PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup

839 views

Published on


* Jak stosować mechanizmy dostarczane przez gigantów Web 2.0?
* Jak stworzyć swoją własną, prostą wyszukiwarkę?
* Jak zintegrować treści z Flickr i Google Maps?


Serwisy takie, jak Google Maps, Flickr, YouTube, MySpace, to symbole nurtu Web 2.0. Nie da się ukryć, że dorównać takim gigantom będzie Ci trudno. Ważne jednak jest to, że treści i mechanizmów dostarczanych przez nich możesz używać również i Ty. Wykorzystując ich API oraz dostępne usługi sieciowe, możesz stworzyć całkowicie nowy serwis, oferujący takie możliwości, o których nikomu wcześniej się nawet nie śniło!

Właśnie dzięki tej książce dowiesz się, w jaki sposób połączyć treści i możliwości wielu serwisów w ramach nowej - Twojej - aplikacji WWW, korzystając z języka PHP. Poznasz zasady działania stron agregujących treści, a używanie technologii XML-RPC nie będzie stanowiło dla Ciebie problemu. Lektura książki "PHP Web 2.0 Mashup" pozwoli Ci poznać zasady pracy z żądaniami typu REST. Poznasz metody GET i POST oraz nauczysz się przetwarzać odpowiedzi w formacie XML, korzystając z biblioteki SAX. Już wkrótce będziesz mógł sam stworzyć prostą wyszukiwarkę czy też własną "szafę grającą", korzystającą z danych YouTube i Last.fm. Dodatkowo będziesz miał możliwość poznania API dostępnego między innymi w Google Maps, internetowej bazie danych UPC oraz księgarni Amazon. Jeżeli chcesz stworzyć nowy serwis agregujący treści, jest to obowiązkowa pozycja dla Ciebie!


* Funkcjonowanie stron agregujących treści
* Wykorzystanie techniki XML-RPC
* Przetwarzanie odpowiedzi przy użyciu SAX
* Żądania REST
* Działanie metod POST i GET
* Język WSDL
* Zastosowanie kanałów RSS
* Interfejs API Amazon
* Interfejs API Google Maps
* Interfejs API internetowej bazy danych UPC
* Interfejs API Flickr
* Zastosowanie obiektu XMLHttpRequest i jego rola w technologii AJAX
Stwórz nowy projekt, korzystający z możliwości gigantów Web 2.0!

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup

 1. 1. PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup Autor: Shu-Wai Chow T³umaczenie: Maciej Jezierski, Rados³aw Meryk ISBN: 978-83-246-1609-1 Tytu³ orygina³u: PHP Web 2.0 Mashup Projects Format: 170x230, stron: 240 • Jak stosowaæ mechanizmy dostarczane przez gigantów Web 2.0? • Jak stworzyæ swoj¹ w³asn¹, prost¹ wyszukiwarkê? • Jak zintegrowaæ treœci z Flickr i Google Maps? Serwisy takie, jak Google Maps, Flickr, YouTube, MySpace, to symbole nurtu Web 2.0. Nie da siê ukryæ, ¿e dorównaæ takim gigantom bêdzie Ci trudno. Wa¿ne jednak jest to, ¿e treœci i mechanizmów dostarczanych przez nich mo¿esz u¿ywaæ równie¿ i Ty. Wykorzystuj¹c ich API oraz dostêpne us³ugi sieciowe, mo¿esz stworzyæ ca³kowicie nowy serwis, oferuj¹cy takie mo¿liwoœci, o których nikomu wczeœniej siê nawet nie œni³o! W³aœnie dziêki tej ksi¹¿ce dowiesz siê, w jaki sposób po³¹czyæ treœci i mo¿liwoœci wielu serwisów w ramach nowej – Twojej – aplikacji WWW, korzystaj¹c z jêzyka PHP. Poznasz zasady dzia³ania stron agreguj¹cych treœci, a u¿ywanie technologii XML-RPC nie bêdzie stanowi³o dla Ciebie problemu. Lektura ksi¹¿ki „PHP Web 2.0 Mashup” pozwoli Ci poznaæ zasady pracy z ¿¹daniami typu REST. Poznasz metody GET i POST oraz nauczysz siê przetwarzaæ odpowiedzi w formacie XML, korzystaj¹c z biblioteki SAX. Ju¿ wkrótce bêdziesz móg³ sam stworzyæ prost¹ wyszukiwarkê czy te¿ w³asn¹ "szafê graj¹c¹", korzystaj¹c¹ z danych YouTube i Last.fm. Dodatkowo bêdziesz mia³ mo¿liwoœæ poznania API dostêpnego miêdzy innymi w Google Maps, internetowej bazie danych UPC oraz ksiêgarni Amazon. Je¿eli chcesz stworzyæ nowy serwis agreguj¹cy treœci, jest to obowi¹zkowa pozycja dla Ciebie! • Funkcjonowanie stron agreguj¹cych treœci • Wykorzystanie techniki XML-RPC • Przetwarzanie odpowiedzi przy u¿yciu SAX • ¯¹dania REST • Dzia³anie metod POST i GET • Jêzyk WSDL • Zastosowanie kana³ów RSS • Interfejs API Amazon • Interfejs API Google Maps • Interfejs API internetowej bazy danych UPC • Interfejs API Flickr • Zastosowanie obiektu XMLHttpRequest i jego rola w technologii AJAX Stwórz nowy projekt, korzystaj¹cy z mo¿liwoœci gigantów Web 2.0!
