DOS. Leksykon kieszonkowy

561 views

Published on

DOS jest dziś reliktem epoki komputerów pracujących w trybie tekstowym. Jednak w początkowym okresie dynamicznego rozwoju technologii informatycznych był podstawowym narzędziem pracy wszystkich informatyków. Obecnie jego konstrukcja -- dostęp do niewielkiego fragmentu pamięci operacyjnej i urządzeń obsługiwanych wyłącznie przez płytę główną -- prawie całkowicie eliminuje go z profesjonalnych zastosowań. "Prawie", ponieważ nawet w 32-bitowych systemach operacyjnych z rodziny Windows nadal część funkcji jest realizowana za jego pośrednictwem, a w przypadku awarii systemu staje się praktycznie niezbędny.

Książka "DOS. Leksykon kieszonkowy" to zestawienie najważniejszych wiadomości dotyczących systemu operacyjnego MS-DOS. Opisuje jego strukturę i sposób uruchamiania oraz polecenia i narzędzia. Przedstawia strukturę plików DOS-u oraz metody wykonywania operacji na nich. Znajdziesz tu także opisy zintegrowanych z DOS-em programów diagnostycznych oraz informacje o konfigurowaniu systemu za pomocą plików config.sys i autoexec.bat.

* Wersje systemu MS-DOS
* Dostęp do DOS-u z poziomu różnych wersji Windows
* Polecenia zewnętrzne i wewnętrzne
* Operacje na plikach
* Symbole wieloznaczne
* Diagnozowanie działania systemu i sieci
* Przetwarzanie potokowe
* Konfiguracja systemu

DOS może wydawać się zabytkiem, jednak w niektórych sytuacjach okazuje się potrzebny. Bądź na nie przygotowany.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
561
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DOS. Leksykon kieszonkowy

