Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MySQL. Opis języka

1,976 views

Published on

to najpopularniejsza na świecie baza danych dostępna na licencji open source. Dzięki swojej wydajności, szybkości działania, stabilności i rozbudowanym mechanizmom zabezpieczeń jest wykorzystywana niemal do wszystkich zadań, do jakich może być potrzebna baza danych. Stanowi zaplecze dla wielu aplikacji korporacyjnych, witryn WWW i sklepów internetowych. Bogactwo funkcji i możliwości to ogromna zaleta środowiska MySQL, jednakże zapamiętanie składni, parametrów i sposobów stosowania wszystkich poleceń i rozszerzeń jest praktycznie niemożliwe. Każdy, kto chce biegle posługiwać się tą bazą, powinien mieć pod ręką materiały opisujące stosowany w niej język SQL.

Książka "MySQL. Opis języka" to najlepsze źródło takich informacji. Stworzona, zredagowana i sprawdzona przez pracowników działów pomocy i produkcji firmy MySQL AB publikacja zawiera wszystko, co może być potrzebne użytkownikowi bazy danych MySQL. Przedstawia zarówno zagadnienia podstawowe, takie jak: struktura języka, typy danych i zasady konstruowania zapytań, jak i tematy zaawansowane: transakcje, replikację oraz administrowanie bazą. Szczegółowo opisane są również wszystkie zagadnienia związane z zaimplementowanym w niej językiem SQL.

* Podstawowe informacje o MySQL
* Język SQL -- instrukcje, typy danych, funkcje i operatory
* Zapytania
* Definiowanie danych
* Obsługa transakcji
* Zarządzanie kontami użytkowników
* Konserwacja tabel
* Replikacja baz danych
* Rozszerzenia MySQL dla systemów GIS
* Procedury składowane
* Obsługa błędów

Jeśli szukasz pewnego źródła wiedzy o MySQL, nie mogłeś lepiej trafić.

 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

MySQL. Opis języka

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI MySQL. Opis jêzyka KATALOG KSI¥¯EK Autor: Paul Dubois T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Anna Zawadzka ISBN: 83-7361-688-8 KATALOG ONLINE Tytu³ orygina³u: MySQL Language Reference Format: B5, stron: 472 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA MySQL to najpopularniejsza na wiecie baza danych dostêpna na licencji open source. Dziêki swojej wydajno ci, szybko ci dzia³ania, stabilno ci i rozbudowanym mechanizmom zabezpieczeñ jest wykorzystywana niemal do wszystkich zadañ, do CENNIK I INFORMACJE jakich mo¿e byæ potrzebna baza danych. Stanowi zaplecze dla wielu aplikacji korporacyjnych, witryn WWW i sklepów internetowych. Bogactwo funkcji i mo¿liwo ci ZAMÓW INFORMACJE to ogromna zaleta rodowiska MySQL, jednak¿e zapamiêtanie sk³adni, parametrów O NOWO CIACH i sposobów stosowania wszystkich poleceñ i rozszerzeñ jest praktycznie niemo¿liwe. Ka¿dy, kto chce biegle pos³ugiwaæ siê t¹ baz¹, powinien mieæ pod rêk¹ materia³y ZAMÓW CENNIK opisuj¹ce stosowany w niej jêzyk SQL. Ksi¹¿ka „MySQL. Opis jêzyka” to najlepsze ród³o takich informacji. Stworzona, zredagowana i sprawdzona przez pracowników dzia³ów pomocy i produkcji firmy CZYTELNIA MySQL AB publikacja zawiera wszystko, co mo¿e byæ potrzebne u¿ytkownikowi bazy danych MySQL. Przedstawia zarówno zagadnienia podstawowe, takie jak: struktura FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE jêzyka, typy danych i zasady konstruowania zapytañ, jak i tematy zaawansowane: transakcje, replikacjê oraz administrowanie baz¹. Szczegó³owo opisane s¹ równie¿ wszystkie zagadnienia zwi¹zane z zaimplementowanym w niej jêzykiem SQL. • Podstawowe informacje o MySQL • Jêzyk SQL — instrukcje, typy danych, funkcje i operatory • Zapytania • Definiowanie danych • Obs³uga transakcji • Zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników • Konserwacja tabel • Replikacja baz danych Wydawnictwo Helion • Rozszerzenia MySQL dla systemów GIS ul. Chopina 6 • Procedury sk³adowane 44-100 Gliwice • Obs³uga b³êdów tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 2. 2. Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne .............................................................................. 9 1.1. Na temat tego podręcznika....................................................................................... 9 1.1.1. Zasady przyjęte w tym podręczniku .......................................................... 10 1.2. Omówienie systemu zarządzania bazą danych MySQL......................................... 12 1.2.1. Historia MySQL ........................................................................................ 13 1.2.2. Główne cechy MySQL .............................................................................. 14 1.2.3. Stabilność MySQL .................................................................................... 17 1.2.4. Jak du e mogą być tabele MySQL ............................................................ 18 1.2.5. Zgodność z rokiem 2000 ........................................................................... 19 1.3. Omówienie MySQL AB ........................................................................................ 21 1.3.1. Model biznesowy i usługi MySQL AB...................................................... 22 1.3.2. Informacje o kontakcie .............................................................................. 25 1.4. Obsługa techniczna oraz wydawanie licencji MySQL ........................................... 26 1.4.1. Obsługa techniczna oferowana przez MySQL AB........................................ 26 1.4.2. Prawa autorskie i licencje .......................................................................... 27 1.4.3. Licencje MySQL ....................................................................................... 28 1.4.4. Logo i znaki towarowe MySQL ................................................................ 30 1.5. Plany rozwoju MySQL .......................................................................................... 32 1.5.1. MySQL 4.0 w skrócie................................................................................ 33 1.5.2. MySQL 4.1 w skrócie................................................................................ 35 1.5.3. MySQL 5.0: następna wersja rozwojowa .................................................. 37 1.6. MySQL i przyszłość (TODO) ................................................................................ 37 1.6.1. Nowe mechanizmy planowane dla wersji 4.1............................................ 38 1.6.2. Nowe funkcje planowane dla wersji 5.0 .................................................... 38 1.6.3. Nowe funkcje planowane dla 5.1............................................................... 39 1.6.4. Nowe funkcje planowane w bliskiej przyszłości ......................................... 40 1.6.5. Nowe funkcje planowane w niezbyt odległej przyszłości.......................... 43 1.6.6. Nowe funkcje, których wdro enia nie planujemy.......................................... 44 1.7. Źródła informacji o MySQL .................................................................................. 45 1.7.1. Listy dyskusyjne poświęcone MySQL ...................................................... 45 1.7.2. Wspomaganie środowiska MySQL na IRC (Internet Relay Chat)............. 54 1.8. Zgodność MySQL ze standardami ......................................................................... 55 1.8.1. Standardy spełniane przez MySQL............................................................ 56 1.8.2. Wybieranie trybów MySQL ...................................................................... 56 1.8.3. Uruchamianie MySQL w trybie ANSI ...................................................... 56 1.8.4. Rozszerzenia MySQL do standardu SQL .................................................. 57
 3. 3. 4 Spis treści 1.8.5. Rozbie ności między MySQL a standardem SQL ........................................ 60 1.8.6. Jak MySQL radzi sobie z ograniczeniami ................................................. 67 1.8.7. Znane błędy i projektowe braki w MySQL................................................ 69 Rozdział 2. Struktura języka .............................................................................. 77 2.1. Literały................................................................................................................... 77 2.1.1. Łańcuchy ................................................................................................... 77 2.1.2. Liczby........................................................................................................ 80 2.1.3. Wartości szesnastkowe .............................................................................. 80 2.1.4. Wartości logiczne ...................................................................................... 81 2.1.5. Wartości NULL ......................................................................................... 81 2.2. Nazwy baz danych, tabel, indeksów, kolumn i aliasów ......................................... 81 2.2.1. Kwalifikatory identyfikatorów .................................................................. 83 2.2.2. Znaczenie wielkości liter w nazwach identyfikatorów .............................. 83 2.3. Zmienne definiowane przez u ytkownika.............................................................. 85 2.4. Zmienne systemowe............................................................................................... 87 2.4.1. Strukturalne zmienne systemowe .............................................................. 89 2.5. Składnia komentarza .............................................................................................. 91 2.6. Traktowanie słów zastrze onych w MySQL.......................................................... 92 Rozdział 3. Obsługa zestawów znaków ............................................................... 95 3.1. Ogólne informacje o zestawach znaków i sortowaniu ........................................... 95 3.2. Zestawy znaków i porządki sortowania w MySQL................................................ 96 3.3. Określanie domyślnego zestawu znaków i sortowania........................................... 98 3.3.1. Zestaw znaków i sortowanie dla serwera................................................... 98 3.3.2. Zestaw znaków i sortowanie dla bazy danych ........................................... 99 3.3.3. Zestaw znaków i sortowanie dla tabeli .................................................... 100 3.3.4. Zestaw znaków i sortowanie dla kolumny ............................................... 100 3.3.5. Przykłady przypisywania zestawu znaków i sortowania ......................... 101 3.3.6. Zestawy znaków i sortowanie dla połączenia .......................................... 102 3.3.7. Zestaw znaków i sortowanie dla łańcucha znaków.................................. 104 3.3.8. Wykorzystywanie COLLATE w instrukcjach SQL .................................... 105 3.3.9. Priorytet klauzuli COLLATE .................................................................. 106 3.3.10. Operator BINARY................................................................................... 106 3.3.11. Niektóre przypadki specjalne, w których trudno określić sortowanie...... 106 3.3.12. Sortowania muszą być odpowiednie dla danego zestawu znaków........... 107 3.3.13. Przykład wpływu porządku sortowania ................................................... 108 3.4. Operacje, na które ma wpływ obsługa zestawów znaków.................................... 109 3.4.1. Łańcuchy wyjściowe ............................................................................... 109 3.4.2. CONVERT()............................................................................................ 110 3.4.3. CAST() .................................................................................................... 110 3.4.4. Instrukcje SHOW .................................................................................... 111 3.5. Obsługa Unicode.................................................................................................. 112 3.6. UTF8 dla metadanych .......................................................................................... 113 3.7. Kompatybilność z innymi systemami zarządzania bazą danych .......................... 115 3.8. Nowy format pliku konfiguracji zestawu znaków................................................ 115 3.9. Narodowe zestawy znaków.................................................................................. 115 3.10. Aktualizacja zestawów znaków z MySQL 4.0..................................................... 116 3.10.1. Zestawy znaków w wersji 4.0 i odpowiadające im w wersji 4.1 pary składające się z zestawu znaków i sortowania......................................... 117 3.10.2. Przekształcanie kolumn znakowych wersji 4.0 na format 4.1 ................. 118 3.11. Zestawy znaków i sortowania obsługiwane przez MySQL.................................. 118 3.11.1. Zestawy znaków standardu Unicode ....................................................... 119 3.11.2. Zestawy znaków zachodnioeuropejskich................................................. 120 3.11.3. Zestawy znaków dla Europy Centralnej .................................................. 121
 4. 4. Spis treści 5 3.11.4. Zestawy znaków południowoeuropejskich i środkowowschodnich......... 122 3.11.5. Zestawy znaków regionu bałtyckiego...................................................... 123 3.11.6. Zestawy znaków dla cyrylicy................................................................... 123 3.11.7. Azjatyckie zestawy znaków..................................................................... 124 Rozdział 4. Typy kolumn .................................................................................. 125 4.1. Przegląd typów dla kolumny................................................................................ 126 4.1.1. Omówienie typów liczbowych ................................................................ 126 4.1.2. Przegląd typów związanych z datą i czasem............................................ 129 4.1.3. Przegląd typów łańcuchowych ................................................................ 130 4.2. Typy liczbowe...................................................................................................... 132 4.3. Typy związane z datą i czasem ............................................................................ 135 4.3.1. Typy DATETIME, DATE i TIMESTAMP............................................. 137 4.3.2. Typ TIME................................................................................................ 142 4.3.3. Typ YEAR............................................................................................... 143 4.3.4. Problem roku 2000 a typy związane z datą.............................................. 144 4.4. Typy łańcuchowe ................................................................................................. 144 4.4.1. Typy CHAR i VARCHAR ...................................................................... 144 4.4.2. Typy BLOB i TEXT................................................................................ 146 4.4.3. Typ Enum ................................................................................................ 147 4.4.4. Typ SET .................................................................................................. 149 4.5. Rozmiar pamięci potrzebnej dla typów kolumn................................................... 151 4.6. Wybieranie odpowiedniego typu dla kolumny..................................................... 152 4.7. Wykorzystywanie typów kolumn z innych mechanizmów baz danych ............... 153 Rozdział 5. Funkcje i operatory ........................................................................ 