Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IDZ DO
     PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

              SPIS TRE CI  Oracle 9i. Podrêcznik
           ...
Spis treści
       O Autorach..........................................................................................
6     Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych


          Perspektywy materializowane..................
Spis treści          7


         Określanie celów dotyczących odtwarzalności i wydajności systemu ........
8     Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych


          Bazy danych kontroli projektu ................
Spis treści          9


        Określenie liczby i rozmiaru segmentów wycofania ...........................
10    Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych


Rozdział 9. Korzystanie z pakietu STATSPACK ......................
Spis treści        11


          Kopie zapasowe otwartych plików danych....................................
12     Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych


         Uniewa nianie buforowanych dokumentów..........
Spis treści         13


          ALTER MATERIALIZED VIEW LOG ............................................
Rozdział 10.
Zabezpieczenie
i monitorowanie
bazy danych
  Celem tworzenia i wymuszania procedur zabezpieczenia jest ochr...
354  Część II  Zarządzanie bazą danych


Zabezpieczenie konta
   Aby uzyskać dostęp do bazy danych Oracle, konieczne ...
Rozdział 10.  Zabezpieczenie i monitorowanie bazy danych     355


   w bazie danych. Jak wspomniano w rozdziale 5....
356     Część II  Zarządzanie bazą danych


      Następuje to dopiero po przyznaniu uprawnień. Wszystkie koni...
Rozdział 10.  Zabezpieczenie i monitorowanie bazy danych      357


Ze względu na to, e nie określono adnych limit...
358    Część II  Zarządzanie bazą danych


Rysunek 10.1.
Identyfikacja
u ytkownika
za pomocą hasła
Rysunek 10.2.
O...
Rozdział 10.  Zabezpieczenie i monitorowanie bazy danych     359


   utworzenia nowego u ytkownika, są nazwa tego ...
360     Część II  Zarządzanie bazą danych


Tabela 10.2. Role systemowe dostarczone w Oracle9i

 Nazwa roli     ...
Rozdział 10.  Zabezpieczenie i monitorowanie bazy danych     361


Role 5'.'%6A%#6#.1)A41.' oraz ':'%76'A%#6#.1)A41.'...
362    Część II  Zarządzanie bazą danych


Rysunek 10.3.
Tworzenie roli
ACCOUNT_
CREATOR
Rysunek 10.4.
Przypisanie...
Rozdział 10.  Zabezpieczenie i monitorowanie bazy danych    363


   Mo na równie określić role, które nie powinn...
364     Część II  Zarządzanie bazą danych


Tabela 10.3. Zasoby, które mo na ograniczać przez odpowiednie ustawianie...
Rozdział 10.  Zabezpieczenie i monitorowanie bazy danych     365


      Program narzędziowy Security Manager p...
366  Część II  Zarządzanie bazą danych


    ETGCVG WUGT ,#0' KFGPVKHKGF D[ ';4'
    RTQHKNG .+/+6'A241(+.'

   ...
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych

1,412 views

Published on

Jak sprawić, aby najważniejsze firmowe systemy internetowe i e-biznesowe były wszechstronne, bezpieczne i łatwo dostępne? Wydana przez Helion, a pierwotnie przez wydawnictwo OraclePress książka "Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych" odpowiada na te pytania, wyjaśniając, jak przygotować i obsługiwać rozbudowaną i intensywnie wykorzystywaną bazę danych oraz jak wykorzystać w pełni nowe narzędzia i możliwości, których dostarcza Oracle9i.

Kevin Looney i Marie Thieriault, dwoje znakomitych ekspertów w dziedzinie Oracle, opisują tutaj podstawy działania systemu i dostarczają licznych, zaczerpniętych z życia przykładów oraz prezentują wiele użytecznych technik ułatwiających obsługę systemu Oracle. Książką ta jest niezbędną pozycją w bibliotece każdego administratora baz danych Oracle.

Wewnątrz między innymi:

* Tworzenie i konfigurowanie bazy danych z wykorzystaniem narzędzia Database Configuration Assistant systemu Oracle9i
* Monitorowanie i strojenie pamięci, wykorzystania plików, transakcji oraz zapytań
* Implementowanie w systemie segmentów wycofania lub automatycznego zarządzania wycofywanymi danymi wprowadzonego w Oracle9i
* Sposoby przenoszenia aplikacji oraz zmieniania otwartych tabel bazy danych
* Diagnozowanie i optymalizacja działania systemu z pomocą pakietu STATSPACK
* Implementowanie jak najlepszych procedur bezpieczeństwa i obserwacja bazy danych
* Automatyzacja procedur tworzenia rezerwowych kopii korzystając z programu RMAN
* Wykorzystanie partycjonowania do radzenia sobie z wielkimi bazami danych
* Rozdzielanie zadań i danych pomiędzy różne serwery działające w sieci korzystając z Oracle Net
* Korzystanie z serwera aplikacji Oracle9iAS, który pozwalają na poprawienie wszechstronności i dostępności bazy danych oraz na łatwiejsze jej rozbudowę

