Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

JavaScript. Praktyczny kurs

1,039 views

Published on

Zostań specjalistą w tworzeniu interaktywnych stron internetowych!


* Jak zapewnić interaktywne zachowanie stron WWW?
* Jak korzystać ze zmiennych, operatorów, instrukcji oraz pętli?
* Jak stworzyć atrakcyjną, bezawaryjną witrynę?


JavaScript od ponad dziesięciu lat jest jednym z podstawowych języków programowania, służących do tworzenia interaktywnych stron WWW. Jego wyjątkowo elastyczna struktura, pozwalająca m.in. na dodawanie animowanych lub dynamicznie rozwijanych elementów do witryn pisanych przy użyciu HTML oraz XHTML, sprawiła, że stał się on wręcz niezbędny przy projektowaniu nowoczesnych stron internetowych. Nie bez znaczenia pozostaje także i to, że JavaScript jest podstawą technologii AJAX, bez której nie sposób obejść się, jeśli strona WWW ma reagować na działania użytkownika tak, jak aplikacja komputerowa.

Książka "JavaScript. Praktyczny kurs" ma za zadanie przedstawić Ci możliwości kryjące się w języku JavaScript i pokazać, jak od razu można wykorzystać je w praktyce. Nie wymaga ona od Ciebie innych umiejętności, poza znajomością podstaw języka (X)HTML — wręcz przeciwnie, to dzięki niej zdobędziesz wiedzę w zakresie projektowania interesujących stron WWW. Dowiesz się, jak umieszczać skrypty w kodzie HTML, poznasz standardy i instrukcje JavaScriptu, a także zasady współpracy z różnymi przeglądarkami. Nauczysz się tworzyć pętle, funkcje, tablice i obiekty, zapewniać obsługę błędów i zdarzeń. Jeśli zależy Ci na szybkiej i efektywnej nauce, to idealna książka dla Ciebie!


* Skrypty w kodzie HTML i XHTML
* Instrukcje, zmienne i typy danych
* Operacje i operatory
* Instrukcje warunkowe
* Pętle
* Funkcje i zasięg zmiennych
* Obiekty i tablice
* Obsługa błędów i wyjątki
* Współpraca z przeglądarkami
* Zdarzenia
* Elementy witryny
* Style CSS
* Operacje na ciągach znaków
* Wprowadzanie danych przez użytkownika
* Wyrażenia regularne
* Cookies
* Obsługa daty i czasu
* Korzystanie z timerów


JavaScript — Twoja droga do projektowania oryginalnych witryn internetowych!

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

JavaScript. Praktyczny kurs

 1. 1. JavaScript. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 83-246-2000-1 Format: 158x235, stron: 376 Zostañ specjalist¹ w tworzeniu interaktywnych stron internetowych! • Jak zapewniæ interaktywne zachowanie stron WWW? • Jak korzystaæ ze zmiennych, operatorów, instrukcji oraz pêtli? • Jak stworzyæ atrakcyjn¹, bezawaryjn¹ witrynê? JavaScript od ponad dziesiêciu lat jest jednym z podstawowych jêzyków programowania, s³u¿¹cych do tworzenia interaktywnych stron WWW. Jego wyj¹tkowo elastyczna struktura, pozwalaj¹ca m.in. na dodawanie animowanych lub dynamicznie rozwijanych elementów do witryn pisanych przy u¿yciu HTML oraz XHTML, sprawi³a, ¿e sta³ siê on wrêcz niezbêdny przy projektowaniu nowoczesnych stron internetowych. Nie bez znaczenia pozostaje tak¿e i to, ¿e JavaScript jest podstaw¹ technologii AJAX, bez której nie sposób obejœæ siê, jeœli strona WWW ma reagowaæ na dzia³ania u¿ytkownika tak, jak aplikacja komputerowa. Ksi¹¿ka „JavaScript. Praktyczny kurs” ma za zadanie przedstawiæ Ci mo¿liwoœci kryj¹ce siê w jêzyku JavaScript i pokazaæ, jak od razu mo¿na wykorzystaæ je w praktyce. Nie wymaga ona od Ciebie innych umiejêtnoœci, poza znajomoœci¹ podstaw jêzyka (X)HTML — wrêcz przeciwnie, to dziêki niej zdobêdziesz wiedzê w zakresie projektowania interesuj¹cych stron WWW. Dowiesz siê, jak umieszczaæ skrypty w kodzie HTML, poznasz standardy i instrukcje JavaScriptu, a tak¿e zasady wspó³pracy z ró¿nymi przegl¹darkami. Nauczysz siê tworzyæ pêtle, funkcje, tablice i obiekty, zapewniaæ obs³ugê b³êdów i zdarzeñ. Jeœli zale¿y Ci na szybkiej i efektywnej nauce, to idealna ksi¹¿ka dla Ciebie! • Skrypty w kodzie HTML i XHTML • Instrukcje, zmienne i typy danych • Operacje i operatory • Instrukcje warunkowe • Pêtle • Funkcje i zasiêg zmiennych • Obiekty i tablice • Obs³uga b³êdów i wyj¹tki • Wspó³praca z przegl¹darkami • Zdarzenia • Elementy witryny • Style CSS • Operacje na ci¹gach znaków • Wprowadzanie danych przez u¿ytkownika • Wyra¿enia regularne • Cookies • Obs³uga daty i czasu • Korzystanie z timerów JavaScript — Twoja droga do projektowania oryginalnych witryn internetowych!
 2. 2. 013578 2 246 9
 3. 3. !#%'*+ ./1((((((((((((((((((((((((((((((((2 $( !,-/-+0(((((((((((((((((((((((((((((((( ) ((((((((((((((((((((((((((((((((( )!,-/-+0(((((((((((((((((((((((((((((((((((2 *+ ./1(((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((( 345 . 7((((((((((((((((((((((((((((((((' #/6345 ((((((((((((((((((((((((((((((((' ((((((((((((((((((((((((((((((( 89*-#%*/1, =* 6345 ((((((((((((((((' !..:!-+0; ,.!345 * ((((((((((((((((' ((((((((((((((( %=+/?@+0((((((((((((((((((((((((((((((((' 1:%=%%#*1(((((((((((((((((((((((((((((((( A (((((((((((((((((((((((((((((((( ?@+0?@((((((((((((((((((((((((((((((((((' %%#*1%%(((((((((((((((((((((((((((((((((((A * (((((((((((((((((((((((((((((((((( C G D
