Bazy danych. Pierwsze starcie

1,168 views

Published on

Zobacz, jakie to proste — naucz się tworzyć bazy danych!


* Jak tworzyć formularze i raporty?
* Jak modyfikować strukturę tabel?
* Jak stosować mechanizmy wymiany danych?


Współczesny świat wymusza na przedsiębiorstwach gromadzenie oraz przetwarzanie ogromnej ilości informacji. To sprawia, że muszą one dysponować wydajnymi i sprawnymi bazami danych. Aby zbudować taki system zarządzania danymi, niezbędne są odpowiednie narzędzia — jednym z nich jest program MS Access. Ta aplikacja przede wszystkim pozwala na łatwą kontrolę poprawności tworzonych projektów oraz zapewnia integrację narzędzi służących do tworzenia struktury relacyjnej. Dba także o zgodność tych narzędzi ze standardem języka zapytań SQL, wykorzystywanym do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz operowania na zgromadzonych w nich informacjach.

Książka „Bazy danych. Pierwsze starcie” stanowi doskonałe wprowadzenie w tematykę tworzenia baz danych. Zawiera wszystkie potrzebne informacje, podane w prosty i przejrzysty sposób. Ten podręcznik przyda się zarówno studentom kierunków informatycznych, jak i wszystkim tym, którzy chcą zdobyć wiedzę o nowoczesnych metodach budowania takich baz. Stąd dowiesz się m.in., jak wykorzystywać język zapytań SQL, w jaki sposób tworzyć tabele, formularze i raporty oraz stosować mechanizmy wymiany danych, a także na czym polega filtrowanie i sortowanie w zapytaniach. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności wystarczające do samodzielnego zbudowania wydajnej bazy danych i sprawnego nią zarządzania.


* Projektowanie bazy danych — narzędzia wizualne
* Tworzenie formularzy i raportów
* Strukturalny język zapytań SQL w wersji MS JetSQL
* Składnia podstawowa
* Unia — koniunkcja zbiorów
* Grupowanie i funkcje agregujące
* Zastosowanie języka SQL z poziomu formularzy
* Mechanizmy wymiany danych
* Obiekty: DAO, RDO, ADO
* Zastosowanie mechanizmów wymiany danych przy tworzeniu aplikacji


Stwórz własną, niezawodną bazę danych!

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bazy danych. Pierwsze starcie

 1. 1. Bazy danych. Pierwsze starcie Autor: Adam Pelikant ISBN: 83-246-2041-9 Format: 158x23 , stron: 208 Zobacz, jakie to proste — naucz siê tworzyæ bazy danych! • Jak tworzyæ formularze i raporty? • Jak modyfikowaæ strukturê tabel? • Jak stosowaæ mechanizmy wymiany danych? Wspó³czesny œwiat wymusza na przedsiêbiorstwach gromadzenie oraz przetwarzanie ogromnej iloœci informacji. To sprawia, ¿e musz¹ one dysponowaæ wydajnymi i sprawnymi bazami danych. Aby zbudowaæ taki system zarz¹dzania danymi, niezbêdne s¹ odpowiednie narzêdzia — jednym z nich jest program MS Access. Ta aplikacja przede wszystkim pozwala na ³atw¹ kontrolê poprawnoœci tworzonych projektów oraz zapewnia integracjê narzêdzi s³u¿¹cych do tworzenia struktury relacyjnej. Dba tak¿e o zgodnoœæ tych narzêdzi ze standardem jêzyka zapytañ SQL, wykorzystywanym do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz operowania na zgromadzonych w nich informacjach. Ksi¹¿ka „Bazy danych. Pierwsze starcie” stanowi doskona³e wprowadzenie w tematykê tworzenia baz danych. Zawiera wszystkie potrzebne informacje, podane w prosty i przejrzysty sposób. Ten podrêcznik przyda siê zarówno studentom kierunków informatycznych, jak i wszystkim tym, którzy chc¹ zdobyæ wiedzê o nowoczesnych metodach budowania takich baz. St¹d dowiesz siê m.in., jak wykorzystywaæ jêzyk zapytañ SQL, w jaki sposób tworzyæ tabele, formularze i raporty oraz stosowaæ mechanizmy wymiany danych, a tak¿e na czym polega filtrowanie i sortowanie w zapytaniach. Zdobêdziesz wiedzê i umiejêtnoœci wystarczaj¹ce do samodzielnego zbudowania wydajnej bazy danych i sprawnego ni¹ zarz¹dzania. • Projektowanie bazy danych — narzêdzia wizualne • Tworzenie formularzy i raportów • Strukturalny jêzyk zapytañ SQL w wersji MS JetSQL • Sk³adnia podstawowa • Unia — koniunkcja zbiorów • Grupowanie i funkcje agreguj¹ce • Zastosowanie jêzyka SQL z poziomu formularzy • Mechanizmy wymiany danych • Obiekty: DAO, RDO, ADO • Zastosowanie mechanizmów wymiany danych przy tworzeniu aplikacji Stwórz w³asn¹, niezawodn¹ bazê danych!
 2. 2. 013578 2 246 9
 3. 3. !#%'(%,-./0,222222222222222222222222222222223 $ ) +, 1)22222222222222222222222222222222 * ) 222222222222222222222222222222222 4-,7)222222222222222222222222222222222222228 + 5 122222222222222222222222222222222222222 9 6 22222222222222222222222222222222222222 E'*,=*)22222A2222 22222222228 ;)F5222?22@2B22222=2222 : + .*% 22222222222222D222222222222 G
 4. 4. 22 2? 2 22 2 2 222222222222 C 6 22222 2 222222222 22 2222222222222 H,I5*% +*,)()222222222222222222222222222222L 6.) 6.*6J%K2222222222222222222222222222222M ' 222222222222222222222222222222 E'6.*N+ 5+(2222222222222222222222222222222222O +*,) -I6)222222222222222222222222222222222L 222222222222222222222222222222222 E'6.*+J+P 22222222222222222222222222222222222Q +*,) %')2222222222222222222222222222222222 3 22222222222222222222222222222222222 R'$'*-*($I,J,7222222222222222222222222G . .) %#)FS/) 5 1,222222222222222222222222Q T )22222222222222222222222 U.V,7) +1)N+ 5+6T.+5W222222222222222G (1+.616'%0, #-I6))%T)222222222222222Q J 22222222222222 R(,)+*) + 5+)22222222222222222222222222222X J%.*J66N -I6222222222222222222222222222222Q 22222222222222222222222222222 H(6$,)() #NT711)),-IN+ 5+(222222222222Y T+(%.*6J%K-(,IW(V6J6 ) -I6)222222222222G 222222222222 a
 5. 5. C
 6. 6. 7)?)222]22222^[222223 [N+ C*J?' 22
 7. 7. 22222222222222
 8. 8. [222222222 Z .-D#% 222222=2222_222222222`G 2 2[ 2 2 22]2222222222 ? = 1 $ '*2 2 222 222222222 2 2222222222 R(,) F*W*b)cdceE)222222222222222222222222223 J%.'(,+71) U 222222222222222222222222222X 22222222222222222222222222 US#,)$ '222222222222222222222222222222223 T.J#%' )22222222222222222222222222222222X 2222222222222222222222222222222 U+ .*')(,1)222222222222222222222222222223 %',) 6J%.V2222222222222222222222222222223 22222222222222222222222222222 f5 .*')(,1)222222222222222222222222222223 ,+',) 6J%.V222222222222222222222222222222O % 22222222222222222222222222222 g+J',)N.1*+/71)22222222222222222222222222Q I .*,IT7)/*IW*22222222222222222222222222O ) 2222222222222222222222222 R(,)',5)F5 6W6.222222222222222222222222Y J%.#) *I% *) S1*,)22222222222222222222222O b) 22222222222222222222222 R(,))6J%.* 22222222222222222222222222228L J%.*6J#(,-)22222222222222222222222222229 2222222222222222222222222222 h.b),.16,+') +%T)222222222222222222222229 ,) T.IT7)FP i *j222222222222222222222228O T 22222222222222222222222 a.) + )() F*W(V22222222222222222222222228 .*N -(6J%K'(,+711)2222222222222222222222228G 222222222222222222222222 R(,) #NT71)*222222222222222222222222222228L J%.-(,IW*#.)22222222222222222222222222222L 22222222222222222222222222222 R(,) #NT71)%I%+)(2222222222222222222222228Y J%.-(,IW*$+TIkF6)222222222222222222222222L 222222222222222222222222 E'6.*%F522222222222222222222222222222222228Y +*,) *)2222222222222222222222222222222222 L 2222222222222222222222222222222222 l(, .*$+TI(%F5222222222222222222222222228Q #NT',)%I%+) *)22222222222222222222222222 M 22222222222222222222222222 ? ] nC Z
 9. 9. = ?
