Macromedia Flash 8 Professional. Księga eksperta

1,383 views

Published on

Zostań flashowym guru

W ciągu kilku ostatnich lat Flash z prostego narzędzia animacyjnego stał się prawdziwym "kombajnem" służącym do tworzenia interaktywnych witryn WWW i prezentacji multimedialnych. Rozbudowane narzędzia rysunkowe i animacyjne, obiektowy język programowania ActionScript i możliwość korzystania z plików multimedialnych dają projektantom niemal nieograniczoną swobodę twórczą. O ogromnej popularności Flasha może również świadczyć fakt, iż odtwarzacz plików SWF jest programem najczęściej pobieranym z sieci. Macromedia Flash 8 jest uniwersalnym narzędziem przeznaczonym dla wszystkich projektantów witryn i aplikacji WWW.

W najnowszej wersji producent wprowadził wiele usprawnień -- dodano obsługę nowych formatów plików, rozbudowano sposoby publikowania plików SWF oraz zmodernizowano interfejs użytkownika.

"Macromedia Flash 8 Professional. Księga eksperta" to szczegółowe omówienie wszystkich możliwości tej niezwykłej aplikacji. Czytając ją, poznasz Flasha 8 "od podszewki", poczynając od interfejsu użytkownika i zasad posługiwania się narzędziami graficznymi, na programowaniu w języku ActionScript kończąc. Dowiesz się, w jaki sposób wykorzystywać w swoich projektach pliki graficzne, dźwiękowe i cyfrowe wideo, jak łączyć Flasha z innymi technologiami kreowania witryn WWW, takimi jak ASP, PHP i ColdFusion, oraz publikować pliki SWF. Nauczysz się tworzyć interaktywne elementy nawigacyjne i formularze, stosować pliki XML oraz odtwarzać strumieniowo pliki multimedialne.

* Interfejs użytkownika i preferencje
* Narzędzia graficzne
* Tworzenie animacji
* Import plików wideo i dźwiękowych
* Publikowanie plików SWF
* Typy danych w języku ActionScript
* Elementy języka ActionScript
* Korzystanie z panelu Actions
* Kontrolowanie właściwości obiektów
* Obsługa zdarzeń
* Integracja z PHP, ASP i ColdFusion
* Przetwarzanie plików XML
* Pobieranie danych z plików zewnętrznych

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Macromedia Flash 8 Professional. Księga eksperta

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ Macromedia Flash 8 SPIS TREœCI Professional. Ksiêga eksperta KATALOG KSI¥¯EK Autor: David Vogeleer T³umaczenie: Jaros³aw Dobrzañski, Rafa³ Joñca KATALOG ONLINE ISBN: 83-246-0335-2 Tytu³ orygina³u: Macromedia Flash Professional 8 Unleashed ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Format: B5, stron: 800 Zostañ flashowym guru TWÓJ KOSZYK W ci¹gu kilku ostatnich lat Flash z prostego narzêdzia animacyjnego sta³ siê DODAJ DO KOSZYKA prawdziwym „kombajnem” s³u¿¹cym do tworzenia interaktywnych witryn WWW i prezentacji multimedialnych. Rozbudowane narzêdzia rysunkowe i animacyjne, obiektowy jêzyk programowania ActionScript i mo¿liwoœæ korzystania z plików CENNIK I INFORMACJE multimedialnych daj¹ projektantom niemal nieograniczon¹ swobodê twórcz¹. O ogromnej popularnoœci Flasha mo¿e równie¿ œwiadczyæ fakt, i¿ odtwarzacz plików SWF jest programem najczêœciej pobieranym z sieci. Macromedia Flash 8 jest uniwersalnym ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH narzêdziem przeznaczonym dla wszystkich projektantów witryn i aplikacji WWW. W najnowszej wersji producent wprowadzi³ wiele usprawnieñ -- dodano obs³ugê ZAMÓW CENNIK nowych formatów plików, rozbudowano sposoby publikowania plików SWF oraz zmodernizowano interfejs u¿ytkownika. „Macromedia Flash 8 Professional. Ksiêga eksperta” to szczegó³owe omówienie CZYTELNIA wszystkich mo¿liwoœci tej niezwyk³ej aplikacji. Czytaj¹c j¹, poznasz Flasha 8 „od podszewki”, poczynaj¹c od interfejsu u¿ytkownika i zasad pos³ugiwania siê FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE narzêdziami graficznymi, na programowaniu w jêzyku ActionScript koñcz¹c. Dowiesz siê, w jaki sposób wykorzystywaæ w swoich projektach pliki graficzne, dŸwiêkowe i cyfrowe wideo, jak ³¹czyæ Flasha z innymi technologiami