PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne

2,012 views

Published on

Wiedza, której zaufało ponad 15 000 webmasterów. Nowe wydanie najpopularniejszej w Polsce książki o PHP

Statyczne strony WWW już nie spełniają Twoich oczekiwań? Chcesz zamieścić na swojej stronie liczniki, forum dyskusyjne, księgę gości, ankietę i inne elementy interaktywne? Może potrzebny Ci jest mechanizm umożliwiający generację treści strony na podstawie bazy danych? Rozszerz swoją wiedzę o tworzenie dynamicznych stron WWW działających w oparciu o język PHP 5 -- popularny, efektywny, działający na wielu platformach i dostępny bezpłatnie język programowania interpretowany po stronie serwera. Został on zaprojektowany specjalnie w celu tworzenia aplikacji WWW i rozwija się szybko. Warto również dodać, że jest bardzo wygodny w użyciu.

Dzięki książce "PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne" poznasz podstawy tworzenia aplikacji WWW w tym języku. Dowiesz się, jak obsługiwać z poziomu PHP formularze, sesje i pliki, nauczysz się łączyć stronę z bazą danych, a przede wszystkim -- stworzysz skrypty, dzięki którym Twoja witryna WWW stanie się o wiele bardziej atrakcyjna dla odwiedzających i wygodniejsza w administrowaniu.

* Instalacja i konfiguracja PHP5
* Podstawy języka PHP - zmienne, stałe, operatory i instrukcje
* Pobieranie danych z formularzy
* Obsługa sesji, plików i baz danych
* Tworzenie grafiki z poziomu PHP
* Elementy witryn WWW - forum dyskusyjne, księga gości, ring i inne

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,012
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne

