C# i ASP.NET. Szybki start

1,964 views

Published on

Błyskawiczny kurs tworzenia aplikacji WWW w języku C#

C# to całkiem nowy język programowania zaprojektowany przez firmę Microsoft. Wygląda on jak mieszanka C++ i Javy, jest jednak tak prosty jak Visual Basic. Z jego pomocą można tworzyć aplikacje WWW i programy wyposażone w graficzny interfejs użytkownika. Język ten związany jest z platformą .NET, umożliwiającą tworzenie zaawansowanych aplikacji biznesowych działających w środowisku sieciowym, w tym także z technologią budowania dynamicznych serwisów internetowych ASP.NET. Programy działające na platformie .NET można pisać w wielu językach programowania, ale wiele wskazuje na to, że właśnie C# stanie się najpopularniejszym z nich.

Książka "C# i ASP.NET. Szybki start" jest doskonałym podręcznikiem dla początkujących programistów. Jak każda pozycja z serii "Szybki start", składa się z kilkudziesięciu rozdziałów, z których każdy przedstawia kolejne kroki, które należy wykonać, by osiągnąć zamierzony cel. Dodatkową zaletę stanowią liczne ilustracje.

Opisano między innymi:

* Instalację niezbędnego oprogramowania
* Składniki języka C#
* Instrukcje warunkowe i pętle
* Pracę z ciągami znaków
* Programowanie obiektowe w C#
* Korzystanie z tablic i kolekcji
* Delegaty, zdarzenie, obsługę błędów
* Tworzenie dynamicznych serwisów WWW w języku C#

Programista chcący tworzyć zaawansowane aplikacje internetowe ma wybór pomiędzy dwoma platformami: Java 2 EE Suna i .NET Microsoftu. Jeśli wybierze tę drugą, dzięki książce "C# i ASP.NET. Szybki start" szybko będzie mógł tworzyć funkcjonalne aplikacje WWW w nowym, ekscytującym języku C#.

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C# i ASP.NET. Szybki start

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI C# i ASP.NET. Szybki start Autor: Jose Mojica KATALOG KSI¥¯EK T³umaczenie: Wojciech Moch (rozdz. 1 - 6), Rados³aw Meryk (rozdz. 7 - 13) ISBN: 83-7361-389-7 KATALOG ONLINE Tytu³ orygina³u: C# Web Development with ASP.NET: Visual QuickStart Guide ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Format: B5, stron: 456 Przyk³ady na ftp: 1127 kB TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA C# to ca³kiem nowy jêzyk programowania zaprojektowany przez firmê Microsoft. Wygl¹da on jak mieszanka C++ i Javy, jest jednak tak prosty jak Visual Basic. Z jego pomoc¹ mo¿na tworzyæ aplikacje WWW i programy wyposa¿one w graficzny CENNIK I INFORMACJE interfejs u¿ytkownika. Jêzyk ten zwi¹zany jest z platform¹ .NET, umo¿liwiaj¹c¹ tworzenie zaawansowanych aplikacji biznesowych dzia³aj¹cych w rodowisku ZAMÓW INFORMACJE sieciowym, w tym tak¿e z technologi¹ budowania dynamicznych serwisów O NOWO CIACH internetowych ASP.NET. Programy dzia³aj¹ce na platformie .NET mo¿na pisaæ w wielu jêzykach programowania, ale wiele wskazuje na to, ¿e w³a nie C# stanie siê ZAMÓW CENNIK najpopularniejszym z nich. Ksi¹¿ka „C# i ASP.NET. Szybki start” jest doskona³ym podrêcznikiem dla pocz¹tkuj¹cych programistów. Jak ka¿da pozycja z serii „Szybki start”, sk³ada siê CZYTELNIA z kilkudziesiêciu rozdzia³ów, z których ka¿dy przedstawia kolejne kroki, które nale¿y wykonaæ, by osi¹gn¹æ zamierzony cel. Dodatkow¹ zaletê stanowi¹ liczne ilustracje. FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Opisano miêdzy innymi: • Instalacjê niezbêdnego oprogramowania • Sk³adniki jêzyka C# • Instrukcje warunkowe i pêtle • Pracê z ci¹gami znaków • Programowanie obiektowe w C# • Korzystanie z tablic i kolekcji • Delegaty, zdarzenie, obs³ugê b³êdów • Tworzenie dynamicznych serwisów WWW w jêzyku C# Programista chc¹cy tworzyæ zaawansowane aplikacje internetowe ma wybór pomiêdzy dwoma platformami: Java 2 EE Suna i .NET Microsoftu. Je li wybierze tê drug¹, dziêki Wydawnictwo Helion ksi¹¿ce „C# i ASP.NET. Szybki start” szybko bêdzie móg³ tworzyæ funkcjonalne ul. Chopina 6 aplikacje WWW w nowym, ekscytuj¹cym jêzyku C#. 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 2. 2. Spis treści Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Zaczynamy 23 Jak zdobyć C# ...........................................................................................24 Instalowanie IIS.........................................................................................26 Tworzenie projektu aplikacji sieciowej w Visual Studio .NET ................28 Uruchamianie projektów sieciowych za pomocą Visual Studio .NET........ 31 Pisanie prostej strony ASP .NET ..............................................................33 Wyszukiwanie błędów w aplikacjach ASP .NET .....................................35 Ręczne uruchamianie kompilatora ............................................................38 Kompilowanie i uruchamianie programów C# bez pomocy VS.NET ........ 39 Wyszukiwanie błędów w programach bez pomocy VS.NET ...................41 Spis treści Rozdział 2. Składniki języka C# 43 Praca z elementami języka ........................................................................44 Pisanie kodu C#.........................................................................................48 Deklarowanie zmiennych ..........................................................................50 Definiowanie stałych.................................................................................53 Grupowanie stałych w typy wyliczeniowe................................................54 Deklarowanie funkcji ................................................................................56 Deklarowanie funkcji z parametrami ........................................................58 Zwracanie wartości funkcji .......................................................................62 Definiowanie klas......................................................................................64 Dodawanie klas do przykładowej aplikacji...............................................67 Tworzenie i stosowanie obiektów .............................................................68 Tworzenie obiektów w przykładowej aplikacji.........................................70 Włączanie definicji klas ze źródeł zewnętrznych......................................71 Grupowanie klas w przestrzeniach nazw ..................................................74 Dodawanie pól do klas ..............................................................................78 Inicjalizowanie pól w momencie ich deklarowania ...................................79 Dodawanie właściwości do klas................................................................80 5
