Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Po prostu Java 2

1,827 views

Published on

Java jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie wykorzystywanym przy tworzeniu popularnych aplikacji. Język ten dla początkujących programistów jest często pierwszym poznanym językiem programowania. Dzięki przemyślanej architekturze obiektowej Javy łatwiej Ci będzie nabrać prawidłowych nawyków programistycznych, z kolei funkcjonalność tego języka sprawi, że nauka nie pójdzie na marne, a zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce. W Javie można bowiem napisać prawie każdą aplikację, od prostej gry działającej w telefonie komórkowym, po skomplikowany system uruchamiany na potężnym serwerze.

"Po prostu Java 2" to książka, dzięki której nauczysz się pisać programy w tym języku, nawet jeśli programowanie było Ci do tej pory zupełnie obce. Książka jest pozbawiona zbędnego balastu teorii. Prezentuje ona wiele zastosowań Javy.

Dzięki książce nauczysz się:

* Składni Javy oraz podstawowych instrukcji
* Korzystać z obiektów i rozpoznawać ich metody
* Tworzyć interfejs użytkownika dla aplikacji Javy
* Pisać aplety i osadzać je w stronach WWW
* Łączyć Javę z JavaScript
* Pisać servlety i strony JSP
* Korzystać z XML z poziomu Javy

Chcesz szybko i bez zbędnych dywagacji dowiedzieć się, dlaczego Java cieszy się takim powodzeniem? Chcesz wykorzystać ją do swoich potrzeb? Ta książka z pewnością Ci w tym pomoże.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Po prostu Java 2

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI Po prostu Java 2 KATALOG KSI¥¯EK Autor: Dori Smith KATALOG ONLINE T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak ISBN: 83-7197-686-0 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Tytu³ orygina³u: Java 2 for the World Wide Web VQG Format: B5, stron: 356 TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Java jest jednym z najpopularniejszych jêzyków programowania na wiecie wykorzystywanym przy tworzeniu popularnych aplikacji. Jêzyk ten dla pocz¹tkuj¹cych programistów jest czêsto pierwszym poznanym jêzykiem programowania. Dziêki CENNIK I INFORMACJE przemy lanej architekturze obiektowej Javy ³atwiej Ci bêdzie nabraæ prawid³owych nawyków programistycznych, z kolei funkcjonalno æ tego jêzyka sprawi, ¿e nauka nie ZAMÓW INFORMACJE pójdzie na marne, a zdobyt¹ wiedzê wykorzystasz w praktyce. W Javie mo¿na bowiem O NOWO CIACH napisaæ prawie ka¿d¹ aplikacjê, od prostej gry dzia³aj¹cej w telefonie komórkowym, po skomplikowany system uruchamiany na potê¿nym serwerze. ZAMÓW CENNIK „Po prostu Java 2” to ksi¹¿ka, dziêki której nauczysz siê pisaæ programy w tym jêzyku, nawet je li programowanie by³o Ci do tej pory zupe³nie obce. Ksi¹¿ka jest pozbawiona zbêdnego balastu teorii. Prezentuje ona wiele zastosowañ Javy. CZYTELNIA Dziêki ksi¹¿ce nauczysz siê: FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • Sk³adni Javy oraz podstawowych instrukcji • Korzystaæ z obiektów i rozpoznawaæ ich metody • Tworzyæ interfejs u¿ytkownika dla aplikacji Javy • Pisaæ aplety i osadzaæ je w stronach WWW • £¹czyæ Javê z JavaScript • Pisaæ servlety i strony JSP • Korzystaæ z XML z poziomu Javy Chcesz szybko i bez zbêdnych dywagacji dowiedzieæ siê, dlaczego Java cieszy siê takim powodzeniem? Chcesz wykorzystaæ j¹ do swoich potrzeb? Ta ksi¹¿ka z pewno ci¹ Ci w tym pomo¿e. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 2. 2. Spis treści Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Czym jest Java? 17 Krótka lekcja historii................................................................................. 18 Dlaczego uczyć się Javy?.......................................................................... 20 Rozpowszechnione mity o Javie ............................................................... 21 Co będzie Ci potrzebne............................................................................. 24 Wersje Javy............................................................................................... 25 Rozdział 2. Podstawy Javy 27 Wprowadzenie w niesamowity świat Wirtualnej Maszyny Javy.............. 28 Bezpieczeństwo Javy ................................................................................ 29 Spis treści Pliki Javy................................................................................................... 30 Gra w Buzzword Bingo ............................................................................ 31 Rozdział 3. Używanie Javy na stronach WWW 37 Znacznik APPLET .................................................................................... 38 Znacznik OBJECT .................................................................................... 40 Znacznik OBJECT połączony ze znacznikiem EMBED .......................... 43 Wyświetlanie komunikatów w przeglądarkach nie obsługujących Javy .. 45 Ustawianie poło enia apletów Javy na stronach WWW........................... 47 Znajdowanie apletów w Internecie ........................................................... 49 Przekazywanie parametrów do apletu....................................................... 51 Rozdział 4. Twoje pierwsze aplety 55 „Witaj świecie!”........................................................................................ 56 Posługiwanie się czcionkami .................................................................... 58 Ustawianie koloru tła ................................................................................ 59 Przekazywanie parametrów z pliku HTML do apletu Javy ...................... 60 Dodawanie komentarzy ............................................................................ 62 Zmiana stylu czcionki ............................................................................... 63 Zmiana kolorów ........................................................................................ 64 5