 4. 4. E FG H B !#%I -+$L9*:!*//=:#((((((((((((((((((((((' $(:1K#! !:10%/M(((((((((((((((((((((( 2 J . (((((((((((((((((((((( +K%=, 6345 19 ..%!((((((((((((((((' 1K1+; 345 * , + =*N((((((((((((((((2 / ((((((((((((((( O.9P*-+$7(((((((((((((((((((((((((((((((((' / - 1K#!((((((((((((((((((((((((((((((((I : (((((((((((((((((((((((((((((((( O1-9*:%(((((((((((((((((((((((((((((((((I $ 1 !:7(((((((((((((((((((((((((((((((((I ! . (((((((((((((((((((((((((((((((( 4//=:# ?@+0*((((((((((((((((((((((((((((I 0%/M,%%#*#!(((((((((((((((((((((((((((( Q (((((((((((((((((((((((((((( R:#: ((((((((((((((((((((((((((((((((((A %.** ((((((((((((((((((((((((((((((((((I 345 (((((((((((((((((((((((((((((((((( S :%.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((T 9!1+!(((((((((((((((((((((((((((((((((((((I (((((((((((((((((((((((((((((((((((( 8,%*/.#1K1+/%:$(((((((((((((((((((((((Q U 1#P!-+K/N -N!(((((((((((((((((((((((V = ! (((((((((((((((((((((( J-+$K :( *(((((((((((((((((((((((((((((Q :1K#%=#9!1 1 ((((((((((((((((((((((((((((((I ,+! ((((((((((((((((((((((((((((( !#%Q !%$!%/((((((((((((((((((((((((((((((Q $( +#!*0+1+(((((((((((((((((((((((((((((Q W0 ((((((((((((((((((((((((((((( X// :!!%$(((((((((((((((((((((((((((((((Q :,%*0+#*((((((((((((((((((((((((((((((( Q ((((((((((((((((((((((((((((((( W Y !N:K=:#.$-#!(((((((((((((((((((((((((Q ,/,*1 *%/M+ ..(((((((((((((((((((((((((Z % % ! (((((((((((((((((((((((( W0+1++1 1#:((((((((((((((((((((((((((((((Q !%/%/9!/.!((((((((((((((((((((((((((((((([ (((((((((((((((((((((((((((((( W0+1+! :%$*!+9!1#*((((((((((((((((((((((Q !%/* +9!1#* ! :%$ ((((((((((((((((((((((T : = ((((((((((((((((((((( W0+1+; / :%!%/:]((((((((((((((((((((((((^ !%/0+,:,%* N#$!((((((((((((((((((((((((' + ((((((((((((((((((((((( W0+1+U#:(((((((((((((((((((((((((((((((((^ !%/N *.!((((((((((((((((((((((((((((((((( ' ((((((((((((((((((((((((((((((((( W0+1+* ,!((((((((((((((((((((((((((((((((((^ !%/_1 ((((((((((((((((((((((((((((((((((Q (((((((((((((((((((((((((((((((((( W0+1++/*%*(((((((((((((((((((((((((((((((^ !%/0.0-:%(((((((((((((((((((((((((((((((([ ((((((((((((((((((((((((((((((( W0+1+ +: ((((((((((((((((((((((((((((((((T !% K,/((((((((((((((((((((((((((((((((^ ,% (((((((((((((((((((((((((((((((( W0+1+/!`(((((((((((((((((((((((((((((((((((^ !%0(((((((((((((((((((((((((((((((((((T 1 (((((((((((((((((((((((((((((((((( ) .-%!!%/(((((((((((((((((((((((((((((((((^ 1a0+1+(((((((((((((((((((((((((((((((((2 (((((((((((((((((((((((((((((((( )*+110+1+,(((((((((((((((((((((((((((((((^ +/!/!%; (((((((((((((((((((((((((((((((( 2 (((((((((((((((((((((((((((((((( W0+#!:*U#:,((((((((((((((((((((((((((((Z !%$%#P%M.%; (((((((((((((((((((((((((((( V (((((((((((((((((((((((((((( b,*.:%=% =*N!,/%*((((((((((((((((((((((' #!*-9.!:U ::%((((((((((((((((((((((Z (((((((((((((((((((((
 5. 5. 01 24568 1 3 61 33 79
 6. 6. 7 7 !!% # $ !% $ ' !($ ) ' !($ )$ ' ' *-! !./0 +,, # $ *1, !$ ##. , # 2 !.#! /0 3 4 56 # !.0 # 7 89- -)#.#; #:#9+ 0 $=)0 =)' 0 # 0 =)/)0 # =)-(/) 0 (0 =)' ? # @9: .B0 . A9 ? *-=) +,,64 9 . 67 =) C## 6 .!=) D.6 $ =)' # 89- -)#.# #:#9+ 0!9=:./ +9 E @ 9:.'2 . B # ! F +: ! .' ? ! * G 99'=% # 2 6 ! *+9 2 =:./ 7 @699+:B2 . H ! . $ :+:0 # ! I 2 E =9? ! 2 89- -)#.#4 #:#9+ ? JKL8M OPQ R P8Q8 U 8 X 31 8 13 S 1TV 1 W N 61 -#.!% - # 3'? Y E+#? !)3) % D1G G)3)%4 ##4 + Z :.# ]4 #: 3 /%4 [ 89- -)#.#%0 #:#9+ 4 2 9#I 4 3%0 ^# _9:3% . B 4 # ^#96#3Y % ./#I [ 5Z]4 @ `6G696 #%% 9# - .. 1G G% 5-9./9# =)% .96-6:#H6% E #3% ! #1G G I %0 # 89- -)#.#%4 #:#9+ 7 ?!a#! . ##..%% # 6 6 7 E _9 3B%% .' #.7 ! # D1G G!%$ # 7 ' 53)3).% # 7 + C#! .7 # %? ##..; 6%7 89- -)#.#%2 #:#9+ ; % 3%2 4 ) ; ^ @ 9:.3; . ) B%? # @96#.. A-B . A-9%% -. #3% 1G G)
 7. 7. 0135794 24682
 8. 8. ! #$% %# + '($) * , './ 1 * -)-%## 0* 2)$# 0*#1 -' / 3$# # 0*#! # / -)-%# + './ #* 4*5 + 2%*# + )
 9. 9. / 6 ! 3 / ! )# 0*# + 3#* # 0*#! %5 / + #$% %# 7 '($) * 1 89;2= ?@3A1 :1:BD E 4???????????????????? G ::4 1 =69 4467 C; 6D????????????????????F F ??????????????????? , K -%0 *H IJ #'/$$)0* 1 -#%H * )/ $)0* 1 1 * %#H # . * (L % L *' L * 1 * M) L , K%(# 7 *N IJ %' / # ! O*.%*( .. .! I%(# PPPN ' / ' ! 4Q(. $ . .+ $% #-( *( ! % R#$ / '* ! (# $$'L '#(# ! . / ' ! #$% %# H '($) * 7 , $7 * H 2% -)%7 '.$$SH T 'H1 %# 7 U)#* H * U)# ( $HN ' . I .-) ($$'#% '.H 2%%($ %*(HL $ (. . #$% %# H! '($) * , # H * ( H7 V V(H7 .W.XH 3$'HH * H 3 *H # . . YH 3 %H1 # . . H 2# -*#H! * ' H U'$*#N $$ ' HH 3*#' HN ' .'#%N , H ' # .N #$% %# H! '($) * N , O *+ ZO H7 O I% ./ '#H7 H * ' P-Q Q' H! #[' ( #$% %# H '($) *
 10. 10. 01 24568 1 3 61 33 79
 11. 11. 7 7 8
 12. 12. 73 6 1 31 73 813 !#%# !# +- ./0 24 $ ) *#, #*1# 3 '( 56)17+#9-#=24 #( /87:;8= 6:# 3 ?;@A) =! +-#*1#2C =7# B:, #,+ 0 3 ; / D/= )+#+-1#3 )1/* ,0 2E FG +# =7;:,@.*#+- .C @ B;#()! # , #23 H1+/*7# 7+I;1@;+#2J +#;6B;/*-# ** C !#J# )1/*7* .(//:@1*#2E $ ; 7+#@ #)#G=; +C K( L) I)C ;B:/#2E M)17+#;)1*+@.24 ( /*(( ; # * # % 7 K(; 7+#@.% )1/*7* #2J D/= )+#=I1#2$ )1/*6@0 J H1+/*7# 7+I;1@;+#23 +#;6B;/*-# ** J !#E# )G*)-I)2C $ +# :*#J K@ 'N= - (J +# PQ#2C O 5)@=8/1@2C #;/6## )GR# J S:; *1@#E 71+# )GR2T ?;@:@ ! 1@#-I)@.2E =7#G1, # )GR) :* # E K@+#-I)+@#R:.1@43 )G*) :*#=(9 ; # T # K)G*)-I)1#)@4% +# :*# (= # T H1+/*7# 7+I;1@;+#4T +#;6B;/*-# ** $ !#T# ;+6$ 2 #4$ U; 57+9!#;$ #/, ;+6#42 V#/-#6W ;#42 ;697#+# ;+$ D7I7* ;# (/-, .43 ;-,+# ;+61#)I7) # $ U;#5XM)(#$ ;+6+ +=43 # VI/*I/@;1+7+#44 + +# N#7 /*2 + H1+/*7# 7+I;1@;+#43 +#;6B;/*-# ** 2 8 Y338 Z 31 1631 0 1 !#$# 6:7=# /6#2 2 9-#@+ :4% 'N # 'N= =#4% +# 2 [ DN+#@+/6#4$ ;+)*7=# :4 # ;/6+##A) !;7 +# /64] )@=*/+ ;B +# + +# 4 * # # L) =1+#@^ =7#6_4% ;B; *7=# ;()# 4 B [+/61#)@4J =# # (= # 4 # H1+/*7# 7+I;1@;+#4$ +#;6B;/*-# ** ] !#2# )@=*/= )1#] 2 /6+##B0 42 ; + `+ )# 5XM)(+#42 B@1# + ] K@ 9* @I/^*1@#] 1;+# + *# =) 9_4C + MB:!#/+# =7#a=)#] @ I 7+9*B;@6=*XI4E V@4T -)#3 b*B!#42 + 3 H1+/*7# 7+I;1@;+#4% +#;6B;/*-# ** 3 5 1 c 78
 13. 13. 01346 2257 89
 14. 14. !