 3. 3. Spis treści Dodawanie metod do klasy .......................................................................86 Dodawanie składowych do klas przykładowego programu ......................89 Uruchamianie przykładowej aplikacji.......................................................90 Dodawanie komentarzy.............................................................................95 Kierunki parametrów w typach referencyjnych ........................................97 Rozdział 3. Wyrażenia warunkowe i pętle 99 Praca z pętlami i warunkami ...................................................................100 Porównywanie typów numerycznych .....................................................104 Porównywanie typów referencyjnych .....................................................105 Łączenie porównań .................................................................................109 Instrukcje warunkowe .............................................................................110 Sprawdzanie wielu warunków za pomocą instrukcji switch ...................112 Operator warunku....................................................................................114 Dodawanie instrukcji warunkowych do przykładowego programu ........115 Stosowanie pętli while ............................................................................122 Stosowanie pętli do .................................................................................123 Spis treści Stosowanie pętli for.................................................................................124 Zakończenie i kontynuacja pętli..............................................................126 Dodawanie pętli do przykładowego programu........................................129 Rozdział 4. Ciągi znaków 133 Przygotowanie komputera do pracy z ciągami znaków ..........................135 Praca z ciągami znaków ..........................................................................137 Inicjalizowanie ciągów znaków ..............................................................140 Porównywanie ciągów znaków ...............................................................142 Łączenie ciągów znaków.........................................................................145 Określanie długości ciągu znaków ..........................................................147 Porównywanie i łączenie ciągów znaków w przykładowej aplikacji........ 148 Tworzenie ciągów z pojedynczych znaków ............................................151 Znaki specjalne........................................................................................154 Stosowanie ciągów literałów...................................................................156 Dostęp do poszczególnych znaków ciągu ...............................................158 Wyszukiwanie podciągów wewnątrz ciągów znaków ............................159 Pobieranie wycinka ciągu........................................................................160 Dzielenie ciągu znaków...........................................................................161 Składanie ciągów.....................................................................................163 6
 4. 4. Spis treści Zamiana liter na małe lub wielkie ...........................................................164 Formatowanie ciągów znaków................................................................165 Uruchomienie przykładowej aplikacji.....................................................166 Zamiana obiektów na ciągi znaków ........................................................171 Tworzenie ciągów znaków za pomocą klasy StringBuilder .....................172 Rozdział 5. Dziedziczenie klas 173 Praca z dziedziczeniem klas ....................................................................174 Dziedziczenie z innej klasy .....................................................................177 Udostępnianie składowych klas i ograniczanie dostępu do nich.............180 Rozbudowa przykładowej aplikacji ........................................................183 Ukrywanie metod klasy bazowej ............................................................188 Pokrywanie funkcji w klasie wywiedzionej ............................................190 Dodawanie standardowego klawisza do przykładowej aplikacji ............194 Stosowanie nowego klawisza na formularzu WorkOrder .......................197 Dodawanie funkcji, które muszą zostać pokryte.....................................200 Wymóg dziedziczenia .............................................................................201 Spis treści Blokowanie dziedziczenia.......................................................................202 Rozdział 6. Składowe specjalne 203 Dodawanie wielu funkcji o takich samych nazwach, czyli przecią anie funkcji........................................................................204 Definiowane funkcji o zmiennej liczbie parametrów .................................207 Dodawanie konstruktorów ......................................................................209 Wywoływanie konstruktora klasy bazowej.............................................210 Dodawanie finalizerów ...........................................................................212 Tworzenie bibliotek kodu za pomocą składowych statycznych..............213 Zmiana znaczenia operatora (przecią anie operatorów) .........................216 Definiowanie równowa ności klas przez przecią enie operatora równości ..................................................................................220 Definiowanie równowa ności klas przez pokrycie funkcji Equals .........222 Praca ze składowymi specjalnymi...........................................................224 Rozdział 7. Typy 229 Działania z typami...................................................................................230 Uzyskiwanie typu klasy ..........................................................................234 Sprawdzanie zgodności typów ................................................................236 7