 3. 3. Spis treści Rozdział 5. Łańcuchy 65 Zmienne łańcuchowe ................................................................................ 66 Więcej o łańcuchach ................................................................................. 68 Zasięg deklaracji zmiennych..................................................................... 70 Metody klasy String.................................................................................. 72 Wszystkie typy liczbowe .......................................................................... 74 Wzajemne przekształcanie łańcuchów i liczb........................................... 77 Przekształcenia typów liczbowych ........................................................... 79 Przekształcanie przez rzutowanie ............................................................. 81 Tablice obiektów....................................................................................... 83 Rozdział 6. Podejmowanie decyzji 85 Instrukcje warunkowe — if ...................................................................... 86 Przechwytywanie błędów ......................................................................... 89 Więcej o instrukcjach warunkowych — if…else ..................................... 93 Powtarzanie czynności za pomocą pętli.................................................... 96 Inny rodzaj pętli — while ......................................................................... 98 Spis treści Ostatni rodzaj pętli — do…while ........................................................... 100 Przerywanie działania pętli ..................................................................... 102 Konstrukcja switch…case....................................................................... 104 Rozdział 7. Współpraca z użytkownikiem 109 Rysowanie za pomocą myszy ................................................................. 110 Rysowanie w dwóch wymiarach ............................................................ 113 Swobodne rysowanie .............................................................................. 116 Przechwytywanie naciskania klawiszy ................................................... 118 Przemieszczanie obrazów ....................................................................... 120 U ywanie klawiszy modyfikujących ...................................................... 122 Rozdział 8. Budowa interfejsu użytkownika 125 Strony chronione hasłem......................................................................... 126 Wpisywanie i wyświetlanie tekstu.......................................................... 129 Praca z polami wyboru............................................................................ 131 U ywanie przycisków opcji .................................................................... 134 Elementy rozwijanego menu................................................................... 137 Ustawianie menu czcionki w Javie ......................................................... 139 U ywanie wieloliniowych pól tekstowych ............................................. 141 U ywanie list przewijanych .................................................................... 144 6
 4. 4. Spis treści Rozdział 9. Rozmieszczanie elementów interfejsu użytkownika 147 Brak rozmieszczenia — FlowLayout...................................................... 148 U ywanie menad era FlowLayout.......................................................... 150 Wstawianie wolnych przestrzeni w obszarze apletu............................... 152 U ywanie menad era BorderLayout....................................................... 154 U ywanie menad era GridLayout .......................................................... 156 U ywanie wkładek.................................................................................. 158 Dodawanie komponentów z wykorzystaniem paneli.............................. 160 U ywanie menad era CardLayout .......................................................... 162 U ywanie menad era GridBagLayout .................................................... 165 Rozdział 10. Manipulowanie obrazami i animacje 169 Wyświetlanie obrazu............................................................................... 170 Wyświetlanie fragmentu obrazu ............................................................. 172 Rysowanie ramki wokół apletu............................................................... 174 Wyświetlanie wielu obrazów .................................................................. 176 Wątki i animacja ..................................................................................... 179 Spis treści Podwójnie buforowane animacje ............................................................ 183 Wyświetlanie nieskończonej liczby obrazów ......................................... 186 Kontrola animacji.................................................................................... 188 Rozdział 11. Java i JavaScript 191 Sprawdzanie obsługi Javy przez przeglądarkę........................................ 192 JavaScript i publiczne metody Javy ........................................................ 194 Przekazywanie danych z JavaScriptu do Javy ........................................ 197 Przekazywanie danych z Javy do JavaScriptu ........................................ 200 Rozdział 12. Projektowanie interfejsu użytkownika z komponentami Swing 203 Twój pierwszy aplet wykorzystujący komponent Swing........................ 204 Ustawianie czcionek dla komponentów Swing ...................................... 206 Pola wyboru Swing ................................................................................. 208 Przyciski opcji Swing ............................................................................. 211 Wygląd apletu zgodny z preferencjami u ytkownika............................. 214 Animacja i Swing.................................................................................... 219 Swing w akcji.......................................................................................... 223 7
