de les tasques més importants dels arxius centrals ihistòrics, és la d’oferir, tant a l’Administr...
SGD. Accés i ConsultaL’accés a la documentació que conté l’arxiu es pot veurelimitat tant per la informació vinculada amb ...
SGD. Accés i ConsultaLa consulta i préstec dels documents seràdiferent en funció de si aquests és  intern   la mateixa ...
SGD. Accés i ConsultaPréstec o consulta interns En principi, l’arxiu central pot lliurar els documents, en consulta o pr...
SGD. Accés i ConsultaPréstecs o consulta externs La legislació vigent sobre procediment administratiu reconeix el dret d...
SGD. Accés i ConsultaDades imprescindibles per formular correctament una petició depréstec o consulta. Unitat orgànica que...
SGD. Accés i ConsultaL’organisme vetllarà per dotar a l’arxiu central amb elsmitjans tècnics necessaris per a la consulta,...
SGD. Accés i ConsultaNormativaEl lliure accés dels ciutadans als arxius i documents és un dret  democràtic reconegut (ar...
SGD. Accés i ConsultaAccés als documents del patrimoni documental català.Llei 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i document...
SGD. Accés i ConsultaLes obligacions Independentment de les tècniques o els suports utilitzats, tots els documents públi...
SGD. Accés i ConsultaÒrgan que ha de promoure i regular el dret d’accés és la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria...
SGD. Accés i ConsultaRegulació del dret d’accés (art. 34) D’un manera general, totes les persones tenen dret a accedir al...
SGD. Accés i ConsultaExcepcionalment, amb l’informe previ de la CNAATD, l’administració de la Generalitat, locals i altre...
SGD. Accés i ConsutaLa CNAATD ha d’establir els criteris sobre l’aplicació dela normativa que regeix l’accés als documents...
SGD. Accés i ConsultaEl termini per resoldre les sol.licituds d’accés adocuments públics és de 2 mesos i el sentit del sil...
SGD. Accés i ConsultaL’accés als documents s’ha de facilitar en el suportmaterial disponible que la persona sol.licitant h...
SGD. Accés i ConsultaExclusions de consulta (art. 36)  Es disposa d’una manera general, les exclusions establertes  lega...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Curs sistema de gestió documental

710 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Curs sistema de gestió documental

 1. 1. IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL
 2. 2. ConceptesArxiu L’organisme o la institució des d’on es fan específicament funcions d’organització, de tutela, de gestió, de descripció, de conservació i de difusió de documents i de fons documentals. També s’entén per arxiu el fons o el conjunt de fons El lloc on es conserven aquests fons
 3. 3. ConceptesTipologia d’arxius:• En funció de l’organisme productor, els arxius poden ser de l’Administració Central, perifèrica, autonòmica, local, judicial, etc...• En funció de l’àmbit dels seus fons: nacionals, generals, regionals, provincials, de districte, municipals, comarcals, etc.• En funció de la personalitat jurídica de la institució productora: arxius públics i privats• En funció del cicle vital dels documents poden ser: arxius d’oficina o de gestió, centrals, intermedis o històrics.
 4. 4. ConceptesArxiu de gestióSón els arxius que corresponen a cadascuna de les unitats administratives de l’organisme.Hi ha dipositada la documentació activa, és a dir, la documentació en tràmit i més recent, consultada amb freqüència i encara no susceptible d’ésser transferida.Cada unitat de gestió tindrà un responsable d’arxiu, que rebrà informació i assessorament del responsable de l’arxiu central, en matèries d’arxiu.
 5. 5. ConceptesFuncions de l’arxiu de gestió:. Identificació dels documents: signatura corresponent als codis de procedència orgànica, i de classificació funcional que estableix el quadre de classificació del departament. Arxivament físic dels documents en consonància amb la normativa fixada per l’arxiu central (identificació d’expedients, carpetes, capses...). Eliminació sistemàtica de les còpies sense valor administratiu, d’acord amb les directrius establertes per cada organisme.Aplicació, sota la supervisió i control del responsable de l’arxiu central, de les taules d’avaluació documental en la documentació generada o rebuda. Execució periòdica de transferències en funció dels terminis establerts
 6. 6. ConceptesArxiu Central Únic per a tot l’organisme. Unitat responsable de fixar les normatives en matèria d’arxius del centre o organisme i alhora, espai físic on es diposita tota la documentació semiactiva o de consulta poc freqüent.
 7. 7. ConceptesFuncions de l’arxiu central:. Estudi de la tipologia, funcions i circuits de la . Establiment d’un servei de consulta i préstec totalitat de la documentació que es gestiona que garanteixi el nivell de confidencialitat, accés, conservació i difusió en funció de cadascuna de les tipologies documentals. Elaboració d’un quadre de classificació funciona, únic per a tot l’organisme, i d’un manual d’arxiu, on es reculli la normativa i el . Presentació de propostes sobre avaluació i tria procediment a seguir en matèria arxivística dels documents generats, i aplicació de les taules d’avaluació documental. Assessorament tècnic als responsables de l’organisme en matèria d’arxius i . Elaboració i actualització d’instruments de coordinació i seguiment dels arxius de descripció i control de la documentació gestió dipositada (inventaris, llistats d’expedients eliminats, taules dels documents de conservació permanent...). Gestió de les transferències, recepció, tractament tècnic i ubicació en el dipòsit central de la documentació ingressada pels . Col.laboració amb projectes de gestió arxius de gestió, i tramesa de transferències documental d’àmbit departamental i a la fase semiactiva de l’arxiu històric interdepartamental
 8. 8. ConceptesArxius Històrics de laGeneralitat de Catalunya Arxiu Nacional de Catalunya Xarxa d’Arxius Comarcals Arxius que desenvolupen el tractament arxivístic dels documents en funció de les dues darreres fases del cicle documental: fase semiactiva i la de caràcter permanent o històrica
 9. 9. ConceptesArxiu que aplega la documentació de consulta poc freqüent. Fase semiactiva:Les seves funcions: . Recepció de les transferències remeses per l’arxiu central, tractament tècnic dels documents, ubicació en els dipòsits i transferències a l’arxiu històric corresponent de la documentació que s’escaigui . Aplicació de les taules d’avaluació documental . Establiment d’un servei de consulta i préstec que garanteixi el nivell de confidencialitat, accés i conservació dels documents . Elaboració i actualització d’instruments de descripció de la documentació dipositada (inventaris, llistats d’expedients eliminats, taules de documents de conservació permanent, etc..)