 5. 5. Spis treści Konwersja jednego typu na inny .............................................................237 Rozwinięcie przykładowej aplikacji .......................................................240 Definiowanie reguł konwersji (przecią anie operatora konwersji) ........... 246 Rozdział 8. Interfejsy 249 Działania z interfejsami...........................................................................251 Definiowanie interfejsów ........................................................................255 Niejawna implementacja składowych interfejsu .....................................257 Jawna implementacja składowych interfejsu ..........................................260 Usprawnianie przykładowej aplikacji .....................................................261 Wykorzystanie obiektów poprzez interfejsy ...........................................268 Rozpoznawanie interfejsu .......................................................................269 Wykorzystanie interfejsów do polimorfizmu..........................................271 Interfejs będący pochodną innego interfejsu...........................................272 Refaktoryzacja.........................................................................................274 Ponowna implementacja interfejsów w klasie pochodnej.......................275 Kończymy przykładową aplikację ..........................................................277 Spis treści Rozdział 9. Tablice i kolekcje 279 Działania z tablicami i kolekcjami ..........................................................281 Tworzenie tablic wartości .......................................................................285 Tworzenie tablic typów referencyjnych ..................................................287 Poruszanie się po tablicy .........................................................................291 Inicjowanie elementów tablicy w miejscu ..............................................294 Tworzenie tablic wielowymiarowych .....................................................296 Usprawnianie przykładowej aplikacji .....................................................298 Odnajdywanie elementów tablicy za pomocą wyszukiwania liniowego.......................................................... 301 Sortowanie tablic.....................................................................................304 Odnajdywanie elementów tablicy za pomocą wyszukiwania binarnego.......................................................... 307 Klasy działające jak tablice (definiowanie indeksatorów) ......................309 Wprowadzenie indeksatorów do przykładowej aplikacji........................312 Kopiowanie tablic ...................................................................................313 Tworzenie list dynamicznych..................................................................314 Tworzenie kolejek ...................................................................................316 8
 6. 6. Spis treści Tworzenie stosów....................................................................................317 Tworzenie tabel mieszających.................................................................318 Przeglądanie elementów tabel mieszających...........................................320 Kończymy przykładową aplikację ..........................................................321 Testowanie kontrolki CodeGridWeb.......................................................323 Rozdział 10. Delegaty i zdarzenia 325 Działania z delegatami i zdarzeniami......................................................327 Deklarowanie delegatów .........................................................................330 Tworzenie i wywoływanie delegatów .....................................................331 Łączenie delegatów .................................................................................333 Odłączanie delegatów .............................................................................334 Deklarowanie i wyzwalanie zdarzeń .......................................................336 Deklarowanie zdarzeń przyjaznych dla WWW ......................................338 Subskrypcja zdarzeń................................................................................340 Asynchroniczne wyzwalanie delegatów .................................................342 Oczekiwanie na zakończenie działania delegatów asynchronicznych ...... 346 Spis treści Pobieranie wyników działania delegatów asynchronicznych .................348 Kończymy przykładową aplikację ..........................................................350 Rozdział 11. Obsługa błędów 353 Wykonywanie działań z wyjątkami ........................................................354 Przechwytywanie wyjątków....................................................................360 Przechwytywanie wybranych wyjątków .................................................363 Uzyskiwanie informacji o wyjątku..........................................................366 Działania z łańcuchami wyjątków...........................................................368 Deklarowanie własnych wyjątków..........................................................372 Definiowanie komunikatów o błędach....................................................374 Zgłaszanie wyjątku..................................................................................375 Przechwytywanie i ponowne zgłaszanie wyjątków ................................376 Tworzenie łańcucha wyjątków................................................................377 Wprowadzanie kodu, który wykonuje się przed zakończeniem działania funkcji.....................378 Zastosowanie słowa kluczowego using...................................................380 Wprowadzanie zabezpieczeń formularzy do przykładowej aplikacji........ 382 Obsługa nieobsłu onych błędów w aplikacjach WWW .........................385 9
 7. 7. Spis treści Rozdział 12. Odbicia i atrybuty 389 Działania z odbiciami i atrybutami .........................................................390 Identyfikacja kompilata...........................................................................394 Działania z wyświetlanymi nazwami ......................................................395 Działania z ciągami znaków opisu ście ek .............................................398 Dynamiczne ładowanie programu na podstawie nazwy wyświetlanej...... 399 Dynamiczne ładowanie programu na podstawie ście ki dostępu ...........400 Tworzenie egzemplarza klasy w kompilacie...........................................401 Uzyskiwanie listy klas w kompilacie ......................................................403 Wyszczególnienie składowych klasy ......................................................404 Dynamiczne ustawianie lub pobieranie pól.............................................406 Dynamiczne wywoływanie metody ........................................................409 Kończymy zadanie pierwsze w przykładowej aplikacji..........................411 Stosowanie atrybutów kodu ....................................................................413 Definiowanie atrybutów ..........................................................................414 Wyszukiwanie atrybutów w kodzie ........................................................417 Kończymy zadanie drugie w przykładowej aplikacji..............................420 Spis treści Rozdział 13. Projekty WWW w języku C# 423 Tworzenie projektu DLL za pomocą Visual Studio .NET ......................424 Odwoływanie się do kodu DLL i jego wykonywanie .............................428 Udostępnianie bibliotek DLL do globalnego wykorzystania ..................429 Tworzenie serwisów WWW ...................................................................432 Wykorzystywanie serwisów WWW .......................................................436 Skorowidz 439 10