 10. 10. [ nCo D? p m R%$',)() F*W(V7T)( 1.1)+#S(V22222228O $ .*6J%K'(,+711) #.-,6(VqP*) .1)222222 M # 2222222 H( S',)() #NT711)*6J6 ) + 5+2222222228G '( .*6J%K-(,IW(V#.)),-IN -I6)222222222Q 222222222 R%A'n?=?P ?i?%)*tF*j2222222222G ^*,T ') rs1$7$)222222222228 $ $ ,)*n @ ) 12222222222 G @ . F % rst) A 1 $ %222222222 2 2 22222222 u* %) %) 71$i )222222222222222222222222222228O -*rtF*%) 222222222222222222222222222222X urtj 22222222222222222222222222222 s1,* rtF*%) )22222222222222222222222222222Y % w) %) 71$i 2222222222222222222222222222289 v srtj22222222222222222222222222222
 11. 11. 01 2356 78
 12. 12. 41
 13. 13. 413 591 38 6
 14. 14. 7 9 74 1
 15. 15. 713 59 4431 133
 16. 16. 1 8 3
 17. 17. 5 3 56 78 41473 ...1.. .. ... .. . . ... .. ... . 5( +,'.8.. . . . .. .. ... ... .. ...0
 18. 18. 1
 19. 19. 3 .. . .. . . . . . . .
 20. 20. . . .. . . .. . . !%' )*$-................................./1 #$ 23%*$-+%7(*'8#:-%':*4$5';('.............0 4 %' $6' 57$',9 9;,+3 6............./= 5 ............. +-%:$*-:?%+............................./@ ? 4 %' ;,5' *'............................ = 3 ............................. 3 8
 21. 21. 1 B A 47 C 61 D
 22. 22. 4 B
 23. 23. 01346 2257 89
 24. 24. ! $ #
 25. 25. %# # '(*)*)/123576,*8)/.9 23) ;/ .5=,8 -3=6-*)/1 )+,-.0**464585(098* -4;2 *),-*24:*2-.0 : .:(;)* *3*4 76).*,7,:4?@ * *.6.849*0E8 * 62 .).84 5 45(/9 /*)/)*ABC 5 7** .88(,0 ) 9 36 = D)/ 3 3=F22 32,5E,.)+,*)/1* 7H/ .8322 .*/4I*),-C *5-;7*),-)*)E-.0G 45**43;)2+* 2.5=,) ;* 8 J 58*26@ *4.;)+5,8*23) ;/*(*-2,F*);3814. ;2,.87-*AB3)2 * 9)-9 -4;2 G 89 .08.8.9 ,035 K . : )8 2 .83/32H*5I) ;)* F22 3)1+,-.;/1*2 2,),*2 9,*:3+:252 .);*5-;70*)2)2 0C *.0.8:K L 3.=8*4.)/)9.849* :)40*8.*I-2N-/O=/) *ABP 649 )-5,0* .88;*57/8:M),2.F* =,*9,7 3 * 3 @ 322 .58* Q/14 5H 25I) ;)C ;8*5-7/49) 9 43;)/ * ,,5 .0* 0;*:252 .)* 4 264* * 8*5 : H ;H D) : 83 R/ 2E322 N5Q8;)./@ * *,,F*H.0* =,*2,,I(/ I*43;)*H.* 5)4*ABC 30=085Q8-/:308H. D) O(.*,7*E.8 878*7Q*2M+8:,)*-82,.0*2;)). 72) P9 /)3*;(G)*8-I=.*2..89 .I**1:, (*) = 4 8 35;.*2MI;)***,78 ;*.0*5-;70C 7Q836.* :) 8:36 .83=4 9 /* /1F22 3)1* 3E0*7:223= /= . S* .* *8*AB*=E/ 9,78 322 .* 338 8,5E,.)+,*)/1 )T@U4 +-0* /*43;)/ ;*/4*),-)*)E-.0 @ = V083*7*)+5,8*23) ;/ ,78*I*,7C.872/,3)E:,- 03G)2.9)-9 -4;2 *)5384 29 /)* .*(.*24.*58K 9 : 8 = W 3) 28;*50*2/,09238,?:286).0*ABC 4;.* :)/-40E8* ,,58*50-5(/1@ 5 S* 86:+)90*43;)/93*2,)*)4,*,F3579* +8)E8 ;(*6( 0)1322 .* 4 -M * /0=0X.4608;/590 7 8: .5 * Y[[^G=/* .:(;)*)/ *`abc* ef gikegbgjm_2) Z]_9,7)62 .)-. * `ddadhjdh fdmdn*5, * Y l 9,7-R.0 )*)/1Y * `dddn`nhhlfdmdnC 2,)*.93 =/*89+,-.0*``bc* eopf q egbgjm_L-M8* 4 * gh * 4 8 340.G 2)7;23I59G8) *20/.),5Q/ *=/) *5I) K ,6,/* -42 *6868* * /-*,.8**H.9,7:252 - Q ;)G293*;84/ .8 3=,:) E* , E7** *7*2,)* .)* * 4 -..* 9 ***5;-C ;,6,4 4 -M 8 088 ) S* / ): . +-*43;)/;*9,93E0C =,8322 .* ..838* Q8 7 S*,7*AB.893* ,H.));(2N(8* .8450*5-;70**2/ 9 /6@ ** 425Q.* 87F*45;*7H/1F22 3)1.8-4K = 85 Y 0/4*?61;*=E/1)I84* .0G4-,:3;( *+)/ *4K ,* M 00H +-00*56 .8 R 79 *E*)* 876* M 2) 6 _3 ( (8 5,*Q-;2.*17+.0E93* ;.;).G:X ) * /4 *2 (E *2 )9* 4H 2 Q/* C 0 8 0 85 .
