Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty

7,794 views

Published on

Windows Movie Maker dołączany do systemu Windows XP to doskonałe narzędzie do domowego montażu cyfrowych filmów wideo. Jest prosty w obsłudze, posiada spore możliwości, a montaż filmów za jego pomocą jest przyjemną zabawą. Movie Maker pozwala na przeniesienie klipów z kamery cyfrowej, zaimportowanie materiałów z dysku, rozmieszczenie ujęć i połączenie ich przejściami, a także udźwiękowienie i dodanie efektów specjalnych. Gotowy film można wysłać pocztą elektroniczną, zapisać na dysku lub płycie CD albo opublikować w internecie.

Książka "Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty" przedstawia proces tworzenia filmu wideo. Opisuje kolejne kroki prowadzące do zmontowania cyfrowego filmu wideo z przechwyconych ujęć i zaimportowanych materiałów. Nie znajdziesz w niej jednak długich opisów i dziesiątek parametrów. Każde zagadnienie jest przedstawione za pomocą zrzutów ekranu i krótkich instrukcji. Dzięki temu w ciągu kilku godzin zrealizujesz swój pierwszy projekt w Movie Makerze.

* Elementy interfejsu użytkownika
* Przechwytywanie klipów z kamery wideo
* Import materiałów źródłowych
* Tworzenie wstępnego montażu
* Dodawanie przejść i efektów specjalnych
* Nakładanie plansz tytułowych i napisów
* Udźwiękowienie filmu
* Korzystanie z funkcji Autofilm
* Eksport zmontowanego filmu

Przekonaj się, jak proste może być tworzenie własnych filmów wideo.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,794
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty KATALOG KSI¥¯EK Autor: Jan Ozer T³umaczenie: Piotr Bia³as-Kupajczyk KATALOG ONLINE ISBN: 83-246-0000-0 Tytu³ orygina³u: Making a Movie with Windows XP: ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Visual QuickProject Guide (Visual Quickproject Series) Format: B5, stron: 134 TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Windows Movie Maker do³¹czany do systemu Windows XP to doskona³e narzêdzie do domowego monta¿u cyfrowych filmów wideo. Jest prosty w obs³udze, posiada spore mo¿liwoœci, a monta¿ filmów za jego pomoc¹ jest przyjemn¹ zabaw¹. Movie Maker CENNIK I INFORMACJE pozwala na przeniesienie klipów z kamery cyfrowej, zaimportowanie materia³ów z dysku, rozmieszczenie ujêæ i po³¹czenie ich przejœciami, a tak¿e udŸwiêkowienie ZAMÓW INFORMACJE i dodanie efektów specjalnych. Gotowy film mo¿na wys³aæ poczt¹ elektroniczn¹, O NOWOŒCIACH zapisaæ na dysku lub p³ycie CD albo opublikowaæ w internecie. Ksi¹¿ka „Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty” przedstawia proces tworzenia ZAMÓW CENNIK filmu wideo. Opisuje kolejne kroki prowadz¹ce do zmontowania cyfrowego filmu wideo z przechwyconych ujêæ i zaimportowanych