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI Oracle 9i. Podrêcznik administratora baz danych KATALOG KSI¥¯EK Autorzy: Kevin Looney, Marlene Theriault KATALOG ONLINE T³umaczenie: Bart³omiej Garbacz, S³awomir Dzieniszewski ISBN: 83-7361-063-4 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Tytu³ orygina³u: Oracle9i DBA Handbook Format: B5, stron: 1016 TWÓJ KOSZYK Jak sprawiæ, aby najwa¿niejsze firmowe systemy internetowe i e-biznesowe by³y DODAJ DO KOSZYKA wszechstronne, bezpieczne i ³atwo dostêpne? Wydana przez Helion, a pierwotnie przez wydawnictwo OraclePress ksi¹¿ka „Oracle9i. Podrêcznik administratora baz danych” odpowiada na te pytania, wyja niaj¹c, jak przygotowaæ i obs³ugiwaæ rozbudowan¹ CENNIK I INFORMACJE i intensywnie wykorzystywan¹ bazê danych oraz jak wykorzystaæ w pe³ni nowe narzêdzia i mo¿liwo ci, których dostarcza Oracle9i. ZAMÓW INFORMACJE Kevin Looney i Marie Thieriault, dwoje znakomitych ekspertów w dziedzinie Oracle, O NOWO CIACH opisuj¹ tutaj podstawy dzia³ania systemu i dostarczaj¹ licznych, zaczerpniêtych z ¿ycia przyk³adów oraz prezentuj¹ wiele u¿ytecznych technik u³atwiaj¹cych obs³ugê systemu ZAMÓW CENNIK Oracle. Ksi¹¿k¹ ta jest niezbêdn¹ pozycj¹ w bibliotece ka¿dego administratora baz danych Oracle. CZYTELNIA Wewn¹trz miêdzy innymi: • Tworzenie i konfigurowanie bazy danych z wykorzystaniem narzêdzia Database FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Configuration Assistant systemu Oracle9i • Monitorowanie i strojenie pamiêci, wykorzystania plików, transakcji oraz zapytañ • Implementowanie w systemie segmentów wycofania lub automatycznego zarz¹dzania wycofywanymi danymi wprowadzonego w Oracle9i • Sposoby przenoszenia aplikacji oraz zmieniania otwartych tabel bazy danych • Diagnozowanie i optymalizacja dzia³ania systemu z pomoc¹ pakietu STATSPACK • Implementowanie jak najlepszych procedur bezpieczeñstwa i obserwacja bazy danych • Automatyzacja procedur tworzenia rezerwowych kopii korzystaj¹c z programu RMAN • Wykorzystanie partycjonowania do radzenia sobie z wielkimi bazami danych • Rozdzielanie zadañ i danych pomiêdzy ró¿ne serwery dzia³aj¹ce w sieci Wydawnictwo Helion korzystaj¹c z Oracle Net ul. Chopina 6 44-100 Gliwice • Korzystanie z serwera aplikacji Oracle9iAS, który pozwalaj¹ na poprawienie tel. (32)230-98-63 wszechstronno ci i dostêpno ci bazy danych oraz na ³atwiejsze jej rozbudowê e-mail: helion@helion.pl
 2. 2. Spis treści O Autorach............................................................................................15 Wstęp ...................................................................................................17 Część I Architektura bazy danych......................................................19 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury systemu Oracle .......................................21 Bazy danych i instancje ................................................................................................. 22 Bazy danych ........................................................................................................... 22 Inne pliki ................................................................................................................ 23 Mechanizm Oracle Managed Files ............................................................................ 25 Instancje................................................................................................................. 26 Instalacja oprogramowania............................................................................................. 27 Opcje i komponenty instalacji systemu Oracle............................................................ 28 Tworzenie bazy danych ................................................................................................. 30 Korzystanie z narzędzia Oracle Database Configuration Assistant................................ 31 Konfiguracja parametrów inicjalizacji: pamięć ........................................................... 36 Samodzielne tworzenie bazy danych ......................................................................... 47 Procesy drugoplanowe ................................................................................................... 48 Wewnętrzne struktury bazy danych ................................................................................ 52 Tabele, kolumny oraz typy danych............................................................................ 53 Ograniczenia........................................................................................................... 55 Abstrakcyjne typy danych ........................................................................................ 57 Partycje i podpartycje .............................................................................................. 58 U ytkownicy........................................................................................................... 59 Schematy................................................................................................................ 59 Indeksy .................................................................................................................. 60 Klastry ................................................................................................................... 61 Klastry haszowane................................................................................................... 62 Perspektywy ........................................................................................................... 62 Sekwencje .............................................................................................................. 63 Procedury............................................................................................................... 64 Funkcje .................................................................................................................. 64 Pakiety ................................................................................................................... 64 Wyzwalacze............................................................................................................ 65 Synonimy ............................................................................................................... 66 Uprawnienia i role ................................................................................................... 66 Powiązania baz danych ............................................................................................ 67 Segmenty, obszary i bloki ........................................................................................ 68 Segmenty odwołania i wycofania .............................................................................. 69
 3. 3. 6 Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych Perspektywy materializowane................................................................................... 70 Obszary kontekstowe............................................................................................... 70 Globalny obszar programu (PGA)............................................................................. 70 Archiwizacja i odtwarzanie ...................................................................................... 71 Mo liwości zabezpieczenia systemu.......................................................................... 73 U ycie narzędzia Oracle Enterprise Manager (OEM).................................................. 75 Rozdział 2. Konfiguracja sprzętowa..........................................................................77 Przegląd architektury ..................................................................................................... 77 Autonomiczne hosty...................................................................................................... 78 Autonomiczny host z zestawem dysków.................................................................... 79 Autonomiczny host z opcją powielania dysku ............................................................ 82 Autonomiczny host z wieloma bazami danych ........................................................... 84 Hosty sieciowe.............................................................................................................. 85 Połączone bazy danych............................................................................................ 86 Zdalna modyfikacja danych — zaawansowana opcja replikacji.................................... 88 Konfiguracja Real Application Clusters ..................................................................... 90 Konfiguracje wieloprocesorowe: opcje równoległego przetwarzania zapytań oraz równoległego ładowania danych...................................................................... 92 Aplikacje typu klient-serwer..................................................................................... 93 Architektura trójwarstwowa ..................................................................................... 94 Dostęp poprzez Oracle Enterprise Gateway ............................................................... 95 Rezerwowe bazy danych (typu Standby) ................................................................... 96 Replikowane bazy danych........................................................................................ 97 Dostęp do plików zewnętrznych ............................................................................... 98 Dostęp do tabel zewnętrznych .................................................................................. 99 Rozdział 3. Logiczny układ bazy danych .................................................................101 Produkt końcowy ........................................................................................................ 101 OFA (optymalna elastyczna architektura) ...................................................................... 102 Punkt startowy — przestrzeń tabel SYSTEM........................................................... 102 Oddzielenie segmentów danych — przestrzeń tabel DATA ....................................... 103 Przestrzenie tabel zarządzane lokalnie ..................................................................... 104 Oddzielenie rzadziej u ywanych segmentów danych — przestrzeń tabel DATA_2...... 104 Oddzielenie segmentów indeksowych — przestrzeń tabel INDEXES......................... 105 Oddzielenie mniej u ywanych indeksów — przestrzeń tabel INDEXES_2 ................. 107 Oddzielenie segmentów dla narzędzi — przestrzeń tabel TOOLS .............................. 107 Oddzielenie indeksów dla narzędzi — przestrzeń tabel TOOLS_I.............................. 108 Oddzielenie segmentów wycofania — przestrzeń tabel RBS ..................................... 108 Oddzielenie specjalnych segmentów wycofania — przestrzeń tabel RBS_2 ................ 109 U ywanie przestrzeni odwołania............................................................................. 109 Oddzielenie segmentów tymczasowych — przestrzeń tabel TEMP ............................ 110 Oddzielenie specyficznych segmentów tymczasowych — przestrzeń tabel TEMP_USER......................................................................... 111 Oddzielenie u ytkowników — przestrzeń tabel USERS ............................................ 112 Dodatkowe typy przestrzeni tabel ........................................................................... 112 Zaawansowane typy przestrzeni tabel...................................................................... 113 Logiczny podział bazy danych a jej funkcjonalność ....................................................... 114 Rozwiązania ............................................................................................................... 115 Rozdział 4. Fizyczny układ bazy danych..................................................................119 Fizyczny układ plików bazy danych.............................................................................. 119 Rywalizacja operacji wejścia-wyjścia o pliki danych ................................................ 120 Wąskie gardła dla operacji wejścia-wyjścia we wszystkich plikach bazy danych ......... 123 Współbie ne operacje wejścia-wyjścia procesów drugoplanowych ............................ 125