 26. 26. 01 2357 89
 27. 27. 46 463 5 6 39 !$ # %'(+-%010%4 )*,./23005 %1# *!0$ 6 79; @A 8:=?= BCEGHHK EMCOQFIDCIEEC DTU WXDC JLKONCHDKNCI DFCIJLMNKDPENRM FDSLCKEC MYELHI ZIIWEUFXN[ H V QDCIEEMC`abKLPIEKIc MGVUeZCMKELMFM CQJfMNQ[ KU] FDNK_ C O CHJQJLCdNDM XHWNC EVfMM K bKI ^ N C C FE C fMWCKLPQeFCcC TfMHELWKLMFKCQJfM KQ O C ECHF P C MJ OC EVhM K ] N K M fK g FE ^FDNK_ C iCPCMKELC EGFMD]EPP IJNDEMfCWCbeCI IEEMC`afIXejHWNC LMFCNKkC ZNfCiKMONE UQIC PH[ M l E QK ZMTKFMCMCKQHLKC IJeEW LCFDI DbIEEbHJQJLbKLCcCHm OKC CNENENW I T eMCc VGOLPkC FDSC EKIc C O HFQ] NM LC T H I N M npq oor npqsuwy{|~sy€ ‚ |~ y{ oortvxzs}~{ uwtvxz } ~{ y€ _KZJI CNDNVE VSKHFDNKLC`aUWCNVRENVCƒCZKC LMV QNKZLIOKOMMfCIDCIEEMC _ C Q KCJZMKghU NVLC [ EO E WIDCJZLMVC QfC LNEC „_lQ `ab YCNejHfMMQ] KEINE ORM II Wb P J MYLC CEC C EICPCI NPC QiCM R LC c _ fI …F eZMCNGP NC QUVMYEC PENVHLMMNUZKCK KCCEIJF OEICYLKPLCECWXD] QFMCI NECENVHfMQjIUiCIM †O b iPC HOHZGJO NCJDZJFPkDQCI NMCJZMKNEUWCI ZYLCJPKVCILMMjHIEGKNDCOWIHfMMDERENVCMCEQZ[ HWDKNCJZIONEHEI jWNCIEEh GOOFEgGNCMQJJQLKCEWHFDS] Q „IF CWCIKKMCVKNCOVCKHOVKOEIcNDCIQDCIEEbO YM U Q VONEWTZMPKNCJPTZMCiFPkHWKMHFDSC P LEE H U D QYMkiKc CENVEKQJG YbEILMFCKZMUPKQDNCWCHJLKM EC CJdL] ZKYCGICLKKC CC EEeJOEC ZVPOEU Q EI NE D l Y Z EI HOVKK bJPLHI ZKMCKHELCKHIQODCIQDCIEECWINI f JPTZfMHOC JLKONGNUMJ NUJWWPkHWKM FDSMQHMLP C H C ZDIONGZCIQDCKZMUIeZLKPk IkZEMCIHWKM JOEC OGI ND] e J ‡IHDNU CZWKGCZC fPUYOEMMLKEQeFCJOLHWNCINDCJP OIOM ICQNb PfK C CZd I NC EEIKC MKEZCMkHO[ fP i G N K VKI CKECCKOfCKKMfCEQ eKMCPVCE PkMQJWUDDCK TZLEZNb NWP OZNE UWC JNEQFIHLNDCNEEGXPkNW K LP ZND]NP CTLPODPK CZHOKMCKHQYMUOiCIEEMC`abKM KPkC NfM I CKONfPICINNKNUINEWEIHFDNK_ CVf ˆ W U EQ pq] UWCoor n ‰Š ŒŠ  ’“”•— ˜ šœ ‹ ŽŠ‘Œ  Š– “ ™š› ž  7 6¢ 3 3 Ÿ3 83¡ 7¢ BCEGLPJNKLWPQMkHFC OWVDCEIZLCCeFINO E£¤¦C [ DFC eKMC OWVDCcCLWPQMkJVJc OQ EM CKLMC ¥§fI M K C YfPLPIKCKQHUDCKPKMm E C VNjNWGXEOHQNE npqss}~{ oor¨|~sy€ iOEWfeFi KZMUWCNVE WEUFP MOWGENO C OWVDCc] ZMCP ICLMOVCEQOKMfCHDKNfCCKQHUCKLPLWPQMkHF ©J FMCNVE INDKXP VNECKPKMCWCP ICCRENVbFC [ IfKNEOKMfCOKOUDfCIMDOHQNKU Q feF gJZMhKELMV EW ƒ C WIjHJEc HO FCKUiCI NMbQZLCWXDCMCOEICQWLKP ORCKWJLCILKKNC IHfMMDECXC VMYENEeZMCNWII N] E W lZKC NEQJDCPQfKkOJXONKeOfM KPkfIEICPCMONb ENVLCMVcPkWWE DCKOZKMCKK C NDC YCNejNEeZP Z IDP DPENDCI NMK K] COfCOQFMPHLMNC fMQj H
 28. 28. 01346 77
 29. 29. 57 22 7
 30. 30. 77 2257
 31. 31. 75 5 7 7 4 89 7 !%%'()+-%($#$)3(+-,5)- 67(8$4$ 0'(3$8; # $*,#./012$ 4,#$ 6$# 5+%$7$5 #':# $ 0) $ ( ., 9 043-$),$-. 98 7$ (82/# $,3($ = , % - ?ABDFHJLDOPDLRLGUVDJX @@CEGIKMNIMQKSTDQWVLY Z$'$+(,6$ [ 5 -$1. $, +)/5.%$7$ $ .06%$ 6+7 5 8.82:3(3# ,42#.3,5[$ 8 30(5#+ )23 ( ) + . 54]_= , # ^` $ Z$.[# a3-,(,#$ 4 +%*$)3)) $0$503,#$ +!c$ ; %1%$ 7 $ 85-,3(#,b )2. - 5 )) - 3(, = * . 0 d) !'(-$+(a23(3#5/.3,5[$378e h# k ]^$ 80,# 2 * $,8.6,$ [ $, + /2 %$7fg$ijlgm9 )5%$ - ) # ) $ $ 3$ 8a%) *$), )b.- )8 ?ABDFHJLnoonNIDQWVLY @@CEGIKDDDDDOPUVDJX p, !$3+%/: *9 $8+5+'$)65-%#a% -,$c:3$. -( (. 7#$3,1$ ) ,) 6-, ,qb. #ra %%7 q'# -% ! $ , .,) %r0$-6, +,2q = +5+5-0$+6 +0(.(2,dv5 -63($ 5 ,$'8 0-stru8 ,)$ $ 5 ,,5(5%-$$ $ . $ % v $ #-%$(5',0$-.01) -$+ .8:$yr482 (., wx= -(00 %$ 5 $,583,(8. $0q $ $)37-$-6 Z$ ) : ') $z= c:.3#+%$8%10$)b.-94$)2#$, +)/8 + qz$ %%$, ,b(0,$ 5 a%)($ (+.. #.3,5[$7= r{, 2 , / |.$60)0+) -'$,(,#$,3,8$4#.-) *$0$,, -$+ . +(5 $6-5:3,( .85-:-. $),) #3 ) 5 23,,8. , % - 00 '$,.2,#$,b2-%$%,,5+0(.,2,5*$(5':$ [# 0)7 (5 .+b.-,4.$,(#+6 (5%-$$ )00 = 3$804 $ $ 3-$ '(-. /8$4#.-) $:$'#-/-. $),3(3#5-$+( , (%% $,3,$) ) #3 4. #$,318$ [ b8. % , 3(),#$,(,#950'(53=0-. 9,8.6,$)+ 2#$,(,# 6--:.85-,$): $ $# $,3($ $+(a288. - .85- 0 . ,, - ') '(8.80/2$)5% ! $+ #,$)80,# ?ABDFHJLnoonNID?VLFUVDJX @@CEGIKDDDDDOP}DJXDQWVLY ~,$, $ +!-,5$ *$)(./8 : +%-%$+.3$.[# a3-, 60')3(, #$ ')b25%($7$ ' (.(),$ %1%$ 7 $ ; - * . 85-,') $ 01) /#3#= (,#$ ! 3(583,$ $ % ?ABDSLDƒ…SL}DLˆTDƒ…SL}DLFPDQW‹SXI @@C€M‚„€D?†‡LM‚‰€D?ŠTKUVDFLK Œ)58 $b8253) $8+5+$ 4,%-$*%-$, $=r 01- 0$)0, 3 ) ,)(,* +#. #)#. q4 ,Ž $ 5   7 ‘9 “”l^ s•–”–s^”•hls shsœ 5 589 s ]j lh^hj^`“]—˜s ™š›” ’^ š ž