  1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI DOS. Leksykon kieszonkowy KATALOG KSI¥¯EK Autor: Rados³aw Sokó³ KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-491-5 Format: B6, stron: 120 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DOS jest dzi reliktem epoki komputerów pracuj¹cych w trybie tekstowym. Jednak w pocz¹tkowym okresie dynamicznego rozwoju technologii informatycznych by³ podstawowym narzêdziem pracy wszystkich informatyków. Obecnie jego konstrukcja — CENNIK I INFORMACJE dostêp do niewielkiego fragmentu pamiêci operacyjnej i urz¹dzeñ obs³ugiwanych wy³¹cznie przez p³ytê g³ówn¹ -- prawie ca³kowicie eliminuje go z profesjonalnych ZAMÓW INFORMACJE zastosowañ. "Prawie", poniewa¿ nawet w 32-bitowych systemach operacyjnych O NOWO CIACH z rodziny Windows nadal czê æ funkcji jest realizowana za jego po rednictwem, a w przypadku awarii systemu staje siê praktycznie niezbêdny. ZAMÓW CENNIK Ksi¹¿ka „DOS. Leksykon kieszonkowy” to zestawienie najwa¿niejszych wiadomo ci dotycz¹cych systemu operacyjnego MS-DOS. Opisuje jego strukturê i sposób uruchamiania oraz polecenia i narzêdzia. Przedstawia strukturê plików DOS-u oraz CZYTELNIA metody wykonywania operacji na nich. Znajdziesz tu tak¿e opisy zintegrowanych z DOS-em programów diagnostycznych oraz informacje o konfigurowaniu systemu FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE za pomoc¹ plików config.sys i autoexec.bat. • Wersje systemu MS-DOS • Dostêp do DOS-u z poziomu ró¿nych wersji Windows • Polecenia zewnêtrzne i wewnêtrzne • Operacje na plikach • Symbole wieloznaczne • Diagnozowanie dzia³ania systemu i sieci • Przetwarzanie potokowe • Konfiguracja systemu DOS mo¿e wydawaæ siê zabytkiem, jednak w niektórych sytuacjach okazuje siê potrzebny. B¹d na nie przygotowany. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
  2. 2. Spis treści Wstęp ............................................................................................ 5 1. Podstawy....................................................................................... 7 Wersje systemu MS-DOS 8 Windows NT: konsola czy DOS? 9 Jak uruchomić system MS-DOS 10 Szybkie uruchamianie 13 Okno a pełny ekran 14 Windows 2000/XP a pełnoekranowe sesje DOS 15 Polecenia wewnętrzne i zewnętrzne 16 2. Polecenia podstawowe............................................................... 18 Wprowadzanie poleceń 18 Łączenie poleceń 19 Polecenia 20 Korzystanie ze zmiennych środowiskowych 27 3. Dyski, pliki, programy, katalogi .................................................28 Nazwy plików i katalogów 30 Ścieżki względne i bezwzględne 31 Specjalne nazwy plików 31 Symbole wieloznaczne 32 3
  3. 3. Atrybuty plików 33 Katalog i napęd bieżący 35 Polecenia 35 4. Zintegrowane programy narzędziowe...................................... 57 Diagnostyka działania systemu 57 Diagnostyka działania połączeń sieciowych 60 Zmiana konfiguracji sieci 67 Programy narzędziowe 70 5. Pliki wsadowe, przetwarzanie potokowe................................. 73 Pliki wsadowe 73 Przetwarzanie potokowe 82 6. Konfiguracja systemu .................................................................88 A Słownik pojęć .............................................................................107 Skorowidz .................................................................................. 115 4 | Spis treści
  4. 4. Rozdział 4. Zintegrowane programy narzędziowe System MS-DOS (jak również jego zubożone wersje, zawarte w systemach z rodziny Windows) zawiera kilka programów narzędziowych umożliwiających przeprowadzenie diagnostyki systemu operacyjnego, aplikacji, dysków oraz połączeń sieciowych. Znajomość tych poleceń może znacząco pomóc przy próbach uru- chomienia oprogramowania wymagającego dużej ilości wolnej pamięci lub w czasie konfigurowania połączenia sieciowego. Diagnostyka działania systemu Dwa przedstawione poniżej programy umożliwiają diagnozo- wanie wykorzystania pamięci operacyjnej oraz dyskowej. mem Polecenie zewnętrzne Wyświetla informacje na temat wykorzystania pamięci opera- cyjnej dostępnej dla systemu MS-DOS. Pamięć podzielona jest na następujące obszary: • pamięć konwencjonalną o pojemności maksymalnej 640 KB (standardowo), z czego część zajęta jest przez sam system MS-DOS, • pamięć rozszerzoną EMS, obsługiwaną tylko wówczas, je- żeli załadowany jest sterownik programowy EMM386.EXE (system MS-DOS), lub jeżeli we właściwościach skrótu otwierającego okno wiersza poleceń systemu MS-DOS zo- stała włączona obsługa pamięci EMS (systemy operacyjne Windows), 57
  5. 5. • pamięć rozszerzoną XMS, obsługiwaną tylko wówczas, je- żeli załadowany jest sterownik programowy HIMEM.SYS (system MS-DOS), lub jeżeli we właściwościach skrótu otwierającego okno wiersza poleceń systemu MS-DOS zo- stała włączona obsługa pamięci XMS (systemy operacyjne Windows), • pamięć rozszerzoną extended, dostępną tylko wówczas, je- żeli nie została ona przekształcona w pamięć typu XMS lub EMS, • obszar pamięci wyższej (HMA) stanowiący pojedynczy blok o rozmiarze 64 KB, do którego dostęp może nastę- pować w trybie rzeczywistym; obsługą tego bloku zajmuje się sterownik HIMEM.SYS (system MS-DOS) lub system Windows, • bloki pamięci górnej (UMB), do których ładowane mogą być sterowniki urządzeń oraz programy rezydentne sys- temu MS-DOS. Używane przełączniki: • /p — wyświetla dokładny spis adresów bloków pamięci, nazwy procesów-właścicieli tych bloków oraz rozmiary blo- ków. Wszystkie liczby podane są w zapisie szesnastkowym. • /d — jak /p, jednak prezentuje bardziej szczegółowe in- formacje. • /c — wyświetla podsumowanie zajętości pamięci kon- wencjonalnej, wyższej oraz górnej przez poszczególne programy i sterowniki systemu MS-DOS. Przykład: G:>mem 655360 bajtów pamięci konwencjonalnej 655360 bajtów dostępnych dla systemu MS-DOS 622560 rozmiar największego programu wykonywalnego 58 | DOS. Leksykon kieszonkowy
  6. 6. 1048576 bajtów ciągłej pamięci typu extender 0 bajtów dostępnej ciągłej pamięci typu extender 941056 bajtów dostępnej pamięci XMS MS-DOS załadowany do obszaru pamięci wyższej HMA Wskazówka Polecenie mem nie ma sensu w kontekście tekstowej konsoli systemu Windows NT (i pochodnych). W systemach opera- cyjnych z tej rodziny wydawanie tego polecenia ma sens je- dynie w przypadku okna maszyny wirtualnej MS-DOS. chkdsk Polecenie zewnętrzne Dokonuje weryfikacji partycji dysku twardego o oznaczeniu podanym zaraz za poleceniem. Przykład: G:>chkdsk c: Typ systemu plików to NTFS. OSTRZEŻENIE! Nie określono parametru F Uruchamianie programu CHKDSK w trybie tylko do odczytu. ……… Polecenie chkdsk zostało zastąpione w systemach MS-DOS oraz Windows 95, 98 oraz Me programem ScanDisk (uruchamianym za pomocą polecenia scandisk), wyposażonym we własny inte- rakcyjny interfejs użytkownika. Mimo iż jest wciąż dostępne, nie należy go używać. Z kolei systemy operacyjne z rodziny Windows NT nie są wyposażone w narzędzie ScanDisk i aby dokonać weryfikacji spójności danych, należy skorzystać wła- śnie z polecenia chkdsk. Dopuszczalne parametry: • /f — dokonuje naprawy znalezionych błędów. Domyślnie program chkdsk działa w trybie „tylko do odczytu”, wy- szukuje błędy, jednak nie koryguje ich. Jeżeli dokonanie Rozdział 4. Zintegrowane programy narzędziowe | 59
  7. 7. naprawy w czasie działania systemu operacyjnego jest niemożliwe, program zaproponuje wykonanie weryfikacji podczas kolejnego uruchamiania systemu. • /r — wykonuje test sprawności powierzchni dysku, spraw- dzając wszystkie sektory partycji i oznaczając te, które są uszkodzone i nie nadają się do użytku. Wymaga łączenia z parametrem /f. • /x — wymusza zablokowanie dostępu do partycji w celu dokonania weryfikacji i naprawy. Może to spowodować awarię aplikacji usiłujących uzyskać dostęp do danych znajdujących się na tej partycji. Zablokowanie dostępu do partycji systemowej jest niemożliwe. • /i — w przypadku partycji NTFS obsługiwanych przez systemy z rodziny Windows NT zmniejsza stopień do- kładności weryfikacji wpisów indeksu, co może skrócić czas trwania testu. • /c — w przypadku partycji NTFS wyłącza testowanie pod kątem obecności zapętleń w strukturze folderów, co może skrócić czas trwania testu. Po zakończeniu działania program chkdsk wyświetla podsu- mowanie stopnia i sposobu wykorzystania pojemności partycji. 60 | DOS. Leksykon kieszonkowy

×