 10. 10. ConceptesLa documentació que hi trobem és de caràcter permanent, atès que ja haestat sotmesa als processos d’avaluació i tria fixats en les anteriors fases documentals, irealitzats per altres arxius seguint les resolucions de les taules d’avaluació documental itria de la documentació. El valor documental ha passat a considerar-se històric, deconservació definitiva. Fase històrica:Les seves funcions: . Recepció de les transferències que ja han superat la seva fase semiactiva . Aplicació de les taules d’avaluació documental . Atenció a l’usuari (Administració, investigadors...), implantant un servei de préstec i consulta en funció dels nivells d’accés, conservació, confidencialitat i difusió dels documents . Restauració o canvi de suport, si escau, de la documentació malmesa per diferents agents
 11. 11. ConceptesFons És el conjunt de documents produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per una persona, una família o un organisme en l’exercici de les activitats i funcions que li son pròpies.Col·lecció És el conjunt inorgànic de documents que es reuneixen i s’ordenen en funció de criteris subjectius independentment de la seva provinença
 12. 12. ConceptesDocument d’arxiuInformació enregistrada, ambindependència del suport o deles seves característiquesfísiques i intel·lectuals,produïda o rebuda iconservada per unaorganització, una persona enel desenvolupament de lesseves activitats.
 13. 13. ConceptesDocuments classificats per la naturalesa jurídica del productor: Públics: els produïts o rebuts per persones o ens públics o bé relatius al dret públic Privats: els produïts o rebuts per persones físiques o jurídiques privades
 14. 14. ConceptesDocuments classificats per la fase documental: Actius: els que són en tràmit o d’ús habitual Semiactius: els que han conclòs la tramitació ordinària i no s’usen de manera habitual Inactius o històrics: els que, un cop conclosa la vigència administrativa immediata, posseeixen valors primordialment de caràcter cultural
 15. 15. ConceptesPel llenguatge utilitzat: Textuals: documents en què la informació està representada utilitzant un sistema de signes alfabètics o més d’un mitjà (mitjançant el text manuscrit, mecanografiat, imprès o projectat), llegibles amb o sense l’ajuda d’una màquina
 16. 16. ConceptesCartogràfics: documents en què lainformació està representada a partird’una base tècnica i matemàtica(geomètrica o fotogramètrica), amb elsquals es pretén representar de maneraobjectiva la totalitat o una part de lasuperfície terrestre, de l’esfera celeste od’un cos celeste, o de qualsevol entitatequiparable, real o irreal. Contenen,per tant, la pretesa representacióobjectiva de superfícies geogràfiques oastronòmiques (mapes, plànols geogràfics,plànols parcel.laris, cartes marines, portolans,ortofotos,cartes astronòmiques...)
 17. 17. ConceptesIcònics: Documents en què lainformació es presentamitjançant imatges querepresenten percepcionssubjectives en tant quereflecteixen una percepció,Una perspectiva o un punt devista.(dibuixos, cartells, gravats, gràfics,fotografies...)
 18. 18. ConceptesTecnogràfics: Documents en què la informació estàrepresentada a partir d’una base tècnica i matemàtica(geomètrica o fotogramètrica), i amb els quals es preténrepresentar de manera objectiva estructures (edificis oelements arquitectònics, infraestructures...), artefactes(màquines, estris, peces...), éssers (microorganismes,animals, elements anatòmics...) o objectes (minerals,cristalls...)
 19. 19. ConceptesAudiovisuals: Documents en què la informació fixada es pot percebre o reproduir com a imatges amb so que transmeten l’efecte de moviment. Per extensió s’inclouen també les imatges amb moviment sense so incorporat.Sonors: Documents en què la informació fixada es pot reproduir com a sons.
 20. 20. ConceptesElectrònics: Documents en què lainformació és manipulada,transmesa o processada perMitjans informàtics i té contingut,context i estructura suficient per atestimoniar l’activitat que l’hagenerat.Webs, bases de dades, fulls decàlcul, missatgeria de correuelectrònic,bústies de veu...
 21. 21. SGD. DefinicióSistema de Gestió Documental Terme anglosaxó record management: Àrea de gestió administrativa general, relativa a aconseguir economia i eficàcia en la creació, manteniment, ús i accés als documents.
 22. 22. SGD. DefinicióDos principis bàsics: eficàcia en la producció, organització i gestió dels documents economia-optimització dels recursos utilitzats en aquesta producció, organització i gestió documental
 23. 23. SGD. Definició i Marc NormatiuSistema de Gestió DocumentalLlei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (art. 2) e) El conjunt d’operacions i de tècniques, integrades en la gestió administrativa general, basades en l’anàlisi de la producció, la tramitació i els valors dels documents, que es destinen a la planificació, el control, l’ús, la conservació i l’eliminació o la transferència dels documents a un arxiu, amb l’objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç i rendible.
 24. 24. SGD. Definició i Marc NormatiuSistema de Gestió DocumentalSegons la norma ISO 15489-1 Camp de l’organització i de la gestió encarregat del control eficaç i sistemàtic de la creació, de la recepció, de la conservació, la utilització i de la sort final dels documents. Compren mètodes de fixació i de preservació de l’autenticitat i la integritat dels documents.