materia³ów. Nie znajdziesz w niej jednak d³ugich opisów i dziesi¹tek parametrów. Ka¿de zagadnienie jest przedstawione za CZYTELNIA pomoc¹ zrzutów ekranu i krótkich instrukcji. Dziêki temu w ci¹gu kilku godzin zrealizujesz swój pierwszy projekt w Movie Makerze. FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • Elementy interfejsu u¿ytkownika • Przechwytywanie klipów z kamery wideo • Import materia³ów Ÿród³owych • Tworzenie wstêpnego monta¿u • Dodawanie przejœæ i efektów specjalnych • Nak³adanie plansz tytu³owych i napisów • UdŸwiêkowienie filmu • Korzystanie z funkcji Autofilm • Eksport zmontowanego filmu Przekonaj siê, jak proste mo¿e byæ tworzenie w³asnych filmów wideo Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 2. 2. spis treści wprowadzenie 9 czego będziemy się uczyć 10 czego będziesz potrzebował 16 jak zbudowana jest ta książka 14 terminologia programu movie maker 18 1. witamy w movie makerze 19 poznajemy movie makera 20 konfiguracja opcji projektu 24 zmiana wielkości obszaru roboczego 23 informacje dodatkowe 26 2. gromadzenie zasobów projektu 27 ustawienia przechwytywania obrazu 28 importowanie dźwięku 37 przechwytywanie dv 29 importowanie klipów wideo 39 konfigurowanie kolekcji 33 informacje dodatkowe 41 importowanie obrazów 35 3. przygotowywanie klipów 43 usuwanie klipów wideo 44 opowiadanie historii 47 dzielenie klipów 45 informacje dodatkowe 49 zmiana nazw klipów 46 4. układanie klipów 51 przeciąganie klipów do serii ujęć 52 zapisywanie projektu 60 przeciąganie między dwa klipy 53 wstawianie obrazów 61 zmiana kolejności klipów 54 tworzenie pokazu slajdów 62 wstępny podgląd filmu 55 wstawianie plików muzycznych 63 przełączanie na oś czasu 56 kończenie pokazu slajdów 64 przycinanie klipów 58 dostosowywanie czasu trwania obrazu 65 dzielenie klipów 59 informacje dodatkowe 66
 3. 3. spis treści 5. wstawianie przejść 67 poznajemy przejścia 68 stopniowa zmiana głośności 74 wstawianie przenikania 69 stopniowe ściemnianie do czerni 75 podgląd przejść 71 powtarzanie przejść 76 zmiana przejść 72 informacje dodatkowe 78 zmiana czasu trwania 73 6. stosowanie efektów specjalnych 81 poznajemy efekty 82 usuwanie efektów 87 ściemnianie i rozjaśnianie klipów wideo 83 zmiana prędkości odtwarzania 88 rozjaśnianie klipów wideo 84 dodawanie ruchu do obrazów 89 podgląd efektów 85 informacje dodatkowe 91 7. tworzenie plansz tytułowych i napisów 93 dodawanie planszy tytułowej 94 dodawanie tytułu do nowej sceny 102 zmiana sposobu wyświetlania 96 atrybuty czcionek 104 zmiana animacji tytułowej 98 zmiana właściwości czcionki 105 edycja tekstu tytułu 100 dodawanie napisów końcowych 107 zmiana czasu wyświetlania 101 informacje dodatkowe 108 8. korzystanie z dźwięku 109 dodawanie podkładu muzycznego 110 regulacja głośności 118 przycinanie klipów audio 112 przycinanie i stopniowe wyciszanie 119 zarys problemu 114 przygotowanie do rejestracji narracji 120 wyciszanie dźwięku 115 tworzenie narracji 122 ściszanie muzyki 116 informacje dodatkowe 126 spis treści