 2. 2. Spis tre ci Spis tre ci O autorze 9 O recenzencie 11 WstÚp 13 Rozdziaï 1. Wprowadzenie do aplikacji typu mashup 17 Web 2.0 i mashup 19 Znaczenie danych 19 Spoïeczno ci u ytkowników 20 Jak bÚdziemy tworzyÊ aplikacje typu mashup 21 WiÚcej aplikacji typu mashup 22 Rozdziaï 2. Zrób zakupy w Amazon 23 Podsumowanie projektu 23 XML-RPC 24 Struktura XML-RPC 24 Odpowied XML-RPC 29 Obsïuga XML-RPC w PHP 31 Wykonywanie Èdania XML-RPC 31 Przetwarzanie odpowiedzi XML-RPC 40 Tworzenie klasy parsujÈcej XML-RPC 41 Wykorzystanie PEAR do obsïugi XML-RPC 44 REST 46 Praca z REST w PHP 48 Wykonywanie Èdania REST 48 Przetwarzanie odpowiedzi REST 55 Interfejs API internetowej bazy danych UPC 65 Interfejs API Amazon 67 PrzeglÈd ECS 68 Budowa Èdania REST ECS 69 Tworzenie aplikacji typu mashup 71 Wyszukiwanie produktów 71 Podsumowanie 84 5
 3. 3. Spis tre ci Rozdziaï 3. Stwórz wïasnÈ wyszukiwarkÚ 85 Podsumowanie projektu 85 SOAP 86 Web Services Descriptor Language (WSDL) i XML Schema Data (XSD) 87 Podstawowa struktura WSDL 87 Komunikat SOAP 99 Klasa SoapClient w PHP 103 Tworzenie parametrów 104 Tworzenie instancji SoapClient 105 Wykonywanie wywoïania za pomocÈ metod SoapClient 107 Obsïuga odpowiedzi SOAP 110 Usïuga sieciowa Microsoft Live Search 113 Korzystanie z wyszukiwania 113 Usïuga Yahoo! Search 117 Korzystanie z wyszukiwania stron internetowych 117 Tworzenie strony agregujÈcej 119 Podsumowanie 124 Rozdziaï 4. Wïasna szafa grajÈca z teledyskami 125 Podsumowanie projektu 125 XSPF 126 RSS 129 PrzeglÈd YouTube 136 Interfejs programistyczny YouTube 137 PrzeglÈd Last.fm 139 Usïugi internetowe Audioscrobbler 140 Parsowanie za pomocÈ PEAR 141 Instalacja i korzystanie z pakietów 142 File_XSPF 143 Services_YouTube 144 XML_RSS 147 Tworzenie aplikacji typu mashup 150 Architektura aplikacji typu mashup 150 Strona gïówna 151 Strona nawigacyjna 152 Strona z zawarto ciÈ 153 Korzystanie z aplikacji typu mashup 155 Podsumowanie 158 Rozdziaï 5. ZdjÚcia londyñskiego metra 159 Podsumowanie projektu 159 WstÚpne planowanie 160 Znalezienie informacji o stacjach metra 161 Integracja serwisów Google Maps i Flickr 162 Kolejno Ê operacji w aplikacji 163 RDF (Resource Description Framework) 164 6
 4. 4. Spis tre ci SPARQL 166 Analiza przedmiotu zapytania 167 Anatomia zapytania SPARQL 168 Klauzule WHERE w jÚzyku SPARQL 169 Dodatkowe wïasno ci jÚzyka SPARQL 177 RDF API for PHP (RAP) 177 Obiekt XMLHttpRequest 180 PrzeglÈd informacji na temat obiektu XMLHttpRequest 181 Korzystanie z obiektu 182 Notacja JSON (JavaScript Object Notation) 186 PrzeglÈd obiektów JavaScript 187 Struktura JSON 187 Korzystanie z wïa ciwo ci JSON 188 Serializacja odpowiedzi JSON 189 Interfejs API Google Maps 190 Tworzenie mapy 191 Geokodowanie 192 Znaczniki 194 Zdarzenia 195 Obiekty InfoWindow 195 Interfejs API Flickr Services 198 Wykonywanie operacji wyszukiwania 199 Interpretacja wyników zwróconych przez usïugÚ 200 Pobieranie fotografii lub strony z fotografiami 202 Tworzenie aplikacji typu mashup 203 Tworzenie bazy danych i wypeïnianie jej danymi 204 Klasa interfejsu z bazÈ danych — TubeSource 214 Gïówny interfejs u ytkownika 216 Wykorzystanie usïug Flickr i technologii AJAX 220 Podsumowanie 230 Skorowidz 231 7