 4. 4. Spis treści 7 Określanie celów dotyczących odtwarzalności i wydajności systemu ......................... 126 Określanie architektury sprzętowej oraz architektury powielania danych .................... 127 Określenie dysków przeznaczonych do u ycia w bazie danych.................................. 128 Wybór właściwego układu ..................................................................................... 129 Weryfikacja przybli onych wartości obcią enia związanego z operacjami wejścia-wyjścia... 132 Rozwiązania ............................................................................................................... 134 Układ dla małej bazy wykorzystywanej przez programistów ..................................... 134 Układ dla produkcyjnej bazy danych typu OLTP ..................................................... 135 Układ dla produkcyjnej bazy danych typu OLTP zawierającej dane archiwalne........... 136 Układ dla hurtowni danych..................................................................................... 136 Poło enie plików......................................................................................................... 139 Wykorzystanie przestrzeni przez bazę danych................................................................ 139 Znaczenie klauzuli składowania.............................................................................. 141 Przestrzenie tabel zarządzane lokalnie ..................................................................... 141 Segmenty tabel...................................................................................................... 143 Segmenty indeksów ............................................................................................... 144 Segmenty wycofania.............................................................................................. 145 Segmenty tymczasowe........................................................................................... 145 Wolna przestrzeń................................................................................................... 146 Zmiana rozmiaru plików danych................................................................................... 148 Automatyczne rozszerzanie plików danych.............................................................. 148 Przenoszenie plików bazy danych................................................................................. 149 Przenoszenie plików danych................................................................................... 149 Przenoszenie plików danych za pomocą pakietu Oracle Enterprise Manager ............... 152 Przenoszenie plików czynnego dziennika powtórzeń ................................................ 157 Przenoszenie plików sterujących............................................................................. 157 Zwalnianie przestrzeni przydzielonej segmentom danych................................................ 158 Odzyskiwanie wolnej przestrzeni z plików danych ................................................... 158 Odzyskiwanie wolnej przestrzeni z tabel, klastrów oraz indeksów ............................. 159 Przebudowywanie indeksów................................................................................... 161 Przebudowywanie indeksów na bie ąco .................................................................. 162 Wykorzystanie mechanizmu Oracle Managed Files (OMF)............................................. 162 Konfigurowanie środowiska ................................................................................... 163 Tworzenie plików OMF ......................................................................................... 163 Konserwacja plików OMF...................................................................................... 165 Fizyczne dopasowanie ................................................................................................. 165 Część II Zarządzanie bazą danych ....................................................167 Rozdział 5. Zarządzanie procesem tworzenia aplikacji ............................................169 Trzy podstawowe warunki powodzenia ......................................................................... 169 Prawidłowa współpraca ............................................................................................... 170 Proces zarządzania ...................................................................................................... 171 Definiowanie środowiska ....................................................................................... 171 Definicje ról.......................................................................................................... 172 Zadania ................................................................................................................ 174 Zarządzanie zasobami i składowane plany wykonania............................................... 177 Rozmiary obiektów bazy danych ............................................................................ 184 Tworzenie iteracyjne ............................................................................................. 208 Iteracyjne definicje kolumn .................................................................................... 208 Przenoszenie tabel przy otwartej bazie danych ......................................................... 209 Wymuszanie współu ytkowania kursorów............................................................... 211 Technologia................................................................................................................ 212 Narzędzia typu CASE ............................................................................................ 212 Katalogi współu ytkowane..................................................................................... 213
 5. 5. 8 Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych Bazy danych kontroli projektu ................................................................................ 213 Dyskusyjne bazy danych........................................................................................ 213 Zarządzanie pakietami ................................................................................................. 213 Tworzenie diagramów............................................................................................ 214 Wymagania dotyczące przestrzeni........................................................................... 214 Cele strojenia ........................................................................................................ 214 Wymagania związane z ochroną danych.................................................................. 214 Wymagania związane z obsługą danych .................................................................. 215 Wymagania związane z wersjami............................................................................ 215 Plany wykonania ................................................................................................... 215 Procedury testów przyjęcia..................................................................................... 216 Obszar testowania ................................................................................................. 216 Zarządzanie środowiskiem ........................................................................................... 217 Rozdział 6. Monitorowanie wykorzystania przestrzeni .............................................219 Najczęściej spotykane przyczyny problemów ................................................................ 219 Brak wolnego miejsca w przestrzeni tabel................................................................ 220 Niewystarczająca przestrzeń dla segmentów tymczasowych ...................................... 221 Osiągnięcie maksymalnych rozmiarów przez segmenty wycofania............................. 221 Fragmentacja segmentów danych............................................................................ 222 Fragmentacja wolnej przestrzeni ............................................................................. 223 Niewłaściwie dobrane rozmiary obszarów SGA ....................................................... 223 Wybór celów monitorowania........................................................................................ 224 Produkt końcowy ........................................................................................................ 224 Utworzenie bazy monitorującej, będącej centrum dowodzenia ........................................ 228 Zbieranie danych................................................................................................... 231 Generowanie raportów ostrze eń ............................................................................ 237 Raport sumaryczny dotyczący przestrzeni................................................................ 240 Usuwanie danych .................................................................................................. 243 Monitorowanie struktur pamięciowych.......................................................................... 244 Dodatkowe alerty i ostrze enia ..................................................................................... 244 Operacje wejścia-wyjścia na plikach bazy danych .................................................... 245 Tempo przydziału przestrzeni w obiektach............................................................... 249 Dobrze zarządzana baza danych ................................................................................... 252 Rozdział 7. Zarządzanie transakcjami ....................................................................253 Przegląd segmentów wycofania .................................................................................... 253 Wykorzystanie segmentów wycofania przez bazę danych ......................................... 254 Aktywowanie segmentów wycofania....................................................................... 257 Określenie segmentu wycofania transakcji ............................................................... 259 Wykorzystanie przestrzeni wewnątrz segmentów wycofania ........................................... 259 Optymalna klauzula składowania ............................................................................ 262 Monitorowanie wykorzystania segmentu wycofania ....................................................... 264 Zmniejszanie segmentów wycofania ....................................................................... 265 Monitorowanie bie ącego statusu............................................................................ 265 Monitorowanie dynamicznych rozszerzeń................................................................ 266 Transakcje przypadające na segment wycofania ....................................................... 269 Rozmiary danych w segmentach wycofania ............................................................. 269 Wykorzystanie pakietu Oracle Enterprise Manager do zarządzania segmentami wycofania... 270 Tworzenie segmentu wycofania za pomocą pakietu OEM ......................................... 270 Tworzenie segmentu wycofania o właściwościach istniejącego segmentu wycofania ... 273 Nadawanie segmentowi wycofania statusu online..................................................... 273 Nadawanie segmentowi wycofania statusu offline .................................................... 274 Usuwanie segmentu wycofania ............................................................................... 274