 15. 15. #$(*+- /113+$05%7894:;=.8$1%94@B, 5$0 %') ,.$02*%$, 13* $8$3((0 - 8*8$?AC$ 9E $$ 4 6 ( $ D3 94$$0409$*E$5'.$ '/89%7815($ 0/9*$3:73='*J* 894$/F(G* 3H I$01F3* $$*=.*%'055$ ($FG', 0 1 6 3 #$/'840/7*9(5)320(L9$493 $*$23$$0*(56*$3M 439($/E3 F81$ /1$1F0F0'78FL) 5'1'510(G5) K /1 *1E$/.3153(GH 13H $ 3 91K$L1F/.2*-(8 0739 0419 /3*$*E.$5'.,N1F7$/3K2*$43 1O$1 F .$38 (G132)$*$3*$0(G-1F7$ 0/K*$/E 5$F$*M 257$*E$5)FL)'642*E$ 3 .82L5OP3799'9- ( 5 '8133-33)F$*/ 1$K099*$9/, '$ 35973846 L03 *2$K2O$'$ 9 .F3% $F353%3$ *) 6*$ 9($0.*(5 ) 4 * Q3 .: )F$')$S 9(3R, % TVXZ[^W`b dWf Xa U WYU ]_a c_eVeg #$')h- /113i$0 1*78FL$25$ 4.$/F8=j*10 (- % (* ,.$02*%$, .*2*% $*- $39 H 409($% K.8= $$ 2 6 J 8 ( :;=.8=*,.$33(*(939.3F$'0*'8$ '359'F70)F 3((0 ($2k lmn/4*$ '0 5$G) $K9, :2*$ $3 $ 9 9$ / 3 D0 3 1(G3 $5'.,%E1$ '2*$'89$ FG**E13H $4.09 $*E7* 3H $ 6* 2*6.$01F/4.894$G$5'.- 0 2)$ 1 l$ ( F 0 4.F3*$K9$8@B, '$K973.:F.:6* 6**708$$9M 0 950*'94$?AC$ *0*'$ $ 35$ 3(.0($$ 92- 'H Q3 1 /($ J78'/89O2$ %$ 3(.0(G(339/F81G230*'94 8=70 $0R F3$0.0*#:6* 6*$=/'89(5$%$K9$8 1 , @B$F$pCq, .*/$5$:E6$*E-1%%1L1.39($ 57$5'. ?AC) 9 B? $ 30320O(G$ 8** K$3 / =.$* 13H o r3 ( $( 8 I$*.G4* )F$ L$320813$%197$ 1 5)?$5)FL 5 9% $ 9 (K/1$J9(5, 6*3 .$7*5$ @132)$* .* .* l$ (G$5'.-020O8'78$*1( *E13H $E$:E6$1F3 - FGs ) 4 @oB? ?tpCq u9$/8:2 041'3s v@@yz|}x@€‚ƒ„xpt… wx?xx{xp?~w|€??z v@ƒ†|ˆy@oB?… wx‚C‡xx?tpCq wp?z‚C‡xp†?xxx‚C‡xxxB„z… o@‰Š†|ˆ??x|z‹ƒ†|ˆ‹zwŒt $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ru4H1oB?-K98@B-3$'*32$5-3 3/.5$ 3(.0($|@Ž| /($pCq$ *'$4$?AC$') $'J8* 8$ .*/$ *J.:6* 6* B?†?@ 0 9 9 3$ 5 1 H Ž *@??~, :$5$73 3.$')h- /113i $ ||€p$ 800 .*5$ % (*,.$ 2*%$, ~ 8 $$ 0
 16. 16. 012 34679 5 8 7 8 558
 17. 17. 856 1 !% '# '## %()*+ #$ % %# '%( # '#- (.% %01 % 4 , / 0 1 2#-3- .5'#' .# % ,4#', (%#'1 6 0%( 8 7 9;=?AC9FHJ :@BDEGIK 7# 8 (0% LNPRSUV9SXYONQP^OGYEEGIK MOQITOOWOGJZ[]MSJ]J9FHJ_ MGJ9QITOGYRJOOOQITOOOH]^9_ FN`aRSUJ]JOS9bPRSUb9[McEd e ,-(#-($(f 4%4 % %#' ' # ,'/ -g f(% %' ,f 016 2 jklm0# g66 f5 h i3 #, '%(,fno # pq7r1stvxz{|}t€‚ƒt w…z†y‚tˆv 7 wytxz~z|x„…{x |x‡xv ‰ u ‡ ŠS ‹PŒ OŠOJFVŽNSJŽ‘Z_Œ OPLYG9MIH‹JS’“9 OOŠGJNMVJ‘OSY9’OSY99ŠJ“MGŒ OOJ“MGOP9M9”FV•9N^V–Œ—GJNM OŠPLŠOJFVŽNSJŽ‘Z_Œ O—ŒPLYG9MIH‹JS’“9 OOŠHROG9RJHOMRV˜F”OQIT9 OOZJJZV‹JS9LFG9‹[PRSU OOOOOOP9J‘ OOOOOV‹H9 OOOOOOHF”VSF”aRSUd9— OOOOOS”]9‹[QIT`_OŒ OŠPL O—Œ OŠOP9•Œ—Œ OPLVPL9ŠPL Š‹PŒ —S l f# 6 %,#%##'g, / '#+ -((%,%( # ,#% f™( 7 ,/#2( PL3,f(#%( %67g% š #•04' $ , #,# '-!## J“MGŒ 0-f( + 0š %# ŠGJNM#, ( š J‘( , 0( ,.0 S”]% M6 # % #,'#' 'f,f ## HF” '+ 7 , fSF”aRSU #-%' f'gœ#- š‹[QIT6 ' %# ,f. 4 › !( , Ÿ†|x„ ( '%œ -. g 5'# ž  t€‚ƒ% , š g# #$ #,#'%(f66k1fSF”aRSU %/0# ,fno 5š‹[QIT #œ,fn¡ f, g66 3¢ s q £1 ¤xˆ y¥ tw¦ ˆ tŸ  {†‰ ˆ †‰zz…¦… vy xv€t ƒ ‡Ÿ z x |x„vˆv €‚ƒt ‰ ‡
 18. 18. 02 46 6 15 4653 5 5 1 35789
 19. 19. 31 6 3 6 2 0 $%()*, 699 !# '!+, . - /1355495;135@ 024678:85=?024: 6AC5D6E3GIJKM 6B13CDF1HBDLN 6O 6 66?25P9Q1RCS8T8857Q::W 66666DB85J5FRCUVM5PN 66?2Q?66DB85J5FRCUVMQ?:W 6663X9Q1RCS8T8857Q:3XN 66?2QBDL95P?F8FC5W 666IJK66SBS8JY 66Q?SC8Z66]1E6C^``5^18666IJKW 663X3C2[]9:3GG_668K3a:bQBDL 6c 6 /024@ 135 dfhjlkn hk rsk8T8857Qmuqjnxnjvknmzkq{n | egikjmonpoqntJ5FRCUVknvwks yfjsknjrgrxqn njk wr k3Xvjveqik l qfhkkQ?~ {€fqnhteqsen‚ wlxj{xtQ?klm{ik xkovft}5Pv3Xk rmvkslriky| k q k j rgr~ƒnvr„nxnepkvknxyv vFC5~…nnuxvokv|lj† q{ek uknks yih{€sk jhxnhk8JYkgwkn q hpkfgx ljsihkvkne5Pljsikvk k jhxnhkB„qnsen‚nhtj fiept{€mzkkfieq{€xqxyv v F8k|ky|kslrot ? i mlk‡henxnjvˆ wtetvks yfj 5P?F8FC5 SBS8JY ‰vljlj† ljsihhkvk k wxjlfokghqŠnnhtjv‹i{k Œ hukfgxkfiept}{€xqxmn snt r vkmkslrfek r q q xt xvr jfk wr qQ?