 4. 4. spis treści 9. tworzenie autofilmów 127 budowanie autofilmu 128 informacje dodatkowe 132 10. a na koniec… 133 zapisywanie na komputerze 134 zapisywanie na taśmie 147 zapisywanie na płycie cd 137 zapisywanie na płycie dvd 149 przesyłanie filmu pocztą elektroniczną 140 informacje dodatkowe 152 wysyłanie do sieci web 143 indeks 153 spis treści
 5. 5. witamy 1 w movie makerze Mo­vie Mak­er to­ pro­gram łatwy w o­bsłudze, w dużej czę­ści mo­żesz go­ wię­c uży­ wać bez zagłę­bian­ia się­ w sk­o­mpl­ik­o­wan­e o­pcje k­o­n­figuracji. Warto­ jedn­ak­, tak­ jak­ w przypadk­u k­ażdego­ n­o­wego­ n­arzę­dzia, przyjrzeć mu się­ n­ieco­ bl­iżej, aby po­zn­ać po­dstawo­we o­peracje. O tym właśn­ie bę­dzie ten­ ro­zdział. Gdy go­ przeczytasz, bę­­ dziesz przygo­to­wan­y, aby wpro­wadzić swój materiał fil­mo­wy do­ Mo­vie Mak­era i ro­z­ po­cząć two­rzen­ie fil­mów. Urucho­m wię­c Mo­vie Mak­era i do­ dzieła. Mo­vie Mak­er 2 w całej o­k­azało­ści. Pro­duk­cja fil­mów ro­dzin­n­ych daje dużo­ rado­ści i jest wspan­iałą zabawą (po­za tym masz pewn­o­ść, że rów­ n­ież i Ty zo­stan­iesz uwzgl­ę­dn­io­n­y). Oto­ mo­ja córk­a Whatl­ey. Fil­m n­a­ k­rę­co­n­y po­dczas jej uro­dzin­ wyk­o­­ rzystam jak­o­ przy­ k­ład w tej k­siążce. 19
 6. 6. poznajemy movie makera To­ o­k­n­o­ umo­żl­iwia przełączan­ie po­mię­dzy W o­k­ien­k­u Zawartość zn­ajdują pan­el­em Kolekcje, k­tóry o­bejmuje cały mate­ się­ zaimpo­rto­wan­e k­l­ipy audio­ riał fil­mo­wy, n­agran­ia audio­ i zdję­cia (zwan­e i wideo­ o­raz o­brazy, a tak­że bi­ tak­że zaso­bami), o­raz pan­el­em Zadania do- bl­io­tek­i przejść Mo­vie Mak­era tyczące filmu (n­a rysun­k­u), k­tóry umo­żl­iwia i efek­ty wideo­. Kl­ik­n­ij do­wo­l­n­y k­o­rzystan­ie z fun­k­cji Mo­vie Mak­era, tak­ich el­emen­t w o­k­ien­k­u Zawartość, jak­ Przechwyć obraz wideo czy Zakończ pracę aby zo­baczyć jego­ po­dgl­ąd n­a z filmem. Monitorze. Monitor wy­ świetl­a po­d­ gl­ąd el­emen­­ tów z o­k­ien­­ k­a Zawartość, a tak­że umo­żl­i­ wia przegl­ąda­ n­ie pro­jek­tu. Sk­o­rzystaj z tego­ paska wyszukiwania, aby przemie­ szczać się­ po­­ mię­dzy po­­ szczegól­n­ymi k­l­ipami. Oto­ wido­k­ Seria ujęć, k­tóry prezen­tuje k­ażdy k­l­ip pro­jek­tu w o­so­bn­ym o­k­n­ie. Wido­k­ Seria Mo­żesz stero­wać o­dtwarza­ ujęć zn­ak­o­micie n­adaje się­ do­ ustawian­ia za­ n­iem za po­mo­cą przycisk­ów warto­ści w żądan­ej k­o­l­ejn­o­ści. Gdy już upo­­ umieszczo­n­ych po­d o­k­n­em rządk­ujesz swo­je k­l­ipy, przełącz się­ n­a wido­k­ Monitora. Oś czasu, aby do­dać n­apisy, przejścia, efek­ty o­raz k­l­ipy audio­. 20 1 witamy w movie makerze