 32. 32.   Ÿ2 ¡  7 1 424 41 7 ¢ 51 £223,# $), - }†# %($# 3( E$).-45 ) n6-, -%,ac:3 $)65 ,$ %%7 , ¤) 3,# $2 ') - V$: $# 3, Q0',45 ) …'-!- $) # EC8.% - $#3 V$+ . #45 ) ¥2#- $. # ¦2#- $,63# .) $. #%a) 5# 43 )% OT'):) L$ 2 u87.8.253#-%$) !8+5+3$)58(0$.+*§-%#8+%% +%$+ 0, )(83( $ ,)7 201-%$ 5 $ 6) :b( ) 0 : $ -$,2'$$)58(583$,($+6 +0(.(2,2-*$+23#6= ,6!( .201-%$ 7 2-%9 ,,5(5%-%$$, )[)) 0, ( % |- 3,$.,0$-%-9#$0$ -) $', ,#$3$'$ %= )# !# $%4$ 5 ,.,$ 5 03- ) 3#- # $ 5 '#0: %# . - 0 % ( p,3(,#03$7$ 0b4/3$41#$) 2-.*$,(,#$ ! $20 4 $- . $ 7 8 .$($ )+4 8 (% ).85-,+ - )$# ### , ': 7 $ ')b4/-. '#7$4$$6 $#$ *$($a3, $,5 !-'#1(,v *$($,3, $ , #,5 ! - ')b4/0) '# 0+ )( $.6$wx 85 9, . . q,3(8%c$::$5=$ #0$ *$($ 3- !0)) -$))+[ -,. ; -. $) 9 ,. %r¨ (')b4/+ # $503, 2$6 #$'# 6 =, 7 -) ,3(- $)89$ 3- !54 #- $ . $#56$),$ + # $ # - ( ,7 , =
 33. 33. 00 1246 78
 34. 34. 35
 35. 35. 352 495 28 !#%# $# '(+-(00)2*5(068.:)(065(+(68.8(3(/6@(9A5 ) ,./(1*34673( 96;67/4*= 04 ( : *5= 41*;66 * * 6 ?* 14**=9(:9865(8B68.1 350 4=9-/=;=5((68.:3 05;4( : 00 4*: ( (865186*?166D*(E4 ( *5 *9 4 C ( 9 6 3==39()4 (06(1=1:(06,D/ ( 84864().-/G ,( (5 ,06(68.73?6( ( 71=(86) 0 @*716. *66 : 60 F %H !#% # $# H !#%# # $# I(A(25 ).4 *:38.:7=(39( ( 4 *1 350 4= 9 ).;. = 37(685( *5 9E,*65 ?08(685(865186*( 5 *( 6 ( 6: C A, 9E7=85(4659((5( 6;864 (3().: )*5(398(68(3 5(06 J: (3 ? 4*8-25 (686: *5I( 4,65 F 4 : * * 66 6 B 80 6 6 /79;64(9(0 4E5(-861,8*0KL 0,3*= : A55;*90 (3;0 +( B *7 H !#% # $## MN2
 36. 36. 5 3O72 9 N 7 52 42
 37. 37. 8 P0:=0.)1).8.)864(..8(0*425 9E,D*( :3( 13= ( ( )(*0/( 70 /6*-( 13=0;( :7=;= 6*58(0*Q *7 8. 8( ? 425879865(/164*(;(= =;( 13=0;(6;4=75/1 0;( 5. 46R0-/5=)*,A,D?8(0*4254),0*()*(4*9 +,,D.S((A(F4*UV04(*414),5(0*42( 70 /65(* )7=;( 0;. 7T5=B @6=/6(6;J13=0J8.)8646)Q ( 1)F 8(*55=7:46( (0:865(1)F 0785/(3,,6#WXB 0/8( /C4;56.65B 9) 4*) 0/8(/0 66163(Y ( '6 0 * ]!#%Y Z[$##WX ^( A().61(*0/(0:4(00:86*8*-+4 96((0 24A(7Q : 77/,)1).96D79)0 4( /,(6851? /A.3. 90 . 6 9A(0:865(9(0:865(04;B =84(79)9D.1*,*(0:86 0* 9) 46= : ) 4*)9D*( 6 .90F(04;(5)419) Q 0 *90 ^( 0 46A0* ( 1J7,.5(7):)(_`bdfgS(04;U8(3,,5 5( @A.8966()*(@;*0*606 Raced( )9D0( 163 #WXB Y ]!#%Y Z[$##WX h25i* ( A,5(0:865( 1*,1( 3=;A? @A.,.(7):)( *3;;A.8. 9J9) 4*8(5)4,A6*D. ( * (@J0*606W ( 0 A0 RcbdfgS( 3=;U eaced( A6*D0B ]!#%Y Z[$##WXW j)0 4*A0*Ji*6;5*(34B 0)*+,.:1;(6 ;(6851 0:865( @(.(5))i;4? .57( E5()7( 5i9A.i4 9 ; ( 8( 6 A0* (6:986(0:865( +E* 5 *5B ).;. 1*,*(0:865 @A.900 J9)0 4*83/A( 46( (A(5)419)0 46 A5 I R04;(A6*D.(9(53@./61@*070 8(0:865B )9D.3 ( 3=;U*: *6*4(3(6/+((05AF 9)0 46 , =4 ]!#%Y] Z[$##WXWZ[ j)0 4*89*=9(07;.6*0(5) +(068.:7=;+(0163 0:865(6 ( : 044(/7*89*073( 9E,D*07(3,,5 *) #W Y( *5:5=(+654*3.70 8(0:865B 1T55A(0:Q XB ( 4**0)4;*5(;(05AF 9) 46( 641* 9) k5 9 5 0 ^9 0 865( @(.(5(307=/4(0*(3(1*/804( )@4*06:((06 46A0*J4*:1(0*.;*73? *: @(0 3*8.6*5(7)*073 . 66 :=6*5 *(3 : B lpm[t!#%Ymnoq mnoq rs$##WXlpm ^(164(:46/(uv( @5 (9(0:865( 06;,065973? :/( 9-/5 6/),j A03 = : )0 4*8(7)5((3 (06( 06: 9 8** 9 6 A* 6 4*=9(9;*5 3A*:8668( (*(uvB 5( :*(6A7* 40 4( Vjh: *= j
 38. 38. 01346 77
 39. 39. 57 22 7
 40. 40. 77 2257
 41. 41. 75 5 7 7 4 89 7 !# % )+,-.#0 (*# 4 %.. 3670%+%.#' $ '(* /1*, 2+)! 3 # '')-25+ 8 )( ) . 9. 36%+#,% :/:%'+. 7)6) ? 45*(22 ')-25 3/ 0%58. = ) ,#'%+.4:; )$5( ; 5 34269ACDF3 53'65$5( 3/26+G%+.1 H #: BAE?)# %3) ##.(22 #,:: 5,#'2 5 @ 5 %+ : 3. $5' !(558.36$I #'), )%3) /: .*. : $ J
 42. 42. 5 47 25 L 4 1 75 5 4K M ,5!.G,5$G5%3)%+%.#'++.N4 :) 7 : 53$) , 4)':4+!: 5 8 )( )7 - )-26)%3+#. ' 4$4+#7( :( 7. !.4%.?.#43: N4 :. *-+ ) ! ).M)2%+4'9 N( ' ))26) 3. -- ) I # ' ' ' 2+(22.PAI *0$5(OCC QRSDVXZD_`a@DZcDPADeWhjl CCTUWY[]^YDAb@dOCCA[fgDik m55- (22.PA .+ '3 4*')(;:'I ,#')%+%.# 4+:+ , $5(OCC%,3%) # ). .5) +. 8 )( ) %+ n . #) 4+(#4: 4 8 4*'34%!. Te?m%+3+,5$ )4$ !1 $=+G%# 0%+). # 5%9ACI *54+! ! ), ,$5 8 )(')#:37#44!.. pr4$I %+). H 2)%+%.# .+G =1 =)2 5 3/, oq 2 4*'25 ) $ + M 3*#,4#4;7:' /3 8.m5 - %+).: ;+*H # ++ ) ()4.5+%.$5 :I # % 4*'G- 6702+ 2 + %) ,4#4;:'453)()$$# $57(II ' ) +( .5) ,:'1 , 2)# )st # u v 7 w9 {}€‚ƒ„x †‡ˆ~‰Š 5 589 x |~|x~z{…x x{x yz ‡ ‹