kreowania witryn WWW, takimi jak ASP, PHP i ColdFusion, oraz publikowaæ pliki SWF. Nauczysz siê tworzyæ interaktywne elementy nawigacyjne i formularze, stosowaæ pliki XML oraz odtwarzaæ strumieniowo pliki multimedialne. • Interfejs u¿ytkownika i preferencje • Narzêdzia graficzne • Tworzenie animacji • Import plików wideo i dŸwiêkowych • Publikowanie plików SWF Wydawnictwo Helion • Typy danych w jêzyku ActionScript ul. Koœciuszki 1c • Elementy jêzyka ActionScript 44-100 Gliwice • Korzystanie z panelu Actions tel. 032 230 98 63 • Kontrolowanie w³aœciwoœci obiektów e-mail: helion@helion.pl • Obs³uga zdarzeñ • Integracja z PHP, ASP i ColdFusion • Przetwarzanie plików XML • Pobieranie danych z plików zewnêtrznych
 2. 2. 1 CWVQTG 2 ZVSyáDXWRUDFK 9UVúR %ú è + CE[PCO[ RTCEú YG (NCUJW 4QFKC %Q PQYGIQ! ,QWHUIHMV =DNáDGNL QD NRPSXWHUDFK 0DFLQWRVK =DNáDGNL QD SDQHODFK SRZUDFDM -HGQD ELEOLRWHND GOD ZV]VWNLFK :L NV] EUXGQRSLV 'ZD WUE FRIDQLD .UH OHQLH RELHNWyZ ² QRZ VSRVyE JUXSRZDQLD 0RELOQ )ODVK .RQLHF ] FLXFLXEDEN :LWDM Z GRPX WUELH 1RUPDO 1DMV]EV] )ODVK 3ODHU )ODVK7SH %XIRURZDQLH ELWPDS 0LHV]DQLH )LOWU 8OHSV]HQLD Z G]LHG]LQLH NUH OHQLD :LGHR ZH )ODVKX 1RZH HOHPHQW GQDPLF]QH .ODVD %LWPDS'DWD :VáDQLH SOLNyZ GR NOLSyZ )ODVKD 3RGVXPRZDQLH 4QFKC CE[PCO[ RTCEú Y RTQITCOKG (NCUJ 2TQHGUUKQPCN 6NURPQH SRF] WNL F]OL VN G VL Z]L á )ODVK ,QWHUIHMV 6FHQD 3DQHO LQVSHNWRUD ZáD FLZR FL 3DQHOH )ODVKD 6SUDZG]DQLH SLVRZQL
 3. 3. /CETQOGFKC (NCUJ 2TQHGUUKQPCN -UKúIC GMURGTVC 3UHIHUHQFMH .DWHJRULD *HQHUDO .DWHJRULH $FWLRQ6FULSW L $XWR )RUPDW .DWHJRULD OLSERDUG .DWHJRULD 'UDZLQJ .DWHJRULD 7H[W .DWHJRULD :DUQLQJV 6NUyW NODZLDWXURZH 8VSUDZQLDQLH SU]HVWU]HQL URERF]HM 3RGVXPRZDQLH 4QFKC 6YQTGPKG ITCHKMK YG (NCUJW 3DVHN QDU] G]L 2EV]DU RORUV 2EV]DU 9LHZ 2EV]DU 7RROV .RORU L JUDGLHQW 3DQHO RORU 6ZDWFKHV 3DQHO RORU 0L[HU *UXSRZDQLH L RELHNW NUH ODUVNLH *UXS 2ELHNW 'UDZLQJ 2EMHFW 6SL WU]DQLH JUXS ,PSRUWRZDQLH ELWPDS L RSHURZDQLH QLPL 7ZRU]HQLH ZSHáQLHQLD ELWPDSRZHJR 2EUVRZZDQLH ELWPDS =DVW SRZDQLH ELWPDS 3RGVXPRZDQLH 4QFKC #PKOCELC YG (NCUJW :LWDP QD OLVWZLH F]DVRZHM 2EV]DU ZDUVWZ 2EV]DU NODWHN $QLPDFMD SRNODWNRZD 3LHUZV]D DQLPDFMD 8]XSHáQLDQLH NODWHN 3LHUZV]D DQLPDFMD ] X]XSHáQLDQLHP NODWHN 3RGSRZLHG]L NV]WDáWX 3RGVXPRZDQLH 4QFKC 5[ODQNG GIGORNCTG K DKDNKQVGMC ]P MHVW VPERO ]P MHVW HJ]HPSODU] 6PERO JUDILNL .LHG QDOH VWRVRZDü VPERO JUDILNL 3U]HNV]WDáFDQLH Z VPERO 6PERO SU]FLVNX 3U]FLVN LQWHUDNWZQ = SDPL WQLND QLHZLGRF]QHJR SU]FLVNX 6PERO NOLSX ILOPRZHJR %LEOLRWHND
 4. 4. 5RKU VTG EK :UDFDP QD OLVWZ F]DVRZ 3LHUZV]D DQLPDFMD ] X]XSHáQLDQLHP UXFKX (GWRU X]XSHáQLDQLD NODWHN $QLPDFMH ]DJQLH G RQH 3URZDGQLFH UXFKX :DUVWZD PDVNL 3RGVXPRZDQLH 4QFKC 1RGTQYCPKG F YKúMKGO K OCVGTKC COK YKFGQ 5ROD G ZL NX 'RGDZDQLH G ZL NX ' ZL N Z LQVSHNWRU]H ZáD FLZR FL (IHNW G ZL NRZH 7ZRU]HQLH ZáDVQFK HIHNWyZ 6QFKURQL]DFMD L ]DS WODQLH .RPSUHVMD G ZL NX ' ZL N Z M ]NX $FWLRQ6FULSW 0DWHULDá ZLGHR ZH )ODVKX ,PSRUWRZDQLH PDWHULDáyZ ZLGHR GR )ODVKD 3RGVXPRZDQLH 4QFKC 2WDNKMQYCPKG 8VWDZLHQLD SXEOLNRZDQLD 3URILOH SXEOLNRZDQLD =DNáDGND )RUPDWV )RUPDW GOD VLHFL ::: *UDILND 3URMHNWRU L 4XLFN7LPH )ODVK 3ODHU L SOLNL 6:) =DNáDGND )ODVK 3ROH 9HUVLRQ 8VWDZLHQLD G ZL NX =DNáDGND +70/ :NUZDQLH ZHUVML )ODVKD =DNáDGND *,) =DNáDGND 31* =DNáDGND -3(* =DNáDGND 4XLFN7LPH 3RGVXPRZDQLH %ú è ++ 3WKEM6KOG 4QFKC 9RTQYCFGPKG FQ #EVKQP5ETKRVW ]P MHVW $FWLRQ6FULSW 3URJUDPRZDQLH RELHNWRZH ]P MHVW RELHNW :áD FLZR FL RELHNWX 0HWRG RELHNWX =GDU]HQLD RELHNWX 6N G ELRU VL RELHNW 7ZRU]HQLH SURWRWSyZ RELHNWyZ