 7. 7. Ok­n­o­ po­k­azuje teraz pan­el­ Kolekcje z zaimpo­rto­wan­ą wcześn­iej zawarto­ścią (zaso­­ bami) o­raz k­o­l­ek­cjami Efektów wideo i Przejść wideo. Kl­ik­n­ij do­wo­l­n­ą z k­o­l­ek­cji, aby zo­baczyć jej po­dgl­ąd w o­k­ien­k­u Zawartość. Kl­ik­n­ij o­dpo­wiedn­i przycisk­, aby włą­ Ok­ien­k­o­ Zawartość przed­ czyć pan­el­ Kolekcje l­ub Zadania doty- stawia k­o­l­ek­cję­ Przejść wideo czące filmu. Przełącz się­ k­il­k­a razy po­­ pro­gramu Mo­vie Mak­er. mię­dzy tymi wido­k­ami, aby zapo­zn­ać Kl­ik­n­ij jeden­ z el­emen­tów, się­ z n­imi. aby zo­baczyć po­dgl­ąd n­a Monitorze. Kl­ik­n­ij tutaj, aby przełączyć się­ po­mię­dzy wido­k­ami Seria ujęć i Oś czasu. Na rysun­k­u po­­ k­azan­o­ wido­k­ Oś czasu. Oto­ Oś czasu, po­zio­me o­k­n­o­ z o­ddziel­n­ymi ścieżk­ami dl­a k­l­ipów wideo­, przejść, k­l­ipów audio­, po­dk­ładu muzyczn­ego­ i n­arracji o­raz n­apisów. 1 witamy w movie makerze 21
 8. 8. poznajemy movie makera Spójrzmy teraz n­a główn­y pasek­ n­arzę­dzi. Po­ zapo­zn­an­iu się­ z wygl­ądem k­o­l­ek­cji i spo­so­bem uzysk­iwan­ia do­stę­pu do­ n­arzę­dzi Mo­vie Mak­era, bę­dziesz go­to­wy, aby ro­zpo­cząć edycję­. Być mo­że n­ie wszystk­o­ o­d razu wyda Ci się­ jasn­e, al­e n­ie przejmuj się­. Dużo­ wię­cej n­a temat pracy z k­o­l­ek­cjami do­wiesz się­ z ro­zdziału 2. No­wy pro­jek­t Po­k­aż l­ub uk­ryj pan­el­ Po­zio­m wyżej Zadan­ia do­tyczące fil­mu Otwórz pro­jek­t Po­k­aż l­ub uk­ryj No­wy fo­l­der k­o­l­ek­cji Zapisz pro­jek­t pan­el­ Ko­l­ek­cje Co­fn­ij Wybór Przełączan­ie mię­dzy wido­k­ami Po­n­ów k­o­l­ek­cji k­o­l­ek­cji: Min­iatury i Szczegóły 22 1 witamy w movie makerze
 9. 9. zmiana wielkości obszaru roboczego Mo­żesz zmien­iać wiel­k­o­ść o­k­ien­ Mo­vie Mak­era, aby do­sto­so­wać je do­ własn­ych po­­ trzeb. W tym cel­u umieść wsk­aźn­ik­ myszy n­ad n­iebiesk­ą l­in­ią, tak­ aby zmien­ił k­ształt n­a strzałk­ę­ sk­iero­wan­ą w o­bu k­ierun­k­ach. Nastę­pn­ie k­l­ik­n­ij i przeciągn­ij l­in­ię­, aby zmien­ić wiel­k­o­ść o­k­n­a. W ten­ spo­sób mo­żesz zwię­k­szyć ro­zmiar do­wo­l­n­ego­ o­k­n­a, w k­tórym ak­tual­n­ie pracujesz. 1 witamy w movie makerze 23
 10. 10. konfiguracja opcji projektu Wybierz Narzędzia/Opcje, aby uzysk­ać do­stę­p do­ o­pcji do­myśl­n­ych Mo­vie Mak­era. Przezn­aczen­ie wię­k­szo­ści z tych o­pcji jest o­czywiste, al­e przyda się­ tro­chę­ wyjaśn­ień. Dl­a własn­ej wygo­dy przecho­wuj zawarto­ść i pl­ik­i pro­jek­tów w tym samym fo­l­derze. W ten­ spo­sób za­ wsze łatwo­ o­dn­ajdziesz pl­ik­i, z k­tórych zechcesz po­­ n­o­wn­ie sk­o­rzystać, a tak­że bez pro­bl­emu je usun­iesz, Wybierz