 43. 43. 7
 44. 44. 42 515Œ v5K ‹
 45. 45. 7 ŒK 51 42 1 ‹
 46. 46. 7 K5 51 4%' D= ) UT,5:). @4)5') ETCU,5!. COC4)5 Ž-')3)'* .5. @2 ;:' A3-( .5 ^3 U(# . Ž .574%' -')3)( ) 2= B. :+;:' U 5'( .5+ ( R !7)3% ^C, .‘# h%.$5. /3)'* Qb35 ,4#4- @C(# ) ) . h /3)(74%' %.$5 ) 2= F(#,4#4- U35 ) ) . Ž *) h4 ' = R(#,4#4- R35 ) ) . ’.4%' ')= ) C^T#. “QQ.')) 3 M, 33+ ,5,!2- *-+-.0,:).,4#4- ;:'-%=G '4 #5-4+$ ) ) 65') ) ) ( .5+ ! : %+)()4.5+G,”%+%.#')!':372 ! ': $pr 4*‘;7:':1 I 8 )( .+G =4 5 +G, 4 2o•1 ' ) ,5!4$) oqI 4) .-pr QRSDVXZD_`a@DZcDPADeWi–DUDeWik CCTUWY[]^YDAb@dOCCA[fghjlBA[fgŽjl (7 372 ! ':4) $) o•45, $pr 2 =4 5 +G,5!4 .-pr 4 2oq” QRSDVXZD_`a@DZcDPADeWi–DAA[fghjl CCTUWY[]^YDAb@dOCCA[fgŽjl@DeWik m5% 4).!.3 -,. %+G%+).4::)+,-.#0) 4+# 5'2745)$ ( ': 4*‘N(26+G'(* /1* $ # %+).4)%5'65%3) !34') # '4%)1G7)5!H 4*',5# 4)3 5 # +(%) 34 +, :+*) ! :!-+.5;226! %.!.(-)# I +2) :)14,: , )'))) '+'%.3-. ' —PADeWi˜DU OCCA[fghjlB DA[fgŽjl@DW™il DeWi–DAOfZhš —PADeWi˜DU OCCA[fghjlB D›eWi–DAOfZhšœ DA[fgŽjl@DW™il
 47. 47. 01 2357 89
 48. 48. 46 463 5 6 39 !$ !( *+ -%! , #%') %*( +, + %! . ()+% )!13!# ('( %(!+/!02 %,- % #+ 4 ' +03 ( )% ()(#+/%(!6 %5,- (,%+ !.,% +% !!$$-++(%(/'+ $%6 %## +#' %* 7 %!-+ ! '(*/%! #,+89 %,% , %#,' , ( #: )((.#!)(,/9) !(!,;'% ! % '%.4 + (#,!# !9'()(=;,: *- #6 % )(;+ + ;%' % , (;@AB%*%% C+: % # 4 !9?A- %(#*6 ( +/,!+' %%! ! +++$% !9?A6 .#:(;%-%( (*))(;@A ( . D* +, % %%: './% * (,)% !9 !(! % *) ( '.-!+ (/'! EEFE26 % (% +%B/'66C ( ( G H I6 J NPRKTNONK YK[RKYMOQSYU 3 3J K OQS UMPMVWXK Z SUO ] NPRP ] LM P P N ^` _ ac bd e fd ^g _f cf ac bd h@ ij kAj lm ?A @A e fd ^g k Aj lm kAj lm k Aj lm _f cf ?A @A kAj lm ?A @A G H I6 n NPRKTNONK YK[RKYMOQSYU 3 3J K OQS UMPMopK Z SUO ] NPRP ] LM P P N qb ac bd e fd ^g _f cf ac bd h@ ij h@ ij h@ ij e fd ^g h@ ij kAj lm ?A @A _f cf h@ ij ?A @A ?A @A G H I6 r NPRKTNONK K Z[RKYMOQSYU 3 3J K OQS UMPMWosYK SUO ] NPRP ] LM P P N ^ _ a^ qt h@ ij kAj lm k Aj lm h@ ij ?A @A ?A @A 7 +#$/'( , % %+: *( ( +- %u ( ?Av?v@Ax?A @Alw?Avv@A ( y@A?Az{v@A ?Ax@Av ?A +*/ # ! ;%%%%B% +8)*#,;'- (!9( C ( % ) ' ).!(!m?A} 9+ '|v@A mA~vƒ…v‡ˆk‰vƒ‹ jjh?€‚„†|‚viŠ‰…Œ jji„vm?A Živ…@…€|v@A ‘%.$ % . *+ 6 %! ,% !+: .,: % , !(! ' + ’ (!(! !)“hj?)( */%%u + %$jj6'+! %8( ”
 49. 49. 01346 77
 50. 50. 57 22 7
 51. 51. 77 2257
 52. 52. 75 5 7 7 4 89 7 !$(*,$/013$*5 #%')+-.)$243,6 7 2$,9,'# %=?$%$@ 8 2+:;$ 7 $@AB=C DFHJ LLGDGPJQJORSIUVGWRIN WYHNIZLRJWZIKN EGIKGMIHNOIIGHJLTNTENWHOXDREZ[ GWMNHNO XL N QOWXRLL EL I LL ]_LI YILPLRIIVI KWKLWILPLRb NLP I GXHGXROEXR^ DKRMJQEWHE` EF N aHJQEWT Q I NH G !$(*,$/013$*5 #%')+-.)$243,6 7 2$,9,'c=?$%$,9,'c=C 8 2+:;$d@AB2+:;$d@ KIEGXIUHWHF NMIZLRJ`MIGHJLIfWHVG^ DFP NRIRGKWeR GWMLfHQJORS IRNEH N V gNHWXIGPSOXIQGEGIQMLWZIVIQGEG.INKLLfPWINNL h`P QJDLH NHLNLVH`hHN` E HLNI%QJ h`MILODWi HN WHKPNTEMIhXHEK[EGIL HLhE^ IGPSOXNH I QN OR RI UGI jHH WF I FHJKRGIVLI QJDLI aXPKPGKLJl P D R kL OWINPJMIVUTNJWMI DWGEPj XRWNPjhEM] LHOEMfHNFIGONPjKINDHWMI HRWMI Ljb KP L !$(*,$/013$*5 #%')+-.)$243,6 7 2$,9,'$%m@$@$@ 8 2+:;$.$=?-=n-=Co pVIWI KWKLWI HNGEH INF LRII GNML [LINLLNWa` HE NG N aHKRhDNWXTQGKWWTJKLEeRXR`DQDJWIRHb N F I !$(*,$/013$*5 #%')+-.)$243,6 7 2$2+:;$$@3$,9,'d=n$2 8 m,9,'d=?$22+:;$$@3 $,9,'d=Co 2+:;$$@ qJKLLNHLNL.IVI OMWI QJQOTOTRjI HTHH WLjIVI U GH ZIQGEGI%`E NJLKIGPLDISZMINKRhIhXHEM]hET[ H KR Rh MINEWHQOWILH[REPL MWMI NURHIRNGeNHIMUHHH WF NJVLRINLHOh`h I WXRJPjrIIh ` HDHhW`RJRIhXHEK^ IVO aW h sQGEGhEI%XNHUlKPNJVP WIIN hP EQXILPjIQIhIXRW HLNIVP.I aIPI DGPEKLPJOKNWXI H OWM[ ^ LJ Hi R P WO WMIWDKPjXNH ILRLILPLRb PjJLN MI aXPJQVlJQEWH !$(*,$/013$*5 #%')+-.)$243,6 7 2$(*,$%mu(v+t$%(+o 8 %')+$.$t,*)-t,tw DFH`VI KWKLWILPLRb EGI EF N aHJQEWT HG !$(*,$/013$*5 #%')+-.)$243,6 7 2$%')+$$u(v+t$2%')+dt,t 8 m(*,dt,*)$3$(*,$%(+o xI G`VLPJHIHWDNHLNIREILMYMHIHEKPNJVP WIILP KHVREEMW``OLIQGEGh PW`JeR``VI DGPEKLPJOWXR I V WXHPJP [LN LENOWMIWDKPjTP WIVILMYMHIQGEGQi T GMWXRWEXRVI ILPjJLN MIaKLP` E `JeR` HLNIN I O HW N OUHVKL!u^ QOEKN `NEMIQb NRyE I. I NVL KHI VLR ^ xI Q W !$(*,$/013$*5 #%')+-.)$243,6 7 2$(*,!u$u7 8 %')+$. t3t `VIWGKWKLWIQGEGKRF NMb HE I N aPNHLNN I KWeR NF G !$(*,$/013$*5 #%')+-.)$243,6 7 2$(*,dt3t 8 %')+$$u7 zJhKPGKLJWIYfOWIVUNWJ VTgsx^ FRIKLYWhaILE[ PR QN ONHUOILHNFIILKRDI I MlT ZILHPWI I {KG N RI JhaNMIOVVH INGaRWIVI UWHKRhNlhH^ QJQOT|} aKILHWeR IPEXTGJFWLL` ETIRI HDeIEGI GPLDI N Hh R xI pE ~I HDeIEGWHNZP INRKIKRJTJEXIyTjIWDKIgsx[ HI KRhNlhHIRIOGKLGhI J fDII S MMPJLF } R [ P L DK[ K]fGKWKLW^RIQGEGINNRyE I aLNHRINRG[HHR N I I I N aHI SNHLNLQOUHVKLXNWIMWlOQHNIah gN V F }Y ` JVNTH IWDIQMLW[hI IHI~IfEIWDIQVWI EUh€ LEV`XPJLR H`hHIL|}pE VI JLR RLHKI HR^^ V O } N N L I