 5. 5. /CETQOGFKC (NCUJ 2TQHGUUKQPCN -UKúIC GMURGTVC :SURZDG]HQLH GR $FWLRQ6FULSWX =PLHQQH ]H FLVá NRQWURO WSyZ )XQNFMH ]H FLVá NRQWURO WSyZ 3DQHO $FWLRQV 3UHIHUHQFMH SDQHOX $FWLRQV 3DQHO 5HIHUHQFH+HOS =DFKRZDQLD L SDQHO %HKDYLRUV 3RGVWDZ $FWLRQ6FULSWX .RPHQWDU]H 3RGSRZLHG]L L NRQZHQFMH QD]HZQLF]H $FWLRQV3DQHO[PO :]ZDODQLH SRGSRZLHG]L ]D SRPRF NRPHQWDU] FLVáD NRQWUROD WSyZ MDNR PHFKDQL]P Z]ZDODQLD SRGSRZLHG]L 6NáDGQLD ] NURSN 2ELHNW NOLSX ILOPRZHJR )XQNFMH :DUXQNL 3 WOH 3RGVXPRZDQLH 4QFKC 5EGIÎ QYQ Q EKæICEJ NKEDCEJ K OKGPP[EJ 7S GDQFK 7S 6WULQJ 7ZRU]HQLH GDQFK WSX 6WULQJ L JL SXVWH 6PEROH FWDWyZ 6HNZHQFMH XFLHF]NL 0DQLSXORZDQLH FL JDPL ]QDNRZPL à F]HQLH FL JyZ ,QGHNVRZDQLH ]QDNyZ Z FL JX L JL 8QLFRGH 7S 1XPEHU 7ZRU]HQLH ZDUWR FL 1XPEHU 5R]ZL ]ZDQLH SUREOHPX QLHVNR F]RQFK F] FL XáDPNRZFK 3UHGHILQLRZDQH ZDUWR FL GOD OLF]E /LF]E VSHFMDOQH 7S %RROHDQ 7S QXOO 7S XQGHILQHG 7S $UUD =PLHQQH 7ZRU]HQLH ]PLHQQHM =PLDQD ZDUWR FL ]PLHQQFK ,QNUHPHQWDFMD L GHNUHPHQWDFMD ]PLHQQFK =PLHQQH SXVWH 3RUyZQZDQLH ]PLHQQFK à F]HQLH ]PLHQQFK Uy QHJR WSX .RQZHUVMD ]PLHQQFK ]D SRPRF IXQNFML L PHWRG =DNUHV ]PLHQQHM 3UDNWF]Q SU]NáDG 3RGVXPRZDQLH
 6. 6. 5RKU VTG EK 4QFKC 6CDNKEG ]P MHVW WDEOLFD L MDN G]LDáD = F]HJR VNáDGD VL WDEOLFD 7ZRU]HQLH WDEOLF 3RELHUDQLH GDQFK ] WDEOLF 'RGDZDQLH HOHPHQWyZ GR WDEOLF 0HWRGD SXVK 0HWRGD XQVKLIW 0HWRGD VSOLFH 0HWRGD FRQFDW 1DGDZDQLH QD]Z HOHPHQWRP WDEOLF 8VXZDQLH HOHPHQWyZ ] WDEOLF 2SHUDWRU GHOHWH 8VXZDQLH HOHPHQWyZ ] WDEOLF SU] X FLX ZáD FLZR FL OHQJWK 0HWRGD VSOLFH UD] MHV]F]H 0HWRGD SRS 0HWRGD VKLIW =DPLDQD HOHPHQWyZ WDEOLF 7DEOLFH ]DJQLH G RQH 'RGDWNRZH PHWRG WDEOLF 0HWRGD WR6WULQJ 0HWRGD MRLQ 0HWRGD VOLFH 0HWRGD UHYHUVH 6RUWRZDQLH WDEOLF 0HWRGD VRUW2Q 3U]NáDG SUDNWF]Q 3RGVXPRZDQLH 4QFKC +PUVTWMELG K Y[TC GPKC 6NáDGQLD LQVWUXNFML %ORN LQVWUXNFML ,QVWUXNFMH RELHNWRZH ,QVWUXNFMD ZLWK ,QVWUXNFMD IRU LQ 0RGILNDWRU SU]HELHJX SURJUDPX ,QVWUXNFMH ZDUXQNRZH 2SHUDWRU SRUyZQDQLD ,QVWUXNFMD LI ,QVWUXNFMD HOVH ,QVWUXNFMD HOVH LI ,QVWUXNFMD VZLWFK L VáRZD FDVH GHIDXOW L EUHDN ,QVWUXNFMH S WOL 3RGVXPRZDQLH 4QFKC (WPMELG 7ZRU]HQLH IXQNFML 8 ZDQLH IXQNFML 6WRVRZDQLH SDUDPHWUyZ Z IXQNFMDFK )XQNFMH NWyUH ]ZUDFDM ZDUWR FL
 7. 7. /CETQOGFKC (NCUJ 2TQHGUUKQPCN -UKúIC GMURGTVC )XQNFMH ]DJQLH G RQH =DNUHV IXQNFML :ZRáZDQLH IXQNFML ] LQQFK ]DNUHVyZ ,GHQWILNDWRU BJOREDO =PLHQQH D IXQNFMH .ODVD $UJXPHQWV :áD FLZR ü OHQJWK )XQNFMH MDNR RELHNW )XQNFMH MDNR PHWRG :EXGRZDQH IXQNFMH )ODVKD )XQNFMD FDOO )XQNFMH NRQZHUWXM FH )XQNFMH PDWHPDWF]QH )XQNFMH SU]HVWDU]DáH 3RGVXPRZDQLH 4QFKC 1DKGMV MNKRW HKNOQYGIQ 7ZRU]HQLH NOLSyZ ILOPRZFK 5 F]QH WZRU]HQLH NOLSyZ ILOPRZFK 7ZRU]HQLH NOLSyZ ILOPRZFK Z $FWLRQ6FULSFLH 0DQLSXORZDQLH NOLSDPL ILOPRZPL $QLPDFMD NOLSyZ ILOPRZFK ] SR]LRPX $FWLRQ6FULSWX :áD FLZR ü FDFKH$V%LWPDS =DVWRVRZDQLH PDWHPDWNL Z DQLPRZDQLX NOLSyZ ILOPRZFK =DVWRVRZDQLH RELHNWX RORU :áD FLZR ü EOHQG0RGH )LOWU *á ERNR ü L NROHMQR ü XáR HQLD .RSLRZDQLH NOLSyZ ILOPRZFK 8VXZDQLH NOLSyZ ILOPRZFK 0HWRGD UHPRYH0RYLHOLS
 8. 8. 3URJUDPLVWF]Q LQWHUIHMV NUH ODUVNL 0HWRGD OLQH6WOH
 9. 9. 0HWRGD PRYH7R
 10. 10. 0HWRGD OLQH7R
 11. 11. 0HWRGD OLQH*UDGLHQW6WOH
 12. 12. 0HWRGD EHJLQ)LOO
 13. 13. 0HWRGD EHJLQ*UDGLHQW)LOO
 14. 14. 0HWRGD FXUYH7R
 15. 15. 3RGVXPRZDQLH 4QFKC FCTGPKC 2EVáXJD ]GDU]H )XQNFMD ]ZURWQD 2ELHNW QDVáXFKXM FH 1LHSRWU]HEQH SRZWyU]HQLD )XQNFMH ]ZURWQH NRQWUD RELHNW QDVáXFKXM FH =GDU]HQLD SU]FLVNyZ =GDU]HQLD NOLSyZ ILOPRZFK .OLS ILOPRZH REVáXJXM FH ]GDU]HQLD SU]FLVNyZ
 16. 16. 5RKU VTG EK =GDU]HQLD RELHNWX 0RXVH =GDU]HQLD RELHNWX .H =GDU]HQLD RELHNWX 7H[W)LHOG =GDU]HQLD PL G]RELHNWRZH 3RGVXPRZDQLH 4QFKC 2TCEC VGMUVGO ,QWHUIHMV SROD WHNVWRZHJR 6SUDZG]DQLH SLVRZQL Z SRODFK WHNVWRZFK 7ZRU]HQLH SyO WHNVWRZFK 7HNVW VWDWF]Q 7HNVW GQDPLF]Q 7HNVW ZSURZDG]DQ SU]H] X WNRZQLND 7ZRU]HQLH SyO WHNVWRZFK Z $FWLRQ6FULSFLH )RUPDWRZDQLH WHNVWX Z SRODFK WHNVWRZFK 2ELHNW 7H[W)RUPDW .DVNDGRZH DUNXV]H VWOyZ 3U]HZLMDQLH SyO WHNVWRZFK =GDU]HQLH RQ0RXVH:KHHO .RG +70/ Z SRODFK WHNVWRZFK =QDF]QLN LPJ 3ROD +70/ L -DYD6FULSW 7HNVW ZLHORM ]F]Q 7HNVW 8QLFRGH 3DQHO 6WULQJV 3RGVXPRZDQLH 4QFKC -QORQPGPV[ ]P MHVW NRPSRQHQW 3RVáXJLZDQLH VL NRPSRQHQWDPL 3DQHO RPSRQHQWV :VWDZLDQLH NRPSRQHQWyZ QD VFHQ 0HWRGD DWWDFK0RYLH
 17. 17. 8VWDZLDQLH SDUDPHWUyZ ,QVSHNWRU ZáD FLZR FL 0RGILNRZDQLH SDUDPHWUyZ NRPSRQHQWyZ 3DQHO RPSRQHQW ,QVSHFWRU $FWLRQ6FULSW 3U]HFKZWZDQLH ]GDU]H NRPSRQHQWyZ 3RELHUDQLH GDQFK ] NRPSRQHQWyZ 6WRVRZDQLH VNyUHN QD NRPSRQHQWDFK 5 F]QD ]PLDQD VNyUHN =DVWRVRZDQLH ZáD FLZR FL VWOH :áD FLZR ü GDWD3URYLGHU :L ]DQLH GDQFK 7ZRU]HQLH NRPSRQHQWyZ Z ZHUVML 3RGVXPRZDQLH