ˆ  qzfkjxj{xvk3X j Q?SC8Z66]1E6C^``5^18666IJKW 3X3C2[]9:3GG_668K3a:bQBDL xt{tmlgjk ‡jxkr km{ul sŽgxjkgktetgxfgfkvŒ n ‡lkwtysonfk yxt{n†kontvn ‚r „ k‡rn vkjuq j ju ‡hktkŽw xjtnro„zkfgxk wxjly nmzkgrxqnk tlit pnuyfnon fkk kqlj† xmn svsknjr {n |~ kjw Œ v tv k q s l otskjqv‘kkqhv‘~ljsvotgzjljl’l pjt}ln{epgj knruz ~‘lzgi „filq kv kswqkxvlfhkkuy|kzŒ k k k g xvrw~ prkC8Q`„C8480vC8B~ isn qfq{qskjl|kqe jetk k D^7DCk ^720kD^74k nmxvsvilknf{qnhz …n D k j xtjq{€u‚D^74kn rikn q ksknrfqm{hntŠlhkjfkn sikvktkC8B„mx{jquxvo„|tl{jvkellfkwqli{jm ewqfok vf€v‹sxnfkzxvlk {jhtxrskmj l‚zl€lj† mlsv xhvhekn ztgj {~ rwlk qt{wxsvkv ukfgx “t h v  qzk€vŽw h€fkgjv~vk {otmlkt xhzk sŽgxj k xvr‚rkfnojikjqwfqk qoev kwtrok jqontvn ‚ xt v {wmelzr |k~~ {jhpl jtxknlqŠ —˜™‰kkvr |k~~ q‚ gtrkkvv e”•k rwlkovfk gsvk–‹ lz v e”‘k  {f “t {f ˜w {giEQk€lqrwlxtzsykgkgfk{v|k~~ qhvD7usvk jk |pjjr „jkjzr e”š k q j i vf 0›,! $%  $¡ 699  !# #%ž% Ÿ -! œ $ /D7 EQ@ 6/365F9R23¢D5RP4W@ 6Q?078:JCE5Da£;: 66/852395P6D0:£6D0:: 665;86Q::1F9X:2`9¤ 6666666D^74:E3GIJKMW 6666666C8B9DF1HBDLN: 66@852 66/5;8@ 6/Q? 63@ 6/36Q:3X@3@ 6Q?39Q?:/Q? /EQ@ D7 ¥knel{jjeevrk wr kj qjpjmlh{k fqi{k rokwtysv gsknryk{f€jxj{xjlxvwihkwtvg¦kvk r t mlgjlq q xk skvl|knwqf~¥swqvkC8Bknjrgrxqnl{jjfrov{kwtv nfhqnmrlutk jlfeD^74mzkq{n |knrykjn jrmlmŒ {fkwhswkuy|k m{jvegiDF1HBDLkqrnrkj kegi„rŒ jjmnqejn{ev nrhk fhvE3GIJK~ {k k {ojŽfhjk † xk Ž k § rj g wiwk svikjzr|k~~ oklok€lqmkw{extnt fkng‡t qkq‚xvfqqfk{v e”•k w q usvknmnrk gfxjjmkjso r v f ˜t j m{hqvkzxvl~ xvhmkjsokgokswqvkjqwfqmixvvk Žw ellfegj {jk €kng‡t r v ljlfefkgjvknj k€v nŒ ¨k j {f ojikkhuqlj† xkghqljsihokvk mzkgrxt k fhjr„q hjnzlvkfgxk r vkfiept {€xkner {n o~ jlk k v q q ©l n‡ xtxvrfkŽw hjusvkjrjfjjfkv‡hk rgvkvjvkjgj jel~  qz jvnojik€lqegezvfkjuqpnxkjhqm{fjfkzxvrwq j f w
 20. 20. 012 34679 5 8 7 8 558
 21. 21. 856 1 4 7 6 48 7 8 5 !#%($ !+,-/ #0135$ 87#'+:$- -+ =? @ $! ')$* .$ '$2467! $!9+ ($ ,$ $!7- ; , 0B.B+(,)9-+ =)$,D%!=$+C$)-9A$*0! (-B A$+C$ -= $ -$,$ $ A +$'%*.B+ 9 -B: $% '+A 9 ! , - ' 0 8+? .$ A $+$-')$+ 9$'$ !E $) *. =($(!7-AE 7+7#%(A+ ')%BC0B7 $ '- -$ @ F- G! ! (%.H$-9-9(0I !# %($B!$+ (.$ AJKL'0 +$ -+ ($(.+$7 $$! '%$')! #/)%+--.+ M # $ -)-!)++;$+(B+-$/0# ;$ !#? 0B9%-#9*- :$ $ 9 $ +A$A,+ $8)-E $!7- A.$! H$( 8% $ . )$*:NO -+EE $ P8A $+07!$%- !#/)$*:7!E '% $!$ ($- #7#,: $ '9 )+(.$ -+ $ +97#,)+##9)+@ , $ Q- A.A. #':$ *$#0!$! %! $9'9.%EF-'7!B': -B$9 $!-)#!0 '$-+':$ , )!-$#+,$ $! .$= )#!0*+$ 8-)#; =#9%-+$- !! ($ %!0,$!%0 *$97!($ *-$?,$ $! (9% %)-#)$ %(0$, , )'! !!)$!0 %! 7ER+#-*+$ $ CB-- -A,($# )-9(C$ ':$ , )# $ ($9)+.)#:H$ ,$-$-@ %(0NS$ I VWX$,$($! -$-9(! ($-: +C$EE 0,$EE $T! UM -+A !#9% H ' )-#($%(0NY % 9 + T!$ ($,--%9/)-%)E + 9$- -. #':$ *$?@ )+##%H$+$$9.$ $ )%-9)+$9 $!-)#!09+ Z (! ($-'7!B9-9+= [5]^9'77$_`0 - !# ($a4E +)-9$! .$(.(,)$42$$-- 2$% )+(7$-3bc RHD+ D$a`)%# ,.$=$! --0 - !-($3e$!%)+%-! B -.)!;5d$ 9% +/': % H$% )+($-6 $'- H$ $ ()+ 9 . !8 !ABC0+ -9*+$ C!*;99-9($ :!A!9(.$%$!- ($ ($'$($-$97!H$#$-(.!#,$ ($$+/IB':7+ $ )9A7(%)#:.-B# MT-$!7-)($#+-#+ #+-! - +$+$ ,09A.7+E 8':$ $= +8'9'%($( ?, $ !D-B#$,$?,$ B9fgi5$(.(,[i5^$, $ CA. !-g4j ,:A.-+ )H.-$ h4jI -9+$g4j%7+-B#$ $i5M A 3 9 7 3hi$ (.(,[^$, $!*!#$ !-giM3ka41I(.(,[^$, gcbI -9+$g%'C0+( $cbg2il$ -9+$4% 9 7 $ 9 '.#!#$ !-4a41g24`I(.(,[24`%$D!#$ !- !/:( $2ilM3m3j$9-9+$13j^$, '9,:( 7 $ 7 13jM 24`E nC$ )-9)+$!%! $9'9.%E !09%-$--#+ #+-! 0-)-% $- -':$, )!-$#+,$ :$! H ($ ( ?, Z ( 2e$-,=!'7!B*+$+$ 8-!)!-$! ! (0)$,#.+ o $ C$! .$9%7!($ H;$C$:7 $ %'+$!@ 9 $ .#-$ )-9($- %E -9(0cl4j'9.%09%--( ! - $# 9 ;)'! !# 7$, $ +$5il$#+,$! H$- 7+%'9@ F '%($.$*HC$ '%-+0,Ap2rp`1E +$ )-7-+ # +--'!0-!%0+ ! .$ (.+3`q3sj2$ 9.-)-% $ $ ( @ )$ ? $ W ?, !$4u+ !9 ,)!A%$0 -$ +$+$-($!- -$, $ )-9( +- bt$'.B ! $ '% E 9%($+A A)+H%)'! !# $ v ' $!-%! C$'9 )!9($$ *-B)$!-/)#!07! !':$, )!+ !#'99)#($ ':.$ *$ E $ WD$ (.+3`q3sj29%--'9 - !-($%+C$EE ;? ,Ap2rp`1$! H$% )+($-: (0NN 0 $ + Q-')$9 # ($B+-+# ($ 9 (.$o$bt$ H(-':$, A+ !.# )-%$9'%)-)$7+(#/2e+4u!)!-+$!-@ $ $ %! C$o$)-%)#bt$, $-+-#)$!02eA%$#+# ($7+( )!2e+ $4u$ %9'%($ ':$o$ '9'%)-#9 (A $ - 2j2$ %()$H8(A( ,A)-0,)$o`1xo*($% =9': `1E '+$ 9!!