 5. 5. 1 Wprowadzenie do aplikacji typu mashup Strony agregujÈce (mashup), okre lane równie przez WikipediÚ jako hybrydowe aplikacje in- ternetowe, stajÈ siÚ w ostatnich latach coraz popularniejszym kierunkiem rozwoju sieci. SÈ one dokïadnie tym, na co wskazuje ich nazwa — aplikacjami internetowymi, które pobierajÈ da- ne z jednego lub kilku ródeï i prezentujÈ je w nowy sposób. Wïa ciciele danych chÚtnie udostÚp- niajÈ swoje zasoby zewnÚtrznym u ytkownikom. W wielu przypadkach oferujÈ interfejsy progra- mistyczne (API) oparte na standardowych protokoïach usïug internetowych, które z ïatwo ciÈ mogÈ byÊ zaimplementowane w ró nych jÚzykach programowania, wïÈczajÈc w to PHP Ka dego . dnia pojawiajÈ siÚ strony agregujÈce tworzone przez ludzi, którzy w innowacyjny sposób ïÈczÈ dane. Jednym z przykïadów jest witryna Wii Seeker. Kiedy w listopadzie 2006 roku pojawiïa siÚ na rynku konsola Nintendo Wii, wiadomo byïo, e zrodzÈ siÚ problemy z jej zakupem. Zadaniem witryny Wii Seeker byïa pomoc w odnalezieniu sklepu, w którym dostÚpne sÈ konsole, poprzez poïÈczenie informacji o dostawach z danymi Google Maps. Znacznik na mapie Google Maps wskazywaï sklep. Kiedy u ytkownik kliknÈï znacznik, wy wietlane byïy informacje o sklepie, m.in. adres. Oprócz tego pojawiaïa siÚ równie informacja o liczbie konsol oferowanych do sprze- da y w sklepie w dniu premiery. DziÚki temu, e na mapie wy wietlane byïy dane na temat wiel- ko ci dostawy, u ytkownik mógï odszukaÊ sklep poïo ony najbli ej swojego domu i tak zapla- nowaÊ zakupy, aby mieÊ jak najwiÚksze szanse nabycia Wii. Po wypuszczeniu konsoli na rynek strona zostaïa uzupeïniona o informacje o aukcjach w ser- wisie eBay i produktach dostÚpnych w Amazon. Dodano tak e sklepy sieciowe takie jak Circuit
 6. 6. PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup City i Wal-Mart. Zamiast pokazywaÊ informacje o zapasach konsol Nintendo Wii w ka dym sklepie, witryna umo liwia u ytkownikom wymianÚ informacji na temat dostÚpno ci konsol w poszczególnych sklepach. Innym przykïadem witryny mashup jest Astrolicio.us. Pobiera ona dane z takich witryn jak Di- gg.com, Google News oraz Google Videos i prezentuje je na jednej stronie. W ten sposób powstaï portal z bie Ècymi informacjami o astronomii. Na stronie gïównej u ytkownik mo e szybko przejrzeÊ tematy i wybraÊ te, które go interesujÈ. Wiadomo ci prezentowane sÈ w postaci wypunktowanej listy zawierajÈcej nagïówki i skróconÈ 18