 18. 18. /CETQOGFKC (NCUJ 2TQHGUUKQPCN -UKúIC GMURGTVC 4QFKC KCIPQUV[MC ]P MHVW GLDJQRVWND 3ODQRZDQLH 1D]Z NWyUH FR ]QDF] 'RNXPHQWDFMD FLVáD NRQWUROD WSyZ 7ZRU]HQLH SURWRWSX L WHVWRZDQLH 1DU] G]LD GLDJQRVWF]QH )XQNFMD WUDFH /LVW ]PLHQQFK L RELHNWyZ 2ELHNW (UURU 'LDJQRVWND UR]PLDUX SURMHNWX 3DQHO 'HEXJJHU 'LDJQRVWND ]GDOQD 3RGVXPRZDQLH %ú è +++ 9QMÎ (NCUJC 4QFKC GYPúVTP[ MQF #EVKQP5ETKRV 'ODF]HJR ZDUWR VWRVRZDü ]HZQ WU]Q NRG $FWLRQ6FULSW ,QVWUXNFMD LQFOXGH NRQWUD FLH ND GR NODV :NRU]VWDQLH ]HZQ WU]QFK SOLNyZ NODV 'HILQLRZDQLH NODV 0RGILNDWRU SXEOLF SULYDWH L VWDWLF 'HNODUDFMD ZáD FLZR FL ] ZNRU]VWDQLHP IXQNFML NRQVWUXNWRUD 7ZRU]HQLH PHWRG 0HWRG SRELHUDM FH L XVWDZLDM FH ZáD FLZR FL 7ZRU]HQLH ]GDU]H 7ZRU]HQLH PHWRG ZZRáD ]ZURWQFK GOD ]GDU]H 3RZLDGDPLDQLH RELHNWyZ QDVáXFKXM FFK R ]DM FLX ]GDU]HQLD 3Rá F]HQLH ZV]VWNLHJR UD]HP 3RGVXPRZDQLH 4QFKC 9E[V[YCPKG MNKRÎY K QDTCÎY GYPæVT 'ODF]HJR ZDUWR ZF]WZDü ]DZDUWR ü ] ]HZQ WU] -DN ]DZDUWR ü PR QD ]DáDGRZDü L JG]LH 'QDPLF]QH ZF]WZDQLH REUD]yZ 0HWRGD ORDG0RYLH
 19. 19. ']LHG]LF]HQLH )XQNFMD ORDG0RYLH1XP
 20. 20. 0HWRGD XQORDG0RYLH
 21. 21. 0HWRGD UHPRYH0RYLHOLS
 22. 22. )XQNFMD XQORDG0RYLH1XP
 23. 23. .RPSRQHQW /RDGHU 'QDPLF]QH ZF]WZDQLH SOLNyZ 6:) 0RGILNDFMD ZF]WDQFK SOLNyZ 6:) :F]WZDQLH ]HZQ WU]QHM ]DZDUWR FL GR SyO WHNVWRZFK 6WHURZDQLH ]DZDUWR FL RVDG]RQ Z SRODFK WHNVWRZFK
 24. 24. 5RKU VTG EK $QLPDFMH ZVW SQH 0HWRG JHW%WHV/RDGHG
 25. 25. L JHW%WHV7RWDO
 26. 26. .RPSRQHQW 3URJUHVV%DU 3RGVXPRZDQLH 4QFKC 9RTQYCFGPKG FQ KPVGITCELK FCP[EJ 'ODF]HJR GQDPLF]QD ]DZDUWR ü )XQNFMD JHW85/
 27. 27. )RUPDW 0,0( )XQNFMH HVFDSH
 28. 28. L XQHVFDSH
 29. 29. )XQNFMD ORDG9DULDEOHV
 30. 30. =GDU]HQLH RQ'DWD )XQNFMD ORDG9DULDEOHV1XP
 31. 31. .ODVD /RDG9DUV 0HWRGD ORDG
 32. 32. =GDU]HQLH RQ/RDG =GDU]HQLH RQ'DWD ,QWHUIHMV SURJUDPLVWF]Q ([WHUQDO,QWHUIDFH 0HWRGD FDOO
 33. 33. 0HWRGD DGGDOOEDFN
 34. 34. 3RGVXPRZDQLH 4QFKC #52 K (NCUJ ]P MHVW $63 -DN G]LDáD $63 3RELHUDQLH L XUXFKDPLDQLH VHUZHUD :SURZDG]HQLH GR VNUSWyZ $63 3LHUZV]D VWURQD Z $63 :VáDQLH L RGELHUDQLH GDQFK 2GELHUDQLH GDQFK Z $63 :VáDQLH L RGELHUDQLH GDQFK ZH )ODVKX .RU]VWDQLH ] ED] GDQFK $FFHVVD 3RGVXPRZDQLH 4QFKC 2*2 K (NCUJ 3U]JRWRZZDQLH VHUZHUD ,QVWDODFMD VHUZHUD $SDFKH ,QVWDODFMD 3+3 ,QVWDODFMD ED] GDQFK 064/ 3R LQVWDODFML NRPSRQHQWyZ :L FHM LQIRUPDFML QD WHPDW M ]ND 3+3 2GELHUDQLH GDQFK 3U]NáDG ² ZLWDM ZLHFLH 3U]NáDG ² ZLWDM L HJQDM ZLHFLH 3U]NáDG ² ZLHOH ZDUWR FL L ZLHOH ]PLHQQFK 3U]NáDG ² ZVáDQLH OLVWX HPDLO ] )ODVKD ]D SRPRF 3+3 2GELHUDQLH L ZVáDQLH GDQFK 3U]NáDG ² RGELHUDQLH SRWZLHUG]HQLD ZVáDQLD OLVWX .RU]VWDQLH ] ED] GDQFK 064/ 3U]NáDG ² NVL ND DGUHVRZD
 35. 35. /CETQOGFKC (NCUJ 2TQHGUUKQPCN -UKúIC GMURGTVC 8PLHV]F]DQLH SOLNyZ QD VHUZHU]H WONR RGWZDU]DF] )ODVK 3ODHU
 36. 36. 3U]NáDG ² XPLHV]F]DQLH SOLNyZ QD VHUZHU]H 3RGVXPRZDQLH 4QFKC (NCUJ 4GOQVKPI QTC %QNF(WUKQP ]P MHVW )ODVK 5HPRWLQJ 6HUZHU DSOLNDFML :PDJDQLD WHFKQLF]QH ROG)XVLRQ L GLDJUDP SU]HSáZX 3URFHV WZRU]HQLD VVWHPX ] )ODVK 5HPRWLQJ ,QVWDODFMD L NRQILJXUDFMD VHUZHUD ,QVWDODFMD ,,6 ,QVWDODFMD ROG)XVLRQ 0; ,QVWDODFMD L NRQILJXUDFMD ED] GDQFK 7ZRU]HQLH UyGáD GDQFK ROG)XVLRQ $QDOL]D DSOLNDFML .RPSRQHQW ROG)XVLRQ )
 37. 37. )ODVK 5HPRWLQJ L $FWLRQ6FULSW ,PSRUWRZDQLH NODV GRWF] FFK )ODVK 5HPRWLQJ Z NRG]LH $FWLRQ6FULSW 7ZRU]HQLH SRá F]HQLD ] EUDP L XVáXJ .RPXQLNDFMD ] ) L REVáXJD ZQLNyZ 7ZRU]HQLH DSOLNDFML 3RGVXPRZDQLH 4QFKC :/. K (NCUJ ]P MHVW ;0/ )RUPDWRZDQLH ;0/ 5HJXá WZRU]HQLD GRNXPHQWX ;0/ $WUEXW (OHPHQW NRQWUD DWUEXW ;0/ L )ODVK .ODVD ;0/ .RPSRQHQW ;0/RQQHFWRU 0HWRGD WULJJHU
 38. 38. =GDU]HQLH UHVXOW .RPSRQHQW 7UHH 3RGVXPRZDQLH 4QFKC 7U WIK UKGEKQYG K (NCUJ ]P MHVW XVáXJD VLHFLRZD 'ODF]HJR ZDUWR VWRVRZDü XVáXJL VLHFLRZH 7ZRU]HQLH XVáXJ VLHFLRZFK .RU]VWDQLH ] XVáXJL VLHFLRZHM ZH )ODVKX =DVWRVRZDQLH NODV ;0/ )ODVK 5HPRWLQJ 3DQHO :HE 6HUYLFHV .RPSRQHQW :HE6HUYLFHRQQHFWRU 'RZL ]ZDQLH GDQFK .RU]VWDQLH ] XVáXJ VLHFLRZFK LQQFK ILUP 8VáXJD VLHFLRZD ILUP $PD]RQ 3RGVXPRZDQLH