 25. 25. SGD. Marc NormatiuLlei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (DOGC núm. 3437, de 24.07.2001)Decret 52/2006, de 28 de març, sobre la composició i el funcionament del Consell Nacional d’Arxius.Ordre de 25 d’octubre de 1995, per la qual es fixen les condicions de descripció i conservació dels documents audiovisuals dels arxius de la Generalitat de Catalunya.Decret 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el sistema general de gestió de la documentació administrativa i l’organització dels arxius de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2180, d’11.03.1996)
 26. 26. SGD. Marc NormatiuDecret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d’entrada i sortida de documents de l’Administració de Catalunya.Decret 227/1994, de 14 d’octubre, pel qual s’estableixen els òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb competències per expedir còpies autèntiques de documents i certificacions sobre aquests.Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.1993)Decret 110/1988, de 5 de maig, pel qual es regula l’organització de la Xarxa d’Arxius Històrics Comarcals
 27. 27. SGD. Objectius principals. Contribuir a la millora dels processos administratius. Garantir que es creïn, capturin i gestionin documents adequats. Garantir la preservació i la conservació dels fons documentals. Garantir l’accés a la informació i als documents de manera eficaç i ràpida. Afavorir la transparència administrativa. Preservar els drets de les persones i la seva publicitat. Garantir que l’estructura del SGD actuï en benefici de la organització. Integrar el servei d’arxiu en l’estructura administrativa i participar en ella
 28. 28. SGD. Disseny i estratègiesFases:3. Anàlisi de la situació de partida4. Identificació de requisits documentals5. Definició d’estratègies6. Creació d’instruments7. Implantació del sistema i avaluació8. Avaluació continua
 29. 29. SGD. Disseny i estratègies1. Anàlisi de la situació de partida L’objectiu és detectar els problemes de gestió documental de l’organització . Documents sobre l’organisme, sobre el seu funcionament i les seves activitats . Estructura jeràrquica de funcions i activitats . Relació de processos que reflecteixi la producció documental
 30. 30. SGD. Disseny i estratègies2. Identificació de requeriments Establir les necessitats de l’organisme en relació a la creació, recepció i conservació dels documents que incideixen en les seves activitats. Fixar-les en un document
 31. 31. SGD. Disseny i estratègies3. Definició d’estratègies Establiment de polítiques i procediments, Definició d’instruments de normalització (estandards) Creació d’eines o implementació del sistema
 32. 32. SGD. Disseny i estratègies4. Creació dels instruments . Quadre de classificació . Calendari de conservació i eliminació . Repertori o catàleg . Tesaurus . Altres eines necessàries
 33. 33. SGD. Disseny i estratègies5. Implantació del sistema i avaluació Implantar les eines creades anteriorment, de forma planificada i coordinada per tal d’assolir els objectius de la implantació d’un SGD. Avaluar la implantació per tal de esmenar els possibles errors del projecte
 34. 34. SGD. Disseny i estratègies6. Avaluació continua Habilitar els mecanismes que permetin entrar en un sistema d’avaluació continua per tal de treballar en un escenari de gestió de qualitat
 35. 35. SGD. Disseny i estrategiesAnàlisi documentalL’anàlisi de la documentació és la primera fase per establir el sistema de gestió dels documents d’un organisme.Es basa en l’estudi detallat dels factors que intervenen en la creació, gestió i conservació o eliminació dels documents.
 36. 36. SGD. Disseny i estratègiesDades bàsiques que ha de contemplar un formulari sobre l’anàlisi de ladocumentació existent en un organisme:1. Unitat orgànica Identificació de la unitat administrativa, dependència orgànica, data de creació, nom del cap o responsable i nom de les persones responsables d’arxiu2. Ubicació i estat de conservació Tipus de contenidor (capses, carpetes, calaixos, armaris, prestatgeries...), espai d’ubicació (habitual de treball, edifici, fora de l’edifici)3. Anàlisi de la documentació Títol de la sèrie, marc legal i normatiu, funció administrativa, documentació que compon l’expedient, suport físic de la documentació, circuit documental (intern i extern), ordenació (numèrica, alfabètica, geogràfica...), sèries antecedents i relacionades, terminis de conservació (administratiu, fiscal, jurídic,...), nivell d’accés, document essencial o secundari i freqüència de consulta
 37. 37. SGD. Instruments. Quadre de classificació. Sistema d’arxivament. Instruments de descripció. Calendari de conservació i eliminació
 38. 38. SGD. Classificació dels documentsObjectiu Identificar, classificar i codificar els expedients d’acord amb uns criteris preestablertsEina Quadre de classificació
 39. 39. SGD. Classificació dels documentsQuadre de classificació Estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, i activitats de l’organització i que permet identificar i agrupar física i intel.lectualment els documents i també la seva recuperació
 40. 40. SGD. Classificació dels documentsLa classificació orgànica: reprodueix l’estructura orgànica oorganigrama d’una institució. L’acceptació d’una classificació orgànica presenta alguns problemes derivats dels canvis que pateixen les estructures administratives en curts i breus espais de temps. Enfront de la inalterabilitat de les sèries documentals, els organismes varien de tal forma que si apliquem estrictament el principi de procedència i el principi a l’ordre original ens trobaríem amb diverses classificacions per a un sol fons.
 41. 41. SGD. Classificació dels documentsLa classificació funcional es basa en l’estudi de les competències, lesfuncions i les activitats d’una institució. En les institucions públiques lescompetències venen determinades per una legislació jurídica, en formade lleis, decrets o reglaments. Que estableixen les funcions i lesactivitats que deriven del desenvolupament de les competènciesassignades. En els darrers anys es tendeix cada vegada més a fer i a basar els sistemes de classificació en les funcions de l’organisme. El criteri funcional, atès que es sustenta en la naturalesa mateixa dels documents, és el criteri més objectiu. Les funcions pròpies de cada organisme poden variar, ampliar, desaparèixer o que n’apareguin de noves. La classificació funcional no suposa per tant que s’hagi de canviar aquesta si no que les funcions que desapareixen donen lloc a sèries tancades i les noves es poden incorporar sense cap problema. Els canvis orgànics no afecten a la composició d’un quadre de classificació funcional atès que les funcions es relacionen jeràrquicament i són més estables.
