Mac OS X Leopard. Ćwiczenia praktyczne

1,646 views

Published on

Poznaj zalety systemu operacyjnego Mac OS X Leopard


* Poznaj podstawy obsługi systemu
* Naucz się korzystać z wbudowanych narzędzi
* Rozkoszuj się kocią elegancją nowego Leoparda


Mac OS X Leopard to stabilny i jeszcze wygodniejszy następca dotychczasowego Tygrysa. Aktualna wersja systemu została wyposażona w ponad 300 nowych funkcji, w tym między innymi pełną 64-bitowość z możliwością uruchamiania programów 32-bitowych, obsługę najnowszych procesorów wielordzeniowych Intela, rozszerzone możliwości kontroli rodzicielskiej. Dołożono także program do przywracania usuniętych plików — Time Machine — oraz szereg efektownych ulepszeń interfejsu, takich jak nowe możliwości Docka i Biurka czy funkcja szybkiego podglądu. Ponadto Mac OS X Leopard jest pierwszym systemem, który oferuje możliwość korzystania z polskiego interfejsu użytkownika!


Książka „Mac OS X Leopard. Ćwiczenia praktyczne” przeznaczona jest dla początkujących użytkowników polskiej wersji językowej systemu Mac OS X 10.5 Leopard. Jednak sporo nowych, ciekawych informacji o tym systemie znajdą w niej również osoby używające jego starszych wersji. Korzystając z tego podręcznika i wykonując kolejne ćwiczenia, bogato ilustrowane zrzutami ekranowymi, nauczysz się używać skrótów klawiaturowych, korzystać z okien Findera oraz tworzyć katalogi i archiwa. Dowiesz się, jak dodawać i usuwać elementy Docka, korzystać z Internetu za pomocą przeglądarki Safari, a także konfigurować konta poczty elektronicznej.* Elementy interfejsu użytkownika
* Menu programu i skróty klawiaturowe
* Korzystanie z okien Findera
* Dostosowywanie okien Findera
* Zarządzanie katalogami i plikami
* Korzystanie z narzędzia Time Machine
* Korzystanie z Docka
* Program Mail
* Korzystanie z WWW za pomocą Safari
Nie taki Leopard dziki, jak go malują!!!

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mac OS X Leopard. Ćwiczenia praktyczne

 1. 1. Mac OS X Leopard. Æwiczenia praktyczne Autor: £ukasz Suma ISBN: 978-83-246-1946-7 Poznaj zalety systemu operacyjnego Mac OS X Leopard • Poznaj podstawy obs³ugi systemu • Naucz siê korzystaæ z wbudowanych narzêdzi • Rozkoszuj siê koci¹ elegancj¹ nowego Leoparda Mac OS X Leopard to stabilny i jeszcze wygodniejszy nastêpca dotychczasowego Tygrysa. Aktualna wersja systemu zosta³a wyposa¿ona w ponad 300 nowych funkcji, w tym miêdzy innymi pe³n¹ 64-bitowoœæ z mo¿liwoœci¹ uruchamiania programów 32-bitowych, obs³ugê najnowszych procesorów wielordzeniowych Intela, rozszerzone mo¿liwoœci kontroli rodzicielskiej. Do³o¿ono tak¿e program do przywracania usuniêtych plików — Time Machine — oraz szereg efektownych ulepszeñ interfejsu, takich jak nowe mo¿liwoœci Docka i Biurka czy funkcja szybkiego podgl¹du. Ponadto Mac OS X Leopard jest pierwszym systemem, który oferuje mo¿liwoœæ korzystania z polskiego interfejsu u¿ytkownika! Ksi¹¿ka „Mac OS X Leopard. Æwiczenia praktyczne” przeznaczona jest dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników polskiej wersji jêzykowej systemu Mac OS X 10.5 Leopard. Jednak sporo nowych, ciekawych informacji o tym systemie znajd¹ w niej równie¿ osoby u¿ywaj¹ce jego starszych wersji. Korzystaj¹c z tego podrêcznika i wykonuj¹c kolejne æwiczenia, bogato ilustrowane zrzutami ekranowymi, nauczysz siê u¿ywaæ skrótów klawiaturowych, korzystaæ z okien Findera oraz tworzyæ katalogi i archiwa. Dowiesz siê, jak dodawaæ i usuwaæ elementy Docka, korzystaæ z Internetu za pomoc¹ przegl¹darki Safari, a tak¿e konfigurowaæ konta poczty elektronicznej. • Elementy interfejsu u¿ytkownika • Menu programu i skróty klawiaturowe • Korzystanie z okien Findera Wydawnictwo Helion • Dostosowywanie okien Findera ul. Koœciuszki 1c • Zarz¹dzanie katalogami i plikami 44-100 Gliwice • Korzystanie z narzêdzia Time Machine tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl • Korzystanie z Docka • Program Mail • Korzystanie z WWW za pomoc¹ Safari Nie taki Leopard dziki, jak go maluj¹!!!