 5. 5. Spis treści Rozdział 13. JavaServer Pages i Serwlety Javy 231 Twoja pierwsza strona JSP ..................................................................... 232 JSP i formularze...................................................................................... 234 Instrukcje warunkowe w JSP .................................................................. 236 Zapisywanie cookies za pomocą JSP...................................................... 238 Odczytywanie cookies za pomocą JSP ................................................... 240 XML i JSP .............................................................................................. 243 Twój pierwszy serwlet ............................................................................ 245 Ankieta i serwlety ................................................................................... 248 Rozdział 14. Java i narzędzia wizualne 257 Wstawianie znacznika applet w programie Dreamweaver ..................... 258 Wstawianie znacznika object w programie Dreamweaver ..................... 261 Wstawianie znacznika applet w programie GoLive ............................... 263 Wstawianie znacznika object w programie GoLive ............................... 265 Rozdział 15. Kółko i krzyżyk 267 Gra w kółko i krzy yk............................................................................. 268 Spis treści Rozdział 16. Prosty kalkulator 283 Aplet z prostym kalkulatorem................................................................. 284 Rozdział 17. Prawdziwy świat Javy — hierarchiczne menu 291 Java i hierarchiczne menu ....................................................................... 292 Dodatek A Gdzie szukać dodatkowych informacji? 307 Java w Internecie..................................................................................... 308 Czasopisma internetowe ......................................................................... 311 Zintegrowane środowiska oprogramowania ........................................... 312 Ksią ki o Javie ........................................................................................ 314 Grupy dyskusyjne ................................................................................... 316 Witryny internetowe a przenośność Javy................................................ 317 Dodatek B Zarezerwowane słowa kluczowe 319 Zarezerwowane słowa kluczowe Javy .................................................... 320 Dodatek C Hierarchia obiektów Javy 323 Pakiet java.applet .................................................................................... 324 Pakiet java.awt ....................................................................................... 324 Pakiet java.awt.color (wprowadzony w JDK 1.2) .................................. 325 Pakiet java.awt.datatransfer (wprowadzony w JDK 1.1)........................ 326 8
 6. 6. Spis treści Pakiet java.awt.dnd (wprowadzony w JDK 1.2)..................................... 326 Pakiet java.awt.event (wprowadzony w JDK 1.1) .................................. 327 Pakiet java.awt.font (wprowadzony w JDK 1.2) .................................... 327 Pakiet java.awt.geom (wprowadzony w JDK 1.2).................................. 328 Pakiet java.awt.im (wprowadzony w JDK 1.2) ...................................... 328 Pakiet java.awt.image (wprowadzony w JDK 1.2) ................................. 329 Pakiet java.awt.image.renderable (wprowadzony w JDK 1.2) ............... 330 Pakiet java.awt.peer (od wersji JDK 1.1, nie powinno się bezpośrednio u ywać interfejsów tego pakietu) ..................................... 330 Pakiet java.awt.print (wprowadzony w JDK 1.2) ................................... 331 Pakiet java.beans (wprowadzony w JDK 1.1) ........................................ 331 Pakiet java.beans.beancontext (wprowadzony w JDK 1.2) .................... 332 Pakiet java.io........................................................................................... 333 Pakiet java.lang ...................................................................................... 334 Pakiet java.lang.ref (wprowadzony w JDK 1.2) ..................................... 335 Pakiet java.lang.reflect (wprowadzony w JDK 1.1) ............................... 335 Pakiet java.math (wprowadzony w JDK 1.1) ......................................... 336 Spis treści Pakiet java.net ......................................................................................... 336 Pakiet java.text (wprowadzony w JDK 1.1) ........................................... 336 Pakiet java.util ........................................................................................ 337 Pakiet java.util.jar (wprowadzony w JDK 1.2) ....................................... 337 Pakiet java.util.zip (wprowadzony w JDK 1.1) ...................................... 338 Dodatek D Różnice pomiędzy JDK 1.0, 1.1, 1.2 i 1.3 339 „Stary” model zdarzeń ............................................................................ 340 Skorowidz 347 9
 7. 7. Podejmowanie decyzji Podejmowanie decyzji Podejmowanie decyzji Nie zawsze aplety Javy przechodzą najprostszą drogę od pierwszej do ostatniej instrukcji. Niekiedy potrzebne jest ominięcie fragmentu kodu, czy te powtórne uruchomienie pewnych instrukcji. Wpływanie na przebieg działania programu nazywa się sterowaniem przepływem (ang. flow control). W tym rozdziale omówimy, jak zapanować nad kierunkiem przetwarzania Twojego kodu. Podejmowanie decyzji 85
 8. 8. Rozdział 6. Listing HTML 6.1. Umieszcza aplet 6.1 w oknie Instrukcje warunkowe — if przeglądarki Najprostszym sposobem przejęcie kontroli nad działaniem apletu jest u ycie instrukcji KH. JVON Działanie tej instrukcji mo na wyrazić słowami: JGCF „Jeśli (KH) jakaś wartość jest prawdziwa (VTWG), VKVNG .KUVKPI VKVNG wówczas uruchom instrukcje znajdujące się JGCF DQF[ DIEQNQT YJKVG w nawiasach klamrowych. W przeciwnym QDLGEV ENCUUKF ENUKF#%' wypadku pomiń ten fragment kodu”. Listing å$'( YKFVJ JGKIJV HTML 6.1 i aplet 6.1 pokazują, jak u ywać åEQFGV[RG CRRNKECVKQPLCXC instrukcji warunkowych w celu wyświetlenia RCTCO PCOG EQFG XCNWG #RRNGVENCUU wpisanego przez u ytkownika tekstu. RCTCO PCOG V[RG XCNWG CRRNKECVKQP åZLCXCCRRNGVXGTUKQP RCTCO PCOG UETKRVCDNG XCNWG HCNUG Aby skorzystać z instrukcji if, GODGF V[RG CRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV należy wpisać: åXGTUKQP EQFG #RRNGVENCUU YKFVJ å JGKIJV UETKRVCDNG HCNUG 1. KORQTV LCXCCYVGXGPV
 9. 9. åRNWIKPURCIG JVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON Na początku musimy obsłu yć zdarzenia GODGF Instrukcje warunkowe — if generowane przez u ytkownika. Konieczne QDLGEV do tego będą klasy z pakietu LCXCCYVGXGPV, DQF[ które w tym kroku importujemy. JVON 2. RWDNKE ENCUU #RRNGV GZVGPFU #RRNGV Aplet 6.1. Jeśli wpiszesz tekst do pola inField, Java åKORNGOGPVU #EVKQP.KUVGPGT ] wyświetli go na ekranie Nasza nowa klasa (nazwana #RRNGV) została zdefiniowana jako rozszerzenia standardowej KORQTV LCXCCYV
 10. 10. klasy #RRNGV. Nowością w tej definicji jest KORQTV LCXCCRRNGV#RRNGV słowo kluczowe KORNGOGPVU #EVKQP.KUVGPGT. KORQTV LCXCCYVGXGPV