 6. 6. Spis treści 9 Określenie liczby i rozmiaru segmentów wycofania ....................................................... 274 Wielkość rekordu transakcji ................................................................................... 275 Liczba transakcji ................................................................................................... 276 Wyznaczenie optymalnego rozmiaru ....................................................................... 276 Tworzenie segmentów wycofania ........................................................................... 277 Produkcyjne segmenty wycofania a segmenty wycofania związane z procesem ładowania danych ................................................................ 278 Rozwiązania ............................................................................................................... 279 Aplikacje OLTP.................................................................................................... 279 Hurtownie danych i aplikacje wsadowe ................................................................... 280 Korzystanie z przestrzeni odwołania ............................................................................. 281 Ustawianie wstrzymywania odwoływanych danych.................................................. 282 Tworzenie przestrzeni odwołania ............................................................................ 282 Monitorowanie przestrzeni odwołania ..................................................................... 283 Zasady stosowania przestrzeni odwołania ................................................................ 283 Rozdział 8. Strojenie bazy danych..........................................................................285 Strojenie projektu aplikacji........................................................................................... 285 Efektywny projekt tabeli ........................................................................................ 286 Podział zasobów procesora..................................................................................... 287 Efektywny projekt aplikacji.................................................................................... 289 Strojenie kodu SQL..................................................................................................... 290 Wpływ uporządkowania na tempo ładowania........................................................... 292 Dodatkowe opcje indeksowania .............................................................................. 293 Generowanie planów wykonania............................................................................. 295 Strojenie wykorzystywania pamięci .............................................................................. 298 Definiowanie rozmiaru obszaru SGA ...................................................................... 302 U ycie optymalizatora kosztowego ......................................................................... 303 Strojenie przechowywania danych ................................................................................ 305 Defragmentacja segmentów.................................................................................... 306 Szacowanie wykorzystania indeksów ...................................................................... 309 Przestrzenie tabel zarządzane lokalnie ..................................................................... 310 Defragmentacja wolnych obszarów ......................................................................... 311 Identyfikowanie wierszy rozdzielonych ................................................................... 314 Zwiększenie rozmiaru bloku Oracle ........................................................................ 315 Korzystanie z tabel indeksowych ............................................................................ 316 Strojenie manipulacji danymi ....................................................................................... 318 Wstawienia masowe — wykorzystanie opcji bezpośredniego ładowania programu SQL*Loader ........................................................................................ 318 Wstawienia masowe — praktyczne porady.............................................................. 321 Usunięcia masowe: polecenie truncate..................................................................... 323 Partycje................................................................................................................ 324 Strojenie pamięci fizycznej .......................................................................................... 324 Stosowanie urządzeń bezpośrednich........................................................................ 325 Stosowanie macierzy RAID i powielanie dysków..................................................... 325 Strojenie pamięci logicznej .......................................................................................... 325 Zredukowanie ruchu w sieci ......................................................................................... 326 Dane replikacji ...................................................................................................... 326 Zastosowanie wywołań odległych procedur ............................................................. 332 Wykorzystanie programu OEM oraz pakietów strojenia wydajności ................................ 334 Pakiet Oracle Expert .............................................................................................. 334 Opcja mened era wydajności Performance Manager ................................................ 337 Rozwiązania strojenia .................................................................................................. 340
 7. 7. 10 Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych Rozdział 9. Korzystanie z pakietu STATSPACK .......................................................343 Instalowanie pakietu STATSPACK .............................................................................. 343 Zabezpieczenia konta PERFSTAT.......................................................................... 344 Po instalacji .......................................................................................................... 344 Zbieranie statystyk ................................................................................................ 345 Uruchamianie raportów statystycznych ................................................................... 348 Zarządzanie danymi zebranymi przez STATSPACK ................................................ 351 Odinstalowanie pakietu STATSPACK .................................................................... 352 Rozdział 10. Zabezpieczenie i monitorowanie bazy danych........................................353 Mo liwości zabezpieczenia .......................................................................................... 353 Zabezpieczenie konta............................................................................................. 354 Uprawnienia obiektowe.......................................................................................... 354 Uprawnienia i role systemowe ................................................................................ 354 Wdra anie zabezpieczeń .............................................................................................. 355 Punkt wyjścia: zabezpieczenie systemu operacyjnego ............................................... 355 Tworzenie u ytkowników ...................................................................................... 355 Usuwanie u ytkowników ....................................................................................... 359 Uprawnienia systemowe ........................................................................................ 359 Profile u ytkownika............................................................................................... 363 Zarządzanie hasłem ............................................................................................... 365 Uniemo liwianie ponownego zastosowania hasła ..................................................... 367 Ustawienie zło oności haseł ................................................................................... 368 Wiązanie kont bazy danych z kontami hosta ............................................................ 373 Wykorzystanie pliku haseł do identyfikacji .............................................................. 376 Ochrona za pomocą haseł....................................................................................... 377 Uprawnienia obiektowe.......................................................................................... 378 Wykazy uprawnień................................................................................................ 382 Ograniczanie dostępnych poleceń za pomocą tabel Product User Profile .......................... 384 Zabezpieczenie hasła podczas logowania....................................................................... 385 Szyfrowanie haseł zwiększa mo liwości kontroli ........................................................... 386 Składowanie haseł ................................................................................................. 386 Ustawianie niemo liwych haseł .............................................................................. 386 Przejmowanie konta innego u ytkownika ................................................................ 387 Wirtualne Prywatne Bazy Danych ................................................................................ 391 Tworzenie bazy VPD ............................................................................................ 392 Obserwacja................................................................................................................. 398 Obserwacja logowania ........................................................................................... 399 Obserwacja działań................................................................................................ 399 Obserwacja obiektów............................................................................................. 401 Ochrona zapisu obserwacji ..................................................................................... 403 Zabezpieczenie w środowisku rozproszonym................................................................. 403 Rozwiązania ............................................................................................................... 404 Rozdział 11. Procedury tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych.................405 Mo liwości................................................................................................................. 405 Logiczne kopie zapasowe............................................................................................. 406 Programy Export i Import ...................................................................................... 406 Fizyczne kopie zapasowe ............................................................................................. 407 Kopie zapasowe zamkniętych plików danych........................................................... 407 Kopie zapasowe otwartych plików danych............................................................... 408 Wdro enia .................................................................................................................. 409 Eksportowanie ...................................................................................................... 409 Importowanie........................................................................................................ 418 Kopie zapasowe zamkniętych plików danych........................................................... 424