 8. 8. Interfejsy Interfejsy Interfejsy Interfejsy to typy pozwalające na definiowanie wielu klas spełniających podobne funkcje. Wyobraźmy sobie klasę 'UEQTV. W klasie 'UEQTV są takie metody, jak: ,CFC, <CVT[OCPKG, 1FVYCTCPKG/W[MK itp. U ytkownik jest zadowolony z klasy 'UEQTV, poniewa umo liwia mu ona dojazdy do pracy i z powrotem. W pewnym momencie jego koledzy zaczęli jednak artować z klasy 'UEQTV, dlatego postanowił zastąpić ją klasą (GTTCTK. Przed zastąpieniem klasy 'UEQTV klasą (GTTCTK u ytkownik chce mieć jednak pewność, e klasa ta spełnia co najmniej takie same funkcje, co klasa Escort. Musi więc oferować metody ,CFC, <CVT[OCPKG, 1FVYCTCPKG/W[MK. Wszystkie te działania mogą być wykonywane inaczej ni w klasie 'UEQTV, Interfejsy ale wa ne jest, aby istniały co najmniej takie same metody. Ich zestaw nazywa się interfejsem. Interfejs mo e np. nosić nazwę +5COQEJQF. Wszystkie samochody, aby mogły być tak nazywane, będą musiały zawierać implementację interfejsu +5COQEJQF (przynajmniej z naszego punktu widzenia). W świecie, w którym yjemy, obowiązują zasady interfejsów. Implementacjami podobnych interfejsów są, na przykład, .WFKG. Wielu z nas oddycha i je (jeśli ktoś się z tym nie zgadza, proszę natychmiast przestać czytać tę ksią kę). Ka dy egzemplarz klasy .WFKG mo e w inny sposób oddychać lub jeść, ale, niezale nie od tego, takie firmy, jak np. McDonald będą mogły odnosić sukcesy tylko wtedy, gdy zostanie wykonana metoda ,GFGPKG nale ąca do interfejsu +%NQYKGM. 249
 9. 9. Rozdział 8. W terminologii języka C# interfejsy są typami. W stosunku do definicji interfejsów w języku C++ ró nią się tym, e nie są to wyspecjalizowane klasy. Są to natomiast oddzielne typy. Zgodnie z podstawową definicją, interfejs jest zbiorem definicji funkcji (tylko definicji, bez kodu implementacji). Funkcje te same w sobie nie wykonują adnych działań. Przypominają interfejs +%NQYKGM bez konkretnego egzemplarza człowieka — to tylko pojęcie, a nie rzeczywista implementacja. Aby mo na było skorzystać z interfejsu, nale y go zaimplementować w obrębie klasy. Kiedy klasa implementuje interfejs, ogłasza wszem i wobec, e obsługuje wszystkie zdefiniowane w nim metody. Je eli sprzedawca u ywanych samochodów twierdzi, e jego towar jest implementacją interfejsu +5COQEJQF, to tak samo, jakby mówił, e zawiera co najmniej metody: ,CFC, <CVT[OCPKG, 1FVYCTCPKG/W[MK. Je eli któraś z metod interfejsu nie zostanie zaimplementowana, kompilator języka C# zgłosi błąd. Interfejsy Zastosowanie interfejsów pozwala programistom pisać kod wykorzystujący funkcje i nie martwić się ich implementacją. Dzięki temu mo na rozpocząć od jakiejś implementacji, a potem całkowicie ją zastąpić bez konieczności przepisywania kodu. Sprawdza się to w przypadku interfejsu +5COQEJQF. Kierowcy nie uczą się prowadzenia konkretnego samochodu — uczą się prowadzić dowolny samochód, poniewa wszystkie samochody realizują ten sam, podstawowy interfejs. Posłu my się, jako przykładem rzeczywistego zastosowania interfejsów, technologią ADO .NET, która pozwala na realizację połączenia z bazą danych. Firma Microsoft, mo na w to wierzyć lub nie, nie ma zamiaru wymuszać u ycia tylko jednej bazy danych. Zamiast zmuszać do u ycia tego samego zestawu klas, zdefiniowała interfejs funkcji umo liwiających zrealizowanie połączenia z bazą danych. Producenci baz danych mają więc mo liwość napisania klas będących implementacją tego interfejsu. Idea kodowania z wykorzystaniem interfejsów polega na tym, e mo na zmienić wykorzystywany pakiet bazy danych bez konieczności przepisywania aplikacji. 250
 10. 10. Interfejsy Działania z interfejsami Jako przykładową aplikację w tym rozdziale napiszemy moduł ASP .NET. Nie będzie to aplikacja bardzo rozbudowana, ale za to będzie ją mo na wykorzystać w rzeczywistych aplikacjach (w tym rozdziale nie będzie aplikacji dotyczącej supermenów). A zatem, czym jest moduł ASP .NET? Moduł jest klasą, która mo e przechwytywać ądania dowolnych stron w aplikacji. Moduły wykorzystuje się do wykonywania takich działań, jak np. testy zabezpieczeń. Mogą one przechwycić ka de ądanie i albo je zatrzymać, albo kontynuować lub te zmodyfikować w pewien sposób. Moduły mogą tak e wykonywać działania po obsłudze ądania przez odpowiednią stronę. Programistom Działania z interfejsami doświadczonym w programowaniu aplikacji WWW z pewnością pomo e wyjaśnienie, e moduły są odpowiednikiem filtrów IIS w środowisku .NET. Celem modułu, który utworzymy, będzie dostarczenie wszystkim stronom informacji o rozmiarach obszaru klienta w przeglądarce. Obszar klienta w przeglądarce to miejsce, w którym jest wyświetlana strona WWW (wewnątrz okna przeglądarki, bez pasków menu i stanu). Interesujące, e środowisko .NET nie przekazuje tych wymiarów za pośrednictwem adnej z właściwości. Mo na jednak uzyskać te wielkości za pomocą skryptów działających po stronie serwera (VBScript lub JavaScript działające na komputerze-kliencie, a nie na serwerze tak, jak strony ASP). Mo na zapytać, dlaczego interesują nas te wymiary? Otó są nam potrzebne, poniewa czasami chcemy zastosować grafikę o mniejszych wymiarach, jeśli wymiary okna są mniejsze lub większych wymiarach, jeśli wymiary okna są większe. 251
 11. 11. Rozdział 8. Rozwiązanie problemu jest następujące. Kiedy klient za ąda strony po raz pierwszy, moduł zatrzyma ądanie i zwróci stronę z odpowiednim skryptem działającym po stronie klienta. Zadaniem skryptu będzie określenie wymiarów obszaru klienta. Skrypt zapisze wymiary w ukrytym polu, a następnie za ąda natychmiast tej samej strony, której klient ądał poprzednio. Wysłanie skryptu działającego po stronie klienta i zwrócenie pierwotnie ądanej strony powinno nastąpić na tyle szybko, aby u ytkownik niczego nie zauwa ył. Za drugim razem, gdy moduł otrzyma ądanie tej samej strony (teraz za ąda Rysunek 8.1. Do utworzenia modułu potrzebny jest jej skrypt działający po stronie klienta), tylko projekt biblioteki, a nie cały projekt WWW moduł odnajdzie ukryte pola zawierające ASP .NET. Jednak utworzenie projektu WWW wymiary, utworzy niewielki obiekt słu ący ASP .NET pozwala na napisanie i przetestowanie do przechowywania potrzebnych informacji modułu w jednym projekcie i przeka e je do ądanej strony. Strona pobierze obiekt z informacjami i zwróci wynik do klienta, Działania z interfejsami który wykorzysta informacje o rozmiarze obszaru klienta. W naszym przypadku na stronie wymiary wyświetlone zostaną w polach tekstowych. Aby napisać moduł: 1. Uruchom Visual Studio .NET (Start/ Programy/Microsoft Visual Studio .NET). 2. Wybierz polecenie File/New/Project. Na ekranie pojawi się okno dialogowe New Project. 3. W panelu Project Types po lewej stronie okna New Project kliknij folder Visual C# projects. 4. Zaznacz ikonę ASP .NET Web Application i zmień nazwę aplikacji na interfacesproject (rysunek 8.1). 5. Program Visual Studio utworzy nowy projekt i otworzy formularz WebForm1.aspx. 6. Zmień nazwę formularza na dimensions.aspx. W tym celu wybierz polecenie View/Solution Explorer z górnego paska menu. 252