 53. 53. 01 2357 89
 54. 54. 46 463 5 6 39 6 !#'%%)' , 3 3 # $% %$( *+-. /132508:; ? @A08:BD6 02 467905=30 6 790C@E 30 F1=5HI15; 02G180 H05= H JB@5H3638@I70H12M@N7038=0;2;5I0P206-RST 680 K H49H15040DL06O5; DN B769D01Q;0 = 2 8 N UWXZ^`bZefgiZ`k VVY[]_acd_Zhjibl mVV[]_aZdVpi/ nhZ^`bWoZomp q6N502@50H5r4038=0 3D8s2 4;=0 30@rHN35H LH;D9150B05; DT 4=M 376M 4 7M40 8t 1 s2 0 s2 H 0 15; Ds2 4038=0 3r J680 K H4I70H12M@N7038=0279DPQ9-RST B@5H3638@ 9H15040DL06O5; D=u;080 ;0 = N UWXZ^`bZefgiZ`k VVY[]_acd_Zhjibl mVV[]_aZdVpom nhZ^`bWoZ/ip q6N502@50H5r4038=02 0 G2 H7M40 35H04038 LH;D9150B05; DT =3M O=30@rHN 8t15; x 1 v wC 0 Ds2 =0 3r JB@5H3638@I70H12M@N7038=0281I0 K2=0P-RST 680 K H49H15040DL06O5; DBD930N1CQ;0 = N UWXZ[]_acd_Zhjibl VVY/^`bZefgiZ`k mVV[]_aZdVpomp nhZ^`bWoZ/i/ q6N502@50H5r4038=0=3D8J8G2 =M =3D8@rH LH;D9150B05; DT 52 =M =3D8s38@2 =07M4 1 v 0 0 H0 N35H04038=N;2;5I77080N;0 0 3D8s2 4;=0 3 8t15; D02B7696ODPQ9-RST 4=M 376M 4 s2 0 s2 H7MN;5; D02796ODPQ9syqT2 0 G2 H7M0=H15x @r2038==u;77080N;0 0 =3M O=30@r@ t040 0 v wC 0 ; Ds2 38=0 3r J680 K H4I70H12M@N7038=02B769DP20@N0 B@5H3638@ 9H15040DL06O5; DN;2;5I08014H6-M = 8 =u;0@N0 02794H9, 8 T UWXZ^`bZefgiZ`k VVY[]_acd_Zhjibl mVV[]_aZdVp/p nhZ^`bWoZod q6N502@50H5r 4038=0 3D8s38@2 =M A8u=0@rH LH;D9150B0 5; DT 4=M =3D8s HD8H7M4 1 s2 0 0 0 N35H04038=0 0 28076 K80=H8@8Ir 8t15; D- 0H2;387H@ 80 5HH z0 4 D J680 K H4I70H12M =6O5; DC50;7H026I36@x B@5H3638@ 9H15040DL0 @N7038=0@H8I ;78 DP 30 N B 0 BI0@N0 CH4HST 8 UWXZ^`bZefgiZ`k VVY[]_acd_Zhjibl mVV[]_aZdVpF/ nhZ^`bWoZFmp q638@502@50H5r4038=0 3M 3M 0@rHN35H04 K H4 H;D9150B05; DT 4{2 =0 34=H7M40 8t1 2 1 s2 0 | 0 5; DT 3M 30@r 663H3;NC5H;DC6=u;70N;038;=M 38=0 0 H70 L0 0 270802@G0t@0279QP: 1 s2 {2 }1 36N502@GL0H@4215; D0N:H2@B0 DG1I770802G18 LH;D66150 =04038=1C8:0 Cz0=96ODP1=5H 6 6 ;@;705=3r 0 HO; N J680 K H4I70H12M =6O5; DCBH3D4H;38N B@5H3638@ 9H15040DL0 @N7038=08N ;08N0 H 30 @ DP30NH;H2002 80 B;1840110T
 55. 55. 01346 77
 56. 56. 57 22 7
 57. 57. 77 2257
 58. 58. 75 5 7 7 4 89 7 8 $(*,-(#132+5 !#%')+#./02#)4 6$(*#-9* 71#%')+ 8#:;=9 ?@BCEHIGEHILDHPFILBCQI BLKCU BT QBKCWG QDXY A DF DJKLMNHIOI LHJ KR FQT BG I G QT BLIEP G N SG I VL I HFZILBL@TDOJNC^DE]DJLD G[EGHDN`QCE`P LD@J[ ZI I]DJLIKI JNC^`IaK]HCIG Hb@ Z _O cL@LCI A DF_XILDNLGdTBIE]XILBCQIC] JIC]ICIL OEHDB@BCE MDNHIFIKaI Qd@eHJ K[ODBKLFDLHDJf L E BC]ICI OJNCFINgNIR DLKbBI]DJLDGIIGh $(*,-(#132+5 !#%')+#./02#)4 6$(*#-9i;=9 71#%')+ 8#:* ?@CLDJKLMNHIFILBCQIE]XIC] JIE]IG]DJITOR L JQ OKHIGEHILDNLHJ KT d@eODBKLFDLOOJNLgI PjN`X@T Q C HI kCKDKClHQI]JHJ KTE]XIC] JIE]I Kb[DJITOR KD QT DCFQTLCT LILBCQId@eODBKLFDLB@EO_ILhI PmFJBKC I G Q C HI nBFQI bLDX L LT aIEP cC cL@LCI A DF_XILDNLGdT Qd@eHJ K[ODBKLFDL_KINM OEHDB@BCE MDNHIFIKaI E]XILBCQIC] JIE]I EDH L BI C D_ JFEIHQBRTTTR IK@JLd IIII C goph $(*,-(#132+5 !#%')+#./02#)4 6$(*#-9*%=9 71#%')+ 8#: ?@BCE HIGEHILDHP FILBCQI BLT bLI L JQI BLIEP A DF DJKLMNHIOI LHJ KR FcCaT `X@T QDX G N SG I jN WG WLD@J[ ZIDBIACI_E_ HBCKQ NLG ICI Kb[DZNHJL FZILBL@T I FXD[bDI L LIBL]EB@HDB@EO_ILDIHQ Z C BI KO]E]P OJON[JKGG HL_QDGGBCQKO]E]TOIIOXLYJKLC DLLGLI ]@LQILEKBLCI CqQF DIDLLGLI PT L_IIGEHD ?I L H rK s GIG]QG HIQQF_@JLIK@tIG^BHD HOELEBL@_ IGDHIHQFEI NKG CP L C $(*,-(#132+5 !#%')+#./02#)4 6$(*#-9*% 71#%')+ 8#:,#u=9 cGE^aI A DFHILBCQIGOX@LMDKbGI XIHQBP JBCXD KL@@B@BCE DHJ KL]JGJH_XICINE eJLd I @ AC G @ mX BI]Q@DIGLabL I]@BOKBLCT]NGKbKGJD HJ KIGOX@ OLEXT JI^N`C JI C@ H[I[HICIONCBLILBCQ]JGJf O O E H_XXICINJLd HDbM@eFDL TFIFIdIL DLM@eCHILDIOR LM@eKbGIHQBICaNXXIE]`CLDNLOF BC]_XXI DNHT P C I J H H QNT@ GDIKIIZa]JDI]BNONaD G@I `aFTDEG_ ILNC_ L GGGHP K _ E[ O nHZ_GLLGJOEHDB@BCE_XILDNLGdTE]XILBCQILJH_ GCDI QJHIL@LCI A DFMDNHIFIKaId@eHJ KLJX@LM O L Q KbGI@]P CINXv@ $(*,-(#132+5 !