$%0.+ (! A wi`4$--A $ $$= Q- + $ 4 , )#!0A%$-(.!$9:7-)HD+ D$yl`$%- !B($3`$ 9:8! *$ 99-9( #+ $ -.)!;l`jb0 )+($-2]E -(@ . $ R$ D+!$ )!# ($%$-97!$* 02j2$9:g4j$cb$2il .$ $C H)--A A ($$ !+, $`1 #+i5 i a4` ! )# . $ g 4 :*13j- $$ )!-+$ $#+# ($$! ! 9 (A2j2 0$24`$$?, AA)# H(-A% '9'%)-#9') 7$7+($`1E W# %7# $+A!9':)#!0A%$-(.!$%$$!-%! C$! 7$- 7 8: ($$=$ *$ 99-9( , 9':$, )!9@ A $ %-+$)!9($$! --BB':$ !$+-$-($$=$+$% ('9 !#'99!')+A.$!07 E 8:9D89': A J $ ( 99-9($)$,# --% 0.-(')+($ $ %-%$!! -+ -(.!I '- .$ ,$# -A$+$! (-7+;7+A.M , '9% ( $ (7+(!# +9 +(E Q-,z0,$ !;9 (A`1+9:8+$ !$9$! --'9 )!9@ $!.$!0)- D$7+($ j2$ -(!$C #9% H$ ! 2 ( . (9$8($%$#+# ($ -.)!.$5`{|$ )#bt9+970 -$ #$+ '9'%)--)HD+ D+ 53s})-% $4u$ +,$ . A 4 . 9%-)#)+:($-( ! A$ D !-($,-+E
 22. 22. 02 46 6 15 4653 5 5 1 35789
 23. 23. 31 6 3 6 2 8 6 79! ( (') 5 159 6 #$%' )* +1- 5 /0 1 1 2 ,. -5 3
 24. 24. 01. 25 41 , 52 0 1 5 0 1 5 -5 -5 68: 68: FGHJKLNOIR K QRU ded68: 79; =?79; IIJMKPQGS THV 68?79; _h6b GK 67ai @ACCE JMKXWWTGIUXOO @AfgE BD LNH HOPY PKHWK= W db d @dbd68j` fg`e_6 OZIK]TK OIOLK6 YT[ ^UGKPJPQ_` OXHVWHVK6bHGPVKCCc KII TW 7aK U BD R el k elE FGHJKLNOIR K QRU dedel =?kA IIJMKPQGS THV 68?k GK _k`e_el el68jk` JMKXWWTGIUXOO @AfgE LNH HOPY PKHWK= W db d OZIK]TK OIOLKelc YT[ ^UGKPJPQ_k` ekn eknE FGHJKLNOIR K QRU dedekn m7 = ?m7 A IIJMKPQGS THV 68?m7 GK _m7`e ekn68 JMKXWWTGIUXOO @AfgE LNH HOPY PKHWK= W db d @_ekn jm7` OZIK]TK OIOLKeknc YT[ ^UGKPJPQ_m7` :f emA FGHJKLNOIR K QRU dedem em = ?:f E IIJMKPQGS THV 68?:f GK _`e_e e68j` JMKXWWTGIUXOO @AfgE LNH HOPY PKHWK= W db d OZIK]TK OIOLKec YT[ ^UGKPJPQ_` gof gofE FGHJKLNOIR K QRU dedgof kb = ?kb A IIJMKPQGS THV 68?kb GK _p68jp p`e_p` JMKXWWTGIUXOO @AfgE LNH HOPY PKHWK= W db d OZIK]TK OIOLKp` YT[ ^UGKPJPQ_pc qstu g78m; FGHJKLNOIR K QRU dedg78m; _:p8m; r=rr =?:p:: IIJMKPQGS THV 68?:p:: g7h::i GK @ArrE JMKXWWTGIUXOO @A;fE vu LNH HOPY PKHWK= W db d @dbd68 ;f`e OZIK]TK OIOLKg7` YT[ ^UGKPJPQ_:pS @_g7` j:p OXHVWHVK::K GPV KII TW 8m;H U R INVWTGLrrc H PY K u v qsx g7z{ FGHJKLNOIR K QRU ded r=wy =?:pkb IIJMKPQGS THV 68? GK _:p8m; g7h::i @ArDCE JMKXWWTGIUXOO @g7z{AE @dd68j:p xw LNH HOPY PKHWK= W :pkb| |`e_g7` OZIK]TK OIOLKg7` YT[ ^UGKPJPQ_:pS OXHVWHVKkbHGPV KII TW z{K U R INVWTGLrDCc H PY K xw k 6k z p m8 = ? FGHJKLNOIR K QRU dedk6kzE _`e_k IIJMKPQGS THV 68?pm8A k68j` GK @k6kzE JMKXWWTGIUXOO pm8A LNH HOPY PKHWK= W OZIK]TK OIOLKkc YT[ ^UGKPJPQ_` m7 kn m7 =?kn FGHJKLNOIR K QRU dedm7 IIJMKPQGS THV 68?kn GK _ h6 b 67ai @ACCE JMKXWWTGIUXOO @A9p~j6? @dp}j7{6 BD LNH HOPY PKHWK= @fa7d 7{6 @fa7d68j` W dp}j 9p~j6? OZIK]TK OIOLK6 YT[ ^UGKPJPQ_` :b€E :b€`e_6 OXHVWHVK;gHGPVKCCc KII TW 9bK U BD R z6m z6mE FGHJKLNOIR K QRU dedz6mE _am`e am = ?am A IIJMKPQGS THV 68?amA z6m68 GK JMKXWWTGIUXOO LNH HOPY PKHWK= W @_z6m jam` OZIK]TK OIOLKz6mc YT[ ^UGKPJPQ_am` z;n z;nA FGHJKLNOIR K QRU dedz;nA _pkb68 pkb =?pkbE IIJMKPQGS THV 68?pkbE z;n`e GK JMKXWWTGIUXOO LNH HOPY PKHWK= W @_z;n` jpkb OZIK]TK OIOLKz;n` YT[ ^UGKPJPQ_pkbc ze  zeE FGHJKLNOIR K QRU dedzeE = ?A IIJMKPQGS THV 68?A GK _`e_ze ze68j` JMKXWWTGIUXOO LNH HOPY PKHWK= W OZIK]TK OIOLKzec YT[ ^UGKPJPQ_` z}  z}E FGHJKLNOIR K QRU dedz}E =?A IIJMKPQGS THV 68?A GK _`e_z} z}68j` JMKXWWTGIUXOO LNH HOPY PKHWK= W OZIK]TK OIOLKz}c YT[ ^UGKPJPQ_`
 25. 25. 012 34679 5 8 7 8 558