 12. 12. Interfejsy 7. Kliknij prawym klawiszem myszy formularz dimensions.aspx i wybierz polecenie Properties. W tabelce właściwości, pokazanej poni ej na rysunku 8.2, zmień właściwość FileName z WebForm1.aspx na dimensions.aspx. 8. Zmodyfikuj formularz dimension.aspx w taki sposób, aby wyglądał tak, jak formularz pokazany na rysunku 8.3. Oczywiście, w ręczne wykonanie tego zadanie trzeba wło yć wiele pracy. Zamiast tego mo esz wprowadzić kod HTML bezpośrednio w edytorze. Na rysunku 8.4, na następnej stronie, zaprezentowano kod HTML niezbędny do utworzenia formularza. Aby bezpośrednio wprowadzić kod HTML, kliknij przycisk HTML w oknie edytora. Alternatywnie mo esz pobrać plik szkieletu dla tego projektu Działania z interfejsami (patrz „Wskazówki” na następnej stronie). Rysunek 8.2. Zmiana nazwy pliku nie powinna sprawiać teraz adnych problemów Rysunek 8.3. Bardzo prosty formularz, który łatwo utworzyć od nowa. Zawiera dwie etykiety, dwa pola tekstowe oraz jedno łącze 253
 13. 13. Rozdział 8. Wskazówki Rysunek 8.4. Kod HTML pokazany na tym rysunku mo na wykorzystać jako wzorzec. Dzięki formularzowi To, co do tej pory zrobiliśmy w przykładowej mo liwe jest uzyskanie informacji o wymiarach aplikacji, nie ma nic wspólnego z modułem i pozycji wszystkich elementów sterujących u ytkownika. Formularz projektowany w tym podrozdziale zostanie u yty 2CIG NCPIWCIG E do przetestowania modułu. Kod modułu %QFGDGJKPF FKOGPUKQPUCURZEU zostanie dodany natychmiast po tym, jak #WVQ'XGPV9KTGWR HCNUG dowiemy się czegoś na temat implementacji +PJGTKVU interfejsów. KPVGTHCEGURTQLGEV9GD(QTO *6/. Podobnie jak w przypadku innych projektów *'# w tej ksią ce, utworzenie projektu nie VKVNG 9GD(QTOVKVNG jest konieczne do poznania pojęć *'# DQF[ /5A215+6+10+0) )TKF.C[QWV zaprezentowanych w niniejszym rozdziale. HQTO KF (QTO OGVJQF RQUV Szkielety wszystkich projektów mo na TWPCV UGTXGT CURNCDGN KF NDN9KFVJ pobrać z witryny WWW Wydawnictwa UV[NG +0': .'(6 Peachpit pod adresem http://www.peachpit. RZ com/vqs/csharp. 215+6+10 CDUQNWVG 612 RZ Działania z interfejsami TWPCV UGTXGT 5GTQMQ è CURNCDGN CURNCDGN KF NDN*GKIJV UV[NG +0': .'(6 RZ 215+6+10 CDUQNWVG 612 RZ TWPCV UGTXGT 9[UQMQ è CURNCDGN CURVGZVDQZ KF VZV9KFVJ UV[NG +0': .'(6 RZ 215+6+10 CDUQNWVG 612 RZ TWPCV UGTXGT CURVGZVDQZ CURVGZVDQZ KF VZV*GKIJV UV[NG +0': .'(6 RZ 215+6+10 CDUQNWVG 612 RZ TWPCV UGTXGT CURVGZVDQZ CURJ[RGTNKPM KF NPM5GNH UV[NG +0': .'(6 RZ 215+6+10 CDUQNWVG 612 RZ TWPCV UGTXGT 0CXKICVG7TN FKOGPUKQPUCURZ 1F YKG CURJ[RGTNKPM HQTO DQF[ *6/. 254
 14. 14. Interfejsy Tabela 8.1. Składowe interfejsu (składowe, które mo na wprowadzić do definicji interfejsu) Definiowanie interfejsów Nazwa Przykład Interfejsy definiuje się za pomocą słowa Metoda UVTKPI /GVJQF kluczowego KPVGTHCEG. Dla interfejsów mo na Właściwość KPV #IG] IGV UGV_ definiować metody, właściwości, delegaty, Właściwość tylko KPV #IG]IGV_ zdarzenia itp. Ka dy z elementów wewnątrz do odczytu interfejsu musi być jednak tylko deklaracją Indeks NQPI VJKU=KPV elementu i nie mo e zawierać implementacji. KPFGZ?]IGV UGV_ Zdarzenie GXGPV 'XGPV*CPFNGT Aby zdefiniować interfejs: 1P%NKEM 1. Wpisz słowo kluczowe RWDNKE lub KPVGTPCN, w zale ności od zasięgu, jaki ma mieć interfejs. Rysunek 8.5. Składowe interfejsu to tylko definicje, które nie zawierają kodu. W definicjach nie stosuje 2. Wprowadź słowo kluczowe KPVGTHCEG, się tak e modyfikatorów dostępu — wszystkie a po nim spację. metody interfejsu są publiczne 3. Wpisz nazwę interfejsu. 4. Otwórz nawias klamrowy ]. Definiowanie interfejsów RWDNKE KPVGTHCEG +*WOCP ] 5. Wprowadź definicje składowych (tabela 8.1). UVTKPI 0COG ] IGV _ właściwość tylko do odczytu 6. Zamknij nawias klamrowy _ (rysunek 8.5). XQKF 'CV KPV #OQWPV metoda XQKF $TGCVJG metoda _ 255
 15. 15. Rozdział 8. Wskazówki Rysunek 8.6. Po zdefiniowaniu interfejsu mo na go wykorzystać jako typ danych w deklaracjach Wszystkie metody interfejsu z definicji są zmiennych lub parametrów publiczne — w definicji metody nie mo na wprowadzić modyfikatorów dostępu ENCUU CKN[4QWVKPG (dotyczy to tak e modyfikatora RWDNKE). ] Danych typu interfejsu mo na u yć XQKF 6CUMU ] w definicjach parametrów lub zmiennych +*WOCP OCP (rysunek 8.6). W przypadku interfejsów +*WOCP YQOCP nie mo na jednak tworzyć nowych _ egzemplarzy — na przykład nie mo na napisać PGY +#EEQWPV. RWDNKE XQKF )Q6QKPPGT +*WOCP RGTUQP ] W interfejsach mo na przecią ać metody RGTUQP 'CV (rysunek 8.7). _ _ Je eli jakiś programista u yje interfejsu, najlepiej nie zmieniać jego definicji. Rysunek 8.7. Przecią anie metod to mo liwość W przeciwnym razie istnieje ryzyko, istnienia kilku metod o tej samej nazwie. Definiowanie interfejsów e napisany program przestanie działać. Pamiętaj, e mo na to zrobić tylko pod warunkiem, W takiej sytuacji najlepiej zdefiniować nowy e zmieni się liczbę parametrów lub zmodyfikuje interfejs. Więcej informacji na ten temat typ jednego z nich znajdzie się w dalszej części tego rozdziału, w podrozdziale „Tworzenie interfejsów RWDNKE KPVGTHCEG +*WOCP pochodnych od innych interfejsów”. ] UVTKPI 0COG ]IGV _ właściwość tylko do odczytu XQKF 'CV KPV #OQWPV metoda XQKF 'CV UVTKPI HQQF6[RG KPV #OQWPV przecią anie _ 256
 16. 16. Interfejsy Rysunek 8.8. Implementacja interfejsu przypomina dziedziczenie. W przypadku metody niejawnej Niejawna implementacja wystarczy zaimplementować składowe interfejsu jako metody publiczne składowych interfejsu Interfejsy są implementowane przez klasy. RWDNKE KPVGTHCEG +*WOCP Zaimplementowanie interfejsu oznacza ] wprowadzenie kodu dla wszystkich UVTKPI 0COG ]IGV _ XQKF 5NGGR UJQTV JQWTU zdefiniowanych w nim metod. Kompilator _ wymusza wprowadzenie kodu dla wszystkich metod bez wyjątku. Wynika to stąd, RWDNKE ENCUU 2GTUQP +*WOCP e programista wykorzystujący interfejs ] spodziewa się, e klasa implementująca RWDNKE UVTKPI 0COG interfejs będzie zawierać definicje wszystkich ] IGV zawartych w nim metod. Istnieją dwa ] mechanizmy implementowania interfejsów TGVWTP 2CWN w klasie: mechanizm niejawny i jawny. Niejawna implementacja składowych _ Najpierw zaprezentujemy mechanizm niejawny. _ RWDNKE XQKF 5NGGR UJQTV JQWTU Aby zaimplementować interfejs ] w sposób niejawny: HQT UJQTV EQWPVGT EQWPVGTJQWTU EQWPVGT 1. Po nazwie klasy, która będzie implementować ] interfejs, wpisz dwukropek, a po nim nazwę *VVR%QPVGZV EQPVGZV interfejsu, który będzie implementowany. *VVR%QPVGZV%WTTGPV EQPVGZV4GURQPUG9TKVG %JTCRKG 2. Wprowadź składowe odpowiadające _ wszystkim składowym interfejsu. _ _ 3. Oznacz metody implementacyjne jako publiczne. 4. Wpisz kod składowych interfejsu (rysunek 8.8). 257