 39. 39. 5RKU VTG EK 4QFKC 5VTWOKGPKQYCPKG OGFKÎY 'ODF]HJR ZDUWR VWUXPLHQLRZDü GDQH PXOWLPHGLDOQH 7ZRU]HQLH ZLGHR Z IRUPDFLH )ODVK 9LGHR .ODVD 1HWRQQHFWLRQ .ODVD 1HW6WUHDP 0HWRGD SOD
 40. 40. 0HWRGD SDXVH
 41. 41. 0HWRGD FORVH
 42. 42. 0HWRGD VHHN
 43. 43. 0HWRGD VHW%XIIHU7LPH
 44. 44. =GDU]HQLH RQ6WDWXV :áD FLZR FL NODV 1HW6WUHDP .ODVD 9LGHR 0HWRGD DWWDFK9LGHR
 45. 45. 6WUXPLHQLRZDQLH PDWHULDáyZ ZLGHR .RPSRQHQW )/93ODEDFN .ODVD DPHUD 0HWRGD JHW
 46. 46. :áD FLZR ü DFWLYLW/HYHO 3RGVXPRZDQLH 4QFKC 4QUGTCPKG TQFQYKUMC RTQLGMVQYCPKC 'ODF]HJR ZDUWR UR]V]HU]Dü URGRZLVNR SURMHNWRZDQLD 3ROHFHQLD 3DQHO +LVWRU =DSLVZDQLH SROHFH QD SRGVWDZLH SDQHOX +LVWRU 5 F]QH WZRU]HQLH SROHFH Z M ]NX -6)/ =DU] G]DQLH SROHFHQLDPL ,QWHUIHMV ;0/WR8, 7ZRU]HQLH ]DFKRZD 7ZRU]HQLH ZáDVQFK SDQHOL 7ZRU]HQLH ZáDVQFK QDU] G]L 7ZRU]HQLH ZáDVQFK HIHNWyZ 2EVáXJD SOLNyZ Z M ]NX -6)/ 3RGVXPRZDQLH 4QFKC 0CTúFKC YKæCPG (NCUJGO $OWHUQDWZQH URGRZLVND SURMHNWRZDQLD 6:L6+PD[ 6:L6+SL[ 3RZHU219(57(5 2Q )OL[ 6RUHQVRQ 6TXHH]H 6ZLIW ' DSWLYDWH 5R]V]HU]DQLH SOLNyZ )ODVKD 2SWLPD]H $FWLRQ6FULSW 9LHZHU 6:) (QFUSWŒ
 47. 47. /CETQOGFKC (NCUJ 2TQHGUUKQPCN -UKúIC GMURGTVC 5R]ZL ]DQLD ZNUDF]DM FH SR]D VLHü ,QWHUQHW 6FUHHQ7LPH 6:)9LGHR 6:) 6WXGLR 0DNLQJ7KLQJV 3RGVXPRZDQLH QFCVMK QFCVGM # 0CLPQYUG YDWFQYCPG MNCU[ Lú[MC #EVKQP5ETKRV 5MQTQYKF
 48. 48. : GDOV]HM F] FL NVL NL E G]LHP RPDZLDü MDN PDQLSXORZDü RELHNWDPL QD VFHQLH NR U]VWDM F ] $FWLRQ6FULSWX DOH ZF]H QLHM PXVLP GRZLHG]LHü VL MDN WZRU]ü RELHNW QD VFHQLH -H HOL Z SU]HV]áR FL NRU]VWDáH ] QDU] G]L JUDILF]QFK WDNLFK MDN )UHH+DQG F] ,OOXVWUDWRU WR ZL NV]R ü QDU] G]L NUH ODUVNLFK MDNLH XGRVW SQLD )ODVK ZGD L VL ]QDMRPD : WP UR]G]LDOH RPyZLP ND GH QDU] G]LH ] RVREQD RSLVXM F MDN G]LDáD L MDN PR QD XVSUDZQLü L XGRVNRQDOLü VSRVyE NRU]VWDQLD ] QLHJR 2PyZLP WDN H MDN LPSRUWRZDü ELWPDS GR SURMHNWX )ODVKD L MDN ] QLFK NRU]VWDü -DN MX ZVSRPQLDQR ZLHOH QDU] G]L NUH ODUVNLFK )ODVKD PR H ZJO GDü ]QDMRPR FR ZLGDü QD UVXQNX 2PDZLDM F QDU] G]LD E G]LHP ZVSRPLQDü R RSFMDFK GRVW SQFK GOD GDQHJR QDU] G]LD RUD] VNUyWDFK NODZLDWXURZFK G]L NL NWyUP PR QD SU]VSLHV]ü SUDF ] QDU] G]LHP 4[UWPGM 3DVHN QDU]öG]L )ODVKD
 49. 49. %ú è + u CE[PCO[ RTCEú YG (NCUJW -DN ZLGDü SDVHN QDU] G]L SRG]LHORQ ]RVWDá QD F]WHU JáyZQH REV]DU u 7RROV QDU] G]LD
 50. 50. ² JUXSD UHSUH]HQWXM FD ]HVWDZ QDU] G]L NWyUH XPR OLZLDM NUH OHQLH NV]WDáWyZ L RELHNWyZ QD VFHQLH RUD] PDQLSXORZDQLH QLPL u 9LHZ ZLGRN
 51. 51. ² JUXSD XPR OLZLDM FD VWHURZDQLH ZLGRNLHP VFHQ Z WP MHM SR]FM L VWRSQLHP SRZL NV]HQLD u RORUV NRORU
 52. 52. ² JUXSD SRPDJDM FD XVWDZLDü NRORU ]DUyZQR NUDZ G]L MDN L ZSHáQLH NV]WDáWyZ u 2SWLRQV RSFMH
 53. 53. ² ]DZDUWR ü WHM JUXS E G]LH VL ]PLHQLDü ZUD] ] ZERUHP Uy QFK QDU] G]L L Z ZLHWODü GRGDWNRZH RSFMH GOD WFK QDU] G]L 7DN QDSUDZG QLH MHVW WR JUXSD DOH REV]DU ² ]HVWDZ RSFML ]QLNQLH ZUD] ] SU]Há F]HQLHP QDU] G]LD 6NRUR MX SR]QDOL P SRV]F]HJyOQH REV]DU PR HP RPyZLü ] RVREQD ]DZDUWR ü ND GHJR ] QLFK LG F ] GRáX GR JyU L ]DF]QDM F RG REV]DUX RORUV 1DUCT %QNQTU -DN MX ZVSRPQLDQR WHQ REV]DU SDVND QDU] G]L MHVW MHGQP ] ZLHOX PLHMVF ] NWyUFK PR HP XVWDZLDü NRORU NUDZ G]L RUD] ZSHáQLH 6DPH NRORU L JUDGLHQW GRNáDGQLHM ]RVWDQ RPyZLRQH Z GDOV]HM F] FL WHJR UR]G]LDáX D Z WP PRPHQFLH ]DQLP ]DF]QLHP WZRU]ü NV]WDáW QDMZD QLHMV]H MHVW ]UR]XPLHQLH MDN NRU]VWDü ] WHJR REV]DUX SDVND QDU] G]L 3R]D GZRPD UR]ZLMDQPL PHQX NRORUyZ GOD NUDZ G]L L ZSHáQLH X GRáX REV]DUX ]QDM GXM VL WU] SU]FLVNL ZLGRF]QH QD UVXQNX 2WR FR UREL u %ODFN DQG :KLWH F]DUQ L ELDá
 54. 54. ² RG UD]X ]PLHQLD NRORU NUDZ G]L QD ELDá IIIIII
 55. 55. D NRORU ZSHáQLHQLD QD F]DUQ
 56. 56. u 1R RORU EUDN NRORUX
 57. 57. ² SRZRGXMH H ]D]QDF]RQ NRORU ZSHáQLHQLD OXE NUDZ G]L
 58. 58. Z RJyOH QLH MHVW WZRU]RQ Z F]DVLH NUH OHQLD u 6ZDS RORUV ]DPLH NRORU