  1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI PHP5. Tworzenie stron WWW. KATALOG KSI¥¯EK Æwiczenia praktyczne KATALOG ONLINE Autorzy: Andrzej Kierzkowski, Robert Janeczek ISBN: 83-7361-361-7 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Format: B5, stron: 188 TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Statyczne strony WWW ju¿ nie spe³niaj¹ Twoich oczekiwañ? Chcesz zamie ciæ na swojej stronie liczniki, forum dyskusyjne, ksiêgê go ci, ankietê i inne elementy interaktywne? Mo¿e potrzebny Ci jest mechanizm umo¿liwiaj¹cy generacjê tre ci strony CENNIK I INFORMACJE na podstawie bazy danych? Rozszerz swoj¹ wiedzê o tworzenie dynamicznych stron WWW dzia³aj¹cych w oparciu o jêzyk PHP 5 — popularny, efektywny, dzia³aj¹cy ZAMÓW INFORMACJE na wielu platformach i dostêpny bezp³atnie jêzyk programowania interpretowany O NOWO CIACH po stronie serwera. Zosta³ on zaprojektowany specjalnie w celu tworzenia aplikacji WWW i rozwija siê szybko. Warto równie¿ dodaæ, ¿e jest bardzo wygodny w u¿yciu. ZAMÓW CENNIK Dziêki ksi¹¿ce „PHP5. Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne” poznasz podstawy tworzenia aplikacji WWW w tym jêzyku. Dowiesz siê, jak obs³ugiwaæ z poziomu PHP formularze, sesje i pliki, nauczysz siê ³¹czyæ stronê z baz¹ danych, CZYTELNIA a przede wszystkim — stworzysz skrypty, dziêki którym Twoja witryna WWW stanie siê o wiele bardziej atrakcyjna dla odwiedzaj¹cych i wygodniejsza w administrowaniu. FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • Instalacja i konfiguracja PHP5 • Podstawy jêzyka PHP — zmienne, sta³e, operatory i instrukcje • Pobieranie danych z formularzy • Obs³uga sesji, plików i baz danych • Tworzenie grafiki z poziomu PHP • Elementy witryn WWW — forum dyskusyjne, ksiêga go ci, ring i inne Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
  2. 2. Spis treści Wstęp.............................................................................................................................................................. 5 Rozdział 1. Pierwsze spojrzenie................................................................................................................................. 7 1.1. Client-side vs. server-side...................................................................................... 7 1.2. Witryna PHP........................................................................................................ 11 1.3. Apache, PHP, MySQL — konta w internecie..................................................... 14 1.4. Gotowe skrypty.................................................................................................... 15 Rozdział 2. Instalacja i konfiguracja..................................................................................................................... 17 Rozdział 3. Podstawy PHP ...........................................................................................................................................25 3.1. Pierwsze skrypty.................................................................................................. 26 3.2. Zmienne, stałe, operatory .................................................................................... 28 3.3. Instrukcja warunkowa.......................................................................................... 34 3.4. Pętla for................................................................................................................ 37 3.5. Pętle while i do…while ....................................................................................... 40 3.6. Instrukcja wyboru (switch).................................................................................. 43 3.7. Funkcje ................................................................................................................ 44 3.8. Zło one struktury danych — tablice zwykłe i tablice asocjacyjne ..................... 58 Rozdział 4. Dane — pobieranie, przekazywanie i przechowywanie .................................................... 67 4.1. Pobieranie danych z formularzy .......................................................................... 67 4.2. Cookies ................................................................................................................ 78 4.3. Obsługa plików.................................................................................................... 84 4.4. Sesje..................................................................................................................... 91 4.5. Baza danych......................................................................................................... 97 Rozdział 5. Grafika w PHP.......................................................................................................................................... 113 Rozdział 6. Trudniejsze zadania webmasterskie.........................................................................................129 6.1. Licznik tekstowy................................................................................................ 129 6.2. Licznik graficzny............................................................................................... 137 6.3. Księga gości....................................................................................................... 142 6.4. Newsy na stronie ............................................................................................... 146 6.5. Ankieta............................................................................................................... 154 6.6. Ring.................................................................................................................... 158 6.7. Galeria zdjęć ...................................................................................................... 162 6.8. Analiza dzienników serwera.............................................................................. 165 6.9. Forum dyskusyjne.............................................................................................. 169