 17. 17. Rozdział 8. Wskazówki Rysunek 8.9. Klasa Person implementuje zarówno interfejs IHuman, jak i IManager. Ten mechanizm implementacji interfejsu Zaimplementowanie interfejsu ustanawia relację cechuje wada polegająca na tym, e ka dą „jest”. Innymi słowy, osoba (Person) jest metodę implementacyjną nale y oznaczyć człowiekiem (Human) i mened erem (Manager) jako publiczną. Aby zaimplementować więcej ni jeden RWDNKE KPVGTHCEG +*WOCP ] interfejs, nale y oddzielić poszczególne UVTKPI 0COG ]IGV _ nazwy interfejsu przecinkiem (rysunek 8.9). XQKF 5NGGR UJQTV JQWTU _ RWDNKE KPVGTHCEG +/CPCIGT ] XQKF 5R[1P'ORNQ[GG UVTKPI PCOG DQQN +U7PCYCTG _ Niejawna implementacja składowych RWDNKE ENCUU 2GTUQP +*WOCP +/CPCIGT ] RWDNKE UVTKPI 0COG ] IGV ] TGVWTP 2CWN _ _ RWDNKE XQKF 5NGGR UJQTV JQWTU ] HQT UJQTV EQWPVGT EQWPVGTJQWTU EQWPVGT ] *VVR%QPVGZV EQPVGZV *VVR%QPVGZV%WTTGPV EQPVGZV4GURQPUG9TKVG %JTCRKG _ _ RWDNKE XQKF 5R[1P'ORNQ[GG UVTKPI PCOG DQQN +U7PCYCTG ] YJKNG +U7PCYCTG ] .QQM1XGT5JQWNFGT PCOG _ _ _ 258
 18. 18. Interfejsy Rysunek 8.10. W powy szym kodzie zdefiniowano Je eli klasa jest pochodną innej klasy klasę Person, która implementuje interfejs IHuman. (nie interfejsu), najpierw nale y wymienić Następnie, biorąc pod uwagę to, e nie wszystkie klasę, która nie nale y do interfejsu, osoby są mened erami, zdefiniowano klasę a następnie implementowane interfejsy. opisującą mened erów. Jednak, ze względu na to, e mened erowie są ludźmi (persons), klasa Wszystkie te elementy trzeba oddzielić ta dziedziczy wszystkie składowe klasy Person przecinkami (rysunek 8.10). (zasada dziedziczenia). Na końcu znajduje się implementacja interfejsu IManager RWDNKE KPVGTHCEG +*WOCP ] UVTKPI 0COG ]IGV _ XQKF 5NGGR UJQTV JQWTU _ RWDNKE KPVGTHCEG +/CPCIGT Niejawna implementacja składowych ] XQKF 5R[1P'ORNQ[GG UVTKPI PCOG DQQN +U7PCYCTG _ RWDNKE ENCUU 2GTUQP +*WOCP ] RWDNKE UVTKPI 0COG ] IGV ] TGVWTP 2CWN _ _ RWDNKE XQKF 5NGGR UJQTV JQWTU ] HQT UJQTV EQWPVGT EQWPVGTJQWTU EQWPVGT ] *VVR%QPVGZV EQPVGZV *VVR%QPVGZV%WTTGPV EQPVGZV4GURQPUG9TKVG %JTCRKG _ _ _ RWDNKE ENCUU /CPCIGT 2GTUQP +/CPCIGT RWDNKE XQKF 5R[1P'ORNQ[GG UVTKPI PCOG DQQN +U7PCYCTG ] YJKNG +U7PCYCTG ] .QQM1XGT5JQWNFGT PCOG _ _ _ 259
 19. 19. Rozdział 8. Rysunek 8.11. W przypadku jawnego Jawna implementacja implementowania interfejsu nie wprowadza się składowych interfejsu modyfikatorów dostępu. Nale y wpisać nazwę interfejsu, po nim kropkę, a po niej nazwę metody Podczas implementowania interfejsu przez wprowadzanie składowych publicznych RWDNKE KPVGTHCEG +*WOCP powstaje problem polegający na tym, e czasami ] dwa interfejsy zawierają metodę o takiej samej UVTKPI 0COG ]IGV _ nazwie i takich samych parametrach, XQKF 5NGGR UJQTV JQWTU ale konieczne jest zaimplementowanie tych _ metod na dwa ró ne sposoby. W przypadku RWDNKE ENCUU 2GTUQP +*WOCP zastosowania metody niejawnej jedna metoda ] publiczna będzie stanowiła implementację UVTKPI +*WOCP0COG metod o takiej samej nazwie i tym samym ] zbiorze parametrów dla wszystkich interfejsów. IGV Metoda jawna umo liwia poinformowanie ] TGVWTP 2CWN kompilatora o tym, którą metodę, którego _ Jawna implementacja składowych interfejsu mieliśmy zamiar zaimplementować. _ Aby jawnie zaimplementować XQKF +*WOCP5NGGR UJQTV JQWTU ] interfejs: HQT UJQTV EQWPVGT 1. Po nazwie klasy, która będzie implementować EQWPVGTJQWTU EQWPVGT ] interfejs, wpisz dwukropek, a po nim nazwę *VVR%QPVGZV EQPVGZV interfejsu, który będzie implementowany. *VVR%QPVGZV%WTTGPV EQPVGZV4GURQPUG9TKVG %JTCRKG 2. Wpisz typ zwracanej wartości dla składowej _ interfejsu. _ _ 3. Wpisz +0CYC+PVGTHGLUW/GVQFC+PVGTHGLUW. Mówiąc inaczej, wpisz nazwę interfejsu, po nim kropkę, a po niej nazwę metody interfejsu. 4. Wprowadź parametry składowej interfejsu. 5. Wpisz kod składowej interfejsu (rysunek 8.11). Wskazówka Wszystkie metody implementowane w ten sposób są prywatne. Nie mo na wprowadzić modyfikatora dostępu na początku definicji. 260
 20. 20. Interfejsy Usprawnianie przykładowej aplikacji Teraz, kiedy wiemy ju , w jaki sposób definiuje się interfejsy oraz jak nale y implementować interfejsy za pomocą klas, czas usprawnić przykładową aplikację. Dokładniej rzecz ujmując, zdefiniujemy klasę, która będzie słu yć jako moduł u ytkownika. Aby przekształcić klasę w moduł, nale y zaimplementować w niej interfejs 5[UVGO9GD+*VVR/QFWNG. Jego zaimplementowanie nie jest trudne — zawiera tylko dwie metody: +PKV i KURQUG. Środowisko ASP .NET wywołuje metodę +PKV w momencie, gdy moduł jest po raz pierwszy ładowany Usprawnianie przykładowej aplikacji do pamięci. Metoda KURQUG wywoływana jest w momencie usuwania modułu z pamięci. Jedyna trudność polega na wykorzystaniu zdarzenia. Zdarzenia zostaną opisane w rozdziale 10. „Delegaty i zdarzenia”. Nie zamierzamy poświęcać w tym rozdziale wiele miejsca na tłumaczenie, czym jest zdarzenie. Na razie wystarczy, abyśmy wiedzieli, e zdarzenie jest metodą wywoływaną w wyniku działania. Implementacja zdarzeń pod wieloma względami przypomina implementację interfejsów. Ró nica polega na tym, e interfejs mo e zawierać kilka metod, natomiast zdarzenie zawiera tylko jedną metodę. Przykładem zdarzenia jest kliknięcie przycisku. Klasa ąda od zdarzenia ENKEM informacji od przycisku formularza. Kiedy u ytkownik kliknie przycisk, serwer informuje klasę, e miało miejsce zdarzenie. Moduł mo na wykorzystać np. do nasłuchiwania wystąpienia zdarzenia $GIKP4GSWGUV. Środowisko ASP .NET wyzwala to zdarzenie za ka dym razem, gdy przeglądarka klienta za ąda strony. 261
 21. 21. Rozdział 8. Aby zdefiniować klasę modułu użytkownika: 1. Z paska menu wybierz polecenie Project/ Add class. Wpisz custommodule.cs jako nazwę klasy i wciśnij Enter (rysunek 8.12). 2. W górnej części kodu modułu, poni ej wiersza o treści WUKPI 5[UVGO, wpisz wiersz WUKPI 5[UVGO9GD. 3. W wierszu w postaci: RWDNKE ENCUU EWUVQOOQFWNG dodaj na końcu: +*VVR/QFWNG tak, aby wiersz ten przyjął postać: RWDNKE Rysunek 8.12. Wszystkie właściwości funkcjonalne ENCUU EWUVQOOQFWNG +*VVR/QFWNG. modułu u ytkownika zostaną zaimplementowane w klasie custommodule. Dzięki wykorzystaniu okna 4. Teraz trzeba trochę „pooszukiwać”. dialogowego pokazanego na rysunku u yjemy Usprawnianie przykładowej aplikacji W systemie Visual Studio .NET znajduje się kreatora do wygenerowania szkieletu klasy kreator pozwalający na łatwą implementację interfejsu. Z menu wybierz polecenie View/Class View. 5. W oknie Class View rozwiń folder interfacesproject/custommodule/Bases and interfaces. Kliknij prawym klawiszem myszy IHttpModule i z rozwijanego menu wybierz Add/Implement Interface (rysunek 8.13). Rysunek 8.13. Kreator implementacji interfejsu wykorzystuje mechanizm niejawnej implementacji. Dla ka dej składowej interfejsu definiowane są elementy publiczne 262