 11. 11. Oznacza to, e nasz aplet będzie zdolny do obsługi zdarzeń generowanych przez RWDNKE ENCUU #RRNGV GZVGPFU #RRNGV KORNGOGPVU å#EVKQP.KUVGPGT ] u ytkownika i będzie przez cały czas swojego 6GZV(KGNF KP(KGNF PGY 6GZV(KGNF działania oczekiwał na jego konkretne (QPV H PGY (QPV 6KOGU4QOCP (QPV$1. czynności. Tabela 6.1 przedstawia metody 5VTKPI YRKUCP[6GMUV słu ące do przechwytywania interakcji z u ytkownikiem dla poszczególnych RWDNKE XQKF KPKV ] elementów. UGV$CEMITQWPF %QNQTYJKVG KP(KGNFCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU 3. 6GZV(KGNF KP(KGNF PGY 6GZV(KGNF CFF KP(KGNF (QPV H PGY (QPV 6KOGU4QOCP (QPV _ å$1. 5VTKPI YRKUCP[6GMUV RWDNKE XQKF RCKPV )TCRJKEU I ] IUGV(QPV H Oto, jak tworzymy nowe zmienne: KH YRKUCP[6GMUV ] pole tekstowe KP(KGNF, przeznaczone IFTCY5VTKPI 9RKUC G YRKUCP[6GMUV å do wpisywania znaków przez u ytkownika, _ zmienną czcionki H, którą ustawiamy _ na rozmiar 24-punktowy i pogrubiony krój Times Roman, oraz łańcuch YRKUCP[6GMUV, RWDNKE XQKF CEVKQP2GTHQTOGF #EVKQP'XGPV G ] który będzie zawierał tekst wpisany przez YRKUCP[6GMUV KP(KGNFIGV6GZV u ytkownika i wypisywany później na ekranie TGRCKPV _ (na początku ustawiamy łańcuch jako pusty). _ 86
 12. 12. Podejmowanie decyzji 4. KP(KGNFCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU CFF KP(KGNF Teraz wstawiamy dwie nowe instrukcje metodzie KPKV . Pierwsza określa, e chcemy u yć interfejsu #EVKQP.KUVGPGT (omówionego w kroku 2.), by przechwytywać działania u ytkownika w polu tekstowym KP(KGNF. Dzięki temu, za ka dym razem, kiedy u ytkownika cokolwiek wpisze w tym polu, wyzwolone będzie Rysunek 6.1. Oto aplet wyświetlający wpisany odpowiednie zdarzenie w Javie (ang. event). przez u ytkownika tekst Druga linia spowoduje wyświetlenie pola tekstowego w obszarze apletu. 5. KH YRKUCP[6GMUV ] IFTCY5VTKPI 9RKUC G åYRKUCP[6GMUV _ Instrukcje warunkowe — if Wtedy, i tylko wtedy, gdy łańcuch YRKUCP[6GMUV zawiera jakikolwiek znak (długość łańcucha jest większa od zera), wyświetlamy tekst wpisany przez u ytkownika. Jeśli łańcuch jest pusty, instrukcja IFTCY5VTKPI nie zostanie wykonana. Wskazówki 6. RWDNKE XQKF CEVKQP2GTHQTOGF å #EVKQP'XGPV G ] Jeśli programowałeś wcześniej w innych YRKUCP[6GMUV KP(KGNFIGV6GZV językach, mo esz sądzić, e konieczne TGRCKPV jest u ycie instrukcji VJGP po instrukcji KH. _ W Javie nie u ywa się tej instrukcji. Poniewa dodaliśmy wcześniej Bardzo często w programach Javy mo na #EVKQP.KUVGPGT do pola tekstowego spotkać instrukcję KH poprzedzającą KP(KGNF, metoda CEVKQP2GTHQTOGF pojedynczą, wciętą instrukcję będzie obsługiwać wszystkie zdarzenia nie umieszczoną w nawiasach wywołane przez u ytkownika. Jedynym klamrowych. Taka poprawna składnia mo liwym zdarzeniem w tym aplecie jest oznacza, e instrukcja warunkowa KH wpisanie tekstu w jedynym polu tekstowym. dotyczy tylko jednej, następującej po niej Kiedy to się stanie, przypisujemy zmiennej instrukcji. Dla zachowania przejrzystości łańcuchowej YRKUCP[6GMUV dane z tego pola. kodu, w ksią ce tej zawsze będziemy Następnie wywołujemy metodę TGRCKPV , następujące po KH instrukcje umieszczać która odświe a obszar apletu (efekt w nawiasach klamrowych. mo emy zobaczyć na rysunku 6.1). 87
 13. 13. Rozdział 6. Tabela 6.1. Zdarzenia w Javie Interfejs Komponenty Metody #EVKQP.KUVGPGT $WVVQP (przycisk) #EVKQP2GTHQTOGF .KUV (lista) 6GZV(KGNF (pole tekstowe) /GPW+VGO (element menu) #FLWUVOGPV.KUVGPGT 5ETQNNDCT (pasek przewijania) CFLWUVOGPV8CNWG%JCPIGF %QORQPGPV.KUVGPGT Wszystkie komponenty EQORQPGPV*KFFGP %QORQPGPV/QXGF EQORQPGPV4GUKGF EQORQPGPV5JQYP %QPVCKPGT.KUVGPGT Wszystkie pojemniki EQORQPGPV#FFGF EQORQPGPV4GOQXGF (QEWU.KUVGPGT Wszystkie komponenty HQEWU)CKPGF HQEWU.QUV +VGO.KUVGPGT %JGEMDQZ (pole wyboru) KVGO5VCVG%JCPIGF Instrukcje warunkowe — if %JGEM$QZ/GPW+VGO (pole wyboru elementu menu) %JQKEG (lista rozwijana) +VGO5GNGEVCDNG (element mo liwy do wybrania) .KUV (lista) -G[.KUVGPGT Wszystkie komponenty MG[2TGUUGF MG[4GNGCUGF MG[6[RGF /QWUG.KUVGPGT Wszystkie komponenty OQWUG%NKEMGF OQWUG'PVGTGF OQWUG'ZKVGF OQWUG2TGUUGF OQWUG4GNGCUGF /QWUG/QVKQP.KUVGPGT Wszystkie komponenty OQWUGTCIIGF OQWUG/QXGF 6GZV.KUVGPGT 6GZV%QORQPGPV (komponent tekstowy) VGZV8CNWG%JCPIGF 9KPFQY.KUVGPGT 9KPFQY (okno) YKPFQY#EVKXCVGF YKPFQY%NQUGF YKPFQY%NQUKPI YKPFQYGCEVKXCVGF YKPFQYGKEQPKHKGF YKPFQY+EQPKHKGF YKPFQY1RGPGF 88
 14. 14. Podejmowanie decyzji Listing HTML 6.2. Wywołuje aplet 6.2 i umieszcza go w oknie przeglądarki internetowej Przechwytywanie błędów Kiedy umo liwiasz u ytkownikowi interakcję JVON z Twoim apletem, mo e się zdarzyć, e dane, JGCF które poda, nie będą pasowały do zało eń VKVNG .KUVKPI VKVNG Twojego programu. Listing HTML 6.2 i aplet JGCF 6.2 pokazują, jak przechwycić potencjalne DQF[ DIEQNQT YJKVG QDLGEV ENCUUKF ENUKF#%' błędy, zanim spowodują powa ne problemy å$'( YKFVJ JGKIJV w działaniu apletu. åEQFGV[RG CRRNKECVKQPLCXC RCTCO PCOG EQFG XCNWG #RRNGVENCUU Aby przechwycić błędy, należy użyć: RCTCO PCOG V[RG XCNWG CRRNKECVKQP åZLCXCCRRNGVXGTUKQP 1. 6GZV(KGNF RQNGICF[YCPKC PGY RCTCO PCOG UETKRVCDNG XCNWG HCNUG å6GZV(KGNF GODGF V[RG CRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV KPV PCUVGRPC2TQDC åXGTUKQP EQFG #RRNGVENCUU YKFVJ å JGKIJV UETKRVCDNG HCNUG Powy ej definiujemy zmienną åRNWIKPURCIG JVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU RQNGICF[YCPKC typu 6GZV(KGNF (pole åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON tekstowe o długości 5). Wykorzystamy GODGF to pole do pobierania od u ytkownika Przechwytywanie błędów QDLGEV DQF[ zgadywanej liczby. Zmienna PCUVGRPC2TQDC JVON posłu y nam do przechowywania wpisywanej przez u ytkownika liczby — przypisujemy jej wartość początkową . Wartość jest na pewno niepoprawna (szukana liczba nale y do przedziału od 1 do 100), zatem u ywamy , by program „wiedział”, e u ytkownik nie podał jeszcze adnej wartości. 2. KPV UWMCPC.KEDC KPV LCXCNCPI å/CVJTCPFQO
 15. 15. Metoda Javy LCXCNCPI/CVJTCPFQO generuje rzeczywistą liczbę losową z przedziału od 0 do 1 (np. 0,722 lub 0,111). Mno ymy tę wartość przez 100 (mamy więc 72,2 lub 11,1). Na końcu przekształcamy tę wartość na liczbę całkowitą (rzutujemy na typ KPV), co powoduje obcięcie części dziesiętnej naszej liczby (otrzymujemy zatem liczbę od 0 do 99). Po dodaniu 1 mamy wynik od 1 do 100 i przypisujemy taką właśnie wartość zmiennej UWMCPC.KEDC. Zarówno zmienna PCUVGRPC2TQDC, jak i UWMCPC.KEDC są typu KPV. 89
 16. 16. Rozdział 6. 3. 5VTKPI UVCVWU.KED[ PCUVGRPC2TQDC Aplet 6.2. Zagrajmy w grę „zgadnij, jaką sobie åLGUV UWMCPæ NKEDæ wymyśliłem liczbę” IUGV(QPV H Wewnątrz metody RCKPV zdefiniowaliśmy KORQTV LCXCCYV
 17. 17. KORQTV LCXCCRRNGV#RRNGV nową zmienną łańcuchową: UVCVWU.KED[. KORQTV LCXCCYVGXGPV