  3. 3. 4 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 7. Klasy i obiekty........................................................................................................................................ 175 7.1. Obiektowy licznik.............................................................................................. 175 7.2. Biblioteka PEAR ............................................................................................... 180 Dodatek A Biblioteczka webmastera................................................................................................................ 187
  4. 4. 4. Rozdział Dane — pobieranie, przekazywanie i przechowywanie Programy PHP, które pisaliśmy do tej pory, nie były bardzo rozbudowane i nie szokowały swoimi mo liwościami. Nie stanowiły te rozwiązania typowych problemów webma- sterskich. Pewnie ju zauwa yłeś, e opierały się na komunikacji jednostronnej: program coś wyliczał i wyświetlał wyniki w przeglądarce. Nie mo na było mu jednak w aden sposób przekazać danych ani te zapisać na serwerze wyników działania — w celu wy- korzystania ich w przyszłości. Nie było te mo liwości przekazywania wyników działania z jednej strony do drugiej. W tym rozdziale zajmiemy się tymi właśnie zagadnieniami: pobieraniem danych od u ytkownika, pamiętaniem ich zarówno po stronie klienta, jak i serwera oraz przekazywaniem informacji pomiędzy stronami. 4.1. Pobieranie danych z formularzy Podstawowym sposobem pobierania danych od u ytkownika na stronach WWW są formu- larze. Zakładam, e mając styczność z HTML-em, zapoznałeś się ju z tym tematem. Warto jednak przypomnieć kilka niezbędnych informacji. Formularz na stronie WWW ma następującą postać: (14/ #%6+10 UMT[RVRJR /'6*12156 6W Y[UVúRWLæ RQNC HQTOWNCTC +0276 6;2'5WDOKV 8#.7' 9[ NKL (14/
  5. 5. 68 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Metodą w formularzu mo e być tak e )'6 (jest to zresztą metoda domyślna: je eli nie wpiszesz w definicji formularza adnej, zostanie u yta właśnie ta). Metody ró nią się między sobą sposobem przekazywania danych do serwera. Je eli u yjesz metody )'6, dane z formularza zostaną doklejone do adresu skryptu odbierającego formularz po znaku za- pytania. Adres będzie więc miał postać: JVVRCFTGUUGTYGTCUMT[RVRJR!RQNGYCTV RQNGYCTV RQNG0YCTV0 W przypadku formularzy z du ą liczbą danych taka metoda mo e być niewygodna. Ma jednak jedną niewątpliwą zaletę: mo na ją stosować nie tylko do obsługi formularzy, ale po prostu w łączu, które u ytkownik będzie nawet mógł dodać do zakładek. Metoda 2156 z kolei przekazuje dane z formularza w inny sposób (po nagłówkach zle- cenia HTTP). Danych z formularza nie zobaczymy więc w adresie, ale mo na ich za to przesłać o wiele więcej. W formularzu mo esz u ywać: pól tekstowych, pól haseł, pól wyboru, przycisków opcji, obszarów tekstowych, menu, pól wyboru pliku do przesłania. Trudno w tym miejscu szcze- gółowo omawiać wszelkie elementy formularzy, dlatego zachęcam do zapoznania się z ksią - ką Po prostu HTML 4. Wydanie III, a w szczególności z jej 16. rozdziałem („Formularze”). Pobieranie danych z formularza przez skrypt jest trywialnym zadaniem. Dane wpisane do pól formularza są pamiętane w specjalnych tablicach A)'6 i A2156), a indeksy, pod którymi są dostępne, noszą takie nazwy, jak pola formularza. Je eli formularz zo- stanie przesłany metodą )'6, to wartości wpisane w pola znajdziesz w odpowiednich polach tablicy A)'6. Analogicznie je eli metodą przesłania formularza będzie 2156, to dane będziesz mógł odczytać z tablicy A2156. Ćwiczenie 4.1. Utwórz program, który będzie wyświetlał formularz z jednym polem tekstowym, a po wysłaniu tego formularza wyświetli wpisaną wartość. W zale ności od tego, czy zmienna VGMUV (VGMUV będzie nazwą pola w formularzu) przyj- muje jakąś wartość, czy te nie, wyświetlimy albo formularz, albo informację o tym, co w nim zostało wpisane. 4-01.php *6/. *'# /'6# *662'37+8 %QPVGPV6[RG %106'06 VGZVJVON EJCTUGVKUQ 6+6.' (QTOWNCT6+6.' *'# $1; ! TWMWLG HQTOWNCT K LGFPQEG PKG QFDKGTC K Y[ YKGVNC YRKUCPG Y PKO FCPG KH A)'6= VGMUV ? ] LGUV YRKUCPC LCMC YCTVQ è Y HQTOWNCTW VGMUV A)'6= VGMUV ? RTKPV 9RKUCPC YCTVQ è VQ $ VGMUV$ $4 RTKPV # *4'( RJR 2QYTÎV FQ HQTOWNCTC# _ GNUG ] PKG OC YRKUCP[EJ FCP[EJ Y[ YKGVNCO[ HQTOWNCT RTKPV (14/ #%6+10 RJR /'6*1)'6 RTKPV +0276 6;2' VGZV 0#/' VGMUV
  6. 6. Rozdział 4. Dane — pobieranie, przekazywanie i przechowywanie 69 RTKPV +0276 6;2' UWDOKV 8#.7' 9[ NKL RTKPV (14/ _ ! $1; *6/. Warto sprawdzić, jak działa skrypt, zarówno z wykorzystaniem metody )'6, jak i 2156. Pamiętaj, e poza zmianą metody w formularzu musisz te zmienić nazwę tablicy, z której odczytywane są dane, na A2156 Zauwa ró nicę w adresie po wysłaniu for- mularza za pomocą jednej i drugiej metody. Wpisz w pole formularza tekst: * VGMUV* . Pojawi się niespodziewany efekt — wyświetlony tekst zostanie wypisany du ą czcionką. Dzieje się tak, poniewa wpisany tekst wklejamy bezpośrednio do kodu strony. Jeszcze ciekawszy efekt uzyskasz, wpi- sując tekst: UETKRV CNGTV UETKRV . Jak widzisz, łatwo stracić kontrolę nad tym, co wyświetla strona, je eli wyświetlane na niej dane pochodzą bezpośrednio z formularza. Sprawa nie jest powa na, je eli chodzi tylko o stronę wysyłaną pojedynczemu klientowi po wpisaniu przez niego danych. Mo na sobie jednak wyobrazić księgę gości z wpisami gromadzonymi w bazie danych i wy- świetlanymi na ądanie. Je eli do bazy będziemy wpisywać nieobrobione dane z for- mularza, efekty działania odwiedzających (czasem zupełnie niepo ądane) będą oglądali wszyscy. Z tego powodu powinieneś stosować funkcję „oczyszczającą” wpisywane dane, szczególnie takie, które mogą się pojawić na stronach WWW. Ćwiczenie 4.2. Popraw program z ćwiczenia 4.1 tak, by przetwarzał wpisane dane, aby były bezpieczne w wyświetlaniu. Sprawdź jego działanie na przykładach z poprzedniego ćwiczenia. W przyszłości zapewne przygotujesz własną funkcję „oczyszczającą” wprowadzane dane. W zale ności od ich charakteru, funkcja powinna wykonywać ró ne operacje. Na po- czątek wykorzystaj wbudowaną funkcję PHP, która znaczniki HTML-a przetworzy na „bezpieczne” do wyświetlenia. W szczególności zamieni znaki większości i mniejszości na IV i NV, co spowoduje, e wpisane znaczniki HTML nie zostaną przy ich dołą- czeniu do strony zinterpretowane, lecz wyświetlone. htmlspecialchars Zamienia znaczniki HTML na kody „bezpieczne”

×