 7. 7. Rozdziaá 1. • Wprowadzenie do aplikacji typu mashup tre Ê. Zamiast filmów widniejÈ ich miniaturki. Po klikniÚciu ïÈcza u ytkownik zostanie przenie- siony na stronÚ ródïowÈ artykuïu lub filmu. Strona jest czytelna, prosta i zawiera du o infor- macji. Bardzo ïatwo jÈ stworzyÊ za pomocÈ interfejsów API ródeï danych. Prawdopodobnie jej zrobienie nie zajÚïo autorowi wiÚcej ni jeden wieczór. Web 2.0 i mashup Dlaczego w ciÈgu zaledwie kilku lat aplikacje typu mashup znalazïy tak powszechne zastoso- wanie? Ich historia zaczÚïa siÚ kilka lat temu. Po pÚkniÚciu bañki internetowej w 2001 roku fir- my internetowe przeksztaïciïy siÚ. Musiaïy zmieniÊ podej cie biznesowe, poddaÊ technologie ponownej ocenie i wziÈÊ pod uwagÚ sposób, w jaki u ytkownicy korzystajÈ z internetu. W poïowie dekady ujawniïy siÚ kluczowe trendy. Pojawiïo siÚ okre lenie Web 2.0, pozwalajÈce oddzieliÊ nowe witryny od witryn, które zdobyïy popularno Ê pod koniec lat 90. Okre lenie to byïo maïo precyzyjne i na pierwszy rzut oka wydawaïo siÚ podejrzanie efekciarskie. Jednak ró nice miÚdzy nowymi i starymi witrynami sÈ rzeczywiste. Nie chodzi tylko o zaszïo ci historyczne czy zmiany wynikajÈce z upïywu czasu. Witryny takie jak Google, YouTube czy Flickr zademonstro- waïy nowe podej cie do biznesu internetowego. Miaïy one czÚsto proste interfejsy, w peïni rozwiniÚte usïugi internetowe i dawaïy u ytkownikowi du o swobody. Wiele z nich bazowaïo na zawarto ci dostarczanej przez u ytkowników. We wrze niu 2005 roku wydawca ksiÈ ek tech- nicznych Tim O’Reilly napisaï artykuï zatytuïowany Czym jest Web 2.0, w którym zwiÚ le opisaï cechy odró niajÈce witryny Web 2.0 od witryn poprzedniej generacji. UwzglÚdniï w swoim wykazie dwie cechy, które bezpo rednio wpïynÚïy na rozwój stron mashup: Q znaczenie danych, Q spoïeczno Ê u ytkowników. Znaczenie danych PierwszÈ cechÈ jest znaczenie danych. Kwestia tego, kto jest wïa cicielem danych i co zamierza z nimi zrobiÊ, staïa siÚ powa nym problemem. Dlaczego firmy miaïyby inwestowaÊ miliony dolarów, eby gromadziÊ dane w systemach bazodanowych, a nastÚpnie za darmo udostÚpniaÊ je innym? Dlatego, e dziÚki temu twórcy stron agregujÈcych uïatwiajÈ dotarcie do wïa cicieli danych. ¿eby to pokazaÊ, O’Reilly posïu yï siÚ przykïadem firmy MapQuest, która byïa liderem na rynku map w drugiej poïowie lat 90. Jednak jej system byï zamkniÚty i nie umo liwiaï zewnÚtrznym u ytkownikom wykorzystywania jej danych. W pierwszych latach XXI wieku strony z mapami zaczÚïy walczyÊ z tymi sïabo ciami. Na rynek weszïy Yahoo! Maps, Microsoft Virtual Earth i Google Maps, udostÚpniajÈc interfejsy API. Pomimo ogromnego udziaïu w rynku, MapQuest szybko zaczÈï traciÊ przewagÚ na rzecz firm udostÚpniajÈcych dane. Jest wiele podobnych przy- kïadów. Amazon udostÚpniï dane poprzez Amazon E-Commerce Service (ECS). Wiele witryn agregujÈcych wykorzystaïo tÚ usïugÚ do stworzenia wïasnych sklepów. Amazon organizuje 19