 42. 42. SGD. Classificació dels documentsProcediment per establir un quadre de classificació: . Coneixement del funcionament de l’entitat i el seu marc jurídic . Establir estructura de funcions i activitats . Proposta de subdivisions . Triar el tipus de codificació segons les necessitats . Elaborar manual de procediments
 43. 43. SGD. Classificació dels documentsCodificació Correlativa: jerarquia 1. Administració General 1.4. Secretaria 1.4.1. Estadístiques generals, interrogatoris, qüestionaris 1.4.2. Estudis i informes 1.4.3. Expedients de Secretaria 1.4.4. Memòries municipals 1.4.5. Certificacions 1.4.6. Contractació
 44. 44. SGD. Classificació dels documentsCodificació M100 Organització del govern municipal M101 Constitució municipalSignificativa: la numeració se M102 Creació i supressió dens dependents succeeix sense tenir en M103 Delegació, assumpció, creació i encomana de competències i serveis compte la dependència d’uns M104 Dispensa, anul·lació i conflictes de codis d’altres. No hi ha competències i serveis jerarquia. M105 Denominació, tractament, simbologia municipal i registre de l’ens local M108 Òrgans bàsics de govern M106 Cartipàs, nomenaments, delegacions, substitucions, creació d’òrgans M110 Alcaldia / Tinences / Regidories delegades M111 Ple municipal M112 Junta de govern local / Comissió de govern M114 Comissió especial de comptes
 45. 45. SGD. Classificació dels documentsN150 Organització administrativaN151 Coordinació administrativaN153 Mètodes dorganitzacióN162 Sistemes i processosN154 Procediments administratiusN152 Manuals de procedimentN190 Protocols de gestió i bones pràctiquesN155 Impresos, formularis i modelsN156 Directrius, instruccions i normativa per a la gestióN157 Directoris i taules corporativesN158 Normalització de dadesN160 Projectes dorganització i milloraN161 Correcció lingüística i traduccióN342 Imatge corporativaN180 Reunions de coordinacióN181 Reunions comandamentsN182 Comitè de direccióN184 Reunions de les àreesN185 Reunions de departaments / Unitats orgàniquesN186 DespatxosN140 Reunions i comissions tècniquesN141 Comissió tècnica municipal transversal territorialN142 Comissió d’avaluació de documents –CAD
 46. 46. SGD. Classificació dels documentsGrup de sèries Conjunt de documents format per l’agrupació de dues o més sèriesSèrie Conjunt d’unitats documentals homogènies organitzades d’acord amb un sistema de classificació o conservades com a una unitat pel fet de ser el resultat d’un mateix procés de formació o de classificació, o de la mateixa activitat, perquè tenen una mateixa tipologia; o per qualsevol altra relació derivada de la seva producció, recepció o ús
 47. 47. SGD. Classificació dels documentsUnitat documental compostaUnitat organitzada de documents aplegats pel propi productor per al seu ús corrent, o bé aplegats durant el procés d’organització arxivística, perquè fan referència a un mateix tema, activitat o procediment. Una unitat documental composta és normalment la unitat bàsica d’una sèrie. Un expedient administratiu, un projecte d’obra (amb diversos plànols)Unitat documental simpleUnitat arxivística més petita i indivisible intel.lectualment Una carta, una memòria, un informe, una fotografia, un mapa, un plànol, un llibre diari de compdabilitat...
 48. 48. SGD. Arxivament dels documentsCorrespondència Ofici. Comunicació oficial integrada en la tramitació del procediment administratiu. Es considera de caràcter intern l’adreçat a un altre òrgan administratiu o a un funcionari/a, i de caràcter extern l’adreçat a particulars Arxivament: Sempre amb l’expedient del qual forma part
 49. 49. SGD. Arxivament dels documentsCarta. Document habitual que s’usa per a les comunicacions de caràcter interpersonal o de contingut general que no queden previstes com a components de la tramitació d’un procediment administratiu.Arxivament: La que fa referència a continguts generals o de caràcter interpersonal es pot arxivar com a relacions externes, utilitzant els grups següents: Generalitat de Catalunya Administracions Locals Estatals Autonòmiques Internacionals De Justícia Organismes Entitats Sector privat i particular Si la carta completa un expedient, sempre s’arxivarà amb aquest
 50. 50. SGD. Arxivament dels documentsSaluda. Tipus de comunicació protocol.lària dins de l’AdministracióArxivament: El saluda, al igual que la nadala, no es pot considerar un document que integra l’expedient, i per tant són eliminables, tot i així la nadala si té interès artístic es pot arxivar en l’apartat de relacions públiques.
 51. 51. SGD. Arxivament de documentsComunicats interns. Únicament s’han d’utilitzar com a notes que indiquen el circuit de tramitació d’un document o plantegen recomanacions personals que no afecten la resolució de l’expedient, per tant es poden eliminar periòdicament.El seu mal ús però, converteix el que haurien de ser simples anotacions, en cartes o oficis, que poden incidir en la resolució de l’expedient, en aquest cas, s’han de conservar.
 52. 52. SGD. Arxivament dels documentsExpedients L’expedient reflecteix documentalment les diverses fases d’un procediment administratiu que conté uns drets i deures de l’Administració i del ciutadà
 53. 53. SGD. Arxivament dels documentsUnitat de l’expedientL’expedient ha d’incloure tots els documents originals que facin referència a un procediment administratiu concret.És practica habitual que en procediments complexos, com ara la contractació administrativa, l’expropiació forçosa o certs tipus de subvencions, l’expedient es fraccioni entre les diverses unitats administratives que gestionen un aspecte determinat del procediment.Ocasionalment aquestes unitats es queden còpies del tràmit que les afecta, duplicant així el volum documental.Es recomana eliminar totes les còpies que no s’incloguin en l’expedient, o en cas de conservar-les a títols informatiu, no transferir-les a l’arxiu central i eliminar-les en el mateix arxiu de gestió.