 8. 8. Spis treści 11 Kopie zapasowe otwartych plików danych............................................................... 426 U ywanie programu LogMiner ............................................................................... 438 Rezerwowe bazy danych (typu standby).................................................................. 446 Integracja procedur wykonywania kopii zapasowych...................................................... 448 Integracja logicznych i fizycznych kopii zapasowych ............................................... 448 Integracja operacji wykonywania kopii zapasowych bazy danych i systemu operacyjnego........................................................................................ 450 Rozdział 12. Wykorzystanie narzędzia Recovery Manager (RMAN)............................453 Ogólne informacje na temat narzędzia Recovery Manager .............................................. 453 Architektura narzędzia Recovery Manager............................................................... 455 Korzystanie z narzędzia Recovery Manager i programu RMAN................................. 459 U ywanie narzędzia OEM Backup Manager ............................................................ 465 Odtwarzanie za pomocą narzędzia OEM ................................................................. 474 Generowanie list i raportów.................................................................................... 479 Zalecenia odnośnie wykorzystania programu RMAN ..................................................... 482 Część III System Oracle w sieci ........................................................487 Rozdział 13. Narzędzie Oracle Net............................................................................489 Ogólne wiadomości na temat Oracle Net ....................................................................... 489 Deskryptory połączeń ............................................................................................ 493 Nazwy usług ......................................................................................................... 494 Zastąpienie pliku tnsnames.ora narzędziem Oracle Internet Directory......................... 494 Procesy nasłuchujące ............................................................................................. 495 Procesy nasłuchujące w systemie Oracle9i............................................................... 496 Stosowanie narzędzia Oracle Net Configuration Assistant............................................... 498 Konfigurowanie procesu nasłuchującego ................................................................. 499 Stosowanie narzędzia Oracle Net Manager .................................................................... 505 Narzędzie Oracle Connection Manager.................................................................... 507 Stosowanie narzędzia Connection Manager.............................................................. 508 Nazewnictwo katalogów w Oracle Internet Directory................................................ 511 U ywanie serwera Oracle Names............................................................................ 514 Uruchamianie procesu nasłuchującego serwera .............................................................. 515 Kontrolowanie procesu nasłuchującego serwera............................................................. 517 Przykład zastosowania — aplikacje klient-serwer........................................................... 519 Przykład zastosowania — powiązania baz danych.......................................................... 519 Przykład zastosowania — polecenie copy...................................................................... 521 Serwer Oracle Names a konfiguracje klienta lub serwery katalogowe............................... 523 Strojenie interfejsu Oracle Net...................................................................................... 524 System Unix i Oracle Net............................................................................................. 525 Identyfikacja hostów.............................................................................................. 526 Identyfikacja baz danych........................................................................................ 526 Rozwiązywanie problemów z połączeniami ............................................................. 527 Rozdział 14. Strojenie serwera 9iAS ........................................................................529 Uruchamianie, zatrzymywanie oraz ponowne uruchamianie serwera iAS (Apache) ........... 530 Strojenie serwera Apache oraz protokołu TCP ............................................................... 532 Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa instalacji serwera Apache............................... 533 Strojenie konfiguracji serwera Oracle HTTP Server ....................................................... 534 Korzystanie z usług Oracle Caching.............................................................................. 535 Oracle Web Cache ...................................................................................................... 535 Korzystanie z Oracle Web Cache............................................................................ 536 Oracle Web Cache Manager ................................................................................... 537
 9. 9. 12 Oracle9i. Podręcznik administratora baz danych Uniewa nianie buforowanych dokumentów............................................................. 550 Równowa enie obcią enia pomiędzy serwerami aplikacji ......................................... 552 Oracle9iAS Database Cache......................................................................................... 553 Sposób działania Database Cache ........................................................................... 553 Wykorzystywanie Oracle9iAS Database Cache........................................................ 555 Rozdział 15. Zarządzanie dużymi bazami danych.......................................................557 Konfiguracja środowiska.............................................................................................. 557 Ustalanie rozmiarów du ych baz danych ................................................................. 558 Ustalanie rozmiarów obszarów wspomagania........................................................... 563 Wybór układu fizycznego....................................................................................... 564 Partycje................................................................................................................ 565 Tworzenie perspektyw materializowanych............................................................... 574 Tworzenie i zarządzanie tabelami indeksowymi ....................................................... 575 Tworzenie i zarządzanie tabelami zewnętrznymi ...................................................... 576 Tworzenie i zarządzanie globalnymi tabelami tymczasowymi.................................... 577 Tworzenie i zarządzanie indeksami bitmapowymi .................................................... 577 Zarządzanie transakcjami ............................................................................................. 579 Konfigurowanie środowiska transakcji wsadowych .................................................. 580 Ładowanie danych................................................................................................. 582 Wstawianie danych................................................................................................ 583 Usuwanie danych .................................................................................................. 584 Kopie zapasowe .......................................................................................................... 587 Określenie potrzeb i strategii wykonywania kopii zapasowych .................................. 587 Opracowanie planu wykonywania kopii zapasowych ................................................ 589 Strojenie..................................................................................................................... 590 Strojenie zapytań wobec du ych tabel ..................................................................... 591 Stosowanie przenośnych przestrzeni tabel...................................................................... 593 Generowanie zestawu przenośnych przestrzeni tabel................................................. 594 Podłączanie zestawu przenośnych przestrzeni tabel .................................................. 595 Przestrzenie tabel zarządzane lokalnie ........................................................................... 596 Rozdział 16. Zarządzanie rozproszonymi bazami danych............................................599 Odległe zapytania........................................................................................................ 600 Operacje na odległych danych — zatwierdzanie dwufazowe ........................................... 601 Dynamiczna replikacja danych ..................................................................................... 602 Zarządzanie danymi rozproszonymi .............................................................................. 603 Infrastruktura — wymuszenie przezroczystości lokalizacji ........................................ 604 Zarządzanie powiązaniami baz danych .................................................................... 609 Zarządzanie wyzwalaczami baz danych................................................................... 611 Zarządzanie perspektywami materializowanymi....................................................... 613 U ywanie narzędzia OEM w celu tworzenia perspektyw materializowanych............... 625 Zarządzanie transakcjami rozproszonymi ...................................................................... 631 Rozwiązywanie nierozstrzygniętych transakcji rozproszonych................................... 631 Monitorowanie rozproszonych baz danych ....................................................................... 633 Strojenie rozproszonych baz danych ............................................................................. 634 Stosowanie kolejek zadań ............................................................................................ 637 Zarządzanie zadaniami........................................................................................... 638 Dodatki ...............................................................................................641 Dodatek A Zestawienie poleceń SQL dla administratorów baz danych ....................643 ALTER DATABASE ............................................................................................ 643 ALTER INDEX .................................................................................................... 665 ALTER MATERIALIZED VIEW .......................................................................... 679