 59. 59. ² ]DPLHQLD ELH FH NRORU ZSHáQLHQLD L NUDZ G]L :L FHM RSFML ZELHUDQLD NRORUyZ PR QD ]QDOH ü SR NOLNQL FLX Z NRáR NRORUyZ Z UR]ZL MDQP PHQX NRORUX ZSHáQLHQLD OXE NUDZ G]L 3RMDZL VL ZyZF]DV RNQR .RORU ZLGRF]QH QD UVXQNX 4[UWPGM : RNQLH .RORU PR HP ZELHUDè NRORU ] SU]HGVWDZLRQHM SDOHW PR HP WH ]PLHQLDè MDVNUDZR è D QDZHW XVWDZLDè ZDUWR FL 5*%
 60. 60. 4QFKC u 6YQTGPKG ITCHKMK YG (NCUJW 3R ZEUDQLX NRORUX NUDZ G]L OXE ZSHáQLHQLD Z REV]DU]H RORUV PR HV] DOER ZEUDü NRORU OXE JUDGLHQW ] GRVW SQHM SDOHW DOER ZSLVDü NRG NRORUX Z IRUPDFLH TTIIDD Z SROX WHNVWRZP X JyU SDWU] UVXQHN
 61. 61. 0R HV] WDN H XVWDZLü $OSKD SU]H]URF]VWR ü
 62. 62. NRORUX DOER FDáNRZLFLH Zá F]ü GDQ NRORU SU]FLVNLHP 1R RORU EUDN NRORUX LNRQND ] SU]HNUH ORQP NZDGUDWHP
 63. 63. 4[UWPGM 0HQX NRORUX NUDZöG]L JUDGLHQW L SU]H]URF]VWR è PR QD WHUD] XVWDZLDè ]DUÑZQR GOD ZSHäQLHþ MDN L NUDZöG]L 1DUCT 8KGY : WP REV]DU]H SDVND QDU] G]L ]JUXSRZDQR QDU] G]LD VWHUXM FH ZLGRNLHP VFHQ 0CTúFKG *CPF 6QQN 6NUyW :LQGRZV L 0DF 26 ² + 1DU] G]LH +DQG U ND
 64. 64. VáX GR SU]HVXZDQLD FDáHM VFHQ E OHSLHM ZLG]LHü SHZQH REV]DU V]F]HJyOQLH SU] GX P SRZL NV]HQLX 3R]D WP SU]WU]PXM F NODZLV] 6KLIW PR HP SU]HVXZDü VFHQ GRNáDGQLH Z SR]LRPLH Z SLRQLH OXE SRG N WHP VWRSQL 3RGZÑMQH NOLNQLöFLH LNRQ +DQG QD SDVNX QDU]öG]L VSRZRGXMH SRZLöNV]HQLH OXE SRPQLHMV]HQLH VFHQ WDN E EäD MDN QDMZLöNV]D DOH MHGQRF]H QLH Z FDäR FL ZLGRF]QD QD HNUDQLH VNUÑW :LQGRZV v WUO 0DF 26 v 2SHQ $SSOH
 65. 65. 0CTúFKG QQO 6QQN YCPG VG /CIPKHKECVKQP 6QQN 6NUyW :LQGRZV L 0DF 26 ² = OXE 0 1DU] G]LH =RRP SRZL NV]HQLH
 66. 66. VWHUXMH VNDO Z MDNLHM ZLG]LP VFHQ 1DU] G]LH WR MHVW EDUG]R SU]GDWQH JG WU]HED ZNRQDü EDUG]R V]F]HJyáRZH UVXQNL : REV]DU]H 2SWLRQV SRMDZLDM VL GZLH RSFMH GOD WHJR QDU] G]LD MDN ZLGDü QD UVXQNX 8PR OLZLDM RQH SU]Há F]DQLH SRZL NV]DQLD L SRPQLHMV]DQLD Z FKZLOL NOLNDQLD QDU] G]LHP Z REV]DU]H VFHQ 2SUyF] NOLNDQLD Z REV]DU VFHQ NWyU FKFHP SRZL NV]ü PR HP UyZQLH ]D]QDF]Dü SURVWRN WHP REV]DU E MH SRZL NV]ü 6]ENLH SU]Há F]DQLH SRZL NV]DQLD L SRPQLHMV]DQLD XPR OLZLD VNUyW $OWOHZ SU]FLVN PV] QD NRPSXWHUDFK 0DFLQWRVK PGSU]FLVN PV]
 67. 67. ² SU]S WáXP
 68. 68. %ú è + u CE[PCO[ RTCEú YG (NCUJW 4[UWPGM 'ZLH RSFMH QDU]öG]LD =RRP 3RGREQLH MDN Z SU]SDGNX ZLHOX LQQFK IXQNFML )ODVKD LVWQLHMH R ZLHOH ZL FHM VSRVREyZ VWHURZDQLD SRZL NV]HQLHP VFHQ 2WR NUyWND OLVWD VNUyWyZ u WUO± ² SRPQLHMV]HQLH u WUO ² SRZL NV]HQLH u WUO ² SRZL NV]HQLH GR u WUO ² QDMZL NV]H PR OLZH SRZL NV]HQLH ] ]DFKRZDQLHP Z URGNRZDQHJR ZLGRNX FDáHM VFHQ u WUO ² SRZL NV]HQLH GR u WUO ² SRZL NV]HQLH GR 3RGDQH VNUÑW G]LDäDMñ QD NRPSXWHUDFK 3 8 WNRZQLF NRPSXWHUÑZ 0DFLQWRVK ]DPLDVW WUO SRZLQQL QDFLVQñè 2SHQ $SSOH 1DUCT 6QQNU : WP REV]DU]H ]JURPDG]RQR ZV]VWNLH QDU] G]LD GR NUH OHQLD NV]WDáWyZ PDQLSXOR ZDQLD RELHNWDPL L WZRU]HQLD WHNVWX QD VFHQLH :DUWR ]ZUyFLü V]F]HJyOQ XZDJ QD RSFMH ND GHJR ] QDU] G]L SRMDZLDM FH VL Z REV]DU]H 2SWLRQV SDVND -DN MX ZVSRPQLDQR ZLGRF]QH RSFMH E G VL ]PLHQLDü ZUD] ]H ]PLDQ QDU] G]L : WUDNFLH SUH]HQWRZDQLD QDU] G]L RSFMH E G]LHP RPDZLDü RG JyU Z Gyá L RG OHZHM GR SUDZHM Z NROHMQR FL Z MDNLHM ZVW SXM Z REV]DU]H 2SWLRQV 0CTúFKG #TTQY 6NUyW :LQGRZV L 0DF 26 ² 9 1DU] G]LH $UURZ VWU]DáND
 69. 69. WR SRGVWDZRZH QDU] G]LH GR ]D]QDF]DQLD ZH )ODVKX 2ELHNW PR QD ]D]QDF]Dü NOLNDM F Z QLH OXE NOLNDM F SR]D QLPL L UR]ZLMDM F UDPN REHMPXM F WR FR FKFHP ]D]QDF]ü $E ]D]QDF]ü ]DUyZQR NUDZ G MDN L ZSHáQLHQLH NV]WDáWX WU]HED JR NOLNQ ü GZXNURWQLH 1DU] G]LH $UURZ PD WU] RSFMH 3LHUZV]D RSFMD WR 6QDS WR 2EMHFWV SU]FL JDM GR RELHN WyZ
 70. 70. 3R Zá F]HQLX RSFMD WD SRPDJD SU]FL JDü GR VLHELH RELHNW ]EOL DM F MH GR VLHELH -HVW RQD EDUG]R SU]GDWQD SU] WZRU]HQLX SUHF]MQFK UR]NáDGyZ HOHPHQWyZ 3R]RVWDáH GZLH RSFMH NWyUH PRJ Eü ZV]DU]RQH WDN MDN QD UVXQNX VáX GR PDQLSXORZDQLD VHJPHQWDPL OLQLL QD VFHQLH L VWDM VL DNWZQH GRSLHUR SR ]D]QDF]HQLX OLQLL 2WR GZLH SR]RVWDáH RSFMH
 71. 71. 4QFKC u 6YQTGPKG ITCHKMK YG (NCUJW u 6PRRWK ZJáDG]DM
 72. 72. ² RSFMD WD SRZRGXMH ZJáDG]HQLH RVWUFK NUDZ G]L ]D]QDF]RQHM OLQLL SR ND GP MHM NOLNQL FLX u 6WUDLJKWHQ SURVWXM