 54. 54. SGD. Arxivament dels documentsUn cop resolt l’expedient, aquest ha de ser únic i ha de contenir tots els documents originals.Aquesta recomanació es fonamenta:. D’acord amb el que estableix l’art. 116.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en els casos d’interposició de recursos administratius, l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat resta obligat a trametre còpia completa i ordenada de l’expedient a l’òrgan competent per resoldre el recurs.. L’expedient complet i original és fonamental quan s’ha de recórrer a la via jurisdiccional contenciosa administrativa
 55. 55. SGD. Arxivament dels documentsDescripció i ordenació dels expedientsCal descriure els expedients amb claredat, amb l’objectiu de localitzar-los fàcilment i de tenir controlat el seu contingutDescripció externa: Les carpetes d’expedient han de contenir: nombre de volums, data, codificació funcional (bàsica i complementària), títol, i referència de la unitat orgànica que genera o gestiona l’expedient
 56. 56. SGD. Arxivament dels documentsDescripció interna: És convenient paginar l’expedient, així s’aconsegueix el control de la diversa documentació que conté i es garanteix que en el cas que aquest s’hagi de presentar com a prova davant dels tribunals no hi faltin documents.Ordenació: Tots els expedients s’han d’ordenar d’acord amb les seves característiques. Les principals fases d’ordenació són: Numérica Alfabètica Geogràfica combinació entre elles
 57. 57. SGD. Axivament dels documentsDivisió en subcarpetes de l’expedient. Són un exemple els expedients de personal. Es poden ordenar en dos espais diferents dins del mateix expedient.Un primer espai, integrat per tots aquells documents bàsics en la vida administrativa del funcionari (certificats, pressa de possessió...) i un segon espai integrat pels documents propis de la gestió administrativa (permisos, llicències...) susceptibles d’ésser eliminats
 58. 58. SGD. Arxivament dels documentsLes còpies. Tractament arxivísticEl procediment administratiu comporta la realització de còpies si volem mantenir la integritat de l’expedient (és el cas dels documents que genera l’organisme i van adreçats a l’exterior, o de sortida)D’altra banda, però, es troben tot un seguit de còpies amb una finalitat pròpiament informativa i que pot ser útil per a la resolució de l’expedient
 59. 59. SGD. Arxivament dels documentsCòpies de documents expedits per l’organismeLa unitat orgànica que l’ha expedit és guardarà una única còpia dels documents de sortida, i la incorporarà a l’expedient.En cas que sigui un alt càrrec el que signi el document creat per una unitat que en depèn jeràrquicament, aquest podrà conservar una segona còpia a títol informatiu, però la còpia única del document la retornarà a la unitat encarregada de l’assumpte, i així garantirà la unitat de l’expedient.Es recomana a les unitats que gestionen documentació d’alts càrrecs, que realitzin eliminacions periòdiques de les segones còpies una vegada assegurada la resolució de l’expedient per part de les unitats administratives dependents.Les còpies conservades han d’estar consignades en paper oficial, degudament signades, datades, registrades i amb els segells de còpia, per tal de garantir-ne l’autenticitat
 60. 60. SGD. Arxivament dels documentsCòpies informatives o de treballÉs freqüent conservar còpies de documents que ens proporcionen informació sobre un determinat tema (p.ex. les del pressupost que s’inclouen sovint en molts dels expedients arxivats en les unitats administratives).Aquestes còpies han de ser separades de l’expedient una vegada aquest ha finalitzat.Si les còpies són de documents generats pel propi organisme, i per tant l’original està en una altra unitat, s’han de destruir.Si son documents que contenen informació que no ha estat generada per l’organisme, es poden conservar en la unitat administrativa, fent sempre referència a l’expedient, però sense transferir-les a l’arxiu central.
 61. 61. SGD. Arxivament dels documentsDocuments en suport paper de format estàndardEls documents en suport paper i format estandarditzat es guardaran en carpetes d’expedient, correctament identificades amb les signatures sistemàtica i topogràfica.Les carpetes es col.locaran dins les capses de cartró, intentant no omplir-les en excés per tal de facilitar l’extracció de les carpetes.La temperatura recomanada oscil.la entre els 20ºC i els 25ºC a l’estiu i entre els 15ºC i els 20ºC a l’hivern.La humitat relativa serà al voltant del 50%
 62. 62. SGD. Arxivament dels documentsDocuments en suport paper de gran formatLes signatures sistemàtica i topogràfica de la peça s’escriuran amb un llapis de mina tova, al dors del document, en la part inferior dreta, i si es creu convenient en la part inferior dreta de la camisa.S’han de col.locar en mobles adients o bé en prestatgeries de gran format. Les peces han d’estar separades entre si mitjançant camises o paper de cartró no àcid, i si formen part d’un mateix expedient agrupades totes segons es tipus de format.En els documents iconogràfics, es recomana posar un paper de seda entre la part de la imatge i la camisa o cartró.En els mapes i plànols la signatura seguirà els mateixos criteris emprats en els documents iconogràfics (dors, part inferior dreta i llapis). S’ha de desenrotllar, desplegar i col.locar en posició horitzontal, dins les camises i amb un paper de seda entre la part de la imatge i la camisa.
 63. 63. SGD. Arxivament dels documentsDocuments audiovisuals Ordre 25 octubre 1995, pel qual es determinen les condicions de descripció i conservació dels documents audiovisuals dels arxius de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 2126, de 10 de novembre de 1995).