155 5.1. Operatory ............................................................................................................. 156 5.1.1. Nawiasy ................................................................................................... 156 5.1.2. Operatory porównania ............................................................................. 156 5.1.3. Operatory logiczne .................................................................................. 161 5.1.4. Operatory rozró niania wielkości liter..................................................... 163 5.2. Funkcje kontroli przepływu ................................................................................. 163 5.3. Funkcje łańcuchowe............................................................................................. 166 5.3.1. Funkcje porównywania łańcuchów.......................................................... 176 5.4. Funkcje liczbowe ................................................................................................. 178 5.4.1. Operatory arytmetyczne........................................................................... 178 5.4.2. Funkcje matematyczne ............................................................................ 180 5.5. Funkcje daty i godziny ......................................................................................... 186 5.6. Funkcje obsługi wyszukiwania pełnotekstowego................................................. 202 5.6.1. Boolowskie wyszukiwania pełnotekstowe............................................... 205 5.6.2. Wyszukiwania pełnotekstowe z rozwijaniem zapytania .......................... 207 5.6.3. Ograniczenia dla wyszukiwania pełnotekstowego................................... 208 5.6.4. Modyfikowanie wyszukiwania pełnotekstowego MySQL ...................... 209 5.6.5. Lista rzeczy do zrobienia dla wyszukiwania pełnotekstowego ................ 211 5.7. Funkcje konwersji typów ..................................................................................... 211 5.8. Inne funkcje ......................................................................................................... 214 5.8.1. Funkcje bitowe ........................................................................................ 214 5.8.2. Funkcje szyfrujące................................................................................... 215 5.8.3. Funkcje informacyjne .............................................................................. 219 5.8.4. Funkcje ró ne .......................................................................................... 223 5.9. Funkcje i modyfikatory do zastosowania z klauzulami GROUP BY................... 226 5.9.1. Funkcje GROUP BY (agregujące)........................................................... 226 5.9.2. Modyfikatory GROUP BY ...................................................................... 229 5.9.3. GROUP BY z ukrytymi polami............................................................... 232
 5. 5. 6 Spis treści Rozdział 6. Składnia instrukcji SQL .................................................................. 235 6.1. Instrukcje operujące na danych ............................................................................ 235 6.1.1. Składnia instrukcji DELETE ................................................................... 235 6.1.2. Składnia instrukcji DO ............................................................................ 238 6.1.3. Składnia instrukcji HANDLER ............................................................... 238 6.1.4. Składnia instrukcji INSERT .................................................................... 240 6.1.5. Składnia instrukcji LOAD DATA INFILE.............................................. 246 6.1.6. Składnia instrukcji REPLACE................................................................. 255 6.1.7. Składnia instrukcji SELECT.................................................................... 256 6.1.8. Składnia podzapytań................................................................................ 265 6.1.9. Składnia instrukcji TRUNCATE ............................................................. 276 6.1.10. Składnia instrukcji UPDATE................................................................... 276 6.2. Instrukcje definiowania danych ........................................................................... 278 6.2.1. Składnia instrukcji ALTER DATABASE ............................................... 278 6.2.2. Składnia instrukcji ALTER TABLE........................................................ 279 6.2.3. Składnia instrukcji CREATE DATABASE............................................. 285 6.2.4. Składnia instrukcji CREATE INDEX ..................................................... 285 6.2.5. Składnia instrukcji CREATE TABLE ..................................................... 287 6.2.6. Składnia instrukcji DROP DATABASE.................................................. 301 6.2.7. Składnia instrukcji DROP INDEX .......................................................... 302 6.2.8. Składnia instrukcji DROP TABLE.......................................................... 302 6.2.9. Składnia instrukcji RENAME TABLE.................................................... 303 6.3. Instrukcje programu MySQL ............................................................................... 304 6.3.1. Składnia instrukcji DESCRIBE (odczytywanie informacji na temat kolumn) ........................................... 304 6.3.2. Składnia instrukcji USE........................................................................... 304 6.4. Instrukcje obsługi transakcji i blokowania ........................................................... 305 6.4.1. Składnia instrukcji START TRANSACTION, COMMIT oraz ROLLBACK.................................................................................... 305 6.4.2. Instrukcje niemo liwe do wycofania ....................................................... 306 6.4.3. Instrukcje wykonujące niejawne zatwierdzenie......................................... 306 6.4.4. Składnia instrukcji SAVEPOINT i ROLLBACK TO SAVEPOINT....... 307 6.4.5. Składnia instrukcji LOCK TABLES oraz UNLOCK TABLES .............. 307 6.4.6. Składnia instrukcji SET TRANSACTION .............................................. 310 6.5. Administracja bazą danych .................................................................................. 311 6.5.1. Instrukcje zarządzające kontami u ytkowników ....................................... 311 6.5.2. Instrukcje do konserwacji tabel ............................................................... 319 6.5.3. Składnia instrukcji SET i SHOW ............................................................ 326 6.5.4. Inne instrukcje administracyjne ............................................................... 347 6.6. Instrukcje replikacji.............................................................................................. 352 6.6.1. Instrukcje SQL sterujące serwerem głównym ......................................... 352 6.6.2. Instrukcje SQL sterujące serwerami podrzędnymi .................................. 354 Rozdział 7. Rozszerzenia przestrzenne w MySQL ............................................... 365 7.1. Wstęp ................................................................................................................... 365 7.2. Model geometryczny OpenGIS............................................................................ 366 7.2.1. Hierarchia klas geometrycznych.............................................................. 366 7.2.2. Klasa Geometry ....................................................................................... 368 7.2.3. Klasa Point .............................................................................................. 369 7.2.4. Klasa Curve ............................................................................................. 369 7.2.5. Klasa LineString ...................................................................................... 370 7.2.6. Klasa Surface........................................................................................... 370 7.2.7. Klasa Polygon.......................................................................................... 370 7.2.8. Klasa GeometryCollection....................................................................... 371
 6. 6. Spis treści 7 7.2.9. Klasa MultiPoint...................................................................................... 371 7.2.10. Klasa MultiCurve .................................................................................... 372 7.2.11. Klasa MultiLineString ............................................................................. 372 7.2.12. Klasa MultiSurface .................................................................................. 372 7.2.13. Klasa MultiPolygon................................................................................. 373 7.3. Obsługiwane formaty danych przestrzennych...................................................... 373 7.3.1. Format tekstowy WKT ............................................................................ 374 7.3.2. Format binarny WKB .............................................................................. 374 7.4. Tworzenie bazy danych z rozszerzeniami przestrzennymi................................... 375 7.4.1. Typy danych przestrzennych w MySQL ................................................. 375 7.4.2. Tworzenie wartości przestrzennych......................................................... 376 7.4.3. Tworzenie kolumn przestrzennych .......................................................... 379 7.4.4. Wypełnianie kolumn przestrzennych....................................................... 379 7.4.5. Pobieranie danych przestrzennych........................................................... 381 7.5. Analiza informacji przestrzennych....................................................................... 381 7.5.1. Funkcje konwersji formatów geometrycznych ........................................ 382 7.5.2. Funkcje klasy Geometry .......................................................................... 382 7.5.3. Funkcje tworzące nowe geometrie na podstawie istniejących ................. 388 7.5.4. Funkcje testujące relacje przestrzenne między obiektami geometrycznymi ......................................................... 389 7.5.5. Relacje między minimalnymi prostokątami otaczającymi dla poszczególnych geometrii.................................................................. 390 7.5.6. Funkcje sprawdzające relacje przestrzenne pomiędzy geometriami ........ 391 7.6. Optymalizacja analizy przestrzennej.................................................................... 392 7.6.1. Tworzenie indeksów przestrzennych ....................................................... 392 7.6.2. Wykorzystanie indeksu przestrzennego................................................... 393 7.7. Zgodność MySQL ze standardem ........................................................................ 395 7.7.1. Niezaimplementowane funkcje GIS ........................................................ 395 Rozdział 8. Procedury i funkcje składowane ..................................................... 397 8.1. Składnia procedur składowanych......................................................................... 398 8.1.1. Utrzymanie procedur składowanych........................................................ 398 8.1.2. SHOW PROCEDURE STATUS oraz SHOW FUNCTION STATUS.... 401 8.1.3. Instrukcja CALL...................................................................................... 402 8.1.4. Instrukcja zło ona BEGIN ... END.......................................................... 402 8.1.5. Instrukcja DECLARE.............................................................................. 402 8.1.6. Zmienne w procedurach składowanych................................................... 402 8.1.7. Warunki i podprogramy obsługi .............................................................. 403 8.1.8. Kursory.................................................................................................... 405 8.1.9. Konstrukcje sterowania przepływem sterowania..................................... 406 Rozdział 9. Obsługa błędów w MySQL .............................................................. 409 9.1. Zwracane błędy .................................................................................................... 409 9.2. Komunikaty błędów............................................................................................. 419 Dodatek A Rozwiązywanie problemów z zapytaniami ........................................435 A.1. Zagadnienia związane z zapytaniami ................................................................... 435 A.1.1. Wielkość liter przy wyszukiwaniu........................................................... 435 A.1.2. Problemy z kolumnami typu DATE ........................................................ 436 A.1.3. Problemy z wartościami NULL ............................................................... 437 A.1.4. Problemy z synonimami kolumn ............................................................. 438 A.1.5. Błąd wycofania dla tabel nietransakcyjnych............................................ 439 A.1.6. Usuwanie wierszy ze związanych tabel ................................................... 439 A.1.7. Rozwiązywanie problemów z brakującymi wierszami ............................ 440 A.1.8. Problemy z porównaniami zmiennoprzecinkowymi................................ 441
 7. 7. 8 Spis treści A.2. Problemy związane z optymalizatorem................................................................ 443 A.3. Problemy z definicją tabel.................................................................................... 444 A.3.1. Problemy z instrukcją ALTER TABLE................................................... 444 A.3.2. Jak zmienić porządek kolumn w tabeli .................................................... 445 A.3.3. Problemy z tabelami tymczasowymi ....................................................... 445 Dodatek B Wyrażenia regularne w MySQL........................................................ 447 Skorowidz...................................................................................... 451
 8. 8. Rozdział 4. Typy kolumn W MySQL dostępnych jest wiele typów danych, które mo na pogrupować w kilku pod- stawowych kategoriach, takich jak typy liczbowe, typy związane z datą i czasem oraz typy łańcuchowe. Na początku tego rozdziału przedstawiony zostanie przegląd wspo- mnianych przed chwilą typów kolumn, po czym nastąpi bardziej szczegółowy opis ich właściwości z podziałem na poszczególne kategorie i wreszcie zamieszczone zostanie podsumowanie informacji dotyczących wymagań co do rozmiaru pamięci potrzebnej do przechowania danej kolumny. Sam przegląd jest z zamierzenia krótki. Dodatkowe informacje o poszczególnych typach kolumn, na przykład dopuszczalny format, w któ- rym mo na deklarować wartości, zostały uwzględnione w szczegółowych omówieniach. Od wersji 4.1 MySQL rozpoznaje rozszerzenia do obsługi danych przestrzennych. Informacje o typach przestrzennych znajdują się w rozdziale 7. tego podręcznika. W części opisu typów kolumn zastosowane zostały następujące reguły: / Wskazuje maksymalny rozmiar wyświetlania liczby lub łańcucha. Maksymalnym dopuszczalnym rozmiarem wyświetlania jest 255. & Dotyczy typów zmiennoprzecinkowych i stałoprzecinkowych. Określa liczbę cyfr po kropce dziesiętnej. Maksymalna dopuszczalna wartość wynosi 30, ale nie powinna przekraczać /. Nawiasy kwadratowe (= ?) identyfikują opcjonalne fragmenty deklaracji typu.