 18. 18. Przypisujemy jej wartość zmiennej PCUVGRPC2TQDC z dołączonym komunikatem RWDNKE ENCUU #RRNGV GZVGPFU #RRNGV KORNGOGPVU o udanej próbie odgadnięcia liczby å#EVKQP.KUVGPGT ] (patrz rysunek 6.2). W drugiej instrukcji 6GZV(KGNF RQNGICF[YCPKC PGY 6GZV(KGNF ustawiamy czcionkę dla naszego apletu KPV PCUVGRPC2TQDC KPV UWMCPC.KEDC KPV LCXCNCPI/CVJ (za pomocą zmiennej H). åTCPFQO
 19. 19. 4. KH PCUVGRPC2TQDC UWMCPC.KEDC ] (QPV H PGY (QPV 6KOGU4QOCP (QPV$1. å UVCVWU.KED[ PCUVGRPC2TQDC PKG åLGUV UWMCPæ NKEDæ RWDNKE XQKF KPKV ] _ UGV$CEMITQWPF %QNQTYJKVG RQNGICF[YCPKCCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU Oto nasza pierwsza instrukcja KH. CFF RQNGICF[YCPKC Sprawdzamy w niej, czy liczba będąca _ wartością zmiennej PCUVGRPC2TQDC ró ni się Przechwytywanie błędów od wylosowanej wcześniej wartości RWDNKE XQKF RCKPV )TCRJKEU I ] UWMCPC.KEDC; sprawdzamy zatem, 5VTKPI UVCVWU.KED[ PCUVGRPC2TQDC czy podana przez u ytkownika liczba ró ni åLGUV UWMCPæ NKEDæ się od wartości, którą próbuje odgadnąć. IUGV(QPV H Jeśli wynikiem porównania będzie VTWG KH PCUVGRPC2TQDC UWMCPC.KEDC ] (u ytkownikowi nie udało się odgadnąć UVCVWU.KED[ PCUVGRPC2TQDC PKG naszej liczby), zostanie uruchomiony åLGUV UWMCPæ NKEDæ kod znajdujący się wewnątrz nawiasów _ klamrowych. W przeciwnym wypadku, KH PCUVGRPC2TQDC ] UVCVWU.KED[ 1FICFPKL NKEDú QF ten fragment programu zostanie pominięty. åFQ Jeśli u ytkownik nie odgadł wylosowanej _ liczby, ponownie ustawiamy zmienną IFTCY5VTKPI UVCVWU.KED[ UVCVWU.KED[, tym razem z komunikatem _ o nieudanej próbie (patrz rysunek 6.3). RWDNKE XQKF CEVKQP2GTHQTOGF #EVKQP'XGPV G ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH 6GZV(KGNF ] VT[ ] PCUVGRPC2TQDC +PVGIGTRCTUG+PV å RQNGICF[YCPKCIGV6GZV _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV'ZEGRVKQP Z ] PCUVGRPC2TQDC _ TGRCKPV _ _ _ 90
 20. 20. Podejmowanie decyzji 5. KH PCUVGRPC2TQDC ] UVCVWU.KED[ 1FICFPKL NKEDú QF åFQ _ Oto kolejna instrukcja warunkowa KH. Tym razem sprawdzamy, czy wartość zmiennej PCUVGRPC2TQDC jest mniejsza od 1, co oznacza, e podana wartość jest spoza naszego przedziału. W takim przypadku przypominamy u ytkownikowi, jakiej Rysunek 6.2. Oto efekt, na który czekaliśmy liczby od niego oczekujemy (widać to na rysunku 6.4). 6. IFTCY5VTKPI UVCVWU.KED[ Za pomocą tej instrukcji wyświetlamy to, co wcześniej przypisaliśmy wartości UVCVWU.KED[ (odpowiedni komunikat o trafieniu, chybieniu, bądź o podaniu Przechwytywanie błędów liczby spoza przedziału). 7. RWDNKE XQKF CEVKQP2GTHQTOGF å #EVKQP'XGPV G ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH å6GZV(KGNF ] Rysunek 6.3. Musisz spróbować jeszcze raz Oto metoda CEVKQP2GTHQTOGF wyzwalana zdarzeniem generowanym przez u ytkownika. Ten fragment kodu jest uruchamiany za ka dym razem, gdy u ytkownik wpisuje cokolwiek w polu tekstowym. Na początku metody CEVKQP2GTHQTOGF sprawdzamy, czy zdarzenie, które chcemy obsłu yć, rzeczywiście dotyczy pola tekstowego. Sprawdzamy zatem za pomocą instrukcji warunkowej KH, czy źródłem zdarzenia jest obiekt pola tekstowego (egzemplarz klasy 6GZV(KGNF). Rysunek 6.4. Jeśli wpiszesz coś innego ni liczbę, zobaczysz taki komunikat 91
 21. 21. Rozdział 6. 8. VT[ ] PCUVGRPC2TQDC +PVGIGTRCTUG+PV å RQNGICF[YCPKCIGV6GZV _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV'ZEGRVKQP Z ] PCUVGRPC2TQDC _ TGRCKPV Instrukcja VT[ jest specyficznym rodzajem instrukcji warunkowej. W tym przypadku próbujemy wykonać instrukcję, która mo e spowodować błąd. Umieszczamy ją wewnątrz bloku VT[ ECVEJ. Jeśli jej działanie będzie poprawne (nie spowoduje błędu), nie będzie to miało znaczenia. W przeciwnym wypadku spowoduje wyjątek, który nale y przechwycić i obsłu yć (za pomocą instrukcji ECVEJ). W tym przypadku próbujemy przekształcić Przechwytywanie błędów wpisany przez u ytkownika tekst na liczbę. Poniewa w polu tekstowym u ytkownik mo e wpisać dowolny ciąg znaków, takie przekształcenie mo e się nie udać i stąd konieczność u ycia bloku VT[ ECVEJ. Jeśli podany łańcuch ma poprawny format liczbowy, przypisujemy wartość otrzymanej liczby zmiennej PCUVGRPC2TQDC. W przeciwnym razie jest wyzwalany wyjątek 0WODGT(QTOCV'ZEGRVKQP (błędny format liczby), wówczas przypisujemy zmiennej PCUVGRPC2TQDC wartość . Java odrzuca nasze polecenia Niezale nie od rezultatu przekształcenia wywołujemy metodę TGRCKPV , Wyjątki w Javie mo na wyrazić która przerysuje obszar apletu. przesłaniem od programu mówiącym „zrób to inaczej”. Źródłem wyjątków są nieprzewidziane i niechciane Wskazówka zdarzenia. Przykładowo, Java nie Powy szy przykład nie prezentuje będzie w stanie zamienić liter na liczbę. najlepszego pomysłu na tego typu grę. Kiedy Java wyzwala wyjątek, Ty, Średnio u ytkownik musi 50 razy programista, musisz go przechwycić. spróbować szczęścia, zanim odgadnie Zrobisz to za pomocą słowa wylosowaną liczbę. W następnym kluczowego ECVEJ, po którym określisz, przykładzie zaprezentujemy du o co program Javy ma zrobić w razie wystąpienia potencjalnych wyjątków. ciekawsze rozwiązanie. 92
 22. 22. Podejmowanie decyzji Listing HTML 6.3. Wyświetla aplet 6.3 w oknie przeglądarki internetowej Więcej o instrukcjach warunkowych — if…else JVON JGCF Niekiedy niezbędne jest jedynie wyra enie VKVNG .KUVKPI VKVNG tego, co ma się stać, jeśli dane wyra enie jest JGCF prawdziwe. Czasem jednak będziesz chciał DQF[ DIEQNQT YJKVG wyznaczyć instrukcje, które powinny być QDLGEV ENCUUKF ENUKF#%' przetworzone, gdy warunek instrukcji KH nie å$'( YKFVJ JGKIJV jest spełniony. Słu y do tego instrukcja GNUG åEQFGV[RG CRRNKECVKQPLCXC RCTCO PCOG EQFG XCNWG #RRNGVENCUU wskazująca na blok kodu uruchamiany tylko RCTCO PCOG V[RG XCNWG CRRNKECVKQP wtedy, gdy warunek instrukcji warunkowej åZLCXCCRRNGVXGTUKQP KH nie jest spełniony. Listing HTML 6.3 i aplet RCTCO PCOG UETKRVCDNG XCNWG HCNUG 6.3 prezentują poprawiony aplet gry „zgadnij, GODGF V[RG CRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV jaką sobie wymyśliłem liczbę”, który prezentuje åXGTUKQP EQFG #RRNGVENCUU u ytkownikowi kierunek, w którym powinien åYKFVJ JGKIJV UETKRVCDNG HCNUG podą ać. Więcej o instrukcjach warunkowych åRNWIKPURCIG JVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON GODGF Aby korzystać z konstrukcji if…else, QDLGEV DQF[ należy zastosować: JVON 1. KH PCUVGRPC2TQDC UWMCPC.KEDC ] Zaczynamy od sprawdzenia, czy podana przez u ytkownika liczba ró ni się od wylosowanej. Fragment kodu poprzedzony tą instrukcją warunkową zostanie wykonany tylko w przypadku niezgodności liczby u ytkownika z wylosowaną przez aplet. 2. KH PCUVGRPC2TQDC ] UVCVWU.KED[ 1FICFPKL NKEDú QF åFQ _ Teraz sprawdzamy, czy zmienna PCUVGRPC2TQDC ma wartość , co oznaczałoby, e metoda RCKPV działa po raz pierwszy lub e u ytkownik wpisał ciąg znaków, którego nie mo na przekształcić na liczbę. Jeśli warunek jest spełniony, wyświetlamy komunikat „Odgadnij liczbę od 1 do 100”. 93