 22. 22. Interfejsy Rysunek 8.14. Interfejs IHttpModule spełnia 6. Kreator spowoduje dodanie namiastek dwie funkcje. Po pierwsze, informuje środowisko metod +PKV i KURQUG. Kod przyjmie postać ASP .NET, e klasa jest modułem u ytkownika. widoczną na rysunku 8.14. Po drugie, środowisko zyskuje mo liwość poinformowania klasy, kiedy moduł jest ładowany 7. Dodaj do klasy metodę $GIKP4GSWGUV po raz pierwszy (metoda Init) oraz kiedy nie jest ju (rysunek 8.15). potrzebny (metoda Dispose) WUKPI 5[UVGO WUKPI 5[UVGO9GD PCOGURCEG KPVGTHCEGURTQLGEV ] UWOOCT[ Rysunek 8.15. Metoda BeginRequest nie jest częścią interfejsu IHttpModule. Jest to zdarzenie zdefiniowane Ogólny opis modułu custommodule dla klasy HttpApplication, informujące o tym, UWOOCT[ e występują ądania do dowolnej ze stron w aplikacji RWDNKE ENCUU EWUVQOOQFWNG +*VVR/QFWNG Usprawnianie przykładowej aplikacji ] RWDNKE EWUVQOOQFWNG WUKPI 5[UVGO ] WUKPI 5[UVGO9GD DO ZROBIENIA: Tutaj nale y PCOGURCEG KPVGTHCEGURTQLGEV wprowadzić logikę konstruktora ] UWOOCT[ _ Ogólny opis modułu custommodule TGIKQP +ORNGOGPVCVKQP QH +*VVR/QFWNG UWOOCT[ RWDNKE XQKF RWDNKE ENCUU EWUVQOOQFWNG +*VVR/QFWNG +PKV 5[UVGO9GD*VVR#RRNKECVKQP EQPVGZV ] ] RWDNKE EWUVQOOQFWNG _ ] RWDNKE XQKF KURQUG DO ZROBIENIA: Tutaj nale y wprowadzić ] logikę konstruktora _ GPFTGIKQP _ _ _ TGIKQP +ORNGOGPVCVKQP QH +*VVR/QFWNG RWDNKE XQKF +PKV 5[UVGO9GD*VVR#RRNKECVKQP EQPVGZV ] _ RWDNKE XQKF KURQUG ] _ GPFTGIKQP XQKF $GIKP4GSWGUV QDLGEV UGPFGT 'XGPV#TIU CTIU ] _ _ _ 263
 23. 23. Rozdział 8. 8. W metodzie +PKV wprowadź kod wią ący Rysunek 8.16. Zwróć uwagę, e w celu powiązania zdarzenie $GIKP4GSWGUV z metodą klasy zdarzenia klasy z metodą do zdarzenia odwołujemy $GIKP4GSWGUV (rysunek 8.16). Nie martw się, się w taki sposób, jakby było ono właściwością je eli na razie kod ten jest niejasny, jego obiektu (obiekt.nazwazdarzenia), następnie u ywamy operatora += i przypisujemy mu nowy szczegółowe wyjaśnienie znajdzie się obiekt (delegat). Metodę przekazujemy jako w rozdziale 10. „Delegaty i zdarzenia”. parametr konstruktora obiektu WUKPI 5[UVGO WUKPI 5[UVGO9GD PCOGURCEG KPVGTHCEGURTQLGEV ] UWOOCT[ 1IÎNP[ QRKU OQFW W EWUVQOOQFWNG UWOOCT[ RWDNKE ENCUU EWUVQOOQFWNG +*VVR/QFWNG Usprawnianie przykładowej aplikacji ] RWDNKE EWUVQOOQFWNG ] DO ZROBIENIA: Tutaj nale y wprowadzić logikę konstruktora _ TGIKQP +ORNGOGPVCVKQP QH +*VVR/QFWNG RWDNKE XQKF +PKV 5[UVGO9GD*VVR#RRNKECVKQP EQPVGZV ] EQPVGZV$GIKP4GSWGUV PGY 'XGPV*CPFNGT $GIKP4GSWGUV _ RWDNKE XQKF KURQUG ] _ GPFTGIKQP XQKF $GIKP4GSWGUV QDLGEV UGPFGT 'XGPV#TIU CTIU ] _ _ _ 264
 24. 24. Interfejsy Rysunek 8.17. Doceń piękno literałów znakowych. 9. Wprowadź kod w metodzie +PKV w celu Zwróć uwagę, jak łatwo — korzystając z literałów utworzenia ciągu znaków stanowiącego znakowych — mo na umieścić znaki końca wiersza skrypt działający po stronie klienta i zapisz w ciągu znaków. Po prostu formatujemy ciąg go w obiekcie #RRNKECVKQP. Pamiętaj, znaków, tak jak chcemy, umieszczając gdzie nale y znaki końca wiersza e obiekt #RRNKECVKQP jest dostępny na wszystkich stronach i dla ka dego klienta (rysunek 8.17). RWDNKE XQKF +PKV 5[UVGO9GD*VVR#RRNKECVKQP EQPVGZV ] EQPVGZV$GIKP4GSWGUV PGY 'XGPV*CPFNGT $GIKP4GSWGUV UVTKPI JVON JVON CFQYCPKG UETKRV NCPIWCIGXDUETKRV 5WD )GVKOGPUKQPU KO ENKGPV9KFVJ Usprawnianie przykładowej aplikacji KO ENKGPV*GKIJV ENKGPV9KFVJ FQEWOGPVDQF[%NKGPV9KFVJ ENKGPV*GKIJV FQEWOGPVDQF[%NKGPV*GKIJV FQEWOGPVO[HQTOVZVKOGPUKQPU8CNWG ENKGPV9KFVJ ENKGPV*GKIJV FQEWOGPVO[HQTOUWDOKV 'PF 5WD UETKRV DQF[ QP.QCF )GVKOGPUKQPU HQTO PCOG O[HQTO OGVJQF 2156 CEVKQP ]_ R KPRWV V[RG JKFFGP PCOG VZVKOGPUKQPU UKG R HQTO DQF[ JVON EQPVGZV#RRNKECVKQP= AAKUEQXGT*6/. ?JVON _ 265
 25. 25. Rozdział 8. 10. Teraz, w treści metody $GIKP4GSWGUV wpisz Rysunek 8.18. Na tym rysunku znalazł się kod, kod pokazany na rysunku 8.18. Zadaniem który wymaga wyjaśnienia. Szczegółowe tego kodu jest sprawdzenie, czy są dostępne informacje na jego temat mo na znaleźć w ramce informacje o wymiarach. Informacje pt. „Szczegóły zdarzenia BeginRequest” te powinny być dostępne za pośrednictwem pola ukrytego. Je eli pole tekstowe nie istnieje, XQKF $GIKP4GSWGUV QDLGEV UGPFGT 'XGPV#TIU moduł zablokuje ądanie strony i wyśle CTIU skrypt działający po stronie klienta. Skrypt ] zarejestruje wymiary okna w ukrytym polu )NQDCN I )NQDCNUGPFGT UVTKPI FKOGPUKQPU i natychmiast za ąda strony ponownie. Moduł I4GSWGUV(QTO= VZVKOGPUKQPU ? sprawdzi, czy pole tekstowe istnieje i, je eli KH FKOGPUKQPU PWNN ^^ FKOGPUKQPU istnieje, wprowadzi wymiary do obiektu +VGO (więcej informacji na ten temat znajdzie się ] w ramce na następnej stronie). UVTKPI JVON UVTKPII%QPVGZV å#RRNKECVKQP= AAKUEQXGT*6/. ? Wskazówki UVTKPI PGY7TN UVTKPI(QTOCV JVON I4GSWGUV7TN#DUQNWVG2CVJ Usprawnianie przykładowej aplikacji Kod zaprezentowany w tym podrozdziale I4GURQPUG9TKVG PGY7TN to kompletny kod potrzebny do utworzenia I%QORNGVG4GSWGUV modułu u ytkownika. Jednak moduł ten nie _ GNUG KH będzie działać dopóty, dopóki nie uzupełnimy FKOGPUKQPU+PFGZ1H %NKGPV9KFVJ przykładu kodem pokazanym w dalszej części ] tego rozdziału. UVTKPI=? UKGU FKOGPUKQPU5RNKV KPV ENKGPV9KFVJ 5[UVGO%QPXGTV Kreator implementujący interfejsy wprowadza 6Q+PV UKGU=? kod TGIKQP +ORNGOGPVCVKQP QH +*VVR/QFWNG KPV ENKGPV*GKIJV na początku bloku metod implementacyjnych 5[UVGO%QPXGTV6Q+PV UKGU=? oraz GPFTGIKQP na końcu tego bloku. I%QPVGZV+VGOU= AA%NKGPV9KFVJ ? Te instrukcje nie dotyczą bezpośrednio ENKGPV9KFVJ kompilatora. Umo liwiają one uzyskanie I%QPVGZV+VGOU= AA%NKGPV*GKIJV ? rozwijanego kodu w edytorze. Jak mo na ENKGPV*GKIJV _ zauwa yć, w edytorze pojawi się znak minus _ z lewej strony deklaracji regionu (rysunek 8.19). Kliknięcie znaku minus w edytorze spowoduje ukrycie kodu umieszczonego w obszarze i zastąpienie znaku minus plusem (rysunek 8.20). Kliknięcie znaku plus spowoduje ponowne pojawienie się kodu. Rysunek 8.19. Instrukcja #region powoduje dodanie obszaru rozwijanego kodu. Kiedy edytor wykryje dyrektywę #region, umieszcza znak minus po lewej stronie okna kodu Rysunek 8.20. Kliknięcie znaku minus powoduje rozwinięcie kodu obszaru i wyświetlenie opisu za słowem #region, umo liwiającego identyfikację kodu. Słowo kluczowe #region w kodzie nie ma adnego znaczenia funkcjonalnego. Jest ono wykorzystywane wyłącznie przez edytor, zatem, je eli komuś wydaje się niepotrzebne, mo e je usunąć 266