 26. 26. 856 1 3 0 1 ! # $' % #$+) (!) ,! * -7.1/)#1 % !*)+)*1 #2, 7 * $2 3 , 1+ 0 * 468 579 :4;:?ACE;H6CJLN9 :7=8@BDFG56IKMB ::4GO:8@BD;B;AEP;Q:D@BEJ9?G ::;LLAE76:7B5?GBGCAFLB5;Q ::4GO:8@BD;B;AEP?BGCAFLB5? ::;LLAE76:7B567:D@BEJ967 ::4GO:8@BD;B;AERD;=:D@BEJ9?S ::;LLAE76:7B5?SBGCAFLB;D;= ::4GO:8@BD;B;AETEQBGCAFLB=EQ ::;LLAE76:7B5;@:D@BEJ9;@ :47 :U;9 :4;:?ACE;H6CJLN9 :7=8@BDFG56IKMB ::4GO:8@B@:7BVB ::;LLAMB;AJ9 ::4GO:8@BOG:7BJ ::;LLA56B;A5GB ::::::DOAWXL=B6S;QBE@YE[Q]B :::::?@BE8;X:G?SALXZX@=N9 :47 :U;9 :4;:7B;^9U;9 :7;A7B47 4579 U68 -7.11 2#) #$2+))+)* 7 +$ * %) , , ` _! * # * 4S;LAMUDDS;9 =EL:8@B@a=ELB :VG6:E@YE[Q] :OS;GLXZX@= :b : ::EJA7SCGc@d@@87BVBN ::D:V::6O@F?CGPRJ] ::E7::6O@F?CGPR7BN ::D:;^A7SCGc@d@@87B;^] ::QAJ?@ ::@=::VcDON ::;6O@F?CGPREP;Q]S@Q7 ::V7SCGc@d@@87B5?GBceS@] :::QAQ5;Q] :::@=::@=c?GN ::@=:V7SCGc@d@@87B567]S@Q7 ::?@;6O@F?CGPREP?BceS@] :::QAQ5?N :::@=::@=c67] ::@=:V7SCGc@d@@87B5?SBceS@] ::?@;6O@F?CGPRERD;=]S@Q7 :::QAQ;D;=] :::@=::@=c?SN ::@=:V7SCGc@d@@87B5;@]S@Q7 ::?@;6O@F?CGPRETEQBceS@] :::QAQ=EQN :::@=::@=c;@] ::7cG@fg::@=N ::;^;GE[hAQ :i : 4=EL9 US;
 27. 27. 02 46 6 15 4653 5 5 1 35789
 28. 28. 31 6 3 6 2
 29. 29. 15 13
 30. 30. 5 6 ! #%%#)+! %-/ 1-$! 3'!'(* $!' ( $*,)!$' ! .+! + 2)!%$$# + 0 ! ($4!* 0)!.7 ')-+('1-!+8 !9:!1)*#-+ (3(5$ 6'+ ! $ %8! # + + +8;# ! (.58 ) 5 8 ! !(9!:! )$= 0# 5)* @BDBFBDBHJLN ?ACEAACEGIKM $!!$ % !#6 2)$ (8!' = @BDBFOHORBDBROSQN ?ACEAAPQAACEAAPHO TU1!!+!$('1-3%! ** # # ,1#5+. #+: % * ! % TU14 %$ )+! #-+.+! 1- #%# '8*,+8 #)!! *,)! !/0 + $!' )-++!9! ! %!!5!!)$(5$ 6!! 1-!!%$)0!! -#$ (.-2#1# !* 0)7)*$58$ 3'! %V)*81)$ %#*,!'+!!91): #%!!$#! 3 ! #30X '*+!'**+8 ! 4 ! $*#(* ' )! :: W ! Y Z [6 9]_ace^ dgi]jik 5 159 6 ^`bd]fgehjbkl m1n 5 pq r 1 o n5 s t ?v u @B wyt?vL{}w )'+!1+85%-+!.%%1 !{}w xGu@Bz|~M !9!-58*( !$! ( z|~: t?€Kv wyt?€KvL{}w )'+!$!1!-58 9!.%%1 !{}w u@ICB xGu@ICBz|~M 1%5%-+ $( !$! ( z|~: ! '-‚ƒ„'!:!(!!$! †‡ #…!!%) '- ) (+# X- #$1%; ˆ 7 $! ( ! … # „ …‰Š')!„'‹ 1%+%: :! ! ‚+#! $! $ $ Œ! t Ž? I tB wytŽ?Lx xGItBwy “8!V5,!1) : 1 !! #% +* ++*$ ! % $* * wyGGwyM -(!9)(*+ V5,!x!)(*#, x‘AGAAx’ # 8!$ #!!$8 ! ++wy (1+ + ! V5,)!' 1+! ('5 4 ++4 *,)!$#+!9 #): ”I€?€K –@ŽG@•u@IC )'+!94 !#'+!$*(*1 @•u@IC B—˜”I€?€K +8!1)7 4*,1%!$#!' 1 ™Lš›AšAGA )!$#+!'5 4 ! (!! #%!##+7$-- ~|~|GG ( 9 #): #$ $(*! ! ‚# % ™~|M š’ )*$(!!(! !$+! ' 1'*# - # # 1 # )$ 3 #! 5–@Ž: $15#!B—˜ * z |œ ž { } wy—KŸ”¡£} )'+!{}w)*# +85¡£})!9!x: xGŽC L¢¤ z|~! (8 !9!¢¤! +85wy ™¥A{}¦ z|œM ‚20%!$# !-0*%5'5 7 $*($+$!'9!9 # ! (5 !9!x! $!!%5 ' 1)+85wy' + (.$!1 $ %-+9!!$!%1 !{}: -58 $(.% ( z|œ JE§KŸ” wyJE§KŸ” ?BŽC  xG?BŽC  %3!$ #%!ŽC 7!! 28 !$$ %! $*—KŸ”!#' +7 84 ™L¢¤Az|œM 2!9wy(5 !(!%1V ¡£}¥A{}¦ +8!x!' 1)*- # !$+: $ • Bu ?t wy•Bu¨y}M )'+!/!9!B!58 9!$)* xG?tL©ª« +.6+85E@(-+ $%! '2 '90' 9!©ª«! 202%+.6+85 !5 5 $¨y}: !/!9!(- ‚ ! %! '2!)'+! '$6ŽJ: $)* 7 )#/!¬J @ ­? C C Jt wy@­?C x GCJ t )'+!9! 14* %9!(!' )* +87 #'!$+8 ! '2 )! $ ™L©ª«A}wM '90' !©ª«(*$ !+8!1) ¨y}x~x 5 ¨y}!$#! !94 ' $ !' x~x ' #)* !}w: E ?t C @u wyE?tL©ª« „ ')%!!9$*)* !90' xGC@u¨y}M 7 *+8!(!' ! '2 ' 5 + ¨y}! (.5 ! +85wy! /7)'+!( ©ª«)*#-)!9!x: 0#1! *- # ‚! %1! (8!/7)'+!(! '$6®: ()*# 7 0 ! - # #/!¯ -! )
 31. 31. 012 34679 5 8 7 8 558 856
 32. 32. 0
 33. 33. !#$%'()()+- 8 8
 34. 34. !$'('$, * .4 8 / 9 6 48 7 012 7 3 57 46 8:3578=9?ACE FGHJKMJPKOQK9K SMSUVJKXMKNZR 9;469:@BD IILNOQJPR8:H LJTIPTW KNO YW M O U GWIT UQKHYK9:KZ[SJKOK IKKMJ ZSGIYMLSS8=9OMJPTWXGHSSZ[Y K JPR8:K_`aKbOM`cMITLHYHB] OQK9]RK ]Y^SWIK NUKII `K C ^ YV K L A GKNZOK ZSGIT LSS`ULHYH O YWYGWIT UKHYK KII `d U Y 3 4f e5 8:34fA==h mSYOOQSIn 8:UKMJPO QXY LHYH 9;e58g:9: O^JPKUZGK9KILNOQK ^NKII ` K GS R i@kkDE ?jl9D 8g:9:OGHJKK LW JK_OTKII `8g:9: A==hKS IIVGKM` OI^ d HYHA==h K Y I` Jo K MY_pJPOKUZGK_GTIYOKQ^HT aKTKOQY SIn ^ K HaUY H RIU] R Y Va^UYSWIOKMITKGHJUKM`UYLcTJP YYOOKM`UYLNU] nMTSWIOKYUKOQ K S SIn KII `jl9VWK H bOKIZGOK ZSVJ UZGd HYHkkK ` ` JPJcM `GWIRPP o K Y GIM P IWIUKJ_K^Y`GK_OTGTOM V ZT ^P^SXYY Un ` ^ K UZGYd O IJ 3 rf q 3s 8:3rfBA8 FGHJKMJPKOQK9K SMSUVJKXMKUZ 9;q3skCt IILNOQJPR8:H LJTIPTW KNSIR M O i@jD ? k AE MONZOKBA8KI YIPT^SXSIn GWIT UJ K YWYkCt] GOHVJKJ_KUZGK ZSGITu U S O LSSLHYHjdYYOII `kAUYSWIOKMIT HYKII `kAKa^LHYHjKOKM`UYLNU] K v K K S IIYWK SWZYSIONONZRkCtKMZ[I GHJUKPGWT`OKUZK K YWKBA8NKMJ MU OQK9d JPR8: 3rf5x 8:3rf5x q3sw 