 9. 9. 126 Rozdział 4. ♦ Typy kolumn 4.1. Przegląd typów dla kolumny 4.1.1. Omówienie typów liczbowych Poni ej znajduje się przegląd liczbowych typów dla kolumn. Bardziej szczegółowe informacje mo na znaleźć w podrozdziale 4.2. Wymogi dotyczące rozmiaru pamięci potrzebnej do przechowywania kolumn znajdują się w podrozdziale 4.5. Jeśli dla kolumny liczbowej zostanie określony atrybut '41(+.., MySQL automatycznie doda do kolumny atrybut 70+5+)0'. Należy uważać podczas odejmowania dwóch wartości liczbowych, z których jedna ma typ 70+5+)0'. Uzyskany wynik będzie również tego typu! — patrz podrozdział 5.7. 6+0;+06= /? =705+)0'? ='41(+..? Bardzo mała liczba całkowita. Dla liczb ze znakiem zakres wynosi od do . W przypadku liczb bez znaku zakres obejmuje wartości od do . $+6, $11., $11.'#0 To są synonimy 6+0;+06 . Synonim $11.'#0 został dodany w MySQL 4.1.0. Wartość zerowa to inaczej fałsz. Wartości niezerowe traktowane są jako prawda. W przyszłości wprowadzona zostanie pełna, zgodna ze standardem SQL obsługa typu boolowskiego. 5/#..+06= /? =705+)0'? ='41(+..? Mała liczba całkowita. Dla liczb ze znakiem zakres wynosi od do . W przypadku liczb bez znaku zakres obejmuje wartości od do . /'+7/+06= /? =705+)0'? ='41(+..? Średnia liczba całkowita. Dla liczb ze znakiem zakres wynosi od do . W przypadku liczb bez znaku zakres obejmuje wartości od do . +06= /? =705+)0'? ='41(+..? Standardowa liczba całkowita. Dla liczb ze znakiem zakres wynosi od do . W przypadku liczb bez znaku zakres obejmuje wartości od do . +06')'4= /? =705+)0'? ='41(+..? Jest to synonim dla typu +06. $+)+06= /? =705+)0'? ='41(+..? Du a liczba całkowita. Dla liczb ze znakiem zakres wynosi od do . W przypadku liczb bez znaku zakres obejmuje wartości od do .
 10. 10. 4.1. Przegląd typów dla kolumny 127 Oto kilka spraw, o których nale y wiedzieć odnośnie kolumn typu $+)+06: Wszystkie obliczenia wykonywane są przy u yciu wartości typu $+)+06 lub 17$.' ze znakiem. Oznacza to, e du ych liczb całkowitych bez znaku, większych ni (63 bity), mo na u ywać tylko z funkcjami bitowymi! Niezastosowanie się do tej zasady mo e doprowadzić do uzyskania w wyniku liczby, której kilka ostatnich cyfr jest błędnych z powodu błędów w zaokrąglaniu podczas konwersji wartości $+)+06 na 17$.'. MySQL 4.0 potrafi obsługiwać $+)+06 w następujących przypadkach: Podczas wykorzystywania liczb całkowitych do przechowywania du ych wartości bez znaku w kolumnie typu $+)+06. W /+0 PCYCAMQN lub /#: PCYCAMQN, gdzie PCYCAMQN odnosi się do kolumny $+)+06. Podczas korzystania z operatorów (między innymi , ,
 11. 11. ), gdy oba argumenty są liczbami całkowitymi. Zawsze istnieje mo liwość zapisania w kolumnie $+)+06 dokładnej wartości liczby całkowitej. Wystarczy zapisać ją przy u yciu łańcucha. W takim przypadku zostanie dokonana konwersja łańcucha na liczbę; konwersja nie będzie wymagać pośredniego etapu przekształcającego liczbę na jej odpowiednik o podwójnej precyzji. Podczas korzystania z operatorów , i
 12. 12. stosowana jest arytmetyka $+)+06, jeśli oba argumenty mają wartość liczby całkowitej! To oznacza, e pomno enie dwóch du ych liczb całkowitych (lub wyników funkcji, która zwraca liczby całkowite) mo e spowodować nieoczekiwane rezultaty, jeśli wynik przekroczy liczbę . (.1#6 R =705+)0'? ='41(+..? Liczba zmiennoprzecinkowa. Parametr R oznacza precyzję i mo e przyjmować wartość od 0 do 14 dla liczb zmiennoprzecinkowych o dokładności do jednego znaku i od 25 do 53 dla liczb zmiennoprzecinkowych o dokładności do dwóch znaków. To przypomina opisane poni ej typy (.1#6 i 17$.'. Typ (.1#6 R ma ten sam zakres, jaki posiadają odpowiadające mu typy (.1#6 i 17$.', ale w jego przypadku niezdefiniowany jest maksymalny rozmiar wyświetlania i liczba miejsc po przecinku. Od wersji 3.23 MySQL jest to prawdziwa wartość zmiennoprzecinkowa. W wersjach wcześniejszych liczba typu (.1#6 R była zawsze liczbą o dwóch miejscach po przecinku. Ta składnia została dodana w celu zachowania zgodności ze standardem ODBC. Stosowanie typu (.1#6 mo e spowodować wystąpienie pewnych nieoczekiwanych problemów, poniewa wszystkie obliczenia w MySQL są wykonywane z podwójną precyzją patrz punkt A.1.7). (.1#6= / ? =705+)0'? ='41(+..?
 13. 13. 128 Rozdział 4. ♦ Typy kolumn Mała liczba zmiennoprzecinkowa (o dokładności do jednego znaku). Liczba ta mo e przyjąć wartości: od ' do ', , i od ' do ' . Jeśli podany jest atrybut 70+5+)0', niedozwolone są wartości ujemne. Parametr / definiuje maksymalną szerokość wyświetlanej liczby, a liczbę miejsc po przecinku. Typ (.1#6 bez argumentów lub typ (.1#6 R (gdzie R jest liczbą z zakresu od 0 do 24) oznacza liczbę zmiennoprzecinkową o pojedynczej precyzji. 17$.'= / ? =705+)0'? ='41(+..? Standardowa liczba zmiennoprzecinkowa (o dokładności do dwóch znaków). Liczba ta mo e przyjąć wartości: od ' do ', , i od ' do ' . Jeśli podany jest atrybut 70+5+)0', wartości ujemne są niedozwolone. Parametr / definiuje maksymalną szerokość wyświetlanej liczby, a — liczbę miejsc po przecinku. Typ 17$.' bez argumentów lub (.1#6 R (gdzie R jest liczbą z zakresu od 25 do 53) oznacza liczbę zmiennoprzecinkową o podwójnej precyzji. 17$.' 24'%+5+10= / ? =705+)0'? ='41(+..? 4'#.= / ? =705+)0'? ='41(+..? Są to synonimy 17$.'. Wyjątek: Jeśli dla parametru USNAOQFG serwera włączono opcję 4'#.A#5A(.1#6, synonimem (.1#6 jest 4'#., a nie 17$.'. '%+/#.= /= ?? =705+)0'? ='41(+..? Niezapakowana liczba stałoprzecinkowa. Zachowanie kolumny tego typu przypomina kolumnę typu %*#4. „Niezapakowana” oznacza, e liczba jest przechowywana w postaci łańcucha przy u yciu jednego znaku na ka dą cyfrę wartości. Parametr / definiuje maksymalną liczbę cyfr, a — liczbę miejsc po przecinku. W parametrze / nie są brane pod uwagę: kropka dziesiętna (odpowiadająca w naszej notacji przecinkowi) i (dla liczb ujemnych) znak , choć jest dla nich zarezerwowane miejsce. Wartości nie mają miejsc po przecinku lub części ułamkowych, jeśli jest równe 0. Maksymalny zakres wartości typu '%+/#. jest taki sam, jak dla typu 17$.', ale rzeczywisty zakres danej kolumny '%+/#. mo e być ograniczony przez wybór argumentów / i . Jeśli podany jest atrybut 70+5+)0', wartości ujemne są niedozwolone. W przypadku braku argumentu , domyślną wartością jest 0. Jeśli pominięty jest parametr /, domyślną wartością jest 10. W wersjach poprzedzających MySQL 3.23 argument / musi być wystarczająco du y, by zawierał obszar potrzebny dla znaku i kropki dziesiętnej. '%= /=?? =705+)0'? ='41(+..? 07/'4+%= /=?? =705+)0'? ='41(+..? (+:'= /= ?? =705+)0'? ='41(+..? Są to synonimy typu '%+/#.. W MySQL 4.1.0 dodano synonim (+:' w celu osiągnięcia kompatybilności z innymi serwerami.