 26. 26. Interfejsy Szczegóły zdarzenia BeginRequest W pierwszym wierszu metody $GIKP4GSWGUV znajduje się instrukcja konwersji obiektu UGPFGT (pierwszy parametr metody) na obiekt )NQDCN. )NQDCN jest klasą generowaną przez kreator podczas tworzenia projektu ASP .NET. Jest to pochodna klasy *VVR#RRNKECVKQP. Obiekt tej klasy tworzy się za pierwszym razem, gdy dowolny klient skorzysta z dowolnej strony w aplikacji. Z obiektu )NQDCN mo na uzyskać dostęp do innych obiektów — np. 4GURQPUG lub 4GSWGUV. W drugim wierszu kodu u yto obiektu )NQDCN do uzyskania obiektu 4GSWGUV. Jak pamiętamy, obiekt 4GSWGUV umo liwia uzyskanie informacji na temat ądania klienta. Je eli skorzystamy z właściwości (QTO, mo emy uzyskać dostęp do ukrytego pola, które zostało utworzone przez skrypt działający po stronie klienta. Nazwa tego ukrytego pola to VZVKOGPUKQPU. W wierszu I4GSWGUV(QTO= VZVKOGPUKQPU ? następuje pobranie tekstu z ukrytego pola. Je eli pole nie istnieje, zwrócony wynik będzie wartością PWNN. W przeciwnym razie będą to współrzędne obszaru klienta. Skrypt działający po stronie klienta zapisuje współrzędne w postaci: szerokość;wysokość (np. 800;600). Je eli wynik wynosi PWNN, do klienta wysyłany jest skrypt za pomocą funkcji 4GURQPUG9TKVG. Potem następuje wywołanie funkcji Usprawnianie przykładowej aplikacji %QORNGVG4GSWGUV, której działanie polega na zatrzymaniu ądania strony. Je eli wymiary są dostępne, następuje rozbicie ciągu znaków o formacie szerokość;wysokość na dwie liczby i konwersja tych liczb na typ KPVGIGT. Wartości te są następnie umieszczone w obiekcie +VGOU. Do tej pory nie u ywaliśmy obiektu +VGOU, ale przypomina on obiekty 5GUUKQP oraz #RRNKECVKQP. Ogólnie rzecz biorąc, jest to jeszcze jeden sposób utrwalania informacji. Ró nica między tymi obiektami polega na czasie dostępności informacji. W obiekcie +VGOU informacje są dostępne tylko na czas trwania ądania klienta. W przypadku obiektu #RRNKECVKQP informacje są dostępne tak długo, jak serwer WWW przetwarza aplikację i mają do nich dostęp wszystkie klienty korzystające z aplikacji. Informacje zapisane w obiekcie 5GUUKQP są dostępne na czas trwania programu, ale są one specyficzne dla ka dego klienta. Obiekt +VGOU istnieje tylko na czas ądania. Je eli zatem klient przechodzi z jednej strony na drugą, informacje zostają utracone. W ramach tego samego ądania moduł mo e jednak umieścić informacje w obiekcie +VGOU i strona będzie miała do nich dostęp przez odwołanie I%QPVGZV+VGOU. 267
 27. 27. Rozdział 8. Rysunek 8.21. Chocia typem zmiennej jest ICar, Wykorzystanie obiektów nie mo na napisać new ICar. Trzeba utworzyć poprzez interfejsy egzemplarz klasy implementującej interfejs. Nie mo na tworzyć egzemplarzy interfejsu Kiedy programista zdefiniuje interfejs i zaimplementuje go jako konkretną klasę, KPVGTHCEG +%CT mo e u ywać tej klasy poprzez interfejs. ] UVTKPI 4WP Aby używać klasy poprzez interfejs: UVTKPI 5VQR UVTKPI 2NC[/WUKE 1. Zdefiniuj zmienną typu interfejsu. _ Wpisz na przykład +%CT XCT. ENCUU 'UEQTV +%CT 2. Ustaw zmienną typu interfejsu na wartość ] równą klasie, która ten interfejs implementuje. RWDNKE UVTKPI 4WP Wpisz na przykład PGY 'UEQTV ] TGVWTP ,CFú VCM U[DMQ LCM WOKGO (rysunek 8.21). _ RWDNKE UVTKPI 5VQR Wskazówka ] TGVWTP ,CM FQDTG 9TGUEKG UKú OQIú Nie mo na tworzyć egzemplarzy interfejsu. Wykorzystanie obiektów CVT[OCè Interfejs jest typem abstrakcyjnym, _ co oznacza, e nie jest to klasa, której RWDNKE UVTKPI 2NC[/WUKE obiekty mo na utworzyć. Zamiast tego ] tworzy się egzemplarze klasy TGVWTP ,GUVG O[ RKTCVCOK MVÎT[ PKE implementującej interfejs. PKG TQDKæ _ _ ENCUU TKXGT ] RWDNKE UVTKPI )Q6Q9QTM ] +%CT ECT PGY 'UEQTV UVTKPI OUI OUI ECT4WP OUI ECT2NC[/WUKE OUI ECT5VQR TGVWTP OUI _ _ 268
 28. 28. Interfejsy Rysunek 8.22. Zmienna obj jest typu object. Oznacza to, e mo e wskazywać na obiekt Cat Rozpoznawanie interfejsu lub na obiekt Dog. Powy szy kod testuje zawartość Przed u yciem obiektu poprzez interfejs warto zmiennej obj przez sprawdzenie, czy obiekt obj obsługuje interfejs IDog sprawdzić, czy obiekt rzeczywiście obsługuje interfejs. Oczywiście, je eli mamy dostęp do definicji klasy, mo emy na nią spojrzeć KPVGTHCEG +%CV i przekonać się, czy klasa implementuje interfejs. ] Czasami jednak mamy do czynienia z danymi UVTKPI +IPQTG1YPGT _ typu QDLGEV, dla których trzeba zweryfikować, czy obiekt, na który wskazuje zmienna, jest KPVGTHCEG +QI zgodny z interfejsem, którego chcemy u yć. ] Istnieją dwa sposoby sprawdzenia, czy obiekt UVTKPI .KUVGP6Q1YPGT obsługuje interfejs. _ ENCUU 2QQFNG +QI Aby sprawdzić, ] czy obiekt obsługuje interfejs: _ 1. Wpisz KH QDL KU +#P[VJKPI, gdzie QDL ENCUU 5KCOGUG +%CV jest zmienną wskazującą na obiekt, który Rozpoznawanie interfejsu ] chcesz sprawdzić, natomiast +#P[VJKPI _ jest nazwą interfejsu, dla którego chcesz ENCUU 1YPGT przeprowadzić test (rysunek 8.22). ] lub XQKF (GGF#PKOCN QDLGEV QDL ] Wpisz +#P[VJKPI XCT QDL CU +#P[VJKPI, KH QDL KU +QI gdzie +#P[VJKPI jest interfejsem, dla którego ] +QI FQI +QIQDL chcesz przeprowadzić test, XCT jest dowolną UVTKPI EOF FQI.KUVGP6Q1YPGT zmienną słu ącą do przechowywania _ odwołania do obiektu, a QDL jest obiektem, _ który chcesz sprawdzić. _ 269
 29. 29. Rozdział 8. 2. Wpisz instrukcję KH XCT PWNN. Je eli Rysunek 8.23. Kiedy do sprawdzenia, czy obiekt po wykonaniu pierwszego kroku zmienna obsługuje interfejs, u yjemy polecenia as, uzyskamy XCT jest równa null, obiekt nie obsługuje wynik null wtedy, gdy obiekt go nie obsługuje interfejsu. Jeśli test zwróci wartość ró ną od null, obiekt obsługuje interfejs, a zmienna KPVGTHCEG +%CV XCT wskazuje na odwołanie do interfejsu ] (rysunek 8.23). UVTKPI +IPQTG1YPGT _ Wskazówki KPVGTHCEG +QI Podczas korzystania z pierwszego ] UVTKPI .KUVGP6Q1YPGT mechanizmu, po uzyskaniu informacji, _ e obiekt obsługuje interfejs, aby u yć obiektu poprzez interfejs, nale y zadeklarować ENCUU 2QQFNG +QI zmienną typu interfejsu, po czym dokonać ] konwersji obiektu na interfejs. _ W przypadku drugiego mechanizmu ENCUU 5KCOGUG +%CV rozpoznawania interfejsu, zarówno konwersja ] obiektu, jak i rozpoznanie następuje _ Rozpoznawanie interfejsu w jednym kroku. Je eli obiekt obsługuje ENCUU 1YPGT interfejs, zmienna XCT będzie wskazywać ] na obiekt, w przeciwnym razie zmienna XCT XQKF (GGF#PKOCN QDLGEV QDL przyjmie wartość null. ] +QI FQI QDL CU +QI Istnieje trzeci mechanizm rozpoznawania, KH FQI PWNN czy obiekt obsługuje interfejs. Mo na UVTKPI EOF FQI.KUVGP6Q1YPGT spróbować dokonać konwersji obiektu _ na interfejs. Je eli obiekt nie obsługuje _ interfejsu, konwersja spowoduje zgłoszenie wyjątku (błędu). Wyjątki zostaną omówione w rozdziale 11. „Obsługa błędów”. Wykorzystywanie wyjątków nie jest zalecane jako sposób rozpoznawania obsługi interfejsu przez obiekty, poniewa wyjątki mogą wpłynąć niekorzystnie na wydajność działania programu. 270

×