 64. 64. SGD. Arxivament dels documentsDocuments electrònics i telemàticsCada vegada que s’iniciï un expedient en suport electrònic, caldrà arxivar-hi a continuació tota la documentació que es generi sobre l’assumpte.La identificació de l’expedient es farà de la mateixa manera que si es trobés en suport paper.
 65. 65. SGD. Arxivament de documents Com a norma general no serà obligatori conservar el document enregistrat en suport electrònic si disposem del document original en suport paper, i aquest està degudament registrat.
 66. 66. SGD. Arxivament de documentsEs recomana utilitzar suports òptics per a l’enregistrament definitiu de la informació (CD, DVD).No necessiten massa manteniment. No cal tocar-los massa i evitar altes temperatures.Amb independència del suport en què s’enregistren els documents, cal fer una còpia de seguretat i conservar cadascun dels exemplars en llocs diferents.És necessària una migració de les dades a mesura que les noves tecnologies avancen, per tal de garantir-ne la lectura i l’ús.
 67. 67. SGD. Descripció dels expedients i documentsL’objectiu de la tasca descriptiva és la creació d’instruments de descripció amb la finalitat de possibilitar l’accés al document i a la informacióEl resultat de la descripció sistemàtica son els instruments de descripció Guia Inventari Catàleg/repertori
 68. 68. SGD. Descripció dels expedients i dels documentsGuiaRecull informació sobre el productor i conservador de la documentacióDescripció a nivell de fons o subfons
 69. 69. SGD. Descripció dels expedients i dels documentsInventariRecull informació sobre les funcions, competències i activitats de l’ensDescriu el/s fon/s fins al nivell de sèrie o subsèrie
 70. 70. SGD. Descripció dels expedients i dels documentsCatàleg/repertoriRecull informació referent a les unitats documentals compostes i simplesDescriu a nivell d’unitat documental simplePot ser sectorial quan representa només la producció d’una unitat orgànica
 71. 71. SGD. Descripció dels expedients i dels documentsEl sistema de descripció ha de permetre recuperar lainformació independentment del suport del cicle de vida dels documents de la seva ubicació de la seva naturalesa
 72. 72. SGD. Descripció dels expedients i dels documentsAltres instruments complementaris:Índex. Llista alfabètica de noms de persones, organismes, llocs..., permet localitzar informació.Tesaurus. Vocabulari específic i jeràrquic, que reflecteix les relacions lingüístiques entre els temes que recull.
 73. 73. SGD. Conservació dels documentsAvaluació Procediment que té com a finalitat fixar les regles de conservació mitjançant l’estudi de la documentació i de la determinació dels valors dels documents
 74. 74. SGD. Conservació dels documentsCalendari de ConservacióInstrument que conté les regles de conservació fixades per a cada expedient i documentObjectius del calendari . Disminuir la massa documental . Procurar un millor condicionament . Optimitzar l’espai . Facilitar l’accés a la documentació . Definir el fons a conservar . Conservar correctament la documentació essencial
 75. 75. SGD. Conservació dels documentsConceptes. Exemplar principal: expedient que conté la informació més completa i el nombre més elevat de documents originals sobre un assumpte concret.. Exemplar secundari: expedient que conté una parta de la informació i còpies dels documents originals sobre un assumpte concret..Document (expedient) essencial: Document (expedient) administratiu indispensable per al funcionament de l’organisme i que asseguraria la continuïtat de les seves activitats després d’un desastre o catàstrofe.
 76. 76. SGD. Conservació dels documentsRegla de conservacióCriteri que determina quina documentació es conserva, on, en quin suport i en quin període de temps i quina s’elimina.Elements que ha de contenir . Número . Codi de classificació de l’expedient o document . Títol de la sèrie . Unitat administrativa . Termini i disposició final expedient principal expedient secundari . Criteri de mostreig . Tipus de suport . Accessibilitat . Altra documentació útil (essencial, mesures especials)
 77. 77. SGD. Conservació dels documentsAvaluació i tria documentalDos procediments: Elaboració de les propostes d’avaluació documental Aplicació de les taules d’avaluació documental (TAD)
 78. 78. SGD. Conservació dels documents Qualsevol organisme administratiu ha d’aplicar les taules d’avaluació publicades DOGC, sempre i quan els documents s’ajustin a la descripció publicada i és comuniqui de la forma establerta reglamentàriament a la CNAATD http://cultura.gencat.cat/arxius/cnatdt/index.as
 79. 79. SGD. Conservació dels documents Per a l’aplicació de les taules d’avaluació documental és requisit indispensable, sobre tot quan s’han d’eliminar, l’existència d’un inventari dels documents. És responsabilitat de l’arxiver la destrucció dels documents i realitzar els corresponents assentaments en el llibre de registre de la destrucció de documents.
 80. 80. SGD. Conservació dels documents Comunicació Arxiu Arxiu Inscripció en el llibre de de registre de destrucció de central documents gestió Vistiplau Destrucció física Comunicació Vistiplau 15 dies CNAATD
 81. 81. SGD. Conservació dels documentsTransferències documentalsEl procediment administratiu comporta que una vegada ha finalitzat la tramitació d’un expedient, aquest tingui un període de vigència administrativa i de consulta determinat.Atenent a les fases de la documentació, activa, semiactiva, de consulta poc freqüent i històrica, es faran tres transferències 1a. Arxiu de gestió a arxiu central 2a. Arxiu central a arxiu històric (fase semiactiva) 3a. Arxiu històric (fase semiactiva) a arxiu històric (fase inactiva)
 82. 82. 1a. transferènciaArxius de Arxiu gestió central 2a.transferència Arxiu Arxiu Històric Històric(fase inactiva) (fase semiactiva) 3a. transferència
 83. 83. SGD. Conservació dels documents Arxiu de Arxiu gestió central1a. TransferènciaCom a norma general el termini de permanència de la documentació en els arxius de gestió és de 5 anysPassats 5 anys, i un cop aplicades les TAD, la documentació és susceptible d’ésser transferida a l’arxiu central.