 23. 23. Rozdział 6. 3. GNUG ] Aplet 6.3. Ulepszona wersja gry „zgadnij, jaką sobie wymyśliłem liczbę” W przeciwnym wypadku, jeśli wartość zmiennej PCUVGRPC2TQDC jest ró na od wartości zmiennej UWMCPC.KEDC oraz KORQTV LCXCCYV
 24. 24. KORQTV LCXCCRRNGV#RRNGV PCUVGRPC2TQDC jest poprawną liczbą, KORQTV LCXCCYVGXGPV
 25. 25. uruchamiamy fragment kodu poprzedzony słowem GNUG. W tym przypadku fragment RWDNKE ENCUU #RRNGV GZVGPFU #RRNGV KORNGOGPVU składa się z kolejnego bloku KH GNUG. å#EVKQP.KUVGPGT ] 6GZV(KGNF RQNGICF[YCPKC PGY 6GZV(KGNF 4. KH PCUVGRPC2TQDC UWMCPC.KEDC ] KPV PCUVGRPC2TQDC UVCVWU.KED[ PCUVGRPC2TQDC KPV UWMCPC.KEDC KPV LCXCNCPI/CVJ åTCPFQO
 26. 26. åVQ C OC Q (QPV H PGY (QPV 6KOGU4QOCP (QPV$1. _ å GNUG ] UVCVWU.KED[ PCUVGRPC2TQDC RWDNKE XQKF KPKV ] åVQ C FW Q UGV$CEMITQWPF %QNQTYJKVG _ RQNGICF[YCPKCCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU Więcej o instrukcjach warunkowych CFF RQNGICF[YCPKC Teraz sprawdzamy, czy wartość zmiennej _ PCUVGRPC2TQDC jest mniejsza od wartości RWDNKE XQKF RCKPV )TCRJKEU I ] przechowywanej w zmiennej UWMCPC.KEDC. 5VTKPI UVCVWU.KED[ PCUVGRPC2TQDC Jeśli tak, zmienna PCUVGRPC2TQDC będzie åLGUV UWMCPæ NKEDæ wyświetlona z komunikatem, e podana liczba jest za mała. W przeciwnym razie IUGV(QPV H KH PCUVGRPC2TQDC UWMCPC.KEDC ] zakomunikujemy u ytkownikowi, e jest KH PCUVGRPC2TQDC ] za du a. Na rysunku 6.5 prezentujemy UVCVWU.KED[ 1FICFPKL NKEDú QF wygląd apletu, gdy podana liczba jest åFQ za du a, rysunki 6.6 i 6.7 prezentują efekt _ GNUG ] dla zbyt małej liczby. Jeśli w końcu podamy KH PCUVGRPC2TQDC UWMCPC.KEDC ] liczbę równą szukanej, zobaczymy UVCVWU.KED[ PCUVGRPC2TQDC VQ komunikat widoczny na rysunku 6.8. åC OC Q _ GNUG ] UVCVWU.KED[ PCUVGRPC2TQDC VQ åC FW Q _ _ _ IFTCY5VTKPI UVCVWU.KED[ _ RWDNKE XQKF CEVKQP2GTHQTOGF #EVKQP'XGPV G ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH 6GZV(KGNF ] VT[ ] PCUVGRPC2TQDC +PVGIGTRCTUG+PV å RQNGICF[YCPKCIGV6GZV _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV'ZEGRVKQP Z ] PCUVGRPC2TQDC _ TGRCKPV _ _ _ 94
 27. 27. Podejmowanie decyzji Wskazówka W poprzednim przypadku u ytkownik musiał próbować 50 razy, by osiągnąć 50% szans na sukces. W tym przypadku mamy taką samą mo liwość odgadnięcia liczby po najwy ej siedmiu próbach. Rysunek 6.5. Zaczniemy od liczby 50 i zobaczymy, czy jest za du a czy za mała Więcej o instrukcjach warunkowych Rysunek 6.6. Połowa z ró nicy między 50 a 100 to 75 — okazuje się, e to za du o Rysunek 6.7. Połowa z ró nicy między 50 a 75 to 62 — tym razem za mało Rysunek 6.8. Tym razem podajemy 71 — nareszcie, prawidłowa wartość 95
 28. 28. Rozdział 6. Listing HTML 6.4. Oto, jak mo emy wywołać nasz Powtarzanie czynności nowy aplet za pomocą pętli Struktura KH GNUG, którą posługiwaliśmy się JVON JGCF w poprzednim przykładzie, pozwalała uruchamiać VKVNG .KUVKPI VKVNG albo jeden, albo drugi blok kodu. W przyszłości JGCF często mo esz stawać przed koniecznością wpisania DQF[ DIEQNQT YJKVG jednej lub wielu instrukcji, które powinny być QDLGEV ENCUUKF ENUKF#%' uruchomione wielokrotnie. Rozwiązaniem, które å$'( YKFVJ JGKIJV pozwala to zrealizować, jest pętla. Listing HTML åEQFGV[RG CRRNKECVKQPLCXC 6.4 i aplet 6.4 demonstrują jeden z rodzajów pętli: RCTCO PCOG EQFG XCNWG #RRNGVENCUU RCTCO PCOG V[RG XCNWG CRRNKECVKQP HQT. W poni szym przykładzie umo liwimy åZLCXCCRRNGVXGTUKQP u ytkownikowi wpisanie liczby, na podstawie RCTCO PCOG UETKRVCDNG XCNWG HCNUG której wyświetlimy rząd gwiazdek w oknie GODGF V[RG CRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV przeglądarki. åXGTUKQP EQFG #RRNGVENCUU YKFVJ å JGKIJV UETKRVCDNG HCNUG Powtarzanie czynności za pomocą pętli åRNWIKPURCIG JVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU Zapętlenie kodu åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON GODGF Pętla HQT składa się z trzech części (patrz QDLGEV rysunek 6.10): DQF[ 1. Inicjalizacja — podczas pierwszego JVON przejścia pętli inicjalizowana jest zmienna pętli — licznik pętli. 2. Ograniczenie — tak określamy, kiedy pętla się zakończy. W normalnych warunkach ludzie odliczają od jednego do dziesięciu; powszechną praktyką w językach programowania jest odliczanie od zera do dziewięciu. W obu przypadkach kod wewnątrz pętli zostanie przetworzony dziesięć razy, jednak metoda liczenia od zera jest wygodniejsza w językach programowania takich jak Java z racji indeksowania tablic od zera. Dlatego właśnie określamy ograniczenia Rysunek 6.9. U ytkownik poprosił o 29 gwiazdek w pętli jako „mniejszy ni wartość i natychmiast je otrzymał NKEDC7[VMQYPKMC”, a nie „mniejszy lub równy wartości NKEDC7[VMQYPKMC”. 3. Inkrementacja — w tej części określamy, jak dalece zwiększać licznik pętli w ka dej kolejnej iteracji pętli. W tym przypadku dodajemy jeden za pomocą znaków po identyfikatorze zmiennej. Rysunek 6.10. Trzy części pętli 96
 29. 29. Podejmowanie decyzji Aplet 6.4. Aplet „pyta” u ytkownika o liczbę Aby korzystać z pętli for, gwiazdek i wyświetla je za pomocą pętli należy zastosować: KORQTV LCXCCYV
 30. 30. 1. KH NKEDC7[VMQYPKMC ^^ KORQTV LCXCCRRNGV#RRNGV åNKEDC7[VMQYPKMC ] KORQTV LCXCCYVGXGPV
 31. 31. NCPEWEJ9[LUEKQY[ 2QFCL NKEDú QF åFQ RWDNKE ENCUU #RRNGV GZVGPFU #RRNGV KORNGOGPVU _ å#EVKQP.KUVGPGT ] 6GZV(KGNF RQNG7[VMQYPKMC PGY 6GZV(KGNF Na początku upewniamy się, czy u ytkownik KPV NKEDC7[VMQYPKMC wpisał liczbę mieszczącą się w zało onym (QPV H PGY (QPV 6KOGU4QOCP (QPV$1. przedziale (od 1 do 50). å 2. GNUG ] RWDNKE XQKF KPKV ] HQT K KNKEDC7[VMQYPKMC K ] UGV$CEMITQWPF %QNQTYJKVG NCPEWEJ9[LUEKQY[ NCPEWEJ9[LUEKQY[ RQNG7[VMQYPKMCCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU å
 32. 32. Powtarzanie czynności za pomocą pętli CFF RQNG7[VMQYPKMC _ _ _ RWDNKE XQKF RCKPV )TCRJKEU I ] 5VTKPI NCPEWEJ9[LUEKQY[ Jeśli liczba jest prawidłowa (nie spełniony KPV K warunek instrukcji KH z poprzedniego kroku), przechodzimy do pętli HQT. Pierwsza część IUGV(QPV H inicjalizuje licznik pętli K wartością . KH NKEDC7[VMQYPKMC ^^ W drugiej części określamy, e pętla będzie åNKEDC7[VMQYPKMC ] działać tak długo, a K będzie mniejsze NCPEWEJ9[LUEKQY[ 2QFCL NKEDú QF åFQ od wartości podanej przez u ytkownika. _ Trzeci element określa operację wykonywaną GNUG ] przy ka dej iteracji pętli, w tym przypadku HQT K KNKEDC7[VMQYPKMC K ] licznik pętli będzie zwiększany o . NCPEWEJ9[LUEKQY[ NCPEWEJ9[LUEKQY[ Na rysunku 6.9 widać efekt działania å