#%')+#./02#)4 6$(*#-9wx 71#%')+ 8#:;=9 ?I]@LQI IDIzUOJNC^a_ _XI@]I ZLJKMCIHQD eK{|T OJON[VylE I]DJLI D`[M@Xv@`GHILEOJLC`ILers y G X@CLEODJOEHD_KI BHBLHIG]DHD P JFHKbHIL@LCI Ed G ZDOOJNC`[ I D] $(*,-(#132+5 !#%')+#./02#)4 6$(*#-9 71#%')+ 8#}9 nHD ZK`aFI_EI HBCKQ NLG IMELEBLDNKG CTGOHZJ GCBLI@ GD[bDBIL LIBL]EB@KI QG HIG^BHDI IGCKD ] E JOEHDB@BCEILDNLGdT Qd@eHJ K[HIG FDIG@_B@EO_ L@LCI A DFNHIFIKaI E]XILBCQILNBGH_ JXC Kb[D C BI O I JLIR HQ~ $(*,-(#132+5 !#%')+#./02#)4 6$(*#-9:=9 71#%')+ 8#
 59. 59. 01 2357 89
 60. 60. 46 463 5 6 39 ! $ ()*#, #% '! '+, ,*- # . #2 *5794, ,;1 , ,' /01 ,)468:)*) ,/! 3 *,#%,' (,,# , 2 %), $#! ) = ) , ?ABDFHJKDNOPRDJT @@CEGI6LMIDQSRKU V@@EGI6DM@478: WQDFHJKAXD5694 Y,=); * .* $ ( ) ,#,)' (,* %' ;* ! , ()[$ * , *(),; Z% ,( % AX2 ))M@ Y, ))*A!R@E!`??' *-* ; % ] A S! _ MCa ,$ ^ ? ^ @ , $ - , * 2 bd 3 6f8 93 i h9 c e 8 c g h6i cj 6 k(, *,. .#)= % # ),; * ), ) 2 * #)*% (**,** ,#*#)' %( . ),+*++) = =%*+.=2 );*-+,)(' ]% + ) ,# ,, = ,#*#*; * l (%m ,#*(n +'a ?ABDoprtKD?QGNPRDFK6 @@C?Sqstu^DFODQSvrTI w*-* *-*;,)#oa( =# -=,$ ' ] ,=?S-, . , ,=#. .*().2 ,, =#).* ' Z*) =% . * Z*. = = x ) % %) ,=m%(a .=] ,)# # n ?ABDoprtKD?QGNPRDFK6 @@C?Sqstu^DFODQSvrTI yRzqD{JT QoD_MRKU x % ,,.=! .- )* ,,Z* . .*! * =* ) % #'+* =#) = , #,%QoD_ , , ); = = %==-yRzq2 ) ,#, #, x ! , # ,$; =;*! ,=, *-*' # . %)* |~n .== m €‚ } ?ABD{JTL?Sqstu^DFODQSvrTI @@CMRKUDoprtKD?QGNPRDFK6 yRzqD{JT QoD_MRKU ƒ#! *-*;. .*. - % ,$ ' ) = = ] %a . , .= % %,$.' -# #% #% ,Z* )! *-*; ( =# ).* %==QoD_ ##,' . = != - #,%yRzq2 )# ,% „ #)% *).* -, 2 *-*; ,=,Z #. = % ,$ ' = x . , -%=#).**! , %' Z*. =+ * . =% #*,% (**2 ),% +;…. ),+ ?ABD{JTL?Sqstu^DFOL^yqstu^Dr{ILBoCMvrTsD?MO @@CMRKUDoprtKD?QGND†prtKD??O8KDREp{FK6u^D‡L S`qstu^yqstu^DJF86 ^prtKˆ†prtKD?V6‰I PRDFK6DQoD_MRKU QSvrTIyRzqD{JT x ‹Œ Z* . .* (%Ž Šƒ - #) = 22 Š =
 61. 61. 01346 77
 62. 62. 57 22 7
 63. 63. 77 2257
 64. 64. 75 5 7 7 4 89 7 589 %')*,+('/13)4 )89 5 7 !9 (+)$-).02% 5671 #$ 6 N M% :?AC=EG? ;= @ DC FH B @ LJ%IL N KM J K OQRT? P=S IL % KM J K QUT?RTS := VH T QXTHH T W= GTS YZ[ER^=@E WO=H@ ]= _SH `O=R?G= _SH :[BAAH @E = Oa;Bc^EH=?F@B [b=FdeGER G?FE A ImL Lj oKiNNl % pJ KJMn iM k h g f % ;Z?HGq := @ c? ? ImLKiLj % o Nl p J g iM k h J KMn Nh %f rP[]H] sX=ec t?AGT^RvGFRSVE FHwG?GRvSxEB]AG? R?u =H=?=VAHT=]??H=?Aqc_=?^?Hy O`rzsX{}zsX{€‚}zsX{P† bb[rP[|~rP[Wsƒ~rP[Z„…} Ysz€‚ ZQsƒ ‡]=? ]=@cG=BAG=]=VERTEe]^=EEH@^B H =BH=Œ@ ^]RE] uBE]R?xA^A H=? =cˆ‰Š‹e]TGT^RˆEH B @ ? H = G T?q=B^]c= @ CHP`=c^ R^ RvR?HŽEGE=@^c^ @‹H?TBE cEFAcxE?A c= `Ž ]HAT=H=AGE= =H ]=]T=uGc= ‹ B X B ‹  FAc^=]cEB]^@?]Gc=uH@ ]=cˆ=? ]=B?Ee]vR^A B^]DAEH_== B F?^deER?e]?]REV‹=cˆ= ]R @ = H H Vc=EBF=_ ?F?BGc?R^AH=B?‘=CHH= =?G_=B?=H= Hd@V@u gH]V=]?]= ]RVEe= q eGET?‹FEBeŽ ET? E= G @V@SŽ@_=GE=e]= ]RVE@V@^g. /•qV=ec=BR? ^B@ EBFfFS?@ H‹]H ?R^AH= BF= “0”= BVS]FAB =VE = u c E ’ ? C?@V@ŽB?A==EHHqGETBETHD?ACHP`GcE=E]RvT?=@^ e= BF= GFB]FŒ cHH= ‹= E= @ c= `f–?]q]c=H= = ] E G= BX = @ FS]H]G?e=HˆFc_=ecE FAB TŠ‹eGER?B BB ?V=e ?H=B?GEvxEBVS]T=BR? ^ =EEH H=BAGHG c = H?]qB F?x=B?VEB@GcEHŽTBERv=H qH= @BD GcEŽ @?]qcFFAB =_?H]G?= ‹=H= GT=B? D?AC = X` H]G=xAeBA=EBFŽ A@=xB@CBEg /™qR=VEeGŽ H P`= c?ER= V= @V@^= uER=VEeG=—/˜,.= A @CB^= E te ^ E V EB G T??ACHP` ] ‹ =]??Hy = @Bc= `fšB?T^FHwGE X = X`z :œX` P`›zzzP` _]E==B e??ACŽ =R=B e^ BE?BE FH= AFBG= @BD= q A BGT=@A@T B ›E F ž= ?cBDBSE=EqCH Vu^ BHV]@V@u eŽ?Vu^ ^G ?wCH C=B FqŽ = e=A@TVe E== BF=B?= =A@T= ]? ‹E= E G c? = Gcv?@_qcŽ^?^X`ŽSVq==^?^AVEX` ^A_=GVxŽ ]T^Œ Vq=_ESxx= wˆ=P`=Gc?Aˆwˆ= ‹=P`= = BSHGD S ˆ Œ ? ? ˆ E F= ]?]G?ŒGcH_ESx^dˆ?ER=eB?ACHVEeG=HˆFc=P` B^Gc?H= Vq?@_qcc=@G=xAV= @ c= @CBEgEvxEX`f S = ^ BB G šES?A=B^]= ]RVc= GcH_ESx^d‘= GE=e]G?gsXf _w= FAc^R^AHdŒ Vq?@_qcc= @ H‹]H ?H= P[ ? S = u c r Ÿ=B?^d]V??d^A?=FGEqFG]=BHT=@?HŽRGEE FGc=@^wFc= RvB wE^H=BE^c^]B _SB G?=AHq q H TBe C=@?H=?He=BHT?d=e=BH?= T??A=@cH?H ‹H D_SB G?G= ES]B cŽ EGE ‹^ _= BE?qG= v B ? B = cqH=FE=ˆe=BAGEV]G=BB FEH=wcE E=‹q Gq?EH]R?H=B??E= @?]GS]x]  GE A Ž