 2. 2. Spis tre ci WstÚp 5 Czym to siÚ je? 6 Dlaczego Mac? 6 Co nowego w Leopardzie? 6 Polacy nie gÚsi... 7 Dla kogo przeznaczone sÈ Êwiczenia? 8 Co znajdziesz w tej ksiÈ ce? 8 Co nowego w ksiÈ ce? 9 Jak korzystaÊ z Êwiczeñ? 9 Rozdziaï 1. Podstawowe elementy interfejsu u ytkownika 11 1.1. Co widaÊ na ekranie? 12 1.2. Ikony 13 1.3. Biurko 13 1.4. Pasek menu 14 1.5. Pasek Docka 15 1.6. Okna 15 Rozdziaï 2. U ywanie myszy, menu i skrótów klawiszowych 19 2.1. Dziaïania zwiÈzane z myszÈ 20 2.2. Menu programu i skróty klawiszowe 28 Rozdziaï 3. Korzystanie z okien Findera 33 3.1. Elementy i podstawowe dziaïania na oknach 33 3.2. Widoki okien Findera 40 3.3. Dostosowywanie wyglÈdu okien Findera 54
 3. 3. 4 Mac OS X Leopard • mwiczenia praktyczne Rozdziaï 4. ZarzÈdzanie katalogami i plikami 67 4.1. Tworzenie katalogów 68 4.2. Kopiowanie, przenoszenie oraz zmiana nazw katalogów i plików 70 4.3. Usuwanie plików i katalogów oraz korzystanie z Kosza 76 4.4. Tworzenie i u ywanie skrótów 80 4.5. Tworzenie i rozpakowywanie archiwów 82 4.6. Korzystanie z narzÚdzia Time Machine 85 Rozdziaï 5. Korzystanie z Docka 91 5.1. Ikony widoczne w Docku 91 5.2. Dodawanie i usuwanie elementów Docka 96 5.3. Dostosowywanie wyglÈdu i dziaïania Docka 99 Rozdziaï 6. Uruchamianie, u ywanie i wyïÈczanie programów 103 6.1. RozpoczÚcie pracy w programie 105 6.2. Korzystanie z programu 109 6.3. Zakoñczenie pracy w programie 117 Rozdziaï 7. Korzystanie z WWW za pomocÈ Safari 125 7.1. Elementy przeglÈdarki internetowej i dziaïania podstawowe 126 7.2. Bardziej zaawansowane mo liwo ci Safari 135 Rozdziaï 8. U ywanie programu Mail 147 8.1. Konfigurowanie konta poczty elektronicznej 148 8.2. Elementy programu Mail i odbieranie poczty 152 8.3. Tworzenie i wysyïanie poczty 158
 4. 4. 5 Korzystanie z Docka W tym rozdziale przeÊwiczysz dziaïania zwiÈzane z u ywa- niem Docka oraz poznasz metody dostosowywania zachowania tego narzÚdzia do swoich indywidualnych wymagañ. Dowiesz siÚ równie , w jaki sposób nale y interpretowaÊ informacje wizualne, które system operacyjny przekazuje Ci za po rednictwem paska Docka. Dock, jak ju wspomniaïem w rozdziale 1., to poziomy pasek zawie- rajÈcy zbiór ikon najczÚ ciej u ywanych programów, znajdujÈcy siÚ zwykle w dolnej czÚ ci Twojego ekranu. Umo liwia on wygodne i szyb- kie uruchamianie programów oraz stanowi niejako tablicÚ kontrolnÈ, informujÈcÈ CiÚ o dziaïajÈcych w danej chwili w systemie narzÚdziach i pozwalajÈcÈ na sterowanie ich pracÈ. W systemie Leopard Dock zy- skaï zupeïnie nowy, du o atrakcyjniejszy wyglÈd, a ponadto kilka nowych mo liwo ci, w ród których najwa niejsze dotyczÈ mo liwo- ci pokazywania katalogów w postaci stosów. 