 73. 73. ² RSFMD WD VWDUD VL ZRVWU]ü NV]WDáW NU]ZFK ]D]QDF]RQFK OLQLL SR ND GP NOLNQL FLX 4[UWPGM 2SFMH QDU]öG]LD $UURZ 7RRO v GZLH GROQH RSFMH VWDMñ VLö GRVWöSQH GRSLHUR SR ]D]QDF]HQLX MDNLHM OLQLL QD VFHQLH u 3U] SU]HPLHV]F]DQLX RELHNWX ]D SRPRFñ QDU]öG]LD $UURZ PR HV] SU]WU]PDè NODZLV] 6KLIW DE RELHNW GDäR VLö SU]HPLHV]F]Dè ] SLHUZRWQHM SR]FML WONR Z]GäX ZLHORNURWQR FL NñWD VWRSQL LWG
 74. 74. u 3U]WU]PDQLH NODZLV]D $OW Z F]DVLH SU]HPLHV]F]DQLD ]D]QDF]RQHJR RELHNWX VSRZRGXMH H ]DPLDVW SU]HVXQLöFLD RUJLQDäX XWZRU]RQD ]RVWDQLH NRSLD ]D]QDF]RQHJR RELHNWX Z PLHMVFX Z NWÑUP ]ZROQLP SU]FLVN PV] =D]QDF]RQ RELHNW PR QD UÑZQLH SU]HVXZDè NODZLV]DPL NXUVRUD 2ELHNW EöG]LH SU]HVXZDè VLö ZLöNV]PL NURNDPL MH HOL NRU]VWDMñF ] NODZLV] NXUVRUD SU]WU]PDP 6KLIW 0CTúFKG 5WDUGNGEVKQP 6NUyW :LQGRZV L 0DF 26 ² $ 1DU] G]LH WR G]LDáD SRGREQLH GR QDU] G]LD $UURZ DOH VáX GR ]D]QDF]DQLD SXQNWyZ ZHNWRURZFK 1DU] G]LH WR QLH PD DGQFK RSFML 0CTúFKG (TGG 6TCPUHQTO 6NUyW :LQGRZV L 0DF 26 ² 4 1DU] G]LH WR VáX GR PDQLSXORZDQLD RELHNWDPL QD VFHQLH ]D SR UHGQLFWZHP NLONX PDáFK NZDGUDFLNyZ ]ZDQFK XFKZWDPL DQJ KDQGOHV
 75. 75. NWyUH SRMDZLDM VL ZRNyá RELHNWX SR MHJR ]D]QDF]HQLX QDU] G]LHP )UHH 7UDQVIRUP .OLNDM F L SU]HFL JDM F WH NZDGUDFLNL PR HP VNDORZDü REUDFDü L SU]HNU]ZLDü ]D]QDF]RQ RELHNW 1DU] G]LH )UHH 7UDQVIRUP GRZROQH SU]HNV]WDáFDQLH
 76. 76. PD QDVW SXM FH RSFMH u 6QDS WR 2EMHFWV SU]FL JDQLH GR RELHNWyZ
 77. 77. ² Zá F]HQLH WHM RSFML VSRZRGXMH SU]FL JDQLH XFKZWyZ VNDORZDQLD GR LQQFK RELHNWyZ QD VFHQLH u 5RWDWH DQG 6NHZ URWDFMD L SU]HNU]ZLDQLH
 78. 78. ² RSFMD WD VSUDZLD H QDUR QH XFKZW VWDM VL XFKZWDPL REUDFDQLD D XFKZW URGNRZH VWDM VL XFKZWDPL SU]HNU]ZLDQLD u 6FDOH VNDORZDQLH
 79. 79. ² RSFMD WD ]DPLHQLD ZV]VWNLH XFKZW Z XFKZW VNDORZDQLD
 80. 80. %ú è + u CE[PCO[ RTCEú YG (NCUJW u 'LVWRUW ]QLHNV]WDáFDQLH
 81. 81. ² RSFMD WD SU]HNV]WDáFD QDUR QLNL Z QLH]DOH QH XFKZW ]QLHNV]WDáFDQLD XPR OLZLDM FH SU]HFL JDQLH ND GHJR QDUR QLND ] RVREQD PR QD WH ]DVWRVRZDü 6KLIW E VWHURZDü Z MHGQHM FKZLOL GZRPD V VLHGQLPL QDUR QLNDPL L WZRU]ü HIHNW ]ELHJDQLD VL LFK
 82. 82. u (QYHORSH REZLHGQLD
 83. 83. ² RSFMD WD WZRU] R ZLHOH ZL FHM XFKZWyZ QL SR]RVWDáH á F]QLH ] XFKZWDPL SR]ZDODM FPL ]DNU]ZLDü RGFLQNL ]D]QDF]RQHJR RELHNWX 'ZLH RVWDWQLH RSFMH QDU]öG]LD )UHH 7UDQVIRUP PR QD VWRVRZDè QD NV]WDäWDFK DQJ VKDSHV
 84. 84. DOH QLH GD VLö LFK ]DVWRVRZDè GOD HOHPHQWÑZ JUDILF]QFK DQJ JUDSKLFV
 85. 85. DQL NOLSÑZ ILOPRZFK DQJ PRYLH FOLS
 86. 86. 0CTúFKG )TCFKGPV 6TCPUHQTO 6NUyW :LQGRZV L 0DF 26 ² ) 1DU] G]LH *UDGLHQW 7UDQVIRUP SU]HNV]WDáFDQLH JUDGLHQWyZ
 87. 87. VáX GR XVWDZLDQLD JUDGLHQ WyZ L ZSHáQLH ELWPDSRZFK NV]WDáWyZ QD VFHQLH : ]DOH QR FL RG URG]DMX JUDGLHQWX ]DVWRVRZDQHJR QD RELHNFLH SRMDZL VL Uy QH ]HVWDZ XFKZWyZ GR XVWDZLDQLD SDUDPH WUyZ WDNLFK MDN URGHN UR]PLDU L URWDFMD JUDGLHQWX FR ZLGDü QD UVXQNX 1DU] G]LH WR PD MHGQ RSFM ² 6QDS WR 2EMHFWV SU]FL JDM GR RELHNWyZ
 88. 88. 3R ]D]QDF]HQLX RSFMD WD SRZRGXMH H XFKZW ]PLHQLDM FH UR]PLDU E G SU]FL JDQH GR RELHNWyZ QD VFHQLH 4[UWPGM =DVWRVRZDQLH XFKZWÑZ VWHUXMñFFK JUDGLHQWHP WR SURVW VSRVÑE QD WZRU]HQLH SUHF]MQFK ZSHäQLHþ JUDGLHQWRZFK 0CTúFKG .KPG 6NUyW :LQGRZV L 0DF 26 ² 1 1DU] G]LH /LQH OLQLD
 89. 89. VáX GR NUH OHQLD SURVWFK RGFLQNyZ RG MHGQHJR GR GUXJLHJR SXQNWX QD VFHQLH :VWDUF] ZEUDü QDU] G]LH NOLNQ ü QD SXQNW NWyU PD Eü SRF] WNLHP RGFLQND SR F]P SU]HFL JQ ü NXUVRU L ]ZROQLü SU]FLVN WDP JG]LH RGFLQHN SRZLQLHQ VL NR F]ü
 90. 90. 4QFKC u 6YQTGPKG ITCHKMK YG (NCUJW 1DU] G]LH /LQH PD QDVW SXM FH GZLH RSFMH QD SDVNX QDU] G]L u 6QDS WR 2EMHFWV SU]FL JDQLH GR RELHNWyZ
 91. 91. ² SRGREQLH MDN Z SU]SDGNX QDU] G]LD $UURZ SR Zá F]HQLX WHM RSFML SRF] WNL L NR FH RGFLQNyZ V SU]FL JDQH GR RELHNWyZ SR RGSRZLHGQLP LFK ]EOL HQLX u 2EMHFW 'UDZLQJ NUH OHQLH RELHNWyZ
 92. 92. ² RSFMD WD RSLVDQD GRNáDGQLHM Z GDOV]HM F] FL WHJR UR]G]LDáX XPR OLZLD NUH OHQLH RELHNWyZ 'UDZLQJ 2EMHFW EH]SR UHGQLR QD REV]DU]H VFHQ VNUyW :LQGRZV L 0DF 26 ² -