 14. 14. 4.1. Przegląd typów dla kolumny 129 4.1.2. Przegląd typów związanych z datą i czasem Poni ej znajduje się podsumowanie typów kolumn przeznaczonych dla czasu i daty. Dodatkowe informacje na ten temat mo na znaleźć w podrozdziale 4.3. Wymogi do- tyczące pamięci potrzebnej do przechowywania danych w kolumnach zostały podane w podrozdziale 4.5. #6' Data. Obsługiwany zakres obejmuje daty od do . W MySQL wartości #6' wyświetlane są w formacie 4444// , ale mo na przypisywać wartości do kolumn #6' przy u yciu łańcuchów lub liczb. #6'6+/' Kombinacja daty i czasu. Obsługiwany zakres obejmuje wartości od do . W MySQL wartości #6'6+/' wyświetlane są w formacie 4444// ))//55 , ale mo na przypisywać wartości do kolumn #6'6+/' przy u yciu łańcuchów lub liczb. 6+/'56#/2= /? Znacznik czasu. Obsługiwany zakres rozpoczyna się od daty i sięga roku . Kolumna typu 6+/'56#/2 przydaje się do rejestracji daty i godziny operacji wstawiania lub aktualizacji. Pierwszej kolumnie 6+/'56#/2 w tabeli automatycznie przypisywana jest data i czas ostatniej operacji, jeśli tylko tych wartości nie wprowadzi ręcznie u ytkownik. Dowolnej kolumnie 6+/'56#/2 mo na równie przypisać bie ącą datę i godzinę, wpisując do niej wartość 07... Od MySQL 4.1 wartości 6+/'56#/2 są zwracane w postaci łańcuchów w formacie 4444// ))//55 . Aby uzyskać wartość w postaci liczby, nale y dodać do kolumn tego typu . Inne szerokości wyświetlania znacznika czasu nie są obsługiwane. W wersjach poprzedzających MySQL 4.1 wartości 6+/'56#/2 są wyświetlane w formacie 4444//))//55, 44//))//55, 4444// lub 44// w zale ności od tego, czy parametr / jest równy 14 (albo go brak), 12, 8 lub 6. Mo na jednak przypisywać wartości do kolumn 6+/'56#/2 przy u yciu łańcuchów lub liczb. Argument / wpływa tylko na sposób wyświetlania kolumny 6+/'56#/2, a nie na jej przechowywanie. Wartości kolumny są zawsze zapisywane w czterech bajtach. W MySQL od wersji 4.0.12 pojawiła się opcja PGY, dzięki której mo na zmienić działanie serwera, upodabniając je do MySQL 4.1. Nale y odnotować, e kolumny 6+/'56#/2 /, gdzie / jest równe 8 lub 14, są traktowane jako liczby, natomiast reszta kolumn 6+/'56#/2 / jest traktowana jako łańcuchy. Jest to rodzaj gwarancji, e u ytkownik będzie mógł wiarygodnie usuwać i przywracać tabele tego typu. 6+/' Godzina. Obsługiwany zakres obejmuje wartości od do . W MySQL wartości 6+/' wyświetlane są w formacie ))//55 , ale mo na przypisać wartości do kolumn 6+/' przy u yciu zarówno łańcuchów, jak i liczb.
 15. 15. 130 Rozdział 4. ♦ Typy kolumn ;'#4= ^? Rok w formacie dwu- lub czterocyfrowym. Domyślnym formatem jest rok zapisany za pomocą czterech cyfr. W tym formacie dostępne wartości nale ą do przedziału od do oraz . W formacie dwucyfrowym wartości dopuszczalne to liczby z zakresu od do , które reprezentują daty od roku 1970 do 2069. W MySQL wartości ;'#4 wyświetlane są w formacie 4444, ale mo na przypisać wartości do kolumn ;'#4 przy u yciu tak łańcuchów, jak i liczb. Typ ;'#4 jest niedostępny dla wersji wcześniejszych ni MySQL 3.22. 4.1.3. Przegląd typów łańcuchowych Poni ej znajduje się przegląd typów łańcuchowych. Dodatkowe informacje mo na znaleźć w podrozdziale 4.4. Wymogi dotyczące pamięci potrzebnej do przechowywa- nia danych w kolumnach zostały podane w podrozdziale 4.5. W niektórych przypadkach MySQL mo e zmienić kolumnę typu łańcuchowego na typ, który będzie się ró nił od zadeklarowanego w instrukcji %4'#6' 6#$.' lub #.6'4 6#$.'. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podpunkcie 6.2.5.2. Od wersji 4.1 w MySQL pojawiła się zmiana, która wpływa na wiele typów kolumn typu łańcuchowego. Definicja kolumn typu znakowego mo e zawierać atrybut %*#4#%6'4 5'6, który określa zestaw znaków i opcjonalnie porządek sortowania. Dotyczy to typów %*#4, 8#4%*#4, ró nych typów 6':6 oraz '07/ i 5'6, na przykład: %4'#6' 6#$.' V M %*#4 %*#4#%6'4 5'6 WVH M %*#4 %*#4#%6'4 5'6 NCVKP %1..#6' NCVKPADKP Ta definicja tabeli tworzy kolumnę o nazwie M z zestawem znaków WVH i z domyśl- nym sortowaniem dla tego zestawu znaków oraz kolumnę M z zestawem znaków NCVKP i jego binarnym sortowaniem. Podczas sortowania binarnego nie jest brana pod uwagę wielkość liter. Sortowanie i porównywanie kolumn typu znakowego jest wykonywane na podstawie zestawu znaków, który jest przypisany do kolumny. W wersjach poprzedzających MySQL 4.1 wspomniane operacje bazują na porządku sortowania zestawu znaków serwera. Dla kolumn %*#4 i 8#4%*#4 mo na zadeklarować kolumnę z atrybutem $+0#4;, aby spowodować sortowanie i porównywanie rozró niające wielkość liter przy u yciu wartości liczbowych kodu, a nie porządkowania leksykograficznego. Więcej szczegółów na ten temat mo na znaleźć w rozdziale 3. Dodatkowo, od wersji 4.1 MySQL interpretuje deklaracje długości przechowywanych danych w definicjach kolumn typu znakowego w znakach (w wersjach wcześniejszych interpretowanie wykonywane było w bajtach). Oto dostępne w MySQL typy łańcuchowe:
 16. 16. 4.1. Przegląd typów dla kolumny 131 =0#6+10#.? %*#4 / =$+0#4; ^ #5%++ ^ 70+%1'? Łańcuch o stałej długości, który jest zawsze w celu przechowania dopełniany po prawej stronie odpowiednią liczbą spacji. Parametr / reprezentuje długość kolumny. Zakres / wynosi od 0 do 255 znaków (w wersjach poprzedzających MySQL 3.23 był to przedział od 1 do 255). Końcowe spacje zostają usunięte w czasie pobierania wartości %*#4. Od MySQL 4.1.0 kolumna %*#4 o specyfikacji długości przekraczającej 255 zostanie przekształcona na najmniejszy typ 6':6, który mo e przechowywać wartości takiej długości. Wartość %*#4 zostanie na przykład przekształcona na typ 6':6, zaś %*#4 na typ /'+7/6':6. Jest to spowodowane wymogami kompatybilności. Jednak taka konwersja wpływa na kolumny, które stają się kolumnami zmiennej długości, a tak e powoduje usuwanie końcowych spacji. Słowo kluczowe %*#4 to skrót od %*#4#%6'4. Typ 0#6+10#. %*#4 (lub odpowiadająca mu forma skrócona 0%*#4) to nale ąca do standardu SQL metoda definiowania, opierająca się na zało eniu, e kolumna %*#4 powinna u yć domyślnego zestawu znaków. W MYSQL to ustawienie jest domyślne. Atrybut $+0#4; powoduje rozró nianie wielkości liter podczas operacji sortowania i porównywania. Od MySQL 4.1.0 mo na określać atrybut #5%++. Powoduje on przypisanie do kolumny typu %*#4 zestawu znaków NCVKP. Od wersji 4.1.1 MySQL mo na tak e podawać atrybut 70+%1'. Powoduje on przypisanie do kolumny %*#4 zestawu znaków WEU. MySQL pozwala tworzyć kolumnę typu %*#4 . Jest to szczególnie przydatne, w sytuacjach gdy zachodzi potrzeba osiągnięcia zgodności z jakimiś starymi aplikacjami, które zale ą od istnienia kolumny, choć samej wartości w rzeczywistości nie u ywają. Jest to równie praktyczne, gdy potrzebna jest kolumna, która mo e przyjąć tylko dwie wartości: kolumna %*#4 , jeśli nie zostanie zdeklarowana jako 016 07.., zajmuje tylko jeden bit i mo e przybierać tylko wartości 07.. i (pusty łańcuch). %*#4 Jest to synonim typu %*#4 . =0#6+10#.? 8#4%*#4 / =$+0#4;? Łańcuch o zmiennej długości. Parametr / reprezentuje maksymalną długość kolumny. Zakres / wynosi od 0 do 255 znaków (w wersjach wcześniejszych od MySQL 4.0.2 wynosił od 1 do 255). Końcowe spacje zostają usunięte w momencie zapisywania wartości 8#4%*#4, co nie jest zgodne ze specyfikacją standardu SQL.