5.1. Ikony widoczne w Docku Przedstawiony na umieszczonym poni szej rysunku 5.1 pasek Docka skïada siÚ z dwóch nieco odmiennych czÚ ci. Granica miÚdzy nimi jest wyznaczona przerywanÈ liniÈ podziaïu. Na lewo od niej znaj- dujÈ siÚ ikony stanowiÈce skróty programów, które mo esz szybko uruchomiÊ, oraz ikony programów ju dziaïajÈcych. W prawej czÚ ci Docka znajduje siÚ Kosz i skróty katalogów. Umieszczane sÈ tam rów- nie miniaturki wszystkich zwiniÚtych aktualnie okien. Uruchomienie
 5. 5. 92 Mac OS X Leopard • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.1. Pasek Docka lub przywoïanie ju dziaïajÈcych programów jest realizowane przez zwykïe klikniÚcie wybranej ikony widocznej po lewej stronie linii po- dziaïu. Podobnie jest z otwieraniem katalogów oraz przywoïywaniem okien, których miniaturki znajdujÈ siÚ w prawej czÚ ci paska Docka. Nie martw siÚ, je li Twój Dock wyglÈda nieco inaczej. Jak wkrótce siÚ przekonasz, narzÚdzie to mo na w du ej mierze dostosowywaÊ do swoich potrzeb, a widoczne na nim ikony mogÈ byÊ dodawane i usuwane wedle uznania u ytkownika systemu. Po uruchomieniu dowolnego programu, którego ikona znajduje siÚ na pasku Docka, zauwa ysz symbol niewielkiej, bïÚkitnej kropki, który ma informowaÊ, e program ju dziaïa. Zauwa ysz te , e kropka jest zawsze widoczna pod ikonÈ Findera, poniewa program ten jest uru- chamiany wraz z systemem operacyjnym. Co wiÚcej, programu Fin- der nie da siÚ w aden sposób wyïÈczyÊ. Na rysunku 5.1 widaÊ na przykïad, e w systemie dziaïajÈ trzy programy: Finder, Safari oraz Grab. Uruchomieniu ka dego programu, którego ikona nie znajduje siÚ w Docku, towarzyszy pojawienie siÚ jej na koñcu lewej czÚ ci paska, tu przy linii oddzielajÈcej. Oczywi cie, pod ikonÈ tÈ widoczny jest równie symbol kropki. Przywoïanie dowolnego programu oznaczo- nego w ten sposób mo na zrealizowaÊ przez klikniÚcie jego ikony widocznej na pasku Docka. m W I C Z E N I E 5.1 Wy wietlanie nazw programów, których skróty znajdujÈ siÚ w Docku Aby poznaÊ nazwy programów, które sÈ reprezentowane przez ikony umieszczone w Docku, przeprowad nastÚpujÈce dziaïania: 1. Umie Ê wska nik myszy nad pierwszÈ ikonÈ widocznÈ na pasku. Tu nad wskazywanÈ ikonÈ pojawi siÚ nazwa odpowiedniego programu, tak jak zostaïo to przedstawione na rysunku 5.2. 2. Przesuñ wska nik myszy, aby wy wietliÊ nazwy wszystkich aplikacji, których skróty znajdujÈ siÚ w Twoim Docku.