 10. 10. Spis treści 13 ALTER MATERIALIZED VIEW LOG .................................................................. 688 ALTER OUTLINE................................................................................................ 692 ALTER PROFILE ................................................................................................ 693 ALTER ROLE...................................................................................................... 694 ALTER ROLLBACK SEGMENT.......................................................................... 695 ALTER SEQUENCE ............................................................................................ 697 ALTER SYSTEM................................................................................................. 699 ALTER TABLE.................................................................................................... 708 ALTER TABLESPACE......................................................................................... 759 ALTER TRIGGER................................................................................................ 765 ALTER USER ...................................................................................................... 767 ASSOCIATE STATISTICS................................................................................... 770 AUDIT................................................................................................................. 773 CREATE CONTROLFILE .................................................................................... 780 CREATE DATABASE.......................................................................................... 784 CREATE DATABASE LINK ................................................................................ 792 CREATE DIRECTORY ........................................................................................ 794 CREATE INDEX.................................................................................................. 795 CREATE LIBRARY ............................................................................................. 810 CREATE MATERIALIZED VIEW ........................................................................ 811 CREATE MATERIALIZED VIEW LOG................................................................ 824 CREATE OUTLINE ............................................................................................. 828 CREATE PFILE ................................................................................................... 831 CREATE PROFILE .............................................................................................. 832 CREATE ROLE ................................................................................................... 836 CREATE ROLLBACK SEGMENT ....................................................................... 837 CREATE SEQUENCE .......................................................................................... 839 CREATE SPFILE ................................................................................................. 842 CREATE SYNONYM........................................................................................... 844 CREATE TABLE ................................................................................................. 846 CREATE TABLESPACE ...................................................................................... 881 CREATE TEMPORARY TABLESPACE ............................................................... 888 CREATE TRIGGER ............................................................................................. 890 CREATE USER.................................................................................................... 898 CREATE VIEW.................................................................................................... 901 EXPLAIN PLAN .................................................................................................. 907 GRANT ............................................................................................................... 909 klauzula_składowania ............................................................................................ 924 klauzula_warunku ................................................................................................. 929 NOAUDIT ........................................................................................................... 944 RENAME............................................................................................................. 946 REVOKE ............................................................................................................. 947 SET CONSTRAINT[S] ......................................................................................... 952 SET ROLE ........................................................................................................... 953 SET TRANSACTION ........................................................................................... 954 specyfikacja_pliku................................................................................................. 956 TRUNCATE ........................................................................................................ 958 Dodatek B Parametry inicjalizacji..........................................................................963 Od tłumacza ............................................................................................................... 963 Lista parametrów inicjalizacji systemu Oracle9i............................................................. 963 Skorowidz............................................................................................985
 11. 11. Rozdział 10. Zabezpieczenie i monitorowanie bazy danych Celem tworzenia i wymuszania procedur zabezpieczenia jest ochrona jednego z najcen- niejszych zasobów firmy — danych. Składowanie danych w bazie danych czyni je bar- dziej u ytecznymi i dostępnymi dla całej firmy ale równie zwiększa prawdopodobień- stwo uzyskiwania do nich nieautoryzowanego dostępu. Takie próby dostępu muszą być wykrywane i nale y im zapobiegać. Baza danych Oracle posiada kilka poziomów zabezpieczeń i zapewnia mo liwość mo- nitorowania ka dego z nich. W niniejszym rozdziale podano opis wszystkich poziomów zabezpieczeń oraz omówiono proces ich obserwacji. Przedstawiono równie metody ustawiania niemo liwych do wykrycia haseł oraz wymuszanie na hasłach uniewa nień. Możliwości zabezpieczenia Baza danych Oracle udostępnia administratorowi bazy danych kilka poziomów zabez- pieczeń: zabezpieczenie konta w celu kontroli działania u ytkowników; zabezpieczenie konta dla obiektów bazy danych; zabezpieczenie na poziomie systemu w celu zarządzania uprawnieniami globalnymi. Ka da z tych mo liwości zostanie omówiona w następnych podrozdziałach. Podroz- dział Wdra anie zabezpieczeń zawiera szczegółowe informacje dotyczące efektywnego wykorzystania dostępnych opcji.
 12. 12. 354 Część II Zarządzanie bazą danych Zabezpieczenie konta Aby uzyskać dostęp do bazy danych Oracle, konieczne jest uzyskanie dostępu do konta w bazie danych. Ten dostęp mo e być albo bezpośredni — przez połączenia u ytkow- nika z bazą danych, albo pośredni. Do połączeń pośrednich zalicza się uzyskiwanie do- stępu przez wstępnie ustawione autoryzacje wewnątrz powiązań między bazami danych. Ka de konto musi posiadać swoje hasło. Konto bazy danych mo e być związane z kon- tem systemu operacyjnego. Hasło jest ustawiane przez u ytkownika podczas tworzenia konta u ytkownika i mo e być zmienione po utworzeniu konta. Mo liwość zmiany hasła konta przez u ytkownika jest ograniczona właściwościami programów narzędziowych, do których u ytkownikowi przyznano dostęp. Baza danych przechowuje zaszyfrowaną wersję hasła w tabeli słow- nika danych. Je eli konto jest bezpośrednio związane z kontem systemu operacyjnego, istnieje mo liwość pominięcia procesu sprawdzania hasła i zamiast tego poleganie na systemowej metodzie identyfikacji u ytkowników. Od wersji Oracle8 hasło mo e być ponownie wykorzystane (za pomocą ustawienia hi- storii hasła bazy danych). Mo na równie u yć profili do wymuszenia standardowych parametrów hasła (takich jak minimalna długość). Mo na równie automatycznie blo- kować hasła, je eli występuje wiele kolejnych błędów podczas łączenia się z kontem. Uprawnienia obiektowe Dostęp do poszczególnych obiektów bazy danych jest uaktywniany przez uprawnienia (ang. privileges). Uprawnienia są nadawane za pomocą polecenia ITCPV i umo liwiają wykonywanie określonych poleceń w odniesieniu do określonych obiektów bazy danych. Na przykład, je eli u ytkownik 6*7/2'4 jest właścicielem tabeli '/2.1;'' i wykonuje polecenie ITCPV UGNGEV QP '/2.1;'' VQ 27$.+% wtedy wszyscy u ytkownicy (27$.+%) będą mogli wybierać rekordy z tabeli '/2.1;'' u ytkownika 6*7/2'4. W celu uproszczenia zarządzania uprawnieniami mo na tworzyć role, które są nazwanymi grupami uprawnień. W przypadku aplikacji, z których korzy- sta wielu u ytkowników, zastosowanie mechanizmu ról w du ym stopniu zmniejsza liczbę nadawanych uprawnień. Role mogą być zabezpieczone hasłem, mogą być dyna- micznie aktywowane i dezaktywowane, co umo liwia uzyskanie dodatkowej warstwy zabezpieczenia. Uprawnienia i role systemowe Istnieje mo liwość wykorzystania roli do zarządzania dostępnymi dla u ytkowników poleceniami systemowymi. Do tych poleceń zalicza się: ETGCVG VCDNG oraz CNVGT KPFGZ. Operacje dotyczące ka dego typu obiektu bazy danych są autoryzowane za pomocą osobnych uprawnień. Na przykład u ytkownikowi mo na przyznać prawo %4'#6' 6#$.' ale nie prawo %4'#6' 6;2'. Tworzone role systemowe mo na dostosowywać do wymagań u ytkowników, co pozwala na przyznawanie dokładnie takich uprawnień, jakich u yt- kownicy ci potrzebują. Unika się w ten sposób przyznawania nadmiernych uprawnień
 13. 13. Rozdział 10. Zabezpieczenie i monitorowanie bazy danych 355 w bazie danych. Jak wspomniano w rozdziale 5., role %100'%6 oraz 4'5174%' zapewniają podstawowe uprawnienia systemowe wymagane, odpowiednio, przez końcowych u yt- kowników i programistów. U ytkownicy o przypisanej roli 4'5174%' posiadają tym samym prawo systemowe 70.+ /+6' 6#$.'52#%', umo liwiające im tworzenie obiektów w dowolnym miejscu bazy danych. Z powodu tego dodatkowego prawa nale y ograniczać przyznawanie roli 4'51 74%' do środowisk związanych z programowaniem oraz testowaniem aplikacji. Wdrażanie zabezpieczeń W bazie danych Oracle mo na zastosować następujące mechanizmy zabezpieczające: role, profile oraz bezpośrednie przyznawanie uprawnień. Pakiet Oracle Enterprise Ma- nager udostępnia program narzędziowy Security Manager (Mened er zabezpieczeń), co umo liwia zarządzanie kontami u ytkowników, rolami, uprawnieniami i profilami. W następnych podrozdziałach omówiono sposoby wykorzystywania wszystkich tych mo liwości. Uwzględniono tak e kilka nieudokumentowanych opcji dodatkowych. Punkt wyjścia: zabezpieczenie systemu operacyjnego Uzyskanie dostępu do bazy danych jest mo liwe dopiero po uzyskaniu pośredniego lub bezpośredniego dostępu do serwera, na którym jest uruchomiona baza danych. Pierw- szym krokiem zabezpieczania bazy danych jest zabezpieczenie platformy i sieci, w której rezyduje ta platforma. Po dokonaniu tej czynności nale y rozwa yć sposób zabezpie- czenia systemu operacyjnego. Pewne pliki bazy danych Oracle nie muszą być bezpośrednio udostępniane jej u ytkow- nikom. Na przykład, pliki danych oraz pliki czynnego dziennika powtórzeń są zapisywane i odczytywane tylko przez procesy drugoplanowe Oracle. Zatem jedynie administratorzy baz danych, którzy tworzą i usuwają te pliki, wymagają do nich bezpośredniego dostępu na poziomie systemu operacyjnego. Nale y pamiętać o zabezpieczeniu tych plików, jak rów- nie o zabezpieczeniu wynikowych plików eksportu i innych plików kopii zapasowych. Dane mogą być kopiowane do innych baz danych — albo jako część schematu replika- cji, albo podczas zapełniania projektowanej bazy danych. Zatem zabezpieczenie danych jest mo liwe pod warunkiem zabezpieczenia ka dej bazy danych, w której rezydują dane. Nale y tak e pamiętać o kopiach zapasowych ka dej z baz danych. Je eli istnieje mo - liwość uzyskania dostępu osób niepo ądanych do taśm archiwizowania zawierających kopie danych, cały wdro ony w bazie danych system zabezpieczeń staje się bezwarto- ściowy. Nie wolno dopuszczać do mo liwości zaistnienia nieuprawnionego dostępu do którejkolwiek kopii chronionych danych. Tworzenie użytkowników Celem tworzenia u ytkowników jest zakładanie bezpiecznych, u ytecznych kont o ade- kwatnych uprawnieniach i odpowiednich ustawieniach domyślnych. Do tworzenia nowych kont bazy danych mo na u ywać polecenia ETGCVG WUGT. Bezpośrednio po utworzeniu konto nie posiada adnych mo liwości i jego u ytkownik nie jest się w stanie nawet zalogować.