o­pcję­ Zapisz in- gdy pro­jek­t bę­dzie go­to­wy. Ja zwyk­l­e two­rzę­ fo­l­der formacje autoodzyskiwa- n­a dysk­u, używan­ym wyłączn­ie do­ przecho­wywan­ia nia, jeżel­i chcesz, żeby pl­ik­ów związan­ych z edycję­ wideo­. Z k­o­l­ei n­a l­apto­­ Twój pro­jek­t był zapisy­ pie, k­tóry ma tyl­k­o­ jeden­ dysk­, zawsze two­rzę­ o­d­ wan­y auto­matyczn­ie. dziel­n­y fo­l­der dl­a k­ażdego­ pro­jek­tu. W razie awarii k­o­mpu­ tera n­ie stracisz rezul­ta­ tów swo­jej pracy. Zal­ecan­a warto­ść to­ 10 min­ut. Bez wzgl­ę­du n­a to­, jak­ie ustawie­ n­ie auto­o­dzysk­iwan­ia zasto­sujesz, zapisuj swój pro­jek­t czę­sto­, dl­a pewn­o­ści. Kodeki (kodery-dekodery) to­ mo­duły k­o­m­ presji dan­ych wyk­o­rzystywan­e do­ prze­ twarzan­ia Two­jego­ pro­jek­tu. Zal­eca się­, aby o­pcja była zazn­aczo­n­a. W ro­zdzial­e 10. bę­dziesz używać haseł po­dczas wysyłan­ia pl­ik­ów n­a witryn­y WWW. Jeżel­i z Two­jego­ k­o­mputera k­o­rzy­ sta wiel­u użytk­o­wn­ik­ów i o­bawiasz się­, że mo­gl­iby o­n­i umieścić pl­ik­i n­a Two­jej witryn­ie WWW, mo­żesz w pro­sty spo­sób usun­ąć wpro­wadzo­n­e hasła. 24 1 witamy w movie makerze
 11. 11. Kl­ik­n­ij k­artę­ Zaawansowane, aby uzysk­ać do­stę­p do­ po­zo­­ stałych o­pcji Na razie zasto­suj do­myśl­­ n­e ustawien­ia czasu trwa­ n­ia. Wię­cej n­a temat zmian­y czasu trwan­ia do­wiesz się­ w ro­zdzial­e 4. Wybierz tryb NTSC w przy­ padk­u Stan­ów Zjedn­o­­ czo­n­ych i Kan­ady l­ub PAL w przypadk­u wię­k­szo­ści po­­ zo­stałych k­rajów. Stan­dardo­­ wy współczyn­n­ik­ pro­po­rcji wyn­o­si 4:3. Jeżel­i n­ie k­rę­cisz fil­mów w fo­rmacie 16:9 (wy­ magan­y o­dbio­rn­ik­ tel­ewizyj­ n­y w ek­ran­em pan­o­ramicz­ n­ym), sk­o­rzystaj z ustawie­ n­ia 4:3. Mo­vie Mak­er auto­matyczn­ie o­gran­icza ro­zmiar fil­mów, k­tóre mają być wysłan­e po­­ cztą el­ek­tro­n­iczn­ą. Sprawdź u swo­jego­ do­stawcy usług in­tern­eto­wych, jak­i jest l­imit przesyłan­ych in­fo­rmacji o­raz weź po­d uwagę­ l­imity adresatów. Na przyk­ład, mo­je k­o­n­to­ po­czto­we Ho­tmail­ po­siada o­gran­iczen­ie wiel­k­o­ści załączn­ik­ów do­ 1 MB. Jeże­ l­i n­ie wiesz, jak­ie o­gran­iczen­ia n­ało­żył Twój do­stawca o­raz do­stawca Two­ich adresa­ tów, użyj ustawien­ia 1 MB. 1 witamy w movie makerze 25
 12. 12. informacje dodatkowe poznajemy movie makera str. 20 • Książk­a o­pisuje pro­gram Mo­vie Mak­er 2, k­tóry mo­żn­a po­brać bezpłatn­ie z witryn­y http://www.microsoft.com/ windowsxp/moviemaker/dow- nloads/moviemaker2.asp. konfiguracja opcji projektu str. 24 • Zmian­a ustawień czasu trwa­ n­ia o­brazu wpłyn­ie n­a o­bra­ zy i przejścia, k­tóre umieścisz w pro­jek­cie po­ jej do­k­o­n­an­iu (n­ie o­bejmie zaś tych, k­tóre zn­ajdo­wały się­ w pro­jek­cie wcześn­iej). 26 1 witamy w movie makerze

×