 6. 6. Rozdziaï 5. • Korzystanie z Docka 93 Rysunek 5.2. Nazwa programu wskazywanego przez skrót w Docku m W I C Z E N I E 5.2 Uruchamianie programu, którego ikona widoczna jest na pasku Docka Aby uruchomiÊ dowolny program, którego skrót zostaï umieszczony w Docku, wykonaj nastÚpujÈce czynno ci: 1. Wybierz program, który ma zostaÊ uruchomiony; w naszym Êwiczeniu bÚdzie to program Safari. Kliknij jego ikonÚ widocznÈ w Docku. Ikona skrótu zacznie rado nie podskakiwaÊ w Docku, co jest dla Ciebie informacjÈ, e program rozpoczyna swojÈ pracÚ. NastÚpnie na ekranie pojawi siÚ okno programu, którym w naszym przypadku jest przeglÈdarka internetowa Safari. TowarzyszyÊ temu bÚdzie wy wietlenie w pasku menu pozycji odpowiednich dla tego programu, tak jak zostaïo to przedstawione na rysunku 5.3. Wspomniany efekt podskakiwania ikony w Docku mo e równie wystÈpiÊ w przypadku dziaïajÈcego programu. Aplikacja bÚdzie w ten sposób informowaïa CiÚ o konieczno ci podjÚcia pewnej decyzji lub wystÈpieniu jakiego problemu. 2. Skorzystaj z przycisku minimalizacji, widocznego w lewym górnym naro niku okna przeglÈdarki. Naci niÚcie tego przycisku powoduje zwiniÚcie okna i umieszczenie jego miniatury w prawej czÚ ci Docka, tak jak zostaïo to przedstawione na zamieszczonym poni ej rysunku 5.4. 3. Aby przywoïaÊ okno, kliknij jego miniaturkÚ widocznÈ w prawej czÚ ci paska Docka. Okno zostanie ponownie powiÚkszone i stanie siÚ aktywne. 4. Zamknij okno programu Safari, korzystajÈc z przycisku Zamknij, umieszczonego w lewym górnym naro niku okna.
 7. 7. 94 Mac OS X Leopard • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.3. Uruchomiona przeglÈdarka Safari Rysunek 5.4. Miniaturka okna w pasku Docka Zauwa ysz z pewno ciÈ, e mimo zamkniÚcia okna programu pod jego ikonÈ w Docku nadal widoczna jest bïÚkitna kropka. Oznacza to, e Safari jest wciÈ aktywne i w dowolnej chwili mo esz kliknÈÊ skrót programu, aby go uaktywniÊ. Wówczas w na ekranie pojawi siÚ nowe okno oraz menu programu w górnej czÚ ci monitora. Nie bÚdzie ju temu towarzyszyÊ podskakiwanie ikony skrótu, poniewa odpowiedni program dziaïa przez caïy czas w tle. m W I C Z E N I E 5.3 Korzystanie ze stosów umieszczonych w Docku W nowej wersji systemu Mac OS X pojawiïy siÚ stosy, które umo li- wiajÈ szybkie przechodzenie do zawarto ci ró nych katalogów. Stan- dardowo w Docku znajdujÈ siÚ stosy katalogów Dokumenty oraz Po- brane rzeczy. Aby z nich skorzystaÊ, wykonaj nastÚpujÈce czynno ci:
 8. 8. Rozdziaï 5. • Korzystanie z Docka 95 1. W lewej czÚ ci Docka odszukaj skrót do katalogu, którego zawarto Ê chcesz zobaczyÊ. 2. Kliknij odpowiedni symbol, a na ekranie pojawi siÚ wachlarz ikon, tak jak zostaïo to pokazane na rysunku 5.5. Rysunek 5.5. Efekt klikniÚcia ikony stosu 3. Wybierz interesujÈcy CiÚ element, klikajÈc jego symbol w wachlarzu, lub je li chcesz ujrzeÊ zawarto Ê stosu w oknie Findera, kliknij okrÈgïÈ, oznaczonÈ symbolem strzaïki kontrolkÚ Otwórz w Finderze. Spowoduje to wy wietlenie wybranego katalogu w oknie Findera lub uruchomienie odpowiedniego programu i wy wietlenie zawarto ci wskazanego dokumentu. Je li ponownie klikniesz skrót stosu w Docku lub dowolny punkt nale Ècy do biurka, wachlarz zostanie zwiniÚty bez podejmowania adnej dodatkowej akcji. Mo liwo ci oferowane przez stosy nie ograniczajÈ siÚ jedynie do otwierania plików i katalogów, poniewa równie ïatwo mo na te dodawaÊ i usuwaÊ z nich elementy. DostÚpnych jest tak e szereg opcji sterujÈcych dziaïaniem i sposobem wy wietlania zawarto ci stosów. Ustawienia te sÈ dostÚpne w menu kontekstowym stosu, które mo na wy wietliÊ, przytrzymujÈc klawisz Control i klikajÈc odpowiedni symbol w Docku.