 8. 8. PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup sprzeda , pïacÈc prowizjÚ twórcom i wïa cicielom witryn mashup. DziÚki temu firma urucho- miïa nowe kanaïy sprzeda y produktów, choÊ oczywi cie www.amazon.com nadal dziaïa. Z kolei firma BarnesAndNoble.com nie udostÚpniïa swoich danych. Jedynym kanaïem ich sprzeda y jest gïówna witryna. Spowodowaïo to nie tylko utratÚ mo liwo ci sprzeda y, ale równie mniejszÈ lojalno Ê u ytkowników ni w przypadku Amazon. We wcze niejszych przykïadach przedstawili my witrynÚ Wii Seeker, która pomagaïa sprze- dawcom poprzez kierowanie nabywców do sklepów. W zamian za to pobierana jest opïata za reklamÚ i czïonkostwo. Google Videos, Google News i Digg.com zdobywajÈ u ytkowników, kiedy kto kliknie ïÈcze na witrynie Astrolicious.us. Z kolei Astrolicious.us otrzymuje opïatÚ za reklamy, wkïadajÈc niewielki wysiïek w ich stworzenie. Spoïeczno ci u ytkowników DrugÈ cechÈ jest to, e dane wprowadzone przez u ytkowników sÈ o wiele cenniejsze, ni dotÈd sÈdzili my. Recenzje produktów pisane przez u ytkowników na stronach komercyjnych nie sÈ jakÈ nowo ciÈ. Nie sÈ niÈ równie fora internetowe. Jednak wa ne staïo siÚ to, w jaki sposób witryny korzystajÈ z tych informacji i kto jest ich wïa cicielem. Witryna wypo yczajÈca filmy, Netflix, od zawsze umo liwiaïa u ytkownikom ocenianie filmów, które oglÈdali. Na podstawie tych ocen Netflix sugeruje inne filmy, które mogïyby siÚ im podobaÊ. Niedawno dodano nowÈ funkcjonalno Ê spoïeczno ciowÈ o nazwie „Przyjaciele”, która umo liwia obejrzenie ocen przy- znanych filmom przez Twoich przyjacióï oraz zdobycie informacji o tym, jakie filmy oglÈdajÈ. JednÈ z opcji jest ocena podobieñstwa. DziÚki porównaniu Twoich rekomendacji z rekomen- dacjami przyjacióï Netflix wylicza procentowy wska nik zgodno ci gustów. Niektóre witryny sÈ caïkowicie zale ne od danych u ytkowników. YouTube i Flickr udostÚpniajÈ za darmo miejsce na filmy i zdjÚcia. Ich popularno Ê nie wziÚïa siÚ jednak po prostu z tego, e usïugi sÈ darmowe. Nie ma w tym niczego nowego. Ró nica ponownie polegaïa na tym, co obie witryny robiÈ z danymi dodawanymi przez u ytkowników. Obie udostÚpniajÈ funkcjonalno ci spoïeczno ciowe. Mo esz oceniÊ i skomentowaÊ zdjÚcia i filmy innych u ytkowników, a tak e ledziÊ zmiany w ich profilach. Za ka dym razem, kiedy kto doda jakie dane, zostaniesz o tym poinformowany. Obydwie witryny umo liwiajÈ tak e swobodne oznaczanie tre ci, dziÚki czemu u ytkownik mo e opisaÊ dodany element za pomocÈ wïasnych sïów kluczowych. OdwiedzajÈcy mogÈ u yÊ tych sïów podczas wyszukiwania zawarto ci. Oznaczanie tre ci okazaïo siÚ dosko- naïÈ pomocÈ przy tworzeniu algorytmów wyszukiwania. Te dwie cechy nowych witryn umo liwiajÈ maïym firmom internetowym sprawianie wra enia, e sÈ o wiele wiÚksze. KorzystajÈc z danych udostÚpnianych przez wiÚksze firmy, twórcy witryn agregujÈcych znajdujÈ zastosowania, o których nie pomy leliby wïa ciciele danych lub których nie mogliby wprowadziÊ z powodu ograniczeñ biznesowych. 20