 17. 17. 132 Rozdział 4. ♦ Typy kolumn Od MySQL 4.1.0 kolumna 8#4%*#4 o specyfikacji długości przekraczającej 255 zostanie przekształcona na najmniejszy typ 6':6, który mo e przechowywać wartości takiej długości. Wartość 8#4%*#4 zostanie na przykład przekształcona na typ 6':6, natomiast 8#4%*#4 na typ /'+7/6':6. Jest to spowodowane wymogami kompatybilności. Taka konwersja wpływa jednak na usuwanie końcowych spacji. Słowo kluczowe 8#4%*#4 jest skrótem od słów %*#4#%6'4 8#4;+0). Atrybut $+0#4; powoduje rozró nianie wielkości liter podczas operacji sortowania i porównywania. 6+0;$.1$, 6+0;6':6 Kolumna $.1$ lub 6':6 z maksymalną długością wynoszącą 255 (28−1) znaków. $.1$, 6':6 Kolumna $.1$ lub 6':6 z maksymalną długością wynoszącą 65 535 (216−1) znaków. /'+7/$.1$, /'+7/6':6 Kolumna $.1$ lub 6':6 z maksymalną długością wynoszącą 16 777 215 (224−1) znaków. .10)$.1$, .10)6':6 Kolumna $.1$ lub 6':6 z maksymalną długością wynoszącą 4 294 967 295 lub 4 GB (232−1) znaków. Do wersji 3.23 MySQL protokół klient-serwer i tabele /[+5#/ miały nało one ograniczenie do 16 MB na pakiet komunikacyjny i wiersz tabeli. Od MySQL 4.0 maksymalna dopuszczalna długość kolumn .10)$.1$ lub .10)6':6 zale y od skonfigurowanego maksymalnego rozmiaru pakietu w protokole klient-serwer i dostępnej pamięci. '07/ YCTVQ è YCTVQ è Wyliczenie. Obiekt łańcuchowy, który mo e składać się tylko z jednej, wybranej z listy, wartości: YCTVQ è , YCTVQ è , , 07.. lub specjalnej wartości błędu . Kolumna '07/ mo e zawierać maksymalnie do 65 535 ró nych wartości. Elementy '07/ są reprezentowane wewnętrznie jako liczby całkowite. 5'6 YCTVQ è YCTVQ è Zbiór. Obiekt łańcuchowy, który mo e składać się dowolnej liczby wartości, z których ka da musi pochodzić z listy wartości YCTVQ è , YCTVQ è , . Kolumna 5'6 mo e liczyć maksymalnie 64 elementy. Wartości 5'6 są reprezentowane wewnętrznie jako liczby całkowite. 4.2. Typy liczbowe MySQL obsługuje wszystkie liczbowe typy danych standardu SQL. Są to dokładne typy liczbowe danych (+06')'4, 5/#..+06, '%+/#. i 07/'4+%), jak równie przybli one ((.1#6, 4'#. i 17$.' 24'%+5+10). Słowo kluczowe +06 jest synonimem dla typu +06')'4, natomiast słowo kluczowe '% jest synonimem typu '%+/#..
 18. 18. 4.2. Typy liczbowe 133 Jako rozszerzenie do standardu SQL, MySQL obsługuje równie między innymi takie typy dla liczb całkowitych jak 6+0;+06, /'+7/+06 i $+)+06. Zostało to przedstawione w poni szym zestawieniu. Wartość minimalna Wartość maksymalna Typ Bajty (ze znakiem) (ze znakiem) 6+0;+06 5/#..+06 /'+7/+06 +06 $+)+06 MySQL posiada tak e rozszerzenie słu ące do opcjonalnego określania dla liczby całko- witej maksymalnej szerokości wyświetlania, której wartość podawana jest w nawiasach po słowie kluczowym nazwy typu (na przykład +06 ). Pozwala to z lewej strony uzu- pełniać spacjami wyświetlane wartości o szerokości mniejszej ni szerokość określona dla kolumny. Szerokość wyświetlania nie ogranicza zakresu wartości, które mo na przechowywać w kolumnie, ani te liczby wyświetlanych cyfr tych wartości, których szerokość prze- kroczy maksimum określone dla kolumny. Jeśli wraz z opcjonalnym rozszerzeniem u yty zostanie atrybut '41(+.., domyślne do- pełnianie spacjami zostanie zastąpione zerami. Dla kolumny zadeklarowanej na przykład jako +06 '41(+.., wartość po pobraniu będzie miała postać . Nale y zauwa- yć, e w przypadku przechowywania w kolumnie typu liczby całkowitej wartości, któ- ra przekracza szerokość wyświetlania, mo e wystąpić problem podczas generowania przez MySQL tymczasowej tabeli dla pewnych skomplikowanych złączeń. W takich wypadkach zakłada się, e dane zmieściły się w oryginalnej szerokości kolumny. Wszystkie typy dla liczb całkowitych mogą opcjonalnie korzystać z (niestandardowe- go) atrybutu 705+)0'. Wartość bez znaku mo na stosować w sytuacjach, gdy chcemy dopuścić w kolumnie tylko liczby nieujemne, ale potrzebujemy wy szej górnej granicy zakresu liczbowego. Od MySQL 4.0.2 atrybut 705+)0' mo na tak e określać dla typów zmiennoprzecin- kowych i stałoprzecinkowych. Podobnie jak w przypadku typów dla liczb całkowitych, atrybut ten zapobiega przechowywaniu w kolumnie wartości ujemnych. Jednak w prze- ciwieństwie do typów dla liczb całkowitych górna granica zakresu wartości kolumny pozostaje bez zmian. Jeśli dla kolumny liczbowej określony zostanie atrybut '41(+.., MySQL automatycznie doda do kolumny atrybut 705+)0'. Typy '%+/#. i 07/'4+% implementowane są w MySQL jako ten sam typ. Słu ą do przechowywania wartości, dla których wa ne jest zachowanie dokładności, takich jak dane walutowe. Podczas deklarowania kolumny jednego z tych typów mo na określić (i zazwyczaj się to robi) dokładność oraz skalę, na przykład: RGPULC '%+/#.
 19. 19. 134 Rozdział 4. ♦ Typy kolumn W tym przykładzie 5 jest dokładnością, a 2 skalą. Dokładność oznacza tutaj precyzyjne określenie liczby przechowywanych dla wartości znaczących cyfr dziesiętnych, a skala — liczby przechowywanych cyfr po kropce dziesiętnej. MySQL przechowuje wartości '%+/#. i 07/'4+% w postaci łańcuchów, a nie binarnych liczb zmiennoprzecinkowych. Pozwala to zachować ich dokładność dziesiętną. Ka da cyfra wartości, kropka dziesiętna (jeśli skala jest większa ni zero) i znak minusa (dla liczb ujemnych) jest reprezentowany przez jeden znak. Jeśli skala ma wartość 0, warto- ści '%+/#. i 07/'4+% nie zawierają kropki dziesiętnej lub części ułamkowej. Standard SQL wymaga, by kolumna RGPULC mogła przechowywać wszystkie wartości składające się z pięciu cyfr i dwóch miejsc po przecinku. Dlatego w tym przypadku zakres wartości, które mogą być przechowywane w tej kolumnie, to przedział od do . Trzeba jednak pamiętać o dwóch sprawach: Na dodatniej granicy zakresu kolumna mo e w rzeczywistości przechowywać liczby do . Dla liczb dodatnich MySQL rozszerza górną granicę zakresu, poniewa u ywa bajta zarezerwowanego dla znaku. W wersjach poprzedzających MySQL 3.23 kolumny typu '%+/#. są przechowywane inaczej i nie mogą reprezentować wszystkich wartości wymaganych przez standard SQL. To dlatego, e dla typu '%+/#. / wartość / obejmuje bajty dla znaku i kropki dziesiętnej. W ten sposób do zakresu kolumny RGPULC przed MySQL 3.23 nale ałyby liczby od do . W standardzie SQL składnia '%+/#. / jest równowa na składni '%+/#. /. Podob- nie składnia '%+/#. jest odpowiednikiem '%+/#. /, jeśli dozwolone jest definio- wanie wartości /. Od MySQL 3.23.6 obsługiwane są obie formy typów danych '%+/#. i 07/'4+%. Wartość domyślna parametru / wynosi 10. W wersjach poprzedzających 3.23.6 konieczne jest wyraźne określenie obu parametrów / i . Maksymalny zakres wartości '%+/#. i 07/'4+% jest taki sam jak dla typu 17$.', jednak na rzeczywisty zakres tych kolumn mo e wpływać zadeklarowana dla danej kolumny dokładność lub skala. Jeśli kolumna takiego typu ma przypisaną wartość o liczbie miejsc po przecinku przekraczającej zezwalaną skalę, wartość zostaje przekształcona do tej skali (zale y to od systemu operacyjnego, ale zazwyczaj jest to przekształcenie do do- zwolonej liczby cyfr). Gdy kolumnie '%+/#. lub 07/'4+% przypisana jest wartość, która przekracza zakres wskazany przez określoną w definicji (lub domyślną) dokładność i skalę, MySQL przechowuje wartość reprezentującą koniec tego zakresu. W przypadku typów dla kolumn z liczbami zmiennoprzecinkowymi MySQL przechowuje wartości o pojedynczej precyzji przy u yciu czterech bajtów, a wartości o podwójnej precyzji, wykorzystując osiem bajtów. Typ (.1#6 słu y do reprezentowania przybli onych liczbowych typów danych. Standard SQL pozwala na opcjonalne deklarowanie dokładności (ale nie zakresu wykładnika) w nawiasach w bitach po słowie kluczowym (.1#6. Implementacja MySQL obsługuje równie tę opcjonalną specyfikację dokładności, ale jej wartość słu y jedynie do okre- ślenia rozmiaru pamięci. Dokładność od 0 do 23 powoduje uzyskanie czterobajtowej kolumny (.1#6 o pojedynczej precyzji. Dokładność od 24 do 53 daje w rezultacie ośmio- bajtową kolumnę 17$.' o podwójnej precyzji.