 9. 9. 96 Mac OS X Leopard • mwiczenia praktyczne 5.2. Dodawanie i usuwanie elementów Docka System Mac OS X oferuje du È dozÚ swobody w kwestii wyboru ikon, które majÈ byÊ widoczne na pasku Docka. W praktyce oznacza to, e prawie wszystkie elementy znajdujÈce siÚ standardowo w Docku mo- esz z niego usunÈÊ, mo esz te wprowadziÊ tam wïasne skróty. Masz równie mo liwo Ê zmiany kolejno ci ikon wy wietlanych na pasku. Dziaïania te sÈ niezwykle proste do wykonania i nie wymagajÈ zbyt du o czasu. m W I C Z E N I E 5.4 Umieszczanie skrótu programu w Docku Aby umie ciÊ w Docku ikonÚ dowolnego programu, powiniene wy- konaÊ nastÚpujÈce czynno ci: 1. Kliknij widocznÈ w Docku ikonÚ Findera, aby otworzyÊ okno. 2. KorzystajÈc z paska bocznego, przejd do katalogu Programy. 3. Odszukaj w tym katalogu ikonÚ odpowiedniego programu. W naszym przykïadzie niech bÚdzie to program TextEdit. Je li masz problem z odnalezieniem go, naci nij po prostu klawisz litery T. Spowoduje to pod wietlenie ikony pierwszego elementu, którego nazwa rozpoczyna siÚ tÈ literÈ. Tak siÚ skïada, e w tym przypadku bÚdzie to wïa nie skrót uruchamiajÈcy program TextEdit. 4. Naci nij ikonÚ TextEdit i przeciÈgnij jÈ do lewej czÚ ci Docka. Gdy wska nik myszy znajdzie siÚ nad Dockiem, elementy widoczne na pasku rozsunÈ siÚ w taki sposób, aby zrobiÊ miejsce dla nowego skrótu, tak jak zostaïo to przedstawione na rysunku 5.6. Ustaw wska nik tam, gdzie ma siÚ znale Ê ikona. 5. Zwolnij przycisk myszy. Spowoduje to upuszczenie ikony na pasek Docka i umieszczenie jej tam na staïe. Mo esz teraz swobodnie korzystaÊ z nowego skrótu w celu uruchamiania programu TextEdit, dokïadnie tak, jak w przypadku ikon standardowo wystÚpujÈcych na pasku. PamiÚtaj, e skróty programów mo esz umieszczaÊ tylko w lewej czÚ ci Docka.
 10. 10. Rozdziaï 5. • Korzystanie z Docka 97 Rysunek 5.6. PrzeciÈganie elementu do Docka Nie musisz martwiÊ siÚ o to, e program przeciÈgniÚty do paska Docka zniknie z Twojego katalogu Programy. W czasie opisanej tu operacji automatycznie tworzony jest skrót, i to wïa nie on pojawia siÚ w Docku, nie za oryginalny plik programu. m W I C Z E N I E 5.5 Przemieszczanie ikony programu w obrÚbie Docka Aby przesunÈÊ skrót programu w obszarze Docka, wykonaj nastÚpu- jÈce operacje: 1. Naci nij wybranÈ ikonÚ widocznÈ w Docku. W naszym przypadku bÚdzie to dodany w poprzednim Êwiczeniu skrót programu TextEdit. 2. PrzeciÈgnij element w dowolne miejsce w obrÚbie paska. Pozostaïe ikony znajdujÈce siÚ w Docku zostanÈ odpowiednio rozsuniÚte, tak jak miaïo to miejsce w przypadku dodawania skrótu do paska. 3. Upu Ê ikonÚ w wybranym miejscu, zwalniajÈc przycisk myszy. Spowoduje to trwaïe przemieszczenie skrótu.