 33. 33. _ apletu po tym, jak u ytkownik wpisał „29”. _ Do zmiennej NCPEWEJ9[LUEKQY[ (początkowo IFTCY5VTKPI NCPEWEJ9[LUEKQY[ jest pustym łańcuchem) dodajemy gwiazdkę _ przy ka dym nawrocie pętli. RWDNKE XQKF CEVKQP2GTHQTOGF #EVKQP'XGPV G ] Wskazówka KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH 6GZV(KGNF ] VT[ ] Znaki ^^ pomiędzy warunkami NKEDC7[VMQYPKMC +PVGIGTRCTUG+PV sprawdzającymi, czy NKEDC7[VMQYPKMC å RQNG7[VMQYPKMCIGV6GZV jest mniejsza od 1 i większa ni 50 _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV'ZEGRVKQP Z ] oznaczają logiczną alternatywę (czyli „lub”). NKEDC7[VMQYPKMC Mówi to, e cały warunek KH jest prawdziwy, _ jeśli choć jeden z warunków składowych TGRCKPV (rozdzielonych ^^) jest prawdziwy. _ Gdybyśmy chcieli, by konieczna _ była prawdziwość oby warunków, _ rozdzielilibyśmy je znakami oznaczającymi koniunkcję (czyli „i”). 97
 34. 34. Rozdział 6. Listing HTML 6.5. Wstawia aplet 6.5 na stronę WWW Inny rodzaj pętli — while W Javie istnieją trzy sposoby budowania pętli. JVON Pierwszym jest pętla omówiona w poprzednim JGCF przykładzie — pętla HQT, dwie pozostałe VKVNG .KUVKPI VKVNG to odmiany pętli YJKNG. Kod zawarty w pętli JGCF DQF[ DIEQNQT YJKVG YJKNG działa tak długo, jak długo spełniony QDLGEV ENCUUKF ENUKF#%' jest warunek tej pętli (patrz listing HTML 6.5 å$'( YKFVJ JGKIJV i aplet 6.5). Przy pierwszym sprawdzeniu tego åEQFGV[RG CRRNKECVKQPLCXC warunku, które wyka e jego nieprawdziwość, RCTCO PCOG EQFG XCNWG #RRNGVENCUU działanie pętli jest kończone. Jeśli ju przy RCTCO PCOG V[RG XCNWG CRRNKECVKQP pierwszym sprawdzeniu, warunek oka e się åZLCXCCRRNGVXGTUKQP RCTCO PCOG UETKRVCDNG XCNWG HCNUG nieprawdziwy, pętla w ogóle nie zostanie GODGF V[RG CRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV uruchomiona. åXGTUKQP EQFG #RRNGVENCUU YKFVJ å JGKIJV UETKRVCDNG HCNUG åRNWIKPURCIG JVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON GODGF QDLGEV Inny rodzaj pętli — while DQF[ JVON Rysunek 6.11. Teraz u ytkownik poprosił jedynie o trzy gwiazdki 98
 35. 35. Podejmowanie decyzji Aplet 6.5. Ciekawe, ile gwiazdek u ytkownik będzie Aby używać pętli while, należy wpisać: chciał wyświetlić tym razem 1. YJKNG K NKEDC7[VMQYPKMC NCPEWEJ9[LUEKQY[ NCPEWEJ9[LUEKQY[ KORQTV LCXCCYV
 36. 36. å
 37. 37. KORQTV LCXCCRRNGV#RRNGV K KORQTV LCXCCYVGXGPV
 38. 38. _ RWDNKE ENCUU #RRNGV GZVGPFU #RRNGV Wartość zmiennej NKEDC7[VMQYPKMC åKORNGOGPVU #EVKQP.KUVGPGT ] albo mieści się w przedziale od 1 do 50 6GZV(KGNF RQNG7[VMQYPKMC PGY 6GZV(KGNF KPV NKEDC7[VMQYPKMC (wówczas jest prawidłowa), albo wynosi (QPV H PGY (QPV 6KOGU4QOCP (QPV$1. (jeśli u ytkownik wpisał niepoprawny å łańcuch). Poniewa K jest inicjalizowane wartością , powy sza pętla w ogóle RWDNKE XQKF KPKV ] nie zadziała, jeśli nie podano prawidłowej UGV$CEMITQWPF %QNQTYJKVG RQNG7[VMQYPKMCCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU wartości, poniewa nie jest większe od . CFF RQNG7[VMQYPKMC Jeśli podana przez u ytkownika wartość _ jest prawidłowa, kod zawarty w pętli zostanie przetworzony tyle razy, ile przypisano RWDNKE XQKF RCKPV )TCRJKEU I ] zmiennej NKEDC7[VMQYPKMC. Za ka dym Inny rodzaj pętli — while 5VTKPI NCPEWEJ9[LUEKQY[ razem zmienna K jest zwiększana o 1. KPV K Przykładowo, jeśli wartość zmiennej IUGV(QPV H NKEDC7[VMQYPKMC wynosi , pętla KH NKEDC7[VMQYPKMC ] uruchomi się 25 razy. Jeśli NKEDC7[VMQYPKMC NKEDC7[VMQYPKMC wynosi , pętla YJKNG przed pierwszym _ uruchomieniem stwierdzi nieprawdziwość KH NKEDC7[VMQYPKMC ] warunku K NKEDC7[VMQYPKMC NCPEWEJ9[LUEKQY[ 2QFCL NKEDú QF åFQ i nie uruchomi się ani razu. _ YJKNG K NKEDC7[VMQYPKMC ] Wskazówka NCPEWEJ9[LUEKQY[ NCPEWEJ9[LUEKQY[
 39. 39. K Upewnij się, e pętla YJKNG kiedyś się _ zakończy. Gdybyś, przykładowo, pominął IFTCY5VTKPI NCPEWEJ9[LUEKQY[ instrukcję K w powy szym przykładzie, _ stworzył byś nieskończoną pętlę, czyli taką, która sama nigdy się nie zakończy. RWDNKE XQKF CEVKQP2GTHQTOGF #EVKQP'XGPV G ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH 6GZV(KGNF ] VT[ ] NKEDC7[VMQYPKMC +PVGIGTRCTUG+PV å RQNG7[VMQYPKMCIGV6GZV _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV'ZEGRVKQP Z ] NKEDC7[VMQYPKMC _ TGRCKPV _ _ _ 99
 40. 40. Rozdział 6. Listing HTML 6.6. Poni szy plik HTML wywołuje Ostatni rodzaj pętli aplet 6.6 zawierający pętlę do…while — do…while JVON Trzecim i ostatnim typem pętli w Javie jest JGCF FQ YJKNG. W układzie FQ YJKNG sprawdzamy VKVNG .KUVKPI VKVNG warunek pętli na końcu pętli, a nie na początku. JGCF Oznacza to, e pętla zawsze się uruchomi DQF[ DIEQNQT YJKVG przynajmniej raz. Listing HTML 6.6 i aplet 6.6 QDLGEV ENCUUKF ENUKF#%' å$'( YKFVJ JGKIJV prezentują zastosowanie pętli FQ YJKNG. åEQFGV[RG CRRNKECVKQPLCXC RCTCO PCOG EQFG XCNWG #RRNGVENCUU Aby użyć pętli do…while, RCTCO PCOG V[RG XCNWG CRRNKECVKQP należy wpisać: åZLCXCCRRNGVXGTUKQP RCTCO PCOG UETKRVCDNG XCNWG HCNUG 1. FQ ] GODGF V[RG CRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV NCPEWEJ9[LUEKQY[ NCPEWEJ9[LUEKQY[ åXGTUKQP EQFG #RRNGVENCUU YKFVJ å
 41. 41. å JGKIJV UETKRVCDNG HCNUG åRNWIKPURCIG JVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU K Ostatni rodzaj pętli — do…while åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON _ YJKNG K NKEDC7[VMQYPKMC GODGF W takim układzie zmienna łańcuchowa QDLGEV DQF[ NCPEWEJ9[LUEKQY[ będzie zawsze zawierała JVON przynajmniej jedną gwiazdkę. Musimy więc uwa ać, w jaki sposób umieścimy ten fragment w naszym programie — w tym przypadku sprawdzamy przed wejściem do pętli, czy wartość zmiennej NKEDC7[VMQYPKMC jest poprawna (od 1 do 50). Pętla będzie działać tak długo, jak długo K będzie mniejsze od NKEDC7[VMQYPKMC. Efekt widać na rysunku 6.12. Rysunek 6.12. U ytkownik za ądał 34 gwiazdki 100
 42. 42. Podejmowanie decyzji Aplet 6.6. Za pomocą pętli do…while przetwarzamy ądanie u ytkownika KORQTV LCXCCYV
 43. 43. KORQTV LCXCCRRNGV#RRNGV KORQTV LCXCCYVGXGPV
 44. 44. RWDNKE ENCUU #RRNGV GZVGPFU #RRNGV KORNGOGPVU å#EVKQP.KUVGPGT ] 6GZV(KGNF RQNG7[VMQYPKMC PGY 6GZV(KGNF KPV NKEDC7[VMQYPKMC (QPV H PGY (QPV 6KOGU4QOCP (QPV$1. å RWDNKE XQKF KPKV ] UGV$CEMITQWPF %QNQTYJKVG RQNG7[VMQYPKMCCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU CFF RQNG7[VMQYPKMC _ Ostatni rodzaj pętli — do…while RWDNKE XQKF RCKPV )TCRJKEU I ] 5VTKPI NCPEWEJ9[LUEKQY[ KPV K IUGV(QPV H KH NKEDC7[VMQYPKMC ^^ åNKEDC7[VMQYPKMC ] NCPEWEJ9[LUEKQY[ 2QFCL NKEDú QF åFQ _ GNUG ] FQ ] NCPEWEJ9[LUEKQY[ NCPEWEJ9[LUEKQY[ å