 14. 14. 356 Część II Zarządzanie bazą danych Następuje to dopiero po przyznaniu uprawnień. Wszystkie konieczne ustawienia two- rzonego konta u ytkownika mogą być określone za pomocą pojedynczego polecenia ETGCVG WUGT. Do tych ustawień zaliczają się wartości wszystkich parametrów wykaza- nych w tabeli 10.1. Tabela 10.1. Parametry polecenia create user Parametr Zastosowanie WUGTPCOG Nazwa schematu. RCUUYQTF Hasło dla konta. Mo e być bezpośrednio związane z nazwą konta systemu operacyjnego hosta lub identyfikowane przez sieciową usługę identyfikacyjną. Dla identyfikacji bazującej na hoście nale y u yć klauzuli KFGPVKHKGF GZVGTPCNN[. Dla identyfikacji bazującej na sieci nale y u yć klauzuli KFGPVKHKGF INQDCNN[ CU. FGHCWNV VCDNGURCEG Domyślna przestrzeń tabel przeznaczona do składowania obiektów utworzonych w danym schemacie. To ustawienie nie daje u ytkownikowi praw do tworzenia obiektów, tylko ustawia wartość domyślną parametru wykorzystywanego w razie przyznania u ytkownikowi takich uprawnień. VGORQTCT[ Przestrzeń tabel przeznaczona do składowania tymczasowych segmentów VCDNGURCEG wykorzystywanych podczas operacji sortowania w ramach transakcji. SWQVC =QP Umo liwia u ytkownikowi składowanie obiektów w określonej przestrzeni tabel VCDNGURCEG? a do całkowitego rozmiaru określonego jako limit. RTQHKNG Przydziela u ytkownikowi profil. Je eli nie określono adnego profilu, wtedy jest stosowany profil domyślny. Profile umo liwiają ograniczenie wykorzystania zasobów systemowych oraz wymuszają stosowanie reguł zarządzania hasłem. RCUUYQTF GZRKTG Uniewa nia hasło. CEEQWPV Ustawia konto jako zablokowane bądź odblokowane. FGHCWNV TQNG=U? Ustawia domyślne role, które mają być uaktywnione dla u ytkownika. Nie można ustawić domyślnych ról podczas tworzenia użytkownika: ETGCVG WUGT (4' KFGPVKHKGF D[ (4' FGHCWNV TQNG #$% 14# '#(#7.6 41.' ENCWUG PQV XCNKF HQT %4'#6' 75'4 Poni ej przedstawiono przykładowe polecenie ETGCVG WUGT. Tworzony jest tu u ytkow- nik 6*7/2'4 z hasłem 4$$ 6, z domyślną przestrzenią tabel 75'45, z tymczasową prze- strzenią tabel 6'/2 bez limitów wykorzystania przestrzeni oraz z profilem domyślnym. ETGCVG WUGT 6*7/2'4 KFGPVKHKGF D[ 4$$ 6 FGHCWNV VCDNGURCEG 75'45 VGORQTCT[ VCDNGURCEG 6'/2 Nie określono tu adnego profilu, zatem zastosowany będzie profil domyślny bazy da- nych. Jest to rzeczywisty profil o nazwie '(#7.6. Jego początkowe ustawienia dla wszystkich limitów korzystania z zasobów są ustawione na 70.+/+6' (nieograniczony). Szczegółowe informacje dotyczące profili znajdują się w podrozdziale Profile u ytkow- nika w dalszej części tego rozdziału.
 15. 15. Rozdział 10. Zabezpieczenie i monitorowanie bazy danych 357 Ze względu na to, e nie określono adnych limitów, u ytkownik nie mo e tworzyć obiektów w bazie danych. Przyznanie limitu zasobów przeprowadza się za pomocą pa- rametru SWQVC polecenia ETGCVG WUGT lub polecenia CNVGT WUGT, jak pokazano poni ej. W tym przykładzie u ytkownikowi 6*7/2'4 przyznano limit 100 MB w przestrzeni tabel 75'45. CNVGT WUGT 6*7/2'4 SWQVC / QP 75'45 Po wykonaniu tego polecenia u ytkownik 6*7/2'4 mo e tworzyć segmenty o łącznej wielkości do 100 MB w przestrzeni tabel 75'45. Użytkownicy nie potrzebują limitów przestrzeni w przestrzeni tabel 6'/2, aby dla swoich zapytań tworzyć tymczasowe segmenty w tej przestrzeni tabel. Z wyjątkiem parametru WUGTPCOG (nazwa u ytkownika) wszystkie parametry w polece- niu ETGCVG WUGT mogą być zmienione za pomocą polecenia CNVGT WUGT. Program Security Manager z pakietu OEM umo liwia utworzenie nowego u ytkownika lub utworzenie u ytkownika o tych samych atrybutach, jakie posiada ju istniejący u yt- kownik. Na rysunku 10.1 przedstawiono wygląd początkowego okna interfejsu programu Security Manager, gdzie zaznaczono nazwę u ytkownika 6*7/2'4. Podczas tworzenia u ytkownika za pomocą programu narzędziowego OEM mo na przydzielać role, upraw- nienia systemowe, uprawnienia obiektowe oraz limity. Początkowe okno programu Secu- rity Manager, pokazane na rysunku 10.1, słu y do uaktywniania hasła identyfikującego u ytkownika. Dzięki narzędziom OEM mo na określić role i uprawnienia systemowe a tak e rozmiar przestrzeni przysługującej u ytkownikowi. Za pomocą odpowiedniego oznaczenia hasła, co pokazano na rysunku 10.1, mo na określić rodzaj danego konta u ytkownika. Dane konto mo e być globalne — słu ące do zarządzania odległą bazą danych. Okno to umo liwia równie określenie, e dane konto ma być identyfikowane zewnętrznie (na poziomie systemu operacyjnego). Dostępna jest tak e opcja umo li- wiająca wstępne uniewa nienie hasła, dzięki czemu dane konto mo e być utworzone jako zablokowane lub niezablokowane. Szczegółowe informacje na temat uniewa nienia hasła oraz blokowania konta znajdują się w podrozdziale Zarządzanie hasłem w dalszej czę- ści niniejszego rozdziału. Aby utworzyć nowego u ytkownika za pomocą programu OEM, nale y zaznaczyć w ob- szarze Users (U ytkownicy) przycisk General (Ogólne) i nacisnąć prawy przycisk myszy lub przycisk Create (Utwórz) z menu Object (Obiekt). Po wybraniu opcji Create (Utwórz) lub Create Like (Utwórz podobny do) uaktywnia się kreator User Creation Wizard (Kreator u ytkownika), co pozwala na szczegółowe określenie atrybutów two- rzonego u ytkownika (nadanie ról, uprawnień itd.). Domyślnie nowemu u ytkownikowi nie jest przydzielana adna rola. Aby umo liwić mu łączenie się z bazą danych, nale y przyznać mu prawo %4'#6'A5'55+10. W ten sposób utworzony u ytkownik będzie w stanie połączyć się z bazą danych. Jeśli została określona domyślna wielkość prze- strzeni tabel, zostanie ona przyznana nowemu u ytkownikowi. Dla zwykłego u ytkownika tymczasowa przestrzeń tabel jest ustawiana jako 5[UVGO #UUKIPGF (określona przez system) ale rozwijana lista pozwala na wybranie odpowiedniej tymczasowej przestrzeni tabel. Na rysunku 10.2 przedstawiono wygląd okna Create User
 16. 16. 358 Część II Zarządzanie bazą danych Rysunek 10.1. Identyfikacja u ytkownika za pomocą hasła Rysunek 10.2. Okno Create User, zakładka General z oznaczonymi opcjami umo liwiającymi utworzenie nowego u ytkownika o właściwo- ściach podobnych do właściwości u ytkownika 6*7/2'4, wykorzystywanego w przykła- dach prezentowanych w tym rozdziale. Domyślną przestrzenią tabel u ytkownika 6*7/2'4 jest 75'45 a jego tymczasową przestrzenią tabel jest 6'/2. Z powy szego wynika, e no- wemu u ytkownikowi domyślnie przyznano wszystkie przydziały i uprawnienia, które posiada u ytkownik 6*7/2'4. Jedynymi informacjami, które trzeba wprowadzić w celu
 17. 17. Rozdział 10. Zabezpieczenie i monitorowanie bazy danych 359 utworzenia nowego u ytkownika, są nazwa tego u ytkownika i hasło. Istnieje równie mo liwość wprowadzania innych informacji, które będą ró niły nowo utworzonego u ytkownika od u ytkownika 6*7/2'4. Usuwanie użytkowników Usuwanie u ytkownika z bazy danych przeprowadza się za pomocą polecenia FTQR WUGT. Polecenie FTQR WUGT posiada jeden parametr ECUECFG, którego zastosowanie po- woduje usunięcie wszystkich obiektów w schemacie u ytkownika przed usunięciem tego u ytkownika. Je eli u ytkownik posiada obiekty, konieczne jest określenie parametru ECUECFG w celu usunięcia u ytkownika. Przykładowe polecenie FTQR WUGT pokazano ni ej: FTQR WUGT 6*7/2'4 ECUECFG Wszystkie perspektywy, synonimy, procedury, funkcje lub pakiety odwołujące się do obiektów w schemacie usuniętego u ytkownika są oznaczane jako +08#.+. Jeśli póź- niej zostanie dodany u ytkownik o identycznej nazwie, nie uzyska adnych związanych z poprzednikiem. Struktury te pozostaną niedostępne nawet w przypadku późniejszego utworzenia innego u ytkownika o tej samej nazwie. Program narzędziowy Security Ma- nager pakietu OEM umo liwia usuwanie u ytkowników. Przed ostatecznym usunię- ciem u ytkownika program ten wyświetla okno z ądaniem potwierdzenia. Uprawnienia systemowe Role systemowe mogą słu yć do ustalania, kto ma prawo do wykonywania poleceń systemowych, słu ących do zarządzania bazą danych. Mo na utworzyć odpowiadające rzeczywistym potrzebom role systemowe, albo te zastosować gotowe role, dostarczone wraz z bazą danych. Spis dostępnych uprawnień, które mogą być przyznane przez role systemowe, podano w dodatku A, w QRKUKG RQNGEGPKC )4#06. Klauzula YKVJ ITCPV QRVKQP polecenia ITCPV umo liwia przekazywanie uprawnień in- nym u ytkownikom. W tabeli 10.2 wyszczególniono 15 ról systemowych, dostarczanych wraz z bazą danych Oracle. Zastosowanie tych ról umo liwia ograniczenie uprawnień systemowych przyzna- wanym rolom zarządzania bazy. Oprócz ról pokazanych w tabeli 10.2 baza danych mo e uwzględniać role generowane przez opcję Advanced Queuing Option (#3A75'4A41.', ).1$#.A#3AA75'4A41.' oraz #3A#/+0+564#614A41.'), skrypty Java (,#8#75'424+8, ,#8#+ 24+8, ,#8#'$7)24+8, ,#8#A#/+0 i ,#8#A'2.1;), Oracle Context Management (%6:#22) oraz role generowane za pomocą modułu Intelligent Agents pakietu OEM (rola 1'/A/#0#)'4). Oprócz uprawnień wykazanych w tabeli 10.2 użytkownicy ról $# oraz 4'5174%' otrzymują również prawo 70.+/+6' 6#$.'52#%'. Rola %100'%6 jest zwykle przyznawana u ytkownikom końcowym. Rola ta daje pewne mo liwości tworzenia obiektów (włącznie z prawem %4'#6' 6#$.'), jednak nie nadaje u ytkownikowi adnego limitu (ang. quota) dla przestrzeni tabel. Zatem przed przy- dzieleniem limitów przestrzeni tabel u ytkownicy roli %100'%6 nie mogą tworzyć tabel.
 18. 18. 360 Część II Zarządzanie bazą danych Tabela 10.2. Role systemowe dostarczone w Oracle9i Nazwa roli Uprawnienia przyznane roli %100'%6 #.6'4 5'55+10, %4'#6' %.756'4, %4'#6' #6#$#5' .+0-, %4'#6' 5'37'0%', %4'#6' 5;010;/, %4'#6' 6#$.', %4'#6' 8+'9 4'5174%' %4'#6' %.756'4, %4'#6' 241%'74', %4'#6' 5'37'0%', %4'#6' 6#$.', %4'#6' 64+))'4 $# Wszystkie uprawnienia systemowe 9+6* #/+0 126+10 ':2A(7..A#6#$#5' 5'.'%6 #0; 6#$.', $#%-72 #0; 6#$.', instrukcje +05'46, '.'6' oraz 72#6' na tabelach 5;5+0%8+, 5;5+0%(+. oraz 5;5+0%':2 9/A#/+0A41.' Wszystkie uprawnienia narzędzia Worspace Manger wraz z opcją )4#06 126+10 +/2A(7..A#6#$#5' $'%1/' 75'4 '.'6'A%#6#.1)A41.' prawo '.'6' na wszystkich pakietach słownika ':'%76'A%#6#.1)A41.' prawo ':'%76' na wszystkich pakietach słownika 5'.'%6A%#6#.1)A41.' prawo 5'.'%6 na wszystkich tabelach i perspektywach katalogowych %4'#6'A6;2' %4'#6' 6;2', ':'%76', ':'%76' #0; 6;2', #/+0 126+10, )4#06 126+10 4'%18'4;A%#6#.1)A190'4 412 41.', %4'#6' 41.', %4'#6' 64+))'4, %4'#6' 241%'74' 1.#2A$# #.6'4 #0; +/'05+10, #.6'4 #0; 6#$.', #0#.;' #0;, %4'#6' #0; +/'05+10, %4'#6' #0; +0':, %4'#6' #0; 6#$.', %4'#6' #0; 8+'9, 412 #0; +/'05+10, 412 #0; 6#$.', 412 #0; 8+'9, .1%- #0; 6#$.', 5'.'%6 #0; +%6+10#4;, 5'.'%6 #0; 6#$.' *5A#/+0A41.' *5A':6'40#.A1$,'%6, *5A':6'40#.A75'4 9-#/+0 %4'#6' #0; +%6+10#4;, %4'#6' %.756'4, %4'#6' 241%'74', %4'#6' 6#$.', %4'#6' 64+))'4, %4'#6' 6;2', 412 #0; +4'%614; 9-75'4 %4'#6' #0; +%6+10#4;, %4'#6' %.756'4, %4'#6' 241%'74', %4'#6' 6#$.', %4'#6' 64+))'4, %4'#6' 6;2', 412 #0; +4'%614; Rola 4'5174%' jest przyznawana programistom. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w rozdziale 5., rola 4'5174%' daje u ytkownikom najczęściej stosowane uprawnienia potrzebne do programowania aplikacji. Rola $# posiada wszystkie 124 uprawnienia dostępne na poziomie systemu z opcją nadawania tych uprawnień innym u ytkownikom ()4#06 126+10). Firma Oracle zaleca tworzenie własnych ról a nie poleganie na trzech opisanych powy- żej. Role $#, %100'%6 czy 4'5174%' mogą zostać zarzucone w przyszłych wersjach. Role +/2A(7..A#6#$#5' oraz ':2A(7..A#6#$#5' są stosowane, odpowiednio, podczas importowania i eksportowania danych z bazy (patrz rozdział 11.). Te role stanowią część roli $#. Role te mogą tak e słu yć do przyznania u ytkownikom ograniczonych uprawnień zarządzania bazą danych. Role 5'.'%6A%#6#.1)A41.', ':'%76'A%#6#.1)A41.' oraz '.'6'A%#6#.1)A41.' zostały wprowadzone w wersji Oracle8.