 84. 84. SGD. Conservació dels documentsOperacions a fer per l’arxiu de gestió abans de la 1a. Transferència:. Revisió dels expedients per tal de garantir-ne la unicitat i tancament. Corresponent identificació de les carpetes: data, codi de procedència i funcional, títol i descripció de l’assumpte. Eliminació de les segones còpies i aplicació de les TAD. Neteja de la documentació: eliminació d’elements sobrers (clips, plastificacions, gomes elàstiques...). Identificació de les unitats d’instal.lació (capses) numerant-les correlativament en llapis.. Comunicació de la sol.licitud de transferència a l’arxiu central, especificant la quantitat d’unitats d’instal.lació a transferir. Complimentació dels fulls de transferència, i trasllat de les capses a l’arxiu central
 85. 85. SGD. Conservació dels documentsOperacions a fer per l’arxiu central en rebre latransferència.. Comprovació que les dades complimentades en el full de transferència coincideixen amb el contingut real de les unitats d’instal.lació.. Creació i manteniment d’un registre d’ingrés de la documentació.. Actualització del inventari de la documentació existent a l’arxiu a partir de la relació d’expedients transferits.
 86. 86. SGD. Conservació dels documents Arxiu Arxiu Central Històric (fase semiactiva)2a. TransferènciaCom a norma general el termini de permanència de la documentació en els arxius centrals és de 10 anys.Una vegada passat aquest període es pot transferir al dipòsit de la documentació en fase semiactiva de l’arxiu històric
 87. 87. SGD. Conservació dels documentsOperacions a fer per l’arxiu central abans de la 2a. transferència. Sol.licitud de transferència per tal que aquest prepari l’espai on s’ubicarà la documentació tramesa. Aplicació de les TAD en la documentació seleccionada per transferir. Identificació de les unitats d’instal.lació (capses) numerant-les correlativament. Complimentació dels fulls de transferència i trasllat de les capses a l’arxiu de prearxivament
 88. 88. SGD. Conservació dels documentsOperacions a fer per l’arxiu històric en rebre la transferència. Comprovació que les dades del full de transferència coincideixen amb el contingut de les unitats d’instal.lació. Actualització del inventari de la documentació existent a l’arxiu a partir de la relació d’expedients transferits
 89. 89. SGD. Conservació dels documents Arxiu Arxiu Històric Històric (fase semiactiva) (fase inactiva)3a. TransferènciaCom a norma general el termini de permanència en aquest arxiu és de 15 anys.Una vegada complert aquest termini la documentació deixa de serConsiderada semiactiva i es converteix definitivament enhistòrica.
 90. 90. SGD. Conservació dels documentsOperacions a fer per l’arxiu històric abans de la 3a. transferència. Aplicació de les TAD. Identificació de les unitats d’instal.lació. Actualització de l’inventari i de la relació d’expedients que es transfereixen. Complimentació dels fulls de transferència. Tramesa de documents a l’arxiu
 91. 91. SGD. Conservació dels documentsOperacions a fer per l’arxiu històric (Arxiu Nacional de Catalunya, Xarxa d’Arxius Comarcals). Comprovació que les dades complimentades en el full de transferències coincideixen amb el contingut de les unitats d’instal.lació.. Actualització de l’inventari de la documentació existent a l’arxiu a partir de la relació d’expedients transferits.. Conservació permanent.
 92. 92. SGD. Conservació dels documentsRecomanacions generals per a la realització de transferències. Comprovar que la documentació que es relaciona en els fulls de transferència, coincideix amb el contingut de les unitats d’instal.lació.. Les capses que es transfereixen s’han de dipositar en espais correctament habilitats i controlats, i no en els passadissos, magatzems o altres llocs que no en garanteixen la seguretat i custòdia.. En cada capsa o unitat d’instal.lació es posarà, preferiblement, documentació que faci referència a un mateix any, per facilitar l’aplicació de les taules d’avaluació.. Juntament amb el full de transferència, s’adjuntarà la relació de documents que han estat eliminats. S’haurà de fer constar els terminis de conservació de la documentació que es transfereix.
 93. 93. SGD. Accés i ConsultaUna de les tasques més importants dels arxius centrals ihistòrics, és la d’oferir, tant a l’Administració com alsadministrats, un servei de préstec i consulta de ladocumentació que hi tenen dipositada
 94. 94. SGD. Accés i ConsultaL’accés a la documentació que conté l’arxiu es pot veurelimitat tant per la informació vinculada amb elsadministrats (dades sanitàries o personals), com perrestriccions de la mateixa Administració (informesreservats relacionats amb la política de govern,documentació d’alts càrrecs...).Els responsables de les unitats administratives quegestionen aquesta informació proposaran, d’acord ambla normativa legal, el grau de confidencialitat i accés a ladocumentació.
 95. 95. SGD. Accés i ConsultaLa consulta i préstec dels documents seràdiferent en funció de si aquests és intern la mateixa Administració extern ciutadà
 96. 96. SGD. Accés i ConsultaPréstec o consulta interns En principi, l’arxiu central pot lliurar els documents, en consulta o préstec, al personal pertanyent a la mateixa unitat orgànica que els ha dipositat. En el supòsit que el sol.licitant non sigui de la mateixa unitat administrativa que la que els va dipositar, haurà de lliurar, juntament amb la petició de préstec, una autorització del responsable de la unitat dipositària de la documentació.
 97. 97. SGD. Accés i ConsultaPréstecs o consulta externs La legislació vigent sobre procediment administratiu reconeix el dret d’accés dels ciutadans als documents públics en els quals estigui interessats, i per tant, els arxius de les Administracions publiques han de preveure i atendre les seves possibles consultes. En aquest cas la documentació s’ha de consultar a les mateixes dependències de l’arxiu de l’organisme, prèvia autorització per part del departament. L’administració pot limitar el dret d’accés, motivadament, quan s’hagin de protegir els drets a la intimitat de terceres persones, el dret a la propietat intel.lectual,...