 65. 65. 01 2357 89
 66. 66. 46 463 5 6 39 !## ') +, )'.( - / % $%( ! *- )*) ) ) * -%( +)*) #)%$) ) ') ! ( - -*,$ #/ *+-)%) 1 * . 0 *+-%'(46/ , ! -- ! (2355 789;=?AC7EGIJKL;MO;6ERHAT 55:@B;DFHJ@;76NPQ;M@S 355GIJ;VW 46;HJ@UW XYG;=?A 6D;Z@B ) ) ! - [$+2 -- ) -* ** )+% +!##) -* 2+$-']^* ) [(// +), *)#)^_ )- )+! `a ( b c d6 fikimnoqrgqnqrguljxloszko pl pgor|rglo} 3 3e g jlg ippqstkpqqvuwyugg{ mqr|gqtso lvivj h rv ~ ( *+) * €- ) ]^ ^ ]^ ^ `^ ^ ]^ ^ ^ ^ ^ ^ ]^ ^ ]^ ^ ]^ ^ ‚ƒ„…† .( - ‡^ [ *) ) ^ ‡^ ^ ˆ^ ^ ‚ƒ„…†( - % )**)- ^ . *) ) ‰ ( ^ ˆ^ ^ €'(##%+ Š. *) 2 %!!##_'* ( )$ +*) - *( .-#) $ %1 ( (4‹Œ/ )*-!*-#$%)- _ + )LX - '#.-#) -# ) ) 0 % *+ +2 Š()6D;Z **(XYG_ / - 789;=?AC7EGIJKL;MO;6ERHAT 55:@B;DFHJ@;76NPQ;M@S XYG;=?A 6D;Z@B 4‹Œ;DFHJ@UW LX7EGIJKŽW *)-2# ^_(_ - ‰ ( [ _ ,$+% #‡^ ) , *+ # *[(` )// b c d6 0ikimnoqrgqnqrguljxloszko pl pgor|rgvtglo}m 3 3e g jlg ippqstkpqqvuwyugg{ mqr|gqtso lujnviv h rv ~ ( *+) * €- ) ]^ ^ ]^ ^ `^ ^ ]^ ^ ^ ^ ^ ^ ]^ ^ ]^ ^ ]^ ^ ‚ƒ„…† ‡^ ^ ‡^ ^ ˆ^ ^ )**)- )**)- *)- ‰ ( ‰ ( ‰ ( '*_ -# 2 %! )( - (4‹Œ_ ( 'Š . !_ ( , [*+2.*)*()LX ' * ) - + !_! ( + ‰ -!+*‰) )%) Š+%.-# , *)( ‘ - #2# [ ! * , !-/ *)# ') ++*)[!*)*) *- )’“# ‰) %( ! + - , .( - * ‘ .-#) !#!‰)_ -)%) -)%)”! ’! -# - * - ! -%) 789;=?AC7EGIJKL;MO;6ERHAT 55:@B;DFHJ@;76NPQ;M@S 355GIJ;VW 46;HJ@UW XYG;=?A 6D;Z@B
 67. 67. 01346 77
 68. 68. 57 22 7
 69. 69. 77 2257
 70. 70. 75 5 7 7 4 89 7 !#%')+-.02 $(*,-/12 354*%')+-. 46%7(*,-/ 899@B;9@BECGHGB==KLGBNCE99?AI9 :JNQSR : = ?A?CD?A;F 9 I9 C9 ML;B: O;9F;;FG9 H=RT ; J ;P ; 9 U V 7 WX9[][_`acdYc`cdYg^j^ael]a b^ bYadndY^aoYg` 5 589 Y ^Y [bbcef]bcchgikgYYm _cdnYcfea ^h[hdhf Z dh Y h[hp ^ao_ qF N G;r= sF G; tI ;= ST T ST T QT T ST T uT T uT T ST T ST T ST T vwxyz9H9NF I; |T JA{: G;= =@ T |T T }T T vwxyz99NF IH A{: G;= s~ =@ uT T }T T s=GBG=:I s=GBG=:I 8BG=:I H € HN H H € HN H € HN H ; ; ; s;HBA ‚=9G;K9H;AN946%7A;CP9=9;…D99F:G;=9  N9G@ƒ„D MO 9NDD;354*9IPDHrKI9FƒO r@ IHFH  ; F rKFJG;9;‚ FG9?@=99FHMDDLH9=DP9MHDLL9@BƒB =9CB „A@GI9 F;ƒDF?N9@?PƒO;9{IƒK;@MPƒR A9A P9 † G9@B;9DP;@MPƒP =9 r9B9 99; 9DPO :@9 rKDH ?A?CD{Iƒ=MHDLH9 HD= „: :r;{Iƒ;9 ‚;GB:?P 9 I J F; G9A€=EGIP;=;9:@9r9G;;A;AN9NDLL!#R ƒKƒ9‚ HOI9O ‚;P : B I99NDDL{: Pƒ9 $ M 9 : H D =@ ‡5 5 471475 7 2‰ 25 53 7 V 6Š 4 ˆ7 ‹FBŒAr?HH:G;HA?:I;GBG=:E9;HA?PCIAP;H=tC; :ƒƒ;9@AIF I9;B;=9 € HNBCI99FHBƒH9JN9HIH ; : R ƒK:9IHHDLIrCI9MF CFHG9= D:JNƒO;;FMIAƒ;CIƒ ArF=:@rP9;9;HA@;AI9 N 9;H;Œ9 9@;=;P9;BŒ : Pr9@H=ƒ;;:@rBA;C;FHD@NƒPHF9 ?A?CDCIƒ9MF H:?AƒH9Œ@HB:ƒI9N9 CN9H;BIMR89@B;9;BŒA@ ;AIƒ9 C ƒ9JNƒ9 a`= ca[“ BGBF;9;B;=” CFBŒG9G‚Œ: H;ŒŽ ‘9’h‘d9 H 9 I„A?:IH ;  9 F •–%˜šœ.%+-.Ÿ3%œ ž¢+ › 66—#™›ž*,-%4(3.¡%˜. MAH£c_d[9H:?N9;H=‘O ;F ;:¤h]9FH :JN’h‘dx; C=9 e aPr9FH :JN a`9 :=r9 ] ?N9;H= ca[R  9 I a 9 9 ?:IH:HPr9F@GI9;IF O9:=9M9 II;Pr9FAI@ B;=9 =9 : ?; HrEC=GF9rDH P FGBF;=9 :NƒB9; ; H? ; H H= :A;r=F“I9 @Fƒ;ŒGB@Iƒ9‚9HGrB:=Œ@@‚ FD:JN HP…9 @:;9;G;:€=ƒ9 J;BŒ?N 9 Arƒ9HFCG9J9 HR Ž A ; ¥ANGBG=:I9F:I9N9;CM9;G=9 ArHG;:€= @:R G= B= € HN HAr;LC;HFIA r;GrB:=9 @Fƒ9 D:9 K 9 F J F89 rFƒ9@B;G9:@rP9;OJ9N9;HF£c_d[9F:E9 € HNI9 NF A€= A?C‚ =HHDHIr9 BC;CIM9 e cAr;BGBG=: H: ? I ; F B G;:€= ]9M9;FG9GB;@CH“¦FACIH@;=F I9r9F@H @Fƒ9 ] P FA@J‚ Ž IMFA…R 9;;=9HN G;HP : ?AA ¤h aH 9 A H? ALAIH:JN§9;ƒKƒH9;?Nƒ9; H;LBŒ:HrHCI9?=CB EƒH=9;H9 IPA€=PI9F;ŒAG=@Pƒƒ9;=9; 9;HŽF KA DA9EGI9CH99NƒH Fƒ9@MH9JNR=@ A9 :C9;=;P NƒH M‚ B P IP DA9JB CD=P;H=9 HGrLHFL@ N ƒ= H ; : “† HA ALAI;Pr9;:rG;=9IIPD9NDD==@PƒP4R EƒH=9 : rFF IHA;H9;AN{NDLH9 66 HA P 9: ¨ •–%˜šœ.%+-.Ÿ3%œ ž¢+ › 66—#™›ž*,-%4(3.¡%˜. ¨663.¡3.¡¢+ ›3.¡ 4%œ ©ªœ «˜.©ªœ  8;DH ALAI;Pr9;ƒKƒH9‚ F„G;:€=‚R F=G;99ME9 P9I @I=9EƒH=9 : PA€=P GI€9 @ ƒ9 N†IH A@ DB;LFH HI @ F ?9 H :9; 9;GKG9J9;H;Œ9 :9@B;9F=ƒI9H:DB=9;GB ;LrLIA 9 FD:JNƒO ;= ?A?CDIHAHPr9ƒHIA G9 N=F IP ‚R :=r9 @I=9F=ƒI9HN;PALAI;Pr9 NF G;=G;H9 Ns;F ;: DH IHAB @;= ƒ=EƒH=9 :B { ?9 G; A 9 H: AFI€9?G9‚RF=G;9 ?FD:ƒ9 ƒFF: ArHA HI9L?A MCF„: ‚ ?N†IH G9@C;Œz=@r{9 B:=9=IHr9@H; B 9 Gr AG;H?AA:?¬hc]ŽF;F Pƒ9=9F:?9;BŒOMCF„:?9 : B I9@H9B9cdb9C?rGDLBrKC9BDCIƒ“AFI€9BDG9B 9

×