 20. 20. 4.3. Typy związane z datą i czasem 135 Jeśli słowo kluczowe (.1#6 zostaje u yte do zadeklarowania typu kolumny bez specy- fikacji dokładności, wówczas wartości przechowywane są przy wykorzystaniu czterech bajtów. MySQL obsługuje równie odmianę tej składni, w której po słowie kluczowym (.1#6 znajdują się dwie umieszczone w nawiasach liczby. Pierwsza reprezentuje szero- kość wyświetlania, a druga liczbę przechowywanych i wyświetlanych cyfr po kropce dziesiętnej (podobnie jak w przypadku typów '%+/#. i 07/'4+%). Kiedy zachodzi po- trzeba przechowania w takiej kolumnie liczby, której ilość cyfr po kropce dziesiętnej przekracza określony dla kolumny limit, to przechowywana wartość zostanie zaokrą- glona, aby usunąć dodatkowe cyfry. W standardzie SQL typy 4'#. i 17$.' 24'%+5+10 nie zezwalają na określanie dokład- ności. Przez MySQL obsługiwany jest wariant składni, w którym po nazwie typu mo na podać w nawiasie dwie liczby. Pierwsza reprezentuje maksymalną szerokość wyświe- tlania, a druga — liczbę przechowywanych i wyświetlanych cyfr po kropce dziesiętnej. Jako rozszerzenie standardu SQL, 17$.' rozpoznawane jest przez MySQL jako syno- nim typu 17$.' 24'%+5+10. W odró nieniu od nakładanego przez standard wymogu, by dokładność dla typu 4'#. była mniejsza od określonej dla 17$.' 24'%+5+10, oba typy implementowane są przez MySQL jako ośmiobajtowe wartości zmiennoprzecin- kowe o podwójnej precyzji (chyba e dla parametru USNOQFG serwera włączono opcję 4'#.A#5A(.1#6). Dla uzyskania maksymalnej przenośności, w kodzie, który wymaga przechowywania przybli onych wartości danych liczbowych, powinien być u ywany typ (.1#6 lub 17$.' 24'%+5+10 bez określania dokładności lub liczby miejsc po kropce dziesiętnej. Jeśli w kolumnie typu liczbowego ma być przechowywana wartość spoza dopuszczalnego zakresu dla danego typu, wartość zostanie przycięta do odpowiedniej granicy zakresu i dopiero w ten sposób uzyskana liczba będzie przechowana. Kolumna +06 ma na przykład zakres od do . Gdyby spróbować wstawić do niej liczbę , wartość ta zostałaby przycięta do dolnego krańca zakresu i w zamian zachowana liczba . Podobnie, gdyby spróbować wstawić liczbę , wartość ta zostałaby przycięta do górnego krańca zakresu i w zamian zachowana liczba . Jeśli kolumna +06 ma atrybut 705+)0', wielkość zakresu kolumny pozostaje bez zmian, ale jego krańce przesuwają się, tworząc przedział od do . Gdyby spró- bować przechować liczby i , w kolumnach zostałyby zapisane wartości i . Konwersje, spowodowane odcinaniem, są dla instrukcji #.6'4 6#$.', .1# #6# +0(+.', 72#6' i wielowierszowych +05'46 poprzedzane ostrze eniami. 4.3. Typy związane z datą i czasem Typami, które słu ą do reprezentowania wartości związanych z datą i czasem, są #6' å6+/', #6', 6+/'56#/2, 6+/' i ;'#4. Wszystkie mają zakres dopuszczalnych wartości oraz wartość zerową, wykorzystywaną w razie podania wartości niedozwolonej, której
 21. 21. 136 Rozdział 4. ♦ Typy kolumn MySQL nie mo e reprezentować. Typ 6+/'56#/2 posiada tak e opisaną w dalszej części rozdziału specjalną mo liwość automatycznej aktualizacji. MySQL pozwala przechowywać pewne „niekoniecznie poprawne” wartości dat, takie jak . To dlatego, e sprawdzanie daty nale y do czynności wykonywanych przez aplikację, a nie serwer MySQL. Aby przyspieszyć sprawdzanie dat, przez MySQL weryfikowane jest tylko, czy podany miesiąc nale y do przedziału od 0 do 12, a dzień do przedziału od 0 do 31. Zakresy te zawierają zero, poniewa MySQL pozwala na przechowywanie w kolumnie #6' i #6'6+/' danych, w których dzień lub miesiąc jest zerem. Jest to szczególnie praktyczne dla aplikacji, za pomocą których zapisywana jest data urodzin, chocia data taka nie jest dokładnie znana. W takim przypadku wystarczy zapisać datę w postaci lub . Przechowując datę zapisaną w ten sposób, nie nale y oczekiwać uzyskania poprawnych wyników z takimi funkcja- mi, jak #6'A57$ lub #6'A#, które wymagają podania pełnych dat. Oto ogólne warunki, o których warto pamiętać, pracując z typami daty i czasu: Wartości dla danego typu daty lub czasu pobierane są przez MySQL w standardowym formacie wyjściowym, ale podejmowana jest próba interpretacji ró nych formatów dla wartości wejściowych, dostarczanych przez u ytkownika (na przykład gdy u ytkownik poda wartość do przypisania do typu związanego z datą lub godziną lub do porównania z nim). Obsługiwane są tylko formaty opisane w poni szych podrozdziałach. Oczekuje się od u ytkownika dostarczania poprawnych wartości. U ycie wartości w innych formatach mo e spowodować pojawienie się nieoczekiwanych wyników. Daty zawierające dwucyfrowe wartości dla roku są niejednoznaczne, poniewa nie jest znany wiek. Takie dwucyfrowe wartości interpretowane są przez MySQL za pomocą następujących zasad: Wartości roku w zakresie od są przekształcane na lata . Wartości roku w zakresie są przekształcane na lata . Choć wartości mogą być interpretowane przez MySQL w wielu formatach, daty muszą być zawsze podawane w kolejności rok-miesiąc-dzień (na przykład ), a nie w powszechnie u ywanej postaci miesiąc-dzień-rok lub dzień-miesiąc-rok (na przykład , ). MySQL powoduje automatyczne przekształcenie wartości typu daty lub czasu na liczbę, jeśli są one u ywane w kontekście liczbowym i na odwrót. Kiedy MySQL napotka wartość dla typu związanego z datą lub czasem, która wychodzi poza zakres lub jest w inny sposób niedopuszczalna (w sposób opisany na początku tego punktu), przekształca tę wartość na wartość „zero” danego typu. Wyjątkiem są wychodzące poza zakres wartości 6+/', które są przycinane do odpowiedniej wartości stanowiącej granicę zakresu tego typu. Poni sze zestawienie przedstawia formaty wartości „zerowej” dla ka dego typu:
 22. 22. 4.3. Typy związane z datą i czasem 137 Typ kolumny Wartość „zerowa” #6'6+/' #6' 6+/'56#/2 6+/' ;'#4 Wartości „zerowe” są specjalne, ale mo na je przechowywać lub odwoływać się do nich w sposób jawny, u ywając wartości przedstawionych w tabeli. Mo na równie wykonywać to, korzystając z wartości lub , co jest w sumie łatwiejsze do zapisania. Zerowe wartości daty lub czasu, stosowane w interfejsie Connector/ODBC, zostają automatycznie przekształcone do wartości 07.. w interfejsie Connector/ ODBC 2.50.12, poniewa ODBC nie potrafi obsługiwać takich wartości. 4.3.1. Typy DATETIME, DATE i TIMESTAMP Typy #6'6+/', #6' i 6+/'56#/2 są ze sobą związane. W tym punkcie opisana zostanie ich charakterystyka, a tak e omówione będą podobieństwa i ró nice między nimi. Typ #6'6+/' stosuje się, gdy potrzebne są wartości składające się z informacji o dacie i czasie. Wartości #6'6+/' pobierane są i wyświetlane przez MySQL w formacie 4444 // ))//55 . Obsługiwany zakres obejmuje wartości od do („obsługiwany” oznacza, e choć wartości dla dat wcześniej- szych mogą być prawidłowo zinterpretowane, nie ma gwarancji, e tak będzie). Typ #6' stosuje się, gdy potrzebna jest tylko wartość daty bez części podającej godzinę. Wartości #6' wyświetlane są przez MySQL w formacie 4444// . Obsługiwany zakres obejmuje daty od do . Właściwości typu kolumny 6+/'56#/2 ró nią się w zale ności od wersji MySQL i trybu SQL, w którym działa serwer. Zostały one podane w dalszej części tego punktu. Wartości #6'6+/', #6' i 6+/'56#/2 mo na deklarować za pomocą dowolnego z popu- larnych zestawów formatów: Jako łańcuch w formacie 4444// ))//55 lub 44// ))//55 . Dozwolona jest nieco mniej rygorystyczna składnia: znakiem rozdzielającym elementy daty i czasu mo e być dowolny znak interpunkcyjny. Równowa ne będą na przykład zapisy , ,
 23. 23. i @@ . Jako łańcuch w formacie 4444// lub 44// . I tu dozwolona jest mniej rygorystyczna składnia, na przykład , , i .