 93. 93. u 8 ZDMñF QDU]öG]LD $UURZ PR HV] SU]WU]PDè NODZLV] 6KLIW DE NUH OLè OLQLH WONR Z]GäX ZLHORNURWQR FL NñWD VWRSQL LWG
 94. 94. u 3U]WU]PDQLH NODZLV]D $OW Z F]DVLH NUH OHQLD OLQLL VSRZRGXMH H EöG]LH RQD NUH ORQD Z GZÑFK NLHUXQNDFK RG SXQNWX SRF]ñWNRZHJR : LQVSHNWRU]H ZáD FLZR FL GRVW SQFK MHVW MHV]F]H ZL FHM RSFML GOD QDU] G]LD /LQH FR ZLGDü QD UVXQNX 'RVW SQH V WDP RSFMH XVWDZLHQLD NUHVNL DQJ VWURNH
 95. 95. ] NWyUFK NRU]VWD QDU] G]LH /LQH 3RQL HM ]QDMGXMH VL OLVWD WFK RSFML 4[UWPGM : LQVSHNWRU]H ZäD FLZR FL PR QD XVWDZLDè SDUDPHWU NUHVNL u 6WURNH RORU NRORU NUHVNL
 96. 96. ² NRORU OXE JUDGLHQW NUHVNL 7DNL VDP MDN Z REV]DU]H RORU SDVND QDU] G]L u 6WURNH +HLJKW JUXER ü NUHVNL
 97. 97. ² JUXER ü NUHVNL ] ]DNUHVX RG GR JG]LH WR QDMJUXEV]D NUHVND u 6WURNH 6WOH VWO NUHVNL
 98. 98. ² GRVW SQFK MHVW WX NLOND SUHGHILQLRZDQFK VWOyZ NUHVNL 2WR LFK OLVWD u +DLUOLQH ZáRVRZDWD
 99. 99. ² NUHVND ZáRVRZDWD E G]LH PLDáD ]DZV]H JUXER ü MHGQHJR SLNVHOD QLH]DOH QLH RG ]DVWRVRZDQHJR VNDORZDQLD -HVW WR MHGQ VWO NUHVNL NWyU QLH SRGOHJD VNDORZDQLX u 6ROLG FL JáD
 100. 100. ² GRP OQ VWO NUHVNL NWyUHJR MHGQPL RSFMDPL V UR]PLDU NRORU L ]DRVWU]DQLH NUDZ G]L 6KDUS RUQHUV
 101. 101. u 'DVKHG SU]HUZDQD
 102. 102. ² WHQ VWO NUHVNL WZRU] OLQL SU]HUZDQ 0R OLZD MHVW ]PLDQD GáXJR FL NUHVNL L RGVW SX PL G] NUHVNDPL Z RNQLH 6WURNH 6WOH VWO NUHVNL
 103. 103. FR ZPDJD QDFL QL FLD SU]FLVNX XVWRP ZáDVQ
 104. 104. Z LQVSHNWRU]H ZáD FLZR FL 0R QD WDP WDN H XVWDZLDü LQQH DWUEXW NUHVNL WDNLH MDN UR]PLDU NRORU L ]DRVWU]DQLH NUDZ G]L 6KDUS RUQHUV
 105. 105. u 'RWWHG NURSNRZDQD
 106. 106. ² VWO NUHVNL WZRU] F OLQL XáR RQ ] UR]PLHV]F]RQFK Z UyZQFK RGVW SDFK NURSHN 0R OLZH MHVW XVWDZLDQLH RGVW SX PL G] NURSNDPL D WDN H VWDQGDUGRZFK DWUEXWyZ NUHVNL
 107. 107. %ú è + u CE[PCO[ RTCEú YG (NCUJW u 5DJJHG SRVWU] SLRQD
 108. 108. ² VWO NUHVNL WZRU] F OLQL R SRVWU] SLRQHM NUDZ G]L VNáDGDM F VL ]H VNU]ZLRQFK OLQLL L GUREQFK SXQNFLNyZ 0R OLZH MHVW XVWDZLHQLH Z]RUX SRIDORZDQLD RUD] GáXJR FL L ZVRNR FL ÄIDO´ u 6WULSSOH SODPNL
 109. 109. ² VWO NUHVNL WZRU] F OLQL VNáDGDM F VL ] PDáFK SODPHN NWyUFK UR]PLDU Uy QRURGQR ü L J VWR ü PR QD XVWDZLDü u +DWFKHG NDUERZDQD
 110. 110. ² VWO NUHVNL WZRU] F OLQL VNáDGDM F VL ] ZLHOX NUyWNLFK NUHVHN NDUEyZ
 111. 111. 0R OLZH MHVW XVWDZLDQLH JUXER FL FKRG]L WX R JUXER ü NDUEX D QLH JUXER ü FDáHM NUHVNL
 112. 112. RGVW SX SRUXV]HQLD REURWX VNU]ZLHQLD L GáXJR FL NDUEX D WDN H VWDQGDUGRZFK ZáD FLZR FL NUHVNL u XVWRP ZáDVQH
 113. 113. ² RSFMD WD XPR OLZLD WZRU]HQLH ZáDVQFK VWOyZ OLQLL Z PDáP RNQLH GLDORJRZP ZLGRF]QP QD UVXQNX 4[UWPGM : RNQLH 6WURNH 6WOH PR QD ]PLHQLDè ZLöNV]R è ZäD FLZR FL NUHVNL L SURZDG]Lè SRGJOñG HIHNWÑZ WFK ]PLDQ u DS ]DNR F]HQLH
 114. 114. ² RSFMD WD VWHUXMH ZJO GHP ]DNR F]H RGFLQNyZ 0R QD M XVWDZLü QD 1RQH EUDN
 115. 115. DE OLQLD SU]HUZDáD VL Z PLHMVFX MHM ]DNR F]HQLD DOER QD 5RXQG RNU JáH
 116. 116. OXE 6TXDUH NZDGUDWRZH
 117. 117. DE NUHVND ]DFKRZDáD VZRM JUXER ü UyZQLH QD NR FDFK RGFLQND u 6WURNH +LQWLQJ ZVSRPDJDQLH NUH OHQLD
 118. 118. ² SR ]D]QDF]HQLX RSFMD WD VXEWHOQLH ]PLHQLD XVWDZLHQLD SXQNWyZ ]DF]HSLHQLD NU]ZFK L SURVWFK DE ]DSRELHF UR]PFLX u 6FDOH VNDORZDQLH
 119. 119. ² RSFMD WD VWHUXMH ]DFKRZDQLHP NUHVNL Z F]DVLH VNDORZDQLD 0R OLZH V WX F]WHU XVWDZLHQLD u 1RUPDO QRUPDOQLH
 120. 120. ² ]DZV]H VNDOXMH JUXER ü OLQLL 7R XVWDZLHQLH MHVW GRP OQH u 1RQH QLJG
 121. 121. ² QLJG QLH VNDOXMH JUXER FL OLQLL u 9HUWLFDO Z SLRQLH
 122. 122. ² QLH VNDOXMH JUXER FL OLQLL SU] VNDORZDQLX Z SLRQLH u +RUL]RQWDO Z SR]LRPLH
 123. 123. ² QLH VNDOXMH JUXER FL OLQLL SU] VNDORZDQLX Z SR]LRPLH u -RLQ ]á F]H
 124. 124. ² RSFMD WD VWHUXMH ZJO GHP QDUR QLNyZ Z PLHMVFDFK SU]HFLQDQLD VL OLQLL 0R OLZH V XVWDZLHQLD 1RUPDO QRUPDOQLH
 125. 125. 0LWHU QD XNRV
 126. 126. L %HYHO ] ID]
 127. 127. SDWU] UVXQHN
 128. 128. 3U] XVWDZLHQLX 0LWHU PR QD XVWDZLü WUE 0LWHU /LPLW OLPLW XNRVX
 129. 129. DE ]DSRELHF ID]RZDQLX : WUELH WP OLQLH NWyUH SU]HNURF] XVWDZLRQ ZDUWR ü ]RVWDQ FL WH D QLH ZRVWU]RQH GR SXQNWX

×