 11. 11. 98 Mac OS X Leopard • mwiczenia praktyczne m W I C Z E N I E 5.6 Usuwanie skrótu programu z Docka Aby pozbyÊ siÚ nieu ywanej ikony z paska Docka, powiniene prze- prowadziÊ nastÚpujÈce dziaïania: 1. Naci nij odpowiedni skrót i przeciÈgnij go poza obszar Docka. Po opuszczeniu obszaru Docka przy ikonie pojawi siÚ niewielki symbol chmurki, oznaczajÈcy, e upuszczenie skrótu bÚdzie równoznaczne z jego usuniÚciem. Ikona w trakcie usuwania zostaïa przedstawiona na rysunku 5.7. Rysunek 5.7. Usuwanie skrótu programu z Docka 2. Upu Ê ikonÚ na biurko lub na dowolne okno widoczne na Twoim ekranie. Element zostanie usuniÚty z Docka, czego wizualnym potwierdzeniem bÚdzie pojawienie siÚ na ekranie szybko ulatniajÈcej siÚ chmurki. PamiÚtaj przy tym, e usuwany jest jedynie skrót programu, nie za sama aplikacja. W prawej czÚ ci paska Docka — oprócz wspomnianych w rozdziale 4. minimalizowanych okien — mo na te umie ciÊ skróty do najczÚ ciej u ywanych stron WWW, plików oraz katalogów, które sÈ wy wietlane w postaci stosów. Sposoby dodawania i usuwania tych elementów sÈ dokïadnie takie same, jak metody wykorzystywane w zarzÈdzaniu skrótami programów znajdujÈcych siÚ w prawej czÚ ci Docka.
 12. 12. Rozdziaï 5. • Korzystanie z Docka 99 5.3. Dostosowywanie wyglÈdu i dziaïania Docka Dock jest elementem, który mo esz w du ym stopniu konfigurowaÊ. Oprócz dodawania i usuwania poszczególnych elementów paska masz te wpïyw na jego rozmiar i miejsce, w którym siÚ znajduje, sposób prezentowania Docka na ekranie oraz sposób wy wietlania widocznych na nim ikon. Pasek Docka mo esz zale nie od swoich potrzeb odpowiednio zwiÚk- szaÊ i zmniejszaÊ, a zmiana ta jest bardzo prostÈ operacjÈ, o czym siÚ wkrótce przekonasz. Mac OS X oferuje Ci równie ciekawe udogod- nienie, polegajÈce na chwilowym powiÚkszaniu ikon znajdujÈcych siÚ w Docku w momencie umieszczenia nad nimi wska nika myszy. Dock jest standardowo wy wietlany w dolnej czÚ ci ekranu i ma po- staÊ poziomego paska. Mo esz jednak zmieniÊ jego poïo enie i umie- ciÊ go przy prawej lub przy lewej krawÚdzi ekranu, sprawiajÈc jed- nocze nie, e ikony bÚdÈ uïo one na pasku pionowo, a nie poziomo. Mo liwe jest równie automatyczne ukrywanie paska w celu po- wiÚkszenia przestrzeni roboczej biurka. m W I C Z E N I E 5.7 Zmiana rozmiaru Docka Aby powiÚkszyÊ lub pomniejszyÊ pasek Docka, przeprowad nastÚ- pujÈce dziaïania: 1. Ustaw wska nik myszy nad liniÈ oddzielajÈcÈ czÚ ci Docka. Wska nik powinien zmieniÊ siÚ w kursor, skïadajÈcy siÚ z poziomej linii i dwukierunkowej strzaïki wskazujÈcej w górÚ i w dóï. 2. Naci nij przycisk myszy i — przytrzymujÈc go — przesuñ wska nik w górÚ, aby powiÚkszyÊ pasek Docka, lub w dóï, aby go pomniejszyÊ. 3. Gdy Dock osiÈgnie odpowiedni rozmiar, zwolnij przycisk myszy.