 24. 24. 138 Rozdział 4. ♦ Typy kolumn Jako łańcuch bez znaków rozdzielających elementy daty w formacie 4444//))//55 lub 44//))//55 , jeśli tylko dany ciąg odzwierciedla rozsądną datę. Zapisy i interpretowane są na przykład jako , ale jest wartością niedozwoloną (dziwna liczba w elemencie reprezentującym minuty) i zostanie przekształcona do wartości . Jako łańcuch bez znaków rozdzielających elementy daty w formacie 4444// lub 44// , jeśli tylko dany ciąg odzwierciedla rozsądną datę. Na przykład i są interpretowane jako , ale jest wartością niedozwoloną (dziwny numer miesiąca i dnia) i zostanie przekształcona do wartości . Jako liczba w formacie 4444//))//55 lub 44//))//55, jeśli tylko dany ciąg odzwierciedla rozsądną datę. Na przykład i są interpretowane jako . Jako liczba w formacie 4444// lub 44//, jeśli tylko dany ciąg odzwierciedla rozsądną datę. Na przykład i są interpretowane jako . Jako wynik funkcji, która zwraca wartość akceptowaną przez typy #6'6+/', #6' i 6+/'56#/2, na przykład 019 lub %744'06A#6'. Niedozwolone wartości #6'6+/', #6' i 6+/'56#/2 są przekształcane na wartości zerowe odpowiedniego typu ( , lub ). W przypadku wartości określonych jako łańcuchy, które zawierają znaki rozdzielają- ce poszczególne części daty, nie ma konieczności podawania dwóch cyfr dla wartości miesiąca i dnia nie przekraczających 10. jest tym samym, czym jest . Podobnie dla wartości określanych jako łańcuchy ze znakami rozdzielającymi części godziny, nie ma konieczności podawania dwóch cyfr dla wartości godziny, minuty i sekundy mniejszych od 10. jest tym samym, czym jest . Wartości zadeklarowane jako liczby powinny mieć długość 6, 8, 12 i 14 cyfr. Jeśli liczba składa się z 8 lub 14 cyfr, zakłada się, e jest w formacie 4444// i 4444//))//55 oraz e rok jest reprezentowany przez pierwsze cztery cyfry. Jeśli liczba składa się z 6 lub 12 cyfr, zakłada się, e jest w formacie 44// i 44//))//55 i e rok reprezentują pierwsze dwie cyfry. Liczby składające się z innej liczby cyfr interpretuje się, jakby zostały uzupełnione początkowymi zerami do najbli szej długości. Wartości określone jako łańcuchy bez znaków rozdzielających części daty lub godziny są interpretowane z wykorzystaniem ich długości w sposób następujący: jeśli łańcuch składa się z 8 lub 14 znaków, zakłada się, e rok reprezentują pierwsze cztery cyfry. W przeciwnym razie zakłada się, ze rok został podany w postaci dwucyfrowej. Łańcuch jest interpretowany od lewej do prawej. Najpierw szukana jest wartość roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty i sekundy dla jak największej liczby elementów obecnych w ciągu. To oznacza, e nie nale y u ywać łańcuchów zawierających mniej ni 6 znaków. Poda- nie na przykład łańcucha , który w zamyśle miał reprezentować marzec 1999 roku, spowoduje, e do tabeli zostanie przez MySQL wstawiona wartość zerowa. Mimo e
 25. 25. 4.3. Typy związane z datą i czasem 139 wartości roku i miesiąca są przechowywane w postaci liczb i , brakuje zupełnie części odnoszącej się do dnia, dlatego nie jest to poprawna wartość. Jednak począwszy od MySQL 3.23 u ytkownik mo e brakujące części miesiąca i dnia zdefiniować w spo- sób jawny jako zero. Mo na na przykład u yć wartości , aby wstawić wartość . Istnieje pewna mo liwość przypisywania wartości jednego typu danych do obiektu o innym typie. Mo e to jednak prowadzić do pewnych zmian w wartości lub do utraty danych: Jeśli obiektom #6'6+/' i 6+/'56#/2 przypisze się wartość #6', część wartości wyjściowej, związana z czasem, wynosić będzie , poniewa wartość #6' nie zawiera adnych informacji o czasie. Jeśli obiektowi #6' przypisze się wartość #6'6+/' lub 6+/'56#/2, część wartości wyjściowej, dotycząca czasu, zostanie usunięta, poniewa typ #6# nie przechowuje adnych informacji o czasie. Nale y pamiętać, e choć wartości #6'6+/', #6' i 6+/'56#/2 mo na określać przy u yciu tego samego zestawu formatów, nie wszystkie typy mają ten sam zakres wartości. Na przykład wartości 6+/'56#/2 nie mogą być datami wcześniejszymi ni rok lub starszymi ni rok . To oznacza, e data taka jak , choć dopuszczalna jako wartość #6'6+/' i #6', nie jest poprawną wartością 6+/'56#/2 i zostanie przekształcona na 0 w razie przypisania do takiego obiektu. Podczas określania wartości daty nale y zapoznać się z pewnymi pułapkami: Uproszczony format, dozwolony dla wartości deklarowanych jako łańcuchy, mo e być nieco mylący. Wartość mo e na przykład z powodu u ytego znaku oddzielającego poszczególne elementy przypominać godzinę, jednak u yta w kontekście daty zostanie zinterpretowana jako rok . Wartość zostanie przekształcona na , poniewa nie jest poprawnie zapisanym miesiącem. Serwer MySQL wykonuje tylko podstawowe sprawdzanie poprawności daty: zakres dla roku, miesiąca i dnia to odpowiednio od 1000 do 9999, od 00 do 12 i od 00 do 31. Ka da data, zawierająca części wychodzące poza te zakresy, podlega przekształceniu na . Nale y jednak pamiętać, e to nie zapobiegnie przechowywaniu takiej niepoprawnej daty, jak . Poprawność daty nale y sprawdzić w aplikacji. Daty, zawierające wartości roku w postaci dwucyfrowej, są niejednoznaczne z powodu braku informacji o wieku. Interpretowane są przez MySQL w następujący sposób: Wartości reprezentujące rok w zakresie od zostają przekształcone na rok . Wartości reprezentujące rok w zakresie od zostają przekształcone na rok .
 26. 26. 140 Rozdział 4. ♦ Typy kolumn 4.3.1.1. Właściwości TIMESTAMP przed wersją 4.1 MySQL Typ 6+/'56#/2 mo na wykorzystać do automatycznego oznaczania bie ącą datą i czasem operacji +05'46 i 72#6'. Jeśli tabela zawiera wiele kolumn 6+/'56#/2, automatycznie aktualizowana jest tylko pierwsza. Automatyczna aktualizacja pierwszej kolumny 6+/'56#/2 w tabeli jest wykonywana, gdy spełniony jest dowolny z poni szych warunków: Kolumna zostaje jawnie zadeklarowana jako 07... Kolumna nie jest jawnie określona w instrukcji +05'46 lub .1# #6# +0(+.'. Kolumna nie jest jawnie określona w instrukcji 72#6', a w jakiejś innej kolumnie zmieniana jest wartość. Je eli aktualizacja przypisze kolumnie wartość, którą ta ju zawiera, kolumna 6+/'56#/2 nie będzie aktualizowana. Jeśli kolumnie zostanie przypisana jej bie ąca wartość, aktualizacja zostanie przez MySQL zignorowana z powodów wydajnościowych. Bie ącą datę i godzinę mo na przypisywać nie tylko pierwszej kolumnie 6+/'56#/2. Aby wpisać je do innych kolumn tego typu, wystarczy przypisać kolumnie wartość 07.. lub 019 . Dowolnej kolumnie 6+/'56#/2 mo na jawnie przypisać wartość inną ni bie ąca data i czas. Dotyczy to nawet pierwszej kolumny 6+/'56#/2. Jest to przydatne, w sytuacji gdy na przykład chcemy przypisać 6+/'56#/2 bie ącą datę i czasy w momencie tworze- nia rekordu, ale tak, by informacja ta nie była ju później zmieniana: Nale y podczas tworzenia rekordu zezwolić MySQL na przypisanie kolumnie wartości. To spowoduje zainicjowanie jej z bie ącą datą i czasem. Po wykonaniu kolejnych aktualizacji innych kolumn w rekordzie, nale y przypisać kolumnie 6+/'56#/2 w sposób jawny bie ącą wartość znacznika czasu: 72#6' PCYCAVCDGNK 5'6 MQNAVKOGUVCOR MQNAVKOGUVCOR KPPCAMQN PQYCAYCTVQ è KPPCAMQN PQYCAYCTVQ è Innym sposobem utworzenia kolumny, w której rejestrowany będzie czas utworzenia rekordu, jest przygotowanie kolumny #6'6+/', inicjalizowanej za pomocą funkcji 019 w momencie tworzenia wiersza, po czym, przy kolejnych aktualizacjach, pozostawia- nie jej bez zmian. Zakres obejmowany przez wartości 6+/'56#/2 rozpoczyna się od roku 1970 i sięga do roku 2037 z dokładnością co do jednej sekundy. Wartości wyświetlane są jako liczby. Format, w którym przez MySQL pobierane są i wyświetlane wartości 6+/'56#/2, zale y od maksymalnej wyświetlanej liczby cyfr — zostało to przedstawione w poni szym zestawieniu. Pełny format typu 6+/'56#/2 liczy 14 cyfr, ale takie kolumny mo na tak e tworzyć z mniejszym rozmiarem wyświetlania:
 27. 27. 4.3. Typy związane z datą i czasem 141 Specyfikacja typu Format wyświetlania 6+/'56#/2 4444//))//55 6+/'56#/2 44//))//55 6+/'56#/2 44//))// 6+/'56#/2 4444// 6+/'56#/2 44// 6+/'56#/2 44// 6+/'56#/2 44 Rozmiar przechowywanych wartości wszystkich kolumn 6+/'56#/2 jest ten sam bez względu na liczbę wyświetlanych cyfr. Najbardziej popularnymi rozmiarami wyświetlania są 6, 8, 12 i 14. Podczas tworzenia tabeli istnieje tak e mo liwość określenia dowolnej maksymalnej liczby wyświetlanych cyfr, ale w przypadku wartości 0 lub wartości prze- kraczającej 14 kolumna zostanie potraktowana jako 6+/'56#/2 . Nieparzyste warto- ści // w zakresie od 1 do 13 traktowane są jako wy sza o jeden liczba parzysta. Kolumny 6+/'56#/2 przechowują poprawne wartości z zastosowaniem pełnej dokład- ności, z którą wartość została zadeklarowana, bez względu na rozmiar wyświetlania. Prowadzi to do kilku następstw: Nale y zawsze deklarować rok, miesiąc i dzień, nawet gdy kolumna jest typu 6+/'56#/2 lub 6+/'56#/2 . W przeciwnym razie wartość nie będzie poprawną datą i przechowane zostanie 0. U ycie instrukcji #.6'4 6#$.' do poszerzenia zbyt wąskiej kolumny 6+/'56#/2 spowoduje wyświetlenie poprzednio ukrytych informacji. Podobnie, zwę enie kolumny 6+/'56#/2 nie spowoduje utraty informacji. Po prostu mniej informacji będzie wyświetlanych. Mimo e wartości 6+/'56#/2 są przechowywane z pełną dokładnością, jedyną funkcją, której działanie bezpośrednio dotyczy faktycznie przechowywanych wartości, jest 70+:A6+/'56#/2 . Inne funkcje operują na sformatowanych wartościach odczytanych. Oznacza to, e takich funkcji, jak *174 lub 5'%10 mo na u ywać tylko wtedy, gdy sformatowana wartość znacznika zawiera stosowną część wartości 6+/'56#/2. Część )) kolumny 6+/'56#/2 nie jest na przykład wyświetlana, jeśli rozmiar wyświetlania nie przekracza 10. Z tego powodu próba u ycia funkcji *174 na wartościach 6+/'56#/2 o skróconym formacie wyświetlania zwraca niezrozumiały wynik. 4.3.1.2. Właściwości TIMESTAMP począwszy od wersji 4.1 MySQL Od wersji 4.1.0 właściwości 6+/'56#/2 ró nią się od tych z wcześniejszych wersji MySQL. Kolumny 6+/'56#/2 są wyświetlane w tym samym formacie, w którym wyświetlane są kolumny #6'6+/'. Szerokości wyświetlania nie są obsługiwane w sposób opisany w poprzednim podpunkcie. Innymi słowy, nie mo na u ywać takich deklaracji, jak 6+/'56#/2 czy 6+/'56#/2 .