 98. 98. SGD. Accés i ConsultaDades imprescindibles per formular correctament una petició depréstec o consulta. Unitat orgànica que fa la petició. Identificació del responsable de la petició (nom, telèfon). Dades sobre la documentació sol.licitada (codi de classificació, número i data de l’expedient, nombre de volums, número de transferència...). Autorització de la unitat administrativa dipositària de la documentació demanada, en cas que sigui una altra unitat la sol.licitant. Data de sol.licitud del préstec o consulta. Data de devolució de la documentació sol.licitada. Tipus de sol.licitud (préstec, consulta, pròrroga)
 99. 99. SGD. Accés i ConsultaL’organisme vetllarà per dotar a l’arxiu central amb elsmitjans tècnics necessaris per a la consulta, i donat elcas, la reproducció dels documents dipositats.En el supòsit de reproducció de documents, serà elsol.licitant que es farà càrrec dels costos de reproducció.
 100. 100. SGD. Accés i ConsultaNormativaEl lliure accés dels ciutadans als arxius i documents és un dret democràtic reconegut (art. 105b CE, 1978)Dret desenvolupat en altres disposicions normatives: Ley del Patrimonio Artístico Español, 1985 Ley Regim Jurídic de l’Administració Pública i Procediment Administratiu Comú, 1992 Ley orgància de protección de datos de caràcter personal , 1999, que substitueix la LORTAD, 1992
 101. 101. SGD. Accés i ConsultaAccés als documents del patrimoni documental català.Llei 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i documents Tot el títol IV regula aquest dret, sempre sotmès al marc legal estatal ja existent La llei fixa les obligacions i la determinació de l’òrgan que ha de promoure i regular aquest accés
 102. 102. SGD. Accés i ConsultaLes obligacions Independentment de les tècniques o els suports utilitzats, tots els documents públics han de tenir garantides l’autenticitat i la integritat dels continguts, i també la conservació i, si és procedent, la confidencialitat (art. 7.2.) Les administracions i les entitats titulars de documents públics, i específicament els òrgans responsables de custodiar-los, hi ha de fer possible l’accés i lliurar-ne una còpia o un certificat a les persones que en cada cas hi tinguin dret. En qualsevol cas, cal garantir el dret a la intimitat personal i la reserva de les dades protegides per la llei (art. 7.4.)
 103. 103. SGD. Accés i ConsultaÒrgan que ha de promoure i regular el dret d’accés és la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (art. 19.2.a) . Promoure l’exercici del dret d’accés als documents de les persones i les entitats públiques i privades . Emetre informe sobre les reclamacions de les persones i de les entitats públiques i privades que considerin vulnerat llur dret d’accés als documents . Emetre informe sobre les derogacions singulars de la normativa sobre accés als documents, en els termes establerts per l’article 34.3.
 104. 104. SGD. Accés i ConsultaRegulació del dret d’accés (art. 34) D’un manera general, totes les persones tenen dret a accedir als documents que formen part de procediments administratius closos L’accés als documents públics només pot ésser denegat (amb resolució motivada) en aplicació de les limitacions legalment establertes
 105. 105. SGD. Accés i ConsultaExcepcionalment, amb l’informe previ de la CNAATD, l’administració de la Generalitat, locals i altres entitats públiques poden, respecte a llurs documents: . Permetre l’accés a documents exclosos de consulta pública, en casos de peticions d’accés per interessos legítims o científics, tot preservant les situacions protegides per la llei i garantint la intimitat de les persones . Denegar l’accés a documents no exclosos de consulta pública que no hagin estat qualificats expressament d’accessibles per la normativa, sempre que es consideri que, d’acord amb la llei, perjudiquen interessos generals o de les persones
 106. 106. SGD. Accés i ConsutaLa CNAATD ha d’establir els criteris sobre l’aplicació dela normativa que regeix l’accés als documents públics ique les limitacions a la consulta de documentscustodiats en els centres integrants del Sistema d’Arxiusde Catalunya s’han de fer públiques perquè els usuarisen tinguin coneixement (art. 34.4. i 34.5.)
 107. 107. SGD. Accés i ConsultaEl termini per resoldre les sol.licituds d’accés adocuments públics és de 2 mesos i el sentit del silenciadministratiu es negatiu.L’Administració ha de permetre l’accés parcial alsdocuments que continguin dades que, d’acord amb lallei, calgui mantenir reservades, sempre que siguipossible sotmetre els documents a processos tècnicsque garanteixin plenament la impossibilitat d’accés a lesdades reservades i de reconstrucció d’aquestes dades apartir de la informació facilitada.
 108. 108. SGD. Accés i ConsultaL’accés als documents s’ha de facilitar en el suportmaterial disponible que la persona sol.licitant hagi elegit.En cas que l’exercici del dret d’accés pugi perjudicar laconservació correcta d’un document, se n’ha de facilitara la persona sol.licitant la consulta d’un reproducció i lesAAPP i els arxius integrants del Sistema d’Arxius deCatalunya s’han de dotar dels recursos i els mitjanstècnics necessaris per a facilitar als ciutadans l’exercicidel dret d’accés als documents
 109. 109. SGD. Accés i ConsultaExclusions de consulta (art. 36) Es disposa d’una manera general, les exclusions establertes legalment quant a la consulta de documents públics queden sense efecte al cap de 30 anys de la producció del document, llevat que la legislació específica disposi una altra cosa. Si es tracta de documents que contenen dades personals que puguin afectar la seguretat, l’honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general, i llevat que la legislació específica disposi una altra cosa, poden ésser objecte de consulta pública amb el consentiment dels afectats o quan hagin passat 25 anys d’ençà de la seva mort o, si no se’n coneix la data, 50 anys d’ençà de la producció del document.

×