 9. 9. Rozdziaá 1. • Wprowadzenie do aplikacji typu mashup Jak bÚdziemy tworzyÊ aplikacje typu mashup Z technologicznego punktu widzenia zjawisko agregacji danych nie narodziïoby siÚ, gdyby wïa ci- ciele witryn internetowych nie oddzielili wyra nie danych, które sÈ wykorzystywane na witry- nach, od wïa ciwej ich prezentacji. To zawsze byïo celem podczas tworzenia aplikacji inter- netowych, dlatego te nie powinien dziwiÊ kierunek rozwoju ich architektury. DziÚki temu podziaïowi sieÊ przeksztaïca siÚ w co , co jest znane jako semantyczna sieÊ stron interneto- wych — zawarto Ê internetowa jest prezentowana nie tylko w celu czytania przez ludzi, ale równie mo e byÊ ïatwo przetwarzana przez komputery. Przeszli my od stron statycznych do stron opartych na bazach danych, od prezentacyjnych znaczników FONT do kaskadowych arkuszy stylów. Prawdopodobnie nieuniknione byïo to, e internet stanie siÚ rodowiskiem, w którym rozwinÈ siÚ witryny mashup. ½ródïa danych dla witryn agregujÈcych sÈ zró nicowane. CzÚsto wïa ciciele udostÚpniajÈ dane poprzez oficjalne interfejsy API. Interfejsy te u ywajÈ usïug sieciowych, które korzystajÈ z wielu protokoïów. Innym powszechnie stosowanym ródïem danych, które pomogïo w rozwoju witryn agregujÈcych, jest rodzina formatów RSS. Kiedy niedostÚpne sÈ oficjalne metody, programi ci bardzo kreatywnie poszukujÈ rozwiÈzañ umo liwiajÈcych pobieranie danych. Przetwarzanie caïych stron jest czÚsto stosowanÈ metodÈ. Bez wzglÚdu na metodÚ, witryny agregujÈce korzy- stajÈ z ró nych formatów danych i zasadniczo sÈ do Ê proste w tworzeniu. Mimo to ich twórcy muszÈ byÊ elastyczni i dobrze znaÊ u ywane narzÚdzia. Oprogramowanie o otwartym kodzie szczególnie dobrze zaspokaja potrzeby twórców witryn agregujÈcych. PoïÈczenie serwera Apache i jÚzyka PHP umo liwia szybkie tworzenie oprogra- mowania. DziÚki otwarciu kodu, programi ci bez przerwy i szybko dodajÈ nowe funkcjonal- no ci zapewniajÈce spójno Ê z usïugami internetowymi. W tej ksiÈ ce przedstawiÚ, w jaki sposób korzystaÊ z popularnych ródeï danych w PHP WiÚk- . szo Ê oficjalnych interfejsów API oparta jest na jednym z trzech protokoïów internetowych — XML-RPC, REST lub SOAP Oczywi cie przyjrzymy siÚ tym protokoïom. Interfejsy API i bez- . po rednie rÚczne odwoïywanie siÚ do usïug internetowych to nie jedyne sposoby pobierania danych. Poka Ú równie , jak korzystaÊ z zewnÚtrznych bibliotek w celu komunikacji z popu- larnymi witrynami. Innym wa nym ródïem danych sÈ kanaïy informacyjne. Poznanie szerokiego zestawu narzÚdzi wykorzystywanych do tworzenia stron agregujÈcych pozwoli Ci na szybkie rozpoczÚcie pracy nad wïasnÈ witrynÈ. 21
 10. 10. PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup WiÚcej aplikacji typu mashup Poni ej znajdujÈ siÚ przykïady aplikacji typu mashup, z których mo na czerpaÊ inspiracjÚ: Q Popurls (popurls.com) — kolekcja adresów URL z popularnych witryn, Q Housingmaps.com (www.housingmaps.com) — wy wietla na mapie pozycje domów z witryny Craiglist, Q Keggy (us.keggy.com) — witryna agregujÈca wiadomo ci z ró nych ródeï i personalizujÈca jÈ pod kÈtem okre lonego czytelnika, Q Alkemis (local.alkemis.com) — agreguje i umieszcza na mapie wszystkie rodzaje danych, na przykïad zdjÚcia i obrazy z kamer w wybranych miastach, Q Gametripping.com (www.gametripping.com) — kolekcja zdjÚÊ satelitarnych i zdjÚÊ z serwisu Flickr ze stadionami baseballowymi. 22

×