 13. 13. 100 Mac OS X Leopard • mwiczenia praktyczne m W I C Z E N I E 5.8 PowiÚkszanie ikon widocznych w Docku Dock pozwala na ustawienie powiÚkszania ikon w momencie umiesz- czenia nad nimi wska nika myszy. Efekt dziaïania tej funkcji zostaï pokazany na rysunku 5.8. Aby móc skorzystaÊ z tej mo liwo ci, na- le y wybraÊ odpowiednie ustawienie, u ywajÈc menu Jabïko. Rysunek 5.8. PowiÚkszanie elementów Docka Aby wïÈczyÊ funkcjÚ powiÚkszania skrótów umieszczonych na pasku Docka, wykonaj nastÚpujÈce czynno ci: 1. Kliknij symbol jabïka, widoczny w lewym górnym naro niku ekranu na pasku menu. 2. KorzystajÈc z wy wietlonego menu, przejd do pozycji Dock i z podmenu wybierz polecenie WïÈcz powiÚkszanie. Aby wyïÈczyÊ funkcjÚ powiÚkszania ikon, ponownie przeprowad powy sze operacje, tym razem wybierajÈc jednak polecenie WyïÈcz powiÚkszanie. Stopieñ powiÚkszania elementów mo esz okre liÊ, korzystajÈc z preferencji Docka. DostÚpne tam opcje pozwalajÈ równie na dostosowanie innych zwiÈzanych z nim ustawieñ. m W I C Z E N I E 5.9 Zmiana poïo enia Docka Wbrew pozorom pasek nie musi znajdowaÊ siÚ w dolnej czÚ ci ekranu. Aby przenie Ê Dock w inne miejsce, przeprowad nastÚpujÈce dziaïania: 1. Kliknij symbol jabïka, widoczny w lewym górnym naro niku ekranu na pasku menu. 2. KorzystajÈc z wy wietlonego menu, przejd do pozycji Dock i z podmenu wybierz polecenie Umie Ê po lewej, je li chcesz, aby pasek pojawiï siÚ przy lewej krawÚdzi ekranu, lub Umie Ê
 14. 14. Rozdziaï 5. • Korzystanie z Docka 101 po prawej, je eli masz zamiar umie ciÊ go przy prawej krawÚdzi. Pionowy pasek Docka, wy wietlany przy lewej krawÚdzi ekranu, zostaï przedstawiony na rysunku 5.9. Rysunek 5.9. Pasek Docka, umieszczony przy lewej krawÚdzi ekranu Aby przywróciÊ wy wietlanie Docka w dolnej czÚ ci ekranu, powtórz powy sze dziaïania, wybierajÈc z menu pozycjÚ Umie Ê na dole. m W I C Z E N I E 5.10 Automatyczne ukrywanie Docka Aby sprawiÊ, by pasek Docka znikaï z ekranu, gdy nie jest Ci potrzebny, wykonaj nastÚpujÈce czynno ci: 1. Kliknij symbol jabïka, widoczny w lewym górnym naro niku ekranu na pasku menu. 2. KorzystajÈc z wy wietlonego menu, przejd do pozycji Dock i z podmenu wybierz polecenie WïÈcz ukrywanie. Wybranie tej opcji spowoduje, e Dock zostanie usuniÚty z ekranu i bÚdzie
 15. 15. 102 Mac OS X Leopard • mwiczenia praktyczne wy wietlany za ka dym razem, gdy umie cisz wska nik myszy przy odpowiedniej krawÚdzi biurka. Aby przywróciÊ staïe wy wietlanie Docka, powtórz powy sze dziaïania, tym razem wybierajÈc z menu pozycjÚ WyïÈcz ukrywanie. Wszystkie wymienione powy ej ustawienia wyglÈdu paska Docka mogÈ byÊ równie okre lane z poziomu menu kontekstowego, które mo na wy wietliÊ, przytrzymujÈc klawisz Control i klikajÈc liniÚ podziaïu Docka. Dodatkowe opcje sÈ równie dostÚpne w odpowiednim oknie ustawieñ, które wywoïuje siÚ za pomocÈ polecenia Preferencje Docka, znajdujÈcego siÚ w podmenu Dock menu Jabïko.

×