 28. 28. 142 Rozdział 4. ♦ Typy kolumn Dodatkowo, jeśli serwer MySQL pracuje w trybie /#:$, typ 6+/'56#/2 jest identycz- ny z typem #6'6+/'. Jeśli serwer działa w trybie /#:$ w momencie tworzenia tabeli, wszystkie kolumny 6+/'56#/2 zostają utworzone jako kolumny #6'6+/'. W rezultacie stosowany jest dla nich format wyświetlania #6'6+/', ten sam zakres wartości, a ich aktualizacja nie jest wykonywana automatycznie. MySQL mo na uruchamiać w trybie /#:$ od wersji 4.1.1. Aby tego dokonać, nale y uruchomić serwer SQL z opcją USNOQFG/#:$ lub podczas pracy serwera zmody- fikować zmienną globalną USNAOQFG: O[USN 5'6 ).1$#. USNAOQFG/#:$ Aby serwer działał w trybie /#:$ dla połączenia danego klienta, wystarczy skorzystać z instrukcji: O[USN 5'6 5'55+10 USNAOQFG/#:$ 4.3.2. Typ TIME Wartości 6+/' pobierane są i wyświetlane przez MySQL w formacie ))//55 (lub )))//55 dla godzin o większych wartościach). Wartości 6+/' nale ą do zakresu od do . Element reprezentujący godzinę mo e przybierać tak du e wartości, poniewa typ 6+/' mo e słu yć nie tylko do reprezentowania godzin w ciągu doby (która nie mo e przekroczyć 24 godzin), ale równie upływającego czasu lub przedziału czasowego między dwoma zdarzeniami (a ten mo e znacznie przekro- czyć 24 godziny, a nawet być liczbą ujemną). Wartości 6+/' mo na deklarować w wielu formatach: Jako łańcuch w formacie ))//55W COGM . Mo na tak e u yć jednego z nieco prostszych formatów: ))//55W COGM , ))//55 , ))// , ))//55 , ))// , )) lub 55 . Parametr reprezentuje dni i mo e przybierać wartość od 0 do 34. Nale y zauwa yć, e MySQL nie przechowuje jeszcze części ułamkowej. Jako łańcuch bez znaków rozdzielających elementy godziny w formacie ))//55 przy zało eniu, e reprezentowana przez niego godzina istnieje. nale y na przykład odczytać jako , natomiast jest wartością niepoprawną (część reprezentująca liczbę minut jest bezsensowna) i zostanie przekształcona na . Jako liczba w formacie ))//55 przy zało eniu, e reprezentowana przez niego godzina istnieje, na przykład nale y odczytać jako . Zrozumiałe są tak e następujące formaty alternatywne: 55, //55, ))//55, ))//55W COGM. Nale y zauwa yć, e MySQL nie przechowuje jeszcze części ułamkowej. Jako wynik funkcji, która zwraca wartość akceptowaną dla typu 6+/' — mo e nią być na przykład funkcja %744'06A6+/'.
 29. 29. 4.3. Typy związane z datą i czasem 143 W przypadku wartości 6+/', zadeklarowanych jako łańcuchy zawierające elementy rozdzielające części godziny, nie ma potrzeby podawania dwóch cyfr dla wartości go- dziny, minuty i sekundy, mniejszych ni 10. Wartość jest tym samym, czym jest . Nale y uwa ać w przypadku przypisywania do kolumn 6+/' godzin o skróconej postaci. Podczas interpretacji wartości bez dwukropków zakłada się, e cyfry na jej prawym końcu reprezentują sekundy (MySQL interpretuje wartości 6+/' jako upływający czas, a nie jako godzinę dnia). Mo na by sądzić na przykład, e i oznaczają godzi- nę (12 minut po 11), ale MySQL zinterpretuje je jako (11 minut, 12 sekund). Podobnie i są interpretowane jako wartość . Wartości z dwukropkami są zawsze traktowane jako godzina dnia, czyli będzie oznaczać , a nie . Wartości, które są poza zakresem 6+/', ale oprócz tego są poprawne, zostają przycięte do najbli szej granicy zakresu. Wartości i na przykład zosta- ną przekształcone na i . Niepoprawne wartości 6+/' zostają zapisane jako . Warto odnotować, e poniewa wartość jest sama w sobie poprawną wartością 6+/', patrząc na nią w tabeli, nie mo na ustalić, czy w ten sposób została zadeklarowana wartość ory- ginalna, czy te jest to wartość nieprawidłowa. 4.3.3. Typ YEAR Typ ;'#4 jest typem jednobajtowym, słu ącym do przechowywania wartości lat. MySQL pobiera i wyświetla wartości ;'#4 w formacie 4444. Zakres wynosi od do . Wartości ;'#4 mo na deklarować za pomocą ró nych formatów: W postaci czterocyfrowego łańcucha w przedziale od do . W postaci czterocyfrowej liczby w przedziale od do . W postaci dwucyfrowego łańcucha w przedziale od do . Wartości z zakresu od do i od do są przekształcane na wartości ;'#4 nale ące do zakresów od do i od do . Nale y jednak pamiętać, e zakres dla liczb dwucyfrowych ró ni się trochę od zakresu dla dwucyfrowych łańcuchów, poniewa nie mo na zadeklarować zera jako liczby, by zostało zinterpretowane jako . Wstawienie wartości do czterocyfrowej kolumny ;'#4 spowoduje przechowanie jej pod postacią , a nie na . Aby wartość została rozpoznana jako rok , nale y przesłać ją w postaci łańcucha lub . W postaci wyniku funkcji, która zwraca wartość dopuszczalną dla typu ;'#4, na przykład funkcja 019 . Niepoprawne wartości ;'#4 zostają przechowane pod postacią .
 30. 30. 144 Rozdział 4. ♦ Typy kolumn 4.3.4. Problem roku 2000 a typy związane z datą Sam MySQL jest całkowicie odporny na problem roku 2000 (patrz punkt 1.2.5), jednak wartości wejściowe, dostarczane serwerowi MySQL, takie być nie muszą. Wszystkie daty z rokiem, wprowadzane w postaci dwucyfrowej, są niejednoznaczne, poniewa nie wiadomo, o które stulecie chodzi. Takie wartości muszą być przekształcone na formę czterocyfrową, poniewa wewnętrznie lata przechowywane są przez MySQL w pełnej, czterocyfrowej postaci. Dla typów #6'6+/', 6+/'56#/2 i ;'#4 daty interpretowane są niejednoznacznie, na podstawie następujących zasad: Wartości z zakresu przekształcane są na wartości . Wartości z zakresu przekształcane są na wartości . Nale y pamiętać, e te reguły pozwalają jedynie domyślić się, co oznaczają wprowa- dzone przez u ytkownika wartości. W przypadku uzyskania wartości, która nie jest poprawna, nale y podać rok w pełnej, czterocyfrowej postaci. Za pomocą instrukcji 14'4 $; mo na poprawnie sortować wartości 6+/'56#/2 i ;'#4, w których rok jest podany w postaci dwucyfrowej. Niektóre funkcje, takie jak /+0 i /#: przekształcają wartości 6+/'56#/2 lub ;'#4 na liczby. To oznacza, e w przypadku wartości z rokiem, podanym w postaci dwucyfrowej, funkcje te dadzą błędny wynik. Aby tego uniknąć, nale y przekształcić wartości ;'#4 lub 6+/'56#/2 na format, w którym rok jest w postaci czterocyfrowej, lub skorzystać w następujący sposób z funkcji #6'A#: /+0 #6'A# VKOGUVCOR +06'48#. #;5. 4.4. Typy łańcuchowe Do typów łańcuchowych zalicza się %*#4, 8#4%*#4, $.1$, 6':6, '07/ i 5'6. W tym pod- rozdziale przedstawione zostanie ich przeznaczenie, a tak e omówione będą metody wykorzystywania tych typów w zapytaniach. 4.4.1. Typy CHAR i VARCHAR Typy %*#4 i 8#4%*#4 są do siebie podobne. Ró nią się tylko sposobem, w jaki są prze- chowywane i pobierane. Długość kolumny %*#4 jest stała i deklaruje się ją podczas tworzenia tabeli. Maksymalna długość kolumny mo e być wartością z przedziału od 0 do 255 (w wersjach poprzedza- jących MySQL 3.23 długość %*#4 mogła wynosić od 1 do 255). Wartości %*#4 podczas zapisywania uzupełniane są z prawej strony odpowiednią liczbą spacji. Spacje te są jednak odcinane w momencie pobierania ich przez klienta.
 31. 31. 4.4. Typy łańcuchowe 145 Wartości w kolumnach 8#4%*#4 są łańcuchami o zmiennej długości. Mo na zadekla- rować kolumnę 8#4%*#4 o dowolnej długości z przedziału od 0 do 255, podobnie jak w przypadku kolumn %*#4 (w wersjach poprzedzających MySQL 4.0.2 długość 8#4%*#4 mogła wynosić od 1 do 255 znaków). W przeciwieństwie jednak do typu %*#4, warto- ści 8#4%*#4 są przechowywane tylko w tylu bajtach, ile potrzeba ich do zapisania łań- cucha; dodatkowo jeden bajt przeznaczony jest do zanotowania długości. Wartości nie są dopełniane spacjami, natomiast znajdujące się na końcu spacje są usuwane, gdy wartość jest zapisywana w tabeli. To odró nia MySQL od specyfikacji typu 8#4%*#4 w standardzie SQL. Podczas zapisywania lub pobierania tych typów nie jest wykonywana tak e adna konwersja związana z wielkością liter. Jeśli do kolumny %*#4 lub 8#4%*#4 przypisze się wartość przekraczającą maksymalną długość kolumny, wartość ta zostanie obcięta w celu jej dopasowania. Jeśli u ytkownik potrzebuje kolumny, dla której nie są usuwane końcowe spacje, powi- nien zastanowić się nad zastosowaniem typu $.1$ lub 6':6. Aby przechować wartości binarne (takie jak wynik funkcji szyfrującej lub kompresującej), które mogą zawierać przypadkowe wartości bajtów, zamiast %*#4 lub 8#4%*#4 nale y u yć raczej kolumny $.1$. To pozwoli uniknąć potencjalnych problemów z usuwaniem końcowych spacji, które mogłyby zmienić wartość danych. W poni szym zestawieniu przedstawiono ró nice między tymi dwoma typami kolumn i pokazano rezultat zapisania ró nych wartości łańcuchowych w kolumnach %*#4 i 8#4%*#4 : Wartość CHAR(4) Wymagana pamięć VARCHAR(4) Wymagana pamięć DCLV[ DCLV CD CD DCLV[ CD DCLV[ CDEF CDEF DCLV[ CDEF DCLVÎY CDEFGHIJ CDEF DCLV[ CDEF DCLVÎY Wartości pobrane z kolumn %*#4 i 8#4%*#4 będą w obu przypadkach takie same, poniewa z kolumn %*#4 w momencie pobierania wartości z tabeli usuwane są końco- we spacje. Począwszy od MySQL 4.1 wartości w kolumnach %*#4 i 8#4%*#4 są sortowane i po- równywane według porządku sortowania zestawu znaków przypisanego do kolumny. W wersjach wcześniejszych sortowanie i porównania były wykonywane na podstawie porządku sortowania zestawu znaków serwera. U ytkownik mo e deklarować kolumnę z atrybutem $+0#4;, aby podczas sortowania i porównywania brana była pod uwagę wiel- kość liter, poniewa u yte zostaną wartości liczbowe kodu, a nie porządek leksykalny. Atrybut $+0#4; nie wpływa na sposób, w jaki kolumna jest przechowywana i pobierana. Od MySQL 4.1.0 typ %*#4 $;6' jest aliasem typu %*#4 $+0#4;. Jest to spowodowane wymogami kompatybilności.

×