9;q3sw FGHJKMJPKOQK9K SMSUVJKOKNSIR IILNOQJPR8:H LJTIPTWXMKUZ M iBA8?kCtz MONZOKBA8KZ[SJKOKHYKUZY MONZO kCty@BA8E K YWYkCtyOMJPTWXLSNSIOKK YWY U K U BA8d k Ct z f|}s7 8:f|}s7E FGHJKOQK ZnT GWT`OKUZKOQK9KM`c {{7~3 9;{{7~3 IIJP] `HK SWZYSIO PR8:SWIT GK J SOUMYUK cK`Hd GMIOK `NKOK cGI I YOUKIIY^YTK cUYYMTUYGLT O €T ISGI`bKOQK9d UKI HMpJPR8: f|}s7 8:f|}s7E FGHJKOQK ZnT GWT`OKUZKOQK9KM`c {{7~3 9;{{7~3 IIJP] `HK SWZYSIO PR8:SWIT GK J SOUMYUKRY^YTK GMIOK `NKOK cGI I YOUKINaK`Hd cUYYMTUYGLT O €T UKI HMpJPR8: ISGI`bKOQK9d nHTUKHTcNKaJI`JK `N LVS KILSZITRTOK uYMd T mSIIOK `NK‚sfGTIYWXMSGO`dZHKGHJKUZSINVJKOKM OcUYYMT6ƒK NVKOKJT WYK MMS IISIKUVRPTWXLN  GWIIT ONZY KKHTcNGYGT cUY ZSUK YW]MLSZIM K GMIO„ U ` …s6†‡‰;‚sf‹Œ @@@ˆŠ‡6ƒE WM NVKHTOIOKOUYKKUZKd IKUSINVKOKM Y LNONZ LGMRYLSLWUYS YUV SIRŠK Z` KUVRYWX_GOKMK Y 6 FU Y U WKKONZM UYJPRSJTIWXMK‘’IYTVNUYLO`pKYWZ UV Y ŽUYWGIOKOQKISUKOKNd ^aK TOKI XI] KYGYJY K Y a SIn WYV^Tu` HPGKSJT bOVNUSI]S^GK UZK ZUUI UZGKLJIUJKGMSK HYSGOJKYYKUZK TO GTORGTMIO J K OWHZV U`RJO„ …s6@@””‡6ƒE @“†‡”f;‚sf•Œ …s6@@””‡6ƒE @‹†‡”f;‚sf“Œ MHT TLSLWUYS YUV“SIR”KKOUYK‹–KUZK_^JOMOYd ` I KHTOIOKOUYK KUZK] S YUV K SIR` RIVLSM V S 6 I 6 I K —YMI6~˜ƒKM NVKMHUYZNKUZKUVRPYMWXLNGWIIT `NK‚s{7fLGMRYL_IOKMRSIRSINVJQKOKMK ZSU ONZY K ZUUYLSZIM JKWHZV UYWd MIOKHTcNGTuO `RJO €T U „ …s6@@ˆŠ‡6~˜ƒE @“†‡‰;‚s{7f•Œ …s6@@ˆŠ‡6~˜ƒE @‹†‡‰;‚s{7f‹Œ
 35. 35. 02 46 6 15 4653 5 5 1 35789
 36. 36. 31 6 3 6 2 7 !%! %($)*#-/!$0 $# !#)2 #$##% + -.%/)+ #1%3 ' , $! %' $)*#(6.%/ $##1%89+ *#3$ #%-4 +5/!$7)+!#)2 !#+: / %!$; : )$ $$$'@B3 +# %/+$%+=#!!3+: )?AC +# $#E !: D% FA'GGJJI'@LNBPQ @G,HIJCK?AMOC5R !%! %,$)*#-.%/2 #$##% + !$J8 ' S/ T$'U@$$+1D+##V#W+V)#+; )M'C! +#V=+!% +=# !/+#V !/!%+ $# V)8 !) !/$ $#E $$)+ %; $ D D% $ X FAYGG@'KM'CI-IGNQ @G(HIZI'U@P(,[IOIR !%! %(+@'-N #$##% #VZ(,O8 Y T$ML@LN)%#%)++$%+8T% D^ )A]?AMO#+%$!#$ W$ $3 %) !+W#/)C`a./%!$1$! 2b c # $%V=) _AU$# )$ #))+%# ) 8 %/!$$# )#V!/%/ !/!%+ $# V)8 # #D%$$+; !$; $$)+ %; $ d!/$ $#E D D% FAYGGC`aML@LNP-[-(G5[SQ @G(H_AUKA]?AMO,-Ge[(6G6R !%! %(+fh8 #$##% #Vg@ Y T$`Ni! :) #3! +#)#$#V$ $ )UOj$$# !^ #V %%+3 !) c + $ $! +) )# %#V /!%$$V)8 !3 #V$ #%# +3 $$! + % + % kW:#)#3$$ / #%$*# # $)*m !$!3 #% +% )%)#3:%4 ^l8 %+$ ! # n W+$ # ) /E % FA`NhGGopUGg@KUOjPUIR @GUOYHI`h@fhI`NiI@Q !%! %UOY$)*# =##VU +opU #$##% Nh +4 +@#V`h@ ` q fh$!%# !+#/# s43 v w q8 g@!+$1# q. 43 m43 43 42y/:# % r t u 7 x #+$ %) /E FA`NhGGopUGg@KUOjPMOQ @GUOYHI`h@fhI`NiIUIR !%! %UOY$)*#m #V`h@fh# #$##% Nh + 3 # +opUGg@% ` l= )#VMO 1+U8 9$ $$$ W# $# #V V)8 :%#/%/3 #% ): W+ V$ % *$%!$ # 9/ ) $1!+ !# %+) V8 $! 3!/$ /; V #$!^ !/$##V$ +) Dc y% W D% $#E FA`NhGGopUGg@KUOjPg[zR @GUOYHI`h@fhI`NiIIGQ !%! %%$)*# =##Vg!+$1% #$##% / +4 +$!%#$ # { |!+#$!# %+$8 )# $#E !/$# !!%q $) D% 3 }$ FA`NhGGopUGg@KUOjPg[SR @GUOYHI`h@fhI`NiIIGQ !%! %`Nh )*#l =##Vg!+$1 #$##%UOY$ +m4 +$!%# % !# %!+$1~ $|!+#$ !/$#$!%#!+#8 3
 37. 37. 010 23568 99 4 7 697 4479
 38. 38. 745 !#%'* +',(.0$13'5+(7 $()+,-' !#%. 2',44/6 / /91(/ (,35+ 58 ;( = 5*-,3=( 4/( : * ? @A0BBFH0!B0FE !#%L!EN BCDEGI#!#JK $E#M @A0BBFH0!B0FE !#%L!EN BODEGI#!#JK $EM @A0BBFH0!B0FE !#%LIEBM BPDEGI#!#JK $E0QRN @A0BBFH0!B0FE !#%LIEBM BSDEGI#!#JK $E0QON ,= 5T(. ?T UV-(*0 ;. /6#3''*( (5(Z ' *C'(3 3WR (-(7! 2/,= ,Y X * UV-(*0 ;C /6*2+ /64 ' *O'(3 3W[. (-(7!( ,=4(7 X FH0!B0FZ GI#!#J UV-(*0 ;. 2',4( *3''*( ' *P'(3 3WP (-3'5( 2/,= X 5(('/'4.(7I ''*( (5(Z ( ,Y/62/65]/603 2/,= ,^ * 1 * UV-(*0 ;C /603''*( (5(. ' *S'(3 3W[. (-(7I 2/,= ,^ X * 2',4( *3''*( (5(654`Z 3'5( 2/,= ,_T( ,] * ( * ac2' 1 (./ /642+/6 b,(3'W' *-(7 ,=42(72(d +/ 3T*43713 3 2,(34 *4 3T* 6(4*-42'5'*-4/ 7-9 (-( d e 3 713 -(-,=2/(f9h*/2' 1i (T*3/ 4*-('+ ((3 15+ g45+3*2=' ' 5 (7-('- T-,(3'W' *-(7 ,=42d )-(/6 . - (./ /642+ (*2(715+,.-' i(*2(71*j3/ 3W /69:;( 3//6. ;( ( ' i(; + !9 '.2 5**4(,35+ k / ( /( l* T *4 ? @AADEGI#!#JKbL!