 45. 45. K _ YJKNG K NKEDC7[VMQYPKMC _ IFTCY5VTKPI NCPEWEJ9[LUEKQY[ _ RWDNKE XQKF CEVKQP2GTHQTOGF #EVKQP'XGPV G ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH 6GZV(KGNF ] VT[ ] NKEDC7[VMQYPKMC +PVGIGTRCTUG+PV å RQNG7[VMQYPKMCIGV6GZV _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV'ZEGRVKQP Z ] NKEDC7[VMQYPKMC _ TGRCKPV _ _ _ 101
 46. 46. Rozdział 6. Listing HTML 6.7. Wstawia na stronę aplet 6.7 Przerywanie działania pętli Istnieje mo liwość opuszczenia pętli JVON przetwarzanej zgodnie z jej warunkami. JGCF Taki sposób kończenia pętli mo na uzyskać VKVNG .KUVKPI VKVNG za pomocą instrukcji DTGCM. JGCF DQF[ DIEQNQT YJKVG W listingu HTML 6.7 i aplecie 6.7 u ytkownik QDLGEV ENCUUKF ENUKF#%' mo e wpisać dowolną liczbę. Niezale nie å$'( YKFVJ JGKIJV åEQFGV[RG CRRNKECVKQPLCXC jednak od jej wielkości, pętla nie zadziała RCTCO PCOG EQFG XCNWG #RRNGVENCUU więcej ni dwadzieścia razy. RCTCO PCOG V[RG XCNWG CRRNKECVKQP åZLCXCCRRNGVXGTUKQP Aby przerwać działanie pętli, RCTCO PCOG UETKRVCDNG XCNWG HCNUG GODGF V[RG CRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV należy użyć: åXGTUKQP EQFG #RRNGVENCUU YKFVJ 1. HQT K KNKEDC7[VMQYPKMC K ] å JGKIJV UETKRVCDNG HCNUG åRNWIKPURCIG JVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU KH K DTGCM åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON NCPEWEJ9[LUEKQY[ NCPEWEJ9[LUEKQY[ GODGF å
 47. 47. QDLGEV Przerywanie działania pętli _ DQF[ JVON To jest standardowa pętla HQT, która w najprostszej formie działałaby a do osiągnięcia przez licznik K wartości zmiennej NKEDC7[VMQYPKMC. Wstawienie instrukcji DTGCM wewnątrz pętli sprawi, e jej działanie zostanie przerwane, gdy K osiągnie wartość . Instrukcja DTGCM powoduje skok do pierwszej instrukcji znajdującej się za pętlą — w naszym przypadku jest to IFTCY5VTKPI NCPEWEJ9[LUEKQY[ . Efekt jest widoczny na rysunku 6.13. Rysunek 6.13. Niezale nie od tego, jaką liczbę podamy, zobaczymy maksymalnie 20 gwiazdek 102
 48. 48. Podejmowanie decyzji Aplet 6.7. Demonstruje opuszczenie pętli za pomocą Wskazówka instrukcji break W Javie istnieje tak e instrukcja EQPVKPWG. Kiedy jej u yjemy, następujący po niej KORQTV LCXCCYV
 49. 49. fragment kodu wewnątrz pętli zostanie KORQTV LCXCCRRNGV#RRNGV pominięty, nie przerywamy jednak jej KORQTV LCXCCYVGXGPV
 50. 50. działania. W powy szym przypadku, RWDNKE ENCUU #RRNGV GZVGPFU #RRNGV KORNGOGPVU gdybyśmy zastąpili instrukcję DTGCM å#EVKQP.KUVGPGT ] instrukcją EQPVKPWG, pomijane byłyby 6GZV(KGNF RQNG7[VMQYPKMC PGY 6GZV(KGNF instrukcje dopisywania gwiazdki do KPV NKEDC7[VMQYPKMC zmiennej NCPEWEJ9[LUEKQY[ od momentu (QPV H PGY (QPV 6KOGU4QOCP (QPV$1. osiągnięcia przez K wartości . å W przeciwieństwie jednak do przerwania RWDNKE XQKF KPKV ] działania pętli instrukcją DTGCM, gdybyśmy UGV$CEMITQWPF %QNQTYJKVG u yli EQPVKPWG, pętla działałaby nadal, RQNG7[VMQYPKMCCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU a do momentu zrównania się licznika K CFF RQNG7[VMQYPKMC z wartością zmiennej NKEDC7[VMQYPKMC. _ Przerywanie działania pętli RWDNKE XQKF RCKPV )TCRJKEU I ] 5VTKPI NCPEWEJ9[LUEKQY[ KPV K IUGV(QPV H KH NKEDC7[VMQYPKMC ] NCPEWEJ9[LUEKQY[ 2QFCL NKEDú QF åFQ _ GNUG ] HQT K KNKEDC7[VMQYPKMC K ] KH K DTGCM NCPEWEJ9[LUEKQY[ NCPEWEJ9[LUEKQY[ å
 51. 51. _ _ IFTCY5VTKPI NCPEWEJ9[LUEKQY[ _ RWDNKE XQKF CEVKQP2GTHQTOGF #EVKQP'XGPV G ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH 6GZV(KGNF ] VT[ ] NKEDC7[VMQYPKMC +PVGIGTRCTUG+PV å RQNG7[VMQYPKMCIGV6GZV _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV'ZEGRVKQP Z ] NKEDC7[VMQYPKMC _ TGRCKPV _ _ _ 103
 52. 52. Rozdział 6. Listing HTML 6.8. Tak wstawiamy naszą grę Konstrukcja switch…case zapisaną w aplecie 6.8 Java oferuje jeszcze jeden sposób kontrolowania przetwarzania kodu — konstrukcję UYKVEJ ECUG. JVON Najprostszym sposobem zrozumienia istoty JGCF tej instrukcji jest spojrzenie na nią jak na zbiór VKVNG .KUVKPI VKVNG instrukcji KH GNUG. Zamiast powiedzieć: „jeśli JGCF DQF[ DIEQNQT YJKVG dzisiaj jest poniedziałek, zrób to; w przeciwnym QDLGEV ENCUUKF ENUKF#%' razie, jeśli dzisiaj jest wtorek, zrób coś innego; å$'( YKFVJ JGKIJV w przeciwnym razie, jeśli dzisiaj jest środa, åEQFGV[RG CRRNKECVKQPLCXC zrób coś jeszcze innego itd.”, mo emy u yć RCTCO PCOG EQFG XCNWG #RRNGVENCUU konstrukcji UYKVEJ ECUG, by bezpośrednio RCTCO PCOG V[RG XCNWG CRRNKECVKQP åZLCXCCRRNGVXGTUKQP wyró nić ka dą z mo liwości. RCTCO PCOG UETKRVCDNG XCNWG HCNUG Listing HTML 6.8 i aplet 6.8 prezentują grę GODGF V[RG CRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV åXGTUKQP EQFG #RRNGVENCUU YKFVJ w kamień, no yce i papier napisaną z u yciem å JGKIJV UETKRVCDNG HCNUG konstrukcji UYKVEJ ECUG. åRNWIKPURCIG JVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON ch…case Aby użyć instrukcji switch…case, GODGF Konstrukcja switch…case QDLGEV należy zastosować: DQF[ 1. RWDNKE ENCUU #RRNGV GZVGPFU #RRNGV åKORNGOGPVU +VGO.KUVGPGT ] Poniewa w naszym nowym aplecie do interakcji z u ytkownikiem posłu ymy się przyciskami opcji zamiast polem tekstowym, musimy u yć zupełnie innych metod do przechwytywania zdarzeń. Korzystamy więc z interfejsu +VGO.KUVGPGT, który dostarcza nam metodę KVGO5VCVG%JCPIGF wyzwalaną przez zdarzenie kliknięcia przycisku opcji. 2. %JGEMDQZ)TQWR WUGT%JGEMDQZ %JGEMDQZ MCOKGP%JGEM$QZ PQ[EG%JGEM$QZ åRCRKGT%JGEM$QZ Ka dy przycisk opcji %JGEMDQZ jest początkowo definiowany jako pole wyboru. Później, w kroku 4., określimy, e wszystkie trzy pola będą przyciskami opcji nale ącymi do jednej grupy %JGEMDQZ)TQWR. 3. WUGT%JGEMDQZ PGY %JGEMDQZ)TQWR Tworzymy obiekt klasy %JGEMDQZ)TQWR (grupa pól wyboru) nazwany WUGT%JGEMDQZ. 104
 53. 53. Podejmowanie decyzji Aplet 6.8. Zobaczmy, czy mo emy wygrać 4. MCOKGP%JGEM$QZ PGY %JGEMDQZ -COKG z naszym apletem åWUGT%JGEMDQZ HCNUG MCOKGP%JGEM$QZCFF+VGO.KUVGPGT VJKU KORQTV LCXCCYV
 54. 54. åCFF MCOKGP%JGEM$QZ KORQTV LCXCCRRNGV#RRNGV Te trzy instrukcje tworzą przycisk opcji KORQTV LCXCCYVGXGPV
 55. 55. MCOKGP%JGEM$QZ będący częścią grupy RWDNKE ENCUU #RRNGV GZVGPFU #RRNGV KORNGOGPVU WUGT%JGEMDQZ. Klikając którykolwiek å+VGO.KUVGPGT ] przycisk nale ący do tej grupy, spowodujesz, KPV NKEDC#RNGVW KPV LCXCNCPI/CVJ e wszystkie pozostałe przyciski z tej grupy åTCPFQO

×