 19. 19. Rozdział 10. Zabezpieczenie i monitorowanie bazy danych 361 Role 5'.'%6A%#6#.1)A41.' oraz ':'%76'A%#6#.1)A41.' przyznają u ytkownikom upraw- nienia do wybierania lub wykonywania eksportowalnych obiektów słownika danych. Warto tu wspomnieć, e nie ka dy obiekt bazy danych jest eksportowany podczas peł- nego eksportu systemowego. Dokładniejsze informacje na ten temat znajdują się w roz- dziale 11. Na przykład, dynamiczne perspektywy wydajności systemu (patrz rozdział 6.) nie są eksportowane. Zatem rola 5'.'%6A%#6#.1)A41.' nie daje u ytkownikowi mo li- wości wybierania danych z dynamicznych tabel wydajności 8 41..56#6, ale daje mu mo liwość wykonywania zapytań na większości danych ze słownika danych. Podobnie rola ':'%76'A%#6#.1)A41.' daje u ytkownikom mo liwość wykonywania procedur i funkcji, które są częścią słownika danych. Prawo %4'#6' 6;2' jest uaktywniane, je eli jest stosowana opcja Option. U ytkownicy, którzy mają uaktywnione prawo %4'#6' 6;2', mogą tworzyć nowe, abstrakcyjne typy danych. Po udostępnieniu ról i uprawnień systemowych mo na ponownie sprawdzić proces two- rzenia konta. Podobnie jak w przypadku procesu tworzenia kopii zapasowej bazy da- nych, do utworzenia konta nale y posiadać uprawnienia na poziomie DBA. Jednak mo na tak e określić inne uprawnienia, które umo liwiają tworzenie nowych u ytkowników. Przykładowo, mo na utworzyć nową rolę systemową o nazwie #%%1706A%4'#614. Rola ta umo liwiałaby tylko tworzenie u ytkowników bez mo liwości wykonywania innych poleceń dostępnych administratorowi. Poni ej przedstawiono przykładowe polecenia, które utworzą taką rolę. ETGCVG TQNG #%%1706A%4'#614 ITCPV %4'#6' 5'55+10 %4'#6' 75'4 #.6'4 75'4 VQ #%%1706A%4'#614 Pierwsze polecenie z powy szego przykładu tworzy rolę o nazwie #%%1706A%4'#614, natomiast drugie przyznaje tej roli mo liwość zalogowania (%4'#6' 5'55+10) oraz tworze- nia i zmiany kont (%4'#6' 75'4 oraz #.6'4 75'4). Przykładowo, rola #%%1706A%4'#614 mo e być wykorzystywana przez centralne biuro pomocy, którego zadaniem byłoby koordynowanie tworzenia wszystkich nowych kont w danej aplikacji. Rolę tę mo na utworzyć za pomocą pakietu OEM przez wybranie opcji Create Role (Utwórz rolę) i wprowadzenie odpowiednich informacji. Na rysunku 10.3 przedstawiono sposób two- rzenia roli #%%1706A%4'#614 za pomocą programu narzędziowego Security Manager pa- kietu OEM. Rysunek 10.4 przedstawia sposób przypisania uprawnień do tej roli. Centralne tworzenie kont jest pomocne w zapewnianiu odpowiednich procedur autory- zacji ądań dostępu do poszczególnych kont. Elastyczność przyznawania uprawnień i ról systemowych umo liwia przydzielenie u ytkownikowi (kontynuując przykład, mo- głoby to być centralne biuro pomocy) uprawnień pozwalających na tworzenie kont bez zapewnienia temu u ytkownikowi mo liwości wykonywania zapytań do bazy danych. Mo liwość tworzenia roli #%%1706A%4'#614 jest szczególnie u yteczna podczas wdra ania oprogramowania pakietowego. Liczni, niezale ni od siebie producenci aplikacji pakie- towych zało yli, e u ytkownicy tych aplikacji będą posiadali pełne uprawnienia admi- nistratora bazy danych, kiedy faktycznie są potrzebne jedynie mo liwości wykonywania poleceń ETGCVG WUGT oraz CNVGT WUGT. Utworzenie roli #%%1706A%4'#614 pozwoli na ograniczenie schematu pakietu uprawnień właściciela w pozostałej części bazy danych.
 20. 20. 362 Część II Zarządzanie bazą danych Rysunek 10.3. Tworzenie roli ACCOUNT_ CREATOR Rysunek 10.4. Przypisanie uprawnień systemowych roli ACCOUNT_ CREATOR Role określone jako domyślne są uaktywniane po ka dym zalogowaniu. Za pomocą klauzuli FGHCWNV TQNG polecenia CNVGT WUGT mo na zmieniać domyślną rolę u ytkownika. Mo na równie określić, e dany u ytkownik nie posiada adnych ról uaktywnianych domyślnie. CNVGT WUGT 6*7/2'4 FGHCWNV TQNG 010' Mo na określić role do uaktywnienia. CNVGT WUGT 6*7/2'4 FGHCWNV TQNG %100'%6
 21. 21. Rozdział 10. Zabezpieczenie i monitorowanie bazy danych 363 Mo na równie określić role, które nie powinny być uaktywniane po rozpoczęciu sesji. CNVGT WUGT 6*7/2'4 FGHCWNV TQNG CNN GZEGRV #%%1706A%4'#614 Określenie danej roli jako domyślnej za pomocą polecenia CNVGT WUGT nie powiedzie się, je eli rola ta nie została ju wcześniej przyznana u ytkownikowi. Przykładowo, je eli dany u ytkownik nie posiada roli %100'%6 na poziomie systemu, wtedy próba ustawienia dla u ytkownika tej roli jako domyślnej zakończy się wystąpieniem następującego komu- nikatu o błędzie: 14# TQNG %100'%6 FQGU PQV GZKUVU Je eli określona rola jest specyficzną rolą bazy danych, która nie została przyznana u ytkownikowi, polecenie CNVGT WUGT nie powiedzie się i wystąpi następujący komunikat o błędzie: 14# '(#7.6 41.' #%%1706A%4'#614 PQV ITCPVGF VQ WUGT Zatem przed ustalaniem domyślnych ról u ytkowników jest konieczne przyznanie tych ról. W przypadku zastosowania klauzuli FGHCWNV TQNG CNN wszystkie role u ytkownika są uaktywniane po rozpoczęciu sesji u ytkownika. Je eli planowane jest dynamiczne aktywowanie i dezaktywowanie ról w ró nych częściach aplikacji (za pomocą poleceń UGV TQNG), wtedy nale y kontrolować, które role są uaktywniane domyślnie. Parametr /#:A'0#$.'A41.'5 pliku init.ora ogranicza liczbę ról, jakie każdy użytkow- nik może jednocześnie posiadać jako aktywne. Dla systemu Oracle9i wartością do- myślną jest . Przy tworzeniu roli jest ona uaktywniana domyślnie. Jeżeli jest tworzonych wiele ról, wtedy można przekroczyć ustawienie /#:A'0#$.'A41.'5, nawet jeżeli nie jest się użytkownikiem tych ról. Profile użytkownika Profile u ytkownika mogą słu yć do określania limitów ilości zasobów systemu i bazy danych dostępnych dla u ytkownika oraz do zarządzania ograniczeniami hasła. Je eli w bazie danych nie określono adnych profili, wtedy jest wykorzystany profil domyślny określający brak ograniczeń dostępu do zasobów dla wszystkich u ytkowników. W tabeli 10.3 wyszczególniono zasoby, do których mo na ograniczyć dostęp za pomocą profili. Ustawienia 2#55914A4'75'A/#: oraz 2#55914A4'75'A6+/' wzajemnie się wykluczają. Jeżeli jeden z tych parametrów jest ustawiony na określoną wartość, wartość drugiego musi być ustawiona jako 70.+/+6'.
 22. 22. 364 Część II Zarządzanie bazą danych Tabela 10.3. Zasoby, które mo na ograniczać przez odpowiednie ustawianie profili Zasób Opis 5'55+10A2'4A75'4 Liczba współbie nych sesji otwieranych przez u ytkownika w instancji. %27A2'4A5'55+10 Czas pracy procesora poświęcony jednej sesji, wyra ony w setnych częściach sekundy. %27A2'4A%#.. Czas pracy procesora wykorzystany do przetwarzania jednego kroku instrukcji SQL: analizy składniowej, wykonywania instrukcji lub pobierania danych, wyra ony w setnych sekundy. %100'%6A6+/' Czas w minutach, w ciągu którego sesja mo e realizować połączenie z bazą danych. +.'A6+/' Czas w minutach, w ciągu którego niewykorzystywana sesja mo e realizować połączenie z bazą danych. .1)+%#.A4'#5A2'4A5'55+10 Liczba bloków bazy danych odczytywanych w czasie sesji. .1)+%#.A4'#5A2'4A%#.. Liczba bloków bazy danych odczytywanych w czasie kroku przetwarzania instrukcji SQL: analizy składniowej, wykonywania lub pobierania. 24+8#6'A5)# Wielkość przestrzeni prywatnej, jaką sesja mo e przydzielić w dzielonym obszarze SQL (ang. Shared SQL Pool) globalnego obszaru systemu 5)# (dla serwera wielowątkowego MTS). %1/215+6'A.+/+6 Limit zło ony, bazujący na poprzednich limitach. (#+.'A.1)+0A#66'/265 Liczba kolejnych nieudanych prób zalogowania, po przekroczeniu której nastąpi zablokowanie konta. 2#55914A.+('A6+/' Czas wa ności hasła wyra ony jako liczba dni. 2#55914A4'75'A6+/' Czas, po którym mo na ponownie wykorzystać hasło, wyra ony w dniach. 2#55914A4'75'A/#: Liczba określająca, ile razy trzeba zmienić hasło przed ponownym wykorzystaniem ju u ywanego hasła. 2#55914A.1%-A6+/' Czas zablokowania hasła po przekroczeniu ustawienia (#+.'A.1)+0A #66'/265, wyra ony w dniach. 2#55914A)4#%'A6+/' Okres „tymczasowego okresu wa ności”, kiedy hasło mo e być w dalszym ciągu zmienione, po osiągnięciu jego 2#55914A.+('A6+/'. Parametr ten wyra any jest jako liczba dni. 2#55914A8'4+(;A(70%6+10 Nazwa funkcji wykorzystanej do oceny zło oności hasła. Baza danych Oracle dostarcza jedną taką funkcję. Istnieje mo liwość jej edytowania. Jak wynika z tabeli 10.3, istnieje mo liwość ograniczenia dostępu do pewnej liczby za- sobów. Warto podkreślić, e wszystkie te ograniczenia są reakcyjne — adna akcja nie występuje przed przekroczeniem limitu zasobu. Zatem profile nie mogą wspomagać za- pobiegania wykorzystywania przez niekontrolowane zapytania du ych ilości zasobów systemowych przed wyczerpaniem określonego limitu. Dopiero, gdy ten limit zostanie osiągnięty, wykonywanie instrukcji SQL będzie zatrzymane. Profile są tworzone za pomocą polecenia ETGCVG RTQHKNG. Polecenie CNVGT RTQHKNG, które przedstawiono w poni szym przykładzie, słu y do modyfikowania istniejących profili. Tutaj następuje zmiana profilu '(#7.6 bazy danych w celu ustawienia maksy- malnego czasu jałowego, tj. kiedy sesja jest nieaktywna, (ang. idle time) na 1 godzinę: CNVGT RTQHKNG '(#7.6 KFNGAVKOG
 23. 23. Rozdział 10. Zabezpieczenie i monitorowanie bazy danych 365 Program narzędziowy Security Manager pakietu OEM daje mo liwość tworzenia i za- rządzania profilami poprzez graficzny interfejs u ytkownika. Na rysunku 10.5 przedsta- wiono wygląd okna z domyślnymi ustawieniami profilu, gdzie wykazano przydzielone zasoby profilu. Rysunek 10.5. Ustawienia profilu DEFAULT Stosowanie profili umo liwia równie zarządzanie zło onością hasła i jego czasem ist- nienia. Zagadnienia te opisano w następnym podrozdziale. Zarządzanie hasłem Profile mogą słu yć do zarządzania uniewa nianiem, ponownym wykorzystaniem i zło o- nością haseł. Na przykład, mo na ograniczyć czas istnienia hasła i zablokować konto, któ- rego hasło jest za stare. Mo liwe jest równie wymuszenie przynajmniej średniej zło o- ności haseł oraz ich blokowanie przy powtórzonych, nieudanych próbach zalogowania. Na przykład, je eli parametr (#+.'A.1)+0A#66'/265 profilu u ytkownika jest ustawio- ny na wartość , wtedy dozwolonych jest pięć kolejnych nieudanych prób zalogowania. Szósta próba zakończona niepowodzeniem spowoduje zablokowanie konta. Jeżeli podczas piątej próby zostanie podane prawidłowe hasło, wtedy licznik nieuda- nych prób zalogowania zostaje wyzerowany. Umożliwia to przeprowadzenie kolejnych 5 nieudanych prób zalogowania przed zablokowaniem konta. Poni ej przedstawiono przykładowe polecenia prowadzące do utworzenia profilu .+/+ 6'A241(+.' dla u ytkownika ,#0': ETGCVG RTQHKNG .+/+6'A241(+.' NKOKV (#+.'A.1)+0A#66'/265
 24. 24. 366 Część II Zarządzanie bazą danych ETGCVG WUGT ,#0' KFGPVKHKGF D[ ';4' RTQHKNG .+/+6'A241(+.' ITCPV %4'#6' 5'55+10 VQ ,#0' W razie wystąpienia pięciu kolejnych nieudanych połączeń z kontem ,#0' system Oracle automatycznie zablokuje to konto. Jeśli następnie zostanie podane prawidłowe hasło dla konta ,#0', nastąpi wyświetlenie komunikatu o błędzie: %QPPGEV LCPGG[TG '4414 14# VJG CEEQWPV KU NQEMGF Aby odblokować konto, nale y zastosować klauzulę CEEQWPV WPNQEM polecenia CNVGT WUGT wydanego z poziomu konta $# —administratora bazy danych. Poni ej przedsta- wiono odpowiedni przykład: CNVGT WUGT ,#0' CEEQWPV WPNQEM Po odblokowaniu konta połączenia z kontem ,#0' są ponownie dozwolone. Istnieje rów- nie mo liwość ręcznego zablokowania konta za pomocą klauzuli CEEQWPV NQEM polece- nia CNVGT WUGT. CNVGT WUGT ,#0' CEEQWPV NQEM Jeśli konto zostanie zablokowane w związku z powtórzonymi nieudanymi próbami po- łączenia, jego odblokowanie nastąpi automatycznie po przekroczeniu wartości ustawie- nia profilu konta 2#55914A.1%-A6+/'. Na przykład, je eli parametr 2#55914A.1%-A6+/' jest ustawiony na , wtedy konto ,#0' z poprzedniego przykładu pozostanie zablokowane przez jeden dzień, po czym nastąpi jego odblokowanie. Mo na równie ustalić maksymalny czas wa ności hasła za pomocą ustawienia 2#5 5914A.+('A6+/' w ramach profilu. Na przykład, mo na wymusić na u ytkownikach o profilu .+/+6'A241(+.' zmianę haseł co 30 dni. CNVGT RTQHKNG .+/+6'A241(+.' NKOKV 2#55914A.+('A6+/' W powy szym przykładzie zastosowano polecenie CNVGT RTQHKNG w celu modyfikacji profilu .+/+6'A241(+.'. Wartość 2#55914A.+('A6+/' jest ustawiona na , zatem uniewa nienie hasła ka dego konta korzystającego z tego profilu nastąpi po 30 dniach. Je eli hasło zostało uniewa nione, nale y je zmienić podczas następnego zalogowania. Konieczne jest dokonanie tego w czasie określonym w profilu jako tymczasowy okres wa ności. Parametr tymczasowego okresu wa ności nazywa się 2#55914A)4#%'A6+/'. Je eli hasło nie zostanie zmienione w ciągu tymczasowego okresu wa ności, konto zo- stanie uniewa nione. Jeżeli zastosowano parametr 2#55914A.+('A6+/', należy poinstruować użytkowni- ków o sposobach łatwej zmiany haseł. Istotna jest ró nica pomiędzy uniewa nieniem a zablokowaniem konta. Z treści tego podrozdziału wynika, e zablokowane konto mo e zostać z upływem czasu automatycz- nie odblokowane. Konto uniewa nione wymaga osobistej interwencji ze strony admini- stratora bazy danych w celu jego ponownego uaktywnienia.

×