#M BBBFH0!B0FEacE0EN ' *=''(3)(7!# /602(7 /64 -(*AX( /60X(-(7!#+,/6(-(7 FH0!B0F]2 5**4(,35+ GI#!#J.( /( *4 ? @AADEGI#!#JKbLbM BBBFH0!B0FEacEFEN ' *=''(3) 3W!X(-(7b*+,/6(- -(*AX( ;k /6F(2(7 /64FH0!B0F] (7GI#!#J9 Am#'-(*,(/6(7'(-4*-15 #b ( ',52(7 * 3T* 3713 d ' /f92*-2,7-*(72'5'*4(7- +g] +5(3 '34 */63+53734 *9 :;( (n ',,n.1 -'-(3'-(* 1*//-53W'' * */ 3T8- (W ' 5/6(*5. T-/6'54 /W-(' 9 3 )(7 i (72,4( *-(;( ='*5-(o 'd ' - p 5 (,35+ )2 5**4( 4/( * ? @AADErsB vwKvGB0BmKK#bLuvwoBxEN BBBq#tu uB0JqHJItEAm#o uQEaM ' *=''(3)(7'i -(*AX( /6*5? q#txKvGB0BmK rsBaB0JqHJIt X(-(7uvw*'-(**(7x9 7? *,i* /6 u',( (*/6a 2,X',( y '-(*12,2('5*7(791//-'-(*W, (* 5(3 ' ,6(*,4/64 ;(n ( ',d : 52(.,',2+z2(,35+ ( ,6(* 1T53W'/(. 9 5**4( 4/( * * 2 * ? @AABBxaBJBB{mEAm#ooB%M BCDEBIKxaB#BKK#bLxQEEN @AABBxaBJBB{mEAm#ooQEEN BODEBIKxaB#BKK#bLxzB%M
 39. 39. 02 46 6 15 4653 5 5 1 35789
 40. 40. 31 6 3 6 2 !$'(+- #% )*,. /132512021 826 0214 67132 9:1 !+ ;)*. /132512021 826 0214 6/132 9:1 '+'= % A )- CDF@GH?E =+?@?'BC, D,E))%C$ )%CMI)%CMP 'C ?@G#FOQ IJK'E 'DLNK'E 'DOO %) MM ? ? E R S T6 9VX Z]ZXY]b[_Z[]c] hf]Wc[ 5 15U9 6WYW[W^_` aWcdef_gWidjb_W k1 1 35 2 4 l 31 5 1 mm ,m mn E%+ECD)?@prt ?)*=*@% 'Aoqs mu E%+%D)'+ m ?)*D=*@C$E%)*n mv E%+%D))*n ?)*D=*@C$+ m m#mw wF w = ?)* 'Aoqs x@E%+@prt y?1z,C?D,|}~-)€+C 'Ax %8!{%( w8/€ 'A* '= D * A @ '+F' C==)EC@E%+ECD)?+ 'A') =M ,D $' ?)*=*@% ?@ % %,+ C* )*=D?)*=*@% 'x CD ?@EM AF+ A%E%+ECD)?@ I C A')C '?BƒM'@(%@ ( € D ‚L ,? ?. „ …!|22ˆw!821;‹Œ‡1zŽ!…‘!’ 12†‡828‰!32Š27668!{8‰8“ …!|22ˆ|28…!{;‹Œ‡1zŽ!…‘!’ 12;†‡{!8212Š27668!{8‰8“ C? %D'@‚€;• ' ‚M 'A E?=*EEC D ' ) D ) | ? ” | ? –—@ 8‰8ECD? '?)*=!8 C$=? )*=+- !…‘!=#- ?%+8‰!H @ED+(x ˜?@D€!8 C$=? )*=+- @ M?@DM @ M ),8…!H@ED+(O ) E PD E P y?|8E FE#?)*=?@ ( %0z??'™ + =%++M AFC ? ' I D%@ +€')?)*$C$'?(CC '= -?@E%+#%?E)@ %, ,x ''= ?)@ ? =)*=+- ?C* @ E+,š(C,+(+M AF ? I E%+€')?E%+E@)@ € ?% '= @ -?@C?)*' M )@ › ? A ?. @ ( …!!22œ|22‰8|2‰8z160zŽ’ 12 †‡‰ ‰œ|z8œ|!‡|8ž“ C? %D'@ ! '?)‰8|2‰8z1 ?. E?=EEC D ‚ |z8œ|!€ @ ( œ …!!22œ|22‰8|2‰8z160zŽ ’ 12 ;†‡‰ ‰œ|z8œ|!‡|8Ÿ2”“ C? %D'@ ! '?)|z8 E?=EEC D ;‚ 8|M ‰ y?F C C'= - ?‚)D)M @C A D - AC?? + '?)G= @G %*? ' — ''D,'=)F%?)+(+M„,? E? ?EC$ +$ ,š)*=+- ?'@(%? @ ( ?. !†‡|¡8421160zŽ ¢’ 22w8|1‰‡|8–2–“
 41. 41. 012 34679 5 8 7 8 558 856
 42. 42. !#%$'+.11+ )!#*!2 $ $()*,-/0)* $) $335 *)*35)*!2$3 35 * # 4) ) 137 ) # 4) ) $ 6 $ 6 )/$! $93#! :$ 37# 1) !1 #; 8 (=@A,-..DEFGIKM '?,@.BC@,HJHL N2 %+ )!#*!2$3$O *37# 1 )* $) #356 ))5 ) )*!2$335P Q6 *37# 7 ) # 4 $) ))/ 3 $ R#E' Q #6$)* +2 $3### ## 1S@%6 + 6% #P 1 3 $T +3 !#+%1U6$+)$ ##6! )#T $/ !)* 1 ##!1)V / $6 # 1 ) W $+ $##X 3! 6*6 V+ $3!Z[! !#+%1 636 %#%#$ 2)*P ! )#1% Y ) %! %1V!! / ## Q!36$#$ ! # %5 # 6 $3]1%VYX!3!) #) $3+ $3V!#+6 3$$ !:!Z3 #5 * #P 6 Q$ #$/ # 3# ) 1) ) ^! $ ; _('A.AFDS@GL ..`=E'M _('A.AFDS@GJJaM ..a=JJE'L _('A.JFDS@GJL ..b=JAE'JaM _('Ad.DS@GM ..c=BE'L 1 #1))V; $$2*!Z1 6#) ef.`g# #* !3%P3+%5Fg$3 1 'A ) )*# #% ### 1 .A #5)V+ $3!Z$+# # 1 %)#6 #)*P ! ) 1 $) $5 V # ef.ag# #* +%5 $3 1 'A ) 3%P3)*# g #% ### 1 .A V%5)V+ $3!Z+# #PZ )$36 #)*P ! ) 1 $) $ )5 # ef.bg# #* +%Ag## 'A ) 3%P3)*# 1% 1 . V%+:)3#)V+ $3!Z )*3##*!2 )$#)#6 #)*P ! ) 5 +# #PZ 1 $) $ )5 ef.cg# #* !3%P3+%5.g## 'A ) )*# 1% 1 1 dB V%1+ $356$)*$ )P$ !)* #P +# +6 ) 6![$3 #/ 1 R#A'5$3@,h(?5##!2$Y9#%1+/ 1h( V EFA'@i 6 V+ $* # ) U!#+%1363 *3!+ 6 V$3V#/ $ X# ) 1 5 2 #P $# $ # g) j+ $ Q#%* 1$+ $)$2$ #+%1%$ $Yg !V#!9#%1 T 3#! $+ !#+%1#)!)+:$+/ 3 # $537 37)*+P k$)!15 !:! :$ # 3# #; Q (=.@lB.A'GJcM 'BS?.mn@'Dh(aL !#%$'+.@[$35 * !$3$ $ $()*S?o #) #T 3 )*+P ! 5 #; p+:$%#! :$ (=.@lB.A'GL 'BS?.mn@'Dh(IM !#%$'+B.!1$35)* ! $ $()*n@'[ 3 # 1+35Q)+:$+ O 37#)*+P / $ # R#A'@iV#!$+ $+ $)#! 3!# 1h(? V#!9#%1 *! # $ 3T ) $ ! $ ! + $/ 1$$+ $5 # +%10Q6$ ##!#+%1 # !%2V# 1$ !1$35 * !3#! $+ 5 $ #* 3 #) 3 # Q $
 43. 43. 02 46 6 15 4653 5 5 1 35789

×